Upphandling av gästhamnens servicefunktioner

Upphandling av gästhamnens servicefunktioner

22.11.2022 / Marika Stigell

Raseborgs stad begär in anbud för skötsel av gästhamnen för säsongerna 2023-2024, med möjlighet till option på ett + ett år (2025-2026). Anbuden inbegärs via upphandlingskanalen HILMA och bör vara inlämnade senast fredagen den 9.12.2022 kl. 12.00. Anbudsförfarandet är öppet. Del- eller alternativa anbud godkänns inte.

Antalet gästhamnsövernattningar är ca 3 000/säsong. I anbudet anges pris i % av gästplatsavgifterna. Förtöjningsavgiften är idag 20 €/dygn och för sidoförtöjning är avgiften 40 €/dygn. I priserna ingår mervärdesskatt. Avgift för el (5 €/dygn) uppbärs samtidigt och redovisas i sin helhet vidare till staden.

Beskriv den erfarenhet ni har av gästhamnsskötsel och/eller turism samt hur ni tänkt bedriva verksamheten, personalstyrka, skötsel av städning mm. Beskrivningen ska vara max en A4.

Ange också språkkunnighet. Vi förutsätter goda kunskaper i svenska och finska samt sätter värde på övrig språkkunskap.

Vid val av gästhamnsskötare beaktas följande faktorer:

 • Pris (60 p)
 • Erfarenhet, referenser och övriga krav i anbudsförfrågan (40 p)
 • Totalt (0-100 p)

Ur anbudet ska framgå anbudsgivarens FO-nummer samt e-postadress dit meddelande om beslut kan skickas. Raseborgs stad tillämpar beställaransvarslagen.

Tekniska nämnden utser gästhamnsskötare på sitt sammanträde den 13.12.2022.

Närmare uppgifter ger Kjell Holmqvist, kjell.holmqvist@raseborg.fi, tfn 019 289 3900.

Tekniska nämnden i Raseborg’

TN 15.11.2022 Anbudsförfrågan Gästhamnens servicefunktioner 2023-2026

Ladda nerVisa

Karta över gästhamnen

Ladda nerVisa

22.11.2022 / Marika Stigell

Raseborgs stad arrenderar ut följande försäljningsplatser som är belägna på Raseborgs stads områden för åren 2023-2025.

 • Stationsvägen (Ekenäs)
 • Spruthusskvären (Ekenäs)
 • Stallörsparken (Ekenäs)

Platserna finns utmärkta på bifogade kartor.

Tidsperioden för uthyrningen är tre sommarsäsonger, 15.3.-30.9. under åren 2023 – 2025. Principerna för uthyrningen finns närmare beskrivna i anbudsförfrågan.

Skriftliga anbud innehållande årlig hyra skall inlämnas till tekniska centralen, PB 58, 10611 RASEBORG senast den 9.12.2022 kl. 12.00. Anbuden ska vara slutna och märkta “Kioskplatser”.

Tillägguppgifter ger chefen för administrativa tjänster Jens Rosendal, jens.rosendal(at)raseborg.fi, tfn 019 289 2522.

Uthyrning av säsongsbundna kioskplatser 2023-2025_anbudsförfrågan

Ladda nerVisa

20221103_Översikt

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Stationsvägen

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Spruthuskvären

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Stallörsparken

Ladda nerVisa

21.11.2022 / Petra Louhimies

Medborgarbudgeten i Raseborg går nu in i en ny fas då invånaromröstningen kör i gång idag, måndagen den 21 november 2022! Av allt som allt 38 inkomna förslag har arbetsgruppen, bestående av tjänsteinnehavare och förtroendevalda, sållat fram åtta (8) stycken förslag som är genomförbara. Av dessa åtta förslag får invånarna nu rösta fram sin favorit.

– Vi är jätteglada över alla de fina förslagen som vi fick in. Stort tack till alla som engagerat sig så här långt och kommit med intressanta förslag, säger stadsdirektör Petra Theman.

Förslagen som inte kom med i omröstningen nu togs bort på grund av att

 • Förslaget var gjort till ett område eller en gata som inte är i stadens ägo och projekttiden ger inte efter att den här gången förhandla eller be om olika behövliga tillstånd.
 • Förslaget går inte att genomföra med 50 000 euro och staden ville inte börja peta på de gjorda förslagen allt för mycket, till exempel förflytta förslaget till en annan del av staden där förslaget kanske skulle ha gått att förverkliga på något befintligt område och inom budgetramen.
 • Förslaget finns redan i stadens planer eller är till och med redan genomfört.

Invånarna har nu tid till den 5 december 2022 att rösta på sin favorit. Omröstningen sker digitalt via en blankett som hittas på stadens webbplats. Omröstningen kräver att man identifierar sig antingen med nätbankskoder, mobilcertifikat eller med ett mobiltelefonnummer per SMS.

De olika förslagen presenteras på stadens webbplats och en i taget på stadens Facebook.

Medborgarbudgeten återkommer år 2023

Efter årets omröstning är det nästan genast dags att förbereda sig för nästa års medborgarbudgetrunda då tidtabellen kommer att justeras för att försäkra mer tid och resurser för bland annat lovhantering och förhandlingar.

– Vi har lärt oss mycket av den här första gången. Bland annat har vi föreslagit att anslaget höjs från 50 000 euro till 100 000 euro för att kunna garantera att det valda förslaget kan genomföras. Vi ska också beakta stadens tidtabell och resursering bättre nästa gång, därför kommer förslagsrundan redan i mars 2023 så att det vinnande förslaget kan sättas med i verksamhetsplaneringen för år 2024, förklarar Theman.

Så här röstar du

 1. Gå in på stadens webbplats, raseborg.fi/medborgarbudget
 2. Bekanta dig med de olika förslagen.
 3. Klicka dig vidare till röstningsblanketten och välj din favorit.
 4. Identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller mobiltelefonnummer och skicka in blanketten.

Röstningsperioden slutar 5.12.2022 kl. 12. Observera att du kan endast rösta på ett av förslagen, en gång.

Det vinnande förslaget presenteras före julen till allmänheten och förverkligas under 2023.


17.11.2022 / Salli Ojala

I december 2022 ordnar Raseborgs Energi och Raseborgs stad två energikvällar för allmänheten. Syftet med energikvällarna är att belysa den aktuella situationen på elmarknaden och hjälpa invånarna att minska sin egen elförbrukning.

Tillställningarna ordnas onsdag 7.12 i Karis och torsdag 15.12 i Ekenäs. Programmet är det samma båda kvällarna, så du får samma information oberoende av vilken kväll du deltar.

I början av kvällen berättar Raseborgs Energi om bakgrunden till krisen på elmarknaden och om framtidsutsikterna. Osäkerhetsfaktorerna i fråga om elproduktionens tillräcklighet ökar risken för elbrist under den kommande vintern. Raseborgs Energi förklarar i vilka situationer eventuell elbrist kan uppstå och hur man agerar om så sker.

Raseborgs stad ger konsumenterna tips för att minska den egna elräkningen på både kortare och längre sikt. Dessutom presenteras framtida understöd med hjälp av vilka staten stöder hushållens stora elfakturor under våren 2023.

Presentationerna hålls båda kvällarna på båda språken. I slutet av kvällen har det reserverats tid för frågor och diskussion.

Nedan hittas närmare uppgifter om evenemanget samt anvisningar för hur man anmäler sig.

Var och när?

Karis 7.12
Västra Nylands folkhögskolas auditorium. Programmet börjar kl. 18.00
Västra Nylands folkhögskola, auditoriet
Pumpviken 3
10300 Karis

Ekenäs 15.12
Auditoriet på Raseborgsvägen 5. Programmet börjar kl. 18.00
Raseborgsvägen 5 (fd. sjukvårdsskolan), auditoriet
Raseborgsvägen 5
10600 Ekenäs

Program

17.30

Dörrarna öppnas, lätt servering

18.00                 

Elmarknaden i kris – varför och hur ser framtiden ut?
Frank Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi

18.45

Eventuell elbrist inkommande vinter – varför och hur skulle det se ut?
Frank Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi

19.15                 

Energibesparing på mindre och större sätt
Salli Ojala, hållbarhetskoordinator, Raseborgs stad

19.45                 

Aktuella understöd för höga elräkningar
Salli Ojala, hållbarhetskoordinator, Raseborgs stad

20.00                 

Tid för diskussion

Anmälan

Man bör anmäla sig till tillställningarna senast onsdag 30.11.

Man kan anmäla sig via anmälningsblanketten nedan eller genom att ringa kundtjänsten vid Raseborgs Energi.

Ring tfn 019-289 2400

Gå till anmälningsblanketten:

Karis 7.12.
https://link.webropolsurveys.com/EP/828BF8475AC17CD3

Ekenäs 15.12.
https://link.webropolsurveys.com/EP/2CFF40F7C53D42F5

Evenemangen på Facebook

Karis: klicka här
Ekenäs: klicka här


16.11.2022 / Katja Roni

Studiestipendier kan sökas ur Ekenäs stads 450-årsjubileumsfond senast 30.11.2022.

Fyra stipendier på 750 euro utdelas. Stipendier kan sökas av ungdomar som studerar i andra eller tredje stadiet och som inte omfattas av den utvidgade läroplikten och har Raseborg som hemort.

Av den fritt formulerade ansökan bör framgå stipendiets användningsändamål och ett studieintyg bör bifogas. Ansökan kan skickas per e-post till: arja.holm@raseborg.fi eller per post till: Raseborgs stad, Bildningsnämnden, PB 58, 10611 Raseborg.

Närmare upplysningar ges av Arja Holm, tfn 019 289 2146.


11.11.2022 / Madeleine Lindholm

Nätanvändningen ökar konstant och nätet är en väsentlig del av de ungas vardag.

Tillsammans med Folkhälsan och Karis Telefon har bildningen på Raseborgs stad arbetat fram en videoserie, som strävar efter att lära de unga att hantera nätet på rätt sätt.

Läs mer och se videorna på Karis Telefons hemsida.


11.11.2022 / Anne-Marie Ekholm

Torsdagens drop-in Lavis och FasciaMethod i Karis Alexia House 3:e våningen är inhiberade för resten av året. Vi önskar grupperna God Jul.


4.11.2022 / Petra Louhimies

Svenska kulturfonden delar ut det nyländska svenska dagen-priset till Jan-Erik Till, lektor i historia och samhällslära.

Foto: Nina Ahtola/Svenska kulturfonden

På svenska dagen belönar Svenska kulturfonden(extern länk) personer som gjort insatser för kultur eller utbildning på svenska i sin region. Det åboländska svenska dagen-priset tilldelas skådespelaren Riko Eklundh, illustratören, speldesignern och bildkonstläraren Ludwig Sandbacka får det österbottniska priset och lektorn i historia och samhällslära Jan-Erik Till det nyländska.

Svenska kulturfondens svenska dagen-pris är på 5 000 euro vardera. I varje region utses en pristagare.

Jan-Erik Till undervisar i historia och sammhällslära i Karis svenska högstadium och Karis-Billnäs gymnasium. 


3.11.2022 / Martina Rosenqvist

Raseborgs kampanj Landskapskontoret har avslutats och tre lyckliga vinnare har lottats ut i den kampanj och tävling som pågick under tiden 30.9-20.10.2022. Tanken med tävlingen Landskapskontoret var att erbjuda folk en möjlighet att få testa på hur det är att kombinera distansarbete med fina fritidsupplevelser i mångsidiga Raseborgs vackra och varierande stadsdelar och byar. De tre vinnarna lottades ut slumpmässigt och alla tre vinnare råkade denna gång vara finskspråkiga kvinnor som bor österut från Raseborg.

Totalt fick staden in 468 svar i tävlingen Landskapskontoret, varav 400 finskspråkiga och 68 svenskspråkiga.

– Det här var helt tydligt ett tema som intresserade folk och speciellt i början av kampanjen rasslade svaren in i rasade takt. Vi hade en öppen fråga i tävlingsformuläret, där vi bad folk beskriva sig själv, sina jobb, fritidsintressen och varför de ville komma hit och distansarbeta. Många hade skrivit glädjande ingående och nästan rörande svar, och de gav oss intressant information om vilken enorm bredd av olika yrkeskategorier som ville kombinera distansarbete och semester i Raseborg, säger Raseborgs marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist

Villa Matkasto i Gamla stan i Ekenäs var ett av de ställen som vinnarna hade möjlighet att välja ut i tävlingen Landskapskontoret. Foto: Päivi Laajanen.

De tre vinnarnas yrken och önskelandskapskontor såg ut enligt följande:

 • En nätpedagog från Kyrkslättsregionen valde ut att njuta av vyerna på Kansjerf Kulturgård i Bromarv.
 • En kulturredaktör från huvudstadsregionen ville testa på småstadsliv i Villa Matkasto i Gamla stan i Ekenäs.
 • En sakkunnig ministerieanställd från huvudstadsregionen valde ut byta ut sitt hemkontor mot anrika Billnäs bruks landskap invid Svartån.

Vinnarna har nu fått varsitt presentkort som berättigar till 2–5 dagars distansjobbsemester, som ska bokas in inom ett år från 1.11.2022. Men för att ge vinnarna en mer realistisk bild av hurdant Raseborg är under andra tider av året, är presentkortet inte giltigt under sommaren 15.6–15.8. Dessutom ska vistelsen gå av stapeln mellan måndag och fredag, så att folk faktiskt kan testa på att jobba här.

–Deltagarantalet kunde ha varit större, men på grund av en fadäs hos vår ena digileverantör snurrande kampanjens videor inte på som planerat under en del av kampanjtiden. Leverantören var verkligen skamsen över problemen och kommer att kompensera staden för dem. Vi hade förmodligen kunnat få 700–1 000 deltagare, men nu gick det som det gick. Jag ändå jättenöjd med resultatet och vill tacka alla våra tävlingsdeltagare, som gett oss så mycket positiv respons. På basen av den ser jag fina möjligheter att vidareutveckla konceptet, säger Martina Rosenqvist.


Vill du veta mer? Hör gärna av dig till:

Raseborgs stads marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist 
martina.rosenqvist@raseborg.fi, tfn 019 289 2016


3.11.2022 / Petra Louhimies

Den kommande vinterns uppvärmningssäsong, som infaller ungefär mellan november och mars, kommer att vara utmanande i fråga om tillgången på energi, eftersom Rysslands krigshandlingar har orsakat problem med denna. Tillgången på energi under den kommande vintern påverkas dessutom av köldperioder och vindförhållanden, tillgången på nordisk vattenkraft, service- och driftsavbrott i produktionen samt efterfrågan på el.

Raseborgs stad förbereder sig på eventuella problem i anslutning till tillgången på energi under vintern på många olika sätt. Genom energisparande förebygger staden också det att elproduktionen inte räcker till att täcka förbrukningen.

– Det är mycket viktigt att alla aktörer – staden, företagen och invånarna – tillsammans förstår betydelsen av att spara för att vi ska kunna trygga tillgången på energi inom de allra mest kritiska verksamheterna, säger stadsdirektör Petra Theman.

Stadens egna åtgärder för energisparande

Raseborgs stad har redan länge vidtagit planenliga åtgärder för att minska på energiförbrukningen.

– I fråga om stadens verksamheter uppstår den största effekten på lång sikt, om man går vidare med förbättringar enligt stadens investeringsprogram. Enligt detta ska största delen av stadens lokaler kopplas till fjärrvärmenätet, gatubelysningen omvandlas till led-belysning och bl.a. solpaneler, andra energikällor, tilläggsisolering och automatik som minskar förbrukningen installeras i det äldre byggnadsbeståndet i samband med renoveringar. Förbrukningen har redan minskat med ca 10 % jämfört med förra året, berättar teknisk direktör Jan Gröndahl.

Flygfoto från Karis, över Pumpviken

Under den kommande vintern behövs dock också tillfälliga punktåtgärder. Raseborgs stad deltar i den nationella kampanjen Snäppet svalare (extern länk), som koordineras av statsbolaget Motiva. Inom ramen för kampanjen meddelar staden om åtgärder som vidtagits för att minska energiförbrukningen, utöver de redan tidigare nämnda åtgärderna.

 1. Förbrukningen (el, värme och bruksvatten) vid stadens fastigheter följs upp månatligen, som vanligt. Särskild uppmärksamhet fästs nu vid de fastigheter som omfattas av direkt elvärme; i dessa sänks inomhustemperaturen till 21 grader och målet är att också i övrigt minska elförbrukningen.
 2. Staden förbereder sig på att stänga alla elbastur i de lokaler staden besitter från december 2022 till utgången av mars 2023, om situationen med tanke på tillgången på el så kräver. Julbastur skulle ändå kunna förverkligas. Bastur finns i cirka 30 byggnader och användningen av dessa förbrukar mycket el. Staden följer hela tiden med situationen och kan vid behov ompröva beslutet i snabb ordning.
 3. Gatubelysningen dämpas vid lämpliga tider på ställen där det är tekniskt möjligt. Belysningen släcks inte helt på grund av att detta bara ger en liten besparing i elförbrukningen samt med tanke på trafiksäkerheten och den allmänna säkerheten.
 4. Under slutet av året ordnar staden tillsammans med Raseborgs Energi invånarmöten där det informeras om minskande av elförbrukningen, beredskap i fall av elbrist samt om andra frågor som gäller energiförbrukning och energistöd. Närmare information om tillställningarna ges senare.

Det är viktigt att också förbereda sig inför eventuella elavbrott

Utöver att spara el är det också aktuellt att förbereda sig inför eventuella elavbrott som problem med eltillgången i värsta fall kan orsaka under den kommande vintern, så som alltid.

– Vi är alla väl medvetna om vad den kommande vintersäsongen kan innebära med tanke på olika former av beredskap. Vi vill förbereda oss så väl som möjligt tillsammans med bl.a. Västra Nylands räddningsverk och Västra Nylands välfärdsområde, eldistributörerna och Raseborgs vatten, säger stadsdirektör Theman.

– Våra bekanta kanaler, dvs. webbplatsen, Facebooksidan (extern länk), som når den breda allmänheten, samt våra aktiva lokala medier, kommer också i fortsättningen att vara våra viktigaste kommunikationskanaler. Invånarmötena är ett bra tillskott till dessa. Dessutom har vi naturligtvis också andra sätt att nå invånarna, såsom skolornas Wilma-tjänst och vårt biblioteksnätverk, fortsätter informatör Petra Louhimies.


2.11.2022 / Madeleine Lindholm


Året 2022 är Europaåret för ungdomar! Syftet med temaåret är att lyfta fram de europeiska ungdomarnas betydelse för att bygga en bättre och grönare framtid som också är mer inkluderande och digital. Europaåret för ungdomar är ett tillfälle att med tillförsikt och hopp gå vidare efter coronapandemin.

Läs mer på Utbildningsstyrelsens hemsida.

Se affischutställningen Unga, värderingar och EU på Ekenäs bibliotek (2:a vån.) under tiden 1–11.11.2022.


1.11.2022 / Sebastian Berg

Är du en 12-18 årig Raseborgare? Är du intresserad av att utveckla Raseborgs stad ur din synvinkel? Vill du få en chans att påverka i ärenden som berör ungdomar i staden? Vill du veta mer om ungdomsfullmäktige?
Då skall du delta i ungdomsparlamentet som ordnas torsdagen den 1.12.2022 kl. 9:30-14:00, i J-Huset bredvid Stadshuset.
Under dagen träffar du stadsdirektören, du får mera information om vad ungdomsfullmäktige gör och hur du kan påverka ärenden som berör dig.
Ungdomsparlamentet väljer även ungdomsfullmäktige för år 2023 med ett officiellt val. Ställ upp i valet eller kom och rösta.
Anmäl dig med senast 16.11.2022. Gratis transport ordnas till och från parlamentet.

Anmälan hittar du här.


31.10.2022 / Minttu Peuraniemi

Under våren 2022 samlade Raseborgs planläggningsenhet invånares syn på framtidens Raseborg genom en enkät samt 8 framtidsworkshoppar i olika delar av Raseborg. Projektet Raseborg 2050 ska utmynna i en utvecklingsbild för markanvändningen som är en slags långsiktig strategi.  Projektets invånardeltagande har ordnats i samarbete med FEMMA Planning Oy som också analyserat resultaten.

– Det är fint och exceptionellt att en stad tar med invånarna när man skapar en ny utvecklingsbild. Jag har nog inte hört om någon annan stad som gjort samma sak på den här nivån. Raseborg är verkligen i utvecklingens framkant och det är värt att vara stolt över, berättar workshopparnas fasilitator geografen Efe Ogbeide från FEMMA Planning Oy.

Unga raseborgare samlade kring Raseborgs karta och funderar kring Raseborgs framtid
Raseborgs framtid visionerades med hjälp av kartor i ungdomsworkshoppen för Raseborg 2050. Fasilitatorerna Milla Kallio och Efe Ogbeide i vänstra delen av bilden.

Raseborgarna skrev rubriker till Framtidsbladet

Framtidsprojektet engagerade invånarna: sammanlagt inkom 659 svar i Visa på kartan-enkäten och cirka 90 personer från olika delar av Raseborg deltog i framtidsverkstäderna.

Under verkstäderna fick deltagarna skriva sina egna rubriker i ”Framtidsbladet”. Övningen framkallade både skratt och applåder. I Bromarv kunde man i Framtidsbladet läsa om rekordinflyttning. År 2050 kommer ”Bromarvs invånarantal att fördubblas igen” och ”byskolan byggas ut”. I Karis var naturen och hållbarheten och de nya evenemangen stort i fokus. Där kunde man läsa om både trädplanteringstalko, skördefest och det högteknologiska företagsevenemanget ”RUSH”. I Svartå odlar man i framtiden nya former av närmat: ”Lokalodlade bananer på Svartå torg” och ”Rekordstor kaffeskörd i år”. Pojo funderade på hållbara nya fordon, hydrokapseltaxin och ny ekoby till Trollshovda. I Snappertuna blev det både ökat invånarantal och turism tack vare nya kryssningsfartyg som tar i land vid det upprustade slottet. I Ekenäs förutspådde man att Raseborg har de mest välmående byarna i hela Finland, så välmående att man lever längre och inte alls är i behov av sjukhus.

Raseborgs ungdomsfullmäktige och invandrarråd hade egna workshoppar. Ungdomarna önskade flera studiemöjligheter och universitet, samt evenemang som skulle skapa sammanhållning i hela Raseborg. Man önskade också ultralokala tjänster, som t.ex. små sjukhus i flera byar och roliga engagerande musikevenemang. Invandrarrådet önskade en gemensam idrottshall som skulle öka känslan av gemenskap, där både unga och vuxna kunde mötas. Man önskade fästa uppmärksamhet på tillgången till basservice och att bostadsområdena inte skulle bli alltför avskilda.

I enkät- och workshopmaterialet kan man hitta flera återkommande teman som engagerar raseborgarna. Intresset för hållbara lösningar, självförsörjning, närmat och småskalighet verkar förena många raseborgare. Att kunna röra sig mellan olika byar och stadsdelar ansågs viktigt även i framtiden. Vattenvägar och -anslutningar såg man som ett intressant komplement att utveckla på sidan om markvägar. Det kan också handla om en önskan att få bättre tillgång till havsområden och skärgården i Raseborg i framtiden.

Det verkar som att raseborgarna vill locka flera invånare till byarna, bygga ut och ha en levande naturnära glesbygd med närtjänster. Samtidigt ställer klimatmålen krav på samhällsstrukturen. Att öka infrastrukturen på glesbygden kan vara utmanande då det från statligt håll finns krav på att vara återhållsam med glesbygdsbyggandet och undvika en splittrad infra. Flera forskningar hävdar är att det är mer energieffektivt och hållbart att förtäta i stadscentra, än att låta glesbygdsområden växa. Bland annat dessa saker måste vi ta i beaktande och se flera olika perspektiv samtidigt när vi börjar forma utvecklingsbilden, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

I nästa steg skapas framtidsscenarier

Resultaten från invånardeltagandet kommer att användas i första hand till framtagandet av utvecklingsbilden. Under hösten 2022 går projektet in i en ny fas. Nu kommer invånarnas idéer kombineras med trender och prognoser som sedan sammanställas till olika framtidsscenarion.  

– I framtidsscenarierna tar vi i beaktande megatrender och prognoser, strategier och planer samt olika analyser och beräkningar. Det kan handla till exempel om megatrender gällande digitalisering och urbanisering, statliga eller lokala planer såsom ”Planen för främjande av cykling i Raseborg”, och analyser som befolkningsprognoser, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Utvecklingsbilden som är en strategi för markanvändningen i kartformat, färdigställs under år 2023. Framtidsprojektets invånardeltagande har fått stöd av Sitra.

Arbetet med utvecklingsbilden kan följas på stadens hemsida: raseborg.fi/raseborg2050.

Fler framtidsrubriker och det övriga materialet från de enskilda verkstäderna kan läsas här: Raseborg 2050 – Utvecklingsbild för markanvändning – Raseborg

Tilläggsinformation:

Johanna Backas, stadsarkitekt, 019-289 3843

Minttu Peuraniemi, markanvändningplanerare, 019-289 3844

fornamn.efternamn@raseborg.fi


31.10.2022 / Sirpa Huusko

Skog och vilda djur
Barbara Sierzputowski

Galleri Promenade (Dalgatan 4, kulturhuset Fokus, 2.våning) är öppet må-to 9-19, fre 9-18, lö 10-14, sö stängt
Varmt välkomna!


26.10.2022 / Anne-Marie Ekholm

Skulle du vara intresserad av att hålla en grupp för äldre i er förening? På de här inspirationseftermiddagarna lär du dig enkla övningar efter färdiga program.

Plats:                  Villa  Anemones festsal

Tid:                     23.11 kl. 13-16
7.12 kl. 13-16                     

Ledare:              Marja-Liisa Riikonen
Benita Bäcklund

Mångsidig träning tillsammans med kamrater ger mera glädje och kraft i åren.

Anmälningar: Benita Bäcklund tfn 050-3522312


26.10.2022 / Madeleine Lindholm

Tycker du om böcker? Är du 12–15 år? Kom med i Ekenäs biblioteks bokklubb! Som deltagare får du

 • Träffa andra bokintresserade, prata böcker och dela boktips
 • Vara med och välja vilka böcker som ska köpas till ungdomsavdelningen
 • Göra innehåll till bibbans Instagram och Tiktok
 • Annat som intresserar, programmet planeras av deltagarna och personalen tillsammans
 • Bibban bjuder på mellanmål

Låter det intressant? Kom med. Klubben är tvåspråkig. Anmäl intresse till biblioteket@raseborg.fi eller ring 019 289 2950.


25.10.2022 / Madeleine Lindholm

Den allra första Alfons Åberg-boken av Gunilla Bergström, God natt, Alfons Åberg gavs ut 1972. Kom och fira Alfons-jubileum på biblioteken med bl.a. utställningar och evenemang!

🪚 Alfons Åberg 50 år mini-utställning visas med start från 1.10.2022 fram till 31.1.2023 i allaktivitetsrummet Maresi på vån 2 i Fokus.

🪚 Tema- och bokutställning med inspiration från Alfons Åberg-böckerna på Ekenäs bibliotek, 2:a vån.

🪚 Bokkalasets kalaslördag 12.11.2022 kl. 12: Luckans Kulturkaramell, Teater Kojans dramatiserade sagostund Kalas Alfons Åberg.

🪚 Låna Alfons Åberg-böcker från alla våra bibliotek.

Bibliotekens kontakt- och öppethållningstider hittas här.


25.10.2022 / Petra Louhimies

1. Ny boosterdos coronavaccin rekommenderas för vissa grupper:

 • alla 65 år fyllda personer
 • alla 18 år fyllda personer som hör till riskgrupper
 • alla 12 år fyllda personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Boosterdosen kan tas oberoende antal tidigare doser eller om man tidigare insjuknat i corona. De enda kriterierna för denna dos är att

 • du hör till en av de ovannämnda grupperna OCH
 • att det gått minst 3 månader från föregående boosterdos/coronasjukdom.

Det här betyder att detta i vissa fall kan vara ditt femte (5:e) dos coronavaccin!

Läs mer – klicka här.

2. Influensavaccinbokning är nu öppen.

Du kan boka din tid antingen via nättjänsten eHälsan eller per telefon, 019 289 3141 (må-to kl. 9-13). Influensavaccin ge kostnadsfritt till:

Om du hör till de grupper som är berättigade till BÅDE den nya boosterdosen coronavaccin OCH influensavaccin, rekommenderar vi att du tar båda samtidigt!

Gör så här:

Boka tid till coronavaccinering antingen på nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019 289 3141. När du kommer till coronavaccineringen, meddela vaccinatören att du också önskar få influensavaccinet på samma gång. Du behöver alltså inte boka skild tid för influensavaccineringen.

OBS! Det är inte möjligt att få coronavaccin i samband med din tidsbokning som du gjort för influensavaccineringen. Det här beror på att coronavaccinet behöver tillredas och förberedas, och har endast en viss hållbarhet efter att man öppnat en ampull.

Du kan alltså få influensavaccin i samband med din coronavaccineringstid men inte tvärtom!

Läs mer om tidsbokning för influensavaccinering – klicka här!

Kontaktuppgifter

 • Tidsbokning på nätet:
  • eHälsa – när du vill boka tid till influensavaccineringen
 • Tidsbokning per telefon:
  • 019 289 3141, måndag-torsdag kl. 9-13.
  • Tidsbokning för alla vaccineringar, både influensa och corona.

24.10.2022 / Tobias Björklund

Raseborgs stad utbildar årligen cirka 60 anställda i första hjälpen. Vi söker nu utbildare för åren 2023–2024 samt ett eventuellt optionsår.

Vi önskar offert på utbildning för cirka 60 anställda per år. Utbildningstillfällena är utspridda över året, exempelvis under vår och höst. Tillfällen ska ordnas både på svenska och finska. Utbildningens nivå ska vara kurs i livräddande första hjälpen, 8 timmar.

Utbildaren ska ha en examen inom vården på minst yrkeshögskolenivå och vara godkänd Röda Korset-utbildare i första hjälpen.

Av offerten ska framgå

 • kursupplägg och innehåll
 • antal utbildningstillfällen per år och maximalt antal deltagare per tillfälle
 • pris per tillfälle exklusive moms.

Raseborgs stads personalavdelning sköter anmälningen till utbildningen och administrationen av lämpliga utrymmen.

Valkriterier: pris och lämplighet

Betalningsvillkor: 21 dagar, nätfaktura. Av anbudet ska framgå FO-nummer.

Vänligen skicka er offert till personalchef Johan Nylund, johan.nylund@raseborg.fi, senast 7.11.2022 kl. 13.00.


20.10.2022 / Martina Rosenqvist

Raseborgs stad ordnar ett informationstillfälle om Södra Vikens pågående entreprenad i Ekenäs.

Stadens representant informerar om projektet.

Tid: Torsdagen 3.11 kl. 15.00-17.00
Plats: auditoriet på Raseborgsvägen 5, 10600 Ekenäs.


20.10.2022 / Martina Rosenqvist

Tidsbokningen för influensavaccineringarna öppnas via nätbokning fredagen den 21.10 och per telefon måndagen den 24.10.

Ifall du vill boka din tid elektroniskt klickar du in dig på eHälsan – elektroniska tjänster – Raseborg.
Obs! Den som önskar få sitt vaccin i Tenala- Bromarv bör reservera sin tid via telefonbokningen.

Boka tid via eHälsan, gör så här:

Gå in på eHälsan – elektroniska tjänster – Raseborg, välj tidsbokning -> boka tid -> välj klientskap (Karis , Pojo eller Ekenäs Hälsostation) -> välj service -> influensavaccin -> sök tider -> välj datum och klockslag -> boka, klart!

OBS! Störningar i SMS-bekräftelser 25.10.2022! Kontrollera, att din bokning har registrerats! Din bokning ska synas under fliken “Tidsbokning”, under rubriken “Bokade tider” på följande sätt:

Boka tid via telefontjänsten

Tidsbokning per telefon inleds måndagen den 24.10 kl 9.00 på telefonnummer 019 289 3141.
Telefonbokningen är öppen må-to kl 9-13.

Du kan få ditt vaccin på följande ställen hösten 2022:

 • Ekenäs, Ekgränd 2 (före detta Hagahemmet)
 • Karis, Köpmansgatan 14
 • Pojo hälsostation, Orkdalsvägen 4
 • Tenala, Germundbyvägen 3 C
 • Bromarv, Vättlaxvägen 20 bost. 2 B 2

Obs! Influensavaccin kan fås i samband med coronavaccinering om så önskas, men däremot kan coronavaccin kan inte fås i samband med influensavaccineringar.

Det är också möjligt att få influensavaccin i samband med besök på hälsocentralen, rådgivningen eller skolhälsovården.

Influensavaccination ges kostnadsfritt till:


19.10.2022 / Robert Wigren
Tid: Måndagar kl 9-11.30, start måndag 17.10.2022
Plats: Folkhälsan Seniora
Adress: Prästängsgatan 14 B, ingång från gården
Arrangör: Folkhälsan i samarbete med Raseborgs stad familjesocialarbete
Kontakt: charlotte.kullberg@raseborg.fi eller susanna.kalliomaki@raseborg.fi
Telefon: Lotta 040 642 1599 eller Susanna 040 630 8193

Smörgås och frukt med kaffe/te för 2 euro familj/gång. Mikro finns för att värma babymat. Ibland program men främst fri samvaro. Caféet finns på marknivå med stora fönster så man kan hålla koll på eventuellt barnvagn. Välkomna!

19.10.2022 / Martina Rosenqvist

Raseborgs Vatten ordnar invånarinfo kring sitt saneringsprogram, som handlar om att sanera både vatten- & avloppsledningar. Vid informationstillfällena får invånarna tilläggsuppgifter kring var och när saneringarna kommer att genomföras.

Infotillfällena ordnas här:

Ekenäs
Tidpunkt: 26.10 kl.18.00
Plats: f.d Sjukvårdsskolans auditorium, Raseborgsvägen 5, 10600 Ekenäs.

Karis
Tidpunkt: 02.11.2022 kl.18.00
Plats: TryckeriTeatern (Kulturhuset Fokus), Dalgatan 4, 10300 Karis.

Info kommer att finnas senare även på Raseborgs Vattens webbsidor.


14.10.2022 / Martina Rosenqvist

Nu är det dags att anmäla sig igen! Följande del i Pomovästs kommunikationsutbildning ordnas onsdagen den 19.10.2022 kl. 17.30-20.30 med temat ”Webbsidor; grunder och uppdatering”. Kursen går på svenska och leds av Laura Johansson från företaget Lvngroom.

Utbildningen består av en teoridel där vi går igenom centrala begrepp, webbsidans struktur, webbsidans planering och design. Du lär dig även om om sökmotoroptimering, olika webbsidosystem, vad man bör tänka på då man beställer en webbsida samt grunderna i hur man uppdaterar en webbsida. Vi kommer dessutom att göra en benchmark-övning där vi bekantar oss med olika webbsidor och i små grupper presenterar våra fynd. Till slut får alla deltagare en checklista på vad ska ta i beaktande då du gör en egen webbsida eller köper en som köptjänst.

Utbildningen är kostnadsfri och ordnas på svenska via Zoom och deltagarlänken skickas till de som anmält sig senast på morgonen innan utbildningstillfället. Anmäl dig senast två dagar före ifrågavarande tillfälle per e-post till juha.rautalahti@pomovast.fi eller ring 044-700 3920.

Mer info om Pomovästs andra kommunikationsutbildningar under hösten 2022 hittar du på: https://www.pomovast.fi/sv/start/


14.10.2022 / Cynthia Moed-Ring
Dagvattenvåtmarken i Horsbäck renar vattnet innan det rinner ut i Dragsviksfjärden.

Den första delen av Horsbäck industriområdets dagvattenbehandlingslösning har färdigställts. Våtmarkslösningen består av tre bassänger, mellan vilka vattenströmningen fördröjs av trösklar, och i bassängerna finns näringsbindande växtlighet. Områdets jordmån bidrar därtill att vattnet filtreras till grundvatten.

Dagvatten från bebyggt och ytbelagt stadsområde innehåller skadliga ämnen, såsom näringsämnen och metaller. De ökande belagda ytorna bidrar till minskade vattenströmningar under torra perioder samt snabbare och rikligare vattenströmningar efter regn, i förhållande till obelagda ytor. De stora strömningsvariationerna förorsakar erosion i fåror, vattenskador samt minskar infiltrationen till grundvatten. Våtmarkshelheten ämnar lösa dessa utmaningar i Horsbäck. ”Våtmarkens byggnadsarbeten löpte bra och på basen av de första regnen verkar våtmarken fungera bra”, konstaterar Raseborgs stads gatuchef Fredrik Bäcklund, som ansvarar projektet.

Den byggda våtmarken behandlar vatten från ca 91 ha avrinningsområde och våtmarkens yta är litet över 1 ha. Horsbäcks dagvattenlösnings andra del byggs senare på industriområdets östra sida. ”Båda våtmarkskonstruktionernas förmåga att avlägsna näring, fasta partiklar och metaller från vattnet, kommer att följas upp med vattenprover”, berättar vattendragssakkunniga Katja Pellikka från LUVY.

Horsbäcks dagvattenlösning förverkligar Kustvattenvisionen 2050 -arbetet, som eftersträvar att förbättra kustvattnens tillstånd i Västra Nyland. Raseborgs kustvattenvisions pilotobjekt är Dragsviksfjärden, som är i försvagat ekologiskt tillstånd. Den byggda dagvattenvåtmarken är belägen på Dragsviksfjärdens avrinningsområde. Byggprojektet av Horsbäcks dagvattenkonstruktion koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Raseborgs stad har stått för självfinansieringen av projektet och NTM-centralen har finansierat projektet från programmet för effektiverat vattenskydd.

Tilläggsuppgifter:
Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452


13.10.2022 / Salli Ojala

På grund av världsläget blir den kommande vintern mycket utmanande med tanke på tillgången på energi samt priset på denna. Genom att delta i spartalkot garanterar vi att energin räcker till åt oss alla.

Raseborg deltar i den nationella kampanjen Snäppet svalare, som inleddes 10.10.2022. Vi kommer att publicera aktuell information om energifrågor under hela uppvärmningsperioden. Den första viktiga informationen kan du läsa i vår artikel som kommer att uppdateras kontinuerligt: Frågor och svar om energisparande.

Staden är tjänsteleverantör inom flera sektorer och förvaltar en enorm fastighetsmassa. Vi har arbetat långsiktigt för att effektivisera vår energiförbrukning. Vi följer noggrant med energiförbrukningen och har obemärkt redan förberett oss på många problem.

Utöver det normala energisparandet planerar vi nu punktåtgärder för den kommande uppvärmningsperioden. Staden vill föregå med gott exempel och uppmuntrar alla att delta inom ramen för sina egna möjligheter. Också små gärningar kan ge en stor effekt. Utmana din granne, din arbetsplats eller din hobbyförening!

Vilka saker oroar dig i fråga om energisparande? Ge respons här:
Kontakt – Raseborg

På webbplatsen för kampanjen Snäppet svalare ges tips för många situationer:  https://www.astettaalemmas.fi/sv

Stadens kontaktperson i fråga om energibesparingskampanjen är hållbarhetskoordinator Salli Ojala, salli.ojala@raseborg.fi


6.10.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stad vill påminna invånarna om hur man ska gå till väga om man misstänker coronavirussmitta.

Om du har symtom som överensstämmer med coronaviruset, ska du boka testtid (laboratoriebekräftat test) om:

 • du hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom på grund av ålder (över 60 år), sjukdom eller medicinering 
 • du är gravid
 • du har betydande riskfaktorer för blodpropp (se riskfaktorerna på HUS webbplats)
 • du är en yrkesperson inom social- och hälsovården och arbetar i direkt kund- och patientarbete
 • du arbetar inom omsorgs- eller handikappservice eller
 • en yrkesperson inom hälsovården har gett anvisningar om att söka dig till test

Ett coronatest bokar du i första hand via företagshälsovården eller Coronaguiden om kriterierna är uppfyllda.

Observera:

 • Man bör alltid boka tid för coronatest, det finns ingen så kallad drop-in dvs. testning utan tidsbokning i Raseborg!
 • Laboratorietest används enbart för att konstatera insjuknande! Man får inte boka testtid för att kolla om man tillfrisknat, tillfrisknande bedöms på basis av symtomen. (Ett PCR-test kan vara positivt länge efter att man tillfrisknat.)

Hemtest & instruktioner för den som testat positivt

Om dina symtom är lindriga (t.ex. rinnande näsa och halsont) och du inte omfattas av laboratoriebekräftade coronavirustest (se ovan!) kan du också göra ett antigenhemtest.

Klicka här för instruktioner för hur du tar ett hemtest!

Om hemtestet är negativt och dina symtom kvarstår, ska testet upprepas flera dagar i följd, till exempel varannan dag. Ett negativt testresultat utesluter inte med säkerhet en coronasmitta.

Om hemtestet är positivt, stanna hemma och undvik kontakter utanför hemmet. Du kan boka tid till laboratorietest ifall du önskar att smittan blir dokumenterad på Mina Kanta-sidor.

 • Den som testar positivt ska stanna hemma och undvika kontakter i minst fem (5) dygn från att symtomen började tills du har varit symtomfri i minst två (2) dygn.
 • Den som testar positivt och är symtomfri ska stanna hemma fem (5) dagar efter positivt test.

Den som testat positivt (även hemmatest) kan fråga arbetsgivaren om möjlighet att vara sjukledig med egen anmälan eller alternativt kontakta företagshälsovården eller hälsovårdscentralen för ett sjukintyg.

Observera att du inte behöver ett negativt coronatest för att återgå till arbete efter coronavirussmitta! Tillfrisknandet konstateras alltså utgående från symtomen: har du haft symtom, kan du återgå till jobbet efter att du varit symtomfri i minst två dygn.

Hur du söker dig till coronavirusprovtagning

 • Du kan själv boka en tid till coronavirusprovtagning via Coronaguiden. För tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. OBS! Man bör alltid boka tid för coronatest, det finns ingen sk. drop-in, testning utan tidsbokning, i Raseborg!
 • Du kan boka en tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år. Du kan också boka en tid för en annan person om du har fullmakt att uträtta ärenden i tjänsten Suomi.fi.
 • Om du inte har bankkoder eller mobilcertifikat, ring hälsovårdscentralen 019 289 3000 (vardagar kl. 8-16)
 • Observera att jourhjälpen (116 117) inte betjänar i t.ex. tidsbokningsfrågor, förfrågningar om resultat, sjukintyg eller dylikt!
 • Sjukvårdsdistriktets (HUS) coronavirustest är alltid gratis för dig. Testet är gratis också då det är en underleverantör som svarar för coronavirusprovtagningen.
 • Provtagningsställen för coronavirus


30.09.2022 / Sara Vaskio

Odlarträffen bjöd på information om precisionsgödsling, markskanning och tvåstegsdiken samt om regionens aktuella vattenskyddsprojekt. Träffens teman lockade över 30 deltagare till Fagernäs Gård i Snappertuna.

Tage Björklunds gårdsplan hade fyllts med bilar, medan arrangörerna och deltagarna hade samlats inne i maskinhallen, som för kvällen hade förvandlats till ett föreläsningsutrymme, med vit duk, videokanon, kaffebord, broschyrer och sittplatser. Utanför hallen på fältet stod kvällens höjdpunkt och väntade: fyrhjulingen utrustad med markskanner. 

Projektchef Sara Vaskio öppnade träffen inomhus och berättade om projektet Raseborgs å. Temat i år för projektets arbetspaket “vattenvänligt jordbruk” är precisionsgödsling – därav också temat för odlarträffen. Aktuellt inom projektet är pågående markskanningar på fem olika gårdar på Idbäckens område.

Emil Hästbacka, rådgivare på Nylands Svenska Lantbrukssällskap, berättade om hur precisionsgödsling gynnar både jordbruket och vattenskyddet: ”Tanken med precisionsgödsling är att få gödselinsatserna på rätt plats på åkern, alltså där det behövs” Hästbacka tipsade om att det även finns avgiftsfria satellitbilder tillgängliga, som kan hjälpa till med planeringen av precisionsgödslingen. 

Härefter ledde Hankkijas Mikael Lindroos deltagarna ut på fältet och presenterade den orange fyrhjulingen, som utrustats med markskanner av modellen SoilOptix Gammaspektrometer. Lindroos berättade att markskanningen utförs med 12 meter bredd mellan körspåren, då skannern kan avläsa marken med 6 meters stråle. I medeltal kan man med fyrhjulingen skanna ca 30-35 ha/dag.

Med markskanning kan man lätt identifiera variationerna i bördigheten på skiftena. ”Då behöver man inte längre gödsla och kalka lika mycket överallt på skiftet. Tanken med precisionsgödsling är att inte kalka eller gödsla jämnt överallt, utan man sprider tillsatserna enligt behov, vilket minskar övergödsling och därmed tjänar både miljö och natur, liksom skörden”, fortsatte Lindroos.

Mikael Lindroos, Hankkija, presenterar fyrhjulingen utrustad med markskanner för fältträffens deltagare. (LUVY / Henna Björkqvist)

Projektkoordinator Henna Björkqvist, berättade om Projektet LUMME, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Inom projektet planeras och verkställs våtmarker och tvåstegsdiken på jordbruksmarker, samt samlas och delas information om jord- och skogsbrukets vattenskydd, bla. genom att ordna öppna fältträffar till jordbrukare samt kvällsträffar till skogsägare.

Pasi Valkama, specialforskare på Finlands miljöcentral (SYKE), berättade mera ingående om nyttorna med tvåstegsdiken inom jordbrukets vattenhushållning. Ett tvåstegsdike är bra att anlägga på ställen där det finns risk för översvämningar, eftersom tvåstegsdiken kan råda bot på det, berättade Valkama. Publiken kunde med hjälp en nyutgiven tvåstegsdikesbroschyr [Tvåstegsdike – Vesientila] granska hur tvåstegdiken skiljer sig från ett konventionellt dike. Valkama berättade att undersökningar visat att tvåstegsdikenas översvämningsterrasser kan binda fasta partiklar och näringsämnen från vattnet, medan tvåstegsdiket därtill även gynnar den biologiska mångfalden.

Hankkijas Mikael Lindroos avrundade evenemanget, med att presentera programmet Cropline och hur man med hjälp av den kan tolka resultaten från markskanningen. ”Efter varje skanning erbjuder vi kunden ett 1-1,5h Teamsmöte, för genomgång av resultaten tillsammans”, berättade Lindroos.

Arrangörerna för fältträffen Projektet Raseborgs ås och Projektet LUMMEs representanter var nöjda med att publiken ställde många frågor om markskanningen och tvåstegsdikena, vilket tydde på engagerande ämnen. Niklas Hyvärinen från Snappertuna, som deltog i träffen, kommenterade kvällen på följande vis: ”Det var intressant med nya metoder om hur man får fram åkerns behov av näringsämnen.”

Text Henna Björkqvist, LUVY

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 


29.09.2022 / Stina Kreutzman

Vem kan söka stödet?

Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan nu ansöka om stöd för att täcka en
tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi. Med hjälp av stödet kan man skaffa till
exempel solpaneler eller luftvärmepumpar och på detta sätt spara på elräkningen.
Övergången till förnybar energi stöds av EU:s medel för återhämtning. Investeringar i förnybar energi
förutsätter inte att företaget växer, såsom vanliga företagsstöd på landsbygden.
Företagaren kan via Lantmäteriverkets karttjänst kontrollera om hans eller hennes företag är beläget
inom ett stödberättigande område. Stöd beviljas inte företag i stadsområden. Andra avgränsningar av
nyländska stödområden tillämpas inte i denna stödform.

Vad finansieras?

Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan nu ansöka om stöd för investeringar till exempel solpaneler, luftvärmepumpar, produktion av förnybar energi för företagets eget bruk, förbättring av energi- och materialeffektiviteten eller minskning av svinnet eller förnyande av anläggningar som producerar förnybar energi. Stöd kan sökas om man tar i bruk en ny teknik eller ett nytt verksamhetssätt som är effektivare eller sparar energi eller på annat sätt uppfyller BAT-kraven (Best
Available Technology).
Stödprocenten i projekt som genomförs av livsmedelsförädlingsföretag är 35 procent och stödets
maximibelopp är 200 000 euro (Annex I-produkter). För övriga företag är stödnivån för projekten
30 procent (moms 0%-kostnad) och omfattas av de minimis-villkor.
Investeringen måste vara tillräckligt stor för att vara berättigad till stöd. Inget stöd beviljas om
stödbeloppet understiger 2000 euro. Stöd beviljas inte för anskaffning av begagnade maskiner och
anordningar. Dessutom är stödet inte avsett för investeringar för produktion av energi avsedd till
försäljning.

Så söker du stödet

Tidtabellen är snäv. Ansökningarna görs via Hyrrä-systemet till regionens NTM-central senast 15.10.2022.
Finansiering kan sökas under en relativt kort tid, så nu söker man projekt som är färdiga att genomföra och där de dokument (tillstånd) som krävs är i skick eller kan skaffas snabbt.
Inledandet av ansökan kräver en affärsplan och behovet av bygglov skulle vara bra att klargöra i förväg.
Tidsfristen för beslutsfattande är till och med den 31 december 2022, då den nya programperioden börjar. Ett positivt stödbeslut kräver ett rättskraftigt bygglov ifall investeringen kräver tillstånd.

Ur EU:s återhämtningsmedel finansieras också byggande av bioanläggningar, jordbruksinvesteringar,
landsbygdens innovationsgrupper och ägarbyten i mikro- och småföretag på landsbygden.
Landsbygdsfondens återhämtningsmedel främjar grön ekonomi, digitalisering och socioekonomisk
hållbarhet. Landsbygdsfondens återhämtningsmedel som kanaliseras via programmet för utveckling av
landsbygden i Fastlandsfinland är en del av EU:s återhämtningsfinansiering.

Mer information:
• Livsmedelverkets nyhet: Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden – Livsmedelsverket
(ruokavirasto.fi)

• Om återhämtningsmedlen: Återhämtningsfinansiering | maaseutu.fi


Företagsexperter vid NTM-centralen i Nyland
• Siina Viskari, tfn 0295 021 178
• Tony Lassas, tfn 0295 021 091
• Juha-Pekka Nikkola, tfn 0295 021 115
• E-post: maaseuturahoitus.uusimaa@ely-keskus.fi
• Webbplatsen: Finansiering av landsbygdsföretag – ely – ELY-keskus och informationskanal för
landsbygdsprogrammet i Nyland www.nylandsbygd.fi -hemsida och dess Facebook-sida.
Beställ landsbygdsprogrammets nyhetsbrev


28.09.2022 / Stina Kreutzman

Pomovästs Kommunikationsutbildning hösten 2022


Pomoväst arrangerar under hösten 2022 utbildning i kommunikation som den tredje modulen i Projektskolan, som började på våren.
Projektskolan riktar sig till föreningar, organisationer och småföretagare i vår region.

För nybörjare och för det mera avancerade som repetition kryddat med nya tankar & idéer.
För att ett projekt ska vara lyckat, krävs det även en lyckad kommunikation med alla relevanta intressenter och målgrupper – därför har vi valt kommunikation som projektskolans tredje utbilningstema.


Skolningen är kostnadsfri och ordnas på svenska via Zoom:

 • Tema: Digitala möten – så engagerar du via Zoom och Teams
 • Tid: Onsdagen 5.10.2022 (på finska 6.10) Kl. 18:00 – 19:30
 • Utbildare: Anna Bertills / Bertills & Jung

Zoom & Teams börjar vara bekanta verktyg för de flesta 2022. Nu ligger fokus mera på mötesteknik, hur man leder upp möten och hur man skapar gemenskap och engagemang digitalt via skärm. Där ligger den absolut största utmaningen för alla gemenskaper som bäst. Anna Bertills föreläser och handleder i digital kommunikation via verktyg som Zoom & Teams, vägleder i kommunikationsteknik och upplägg som kommer till nytta i vardagen.

—————————————————-

 • Tema: Webbsidor; grunder och uppdatering
 • Tid: Onsdagen 19.10.2022 (på finska 20.10) Kl. 17:30 – 20:30
 • Utbildare: Laura Johansson / lvngroom

Utbildningen består av en teoridel där vi går igenom centrala begrepp, webbsidans struktur, webbsidans planering och design, kort om sökmotoroptimering, olika webbsidosystem, vad man bör tänka på då man beställer en webbsida samt grunderna i hur man uppdaterar en webbsida. Vi kommer dessutom att göra en benchmark-övning där vi bekantar oss med olika webbsidor och i små grupper presentera våra fynd.
Till slut får alla delagare en ”lunt-lista” på vad allt som bör tas i beaktande då man gör en egen webbsida eller alternativt köper en.

—————————————————-

 • Tema: Effektiv användning av sociala medier
 • Tid: Onsdagen 02.11.2022 (på finska 3.11) Kl. 18:00 – 20:00
 • Utbildare: Kristiina Salo / Digital Kommunikationskonsult

Utbildningen ger en bred insyn i hur de olika sociala medierna används i Finland samt information och inspiration gällande effektiv användning.

—————————————————-

 • Tema: Bygg ditt digitala varumärke i sociala medier och på webben
 • Tid: Torsdagen 17.11.2022 (på finska 23.11.) Kl. 18:00 – 19:30
 • Utbildare: Linn Jung / Bertills & Jung

På föreläsningen lär du dig att strategiskt tänka på innehåll och att taktiskt utnyttja dina kanaler för att effektivt bygga ditt varumärke i sociala
medier och på webben. Hur gör man innehåll som säljer och väcker känslor? Hur planerar vi budskap som går hem hos de rätta målgrupperna? Linn Jung sparrar kring budskap, kunder och innehåll.

—————————————————-
Anmäl dig senast två dagar före ifrågavarande tillfälle per e-post till juha.rautalahti@pomovast.fi eller ring 044-700 3920
Tilläggsinformation om Projektskolan kan fås av projektledare Juha Rautalahti, tel 044-700 3920
Föreläsningsmaterialet för de två tidigare modulerna, Från idé till projektplan och Projektfinansiering, kan ses på vår hemsida: https://www.pomovast.fi/sv/projektskolan/


28.09.2022 / Anne-Marie Ekholm

OBS! I simhallen stänger kassan 60 minuter innan simhallen stänger.

Stadens julfest 2.12Öppet kl. 8.00-16.00
Dag före självständighetsdag 5.12Öppet kl. 6.00-16.00
Självständighetsdag 6.12Stängt
Dag före julafton 23.12Öppet kl. 8.00-16.00
Julafton, juldagen och annandag jul 24-26.12Stängt
Nyårsafton 31.12Öppet kl. 11.00-16.00
Nyårsdag 1.1Stängt
Trettondag 6.1Öppet kl. 11.00-18.00
Skärtorsdag 6.4Öppet kl. 6.00-18.00
Långfredag 7.4Stängt
Påskafton, påskdagen och annandag påsk 8-10.4Öppet kl. 11.00-18.00
Valborgsmässoafton 30.4Öppet kl. 11.00-16.00
Första maj 1.5Stängt
Kristi Himmelsfärd 18.5Öppet kl. 11.00-18.00

28.09.2022 / Salli Ojala

Workshoppen ”Framtidens trafiktjänster i Raseborg”, del 2 – förhandsmaterialet nu tillgängligt!

I slutet av augusti träffades ett antal fiskarsbor – såväl bybor som representanter för staden – för att tillsammans komma med idéer om framtidens trafiktjänster i Raseborg. Av förslagen som uppstod under workshopparna har prototyper utvecklats och nu är det dags att begära respons. Fungerar dessa preliminära modeller för trafiktjänsterna och hur kunde de förbättras ytterligare?

Tjänsterna har nu modellerats och utvecklats vidare till olika tjänsteprototyper som presenteras här: [klicka här]

Du kan bekanta dig med prototyperna på förhand och samtidigt ge respons oberoende av om du deltar i workshopparna eller inte. All respons är viktig för oss och responsen samlas in anonymt.

Välkommen att delta i workshoppar där du får vara med och utveckla framtidens trafiktjänster i Raseborg!  

Samma prototyper kommer också att presenteras vid workshopparna i Fiskars och Pojo:

Fiskars, Café Pesula 5.10. kl 16-19

Pohja, Pohjan kirjasto, 6.10. kl 16-19

Workshopparna är fria tillställningar och du kan titta in under workshoppens gång enligt egen tidtabell. Experterna i projektet är på plats under hela workshoppen och tar emot responsen. Vi bjuder på förfriskningar och mellanmål. Obs Workshopparna hålls på finska.

Vad har hänt före workshoppen?

Responsworkshoppen baserar sig på workshoppen ”Framtidens trafiktjänster i Raseborg” som hölls i slutet av augusti och där fiskarsborna tillsammans kom med idéer för framtidens trafiktjänster.

Idékläcknings- och utvecklingsarbetet baserar sig på det arbete som gjorts under våren 2022: Genom en persontrafikundersökning och intervjuer fick invånarna i Raseborg framföra respons, önskemål och idéer om trafiktjänsterna. Utifrån dessa resultat har man identifierat de viktigaste utmaningarna och genom utvecklingsarbetet söker man lösningar på dessa. 

Vad händer med tjänsterna efter workshoppen?

Experterna inom projektet utvecklar tjänsterna vidare utifrån responsen från workshoppen. Om de vidareutvecklade tjänstelösningarna ordnas en andra responstillställning i början av november.

Anordnare: Yrkeshögskolan Laurea och yrkeshögskolan Metropolia i samarbete med Fiskars-Kyläseura – Fiskars-Byförening r.y. och Pojo kyrkoby byförening rf.

Ytterligare information: Projektchef Jaakko Hannula, jaakko.hannula@laurea.fi, tfn 050 441 3563 

Workshopparna är en del av projektet Smart Countryside Mobility, där man utvecklar tjänster för persontrafik och smågodslogistik i glesbygdsområdena i Nyland. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet genomförs 1.6.2021–1.8.2023. 

Läs mer om projektet: metropolia.fi/smartcountrysidemobility  
Följ projektet också i LinkedIn: linkedin.com/company/77761209/


28.09.2022 / Madeleine Lindholm

Författaren Virpi Hämeen-Anttila besöker Karis bibliotek tisdagen den 11 oktober 2022 klockan 17.30, Kulturhuset Fokus, Maresi. Välkommen!

Författaren Virpi Hämeen-Anttila på Bokmässan i Åbo 2012. Foto: Anneli Salo.

26.09.2022 / Sirpa Huusko

Naturens hemliga liv – Välmående från naturen genom Bild och Ord
Fotograf: Sara Nylund, @saranylund_photography
Poet: Susanna Jussila, @sielun_sopukoita

Vernissage må 3.10. kl. 17.30

Galleri Perspektivet (Raseborgsvägen 8 ) är öppet må-on 10-19, to-fre 10-17, lö 10-14, sö stängt
Varmt välkomna!


22.09.2022 / Petra Louhimies

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar en ny boosterdos coronavaccin till alla 65 år fyllda, alla 18 år fyllda som hör till riskgrupper samt alla 12 år fyllda med kraftigt nedsatt immunförsvar. Boosterdosen rekommenderas för ovannämnda grupper även om man redan haft corona, och oberoende antal tidigare boosterdoser.

Den nya boosterdosen kan ges när det gått minst tre (3) månader från den senaste dosen eller från att man haft corona. Boosterdosen kan med fördel tas i samband med höstens influensavaccinering i månadsskiftet oktober-november!

Boosterdosen ges från och med 3.10.2022, vaccinet är ett nytt coronavaccin som ger bättre skydd mot virusets omikron-variant. 

Tidsbokningen på nätet (coronavaccinbokning.fi) för denna boosterdos är öppen men vi rekommenderar att man hämtar dosen i samband med influensavaccineringen i månadsskiftet oktober-november! Tidsbokning per telefon 019 289 3141 för denna boosterdos öppnar 3.10.2022.

Vi informerar noggrannare om influensavaccineringen under oktober – observera att det alltså inte ännu är möjligt att boka tid för influensavaccinering!

Nya boosterdosen rekommenderas för:

 • alla 65 år fyllda personer
 • alla 18 år fyllda personer som hör till riskgrupper
 • alla 12 år fyllda personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Boosterdosen kan tas oberoende antal tidigare doser eller om man tidigare insjuknat i corona.

De enda kriterierna för denna dos är att

 1. du hör till en av de ovannämnda grupperna OCH
 2. att det gått minst 3 månader från föregående boosterdos/coronasjukdom.

Vi rekommenderar att du tar din coronabooster i samband med höstens influensavaccinering.


20.09.2022 / Sebastian Berg

Välkommen med på Raseborgs Ungdomstjänsters höstlovsresa till Superpark Vanda, torsdag 20.10.2022 kl.10.00 – 18.00. Fyll nogrannt i anmälningsblanketten. Deltagaravgiften är 30€, inkluderar resan och inträdesbiljetten. Anmälan är bindande och betalas i samband med anmälan. Åldersgränsen är 9år, men vi förutsätter att deltagaren klarar sig självständigt. Även föräldrarna är välkomna med (anmäler sig på samma sätt). Sista anmälningsdagen är 13.10.2022.

OBS! Anmälningstiden förlängd till 18.10.2022!!


Anmälan görs på sidan: Höstlovsresa till Superpark Vanda (lyyti.fi)


20.09.2022 / Sebastian Berg

Raseborgs ungdomstjänster ordnar ”mopomiitti” för ungdomar och deras föräldrar lördagen 1.10.2022 kl. 17.00 på Villa Haga i Karis. I diskussionsträffen deltar stadsdirektör Petra Theman, förebyggande poliserna från Västra Nylands polisinrättning samt Raseborgs Ungdomstjänster. OBS! Träffen är avsedd för mopedister, det är inte ett allmänt diskussionstillfälle!


20.09.2022 / Madeleine Lindholm

2020 utkom boken ”Suomalaisten puut arjessa ja ajatuksissa”. Nu har en svensk version av boken, ”Träden och vi”, utkommit. Kåre Pihlström gästar Ekenäs bibliotek och berättar och diskuterar onsdag 19 oktober 2022 kl. 18–19 i Svalan, Ekenäs bibliotek. Välkommen att bekanta dej med Kåre och hans tankar om vad träden har att erbjuda och hur de ska vårdas. Evenemanget är tvåspråkigt. Fritt inträde.20.09.2022 / Petra Louhimies

Igår måndag den 19 september avtäcktes stadsdirektör Ragnar Lundqvists porträtt. Porträttet är taget av fotograf Kjell Svenskberg och hänger i mötesrummet Masugnen på stadshuset bredvid porträtten på de två föregående stadsdirektörerna Tom Simola och Mårten Johansson. 

Ragnar Lundqvist stående framför sin porträtt

Vid avtäckningen närvarade fullmäktiges ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm samt stadens ledningsgrupp.


19.09.2022 / Petra Louhimies

I höst inleder Raseborgs stad en strandbyggnadsentreprenad i Södra viken, där strandkonstruktionerna i vikens innersta del förnyas och muddringsarbeten utförs.

Arbetena inleds i oktober 2022 och avsikten är att alla arbeten ska vara färdigställda inför sommaren 2024.

De nya strandkonstruktionerna pålas, ankras och förstärks genom betonggjutning. Slutligen får konstruktionerna en träbeläggning, varvid konstruktionerna till sitt utseende i stor utsträckning kommer att motsvara den nuvarande kajen. Muddringsarbetena i området förläggs så att de utförs under perioderna 1.10.2022–31.3.2023 och 1.10.2023–31.3.2024. Alla muddermassor deponeras, antingen i Forssa eller på Raseborgs stads egen jordavstjälpningsplats.

Tekniska centralen


16.09.2022 / Cynthia Moed-Ring

Med hjälp av precisionsgödsling preciserar man gödseln dit det behövs, med tvåstegsdiken kan man förebygga lokala översvämningar och med hjälp av gipsspridning på åkern, bidrar man till bättre markstruktur –  dessa åtgärder bidrar även till positiv inverkan på vattendragen!

Projektet LUMME, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), ordnar tillsammans med Projektet Raseborgs å en svenskspråkig fältträff om precisionsgödsling (fosfor) och om vattenhushållningsfördelarna med tvåstegsdiken, tisdagen 27.9 i Snappertuna, Raseborg.
Lördagen 24.9 innan ordnas även i Karis (Raseborg) en gipsspridningsshow, som förverkligas av KIPSI-projektet som koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

”Vi bjuder alla, som har möjlighet, att delta i båda evenemangen” uppmuntrar LUMME-projektets koordinator Henna Björkqvist. Ägaren av platsen för spridningen av gipsen, Skriks Gård, Thomas Björklöf bjuder även in alla jordbrukare till evenemangen. ”Teman för evenemangen är högaktuella. Alla åtgärder som binder näringen i själva åkermarken och som minskar gödselbehovet är välkomna för jordbrukare med tanke på världens nuläge”, konstaterar Björklöf.

Gipsspridningsshow, lördagen 24.9. Skriks gård, Karis

Under evenemanget kan man bekanta sig med KIPSI-projektet och följa med spridningen av gips på åkern. Med gipsbehandlingen kan man märkbart förebygga erosion på åkrarna samt avrinningen av fosfor och kol från dem. Valtra- traktorer finns även till påseende under evenemanget. Anmäl dig med senast 20.9. Anmälning via NTM-centralens sidor eller per e-post till niklas.gronroos@ely-keskus.fi.

Läs mera om evenemanget och anmälning (på finska) >> (https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys -> tapahtumat)

Fältträff, tisdagen 27.9, Fagernäs gård, Snappertuna

Som evenemangets huvudtema hör vi om precisionsgödsling av fosfor, markskanning och användningen av resultaten från den i praktiken. Ämnena presenteras av Emil Hästbacka från Nylands Svenska Lantbrukssällskapet (NSL) samt Mikael Lindroos från Hankkija. Projektchef Sara Vaskio berättar om Projektet Raseborgs å.

Som andra ämne hör vi om tvåstegsdiken och deras fördelar i vattenhushållningen på åkrarna. Ämnet presenteras av specialforskare Pasi Valkama, från Finlands miljöcentral (SYKE). Projektkoordinator Henna Björkqvist, berättar om Projektet LUMME och dess åtgärder som innefattar bland annat verkställandet av våtmarker och tvåstegsdiken på Västra Nylands område.

Evenemanget är avgiftsfritt. Ingen förhandsanmälan behövs.

https://www.luvy.fi/sv/tapahtuma/falttraff-27-9-2022/

Tilläggsuppgifter: 

Henna Björkqvist
områdeskoordinator
henna.bjorkqvist@luvy.fi
045 7884 2810

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.


16.09.2022 / Madeleine Lindholm

Kari Wikholm som skrivit boken Pirtun tie Rutt 96 gästar Karis bibliotek (Kulturhuset Fokus, rum Maresi) tisdag 27 september 2022 kl. 18. Boken berättar om Sven, en fiskare från Snappertuna som på 1930-talet beblandar sig i sprithandeln. Som intervjuare fungerar Kristian Ajanto och evenemanget är på finska.


16.09.2022 / Petra Louhimies

I oktober och november har vi färre läkare än normalt på Raseborgs stads hälsostationer och gör därför tillfälliga ändringar i serviceutbudet.

– Det är inte ett nytt fenomen att läkare stannar endast korta perioder på hälsovårdscentralen, men nytt under detta år jämfört med det föregående är att det varit svårare att både rekrytera läkare och köpa läkartjänster från privata aktörer. På grund av en högre arbetsbelastning har primärvården svårt att konkurrera om läkare med specialsjukvården och med privata sektorn. Det är ett nationellt fenomen, uppgifterna har ökat under många år medan resurserna inte har varit tillräckliga, berättar chefsläkare Tove Wide.

Under sommarmånaderna har det i Raseborg arbetat många så kallade sommarläkare, både medicinstuderande och färdiga läkare, som nu återvänder till annan ort för studier eller arbete. Från och med oktober finns det trots aktiva rekryteringsansträngningar för få läkare på Raseborgs hälsostationer. På grund av detta är Raseborgs stad tvungen att begränsa, prioritera och centrera servicen så att alla läkartjänster koncentreras till Ekenäs hälsostation under oktober och november månad. Också hälsostationernas öppethållningstider ändras enligt följande:

Hälsostationernas öppethållningstider från och med måndagen den 3 oktober 2022

 • måndag-torsdag kl. 8-16 och
 • fredagar kl. 8-14.15

Hälsostationerna stänger på fredagar kl. 14.15 men det går att ringa telefontjänsten 019 289 3000 ända till kl. 16. Utanför tjänstetid kan Jourhjälpen 116 117 kontaktas om man behöver vård.

Också på rådgivningen och inom skolhälsovården finns i oktober begränsade läkarresurser men läkargranskningar för gravida i slutet av graviditeten och för nyfödda ordnas.

Ta kontakt med hälsovårdscentralen i vanlig ordning

För invånarna betyder situationen att man i vissa fall kan erbjudas vård också vid Lojo hälsovårdscentral. Invånarna ska ta kontakt med Raseborgs hälsovårdscentral som vanligt per telefon och välja Karis eller Ekenäs då de ringer. En sjukskötare bedömer vårdbehovet på vanligt sätt och kan beroende på ärendet hänvisa till olika yrkespersoner, till distansläkare eller till läkarmottagning. I vissa fall, enligt överenskomna kriterier kan patienten erbjudas vård vid Lojo hälsovårdscentral.

– Vi är mycket tacksamma över att vi kan samarbeta med Lojo för att under denna period kunna säkerställa de mest nödvändiga vårdtjänsterna, säger social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

– På hälsovårdscentralen gör vi aktivt utvecklingsarbete för att det ska bli lättare att kontakta oss och så att vi får resurserna att räcka bättre till. Vi kommer att erbjuda de patienter som behöver uppföljning en kontaktperson som koordinerar vården. Vi ber invånarna om förståelse för att tjänsterna för en period är begränsade. Vi försöker organisera arbetet så att de som är i jobb ska orka med sitt arbete och hinna med de viktigaste uppgifterna tills vi är flera att dela på uppgifterna, fortsätter Wide.

Staden informerar omgående när servicen på våra hälsostationer återgår till det normala.


14.09.2022 / Robert Wigren
Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barnet ungdomar och vuxna.
En del av de stödbehövande kan ha någon form av funktionshinder. Som stödperson/-familj fungerar
du som ett stöd och förebild till barnet, ungdomen eller den vuxna, och ger av din tid och
uppmärksamhet till hen. Du är en trygg och pålitlig vuxen som hittar på saker tillsammans med den
stödbehövande och har tid att lyssna på hen. Den stödbehövande kan också behöva stöd för socialt
engagemang eller för att uträtta ärenden.

Personer, som är 18 år fyllda, med en balanserad livssituation och som har möjlighet att förbinda sig till verksamheten kan ansöka om att bli stödfamilj eller stödperson. För mer information om verksamheten inom familjesocialarbete klicka här samt verksamheten inom handikappservice klicka här.

Om du blev intresserad, kom med på utbildningen för stödfamiljer och stödpersoner i höst! Anmäl dig till utbildningen senast den 4.11 här!

Utbildningarna ordnas följande datum:

Lördag 19.11.2022 kl. 10-15 
Torsdag 24.11.2022 kl. 17.30-19.30

Båda tillfällena ordnas i Ekenäs och vi bjuder på kaffe, te och tilltugg!

Kontakta oss för mera information:

Raseborgs familjesocialarbete:
Socialhandledare Tobias Lindholm 019 289 3055 / tobias.lindholm@raseborg.fi 
Socialhandledare Lee Lindqvist 019 289 3049 / lee.lindqvist@raseborg.fi
Raseborgs handikappservice: 
Socialhandledare Rebecka Aakula 019 289 2228 / rebecka.aakula@raseborg.fi
Raseborgs vuxensocialarbete:
Socialarbetare Sonja Nyström 019 289 2285 / sonja.nystrom@raseborg.fi

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner 2022

Ladda nerVisa

13.09.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Espingsgränd är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 052 – 1 387 m² och priset är 20 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


12.09.2022 / Anne-Marie Ekholm

Vinterbadarnas nycklar kommer att ge tillgång till sommaromklädesrummet under perioden 14-30.9. Efter att vinterbadssäsongen börjar 1.10, fungerar nycklarna som tidigare till de varma omklädesrummena.


9.09.2022 / Petra Louhimies

Centralgatan mellan Dalgatan och Köpmansgatan kommer att saneras. Bärlager samt asfaltyta förnyas och vatten-, avlopps- och dagvattenledningar saneras.

Arbetet påbörjas vecka 37 och slutförs i november.

Entreprenör är A. Berglund Ab. På området finns tillfälliga trafikarrangemang.

Vi beklagar olägenhet och störning som detta förorsakar.


6.09.2022 / Sirpa Huusko

Unien takaa
Janne Koivuniemi
www.gothic.fi 

Galleri Perspektivet är öppet må-on 10-19, to-fre 10-17, lö 10-14, sö stängt
Varmt välkomna!
31.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Omklädningsrum 1 & 2 i Ekenäs bollhall är ur bruk under september p.g.a. renovering. Gymbesökare hänvisas till omklädningsrum 3 respektive 4. Dessa omklädningsrum delas med bollhallens användare. Duschmöjlighet finns inte.


30.08.2022 / Salli Ojala
Bild: Raija Kaljunen

I slutet av augusti samlades man i Pojo och Fiskars för att fundera kring hur trafiktjänsterna i Raseborg kunde se ut i framtiden. Under workshopparna som ordnades inom projektet Smart Countryside Mobility kom invånare och representanter för staden med idéer för hur man kunde utveckla nya lösningar på de utmaningar som identifierats utifrån data från vårens undersökning. Teman för workshopparna var kollektivtrafik, anropstrafik och byabuss, ny service baserad på delning samt tjänster som tar sig till invånarna.

Bild: Raija Kaljunen

Workshoppen i Pojo bibliotek 24.8 leddes av tjänstedesignerna Jaakko Hannula, Raija Kaljunen och Miia Seppänen från yrkeshögskolan Laurea. Såväl i Pojo som i Fiskars användes olika kreativa metoder för tjänstedesign. Projektledare Jaakko Hannula var mycket nöjd med tillställningarna.

“Det var fint att invånarna deltog så aktivt och entusiastiskt i de båda workshopparna. Invånarnas synpunkter kring alla teman kom fram på ett utmärkt sätt”, konstaterar Hannula.

Bild: Raija Kaljunen

Också vid tillfället på Cafe Bar Pesula i Fiskars 25.8 arbetade smågrupperna ivrigt. Avslutningsvis presenterade grupperna koncepten som de utvecklat för varandra.

”Vid båda workshopparna berättade grupperna att de utvecklade tjänsterna är avsedda att stödja och komplettera varandra, vilket jag anser vara en utmärkt utgångspunkt. Redan i diskussionerna lyftes genast fram preliminära förslag för hur idéerna kunde utvecklas vidare. Vi fick mycket vägkost med tanke på vidareutvecklandet av trafiktjänsterna”, konstaterar Hannula och tackar förutom deltagarna även Pojo kyrkoby byförening, Fiskars Byförening och Raseborgs stad.

”Ett varmt tack till byföreningarna för gott samarbete! Tillställningarna hade en hyfsad mängd deltagare och vi fick bra lokaler till vårt förfogande. Likaså ett varmt tack till vår samarbetspartner Raseborgs stad, vars representanter också deltog i workshopparna!”

Nästa steg för projektgruppen inom Smart Countryside Mobility är att utveckla de första prototyperna utifrån de tjänster som utformats under workshopparna, och dessa prototyper ska testas av invånarna i Raseborg i början av hösten.

Bilder och text: Raija Kaljunen

Smart Countryside Mobility är ett gemensamt projekt för yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia. Genom projektet fås värdefull information med tanke på bland annat stadens framtida områdesplanering, kollektivtrafik och turism.

Läs mer om projektet (på finska): Smart Countryside Mobility | Metropolia


30.08.2022 / Sebastian Berg

Ungdomsgårdarna öppnar igen fredagen 2.9.2022 och har öppet enligt följande:

Ekenäs Ungdomsgård: (Ystadsgatan 14 10600 Ekenäs)
Tisdagar: kl.13.00 – 16.00 årskurs 3 – 4, kl.13.00 – 17.00 årskurs 5 – 6, kl.16.00 – 19.00 årskurs 7 –
Onsdagar: kl.13.00 – 16.00 årskurs 3 – 4, kl.13.00 – 17.00 årskurs 5 – 6, kl.16.00 – 19.00 årskurs 7 –
Fredagar: kl.15.00 – 18.00 årskurs 5 – 6, kl.15.00 – 22.00 årskurs 7 –
Lördagar: kl.15.00 – 18.00 årskurs 5 – 6, kl.15.00 – 22.00 årskurs 7 –

Karis Ungdomsgård: (Bangatan 61 10300 Karis)
Tisdagar: kl.13.00 – 16.00 årskurs 3 – 4, kl.13.00 – 17.00 årskurs 5 – 6, kl.16.00 – 19.00 årskurs 7 –
Onsdagar: kl.13.00 – 16.00 årskurs 3 – 4, kl.13.00 – 17.00 årskurs 5 – 6, kl.16.00 – 19.00 årskurs 7 –
Fredagar: kl.15.00 – 18.00 årskurs 5 – 6, kl.15.00 – 22.00 årskurs 7 –
Lördagar: kl.15.00 – 18.00 årskurs 5 – 6, kl.15.00 – 22.00 årskurs 7 –

Tenala Ungdomsgård: (Sockenvägen 24, 10520 Tenala)
Tisdagar: kl.13.00 – 16.00 årskurs 3 – 6, kl.16.00 – 19.00 årskurs 7 –
Fredagar: kl.14.00 – 16.00 årskurs 3 – 4, kl.14.00 – 17.00 årskurs 5 – 6, kl.17.00 – 21.00 årskurs 7 –

Pojo Ungdomsgård: (Centrumpromenaden 4 10420 Skuru)
Måndagar: kl.13.00 – 17.00 årskurs 3 –
Onsdagar: kl.13.00 – 17.00 årskurs 3 –

Svartå Ungdomsgård: (Askersvägen 51 10360 Svartå)
Torsdagar: kl.14.00 – 17.00 årskurs 3 –

Mera information om ungdomsgårdarna samt ungdomsgårdarnas regler hittar du till höger under fliken Ungdomsgårdar.

Ungdomsgårdarnas besökstider.
Ungdomsgårdarnas besökstider.

30.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Drop-in motionstimmar på tisdag och torsdag startar v. 36.

Detta gäller Lavis, Funktionell träning, FasciaMethod och Festivo.


29.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Välkomna på invigningen av Raseborgs första motionstrappa i Västerby lördagen den 3 september 2022 kl. 13.00. Parkering vid Västerby skidstuga.

Plats: Västerby friluftsområde (Västerbyvägen 41, 10620 Raseborg).

Motionstrappan invigs av Raseborgs stadsstyrelseordförande Anita Westerholm.


25.08.2022 / Petra Louhimies
Karis vattentorn i Pride-belysning

Årets Raseborg Pride firas under veckan 24-28.8! Under veckan kommer ett stort antal mindre och större evenemang att äga rum över hela Raseborg. Raseborg Pride arrangeras i år för sjätte gången och fredagen den 26 augusti flaggar Raseborgs stad för Pride. För första gången i stadens historia kommer också Raseborgs stad att gå med i lördagens prideparad i Ekenäs!

Karis vattentorn har också klätt sig i Pride-färger!

Efter prideparaden talar bland annnat Raseborgs nya stadsdirektör Petra Theman samt minister för nordiskt samarbete och jämlikhet Thomas Blomqvist i Stallörsparken.

Du kan se hela veckans program nedan. Alla evenemang är gratis.

Vi önskar alla en glad Pride-vecka!


25.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Raseborgs stad och Pojo kyrkoby byförening ordnar ett öppet invånarmöte inför byggandet av Pojo skatepark.

Vi berättar hur planeringen ser ut och diskuterar – Välkomna alla intresserade!

Tidpunkt: måndag 29.8. kl. 17

Plats: Pojo biblioteks festsal (Centrumpromenaden 4)


18.08.2022 / Petra Louhimies

Välkomna på invigningen av trafikarrangemangen i Läpp, onsdagen den 7 september 2022 kl. 12.00.

Plats: Vändplatsen i ändan av Doppinggränden.

I invigningsceremonin deltar

 • Minister Thomas Blomqvist
 • Projektchef Antti Koski, Väylävirasto
 • Entreprenörens representant

samt stadens representanter stadsdirektör Petra Theman, teknisk direktör Jan Gröndahl och stadsarkitekt Johanna Backas. Deltagarna kan ställa frågor till stadens representanter gällande Läppområdets utveckling.

Dragsviks traditionsmusikkår står för musiken, de första 70 deltagare bjuds på färska munkar från Shell. Saftservering.


Den planskilda anslutningen i Läpp i Raseborg öppnas för trafik den 31 augusti

Förbättringsarbetet på riksväg 25 vid Läpps anslutning är på slutrakan och anslutningen öppnas för trafik den 31 augusti. De sista arbetena utförs ännu i början av september.

Byggarbetet som inleddes sommaren 2021 vid Läpps anslutning håller på att bli klart enligt tidtabellen. I korsningen mellan riksväg 25 och landsväg 111 har man byggt en lättare planskild anslutning och trafikarrangemangen har förbättrats med en påfart och en avtagsfil.

“Anslutningsarrangemangen reducerar köerna och gör trafiken smidigare. Trafiksäkerheten förbättras särskilt när man svänger till vänster från landsväg 111, men också på andra platser i projektets influensområde”, säger projektchef Antti Koski från Trafikledsverket.


17.08.2022 / Stina Kreutzman

Hej du mamma eller pappa med småbarn där hemma!

Häng med på en vagnpromenad och träffa andra hemmamammor eller -pappor. Vagnpromenaderna arrangeras i Ekenäs och Karis. I Ekenäs startar vi från simhallen klockan 12.00 och i Karis startar vi från Sisu arenan klockan 12.00. Promenaden räcker ca. 1 timme på barnens villkor. Vi börjar med tre dagar i september och känns det okej och det finns intresse så ser vi hur vi gör i fortsättningen.

Datumen för vagnpromenaderna i Ekenäs är:
Måndag 5.9.2022
Måndag 12.9.2022
Måndag 19.9.2022

Datumen för vagnpromenaderna i Karis är:
Torsdag 1.9.2022
Torsdag 8.9.2022
Torsdag 15.9.2022
Om du funderar på något ta kontakt med:

Närvårdare Charlotte Kullberg
Telefonnummer: 040 642 1599
E-post: charlotte.kullberg@raseborg.fi

Närvårdare Susanna Kalliomäki
Telefonnummer: 019-289 3054
E-post: susanna.kalliomaki@raseborg.fi

Vagnpromenader Ekenäs

Ladda nerVisa

Vagnpromenader Karis

Ladda nerVisa

17.08.2022 / Madeleine Lindholm

Svartå bibliotek fick äntligen öppna igen i och med att det nya skolåret i Raseborgs grundskolor inleddes 16 augusti 2022. Biblioteket finns i den alldeles nya skolbyggnaden längs Askersvägen. Ingången samt parkeringen till biblioteket ligger på baksidan av byggnaden.

Det nya biblioteket kan man nu besöka även när personalen inte är på plats. Då behöver man ett giltigt (Helle/Lukas) bibliotekskort och en pinkod som är kopplad till kortet.

Svartå bibliotek har meröppet fr.o.m. 16.8.2022 enligt följande:
Måndag–torsdag kl. 8–19, fredag–söndag kl. 8–17. Personalen är på plats tisdagar kl. 15–19 och torsdagar kl. 9–11.

För under 15-åringar som vill använda biblioteket i Svartå under meröppettiden bör man ha bekantat sig med användarreglerna samt ansökt om användarrätt från biblioteket med hjälp av en vårdnadshavare. Detta görs med hjälp av en blankett vid biblioteksbesöket. Läs mer om meröppettjänsten här.

I Svartå hittar man nånting läsbart för alla åldrar. För vuxna finns skönlitteratur och spänning samt en del faktaböcker. För barn finns allt från pekböcker till ungdomsböcker, både fiktion och fakta. I biblioteket kan man använda datorer, spela bordsspel, läsa tidningar m.m.


17.08.2022 / Sirpa Huusko

Raseborgs stads kulturtjänster ordnar Konstens dag lördag den 20.8. kl. 14-17 i nya Kulturhuset Fokus. Tillställningen börjar kl. 14 med invigning av skulpturen Kolonn på gården. Kolonn är det första offentliga konstverk enligt procentprincip i Raseborg. Öppningstal hålls av stadsfullmäktiges ordförande Anders Walls, kulturchef Lotta Lerviks, Pro Artibus VD Mikaela Lostedt och konstnär Ida Koitila.

Därefter öppnas utställningar både i Galleri Centrum och Galleri Promenade.

Utställning i Galleri Centrum 20.8.2022-31.1.2023
Transparent world – Remes & Ruotsalo
Helmi Remes och Panu Ruotsalo deltar i Konstens dag och berättar om sin konst samt om utställningen.

Utställning i Galleri Promenade 20.8.-31.10.2022
Barnens rättigheter illustrerad av Linda Bondestam
Luckan Raseborg
Pamela Andersson deltar i Konstens dag och berättar om utställningen.

Årets konstinköp 2021

Kulturtjänsterna köpte konstverket DoReMi av glaskonstnär Camilla Moberg 2021. Nu är DoReMi placerad i andra våningen i Kulturhuset Fokus. Camilla Moberg deltar i Konstens dag kl. 14-15.30 och berättar om sin konst och konstverket DoReMi.

Utställningsverksamhet
Kulturplanerare Sirpa Huusko berättar om utställningsverksamheten och svarar på frågor.

Publiken har också möjlighet att bekanta sig med Karis bibliotekets nya utrymmen samt fika i Café  systerÅbror. 

Vi önskar alla hjärtligt välkomna att bekanta sig med konst och Kulturhuset Fokus.

Mera information om Konstens dag, utställningsverksamhet och konst i Kulturhuset Fokus:
Kulturplanerare Sirpa Huusko, sirpa.huusko@raseborg.fi och tel. 019 289 2786.


15.08.2022 / Petra Louhimies

Skolstarten närmar sig och många har redan återvänt till sina arbetsplatser. När vi nu står inför terminsstarten, ökar kontakten mellan människor och covid-19-sjukdomsfallen kommer sannolikt att öka igen.

Incidensen var i Raseborg som lägst under första veckan i juli: 502 positiva fall/100 000/14 dygn. Under den senaste månaden har det skett en tydlig ökning och incidensen vecka 32 är 1260/100 000/14 dygn.

– Som jämförelse kan nämnas att incidensen som högst varit 3101 under sista veckan i mars, säger Åsa A. Westerlund, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar.

Under sommarmånaderna har Covid-19 Omicron BA5 varit den huvudsakliga coronavarianten i Finland medan Omicron BA2 var den huvudsakliga varianten under vårterminen. Omicron BA2-smitta har gett svag immunitet, vilket har resulterat i att många nu insjuknar i Omicron BA5-varianten.

Om du insjuknar eller misstänker smitta

Om du har symtom på luftvägsinfektion, ta ett hemtest eller boka tid till PCR-test samt stanna hemma för att undvika smittspridning.

PCR-test (via Coronaguiden) rekommenderas fortsättningsvis för personer i riskgrupp, för social- och hälsovårdens personal och gravida.

Smittspårningens personal ringer i första hand upp personer över 75 år. Med tanke på trombrisken rekommenderas att covid-positiva gör en preliminär bedömning av den egna trombrisken via HUS webbplats. Kontakta smittspårningen (019 289 3111) för att få närmare instruktioner.

Under hösten kommer även en antiviral medicin att kunna påbörjas för personer som är i riskgrupp för svår coronavirusinfektion.

– Medicineringen ges åt en strikt definierad grupp patienter. Om ditt PCR-test är positivt, kommer det med svarsmeddelandet en länk till närmare instruktioner om målgruppen. Tills vidare ges medicinen endast till patienter som vårdas inom specialsjukvården, berättar chefsläkare Tove Wide.

Vaccinering bästa skyddet mot svår sjukdomsform

Fortsättningsvis är vaccinering bästa skyddet mot svår sjukdomsform och det bästa skyddet mot smitta är god handhygien, avstånd och användning av ansiktsmask (speciellt FFP2-mask).

Just nu aktuellt är den fjärde coronavaccindosen för:

 • Över 60-åringar samt
 • 18–69-åringar i riskgrupp 1 och 2

samt de grupper som redan tidigare varit berättigade till en fjärde dos, se mer på raseborg.fi/coronavaccinering.

Tidsbokning på nätet coronavaccinbokning.fi, telefonbokning må-to kl. 9-13, tfn 019 289 3141.

Observera intervallerna mellan doserna: det ska ha gått tre (3) månader efter den tredje dosen för att du ska kunna få den fjärde dosen.

Om du har tre vaccindoser OCH har haft covid, behöver du inte en fjärde dos.


15.08.2022 / Sirpa Huusko

Transparent World
Helmi Remes & Panu Ruotsalo

Vernissage lö 20.8. kl.14-17 i samband med Konstens dag
Varmt välkomna!
Galleri Centrum, Kulturhuset Fokus, Centralgatan 90, Karis

I arbetsgruppen Remes&Ruotsalos utställningskoncept Transparent World dyker man via slocknade ytor djupt ner i känslornas värld.

Miniutställningen Transparent World är ett samutställningskoncept av konstnärerna Helmi Remes (f. 1983) och Panu Ruotsalo (f.1971) och visades för första gången i slutet av år 2020 i den stora salen i Finlands glasmuseum i Riihimäki som en helhet under namnet Ikävän anatomia (Saknadens anatomi). Utställningen i kulturhuset i Karis är ett sampel ur denna helhet och består av träskulpturer, målningar och verk gjorda av glas. Utmärkande för denna helhet är enkelheten i fråga om såväl formspråk som färgsättning.

Verken som ingår i utställningen presenterar en vision av hur upplevelsen av en känsla kan se ut. Med sina enkla verk undersöker konstnärerna den osynliga och immateriella verkligheten. Hur känns olika känslor som sorg, glädje, lycka, saknad eller exempelvis nöjdhet? Konstnärerna beskriver sin egen längtan till naturen i norr och stränderna vid havet, till kanterna av myrmarkerna mellan fjällen, bergens sluttningar och tystnaden, men samtidigt undersöker de också känslornas anatomi på ett allmänt plan. “Vi ville synliggöra längtan och melankoli, ge form åt glädje och lycka, med målet att ge betraktaren en möjlighet att genom sina sinnen undersöka själva kärnan i att vara människa, dvs.
känslorna”, säger Ruotsalo. Verken är minimalistiska och abstrakta och skapar med sin enkelhet en värld som rör sig i gränslandet mellan intensitet och känslighet. Konstnärerna avbildar sina egna känslor via den konkreta erfarenhetsvärlden, men samtidigt granskar de känslornas anatomi också på ett allmänt plan. Vad är en känsla och vad ger den upphov till hos oss?

Svartvitt och tydliga former dominerar helheten. Huvudsakliga element är kolnat trä, genomskinligt och vitt glas samt målningar som tematiskt och färgmässigt flätas ihop med de tredimensionella verken. Skulpturernas trädelar har bearbetats på Billnäs bruksområde och glasdelarna vid Osuuskunta Lasismi i Riihimäki. Utställningen i Finlands glasmuseum i Riihimäki var konstnärernas första samutställning och också första gången de arbetade med gemensamma verk. Verken kom till stor del till bara genom diskussion och skisser
på golvet i arbetsrummet. Bådas yrkeskunskap sattes på prov inför de tekniska utmaningarna med verken, men resultatet blev exakt så som ursprungligen planerats. ”Det gick smidigt att lösa de visuella frågorna i processen, men kombinerandet av två helt olika material var inte lätt. Jag skulle ändå inte kunna tänka mig ett bättre arbetspar än Panu – vi tänker på samma sätt och arbetet var givande även då vi stötte på utmaningar”, beskriver Remes processen kring skapandet av verken.

Helmi Remes

Kärnan i glaskonstnär Helmi Remes verk är en tydlig form som förenas med en sensibel, målerisk linje. Under sin tioåriga karriär har hon satt sig in i och använt olika glastillverkningstekniker på ett mångsidigt sätt och på så sätt skapat sig en speciell och identifierbar stil inom det finländska glaskonstfältet. Hennes arbeten har ställts ut vid otaliga utställningar såväl i Finland som i övriga Europa. Remes bor i Högfors.
www.helmiremes.com

Panu Ruotsalo

Panu Ruotsalo är bildkonstnär och arbetar i Billnäs. Ruotsalos uttryckssätt har under hans tjugoåriga karriär växlat från färgfyllt och tidvis expressivt till mera enkelt och monokromatiskt. Han har allt mer fokuserat på beskrivandet av känslor och känningar, framlyftandet av det osynliga och formgivandet av det formlösa och abstrakta. Ruotsalo är en av de konstnärer som har inbjudits att delta i invigningsutställningen vid det nya museet för modern konst som öppnas i Ekenäs år 2023.
www.panuruotsalo.com


12.08.2022 / Petra Louhimies
En tecknad bild, person med en dator i famnen och en annan person med en telefon i handen, i bakgrunden ett frågeformulär.

Välfärdsområdets strategiarbete har inletts och i detta skede vill vi höra dina tankar om värderingarna och tyngdpunkterna i verksamheten inom Västra Nylands välfärdsområde.

Enkätens resultat utnyttjas i strategiarbetet. Dina svar är därför mycket viktiga, eftersom strategin kommer att vara det viktigaste verktyget i utvecklingen av välfärdsområdets tjänster och ledningen av dess verksamhet.

Vi ber dig att svara senast den 26 augusti 2022. Bland de invånare och arbetstagare som besvarat enkäten utlottas Finnkinos biobiljetter. Om du vill delta i utlottningen, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten.

Svara på enkäten via denna länk.(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde

Den riksomfattande reformen av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet pågår, och från och med den 1 januari 2023 ansvarar Västra Nylands välfärdsområde för anordnandet av dessa tjänster. I fortsättningen kommer välfärdsområdet att ansvara för samma social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendets tjänster som kommunerna anordnar för närvarande.

Västra Nylands välfärdsområde skapas tillsammans med invånarna, arbetstagarna, organisationerna och andra aktörer inom välfärdsområdet. Välfärdsområdets mål är att så bra som möjligt betjäna invånarna inom sitt område både under reformens övergångsskede och på lång sikt.


10.08.2022 / Petra Louhimies

Hur skulle kollektivtrafiken kunna betjäna oss bättre i Raseborg? Hur skulle en framtida byabuss eller tjänst som baserar sig på delad skjuts se ut? Tänk om tjänsterna rörde sig till invånarna ända till Fiskars och Pojo inom Raseborg.

Välkommen till Fratmtidens trafiktjänster i Raseborg -verkstäderna, där du har möjlighet att idea nya trafiktjänster till Raseborg tillsammans med andra bybor.

Vi arbetar utgående från de enkäter och intervjuer som vi gjort under våren, samt med de utmaningar som tagits upp i resultaten. I verkstaden idear vi lösningar, som du har möjlighet att vidareutveckla i en annan verkstad senare under hösten.

Obs! Verstaden hålls endast på finska, eftersom utvecklingsprojektet där verkstäderna ingår koordineras av Metropolia och Laurea.

Du kan välja mellan två till innehållet identiska tillfällen:

Pojo

24.8.2022 kl. 17.00–19.00. Verkstaden börjar kl. 17.00 med kaffe och mellanmål. Själva arbetet sker mellan kl.17.30-19.00.

Pojo bibliotek (Keskusraitti 4, Pohjankuru)

Anmäl dig till Pojo senast 15.8.2022: https://lnkd.in/eBGG232P  

Fiskars

25.8.2022 kl. 17.00–19.00. Verkstaden börjar kl. 17.00 med kaffe och mellanmål. Själva arbetet sker mellan kl.17.30-19.00.
Cafe Bar Pesula Fiskars (Hälleforsintie 1, Fiskars) 

Anmäl dig till Fiskars senast 15.8.2022: https://lnkd.in/euVUT4Cm 

Verkstaden är en del av Smart Countryside Mobility projektet, där man utvecklar persontrafiks och logistiktjänster på gelsbygden. Projektet är finansierat av Europas områdesutvecklingsfond. Projektet genomförs 1.6.2021-1.8.2023.

Läs mer om projektet (på finska): metropolia.fi/smartcountrysidemobility 
Följ projektet även på LinkedIn: www.linkedin.com/company/77761209/ 

Verkstäderna arrangeras i samarbete med Pojo kyrkoby byförening och Fiskars byförening.

#SmartCountrysideMobility #euroopanaluekehitysrahasto #EAKR #rakennerahastot #uudenmaanliitto #metropolia #laurea #tki #amk #uusimaa #raasepori #pohjankirkonkylänkyläyhdistys #pohja #pohjankirkonkylä #fiskarskyläseura #fiskars #kyläseura #kyläyhdistys


5.08.2022 / Madeleine Lindholm

ENTER rf. erbjuder personlig och kostnadsfri vägledning i användning av datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Seniorer får vägledning av seniorer.

Karis bibliotek

tisdagar (jämna veckor) kl. 11–14:
4.10, 18.10, 1.11, 15.11 och 29.11

fredagar (jämna veckor) kl. 13–15
21.10, 4.11, 18.11, 2.12 och 16.12.

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2970 eller karis.bibliotek@raseborg.fi

Pojo bibliotek

tisdagar (udda veckor) kl. 11–14:
27.9, 11.10, 25.10, 8.11 och 22.11

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2980 eller pojo.bibliotek@raseborg.fi

Tammisaaren kirjasto  – Ekenäs bibliotek

fredagar jämna veckor kl. 10–12:
23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11 och 2.12

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2950 eller biblioteket@raseborg.fi

Ordnas tillsammans med Pensionstagarnas Centralförbunds PCF rf.

Klicka här för att komma till Enters hemsida. (Öppnas i ny flik).


5.08.2022 / Madeleine Lindholm

På fyra dagar med start den 1 augusti har ungefär 39 500 böcker och annat lånematerial flyttats från Nils Grabbegata 5 till Dalgatan 4 och det nya kulturhuset Fokus där det nya biblioteket ska husera. Den femte dagen kommer allt lånematerial vara flyttat och sedan återstår bl.a. tekniskt material såsom datorer.

Nya fräscha utrymmen får snart ta emot besökare.

Flytten har löpt smidigt

Flytten har löpt riktigt bra säger Ann-Kristin Nylund, ansvarig bibliotekarie i Karis. Vädret, trots värmen, har varit på vår sida. Bibliotekspersonalen är tacksamma för att ha fått hjälp av den effektiva flyttfirman Muuttohaukat.

Nu återstår det mest krävande jobbet, det vill säga att tackla hyllmetrarna. Innan samlingarna är placerade på sina mest representabla vis krävs en hel del finjustering, för då materialet sitter rätt löper även betjäningen och utlåningen.

Karis bibliotek planerar öppna den 22 augusti. Biblioteket har lokaler på två våningar och går lätt att nå då det ligger till vänster om huvudingången.

Läshörnor finns i alla delar av biblioteket.
Hylljustering, bokstöd, skyltning – små men viktiga pusselbitar i ett bibliotek.

Nya lokaler – bekanta tjänster

I biblioteket finns även som förut alla bekanta tjänster som dagstidningar, datorer, utskrifter, möjlighet att kopiera m.m. En nyhet för Karis bibliotek är att det kommer att vara meröppet, det vill säga att man kommer in i biblioteket även då personalen inte är på plats. Utlån sker via låneautomaten. Läs mer här om hur meröppettjänsten i Raseborgs bibliotek fungerar.

För frågor, kontakta gärna biblioteket: karisbibliotek@raseborg.fi.

Gilla bibbans Facebooksida: Raseborgs stadsbibliotek – Raaseporin kaupunginkirjasto
Följ bibbans instagram: bibliotekeniraseborg

Gilla Fokushusets Facebooksida: FOKUS Karis Karjaa
Följ Fokushusets instagram: fokuskariskarjaa


4.08.2022 / Petra Louhimies

Tidsbokningen för den fjärde vaccindosen öppnas för 60–69-åringar enligt följande:

 • Tidsbokning på nätet coronavaccinbokning.fi från och med måndagen den 8. augusti kl. 10.
 • Telefonbokningar (019-289 3141) tas emot fr.o.m. tisdagen den 9. augusti kl. 9.

Vi har återuppringningssystem och alla rings upp efterhand.

Följande grupper kan redan boka sina tider:

 1. 70–79-åringar
 2. 18–69-åringar i riskgrupp 1 och 2

Nätbokning via coronavaccinbokning.fi, telefonbokning 019-289 3141 (öppet måndag-torsdag kl. 9-13).

Observera intervallerna mellan doserna: det ska ha gått tre (3) månader efter den tredje dosen för att du ska kunna få den fjärde dosen. Om du har tre vaccindoser OCH har haft covid, behöver du inte en fjärde dos!

Mer information om den fjärde dosen på THL:s webbplats.


3.08.2022 / Petra Louhimies

Ordenskommittén vid Raseborgs stad har beslutat om att “Comitatus Raseburgensis Sigillum”, den så kallade Raseborgsmedaljen delas ut till Paul Oxley (f. Malcolm Campbell) för hans insats för att göra Raseborg känt främst i Finland men också i utlandet.

– Paul Oxley har med sin egenskrivna musik och som bandmedlem i Paul Oxley’s Unit fört Raseborg på kartan i Finland i många år och en del spelningar fortsätter ännu. Av denna orsak är Paul Oxley förtjänt av Raseborgsmedaljen, säger Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist, som föreslagit till ordenskommittén att Paul Oxley tilldelas medaljen.

Paul Oxley har genom sina egna framgångar inspirerat och exemplifierat att det går att höja ribban för sina ambitioner. På detta sätt har han gett stadens döttrar och söner anledning att pröva sina vingar, jobba mot sina drömmar och nå, precis som Paul, sina mål.

Hans exempel har påverkat positivt tiotals och kanske till och med hundratals ortsbors olika framtida karriärer och framgångar både nationellt och internationellt.

– De personer som jobbade med och runt Paul och bandet fick en insikt i hur ”den stora världen” fungerade och dels inspirerade det till att höja ambitionsnivån för övriga band, musiker och andra människor som jobbade med ljud, ljus, koreografi, videoproduktion mm, berättar Stefan Möller, verkställande direktör, RadioMedia ry

– Alla stora skivbolag kom och kollade vad det fanns för utbud i staden och en hel del skivkontrakt gjordes. Under en period hade så många band i staden skivkontrakt att dåvarande Ekenäs kallades för ”Finlands Liverpool”.  Musikföreningen FUSK (föreningen för utvecklande av skapande konst) startades och band som Ebba Grön, UK Subs & Johnny Thunder åkte via Raseborg på sina Finlandsturnéer, fortsätter han.

Medaljen tilldelades Paul Oxley onsdagen den 3 augusti 2022 kl. 15 vid byggnaden som i tiderna inhyste den legendariska nattklubben Gnägget. Vid adressen verkar i dagens läge restaurang Stallet.

Vid samma tillfälle avtäcktes en skylt som belyser både ställets kulturhistoriska betydelse och firar Paul Oxleys långa karriär. Skylten är en hyllning till ett av de populäraste diskoteken i Finland på 70- och 80-talet. Man kom till diskoteket från när och fjärran för at dansa och umgås. Många har ännu många goda minnen från Gnägget.

Paul Oxley och Petra Theman, Raseborgs nya stadsdirektör, framför skylten som belyser Gnäggets historia och firar Paul Oxleys långa karriär.

Motivering och information om Raseborgsmedaljen och dess tidigare mottagare

Paul Oxley (f. Malcolm Campbell) erhåller Raseborgsmedaljen för sin insats för att göra Raseborg känt främst i Finland men också i utlandet.

Ungdomsverksamheten med musikband i Ekenäs var livlig under 70-talet men banden var lokala och med lokal publik. Situationen ändrades avsevärt år 1980 när Paul Oxley flyttade till Ekenäs och grundade bandet Paul Oxley’s Radio (senare Paul Oxley’s Unit) tillsammans med fyra andra lokala musiker; Ulf Enberg, Kjell Ekholm, Janne Romberg och Björn Åkerberg. Det blev steget till den stora framgång som bandet åtnjuter ännu idag.

Från att tidigare främst ha spelat cover-låtar före Paul Oxley’s inträde, började bandet producera egna låtar skrivna av Paul. Den första singeln ”Another Heartbreak” släpptes år 1980 och fick ett varmt mottagande. Det tog en tid innan en LP-skiva kunde släppas men efter det var succén garanterad. Debutalbumet ”Living in the Western World” utkom i augusti 1981 och nådde första plats i Finland i februari 1982 och stannade i topp i två månader. Albumet såldes i mera än 60 000 exemplar vilket betydde en platinaskiva. Andra albumet ”Both Sides of the Equator” utkom 1982 och sålde i 35 000 exemplar vilket innebar en guldskiva.

Bandet hade uppnått stor publicitet i ungdomstidningar såsom Suosikki och OK. Den finska publiken var begeistrad av bandet som kom från Ekenäs i Västnyland men som hade ett sådant internationellt stuk. Västnyland blev känt i hela Finland. Också det svenska språkets existens i Finland blev känt för mången finländare.

Under 2010-talet har bandet igen varit aktivt och genom sin kändhet tagit fram Raseborg på den finländska kartan. Paul Oxley´s Unit gjorde flera turnéer runt om i Finland och medverkade i många olika radio- och TV-program. Dessutom spelade bandet in två helt nya skivor som blev mycket uppmärksammade också bland finska medier och låtarna spelades mycket i radion. Under 2010-talet släpptes 9 singlar och 3 album, “Living in the Western World – 30th Anniversary Edition (CD/DVD) (2011)”, “Black Gold (2016)” och “All the Gods Were Happy (2018)”. Dessutom gjordes tre videor som alla är inspelade i Raseborg.

Under perioden 2009–2019 har bandet medverkat i många TV-program såsom programmet Unplugged från 2017. Det populära TV-programmet Puoli Seitsemän besökte också Raseborg för att göra en intervju med Paul och bandet för några år sedan. Det samma gäller radiointervjuer både på Yles kanaler och på de kommersiella kanalerna.

Paul Oxley har med sin egen skrivna musik och som bandmedlem i Paul Oxley’s Unit fört Raseborg på kartan i Finland i många år och en del spelningar fortsätter ännu. Av denna orsak är Paul Oxley förtjänt av Raseborgsmedaljen.

Raseborgsmedaljen har tidigare tilldelats

 1. Saraste Jukka-Pekka, 2011
 2. Charalambides Alexis, 2011
 3. Ntallaris Anthony, 2011
 4. Wickholm Kaj, 2012
 5. Peltonen Matti, 2013
 6. Nybom Jan, 2014
 7. Grunn Torolf, 2015
 8. Johansson Mårten, 2015
 9. Höglund Nils-Gustav, 2017
 10. Simola Tom, 2017
 11. Sid Sven, 2019
 12. Forsström Tua, 2020
 13. Lindberg Ingmar, 2020
 14. Ekblom Henrik, 2020
 15. Lundqvist Ragnar, 2022
 16. Oxley, Paul, 2022

Enligt utdelningsprinciperna för medaljen kan förslag till mottagare göras av stadsdirektören, stadsfullmäktiges ordförande eller stadsstyrelsens ordförande. Vid bedömningen av den insats som ligger till grund för medaljförslaget ska betydelse, kvalitet, omfattning och varaktighet av insatserna sammanvägas. Beslutet görs av ordenskommittén.


1.08.2022 / Petra Louhimies

Tidsbokningen för den fjärde coronavaccindosen öppnas enligt följande:

 1. 70–79-åringar:
  • Nätbokning via coronavaccinbokning.fi öppen från och med idag 1.8.2022
  • Telefonbokning 019-289 3141 (öppet måndag-torsdag kl. 9-13, återuppringningstjänst!) från och med imorgon tisdag 2.8.2022 kl. 09.
 2. 18–69-åringar i riskgrupp 1 och 2
  • Nätbokning via coronavaccinbokning.fi öppen från och med idag 1.8.2022
  • Telefonbokning 019-289 3141 (öppet måndag-torsdag kl. 9-13) från och med onsdag 3.8.2022 kl. 09.
 3. 60–69-åringar, information om tidsbokning kommer i slutet av denna vecka!


Observera intervallerna mellan doserna: det ska ha gått tre (3) månader efter den tredje dosen för att du ska kunna få den fjärde dosen. Om du har tre vaccindoser OCH har haft covid, behöver du inte en fjärde dos!

Mer information om den fjärde dosen på THL:s webbplats.28.07.2022 / Sirpa Huusko

Konstnären Janne Kaarlehto är intresserad av det inre rummet. Hans målningarna är abstrakta. Han är betagen både av målningens egen fantastiska rymd och dess samspel med utrymmet. Så skapas en annan, platsspecifik dimension i konsten.

Öppet: ti – sö kl. 11 – 15, eller enligt överenskommelse.
Vernissage lördag 30.7. kl. 12-18
Address : Västvall 11

Varmt välkomna!


27.07.2022 / Stina Kreutzman

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gett en ny rekommendation om utvidgning av de fjärde coronavaccinationerna som avviker från tidigare förhandsbesked. THL rekommenderar att kommunerna börjar erbjuda de fjärde vaccindoserna till vissa befolkningsgrupper redan i juli eller senast från och med den 1 augusti.

Läs här: THL:s rekommendation

Den fjärde dosen vaccin erbjuds stegvis och inleds med de personer som har störst medicinsk risk för att drabbas av allvarlig coronavirussmitta, dvs. i följande ordning:

1. Alla 70-79-åringar. Vi börjar vaccinera denna grupp fr.o.m. 1.8.2022. Tiderna går redan nu att boka via nättjänsten www.coronavaccinbokning.fi. OBS! Telefonbokningen till vaccinering öppnar den 1.8 kl 9 och då kan 70-79 åringar boka sina tider via telefontjänsten 019 289 3141.

2. 18–69-åringar som hör till de medicinska riskgrupperna. Mera information v. 30

3. 60–69-åringar som inte hör till de medicinska riskgrupperna. Mera information v. 30

 • Den fjärde boosterdosen kan ges när det har gått 3 månader sedan den tredje dosen.
 • Coronavirussmitta motsvarar en vaccindos, så den som haft sjukdomen och fått tre vaccindoser behöver inte den fjärde vaccindosen i detta skede.
 • Obs! Rekommendationen gäller tills vidare inte 12–17-åringar i riskgrupperna.

Telefontjänsten för vaccintidsbokning betjänar under sommaren enligt följande:

Boka din vaccinations tid redan nu via nättjänsten www.coronavaccinbokning.fi. Finns lediga vaccinationstider fr.o.m. augusti framåt.

Vår telefontjänst är stängd under juli månad 1.7-31.7.2022.

Coronavaccineringarna är på paus under hela juli månad, 1.7-31.7.2022.

Smittspårningens telefontjänst under sommaren

Smittspårningens telefonlinje (019 289 3111) betjänar under sommaren (från och med 1.6.2022) vardagar (må-fre) klockan 8–15. Telefontjänsten betjänar personer som smittats av coronaviruset och som behöver rådgivning i frågor relaterade till smittan.


27.07.2022 / Stina Kreutzman

Uppdaterat 22.8.2022

E-postadresser hos Google såsom Gmail samt företag som har sina e-posttjänster hos Google kan igen ta emot e-postmeddelanden från Raseborgs stad.

Vi beklagar olägenheter som detta orsakat och tackar för tålamodet!


26.07.2022 / Madeleine Lindholm

Från och med hösten 2022 ska besökare under 15 år som vill använda meröppna bibliotek i Raseborg ha bekantat sig med användarreglerna samt ansökt om användarrätt från biblioteket med hjälp av en vårdnadshavare.

Nya bibliotekslokaler kan börja besökas självständigt inom kort både i Svartå och Karis. Raseborg inför en viktig justering i användningen av meröppna bibliotek i Raseborg för användare som är under 15 år. Användarrätt för en person som är under 15 år söks på biblioteket av vårdnadshavaren, som ansvarar för användningen av biblioteket. En blankett om användarrätten fylls i på biblioteket. Läs mera om användarregler för Raseborgs meröppna bibliotek här.

I och med att Svartå filialbibliotek flyttar in i det nya skolcentret Askers 16 augusti 2022 kommer det också att hålla meröppet.

Karis bibliotek öppnar på adressen Dalgatan 4 22 augusti 2022 kl. 12. (Karis bibliotek är stängt för flytt under tiden 25.7–21.8). Precis som i Svartå kan man komma in i biblioteket i Karis även då personalen inte finns på plats.

Du behöver ett giltigt bibliotekskort och en pinkod för att låsa upp dörren. Utlån sker i en låneautomat.

Tenala filialbiblioteks meröppettider ändrar

Tenala bibliotek har meröppet fr.o.m. 15.8.2022 enligt följande:
Måndag–torsdag kl. 8–19
Fredag–söndag kl. 8–17
Personalen är på plats måndagar kl. 15–19 och onsdagar kl. 9–11.

Även för under 15-åringar som vill använda biblioteket i Tenala under meröppettiden bör man ha bekantat sig med användarreglerna samt ansökt om användarrätt från biblioteket med hjälp av en vårdnadshavare.

Välj en reservationskod inför avhämtning av reservationer, t.ex. ditt husdjurs namn

Du behöver en reservationskod då du avhämtar reservationer från självbetjäningshyllan. Reservationskoden är en nummerserie som bildas automatiskt eller en alias som du väljer själv. Koden är härefter densamma när du har reserverat material att avhämta, om du inte ändrar den. Om du väljer att ha en bokstaverad kodalias (t.ex. ett smeknamn) är det enklare både för personalen att sortera reservationer och för dig att hitta dem. Du kan be om en annan reservationskod i kundbetjäningen eller via nätbiblioteket. Koden står även i det e-postmeddelande/sms-aviseringen du fått när din reservation har anlänt.

Observera att man inte kan låna reserverat material på någon annans lånekort i låneautomat. Se alltså till att rätt kort är med.

Exempel på reservationskoder (bild: Ekenäs bibliotek).

Minneslista för att uträtta ärenden i ett meröppet bibliotek i Raseborg:

 • Ett giltigt Helle-bibliotekskort
 • En 4-siffrig pinkod som är kopplat till kortet
 • Reservationskod om du ska avhämta reservationer (kom ihåg att ta rätt bibliotekskort med – alltså det kort som materialet är reserverat på)
 • Användarrätt för meröppet bibliotek i Raseborg ska vara i kraft om du är under 15 år. Läs mer här: användarregler för ett meröppet bibliotek i Raseborg

26.07.2022 / Sirpa Huusko

Sommarkonsert -show med Arne Alligator & Djungeltrumman 14.8 kl. 14-15. De underhåller hela familjen med nya och gamla djungelgodingar, goda och (o) genomtänkta skämt i härlig omgivning i sommarstaden Ekenäs.

Arne Alligator har slagit igenom i alla Nordens länder på Youtube med över 120 miljoner tittargånger. Gruppen har även lanserats i Sverige, Danmark, Tyskland, Norge med mycket stora framgångar. Missa inte dem live.

Biljetter förköp / ingång 15 € / person. Barn under 2 år gratis.

Biljetter säljs på www.netticket.fi och från Luckan i Karis, Kulturhuset Karelia i Ekenäs endast konsertveckan 3-6.8 samt Österby Kiosk dagligen från kl.11-21.

Det finns begränsat antal biljetter vid ingången, rekommenderas att köpa i förväg.

Vid regn finns busstransport från Yttre parkeringen (Villa Schildt) till bron samt retur efter konserten. Man hänvisar till att lämna bilarna vi den yttre parkeringen vid Villa Schildt.

Info: rogga@scendraget.fi eller 040-5911712 www.scendraget.fi

Arr: Raseborgs Kulturförening r.f.


19.07.2022 / Sirpa Huusko

Lördagen den 6 augusti är Ekenäs Sommarkonserters CARPE DIEM! -dag som börjar kl. 10.00 på Rådhustorget i Ekenäs med Finländska kammarorkesterns bläckblåsensemble. (fritt inträde)

Kl. 11.00 fortsätter programmet på Villa Skeppet där Jennifer Dahlqvist berättar om författaren och verket, Göran Schildt: Daphne och Apollon (1952). En kvartett ur Finländska kammarorkestern framför Benjamin Brittens Phantasy Quartet. Biljetter via Lippu.fi eller Luckan Raseborg från 11,50 €. (Ej försäljning vid dörren)

Kl. 14.00 är vi tillbaka i Ekenäs kyrka med festivalens konstnärliga ledare Jan Söderblom som violinsolist och Folke Gräsbeck på piano. Under konserten framförs följande verk: Lili Boulangers D’un matin de printemps, Stravinskys Dithyrambe och Rautavaaras Dithyrambos. Avslutningsvis Sonat för violin och piano i A-dur av César Franck. Biljetter via Lippu.fi eller Luckan Raseborg från 22,50 € (Ej försäljning vid dörren)

Kl.16.00  Visas filmen ”Aalto” i  regi av Virpi Suutari på Bio Forum. Före filmen berättar kompositören Sanna Salmenkallio om sin musik i filmen Aalto. Biljetter och info: Bio Forum

Festivalen avslutas på söndagen 7.8 kl. 10 med Musikgudstjänst i Ekenäs kyrka. En kvartett från Finländska kammarorkestern medverkar.

Mera information om konserterna och solisterna: www.ekenassommarkonserter.fi


18.07.2022 / Sara Vaskio

Rensningen av Raseborgs ås huvudfåra för att förbättra torrläggningen har varit aktuellt redan länge. Efter lång utredning och planering är arbetet redo att börja i juli 2022. Det omfattande grävarbetet börjar med förverkligandet av en stor våtmark på 20 ha vid Huskvarnträsket i Snappertuna.

Raseborgs å är cirka 13 kilometer lång och hör enligt typindelning till små vattendrag i lerjordar. Den har sitt ursprung i Karis, passerar Snappertuna och mynnar i Barösunds havsområde. Raseborgs ås huvudfåra översvämmar och eroderar lätt. Detta gör att jordpartiklar och näringsämnen frigörs och transporteras med vattnet till ån och vidare till havet. Situationen förvärras av att åfåran är nedslammad och övervuxen.

Översvämmning vid Raseborgs å, foto Esa Ervasti

Bukt på översvämningsproblemet

Huvudmålet med arbetet är att minska översvämningarna på åkrarna i området genom att eftersträva naturliga metoder. Naturenlig grundtorrläggning, innebär att det kommer att grävas ett långt tvåstegsdike i åfåran, med översvämningsterrasser på sidorna av fåran som kan ta emot det överflödande vattnet. Därtill har två våtmarker och bottentrösklar planerats för att bromsa upp vattenflödet. Rensningen gäller nästan hela åfåran, från Läppträsket ända till Tunalund. Det nästan 5 kilometer långa tvåstegsdiket blir det längsta i Finland.

Syftet med den naturenliga grundtorrläggningen är att kontrollerat återställa åns naturliga möjlighet att översvämma. Den biologiska mångfalden gynnas av naturenliga metoder och åfåran behöver inte dikningsunderhåll så ofta. Vid naturenlig dikning lämnas åns egentliga fåra orörd, men åns vattenledningsförmåga förbättras genom de översvämningsterasser som grävs, antingen på båda sidor eller bara på ena sidan av fåran.

Översvämmningsterasserna grävs på sidorna av åfåran.

Rensningsplaneringen av Raseborgs ås huvudfåra, har utarbetats i samarbete med Projektet Raseborgs å och Raseborgs ås dikningsbolag. Under projektets gång har noggranna kartläggningar gjorts angående åns djur, växtlighet och vattenkvalitet och uppföljning kommer att fortsätta efter grävarbetet. På åns avrinningsområde har även ett flertal andra åtgärder gjorts inom jord- och skogsbruk för att hindra läckage av näringsämnen, som exempel har våtmarker, erosionsskydd och sedimenteringsbassänger anlagts.

Det är Raseborgs ås dikningsbolag som kommer att genomföra rensningen. Dikningsbolaget är en vattenrättslig sammanslutning som har bildats för att genomföra en samfälld dikning. Sammanslutningens medlemmar är ägarna av de fastigheter med jordbruk, som drar nytta av dikningen.

NTM-centralen i Nyland har beviljat en del av finansiering till dikningsbolaget för naturenlig grundtorrläggningen.

Miljöeffekterna av den naturenliga grundtorrläggningen studeras i samarbete med Valumavesi-projektet, som leds av Finlands miljöcentral SYKE (Suomen ympäristökeskus > Menetelmiä maa- ja metsätalouden kestävään vesienhallintaan (Valumavesi) -hanke (syke.fi))

Tilläggsinformation:


18.07.2022 / Madeleine Lindholm

Karis bibliotek är stängt under tiden 25.7–21.8.2022 för flytt till nya utrymmen. Lånetiden är förlängd, så att förfallodagen är tidigast 22.8.2022 och inga förseningsavgifter uppstår under stängningstiden.  Du kan granska dina lån och förnya dem på adressen https://helle.finna.fi

Reservationer till Karis bibliotek avbryts under tiden för flytten. Karis biblioteks kunder har möjlighet att avhämta sina reservationer från andra Helle-bibliotek, t.ex. från Pojo eller Ekenäs. När du gör din reservation i webbiblioteket, kan du välja från vilket bibliotek du hämtar materialet. På redan gjorda resevationer kan du ändra det bibliotek varifrån du vill avhämta materialet, förutsatt att det inte redan är på väg.

Lån kan fortsättningsvis återlämnas i bokinkastet på Nils Grabbegatan 5.

Vid frågor om förnyande av lån, återlämning eller reservationer kontakta biblioteket per e-post biblioteket@raseborg.fi eller telefon 019-289 2950 (Ekenäs).

Karis bibliotek öppnar måndag 22.8.2022 kl. 12.00 på den nya adressen Dalgatan 4.

Karis bibliotek kommer att vara ett meröppet bibliotek, läs mer i detta inlägg.


13.07.2022 / Stina Kreutzman

Observera ändrade trafik- och parkeringsarrangemang då ni rör er i Gamla Stan. Ändringen gäller gatupartierna längst Västvallen och Södra Strandgatan mellan Basatorget och Fisktorget som tillsvidare är enkelriktade med körriktning söderut. Det är tillåten att cykla i bägge riktningarna! Skyltarna ”gäller ej cyklister” är beställda och påväg inom kort. Tack för ert tålamod.


12.07.2022 / Sirpa Huusko

På fredagens konsert 5.8 gästas Ekenäs kyrka av Finländska kammarorkestern, Jan Söderblom, dirigent och solisterna Eriikka Maalismaa och Kasmir Uusitupa, båda violinister. På konsertprogrammet finns Olivier Messiaens L’Ascension: IV Prière du Christ montant vers son Père och Anna Clynes Prince of Clouds samt Andrea Tarrodis Paradisfåglar II. Konserten avslutas med Rautavaaras Cantus Arcticus.

Fredag 5.8 kl.19 Ekenäs kyrka

Finländska kammarorkestern, dir. Jan Söderblom, sol. Eriikka Maalismaa, violin

Olivier Messiaen: L’Ascension: IV Prière du Christ montant vers son Père

Anna Clyne: Prince of Clouds

Andrea Tarrodi: Paradisfåglar II

Einojuhani Rautavaara: Cantus Arcticus op. 61

Konsertlängd ca 2h

Biljetter från Lippu.fi & Luckan Raseborg 48,50 € (Ej försäljning vid dörren)

Mera information om konserterna och solisterna: www.ekenassommarkonserter.fi


11.07.2022 / Petra Louhimies

Ragnar Lundqvist har varit stadsdirektör i Raseborgs stad i snart fem år men nu är tiden inne för pensionering. Det är dags att överlämna stadens nyckel till nya stadsdirektören Petra Theman.

Kolla på vloggen här! 


5.07.2022 / Stina Kreutzman

Hej företagare, kom med och förstärk din förmåga till förändring!

Vi söker nu till Luotsi-tjänsten ivriga och dedikerade tjänsteföretag. Om du har åtminstone ett par verksamhetsår bakom dig så anmäl dig med!

Novagos företagsrådgivare Taina Jukola och Annika Metsämäki lotsar tjänsteföretag att förnya och
utveckla företagets konkurrenskraft.
Under ett år lotsar vi kostnadsfritt tjänsteföretag med hjälp av sakkunniga rådgivningstjänster och en
liten budgeterad summa för utvecklande av ett eget pilotprojekt.
Tyngdpunkten i tjänstens info-tillfällen är framtid och digitalisering under ledning av yrkeskunniga
experter. Därtill erbjuder vi enskild företagsrådgivning samt nätverkande tillsammans med företag från
både mellan- och östra Nyland.

Ta kontakt så berättar vi mera taina.jukola@novago.fi tai annika.metsamaki@novago.fi

LUOTSI – För att förbättra företagens förmåga till förändring – projektets huvudfinansiär är den Europeiska socialfonden. 

LUOTSI är en kostnadsfri helhet som hjälper företag att återhämta sig efter en lång tid av corona restriktioner. Just nu behöver många företag hjälp med att utveckla kunnandet i företaget. Kundernas värderingar, vanor och intressen har snabbt förändrats. Nu behövs modiga försök för att utveckla nya former av produkter och tjänster. Att skapa ny verksamhet kan vara ett sätt att öka tillväxten i företaget och att förbättra företagets konkurrenskraft. För att förbättra företagets lönsamhet får företaget nu hjälp att skapa och testa nya produkter och tjänster. Läs mera om projektet här: LUOTSI – För att förbättra företagens förmåga till förändring – Posintra.fi

Yrittäjän talousavun tietoisku yrittäjille: Yrittäjä, ennakoi!

TID24.8.2022 12:00 – 12:30
PLATSMicrosoft Teams

Aiheena mm. talousvaikeuksien ennaltaehkäisy, budjetointi ja poikkeaviin tilanteisiin varautuminen. Tietoisku tallennetaan. Linkki tallennukseen sekä esitysaineisto lähetetään osallistujille jälkeenpäin. Tervetuloa mukaan!

Västra Nylands Företagsträff

TID 28.9.2022 16:00 – 19:00
PLATS Monkola, Lohjan kaupungintalo (Karstuntie 4, 08100 Lohja)

Nyt on aika kaivautua esiin omista koloistamme ja lähteä tapaamaan kanssayrittäjiä syyskuussa Lohjalle! Lue lisää tästä.

Du deltar via Novagos Evenemangskalender:
https://novago.tapahtumakalenterit.fi/

LUOTSI – För att förbättra företagens förmåga till förändring – projektets huvudfinansiär är den Europeiska socialfonden. Finansieringen är beviljad via NTM-centralen i Tavastehus. Projektet finansieras med REACT-EU finansiering, som en del av Europeiska Unionens åtgärder på grund av covid-19 pandemin. Huvudparten i projeket är Posintra Oy, som del partner deltar Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke och Novago Yrityskehitys Oy.


4.07.2022 / Stina Kreutzman

En flock bestående av fem tjurar av rasen Highland cattle hjälper Raseborgs stad att vårda ett 12 ha stort område intill Stadsfjärden i Ekenäs. Området har stor potential att inom några år igen kunna fungera som livsmiljö för många sällsynta växter och djur.

Det är fråga om två naturskyddsområden, som ägs av Raseborgs stad och som ännu på 1950-talet fungerade som odlings- och betesmark. Betade strandområden och ängar som finns på området är vårdbiotoper som har en mycket stor artrikedom, men som i dagens läge är sällsynta då de snabbt växer igen utan betande djur eller annan skötsel.

Området har röjts och gärdats in enligt en skötselplan som Nylands NTM-central godkänt och Raseborgs stad har fått bidrag för projektet från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi.   

Från en liten parkeringsplats vid Västerby strandväg kan man gå in i beteshagen via en trappa över elstängslet och vidare till fågeltornet med fin utsikt över Stadsfjärden. Tjurarna är fredliga, men man bör lämna dem ifred. Man ska inte mata eller klappa dem.

Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson: ” Vi är väldigt glada att vi kan återskapa viktiga livsmiljöer på detta sätt. Det blir intressant att följa med hur området utvecklas tack vare betet.”

Mer information:

Projektledning och betesplanering: Miljöchef Maria Eriksson, tfn 019 289 2375, maria.m.eriksson@raseborg.fi

Uppgifter om korna: Djurägare Henrik Ekholm, tfn. 044-2772884 henrik.ekholm1@emiliatestar


1.07.2022 / Stina Kreutzman

Vi söker akut närvårdare till hemvården samt närvårdare och sjukskötare till bäddavdelningen! 

Vi behöver både långtidsvikarier och personal för kortare inhopp. 

Vi betalar ett extra 40 euros tillägg per skift under perioden 1.6–31.8.2022 (gäller hemvårdens och bäddavdelningens enheter). 

Kontakta genast: 
 
Hemvården           

Margaretha Schrey, tel. 019 289 3287                                                                                                             

Annina Oksanen, tel. 019 289 3380 (Ekenäs) 

Maria Grönholm, tel. 019 289 3488 (Karis) 

Kati Holmström, tel. 019 289 3302 (Pojo-Tenala) 
 
Bäddavdelningen

Carina Kass-Lundström/Åsa Pihlström tel. 019 289 3068 


30.06.2022 / Petra Louhimies

Med sommaren kommer insamlingsbilarna till dina trakter

Rosk’n Rolls ambulerande avfallsinsamlingar Otto och Romulus startar sin sommarturné i västra Nyland. Otto och Romulus samlar in hushållens och sommargästernas metallskrot och farligt avfall. Avfall tas emot avgiftsfritt. Turnén börjar i Hangö måndagen den 4 juli och avslutas i Vichtis den 20 juli. Längs rutten finns närmare fyrtio hållplatser. Hållplatserna för sommarturnén är utvalda i synnerhet med tanke på sommargästernas behov.

Otto-bilen samlar in farligt avfall såsom lysrör, spillolja, bilbatterier, målarfärg, lösningsmedel, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel samt städkemikalier.

Det tryggaste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin originalförpackning eller i någon annan tät förpackning där innehållet är tydligt utmärkt. En kund kan hämta maximalt 50 liter, 5 ackumulatorer eller motsvarande mängd farligt avfall per gång.

Farligt avfall från hushåll tas även avgiftsfritt emot på avfallsstationerna samt i insamlingsskåpen för farligt avfall. Farligt avfall neutraliseras genom behandling i höga temperaturer och energin som uppstår i processen tas till vara.

Till Romulus-bilen kan man föra metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Romulus tar emot exempelvis cyklar, plåtbitar, vedeldade bastuugnar (utan stenar) och metallrör. Romulus samlar däremot inte in elapparater, men precis som metallskrotet, kan de föras avgiftsfritt till avfallsstationen för återvinning. Metallen som lämnas till insamlingen återvinns till returråvara för industrins behov.

Inget avfall får lämnas på hållplatserna i förväg.

Tidtabellerna och hållplatsinformationen för de ambulerande Otto och Romulus-insamlingarna finns på webbplatsen www.rosknroll.fi. På samma adress samt i Rosk’n Rolls väggkalender och i Roskis-tidningen finns mer information om vilka avfallsslag som tas emot på turnén. I juli turnerar också insamlingsbåten Otto i östra Nyland.

Tilläggsinformation och mera anvisningar fås också av Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30. Insamlingsturnéerna finansieras med avfallshanteringens grundavgift.

Tidtabell för Raseborg

Tis. 12.7 Raseborg – Lojo
17.00–17.15 Pojo, torget, Centrumpromenaden
17.45–18.00 Antskog, Antskogs bruk, Harabackavägen 3
18.15–18.30 Karislojo, ekopunkten, Kekustie 36
19.00–19.15 Svartå, stadens depå, Lindersvägen–järnvägen.

Ons. 13.7 Raseborg
17.00–17.30 Vättlax, Vättlaxvägen–Brinkbackavägen
18.00–18.30 Bromarv, ekopunkten, Vättlaxvägen–Lillnäsvägen
19.00–19.30 Tenala kby, Tenala torg, Sockenvägen 20

Tors. 14.7 Raseborg
17.00–17.30 Sandnäsudd, bryggan, Sandnäsuddvägen 372
17.45–18.00 Rösund, hamnen, Rösundsvägen
18.15–18.45 Box, butiken, Boxvägen 291
19.30–19.45 Höstnäs, bryggan, Höstnäsvägen

Mån. 18.7 Raseborg
16.45–17.15 Sommarö, ekopunkten, Sommaröstranden 44
17.30–18.00 Baggö, hamnen, Baggövägen
18.45–19.00 Gammelboda, motionsplatsens parkeringsområde, Bergviksvägen 5

Tis. 19.7 Hangö – Raseborg
17.00–17.15 Lappvik, bryggan, Matrosvägen
17.30–18.00 Predium, hamnen, Järnösundsvägen 140
18.30–18.45 Ekenäs, Norra Hamnen, Norra strandgatan
19.00–19.15 Ekenäs, Ormnäs brygga, Skutvägen


28.06.2022 / Maria Eriksson

På Hummeldal badstrand har den 28.6.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


23.06.2022 / Petra Louhimies

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar nya boosterdoser för personer som fyllt 12 år och som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Den nya boosterdosen innebär den femte coronavaccindosen för denna grupp.

Den femte boosterdosen kan ges när det har gått 4–6 månader sedan den fjärde dosen. Coronavirussmitta motsvarar en vaccindos även hos personer med immunbrist, så den som har haft sjukdomen och fått fyra vaccindoser behöver inte den femte vaccindosen i detta skede.

Det är också flera grupper som rekommenderas ta en fjärde vaccindos, se grupperna på raseborg.fi/coronavaccinering .

Vi påminner om att coronavaccineringen är stängd under juli månad men det finns ännu några lediga vaccineringstider i juni!


23.06.2022 / Petra Louhimies

Laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen fick 86 000 euro från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program

Svartån erbjuder utmärkta förhållanden för att undersöka, utveckla samt utöka erfarenheterna och kunskapen när det gäller konstruktioner som förbättrar fiskens vandringsmöjligheter. (LUVY / Johan Lindholm)

MUSKALAT-projektet, som följer med hur Svartåns fiskvägar fungerar och hur vandringen nedströms fungerar, erhöll en finansiering på 86 357 euro från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program. Projektets totalbudget är 172 714 euro. Inom projektet gör man undersökningar vid Billnäs kraftverksdamm samt utplanterar fisk i Karisåns vattendrag under åren 2022–2024. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och det är en del av den större vattendragsvisionen Laxfiskarna till Karisån 2030. Visionens målsättning är, att återuppliva vattendragets laxfiskbestånd samt beståndet av flodpärlmussla samt att återställa den naturliga livscykeln. Den finansieras av områdets kommuner.

Under Laxfiskarna till Karisåns vattendragsvisionens första period (2016–2021) byggde man fiskvägar vid Svartåns två nedersta kraftverksdammar Åminnefors och Billnäs. Under den andra perioden av Karisåns vattendragsvision (2022–2029)  är den största ansträngningen att återskapa vandringdkontakten från havet via Svartån till Lojo sjö, Hiidenvesi sjö samt de ovanför liggande åarna.

Svartån erbjuder ypperliga förhållanden för att undersöka, utveckla samt utöka erfarenheter och kunskap gällande konstruktioner som förbättrar fiskens vandringsmöjligheter. Genom den finansiering, som man nu erhållit, kan man följa med hur fiskvägarna fungerar och utvärdera samt utföra ett långsiktigt utvecklingsarbete för att förbättra vandringsmöjligheterna. Detta är viktigt, eftersom det än så länge finns ganska knappt med information om hur de inhemska fiskvägarna fungerar. Planeringen av fiskvägar baserar sig långt på erfarenheter och undersökningar av fiskvägar utomlands.

Speciellt när det gäller fiskens vandring nedströms vet man väldigt lite trots att några undersökningar har gjorts under de allra senaste åren. Inte heller i Finland har man undersökt hur olika styrnings och lockningslösningar har fungerat då det gäller styrningen av fisken till fiskvägarna.  Ovanför Billnäs kraftverk byggde man år 2021 en styrkonstruktion för vandringen nedåt så att fisken, som var på väg neråt tryggt kunde ta sig till fiskvägen istället för att hamna i kraftverkets turbiner. Billnäs nedvandringskonstruktion är den första i sitt slag i världen och den har byggts som en del av Billnäs bruks nya friluftsled, Kulturvallen.

“Längs den kan lokalbefolkningen och resenärer bekanta sig med utöver områdets historia, kultur och vackra miljöer även med det vattenskyddsarbete som utförs i Svartån”, säger Raseborgs stads markanvändningsplanerare Minttu Peuraniemi, som verkar som vattendragvisionens projektchef i Raseborgs stad. “Vi är glada att MUSKALAT-projektets finansiering gör det möjligt att vidareutveckla konstruktionen samt att fortsätta med forskningsarbetet i anslutning till den.”

Inom MUSKALAT-projektet utför man även fiskutplanteringar inom Karisåns vattendragsområde. Inom vattendraget finns det mycket fina levnadsmiljöer för öringen som är tomma eller endast litet utnyttjade. För att stöd återupplivandet och återinförandet av öringsbeståndet krävs en aktiv utplanteringsverksamhet med en öringsstam som är ursprunglig i vattendraget. Även Ekenäs-Pojo fiskeriområde är med och finansierar och stöder MUSKALAT-projektet och då speciellt återupplivandet och vården av vandringsfiskbestånden.

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

MUSKALAT-projektet finansieras av Laxfiskarna till Svartån-visionens avtalsfinansiärer: Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Loppis och LUVY. Dessutom finansieras projektet av Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektets totalkostnad är 172 714 euro. Projektet får finansiering från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program motsvarande 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.


22.06.2022 / Petra Louhimies

Ordenskommittén vid Raseborgs stad har beslutat om att “Comitatus Raseburgensis Sigillum”, den så kallade Raseborgsmedaljen delas ut med följande motivering till stadsdirektör Ragnar Lundqvist:

”Stadsdirektör Ragnar Lundqvist avgår med pension i år.

Lundqvist har under fem års tid gjort en stor insats för Raseborg. Under Lundqvists tid har stadens kumulativa underskott eliminerats.  Han har på ett betydelsefullt sätt arbetat gentemot näringslivet i regionen och främjat samarbete mellan olika aktörer. Lundqvists tid som stadsdirektör har kraftigt präglats av coronapandemin. I ledningen av verksamheten har Ragnars egenskaper betjänat staden väl och Raseborg har klarat de extraordinära omständigheterna mycket bra.

Ragnar har under sin tid som stadsdirektör alltid arbetat med Raseborgs bästa som ledstjärna och uppnått många positiva målsättningar.”

Medaljen tilldelades av fullmäktigeordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm och ordenskommitténs ordförande Henrik Lindholm tisdagen den 21 juni 2022.

Fullmäktiges ordförande Anders Walls och styrelseordförande Anita Westerholm tackar Lundqvist.
Ragnar Lundqvist tar emot medaljen av Henrik Lindholm
Ordenskommitténs ordförande Henrik Lindholm till vänster, stadsdirektör Ragnar Lundqvist till höger.

– Det är en stor ära att få ta emot Raseborgsmedaljen! Fem år har gått snabbt, men vi har hunnit med många fina men också en hel del krävande projekt och utmanande tider då pandemin slog till ungefär i mitten av min tjänsteperiod. Jag vill rikta ett stort tack till alla förtroendevalda, stadens personal och självklart också stadens invånare för dessa givande fem år, säger Lundqvist.

Raseborgsmedaljen har tidigare tilldelats:

 1. Saraste Jukka-Pekka, 2011
 2. Charalambides Alexis, 2011
 3. Ntallaris Anthony, 2011
 4. Wickholm Kaj, 2012
 5. Peltonen Matti, 2013
 6. Nybom Jan, 2014
 7. Grunn Torolf, 2015
 8. Johansson Mårten, 2015
 9. Höglund Nils-Gustav, 2017
 10. Simola Tom, 2017
 11. Sid Sven, 2019
 12. Forsström Tua, 2020
 13. Lindberg Ingmar, 2020
 14. Ekblom Henrik, 2020
 15. Lundqvist Ragnar, 2022

Enligt utdelningsprinciperna för medaljen kan förslag till mottagare göras av stadsdirektören, stadsfullmäktiges ordförande eller stadsstyrelsens ordförande. Vid bedömningen av den insats som ligger till grund för medaljförslaget ska betydelse, kvalitet, omfattning och varaktighet av insatserna sammanvägas. Beslutet görs av ordenskommittén.


20.06.2022 / Sirpa Huusko

Kom med och fira Helene Schjerfbeck och bildkonstens dag vid Ekenäs kyrka. Roland Junell med ensemble uruppför Schjerfbeck-svit kl. 12.30. Därefter ordnas verkstäder i teckning och målning 13-16. Brevläsning med Helene i Raseborgs museum 14.30 på svenska och 15.30 på finska. Fritt inträde till Raseborgs museum under dagen. Cafe Schjerfbeck har öppet kl. 9-18.


17.06.2022 / Cynthia Moed-Ring

Sommaren står för dörren och den digraste blomningstiden börjar. Just nu är det samtidigt den rätta tiden att avlägsna skadliga främmande arter, såsom jättebalsamin, vresros, lupin och jättelokor från gårdar och trädgårdar. Laster på mindre än två kubik invasiva arter från hushåll tas emot avgiftsfritt på Rosk’n Rolls samtliga avfallsstationer.
Vissa främmande arter är klassade som invasiva eftersom de bevisligen hotar naturens mångfald och rubbar ekosystemet. Enligt lagen bör skadliga främmande arter bekämpas och man måste förhindra att de sprids.

Jättebalsaminens frukter

Tumregeln är att växterna rensas bort innan blomningen, då förhindras samtidigt fröbildningen. När skotten ännu är små blir också mängden avfall mindre.
Det lönar sig att aktivera hela grannskapet och samtidigt gå in för att tillsammans bekämpa invasiva arter. Den vägen kan man effektivt förhindra att arterna sprids.

Vresros

”På sistone har det varit mycket tal om vresrosen i synnerhet, och vi har också tagit emot vresros på avfallsstationerna”, säger Rosk’n Rolls regionchef Johanna Hynynen.
”Under de två senaste åren har också spanska skogssniglar förts till avfallsstationerna i allt högre grad.”

Försäljningsförbudet på vresros har varit i kraft i Finland redan i tre års tid men från och med den 1 juni är det också förbjudet att odla vresros.
I praktiken betyder förbudet att alla mark- och fastighetsägare – även invånare i enfamiljshus – måste avlägsna rosarten från sin tomt.


På påse till avfallsstationen
Det är förbjudet i lag att dumpa trädgårdsavfall i naturen, till exempel i ett skogsbryn. I synnerhet växtarter som sprids med fröer, såsom jättebalsamin och blomsterlupin, sprids lätt tillsammans med växtbaserat avfall.
Små laster med invasiva arter (under 2 m3) tas avgiftsfritt emot på Rosk’n Rolls avfallsstationer och läggs i insamlingen för brännbart blandavfall. För större mängder växtbaserat avfall, som till exempel uppstår i samband med talkon, bör man i förväg kontakta avfallsstationens mottagning och komma överens om hur man går till väga.

Gör så här:
• Om möjligt, handskas med växtavfall och jord på växtplatsen, den vägen minskar risken för att arten sprids någon annanstans.
• För det bortrensade växtavfallet till avfallsstationen, så lite jord som möjligt får finnas med. Även spanska skogssniglar tas emot på avfallsstationen i egenskap av skadlig främmande art.
• Packa de invasiva arterna i en tätt sluten sopsäck. På det sättet undviker du att växtdelar kommer åt att sprida sig under transporten.

Det lönar sig alltid att rapportera observationer av invasiva arter till Vieraslajit.fi-sajten.
På webbplatsen finns rikligt med information om olika främmande arter och om hur man bekämpar dem.

Källa: Vieraslajit.fi-webbplatsen

Tilläggsinformation:
regionchef Johanna Hynynen,
johanna.hynynen(at)rosknroll.fi,
tfn 020 637 7037

Blomsterlupin

16.06.2022 / Tanja Flemmich

Ekenäs gymnasium har ännu lediga platser kvar som du kan ansöka om via vår kontinuerliga ansökan.

Ansökningsblankett (pdf)

Skriv ut, underteckna och skicka blanketten per post till:

Ekenäs gymnasium
Rosenvägen 12
10600 Ekenäs

Utanför skolans övre ingång finns en brun postlåda där du även kan lämna blanketten.
Du kan även scanna den ifyllda och undertecknade blanketten och skicka den per e-post till petra.blomqvist@raseborg.fi.

Bifoga en kopia av ditt avgångbetyg från högstadiet som bilaga.

För att beviljas en studieplats behöver du ha ett medeltal på minst 7,0 i läsämnena.

Vid frågor kan du kontakta skolans kansli, 019 289 3500 eller rektor, 019 289 3501.


16.06.2022 / Tanja Flemmich

Idag har vi antagit 52 nya studerande! Stort grattis till er alla!
Alla antagna har fått både e-post från Studieinfo och brev från skolan.

Vi hoppas ni meddelar om ni tar emot er plats före den 23.6.

Antagna2022 (2)

Ladda nerVisa

16.06.2022 / Carina Nyholm

Bostad vid Fjälldalsgatan 7 i Helsingfors uthyrs till studerande från Raseborg.
Bostaden delas med två andra studerande. Månadshyran är 303,07 euro. Bostaden
lottas ut i första hand bland sådana som nu studerar första året. Om sådana inte
finns lottas bostaden ut bland alla andra sökande. Hyresavtalet upprättas för ett år i
gången och kan förnyas maximalt i 5 år.
Tilläggsinformation ger bostadssekreterare Carina Nyholm, tfn 019 289 2811.
Fritt formulerad ansökan med studieintyg skall senast 4.7.2022 kl 13.00 inlämnas
till adressen: Raseborgs stad, bostadssekreterare Carina Nyholm, Raseborgsv 37,
10650 Ekenäs / e-post: carina.nyholm@raseborg.fi


15.06.2022 / Petra Louhimies

Stadens förvaltningsenheters verksamhet är begränsad under semestertiden 27.6 – 29.7.2022. Sommarstängt gäller inte telefonväxeln, nödvändig kundservice som affärsverkets service och turistinformationen, som betjänar dig som vanligt. Byggnadstillsynen är stängd veckorna 28-29, under veckorna 27 och 30 har byggnadstillsynen begränsad betjäning.

Om du är i behov av blanketter eller annan information kan du vända dig till kundbetjäningen vid stadshusets info eller stadens växel som är öppen vardagar kl. 8-16, tel. 019 289 2000


14.06.2022 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har återinfört pendlingsreseförmånen. Bekräftade användarkonton och deras resesedelsaldo har överförts från Eazybreak till Epassi. Eazybreak slogs tidigare samman med Epassi. Epassi är den aktuella pendlingsapplikationen och fungerar tillsammans med VR:s “Matkalla”-applikationen. För att få pendlingsreseförmånen måste kunden vara inskriven i Raseborg och stödbeloppet är 10 % av priset på VR:s periodbiljett, seriebiljetter stöds för närvarande inte.

Mera information finns här: https://www.raseborg.fi/boende-och-miljo/trafik-och-batliv/kollektivtrafik/formanssedlar-till-tag-och-anslutningsbiljetter/


10.06.2022 / Sirpa Huusko

Ekenäs Sommarkonserter välkomnar dig till att njuta av sköna augustikvällar med musik. Festivalens konstnärliga ledare Jan Söderblom och Finländska Kammarorkestern bjuder som bekant på njutbara musikupplevelser under festivalens högklassiga konserter.

Ekenäs Sommarkonserter 4 – 7.8.2022, biljettförsäljning Lippu.fi och Luckan Raseborg. OBS! Ej försäljning vid dörren!

Läs mer: Ekenäs Sommarkonserter – Suomalainen Kamariorkesteri (finnchamber.fi)


9.06.2022 / Sirpa Huusko

En enkät för invånare i byarna i Västra Nyland – kultur och fritidstjänster i byarBor du i en by i västra Nyland? Hurdana kultur- och fritidstjänster vill du ha på din bostadsort?
Länk till enkäten: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…

Bland alla som svarar lottas det ut 3 presentkort värda 50 euro. Vinnaren kan själv välja ett Lippu.fi-presentkort, ett presentkort till glassbilen Jätskiauto, ett presentkort till ett artotek eller till en museibutik i Västra Nyland. Utlottningen sker i början av juli. Om du vill delta i utlottning av presentkort, fyll i dina adressuppgifter i fältet i slutet av blanketten. Personuppgifterna används inte för andra ändamål än genomförandet av utlottningen. Du kan också svara på enkäten anonymt.

Enkäten görs av utvecklingsprojektet Kultur i byn i Nyland, vars mål är att utveckla kulturverksamheten i byarna och i förorterna, skapa ett nytt slags samarbete mellan kulturaktörer och erbjuda sysselsättningsmöjligheter för konstnärer som bor i regionen. Enkäten omfattar alla byar och glesbygder i alla kommuner i Västra Nyland.

Ditt svar är viktigt – tack för din tid!
Bekanta dig med utvecklingsuppdraget Kultur i byn på webbsidorna: https://www.borga.fi/kultur-i-byn
Utlottningens regler och dataskyddsbeskrivning finns på webbsidan.


9.06.2022 / Petra Louhimies

Delta i utvecklingen av tjänster, undersökning är öppen 30.5-30.6.2022

Ett centralt mål för social- och hälsovårdsreformen är att öka kundorienteringen, tillgängligheten och jämlikheten i servicesystemet. Man strävar efter att uppnå målen genom att stärka en jämlik medverkan från kunderna.

Att samla in kundrespons är ett sätt att förverkliga kundernas medverkan. Det är känt att möjligheten att lämna respons varierar från kommun till kommun i Västra Nyland. Respons kan ges muntligen i samband med kund- och patientkontakter, i riktade enkäter som görs i efterhand samt via kommunernas webbplatser.

Syftet med denna enkät är att utreda i synnerhet kunders och närståendes möjligheter att delta i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsternas säkerhet. Avsikten är att utnyttja svaren när man planerar kundorienterade, tillgängliga och enhetliga responskanaler för välfärdsområdet som behövs för att utveckla kvaliteten och kund- och patientsäkerheten i social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet.

Enkäten är öppen 30.5–30.6.2022, vi önskar så många svar som möjligt av dem som använder social- och hälsovårdstjänsterna.

Länk till enkäten (extern länk)


7.06.2022 / Petra Louhimies

Fjärde vaccindos för 70–79-åringar i riskgrupper

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utvidgat rekommendationen för den fjärde coronavirusvaccinationen till 70–79-åriga personer i riskgrupper. (Riskgrupperna på stadens webbplats, länk.)

Tidsbokningen har öppnat via telefontjänsten 019 289 3141 (må-to kl. 9-13 fram till 30.6.2022), tidsbokning via nätet öppnar senare under denna vecka.

Vaccinering, tidsbokning och smittspårningens telefontjänst under sommaren

Smittspårningens telefonlinje (019 289 3111) betjänar under sommaren (från och med 1.6.2022) vardagar (må-fre) klockan 8–15. Telefontjänsten betjänar personer som smittats av coronaviruset och som behöver rådgivning i frågor relaterade till smittan.

Telefontjänsten för vaccintidsbokning betjänar under sommaren enligt följande:

 • Under tiden 3.6-30.6.2022 måndag-torsdag kl. 9-13
 • Under tiden 1.7-31.7.2022 STÄNGT, vaccintider kan bokas via nättjänsten coronavaccinbokning.fi (länk)

Coronavaccineringarna är på paus under hela juli, 1.7-31.7.2022 men för tillfället finns ännu lediga tider att boka i juni.


6.06.2022 / Monica Mannström

Big Wet konstnärsgruppen ordnar i sommar en utställning i Karis vattentorn, samtidigt kan man bekanta sig med vattentornet.

Alla varmt välkomna att besöka utställningen!


3.06.2022 / Henri Nevakivi

Enligt beslut av NTM- centralen kan ukrainare resa gratis på NTM-centralens köpta bussturer. Den fria reserätten är fr.o.m. 6.6.2022 till 31.8.2022. Passageraren visar sin fria rätt att resa med ett ukrainskt pass. Ett passbevis som utfärdats av polisen, gränskontrollmyndigheten eller Migrationsverket (Migri) anses vara ett dokument som motsvarar ett pass.

ELY-turer i Raseborgsområdet som omfattas av den fria reserätten:


3.06.2022 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har konkurrensutsatt sommartrafiken och som trafikidkare har Raseborgs Taxi & Buss Ab (Rolly Group) valts. En nyhet i sommartrafiken är att det nu finns bussturer också på lördagar, vilket förbättrar servicenivån särskilt i fråga om trafiken till de viktigaste turistmålen i Raseborg under sommaren. Alla bussar kan ta minst tre cyklar, så passagerarna kan också kombinera sin bussresa med cykling.

Den nya lördagsbussen tar lokalbefolkning och turister till de fantastiska bruken i Billnäs, Fiskars och Svartå. Utvecklingen av mera hållbara trafikformerna baserar sig också på Raseborgs strategi och Finlands turiststrategi. I och med bussturerna kan resenärerna nu enkelt ta sig med tåg till Karis resecenter och därifrån vidare till bruken.

Busstidtabellen kommer att gälla under sommaren 5.6–15.8.2022 (ändringar möjliga). Tidtabellerna hittas även under adressen www.matkahuolto.fi


2.06.2022 / Sirpa Huusko

Utställning om Billnäs bruk
Utställningen berättar om Billnäs bruks nästan 400-åriga historia och visar hur bruksmiljön förändrats under århundraden. Utställningens planscher hittar du även som infoskyltar i bruket i Billnäs, där de bildar en historisk vandringsrutt. Välkommen att bekanta dig med historien på ort och ställe!

De historiska infoskyltarna och utställningen är en del av projektet Kulturvallen, som vill synliggöra historien i Raseborg. För projektet ansvarar historikerna Kim Björklund och Aapo Roselius.
Projektet har understötts av Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo & Svenska kulturfonden

Galleri Perspektivet är öppet må-on 10-19, to-fre 10-17, lö-sö stängt
Varmt välkomna!


28.05.2022 / Madeleine Lindholm

Bibliotekets samtliga verksamhetsställen i Raseborg är stängda tisdagen den 7 juni och onsdagen den 8 juni på grund av en uppdatering av bibliotekssystemet. Under dessa dagar kan man inte heller använda Helle-nätbibliotekets tjänster.

Alla förfallodagar och sista avhämtningsdagar av reserverat material som skulle ha infallit under stängningstiden har flyttats framåt.

Ekenäs biblioteks första våning är öppen kl. 9–16.


25.05.2022 / Salli Ojala

Den nationella cykelveckan firades i Raseborg 6–15.5 under växelvis soliga och mulna dagar. Temat för årets kampanj var rätt att röra sig tryggt och säkert.

I anslutning till lotteriet under cykelveckan frågade vi vart raseborgarna cyklar och i hurdana cykelsituationer man upplever otrygghet.

I vardagen cyklar man klart mest till jobb och skola. I närområdet är det också lätt att med cykel uträtta ärenden, såsom butiksbesök eller lämnande av barn på dagis. Svarandena njuter av cykling också på sin fritid och särskilt mycket gillas terrängrutterna i skogen.

I fråga om säkerheten var man mest orolig för mötena med vägtrafiken. Svarandena upplevde det som ställvis oklart om bilisterna lägger märke till cyklisterna. Man upplevde också att vägtrafiken blivit livligare med åren och att hastigheterna på vissa ställen är oroande höga.

Dessa situationer lyfte svarandena fram:

 • Att korsa vägen med cykel sker mot biltrafiken. Det upplevdes som otryggt att korsa vägen även vid övergångsställena.
 • Osäkerhet över om bilisten har sett cyklisten och om bilisten känner till trafikreglerna. Man nämnde som exempel situationer, där bilar i hög fart kör ut från parkeringsplatser eller gårdar.
 • Bristande kommunikation i trafiken. Man ger ingen klar signal om att bromsa in eller svänga.
 • Avsaknad av cykelväg eller bristfälligt underhåll. En del av vägnätet är för smalt för alla trafikanters behov.

Skolorna i Raseborg deltog aktivt i temaveckan.

I skolorna kontrollerades cyklarnas skick och utrustning, övades säker cykling, gjordes cykelutfärder och ordnades cykelorientering. I en del skolor fick de äldre eleverna planera och leda program för de yngre eleverna.

Tidningen Etelä-Uusimaa besökte Kila skola onsdag 18.5.

Läs artikeln här (på finska)

Tålamod är viktigt i trafiken! En av de svarande beskrev väl den situation som är vanlig utanför skolorna: en del barn körs med bil till skolan, medan andra rör sig bland trafiken till fots eller med cykel. I dylika situationer bör alla trafikanter säkerställa att de syns och kommunicera om sina rörelser. Man måste också komma ihåg att de allra yngsta och äldsta cyklisterna kan observera och reagera långsammare än man tänker sig.

Ordnandet av cykelveckan utvecklas som en del av stadens arbete för hållbar utveckling.

För nästa år önskar vi genom evenemang och rådgivning aktivera invånare och sammanslutningar i ännu högre grad. Här kan du lämna respons eller kommentarer i anslutning till temat.

Raseborgs stad önskar alla en fartfylld och trygg cykelsäsong!


25.05.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs planläggning arrangerade en framtidsworkshop i Ekenäs bibliotek den 17.5.2022 där ungdomar från Raseborg fick visionera om hur Raseborg kommer att se ut år 2050. Arbetet ingår i Raseborg 2050 -projektet och är en del av framtagningen av en utvecklingsbild för markanvändningen i Raseborg.

Ett digitalt verktyg användes för att ungdomarna också skulle få jobba digitalt.

Pojo har potential och nya havsrutter tas i bruk

I workshoppen deltog nio ungdomar, varav en del är medlemmar i Raseborgs ungdomsfullmäktige. Under workshoppen uppkom många funderingar om hur klimatet kommer att påverka miljön i framtiden. Om havsytan t.ex. skulle höjas kunde man kunna utnyttja mer båttrafik i Raseborg och skapa en rutt mellan Svartå och Ekenäs. Pojo hamn kunde också utvidgas och göras till ett attraktivt ställe att stanna på under resan. Om man dessutom kunde åka direkt med båten till Santa Fé vore det ett bra sätt att färdas på helgerna, tyckte ungdomarna.

Här fick man hitta på idéer och lägga rosa lappar på kartan.

Studieorten Raseborg med Finlands enda fjord

Pojoviken ansåg man att i framtiden kunde heta Raseborgs fjord och dess status som enda fjord i Finland kunde lyftas fram och marknadsföras mer. Raseborg som studieort kunde också få ett uppsving genom nya utbildningsmöjligheter. Hur låter det med en Harvard-filial i Raseborg? Finlands enda ö-universitet med inriktning på t.ex. marinbiologi i mitten av Pojoviken? Eller en modern lantbruksskola i Pojo trakten? Man kunde också tänka sig gemensamma skolor för olika språkgrupper.

Till slut presenterades alla gruppers kartor och idéer.

Mycket träd, hållbar trafik och ultralokal hälsovård

Man önskade sig mycket träd, gröna innergårdar, friluftsmöjligheter och konst på lyktstolpar i Raseborg i framtiden. Maten kunde vara lokalproducerad. Det kom också idéer om ny kollektivtrafik – buss eller metronätverk som skulle stäcka sig runt hela Raseborg. Kanske kunde man åka metro ända till Stockholm också? Hälsovården kunde vara ultralokal och ett sjukhus kunde finnas t.ex. på Skåldö och i Bromarv. Det kunde också finnas gemensamma kyrkor som är öppna för medlemmar av alla religioner. Raseborg kunde också ha en egen Eurovision -tävling där människor från olika byar kan delta med sina låtbidrag. Man kunde sedan rösta fram årets “Raseborgslåt”.

Workshoppens koordinator Julia Ingo till vänster och stadsarkitekt Johanna Backas till höger tillsammans med ungdomarna som deltog.

Från idé till verklighet

Workshoppen faciliterades av Efe Ogbeide och Milla Kallio från Femma planning. Tillställningen var munter och även efter workshoppen fortsatte idéerna att kläckas. Stadsarkitekt Johanna Backas deltog i workshoppen och blev mycket inspirerad av ungdomarnas tankar:

-Det är helt fantastiskt! Vi fick idéer av ungdomarna som jag tycker att vi direkt kan föra vidare. Att ungdomarna ser så fördomsfritt på Raseborg som helhet var inspirerande och ögonöppnande för mig, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Materialen från ungdomsworkhoppen sammanställs och används som underlag när den nya utvecklingsbilden av markanvändningen skapas. Utvecklingsbilden förväntas bli klar under 2023.


25.05.2022 / Petra Louhimies

Telefonlinjerna till hälsovårdscentralen är för tillfället överbelastade. Vänligen vänta på samtalet utan att ringa till telefontjänsten på nytt. Vi ringer upp alla i tur och ordning.


24.05.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stadsstyrelse har behandlat förslaget till ändring av stadens organisationsstruktur. Förslaget går nu vidare till fullmäktiges behandling 6.6.2022.

På grund av social- och hälsovårdsreformen överförs personal till Västra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2023. Det gäller främst personal inom social- och hälsovården men också stödtjänster såsom löneräkning, IT, lokalvård och kosthåll samt skolkuratorer och -psykologer. Allt som allt är det fråga om 722 tjänster eller befattningar som identifierats i februari 2022.

Även om välfärdsområdet i början av 2023 kommer att ta ett stort ansvar för invånarnas välfärd, är det ändå kommunen som enligt lagen (Lagen om ordnande av social- och hälsovård § 612/2021) bär ansvaret för främjandet av invånarnas hälsa och välfärd, och ska samarbeta med välfärdsområdet och bistå det med sin sakkunskap.

Från fyra till tre sektorer

I och med övergången till välfärdsområdet beslöt fullmäktige på sitt möte 13.12.2021 att en organisationsstruktur som är anpassad för läget från och med 2023 ska skapas. Målsättningen med omstruktureringen har varit att effektivera, göra arbetet smidigare och förbättra samarbetet och kommunikationen mellan avdelningar och sektorer.

För närvarande består Raseborgs stads organisation av 4 sektorer: koncerntjänster, bildning, social- och hälsovård och tekniska. I och med att sektorn för social- och hälsovård flyttar över till välfärdsområdet, blir sektorerna tre. Förslaget som fullmäktige nu ska ta ställning till är att de tre sektorerna blir koncerntjänster, bildning och välfärd samt tekniska.

Utöver ändringar till sektorstrukturen, kommer också ändringar i hur arbetet inom de olika sektorerna ordnas.

För sektorn för koncerntjänster föreslås inte någon större ändring.

Bildnings- och välfärdssektorn föreslås få en ny välfärdsavdelning. Till välfärdsavdelningen hör efter omstruktureringen enheterna för bibliotek, kultur, museet, fritid och Raseborgs kulturinstitut. Avdelningen för övrig utbildning, där en stor del av administrativt arbete har hittills skötts, ändrar namn till det mer beskrivande administration.

För tekniska sektorn innebär omstruktureringen att sektorn går från fyra till tre avdelningar:

 • stadsmiljöavdelningen bestående av mätningsenhet, samhällsteknik, planläggning, byggnadstillsyn och miljövård
 • avdelningen för utrymmesförvaltning med enheter för kosthåll och lokalvård, samt
 • administration (ansvar för projekt, investeringar och ekonomi)

Stadsstyrelsen behandlade alltså förslaget på sitt möte på måndag den 24 maj 2022 och beslöt att föreslå för fullmäktige att den nya organisationen godkänns och att organisationen skulle börja sin verksamhet i den föreslagna strukturen 1.1.2023.

Tilläggsinformation för medier ger
Stadsdirektör Ragnar Lundqvist, ragnar.lundqvist@raseborg.fi, 019 289 2001


20.05.2022 / Sebastian Berg

Raseborgs ungdomstjänster ordnar 2st utfärder under juni månad.
Den 16.6 har du, född 2011 eller tidigare, chansen att åka med till Särkänniemi på en trevlig dagsutfärd. Bussen startar i Ekenäs och åker via Karis resecentrum. Priset för resan är 50€/ person, inklusive busstransport och Särkänniemi armband (värde 49€). Bokningen görs av vårdnadshavaren och resan betalas i samband med bokning. Märk väl att bokningen görs skillt för varje deltagare. Begränsat antal platser. Anmälan öppnar tisdagen 24.5 kl.11 och är öppen till 8.6. kl.23.59.
Anmälningslänk: Särkänniemi 16.6.2022 (lyyti.fi)
Mera information fås av Benjamin Ahlfors, 019 289 2734, benjamin.ahlfors@raseborg.fi

30.6 ordnar ungdomstjänsterna en hela familjens utfärd till Serena. Bussen åker från Ekenäs, via Karis resecentrum. Priset på resan är 35€/ person, inklusive busstransport och inträde till vattenparken. Bokningen görs av vårdnadshavaren och resan betalas i samband med bokning. Märk väl att bokningen görs skillt för varje deltagare. Barn under 12-år endast med vuxet sällskap. Begränsat antal platser. Anmälan öppnar tisdagen 24.5 kl.11 och är öppen till 22.6. kl.23.59.
Anmälningslänk: Serena 30.6.2022 (lyyti.fi)
Mera information fås av Sollav Anvar, 019 289 2735, sollav.anvar@raseborg.fi


19.05.2022 / Hanna Rönnblom

Hela Svartå skola har jobbat med cirkus på måndagar. Cirkusskolan avslutas med en cirkusföreställning på våravslutningen. Vi lär oss cirkuskonster och vår kropp blir starkare. Vi lär känna oss själva bättre, men även de andra i klassen. Vi tränar samarbete då vi gör konster tillsammans. Vi gör människopyramider och tunnlar som andra kryper genom. Då vi gör konster med fallskärm är det viktigt att alla är med och samarbetar. Det är roligt att lära sig cirkuskonster och det blir roligt att ha föreställning för föräldrarna. Barbara som håller cirkusskolan är snäll och hjälpsam. Vi har lärt oss finska och engelska med Barbara. I den nya gymnastiksalen i Askers kommer vi att ha mycket mera utrymme för cirkus. Hurdana cirkuskonster tycker du om?

Åk 1-2 är djur i cirkusföreställningen.


17.05.2022 / Cynthia Moed-Ring

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) påbörjade år 2021 projektet västra Nylands kustvattensvision i samarbete med Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Målet med projektet är att göra restaureringsplaner för de fyra pilotområdena. Dessutom utvecklas en kustvision för västra Nylands kustvatten, som är en gemensam, målmedvetet utarbetad vägkarta för restaureringsarbetet. Projektets mål är att få igång en avrinningsområdesbaserad restaurering av övergödda havsvikar och kustvatten till ett gott ekologiskt tillstånd.

I det här arbetet har vattenkvaliteten, floran och faunan granskats i Dragsviksfjärden i Raseborg. En modellering har gjorts av den yttre belastning som kommer ut i viken med hjälp av VEMALA-modellen och olika framtidsscenarier studerats. Förutom detta, har Dragsviksfjärdens avrinningsområde beskrivits och analyserats med hjälp av GIS. I planen har också olika restaureringsalternativ, deras effekter och kostnader övervägts på ett mångsidigt sätt.

Dragsviksfjärden i Raseborg är en vidsträckt grund havsvik med begränsat vattenutbyte. Längst in hittas Totalfladan, vilken klassificerats som ett fågelskyddsområde av nationell betydelse och som också är en del av Persöfladan-Totalfladans naturskyddsområde. Båttrafiken i Dragsviksfjärden är livlig och en hel del muddringar och slåtter har gjorts vid stränderna och de huvudsakliga båtlederna. En stor del av belastningen till viken rinner ut i Storängsbäcken från nordost. Största delen av det undersökta områdets odlingsmark ligger på gammal sjöbotten inom bäckens avrinningsområde.

De olika vattenkvalitetsparametrarna i Dragsviksfjärden uppvisar antingen otillfredsställande eller dåligt ekologiskt tillstånd. Syrebrist har ändå inte noterats i viken, vilket betyder att den inre belastningen troligen inte är betydande. Vattenvegetationen i viken har ökat markant under åren och påverkar kraftigt rekreationsanvändningen av viken.

Utdrag ur restaureringsplanen som visar figur 26. med en karta över avrinningsområdet och delavrinningsområdena.

Det lönar sig att fokusera restaureringsarbetet i Dragsviksfjärden till avrinningsområdet, så att den yttre belastningen kan minskas. Möjliga restaureringsmetoder i området är markförbättringsmedel, tvåstegsfåror och våtmarker samt konstruktioner för att stanna upp och rena dagvattenflöden.
Spridning av information och rådgivning till bosatta och verksamma i området är också viktigt.

Läs Dragsviksfjärdens restaureringsplan här.


17.05.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stad och polisinrättningen i Västra Nyland har ingått ett avtal om inledande av Ankarverksamhet.

Syftet med den mångprofessionella Ankarverksamheten är att ingripa tidigt, förhindra utslagning, främja välbefinnande och förebygga brott. Det handlar om en riksomfattande arbetsform som förbättrar och upprätthåller tryggheten i samhället.

– Det är mycket bra att staden och polisen kan samarbeta mera för att tillsammans främja de ungas välbefinnande. Vi är mycket oroade över ungdomarna till följd av den två år långa pandemitiden och dess konsekvenser, konstaterar stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Ankarteamet består av en företrädare för polisen samt sakkunniga från stadens social-, ungdoms- och hälsovårdsväsende. Dessutom samarbetar ankarteamet intensivt bland annat med bildningsväsendet. Teamet ska nå de unga och deras vårdnadshavare i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna stödja de unga på ändamålsenliga sätt och vid behov styra dem till rätt slags hjälp och stöd.

– Inom bildningsväsendet tar vi med glädje emot Ankarverksamheten och de nya möjligheter att hjälpa ungdomarna som den medför. Bästa slutresultat uppnås alltid när olika experters kunnande och resurser förenas, säger bildningsdirektör Tina Nordman.

Utöver enskilda klientfall kan man inom ramen för Ankarverksamheten hantera fenomen som förekommer inom verksamhetsområdet och som är sådana att man genom att ingripa i dem kan förebygga utslagning eller en brottsspiral hos en enskild person redan innan personen är klient hos Ankarverksamheten.

Enligt polischef Timo Saarinen har polisinrättningen i Västra Nyland effektiverat strukturerna och verksamhetsmodellerna för den förebyggande verksamheten.

– Den här utvecklingen syns i samarbetet med kommunerna och vårt mål är att hitta de bästa åtgärderna för förebyggande arbete i varje enskilt fall. Ett gemensamt mål för Ankarverksamheten är att främja välbefinnandet hos de unga och familjerna i området genom att samarbeta tätt med stadens olika aktörer och polisen. Polisen betonar en förebyggande verksamhetsmodell i all sin verksamhet. På detta sätt uppnås de bästa resultaten.

Avtalet som undertecknats med Raseborgs stad är viktigt också för polisstationen i Raseborg.

– Nu kan vi starta Ankarverksamheten ordentligt och bygga upp fungerande processer. Samarbetet med olika aktörer har varit gott redan tidigare, men det här ger ännu bättre förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete, konstaterar kriminalkommissarie Mats Sjöholm vid polisstationen i Raseborg.

Avtalet mellan staden och polisinrättningen om Ankarverksamheten gäller tills vidare.

På bild från vänster till höger: Thomas Flemmich, stadssekreterare, Tina Nordman, bildningsdirektör, Mats Sjöholm, kriminalkommisarie, Kimmo Markkula, biträdande polischef, Timo Saarinen, polischef och Ragnar Lundqvist, stadsdirektör.

13.05.2022 / Petra Louhimies

Den fjärde coronavaccinationsdosen erbjuds nu till äldre personer (över 65 år) som

 • får närståendevård,
 • är hemvårdens klienter eller
 • som på grund av sin hälsa och/eller funktionsförmåga behöver hjälp av en annan person för att klara vardagen

Ändringen grundar sig på THL:s utvidgade rekommendation.

Personer som får hemvård erbjuds den fjärde vaccinationsdosen som en del av hemvården, och de behöver inte boka tid på ett allmänt vaccinationsställe.

Övriga kan boka det fjärde vaccinet via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa 019 289 3141 måndag–fredag kl. 9–13.

Observera att det ska ha gått tre (3) månader från den tredje vaccindosen för att du ska kunna få den fjärde dosen!

Fjärde coronavaccindosen har redan tidigare rekommenderats för 12 år fyllda och äldre med svårt nedsatt immunförsvar, för alla över 80 år samt för alla äldre som bor på vårdhem. Rekommendationen har nu utvidgats till att även omfatta äldre personer i hemvård eller närståendevård, samt äldre personer vars hälsa och funktionsförmåga har på ett liknande sätt försämrats. I HUS-området omfattar rekommendationen personer över 65 år som på grund av sin hälsa och/eller funktionsförmåga behöver hjälp av en annan person för att klara vardagen.

Läs mer på THL:s webbplats.


11.05.2022 / Sirpa Huusko

40 års jubileumsutställning
Karis Konstförening
Galleri Perspektivet är öppet må-on 10-19, to-fre 10-17, lö 10-14, sö stängt
Varmt välkomna!


11.05.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stad bjöd invånarna till ett webbinarium om Raseborgs stads strategi för åren 2022–2025, tisdagen den 10 maj 2022, kl. 18.00 Webbinariet som man kan se här nedan, bestod av en kort presentation av strategins huvudpunkter och invånarenkätens resultat samt paneldiskussioner.

I webbinariet medverkade stadsdirektör Ragnar Lundqvist, stadsstyrelsens I vice ordförande Camilla Grundström (SDP) och styrelsemedlem Kati Sointukangas (De Gröna). Som moderator fungerade informatör Petra Louhimies.

Här nedan kan du titta på webbinariet och ta del av materialet som visades i sändningen.

Strategiutkast 2022-2025 10.5.2022

Ladda nerVisa

10.05.2022 / Madeleine Lindholm

Onsdagen den 25 maj 2022 stänger biblioteken i Ekenäs och Karis kl. 13.00 p.g.a personalens utbildningstillfälle.

På Kristi himmelsfärdsdag 26.5.2022 är alla bibliotek i Raseborg stängda.


9.05.2022 / Stina Kreutzman

Grundläggande förbättringsarbten inleds på Karis avfallsstation och pågår över sommaren. Arbetena kommer även att påverka trafikarrangemangen på avfallsstationen och placeringen av de olika funktionerna.

På avfallsstationen förbättras bland annat vattenkontrollen, markens konstruktionslager repareras och asfalten förnyas. Under tiden som ackordet pågår flyttar flaken och containrarna där största delen av avfallet lossas till avfallsstationens bakre del, där det hittills tagits emot bland annat kvistar och krattavfall. Till avfallsstationen kör man ändå fortsättningsvis genom den gamla porten och mottagningen av avfallslaster stannar kvar på samma ställe. Besöket på avfallsstationen kan räcka lite längre på grund av de tillfälliga arrangemangen.

Ackordet beräknas bli klart innan utgången av augusti.

Tilläggsinformation till media: Johanna Hynynen, regionchef, johanna.hynynen@rosknroll.fi, tfn 020 637 7037


5.05.2022 / Salli Ojala

Våren har anlänt och likaså den nationella Cykelveckan!

Cykelveckan pågår drygt tio dagar, från fredag 6.5 till söndag 15.5. Temat för kampanjveckan i år är ”Var och en har rätt att cykla tryggt”.

I invånarenkäten 2020 var det största hindret för raseborgarna att cykla mera otrygghetskänslan i trafiken. Farliga ställen är i synnerhet korsningar och övergångsställen, där man cyklar bland livlig biltrafik. Som stad arbetar vi för att utveckla säkerheten och trivseln i fråga om cykeltrafiken bl.a. genom att genomföra de åtgärder som ingår i programmet för främjande av cykling och trafiksäkerhetsplanen.

Var och en av oss har ansvar för att möjliggöra säkerheten i trafiken. Detta gör man genom att följa två grundläggande principer: iaktta trafikreglerna och ge tydliga signaler åt andra trafikanter. Den nya vägtrafiklagen från år 2020 medförde också några ändringar för cyklister:

Kolla trafikreglerna för cyklister här!

Mer om växelverkan i trafiken på Trafikskyddets webbplats här.

Kom med

Vi vill uppmuntra raseborgarna att delta i cykelveckan! Du kan hoppa på cykeln en, flera eller alla dagar. Vi delar med oss av våra tips på stadens Facebookkonto.

Cykelveckans lotteri

Delta i lotteriet där du kan vinna ett 100 euros presentkort till en cykelaffär. Mer information och länk till lotteriformuläret nedan. Obs. Tid att delta 6.5-15.5

Klicka här för att delta i Cykelveckans lotteri

Kontaktperson i ärenden som berör stadens Cykelveckan
Hållbarhetskoordinator Salli Ojala, salli.ojala@raseborg.fi


29.04.2022 / Petra Louhimies

Färdtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning i Västra Nyland planeras just nu.

En enkät har öppnats för invånarna i området. I enkäten ber vi dig berätta om önskemål kring den nya färdtjänsten. Enkäten är öppen 22.4–3.5. Du kommer till enkäten via denna länk. (extern länk)

Resultaten av enkäten utnyttjas vid beredningen av färdtjänsten.

Beredningen av upphandlingen av färdtjänst har inletts tillsammans med klienterna (på finska).(extern länk)


29.04.2022 / Petra Louhimies

Veterandagen firades på onsdag 27.4.2022 i Raseborg med veterandelegationens lunch för våra krigsveteraner, krigsinvalider, lottor och änkor på restaurang Fyren.

Minister Blomqvist höll ett fint tal till de närvarande och även stadsdirektören deltog i lunchen.

På förmiddagen lades det traditionsenligt ned kransar vid hjältegravarna och veteranstenarna.


28.04.2022 / Hanna Rönnblom

Igår fick de vuxna som kommer att jobba i Askers gå in och titta hur där ser ut. Vi fick idag se på foton därifrån. “Det är kanske det finaste som finns”, sade Lucas då han såg fotona. “Det ser fint och modernt ut”, menade Ida. Mimosa tyckte att det ser jätte-fint ut för det är så modernt. Rektorn sade att Askers var alldeles underbart. Nu väntar vi alla ivrigt på att få börja där på hösten. Gymnastiksalen, slöjdsalen och musiksalen är moderna och där kommer vi att få jobba på nya och inlärningsrika sätt! Hur tycker du att det ser ut i gymnastiksalen?

Gymnastiksalen i Askers är snart färdig.


26.04.2022 / Sirpa Huusko

It fell on a summer´s day Kärlekssånger från Shakespeares tid

Thomas Campion (1567-1620), John Dowland (1563-1626),Thomas Morley(1557-1602)

SIGURD SNÅRESALEN  18.5.kl. 18.00   

Anna Villberg sopran, Pentti Hildén renässansluta och sång

Biljetter  20€ säljs före konserten vid ingången (kontant eller mobilepay). Kaffeservering under pausen.

I den engelska  sånglyriken från 1500-1600 talen  tid synliggörs kärleken i hela dess bredd, från spirande förtjusning till hetaste passion med besvikelsens bitterhet och saknad som motvikt.  Herdediktningen utspelar sig ofta i ett härligt sommarlandskap där ljus och skugga växlar och bjuder fina metaforer att beskriva amorösa känslor.

 Anna Villbergs vackra och själfulla sopran är som gjord för sångernas intimt utrycksfulla tonspråk; man kan njuta av hennes stämma i flera kända sånggrupper såsom i Lumen Valo eller Giardino Novo. Hon är utexaminerad från Sibelius Akademin och arbetar som lektor i klassisk sång i Vanda musikinstitut.

Lutan var ett verkligt modeinstrument på 1500-talet som varje ryktbar adelsman skulle behärska. John Dowlands rykte som en mästare på instrumentet var utbredd; man finner hans lutstycken även i Per Brahes lutbok. Det var Dowlands musik som fick Pentti Hildén, en utexaminerad gitarrist från Sibelius- Akademin, att hänge sig åt lutspel och lutsånger.


26.04.2022 / Anne-Marie Ekholm

Förhandsanmälningar till sommarsimskola 2022 sker fr.o.m. torsdagen den 5.5 kl. 13.00 via denna länk eller per telefon 019 289 2191; 019 289 2192.
Innan ni anmäler barnet, kontrollera nedan så att ni väljer rätt nivå på simskolan.


Nivå 1 / Nybörjare

För nybörjare, icke simkunniga, osäkra i vattnet samt dem som inte förut gått i någon simskola.
Bassäng: barn (terapi)

Målsättning: simma 10m (vv, vs, nyb)


Nivå 1 / vattenvan

För nybörjare som är vana med vatten och kan simma/glida några meter eller som har gått en nivå 1- / nybörjarsimskola förut.
Bassäng: barn och terapi

Målsättning: simma 10m (nyb)

Nivå 1 / 10m grupp

Kan simma 10m
Bassäng: terapi och stora bassängen

Målsättning: simma minst 25 m i stora bassängen (intressemärke)

Nivå 2

Kan simma i stora bassängen
Bassäng: stora och terapibassängen

Målsättning: 200 m och 2 simsätt med rätt teknik (talangmärke, teknikmärke)

Nivå 3

För simkunniga
Bassäng: stora bassängen

Målsättning: kandidat, magister, primusmagister


21.04.2022 / Hanna Rönnblom

Vi brukar jobba med våra styrkor. Vi i årskurs två har bland annat styrkorna nyfikenhet, rättvisa, empati, uthållighet, kreativitet, hopp, förmåga att arbeta i grupp och lärandets glädje. Vi tänker på våra styrkor varje dag och funderar på vilka styrkor vi använt under dagen. Styrkorna har gjort att vi kommer ihåg saker bättre, att vi jobbar bättre och att vi vill jobba mera. Vi har funderat på styrkorna tillsammans med våra föräldrar, vi har ritat en styrkehand och i slutet av skoldagen lägger vi ärtor i styrkeburkar. Flytten till Askers känns spännande och pirrig. Vi kan ta hjälp av våra styrkor vid flytten. Till exempel styrkan rättvisa kan göra så att vi bättre kan dela på saker med andra barn i Askers. Uthållighet gör att vi inte genast ger upp om något inte känns bra. Genom empati kan vi hjälpa varandra och med kreativitet kan vi lösa problem. Nyfikenhet gör att vi vill lära oss nytt och då glömmer vi att det känns pirrigt. Vilka styrkor har du?

Styrkor vi kan ta hjälp av vid flytten till Askers

14.04.2022 / Petra Louhimies

Den första framtidsworkshoppen arrangerades i Pojo den 6.4.2022. Tillställningen blev mycket lyckad och deltagarna var aktivt med under hela kvällen. Raseborgs planläggning som arrangerar workshopparna fick många intressanta framtidsvisioner och tankar från deltagarna. Materialen från workshopparna sammanställs och analyseras för att sen bli en del av det material som står som grund för utvecklingsbilden för markanvändning 2050 (Läs mer om utvecklingsbilden på Raseborg 2050-sidan).

Festsalen vid Pojo bibliotek var mötesplatsen för framtidsworkshoppen i Pojo.

I första delen av workshoppen berättade Efe Ogbeide och Milla Kallio från Femma planning om hur man kan tänka kring olika framtider. Det kan finnas önskvärda, trovärdiga eller t.ex. sannolika framtider. Sedan skrev deltagarna ner hur de tänkte att en vanlig dag kunde se ut år 2050. På basen av beskrivningarna fick man sedan fundera på vilka antaganden som stod som grund dem. Antar vi att det finns bilar i framtiden? Antar vi att Finland hör till EU? Antar vi att medeltemperaturen har höjts? Vad är dina antaganden om framtiden?

Raseborgsbor diskuterar sina beskrivningar om framtidens dag.

Efe Ogbeide från Femma planning lotsade deltagarna genom workshoppen på svenska och finska.

Samhällsgeografen Efe Ogbeide från Femma planning.

I en del av workshoppen fick deltagarna skriva ner händelser på en tidsaxel som påverkat oss både i det förflutna och som kommer att påverka oss i framtiden.

Niclas Skog från planläggningen deltog i Pojos workshop.

I pausen serverades smörgåsar och kaffe samt saft och frukter för att hålla ivern och kreativiteten uppe under hela kvällen.

Sen var det dags för att lägga ut idéer och önskade framtider på Raseborgs karta. Grupperna jobbade utgående från temana boende, miljö, trafik eller näringsliv.

Milla Kallio stöder en av grupperna i arbetet.

Hoppfulla och ivriga diskussioner kunde höras runt borden i festsalen.

Slutligen fick deltagarna skriva nyhetsrubriker för Framtidsbladet 2050. Många skratt och stora applåder följde när alstrena presenterades upp i salen.

Vill du vara med och delta i Raseborgs framtidsworkshoppar under våren 2022? På Raseborg 2050-sidan hittar du information om platser och datum för workshopparna samt anmälningslänkar till dem. Välkommen med!


13.04.2022 / Anne-Marie Ekholm

Föreningar registrerade i Raseborgs stad, vilka för regelbunden användning önskar disponera lokaliteter som tillhör staden, kan skriftligt ansöka om dem.

Förening som önskar hyra utrymmen, för stora engångsevenemang, bör gärna sex månader innan aktiviteten startar anhålla därom.

Ansökan görs via dessa länkar och deadline är 30.4.2022 kl. 12.00.

https://app.assently.com/t/42jxej (organisationer)

https://app.assently.com/t/bkv5az (privatpersoner)


12.04.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna har 751 nya positiva coronafall konstaterats via PCR-testning i Raseborg vilket ger en incidens på 2755/100 000/14 dagar. I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade PCR-testerna, därtill kommer hemmatest och icke-testade fall.

– Andelen positiva test av alla tagna test har stigit igen, och på grund av strejken är testkapaciteten mindre. Epidemin är alltså fortfarande kraftig och det är bra att komma ihåg att man fortsättningsvis ska undvika stora samlingar om man känner sig förkyld eller får andra symtom som kan tyda på en coronainfektion, berättar ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar Åsa A. Westerlund.

Ändringar i coronarapporteringen

Efter denna vecka kommer staden att avsluta sin veckorapportering. Institutet för hälsa och välfärd för statistik över coronasmittor, och vi informerar om vaccinationerna fortlöpande.

På stadens webbplats raseborg.fi och raseborg.fi/corona kommer det fortsättningsvis att finnas information om hur man ska gå till väga om man blir sjuk eller om man misstänker coronasmitta.


12.04.2022 / Stina Kreutzman

Landsbygdsfondens stöd för företag och projekt som Nylands NTM-central beviljar är så gott som använda för år 2022. Som det nu ser ut kan de resterande stödmedlen ansökas för företagsstöd och för stöd ur EU:s återhämtningsmedel senast 15.8 och projektstöd senast 30.4 och 30.9. Det har varit möjligt att lämna in ansökan när som helst i landbygdsprogrammets stöd, men ansökningarna behandlas i omgånger efter att urvalsperioden tagit slut. Det är alltså knappt om finansieringsmedel men bra ansökningar kan ännu lämnas in. Efter sommaren vet vi mer om finansieringssituationen – det kan löna sig att höra sig för om situationen innan du börjar fylla i ansökan: maaseuturahoitus.uusimaa@ely-keskus.fi.

I början av år 2023 börjar landsbygdsfondens nya programperiod som en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP 2023 – 2027) och då finns det mera företags- och projektstöd att ansöka.

OBS! Ansökan om jordbruksinvesteringsstöd och startstöd för unga lantbrukare fortsätter ännu normalt vid Nylands NTM-central

Företagsstödet (inkl. EU:s landsbygdsfonds återhämtningsmedel) 

Urvalsperioderna för landsbygdsprogrammets företagsstöd i Nylands NTM-central är:

16.3.-15.8.2022

Projektstödet (inkl. företagsgruppsprojekt)

Urvalsperioderna för landsbygdsprogrammets utvecklingsprojekt i Nylands NTM-central är:

1.2.–30.4.2022

1.5. – 30.9.2022

Jordbrukets investeringsstöd

Urvalsperioderna för jordbrukets investeringsstöd i Nylands NTM-central är:

16.3.-15.8.2022

16.8.-15.10.2022 

Startstödet för unga odlare

Urvalsperioderna för startstödet för unga odlare i Nylands NTM-central är:

1.2.-30.4.2022

1.5.-31.7.2022

1.8.-31.10.2022


11.04.2022 / Stina Kreutzman

Projektskolan fortsätter och nu är det dags att få information om olika finansieringskällor. Vi har
samlat några finansiärer som berättar om vilka möjligheter de har att bevilja finansiering till
föreningar och små företag.
tisdag 12.4 kl 17 håller vi en infokväll på svenska och onsdagen den 20.4 kl 17 på finska.
Infokvällarna räcker max tre timmar och ordnas via Zoom. Vi behöver få din anmälan på förhand,
så att vi kan skicka en länk till dig. Det kostar ingenting att delta.


Det är delvis samma finansiärer på det svenska och det finska tillfället, delvis olika. Så du kan välja
om du deltar i endast ett eller i båda tillfällena.


Följande organisationer/fiansieringsmöjligheter är representerade:
Sparbanksstiftelserna/Säästöpankkisäätiöt
Svenska Kulturfonden (endast 12.04)
Suomen Kulttuurirahasto (endast 20.04)
Kotiseutuliitto (endast 20.04)
Nylands Förbund/Uudenmaan liitto
Finnvera
Business Finland (endast 20.04)
Strukturfonderna
Leader Pomoväst


Anmäl dig senast dagen före infokvällen per e-post till juha.rautalahti@pomovast.fi eller ring 044-700 3920! Vi skickar möteslänken senast på morgonen samma dag som infokvällen skall hållas.
Tilläggsinformation om Projektskolan ger projektledare Juha Rautalahti


11.04.2022 / Petra Louhimies

Bästa raseborgare!

Staden utarbetar som bäst en strategi för åren 2022–2025. Den har redan behandlats i olika politiska organ och ett utkast har utarbetats, men då strategin är till för oss alla vill vi nu höra din åsikt om vad du tycker att ska prioriteras. Vi vill alltså höra vad du tycker är viktigast för Raseborg och vår framtid.

För att höra din åsikt har vi gjort en enkät där vi vill att du tycker till om nuläget i Raseborg och vilka strategiska målsättningar som ska vara viktigast med tanke på framtiden. Det tar ca 5–10 minuter att svara. Enkäten är öppen till och med söndagen den 24 april 2022!

Stadens värderingar kommer fortsättningsvis att vara desamma:

 • Öppenhet
 • Jämlikhet
 • Delaktighet

Likaså gäller varumärkesupplevelsen om Raseborg:
Härliga Raseborg fungerar hållbart.

Raseborgs strategi kan sammanfattas i följande korta berättelse:

Raseborg är en stad som är stolt över sin tvåspråkighet och som utvecklas på ett kreativt sätt och alltid med människan i fokus. Här är livet och vardagen trygg och smidig och invånarna får valuta för sina skattepengar. Även kommande generationer är tacksamma, då vi tar hand om Raseborg, dess invånare, miljön och kulturhistorien på ett långsiktigt sätt.

Detta kan sammanfattas i tre fokusområden som är uppdelade i olika målsättningar.

Fokusområdena är:

 • Människan först – vi lyssnar och bryr oss.​
 • En fungerande vardag – i Raseborg är livet och vardagen smidig.​
 • Förvalta Raseborg – vi tar hand om Raseborg, så att även kommande generationer har det bra här.

Vi önskar nu att du tar ställning till hur väl du tycker att Raseborgs stad för tillfället uppfyller utvalda målsättningar men också hur viktiga du tycker att dessa målsättningar ska vara i framtiden. I slutet av enkäten ber vi dig ännu prioritera målsättningarna.

klicka här för att svara på enkäten!

Tack redan på förhand för att du vill vara med och påverka!


5.04.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna har 808 nya positiva coronafall konstaterats via PCR-testning i Raseborg vilket ger en incidens på 2938/100 000/14 dagar (21.3-3.4.2022). I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade PCR-testerna, därtill kommer hemmatest och icke-testade fall.

– Det fortsätter alltså att finnas mycket smitta i samhället. Som vi vet, får vaccinerade också smittan, även om allvarliga fall är sällsynta. Likaså är det många som tidigare haft corona, som får det på nytt, berättar chefsläkare Tove Wide.

Av alla PCR-test är 53 % positiva. Tillgången till testtider är god – via Raseborgs webbplats hittar du länken till Coronaguiden där du kan boka en testtid. På grund av vårdarorganisationernas strejk är provtagningspunkten vid Raseborgs sjukhus stängt. (Följ med sjukvårdsdistriktets information via hus.fi/sv/strejk.) 9Lives provtagningspunkt på Raseborgsvägen 37 är öppen, kom ihåg att boka tid via Coronaguiden! Trots röd varningstext om begränsade tider är det bara att logga in och boka.

Vaccineringar

Följande allmänna pop-up-coronavaccinering ordnas på onsdag 20.4 kl. 14–18 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmet.

Utöver denna pop-up-vaccinering kommer det att ordnas två pop-up-vaccineringstillfällen för nyanlända personer från Ukraina. Staden erbjuder coronavaccinering för alla 5 år fyllda personer, i enlighet med THL:s rekommendation.

Pop-up-vaccineringar för nyanlända från Ukraina ordnas:

 • 12.4.2022 kl. 10–14 i Ekenäs, Ekgränd 2 (f.d. Hagahemmets utrymmen)
 • 19.4.2022 kl. 10–14 i Karis, Köpmansgatan 14

Dessa tillfällen är avsedda endast från personer som nyligen anlänt från Ukraina! Mer information om vaccineringar finns här på ukrainska.


5.04.2022 / Petra Louhimies

Місто Расеборг організовує щеплення від коронавірусу (COVID-19)   без запису для людей, які нещодавно прибули з України. Щеплення пропонуються дорослим та дітям від 5 та старше років. Ви можете отримати першу вакцину з серії вакцин або доповнити серію вакцин, яку ви вже розпочали швидше.

Розклад вакцинацій:

 • Bівторок 12.4.2022 з 10:00 дo 14:00 годинни  за адресoю: Tammikuja 2, Tammisaari, 10600 Hagakoti.
 • Bівторок 19.4.2022 з 10:00 дo 14:00 годинни за адресoю: Kauppiaankatu 14, 10300 Karjaa

На щеплення не потрібно бронювати час, можна просто прийти на місце в живу чергу (але будьте готові стояти в черзі)

Будь ласка, принесіть із собою:
• Документ,який засвідчує особу.
• Документ, який підтвердить про наявність попередньої вакцини, якщо вона у вас є.

У пункті вакцинації ми попросимо вас заповнити коротку форму попередньої інформації, в якій, серед іншого, буде запитано про щеплення від коронавірусу (COVID-19), які ви отримали раніше.

На місці пункту вакцинації, буде присутній кваліфікований персонал та людина, яка розмовляє Українською.

Більше про щеплення від коронавірусу (COVID-19) читайте тут:

Getting vaccinated against COVID-19: how, why and when? – THL

Raseborg questionnaire FIN_SV_UA

Ladda nerVisa

Information om coronavaccinationer i Raseborg

Raseborgs stad ordnar coronavaccinationer utan tidsbokning för nyanlända personer från Ukraina. Vaccinationer erbjuds åt alla 5 år fyllda personer, det vill säga barn över fem år, samt vuxna. På vaccineringstillfället kan du få det första vaccinet i vaccinserien eller komplettera den vaccinserie som redan påbörjats.

Vaccinationstillfällen kommer att hållas:

 • tisdagen den 12 april 2022 kl. 10-14 i Ekenäs, adress Ekgränd 2.
 • tisdagen den 19 april 2022 kl. 10.00-14.00 i Karis, adress Köpmansgatan 14.

Man behöver alltså inte boka tid för vaccinationen, du kan bara komma på plats, men var beredd på att köa!

Ta gärna med:

 • Identitetsbevis
 • Bevis på tidigare coronavaccin, om du har fått ett eller flera.

Vid vaccinationspunkten kommer vi att be dig fylla i ett kort förhandsformulär där vi frågar bland annat om coronavaccinationer du tidigare fått.

Barn vaccineras av rådgivningens personal som är van vid att vaccinera barn. Det finns också en ukrainsktalande person på plats som hjälper till vid behov.

Mer information om coronavaccinationerna på engelska finns på THL:s webbplats: Getting vaccinated against COVID-19: how, why and when? – THL


4.04.2022 / Sirpa Huusko

Det blir schlagers, pop och rock samt svängiga låtar. Jannike är som vanligt gästsolist.Bandet utlovar en helkväll med det mesta från dans till allsång och god showstämning!- Nu tar vi igen allt vi missat under Coronan, säger basisten Kjell Ekholm!
Santa Fé står för restaurangverksamheten.
Dörrarna öppnas kl 19.30. Bandet börjar kl 21.00 
Biljett: 27 € inkl serviceavgift

Arrangörer:
www.scendraget.fi 
www.perfectmondaygroup.net


4.04.2022 / Sirpa Huusko

Medborgarinstitutet presenterar:
Bildkonst 1.-10.4.
Hantverk 12.-21.4.
Bildkonstskolan 23.-29.4.
Galleri Perspektivet är öppet må-on 10-19, to-fre 10-17, lö 10-14, sö stängt
Varmt välkomna!


1.04.2022 / Petra Louhimies


Byggarbetet med Horsbäcks vägunderfart i Raseborg på riksväg 25 inleds i april med anläggandet av byggplatsen och byggandet av tillfälliga trafikarrangemang.

I Horsbäck byggs en ny vägunderfart som en del av projektet Karis-Ekenäs gång- och cykelväg. Under fjolåret byggdes avsnittet mellan Karis och Horsbäck, ca 5 km färdigt. Nu färdigställs den sista sträckan av gång- och cykelvägen, ca 0,5 km, i samband med vägunderfartsprojektet.

Under den tid vägunderfarten byggs kommer trafiken att ledas via en tillfällig omfartsväg med en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Omfartsvägen tas i bruk i mitten av maj. Trafikanterna uppmanas att iakttaga stor försiktighet.

Projektet påbörjas i april och blir färdigt i augusti 2022. Kostnaderna för byggprojektet beräknas uppgå till 0,7 miljoner euro. Beställare är Raseborg stad och för projektet har staden beviljats statsunderstöd av Transport- och kommunikationsverket Traficom inom ramen för programmet för främjande av gång och cykling.

Entreprenör för projektet är A. Berglund Ab.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jan Gröndahl, tel. 019 289 2550, jan.grondahl@raseborg.fi
Planeringsansvarig Henrik Westerlund, tel. 019 289 3868, henrik.westerlund@raseborg.fi.

Karta över området

Karta över området där underfarten byggs

1.04.2022 / Petra Louhimies

Skärgårdspolitiken grundar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (1981/494). Skärgårdslagen är ett bevis på att skärgårdens särförhållanden är identifierade och att de kräver särskilda åtgärder av både staten och kommunerna. Lagen är en viktig stöttepelare för skärgårdsbor och skärgårdsområden.

Det förberedande arbetet med att uppdatera lagen har inletts. Syftet är att identifiera uppdateringsbehoven och lägga fram preliminära förslag till innehållet av de paragrafer som ska uppdateras. Skärgårdslagen är utfärdad 1981 och har inte uppdaterats systematiskt därefter. Omvärlden har förändrats väldigt mycket under de senaste fyrtio åren, vilket betyder att lagen måste uppdateras både lagtekniskt och innehållsligt. Det förberedande arbetet med att uppdatera lagen sker i samarbete med företrädare för olika statsförvaltningssektorer. En viktig del av arbetet är diskussionsmötena i de olika skärgårds- och insjöområdena och hörandet av skärgårdsborna med hjälp av denna enkät. En bedömning av uppdateringsbehoven blir klar före slutet av 2022.

Med enkäten vill ministeriet samla in skärgårdsbornas åsikter om lagens centrala innehållsliga teman: näringsverksamhet, tillgänglighet, tjänster, natur och miljö. I enkäten talas bara om skärgård, men begreppet omfattar också insjöområdena. Enkäten är öppen för alla. Svarstiden är till den 15 april 2022.

Ett stort tack redan på förhand för era värdefulla svar!

Mer information om det förberedande arbetet ges vid jord- och skogsbruksministeriet av Elina Auri, ledande sakkunnig, elina.auri@gov.fi, tfn. 0295 162 041 och Sami Tantarimäki, planerare, sami.tantarimaki@gov.fi, tfn. 0295 162 330

Klicka här för att delta i enkäten!

31.03.2022 / Hanna Rönnblom

Nästa vecka har vi tema-vecka tillsammans med Mustion koulu. Temat är Vårt Svartå- Meidän Mustio. Alla klasser kommer att träffa motsvarande årskurs i Mustion koulu varje dag under veckan. Vi kommer att träffa åk 1-2 i deras skola, i vår skola eller ute i byn. Vi ska studera hus som finns i närheten av våra skolor. Här i Svartå har det funnits banker och olika butiker, t.o.m. en leksaksbutik! Vi ska fota byggnader och bygga dem i kartong. Vi ska skriva fakta som vi får veta om huset. Tillsammans med barnen från Mustio ska vi leka och ha samarbetsövningar för att lära känna varandra. Vi lär oss mera finska och de lär sig mera svenska. Det ska bli roligt! Vi är nyfikna på barnen i Mustio och ivriga då vi ska få leka på deras gård. Hur tror du att vår tema-vecka blir?

Askers är en ny byggnad i Svartå. Nästa vecka ska vi bekanta oss med äldre byggnader.


31.03.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stad ska under år 2022 genomföra en kampanj och upphandlar nu reklam- eller kommunikationsbyråtjänster för att planera, koordinera, genomföra och följa upp denna kampanj. Offertförfrågan, brandinghandbok och grafiska manual (endast på finska) hittas här nedan.

Anbudsförfrågan av tjänster för marknadsföringskampanj_Raseborg_3.2022

Ladda nerVisa

Raseborgs grafiska manual (på finska)

Ladda nerVisa

Raseborgs varumärkeshandbok 2022

Ladda nerVisa

31.03.2022 / Petra Louhimies

Arbetstagarorganisationerna Tehy och SuPer har gett en strejkvarning som också berör HUS. Strejken är planerad att börja 1.4.2022 kl. 6. På grund av strejken måste Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS avboka tider för icke-brådskande vård.

 • Om du har gett lov att skicka SMS, får du av HUS information om avbokningen via SMS.
 • Resten av patienterna ringer HUS till. Kom ihåg att också svara på samtal som kommer från okända nummer och att kontrollera din telefonsvarares meddelanden.

OBS! När strejken börjar kommer alla provtagningstider för screening av livmoderhalscancer annulleras.

HUS har samlat information om strejken på sin webbplats, klicka här!

Viktigt att notera är att också jourhjälpen 116 117 påverkas!

 • Under vårdarorganisationernas strejk vårdas endast patienter som kräver mycket brådskande vård på sjukhusens samjourer. Rusning väntas.
 • Jourhjälpen 116117:s återuppringningstjänst fungerar inte. I en nödsituation ska du söka dig direkt till jouren.
 • Under den egna hälsostationens öppettider får du hjälp av den egna hälsostationen.
 • Ring 112 vid livshotande nödsituationer. Man ska inte ringa nödcentralen i andra ärenden.

För Raseborgs stads del ökar trycket på primärvården markant i och med att specialsjukvården strejkar.

– Det ökade patientflödet fortsätter att öka för var dag som en eventuell strejk pågår. Inom primärvården kan dock inte skötas sådana patienter som är i behov av specialsjukvård. Raseborg har redan fullt på enheterna och personalresurserna är begränsade. Det påverkar primärvården och patientsäkerheten  mycket om det blir strejk, säger social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

Vi ber våra invånare följa med HUS information på hus.fi/sv/strejk och deras Facebook-sida!


29.03.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna har 758 nya positiva coronafall registrerats i Raseborg vilket ger en incidens på 2756/100 000/14 dagar (14-27.3.2022). I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade PCR-testerna, därtill kommer hemmatest och icke-testade fall.

– Andelen positiva resultat av alla testresultat är nu 51 % vilket betyder att vartannat PCR-test är nu positivt. I början av pandemin räknades allt som var över 3 % som högt, berättar chefsläkare Tove Wide.

De höga smittalen leder också till frånvaro inom alla sektorer, bland annat bildning och hälsovård.

– Med försiktighetsåtgärder försöker vi hindra smitta på arbetsplatsen, något som kunde leda till problem om många i samma enhet blir sjuka samtidigt. Om behovet av intensivvård kan vi konstatera att när vi under första halvan av marsmånad kunde räkna de patienter som behövde intensivvård i Nyland på ena handens fingrar, behövs sedan en tid tillbaka båda händernas fingrar igen. Förutom detta vårdas många patienter på lungavdelningar och dessa är nu välfyllda. Det märks alltså tydligt att samhället har öppnats upp, berättar Wide.

Vaccineringar

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en fjärde vaccindos till personer som fyllt 80 år samt äldre personer som bor på vårdhem. Den fjärde vaccindosen kan ges när det har gått 3 månader sedan den tredje dosen. Tidsbokning sker via bekanta kanaler: via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019-289 3141 (vard. kl. 9–13). Mer information finns på raseborg.fi/coronavaccinering.

Följande pop-up-vaccinering ordnas på onsdag 20.4 kl. 14–18 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmet.

Utöver denna pop-up-vaccinering kommer det att ordnas två pop-up-vaccineringstillfällen för nyanlända personer från Ukraina. Staden informerar om dessa pop-up-vaccineringar skilt.


22.03.2022 / Stina Kreutzman

Under de två senaste veckorna har 691 nya positiva coronafall registrerats i Raseborg vilket ger en incidens på 2515/100 000/14 dagar. (I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade testerna.)

Risken att få smittan är fortfarande mycket hög och insidensen är stigande.

Vaccineringar

Följande corona-pop-up-vaccineringar ordnas:

 • Tisdag 29.3 kl. 15-18 (vecka 13). Karis, Köpmansgatan 14 (affärslokalen i korsningen av Högbergsgatan och Köpmansgatan).
 • Onsdag 20.4 kl. 14-18 (vecka 16). Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmet

17.03.2022 / Stina Kreutzman

Mängden flyktingar från Ukraina tilltar dag för dag. Dagligen kommer 200 – 300 flyktingar till Finland som antingen är asylsökande och sökande av tillfälligt skydd och registrerar sig hos myndigheterna.

Förutom denna mängd anländer ett stort antal som inte ännu har registrerat sig. De som registrerar sig
tas omhand av Migrationsverket, Migri, som också har huvudansvaret för ordnande av den service
flyktingarna behöver. Migri för diskussioner med kommunerna om hjälp och stöd i denna svåra
situation. Staden samarbetar med Migri och för en kontinuerlig dialog med myndigheten samtidigt som
man gör förberedelser att ta emot flyktingarna.
Många erbjuder sin hjälp att transportera flyktingarna till Finland men staden påpekar dock att det är
Migri som har huvudansvaret och koordinerar flyktingmottagandet i Finland och vid behov begär om
hjälp av kommunerna. Denna diskussion förs redan.
Staden kommer naturligtvis också att erbjuda coronavaccinering åt flyktingarna.
Eftersom det är främst kvinnor och barn samt äldre personer som kommit eller är på väg till Finland
förbereder sig också stadens skolor att ta emot barnen, vilket är ett sätt att normalisera barnens vardag.


Mera information fås vid behov av Raseborgs invandrartjänst för rådgivning och information.
Invandrarkoordinator Karin Ljung-Hägert
tfn 019 289 2291
karin.ljung-hagert@raseborg.fi


15.03.2022 / Stina Kreutzman

Under de två senaste veckorna har 670 nya positiva coronafall registrerats i Raseborg vilket ger en incidens på 2439/100 000/14 dagar. (I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade testerna.)

-Covidsmittan sprids fortfarande kraftigt i Raseborg speciellt i åldersgruppen 20-59-åringar. Risken att få smittan är fortfarande mycket hög trots att restriktionerna minskar berättar ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar Åsa A. Westerlund.

Vaccineringar

Nytt vaccinpreparat, erbjuds endast i Lojo

Ett nytt vaccinpreparat Novavax (Nuvaxovid) har kommit till Finland. Det rekommenderas i första hand till personer som inte kan få mRNA- eller adenovirusvektorvaccin.

För invånare bosatta i Raseborg som önskar få Novavax vaccin, erbjuds möjlighet att få vaccinet på vaccinationspunkten i Lojo, Tennari (Rantapuisto 45, 08100 Lojo). Tidsbokning sker per telefon på numret 044-3743112, vardagar kl. 8-15.30.

OBS! En allmän pop-up-vaccinering (Pfizer) kommer att ordnas inom kort, mera information om det kommer senare!

Tredje dos för 12–17-åringar

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar en tredje dos coronavaccin nu också till 12–17-åringar. Det ska ha gått minst sex månader efter den andra vaccindosen. Tiden kan bokas via de bekanta kanalerna: coronavaccinbokning.fi samt tel. 019 289 3141


15.03.2022 / Stina Kreutzman

Raseborgs stadsfullmäktige har den 14.3.2022 valt diplomaten, pol.mag. Petra Theman till stadsdirektör. Hon fick 24 röster av totalt 43. Theman tillträder sin tjänst när nuvarande stadsdirektören Ragnar Lundqvist går i pension i höst. Theman är för stunden anställd på Utrikesministeriet, där hon jobbar med jämställdhetsfrågor. Theman är skriven i Helsingfors, men bosatt i Kyrkslätt. 
 
Theman valdes av fyra de sökande som hade kommit vidare i rekryteringsprocessen. De övriga sökandena var: 

 • Barbara Heinonen från Pargas, häradsfogde i Åbo och före detta stadsdirektör i Mariehamn. Heinonen fick inga röster. 
 • Frank Hoverfelt från Ekenäs, vd för Raseborgs Energi. Hoverfelt fick 18 röster i valet. 
 • Robert Nyman från Esbo, kommundirektör i Ingå. Nyman fick en röst. 

Stadsdirektörstjänsten är en tidsbunden tjänst som till en början gäller för en femårsperiod, dock med en option om förlängning med ytterligare tre år. Ragnar Lundqvist har i höst skött stadsdirektörsjobbet i fem år, han inledde sitt jobb i Raseborg år 2017. 


15.03.2022 / Madeleine Lindholm

Att åldras – med minnen från ett äktenskap

Per-Erik Lönnfors’ bok Öppna Lådor fick sin början när han vågade öppna en fil på datorn som hustrun hade lämnat efter sig. Texterna hon skrivit visar sig bestå av episoder ur hennes liv – allt från barn- och ungdomen i New York till senare öden i Helsingfors och Finland. Per-Erik får genom berättelserna uppleva sin hustru Pearl på nytt, och blir bekant med sidor hos henne han aldrig förr känt till, och hennes liv inspirerar honom att också minnas sitt eget.

Per-Erik Lönnfors och Ralf Friberg diskuterar boken Öppna Lådor måndag 11 april 2022 kl. 18–19 i Ekenäs bibliotek. Välkommen med!

Arrangörer är Raseborgs stadsbibliotek och Bokkalaset.


14.03.2022 / Minttu Peuraniemi

Planläggningsenheten i Raseborg hälsar Raseborgsborna välkomna till framtidsworkshoppar. Framtidsworkshopparna är en del av projektet Raseborg 2050, där planläggningsenheten i Raseborg utarbetar en utvecklingsbild för markanvändningen i Raseborg för år 2050. Workshoppens huvudsyfte är att samla insikter om hur invånarna vill att Raseborg ser ut i framtiden med fokus på boende, miljö, näringsliv och trafik.

Workshopsmetoden vi använder är en anpassad version av Sitras metod Framtidsfrekvensen. I metoden utmanar man bl.a. sina egna framtidsantaganden och föreställer sig alternativa framtider. Inga förhandskunskaper behövs för att delta. 

Workshopparna har plats för ett begränsat antal deltagare och de 20 första som anmäler sig till varje workshop ryms med. Worshopparna är tvåspråkiga. Vid tillfällena bjuds det på kaffe, te och salt tilltugg. Rådande coronarekommendationer och -restriktioner följs vid workshopparna.

Workshopparna ordnas enligt följande:

 • Pojo 6.4.2022 kl. 18–20.30
  • Plats: Festsal i Pojo bibliotek, Centrumpromenaden 4, Skuru
 • Tenala 19.4.2022 kl. 18–20.30
  • Plats: Bygdegården, Sockenvägen 22, Tenala
 • Svartå 27.4.2022 kl. 18–20.30
  • Plats: Thorsborg, Thorsborgsvägen 11, Svartå
 • Snappertuna 2.5.2022 kl. 18–20.30
  • Plats: Snappertuna skolas gymnastiksal, Snappertuna Kyrkväg 117, Snappertuna
 • Bromarv 3.5.2022 kl. 18–20.30
  • Plats: UF Hembygdens Väl r.f., Rilaxgränden 6, Bromarv
 • Karis 10.5.2022 kl.18-20.30 (plats och anmälningslänk publiceras senare)
 • Ekenäs 18.5.2022 kl.18-20.30 (anmälningslänk publiceras senare)
  • Plats: Raseborgs stadsbibliotek i Ekenäs, rummet Svalan

Tidigare under vintern kunde raseborgarna delta i arbetet med utvecklingsbilden genom att besvara enkäten ”Visa på kartan”. Invånarna deltog flitigt i enkäten och man fick över 650 svar, vilket är ett fantastiskt resultat. Svaren analyseras under mars månad och de utnyttjas i arbetet med utvecklingsbilden för markanvändningen.

– Vi var positivt överraskade över invånarnas iver att besvara enkäten, säger stadsarkitekt Johanna Backas, som hoppas att entusiasmen fortsätter också i workshopparna. – Vi hoppas också att workshopparna blir roliga och inspirerande tillfällen, där vi tillsammans kan stärka tron på framtiden. 

Mer information om projektet och hur man kan delta hittar du på stadens webbplats: raseborg.fi/raseborg2050.

Tilläggsinformation:

Johanna Backas, stadsarkitekt
019-289 3843, johanna.backas@raseborg.fi

Minttu Peuraniemi, markanvändningsplanerare
019-289 3844, minttu.peuraniemi@raseborg.fi

Fr.o.m. 1.4.2022 Julia Ingo, koordinator (delaktighet & kommunikation)
019-289 2015, julia.ingo@raseborg.fi


8.03.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna har 685 nya positiva coronafall registrerats i Raseborg vilket ger en incidens på 2493/100 000/14 dagar. (I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade testerna.)

– Vi har fortsättningsvis mycket smittor och siffran är säkert högre eftersom hemmatesten inte registreras i statistiken. De senaste veckorna har vi i Raseborg haft också fler positiva i åldersgruppen +80, berättar ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar Åsa A. Westerlund.

Vaccineringar

Nytt vaccinpreparat, erbjuds endast i Lojo

Ett nytt vaccinpreparat av Novavax (Nuvaxovid) som rekommenderas i första hand till personer som inte kan få mRNA- eller adenovirusvektorvaccin, har kommit till Finland.

För invånare bosatta i Raseborg som önskar få Novavax vaccin, erbjuds möjlighet att få vaccinet på vaccinationspunkten i Lojo, Tennari (Rantapuisto 45, 08100 Lojo). Tidsbokning sker per telefon på numret 044-3743112, vardagar kl. 8-15.30.

Mer information om Novavax-vaccinet här!

Tredje dos för 12–17-åringar i riskgrupper

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar en tredje dos coronavaccin nu också till 12–17-åringar som hör till riskgrupperna. Det ska ha gått minst sex månader efter den andra vaccindosen. Tiden kan bokas via de bekanta kanalerna: coronavaccinbokning.fi samt tel. 019 289 3141.


7.03.2022 / Petra Louhimies

Situationen i Ukraina orsakar oro och både staden och räddningsverket har fått mycket förfrågningar gällande skyddsrum.

För närvarande riktas inget sådant hot mot Finland som skulle kräva ibruktagande av skyddsrum. På grund av det stora intresset gällande skyddsrum har räddningsverket lagt ihop ett informationspaket med svar till de vanligaste frågorna.

Mer information på räddningsverkets sida här.

Klicka här för räddningsverkets infopaket!

Var finns allmänna skyddsrum?

På Västra Nylands område finns inga allmänna skyddsrum där invånare utan skyddsrum kunde skydda sig. Ifall man inte har en egen skyddsrumsplats är den primära åtgärden att söka skydd inomhus. Myndigheterna ger vid behov anvisningar om hur befolkningen skall agera. För att skydda befolkningen utan skyddsrumsplats kan också myndigheterna evakuera befolkningen från farozonen. Myndigheterna informerar om evakueringen av området är aktuellt.

Var finns mitt skyddsrum?

Skyddsrum finns vanligtvis i samband med större husbolag eller arbetsplatser och används då av personer som bor eller arbetar i dessa fastigheter. Det finns också skyddsrumsplatser i samband med offentliga utrymmen, såsom skolor och förskolor, där de också är avsedda för fastighetsanvändarnas behov.

I allmänhet ligger skyddsrummen i källaren, på marknivå eller som en del av separata byggnader, till exempel i samband med utomhusförråd.

Skyddsrummen är markerade med den internationellt erkända markeringen för befolkningsskydd, som är en blå triangel på ett orange botten. I mindre husbolag och i egnahemshus finns vanligtvis inga skyddsrum.

Jag har ingen information om mitt skyddsrum, var kan jag hitta information?

Det är möjligt att husbolaget/fastigheten inte har skyddsrum eller reserverade skyddsplatser i andra fastigheter. Flera fastigheter kan också ha ett gemensamt skyddsrum. Om situationen är oklar kan information om skyddsrum eller skyddsplatser säkrast hittas i fastighetens räddningsplan eller i fastighetens bygglovsdokument.

Fler svar på frågor angående skyddsrum hittar ni i räddningsverkets material, se länk ovan!


4.03.2022 / Stina Kreutzman

Seminariet ordnas i Tytyri Upplevelsegruva tisdag 29.3 kl. 9.00-14.30.

Deltagarna i seminariet har en möjlighet att påverka innehållet i västra Nylands uppdaterade turismstrategi. Mer information om dagens program kommer inom kort.

Vi bjuder deltagarna på frukost och efter seminariet har man möjlighet att äta en god sopplunch (på egen bekostnad, 15 €, betalas på plats). Efter lunchen bjuder vi alla intresserade på en guidad rundvandring i gruvan.

Det lönar sig att klä sig varmt, temperaturen i gruvan håller sig kring +8C året om. Mötesutrymmet i Tytyrisalen är uppvärmt. Mer information om Tytyri Upplevelsegruva hittar du här – www.tytyrielamyskaivos.fi.

Anmälningar tas emot senast 22.3. Anmäl dig här.

Västra Nylands turismseminarium arrangeras av Novago och regionens kommuner Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo.

Dagens program:

9.00 – 9.30 Frukost och nätverkande

9.30 – 12.30 Program (mer info om programmet fås inom kort)

12.30 – 13.30 Lunch till självkostnadspris

13.30 – 14.30 Guidad rundtur i Tytyri gruva

Vi ordnar avgiftsfri bussresa från hemkommunen till Lojo, tur-retur, ifall tillräckligt många anmäler sitt intresse.

Upplevelsegruvans adress är Schaktgatan 42. Man kan också komma till platsen med egen bil, på området finns parkering.

Evenemanget på Facebook


Novago Företagsutveckling Ab – Novago Yrityskehitys Oy – Novago Business Development Ltd


3.03.2022 / Sirpa Huusko

Produktifiering av kreativt arbete – kunnande inom konst- och kulturbranschen som tjänst

Webbinarium/Zoom-möte /

Konstnärer och aktörer inom det kreativa arbetet som bor och arbetar i Nyland!

Välkommen till webbinariet, där man mångsidigt går igenom frågor relaterade till produktifiering av det kreativa arbetet, såsom produkt- eller tjänsteutvecklingsförberedelser, verktyg och metoder, försäljning, varumärkesbyggande, skalning, paketering, prissättning, marknadsföring, samarbete samt specifika frågor om produktifiering av konst- och kulturbranschens tjänster.

Johanna Wahlbeck, företagare och tjänsteproduktutvecklare inom konst- och kulturbranschen, är utbildare och coach. Wahlbeck har lång erfarenhet och kunnande inom konst- och kulturbranschen. Som utbildare och coach är hon insatt i utveckling, försäljning och marknadsföring av tjänsteprodukter inom konstbranschen. Läs mer om utbildaren i slutet av texten.

Gemensam del och konsultering i smågrupper

Utbildningens föreläsningsdel är torsdagen 24.3 kl. 9–12. Föreläsningen innehåller små övningsuppgifter.

Dessutom kan du boka tid till en personlig konsultering. Konsulteringen hålls i Zoom i smågrupper eller som individuell konsultering. Grupper ordnas 24.3 med början kl. 12.30 och 25.3 med början kl. 16.30.

Utbildning är avgiftsfri. Språket är finska.

Anmäl dig senast tisdagen 15.3

Anmälan till utbildningen och smågrupperna ska göras i förväg senast tisdagen 15.3. De första 40 i anmälningsordningen får delta. Anmälan till konsulteringen är bindande.

Anmälningsformulär 

Plattformen Zoom används i utbildningen

Deltagare rekommenderas att ladda ner Zoom-appen på sina apparater och delta via den, inte via webbläsaren, för att kunna använda funktionerna i verktyget på ett mångsidigt sätt. Instruktioner för att använda Zoom finns t.ex. (på finska) på Yle Digitreenit.

Evenemangen ordnas av utvecklingsuppgiften för kulturverksamheten i Nyland, Kultur i byn, som koordineras av Borgå stad. Centret för konstfrämjande är samarbetspartner.


1.03.2022 / Stina Kreutzman

Under de två senaste veckorna har 712 nya positiva coronafall registrerats i Raseborg vilket ger en incidens på 2590/100 000/14 dagar. (I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade testerna.)

– Incidensen i Raseborg är fortfarande på en mycket hög nivå, men siffran är sakta sjunkande. Med tanke på att risken att insjukna är hög, så är det fortsättningsvis viktigt att avhålla sig från kontakt med andra ifall man har infektionssymptom. Användning av ansiktsmask och god handhygien är bästa sätten att skydda sig mot smitta, säger ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar Åsa A. Westerlund.

Vaccineringar

68.8% av Raseborgarna har fått 3 vaccindoser och det finns gott om tider att boka!

Boka din tid via coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019 289 3141.

Observera att dosintervallerna varierar beroende på flere olika faktorer. Vaccinationsintervallet påverkas också av en genomgången coronainfektion

OBS! Kom ihåg att avboka din tid om du inte av någon orsak kan komma till vaccineringen vid den tidpunkt du bokat!

Ändringar i restriktioner

Den nationella rekommendationen om distansarbete upphörde 28.2.2022. Även om den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör, kan arbetsgivare ha egna rekommendationer gällande distansarbete.

De allmänna hygienkraven i smittskyddslagen gäller tillsvidare, dessa definieras i smittskyddslagens § 58d.


28.02.2022 / Petra Louhimies

Hurudana tjänster för persontrafik saknar du i Raseborg? Hur rör du dig? Vad skulle behövas för att du inte skulle använda bil mer? Det här är en del av de frågor som vi nu söker svar på i enkäten för persontrafikstjänster i Raseborg.

Användarundersökningen utförs och analyseras av Laureas masterstuderanden i service design. Undersökningen är en del av projektet Smart Countryside Mobility, där man strävar till att utveckla innovativa lösningar för persontrafiken i Raseborg.

Läs mer om Smart Coutryside Mobility -projektet i vår artikel.

Svara på enkäten här senast den 15.3.2022.


28.02.2022 / Petra Louhimies

Smart Countryside Mobility är yrkeshögskolornas Laureas och Metropolias samarbetsprojekt, som strävar till att förbättra möjligheterna att ta sig runt på glesbygdsområden i Nyland samt skapa nya möjligheter för affärsverksamhet. Raseborg valdes till projektets utvecklingsområde.

– Raseborg är geografiskt ett stort och mångsidigt område och därför intressant som utvecklingsmål i projektet. På området finns en stark kultur av samarbete, som Bromarvs premiering till Årets Nyländska By 2022 är ett bra exempel på, kommenterar projektets sakkunnighetsteam.

På bilden projektets sakkunnighetsteam. Från vänster: Raija Kaljunen, Eetu Rutanen, Jaakko Hannula, Anni Vainio ja Harri Miinin.

Raseborg stöder projektet

Raseborgs stad stöder Smart Countryside Mobility -projektet genom att dela bakgrundsmaterial, lokalkännedom och genom att stöda projektets kommunikation. Projektets resultat utnyttjas bl.a. i framtagningen av utvecklingsbilden för markanvändningen och i utvecklingen av kollektivtrafiken och turismen.

– Vi är väldigt glada att sakkunnighetsteamet valde just Raseborg som utvecklingsområde. Raseborg är på basen av arealen en av de största städerna i södra Finland och det är väldigt viktigt för både våra invånare och turister att utveckla persontrafiken på ett hållbart sätt, berättar turistchef Ville Vuorelma.

Servicekoncepten utvecklas i nätverk

Utvecklingen av tjänster för persontrafik på området påbörjas under våren 2022 tillsammans med invånare, företag, staden och föreningar. Projektet pågår sedan ända till sommaren 2023. I det första skedet undersöks vilka vanor invånare har då de tar sig runt på området och hur tillgängliga olika slags persontrafikstjänster är. På basen av undersökningsresultaten utvecklas sedan tjänster för persontrafiken tillsammans med olika aktörer i Raseborg. Projektet finansieras av EU och är en del av åtgärderna som gjorts pga. coronapandemin.

Tilläggsinformation

Harri Miinin, projektchef Metropolia
+358 40 576 8392, harri.miinin@metropolia.fi

Jaakko Hannula, projektchef Laurea
+358 504413563, jaakko.hannula@laurea.fi

Minttu Peuraniemi, markanvändningplanerare
019-289 3844, minttu.peuraniemi@raasepori.fi

Ville Vuorelma, turistchef
019-289 2012, ville.vuorelma@raasepori.fi


28.02.2022 / Stina Kreutzman

Föreningar och småföretagare! Nu är det dags att anmäla sig!

Har du någon gång tänkt söka finansiering för något projekt men det verkar så krångligt så du har
låtit bli. Då är det här kanske något för dig! I projektskolan lär du dig bl.a. grunderna för hur man
skriver en projektplan, var man kan söka finansiering samt hur man berättar om resultatet. Allt på
ett enkelt och lättfattligt sätt. En bra plan är oftast grunden för ett bra projekt och gör det också
lättare att få finansiering.
Pomoväst arrangerar under år 2022 en Projektskola som är indelad i tre delar; Från idé till
projektplan, Projektfinansiering och Kommunikation. Därtill kommer projektkliniker, där du kan
få personliga råd gällande just ditt projekt.
Projektskolan är gratis och består av separata helheter, så man kan delta i en eller flera. Alla
tillställningar är tvåspråkiga, vi pratar det ena språket och diorna är på det andra språket, var och
en får prata sitt eget språk.

Del 1 – ”Från idé till projektplan” kl 17.30 – 20.30 (inkl. kaffepaus)

IngåTi 08.03.2022 Café Wilhelmsdal, Ola Westmans allé 1
Sjundeå Ons 09.03.2022 Fanjunkars, Fanjunkarsvägen 1 (vi pratar finska)
Kyrkslätt To 10.03.2022 Biblioteket Fyyri, rum Lonoks, Kyrktorget 1 (vi pratar finska)
Ekenäs Ti 15.03.2022 Restaurant Centro, Genvägen 8
Hangö Ons 16.03.2022 Brankis, Nycandergatan 8 ( vi pratar finska)


Anmäl dig senast en vecka före ifrågavarande tillfälle per e-post till
juha.rautalahti@pomovast.fi Mera information om Projektskolan finns på www.pomovast.fi eller fås
per telefon av projektledare Juha Rautalahti, tel 044-700 392022.02.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna har 757 nya positiva coronafall registrerats i Raseborg vilket ger en incidens på 2755/100 000/14 dagar. (I dessa siffror ingår endast de laboratoriebekräftade testerna.)

– Incidensen är lite lägre än förra veckan men fortsättningsvis på mycket hög nivå. Vågen som började under julhelgerna håller i sig fortfarande och covid drabbar nu speciellt barnfamiljer vilket i sin tur syns som sjukfrånvaron på arbetsplatser, säger Åsa A. Westerlund, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar.

Vaccineringar

Eftersom sjukdomen just nu drabbar speciellt barnfamiljer, påminner vi om vaccinering efter en genomgången sjukdom speciellt för barn i åldern 5–11 år:

• Om ett 5–11 år gammalt barn insjuknar i coronavirussjukdom under 6 veckor efter den första vaccindosen, rekommenderar vi en andra vaccindos om 4–6 månader.

• Om det mellan den första vaccindosen och insjuknande är över 6 veckor, behöver barnet eller den unga inte med tanke på skyddet en andra vaccindos.

• En andra vaccindos kan även ges till barn och unga, då det mellan första vaccindosen och insjuknande har varit över 6 veckor, om det är nödvändigt till exempel på grund av resa eller andra vägande skäl. I detta fall bör observeras att intervallen mellan genomgången sjukdom och vaccinet bör vara minst 4 månader.


22.02.2022 / Eva Lundsten

Svara på enketen och påverka!

Funderar du på hur de svenskspråkiga tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer att ordnas i framtiden? Social- och hälsovårdsreformen innebär att välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023 och samtidigt upphör samkommunerna Kårkullas och Etevas verksamhet. I projektet KEPA Nyland bereds omorganiseringen av både den finsk- och svenskspråkiga specialomsorgen i hela Nyland.

På vilket sätt borde tjänsterna ordnas i framtiden så att de svarar på din familjs behov? Vad är viktigt för dig och din familj? Nu kan du påverka framtidens specialomsorg genom att svara på en kort enkät som tar enbart några minuter att besvara.

Svara på enkäten senast 9.3 på adressen:

https://link.webropolsurveys.com/S/56C968F352A6F743

Tack för ditt svar, din åsikt är viktig för oss!

Med vänlig hälsning,

Tiina Hannikainen
projektexpert, KEPA Uusimaa
tiina.hannikainen@espoo.fi


21.02.2022 / Sirpa Huusko

“Öppen för mirakel”

– en utställning av tre serier teckningar (2020-2021)

samt ca. 50 naturfotografier från Ekenäs (2011-2021).

Konstnär: Patrik Lemberg

Galleri Perspektivet är öppet må-on 10-19, to-fre 10-17, lö 10-14, sö stängt

Varmt välkomna!


18.02.2022 / Ida Ehrstedt
Tänk om-projektlogo. Utveckling av verksamhetskulturen, toimintakulttuurin kehittäminen

Målet med Tänk om-projektet är att utveckla verksamhetskulturen och öka trivseln i skolvardagen. Kunskap om tidiga insatser och förebyggande arbete stödjer och ökar välbefinnandet hos eleverna och personalen. Det är viktigt att rätt stödinsatser sätts in och att processerna kring detta arbete är tydliga. 

Tänk om består av en kombination av föreläsningar och verkstäder.

Hela skolans personal utbildas i: 

 • att jobba med det egna välbefinnandet
 • att bygga och förbättra relationer, både i skolan och med hemmen
 • att möta och stödja elever med utmanande beteende
 • att känna till olika neuropsykiatriska störningar
 • att jobba i expertgrupper och mångprofessionellt runt och med elever, samt med deras vårdnadshavare

Under verkstäderna behandlas föreläsningsmaterialet och personalen får fördjupa sig i temat. I verkstäderna får personalen råd och praktiska tips, samt utrymme att diskutera skolvardagen tillsammans med handledaren. För att skapa trygghet under verkstäderna, delas personalen in mindre grupper som under projektets gång har samma handledare.

Föreläsningarna och verkstäderna handleds av experter inom specialpedagogik, barn- och familjetjänster, neuropsykiatrisk coaching samt barn- och ungdomspsykiatrin.

Pilotprojektet Tänk om pågår under 2021-2022. Åtta skolor deltar i projektet, varav fyra stycken ligger i Raseborg, en skola på Kimitoön, två skolor i Pargas och en skola i Hangö. Både svensk- och finskspråkiga skolor deltar.  Finansieringen av projektet står kommunerna och Undervisnings- och kultursministeriet för.

Är du intresserad av att höra mer om Tänk om-projektet eller vill du utveckla verksamhetskulturen i din skola?

Ta kontakt med Merja Koponen, ansvarig koordinator för Tänk om.

Det är möjligt att boka enskilda föreläsningar och verkstäder, föreläsningsserier om specifika teman eller ett skräddarsytt paket som passar er.

Merja Koponen, merja@mkoponen.fi

Tänk vidare,

Merja Koponen, projektkoordinator. Föreläsare och handledare
Ida Ehrstedt, pedagogisk utvecklare. Föreläsare och handledare
Maria Pörtfors, föreläsare och handledare
Kati Sell, föreläsare och handledare
Katja Väänänen, handledare
Eivor Aspholm-Lindqvist, handledare
Tuula Henriksson, handledare
Teija Larsson, handledare
Pia Sjöberg, handledare

Tänk om

(Verbi 1) Ajattele jos esim. asiat olisivat toisin, 2) Ajatella uusiksi)

Tänk om kehittää toimintakulttuuria ja sitä kautta lisää viihtyvyyttä sekä oppilaiden että kouluhenkilökunnan keskuudessa. Kouluhenkilökunnan kouluttaminen ja ohjaaminen ovat projektin keskeisiä toimintatapoja. Tämän lisäksi kiinnitetään huomiota tukikeinoihin ja niiden prosessien selkeyteen. Tänk om koostuu luentojen ja workshopien  yhdistelmästä.

Koko kouluhenkilökunta saa koulutusta:

 • Oman hyvinvoinnin tukemiseen
 • Oppilas- ja huoltajasuhteiden rakentamiseen ja parantamiseen
 • Haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kohtaamiseen ja tukemiseen
 • Neuropsykiatristen häiriöiden tuntemukseen
 • Asiantuntijaryhmä- ja verkostotyön tekemiseen niin, että ne tukevat sekä oppilasta että huoltajia

Workshopien aikana käsitellään luennon teemoja syvemmin, henkilökunta saa ohjausta ja vinkkejä työhönsä. Jokaisella ryhmällä on oma ohjaaja, joka tuo turvallisuutta keskusteluihin.

Työryhmä, joka luennoi ja ohjaa pienryhmäkeskusteluita koostuu asiantuntijoista, joilla on pitkä kokemus erityispedagogiikasta, lastensuojelusta ja nuorisotyöstä, lasten- ja nuorisopsykiatriasta sekä neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Pilottiprojektissa koulut saavat kuusi luentokokonaisuutta, joista osa on läsnäololuentoja, osa toimitetaan linkkeinä kouluhenkilökunnalle. Luentoa seuraavana kuukautena kokoontuvat workshopit.

Kouluhenkilökunta on kokenut luennot ajatuksia herättävinä. Workshopit ovat olleet kouluhenkilökunnalle tapahtuma, jossa voi reflektoida omaa työntekoaan ja puhua työstä kollegoiden kanssa. 

Tänk om-projekti on vuosina 2021-2022 toteutuva pilottiprojekti, jonka tarkoituksena on lisätä kouluhyvinvointia ja viihtyvyyttä kouluissa. Projektia hallinnoi Raaseporin kaupunki, muut mukana olevat kunnat ovat Hanko, Kemiö ja Parainen. Projektiin osallistuu kahdeksan koulua, joista neljä sijaitsee Raaseporissa. Koska mukana olevat kunnat ovat kaksikielisiä, on projekti myös kaksikielinen. Kaksi mukana olevista kouluista on suomenkielisiä ja kuusi ruotsinkielisiä. Projektin rahoittajina toimivat mukana olevat kunnat sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää Tänk om-projektista tai haluaisitko kehittää toimintakulttuuria myös omassa koulussasi?  

Ota yhteyttä Tänk omin vastaavaan projektikoordinaattoriin Merja Koposeen.
Tänk omia on mahdollista saada yksittäisinä luentoina ja workshopeina, luentosarjoina tietyistä teemoista ja tarvittaessa räätälöimme paketin, joka sopii juuri teidän koululle. 

Merja Koponen, merja@mkoponen.fi

Mahdollisuuksia ajatellen,

Merja Koponen, vastaava projektikoordinaattori. Luennoija ja workshop-ohjaaja.
Ida Ehrstedt, pedagoginen kehittäjä. Luennoija ja workshop-ohjaaja.
Maria Pörtfors, luennoija ja workshop-ohjaaja
Kati Sell, luennoija ja workshop-ohjaaja.
Katja Väänänen, luennoija ja workshop-ohjaaja
Eivor Aspholm-Lindqvist, workshop-ohjaaja
Tuula Henriksson, workshop-ohjaaja
Teija Larsson, workshop-ohjaaja
Pia Sjöberg, workshop-ohjaaja


14.02.2022 / Essi Gruborovics

Helle-biblioteken har nu enligt kundernas önskan tagit i bruk möjligheten att betala avgifter på nätet. Man kan också i fortsättningen betala i bibliotekets kundservice. 

Då man vill göra en nätbetalning loggar man in i sina egna uppgifter i nätbiblioteket helle.finna.fi. Under fliken Avgifter finns en utredning över obetalda avgifter och en ingång till betalningstjänsten. Man kan betala med MobilePay, nätbankskoder eller kreditkort. För att kunna göra en nätbetalning krävs att man har en e-postadress i sina kunduppgifter. 

Alla nätbetalningar styrs först till Borgå stad och fördelas senare till de olika Helle-kommunerna. 

Alla avgifter måste betalas på en gång. Minimiavgift​en för nätbetalning är 2€. Summor mindre än 2€ måste betalas i ett Helle-bibliotek.  

Mer information: Seija Kivelä, 040 489 5775, seija.kivela@porvoo.fi


10.02.2022 / Cynthia Moed-Ring

Västra Nylands vatten och miljö rf LUVY ordnar Kustvattenkvällar i mars, i samarbete med kustkommunerna Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt, för kommuninvånarna och stugägare. Evenemangen är webbinarier och de ordnas via Teams (man kan delta i evenemanget via datorns webbläsare). Under kvällarna hör du vad som är aktuellt inom vattenskyddet på den egna orten. 

LUVY har berett restaureringsplaner för pilotobjekt, som valts tillsammans med kustkommunerna: Tavastfjärden i Kyrkslätt, Pickalaviken i Sjundeå, Kyrkfjärden i Ingå och Dragsviksfjärden i Raseborg.  

Under webbinarierna presenterar vi den aktuella restaureringsplanen för den berörda orten samt de utförda undersökningarna och möjliga åtgärder.   

Vi berättar också preliminära resultat från den kartbaserade kustenkäten. Enkäten är öppen ännu fram till 27.3 på adressen: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip. Du kan alltså ännu delta i enkäten! Målet är att hitta nya restaureringsobjekt, som har blivit mindre uppmärksammade och som väcker oro hos kommuninvånarna, stugägarna eller hos andra områdets användare.  

Åtgärderna inom avrinningsområdet bereds och planeras tillsammans  med markägarna. Vi kartlägger också, om det finns nya jordbrukare eller markägare, som är intresserade av vattenskyddsåtgärder på sin mark. Om du drömmer om en egen våtmark eller grubblar över huruvida tvåstegsdiken skulle lämpa sig på dina marker, kom med och lyssna! 

Evenemangens längd: 1,5h. Programmets innehåll specificeras ännu i februari.  

Kyrkslätt ti 8.3. kl 16:30
LUVY presenterar huvudpunkterna i Tavastfjärdens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Dessutom hör vi jordbrukarnas taltur samt restaureringsåtgärder av Virho ry.    

Ingå to 10.3. kl 17:30
LUVY presenterar huvudpunkterna i Kyrkfkärdens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Därtill hör vi ännu om vattenskyddsanläggningar som WWF verkställt. 

Raseborg ti 15.3. kl 17:00
LUVY presenterar huvudpunkterna i Dragsviksfjärdens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Efter detta hör vi om Raseborgsån-projektet.

Anmälningsblanketten till webbinariet finns på LUVY:s webbsida, via denna länk.

Sjundeå to 17.3. kl 17:00
LUVY presenterar huvudpunkterna i Pickalavikens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Evenemanget avslutas med presentationer av Kustvatten- och Sjundeåån- projekten.    

Kommunernas miljövårdschefer medverkar i evenemangen.  

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.  

Tilläggsuppgifter: 
Henna Björkqvist 
projektarbetare
LUVY
henna.bjorkqvist(at)luvy.fi
045 7884 2810


10.02.2022 / Petra Louhimies

Har du någon gång funderat på hur Raseborg kommer att se ut om trettio år? Hur kommer miljön att se ut? Hur vill du eller dina barn bo i Raseborg i framtiden? Hur tror du att trafiken fungerar? Bland annat dessa frågor kommer Raseborgs planläggningsenhet fundera på i projektet Raseborg 2050.

Utvecklingsbilden stöder generalplaneringen

I Raseborg 2050 projektet utarbetas en utvecklingsbild för markanvändningen i Raseborg för år 2050. Utvecklingsbilden byggs upp på basen av olika scenarier om framtidens samhälle med särskild vikt på trafik, näringsliv, boende och miljö. Slutresultatet är en kartpresentation som beskriver stadens framtidsvision för markanvändningen.

Utvecklingsbilden stöder generalplaneringen i staden, men den saknar rättsverkningar. Det här betyder att den inte har någon ”laglig” styrande effekt på t.ex. generalplanläggningen, detaljplanläggningen eller tillståndsprocesserna.

– Att skapa en utvecklingsbild är väldigt viktigt för oss eftersom det hjälper oss att få en bild av hur människor vill att staden ska se ut i framtiden. Det är också lättare för oss att jobba långsiktig och konsekvent med markanvändningsplaneringen när vi har en tydlig och inspirerande framtidsvision, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Raseborgs planläggningsenhet satsar på delaktighet

Under våren 2022 har invånare möjlighet att delta i arbetet kring utvecklingsbilden både genom att svara på en kartenkät, och genom att delta i framtidsworkshoppar. Från alla insikter formas sedan olika scenarier som man bekanta sig och kommentera senare mot hösten.

– Det här är första gången vi har möjlighet att göra ett så här omfattande delaktighetsarbete. Det känns roligt att kunna inkludera invånarna och andra intresserade ännu mer i stadsplaneringen på en strategisk nivå, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Även specialmålgrupper som företagare och barn kommer att involveras i arbetet. Efter delaktighetsskedet går planläggningsenheten in med sitt kunnande och gör konsekvensanalyser. Den slutliga utvecklingsbilden förväntas bli klar sommaren 2023.

Visa på kartan -enkäten

Redan nu kan invånare i Raseborg vara med och delta i arbetet kring utvecklingsbilden. Under tiden 10.2-10.3.2022 samlar vi insikter om raseborgarnas vardagsrutter och viktiga platser via Visa på kartan -enkäten. I enkäten kan man också berätta om vilka rutter eller platser som man anser att borde utvecklas i framtiden.

Mer information om projektet och hur man kan delta hittar du på sidan raseborg.fi/raseborg2050.

Länk till Visa på kartan -enkäten: https://new.maptionnaire.com/q/6u9alv2rxl2v

Tilläggsinformation

Johanna Backas, stadsarkitekt

019-289 3843, johanna.backas@raseborg.fi

Julia Ingo, koordinator (delaktighet & kommunikation)

019-289 2015, julia.ingo@raseborg.fi

Minttu Peuraniemi, markanvändningsplanerare

019-289 3844, minttu.peuraniemi@raseborg.fi


8.02.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna 24.1–6.2.2022 har 733 personer testat positivt för corona vilket ger en incidens på 2649/100 000/14 dagar. Därtill kommer positiva hemmatest och personer utan symtom eller med lindriga symtom, som inte testats.

Ändringar i restriktioner

Från och med idag tisdag 8.2.2022 träder igen ändringar i regionförvaltningsverkets beslut i kraft.

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kan man nu ordna evenemang enligt följande:

 • Max. 50 deltagare: inga egna sittplatser behövs mer, inga begränsningar i utrymmets kapacitet. För max. 50 deltagare kan man alltså ordna möten och evenemang utan andra begränsningar.
 • 51–500 deltagare: tillåtet att ordna evenemang/tillställningar om deltagarantalet är minst 50 % av utrymmets maximala kapacitet.

Beslutet om att begränsa evenemang är i kraft t.o.m. 22.2.2022.

Kravet på att olika utrymmen för kunder, deltagare och allmänhet ska användas på ett hälsosäkert sätt är fortsättningsvis i kraft, beslutet har förlängts till 22.2.2022.

Mer information om regionförvaltningsverkets beslut här (tyvärr igen endast på finska för tillfället).

Vaccineringar

Det finns lediga vaccinationstider att tillgå. Boka din tid via coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019 289 3141. Observera att dosintervallerna varierar beroende på vilken grupp du tillhör. Kontrollera intervallerna på raseborg.fi/coronavaccinering.

– Vi uppmanar fortsättningsvis våra invånare att vaccinera sig. Vaccinet ger längre immunitet mot corona än vad själva sjukdomen ger, och också bättre skydd mot olika varianter. Det är inte som till exempel med mässling, där man insjuknar endast en gång. Dessutom har en vaccinerad person mindre risk att få smittan än en ovaccinerad person och en vaccinerad med coronainfektion smittar kortare tid än en ovaccinerad, påpekar biträdande överläkare Åsa A. Westerlund.

En pop-up-vaccinering kommer att ordnas i Karis 17.2.2022 kl. 15-19, vid gågatans vaccineringspunkt (affärslokalen i korsningen av Högbergsgatan och Köpmansgatan), adress: Köpmansgatan 14.

OBS! Kom ihåg att avboka din tid om du inte av någon orsak kan komma till vaccineringen vid den tidpunkt du bokat!


7.02.2022 / Hanna Rönnblom

Vi har inte bloggat på en tid eftersom många varit borta från skolan. Det har varit mycket Corona-smitta i vår skola. Coronan är tråkig och det var inte roligt att vara sjuk. Corona-testet kändes konstigt och obehagligt. Det var bra då vi fick träffa vår lärare på distans så att vi fick hjälp med våra skoluppgifter. Vi vill att Coronan ska försvinna från hela världen! Nästa höst då vi börjar i Askers hoppas vi verkligen att Coronan är borta. Tror du att Coronan är borta på hösten?

Vi hoppas få vara utan Corona då vi börjar i Askers.

4.02.2022 / Anne-Marie Ekholm

Raseborgs stad har under det pågående läsåret drivit Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, som är ett projekt under undervisnings- och kulturministeriet. Projektet är riktat till grundskoleelever och 235 kommuner runt om i landet deltar. Raseborg kommer att anhålla om bidrag från ministeriet också för kommande läsår.

Vi söker nu nya hobbyarrangörer och -aktörer, för att kunna erbjuda barn och unga i Raseborg en så bred palett av olika hobbyverksamheter som möjligt.

Vad då Finlandsmodellen?

Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskemål om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer.

Hur har det kommit igång i Raseborg?

I Raseborg är 57 klubbar igång för tillfället. I februari kommer ytterligare 10-20 klubbar att köra igång. I dessa klubbar deltar regelbundet ca 700 barn och unga i avgiftsfri hobbyverksamhet, som de själv önskat och röstat fram. I Raseborg har tio olika lokala hobbyaktörer varit med och möjliggjort verksamheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i samarbete mellan den lokala styrgruppen, projektkoordinatorn, arrangörerna och skolorna.

Nya arrangörer sökes

Ordnar ni en hobbyverksamhet, som ni skulle vilja erbjuda som ett alternativ för barn och unga i Raseborg? Tag i sådana fall kontakt med Raseborgs koordinator för projektet, Isak Vilander, senast den 11.2.2022. Kontakt via e-post: isak.vilander@raseborg.fi . Under början av mars 2022 kommer eleverna att rösta om vilka hobbyn de vill att skall arrangeras i skolorna läsåret 2022-23.


3.02.2022 / Petra Louhimies

Föreningar i Raseborg kan nu söka understöd för sin verksamhet under år 2022.

Länkar till ansökningsblanketterna finns här nedan:

Fullständiga ansökningar lämnas in elektroniskt senast den 28 februari 2022 kl. 16.00


3.02.2022 / Anne-Marie Ekholm

Till våra drop-in grupper behöver man inte anmäla sig. Man kommer bara på plats och betalar 2€/ gång + inträde. 

Drop-in
motionsgrupper våren 2022

MåndagTisdag Torsdag
Rumpa-Mage-Lår
kl. 18.40-19.40

Karis Alexia House 3:e våningen
Eget underlag med!
Frisk rygg
kl. 10.15-11.00

Karis Alexia House 3:e våningen
Eget underlag med!
Lavis®
kl. 10.30-11.15
Ekenäs bollhall
Kroppsvård 30 min + Mindfullness 15 min
kl. 19.45-20.30

Karis Alexia House 3:e våningen
Eget underlag med!
Festivo
kl. 17.00-17.45

Raseborgsvägen 5
Lavis®
kl. 13.00-13.45
Karis Alexia House 3:e våningen
Cirkelträning utomhus
kl. 17.30-18.30

v. 18 (2.5.2022)
Ekenäs Skepparträdgården
Eget underlag med!
Funktionell träning
kl. 17.50-18.50

Raseborgsvägen 5
Eget underlag med!
FasciaMethod®
kl. 13.50-14.50
Karis Alexia House 3:e våningen
Eget underlag med!
Cirkelträning utomhus
kl. 18.40-19.40

v. 18 (2.5.2022)
Karis pumpviken
Eget underlag med!
FasciaMethod®
kl. 19.00-20.00
Raseborgsvägen 5
Eget underlag med!

Drop-in
vattengymnastik våren 2022

Ekenäs simhall, 2€/ gång + inträde

Börjar v. 6 (8.2.2022)

TisdagOnsdag Torsdag Fredag
Djupvattengymnastik B.1-3
kl. 16.15-16.45

Börjar v. 13 (29.3.2022)
Vattengymnastik, terapi
kl. 11.15-11.45
Vattengymnastik, terapi
kl. 18.30-19.00
Djupvattengymnastik B.1-3
kl. 12.00-12.30
Djupvattengymnastik B.1-3
kl. 19.00-19.30
Djupvattengymnastik B.1-3
kl. 12.00-12.30

1.02.2022 / Anne-Marie Ekholm
 • Rekommendation om att använda munskydd i allmänna utrymmen.
 • Fortfarande bör man följa de allmänna rekommendationerna gällande förhindrandet av smittspridning; håll avstånd och tvätta händer.
 • Besök idrottens utrymmen endast om du är symtomfri.
 • Vi begränsar besökarantalet i simhallen. Coronapass krävs ej.  

1.02.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna 17.1–30.1.2022 har 629 personer testat positivt för corona vilket ger en incidens på 2287/100 000/14 dagar. Därtill kommer positiva hemmatest och personer utan symtom eller med lindriga symtom, som inte testats.

– Vi ser alltså ingen minskning i antalet smittade ännu, tvärtom, trenden är stigande. Tisdagen den 1.2.2022 är antalet nya positiva PCR-test i Raseborg 84, vilket är högre än någonsin på en dag, berättar chefsläkare Tove Wide.

Användningen av sjukhusplatser för covid-patienter fortsätter hittills att vara stabil. (Se mer statistik på THL:s webbplats.)

Smittspårningsteamet arbetar från och med onsdagen 26.1.2022 i huvudsak med att ge råd åt personer som testat positivt, hjälpa med bedömning av vård och ta ställning till behovet av trombförebyggande behandling. Smittspårningsteamet ringer upp personer över 16 år.

De som har yngre barn med coronainfektion och behöver intyg för tillfällig vårdledighet för vård av sjukt barn, kan kontakta rådgivningen eller skolhälsovården. Personer i arbetsför ålder med coronainfektion ombedes fråga sin arbetsgivare om sjukledighet med egen anmälan. Om detta inte är möjligt kan man vända sig till företagshälsovården eller hälsovårdscentralen.

Ändringar i restriktioner

Från och med idag tisdag 1.2.2022 träder ändringar i regionförvaltningsverkets beslut i kraft. Beslutet att stänga utrymmen avsedda för hobby- och idrottsverksamhet upphävs helt och beslutet om att begränsa offentliga evenemang lindras.

Under tiden 1.2-15.2.2022 kan man inomhus ordna offentliga tillställningar och allmänna möten för max. 50 personer förutsatt att alla deltagare har egna sittplatser. Offentliga utrymmen får vara öppna men kravet att utrymmen ska användas på ett hälsosäkert sätt är fortsättningsvis i kraft. (Mer om regionförvaltningens beslut, för tillfället endast på finska.) Ekenäs simhall samt bollhallens gym öppnar på fredag 4.2.2022 kl. 08.

Vaccineringar

Det finns mycket lediga vaccinationstider att tillgå. Boka din tid via coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019 289 3141. Observera att dosintervallerna varierar beroende på vilken grupp du tillhör. Kontrollera intervallerna på raseborg.fi/coronavaccinering.


1.02.2022 / Anne-Marie Ekholm
 • Simskolornas klockslag kommer att justeras lite, de anmälda får e-post under dagen. 
 • De grupper som har anmälan börjar enligt schemat. Kom ihåg att inhibera din plats om du inte kommer att delta. 
 • Alla drop-in timmar börjar från och med måndag enligt schemat. Detta gäller både gruppträning och vattengymnastik. 

Mera  information om grupperna och tidtabellerna kommer inom de närmaste dagarna.

Information till besökare i simhallen och konditionssalen samt i ledd verksamhet.

 • Rekommendation om att använda munskydd i allmänna utrymmen.
 • Fortfarande bör man följa de allmänna rekommendationerna gällande förhindrandet av smittspridning; håll avstånd och tvätta händer.
 • Besök idrottens utrymmen endast om du är symtomfri.
 • Vi begränsar besökarantalet i simhallen. Coronapass krävs ej.  


25.01.2022 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna 10.1–23.1 har 499 nya covid-19-fall konstaterats i Raseborg. Incidenstalet blir då 1815/100 000/14 dagar. Därtill kommer positiva hemtest och personer utan symtom eller med lindriga symtom, som inte testats. Det verkliga antalet fall antas vara mångdubbelt.

– Fortfarande ger covid-19 tråkiga symtom åt många patienter. Ovaccinerade personer och personer med andra sjukdomar kan behöva sjukhusvård. Enligt erfarenhet hittills behöver trippelvaccinerade inte sjukhusvård, berättar chefsläkare Tove Wide.

Antalet patienter som vårdas på sjukhus och på intensivvård i Nyland har aningen sjunkit. (Se mer statistik på THL:s webbplats.)

Beslut om karantän och isolering 

Smittspårningen med intervjuer, karantän- och isoleringsbeslut har varit till stor nytta under de två år som gått och har smittspårningen har bromsat pandemin. Detta innebär att en stor del av befolkningen hunnit få vaccin innan de blivit smittade.

– Efter omikronvarianten har smittspridningen varit så snabb och antalet personer smittade så stort att smittspårningen som verktyg för att bromsa pandemin varken är effektiv eller praktiskt möjlig, säger Wide.

Från och med onsdagen den 26.1.2022 görs i Raseborg inga karantänbeslut. Isoleringsbeslut görs endast i undantagsfall, ifall det har tydlig betydelse för begränsning av smittan.

Ansvaret för att begränsa smittspridningen är nu på alla invånare

 • Den som testar positivt ska stanna hemma och undvika kontakter i minst fem (5) dygn från att symtomen började tills du har varit symtomfri i minst två (2) dygn.
 • Den som testar positivt och är symtomfri ska stanna hemma fem (5) dagar efter positivt test.

Den som testat positivt (även hemtest) kan fråga arbetsgivaren om möjlighet att vara sjukledig med egen anmälan eller alternativt kontakta företagshälsovården eller hälsovårdscentralen för ett sjukintyg. Föräldrar till sjuka barn kan kontakta rådgivningen.

En person som kan ha blivit exponerad för covid-19 ska i mån av möjlighet undvika kontakter i fem dygn. Detta är en rekommendation. Den som inte har möjlighet till distansarbete eller frånvaro enligt överenskommelse och är helt symtomfri kan gå på jobb och iaktta god handhygien samt använda munskydd.

– Smittskyddsteamets uppgift framöver är att stöda personer som testat positivt, utvärdera trombrisk och ge råd om vård och om hur de smittade kan undvika att sprida smittan vidare. Alla som testar positivt med ett så kallat PCR-test (laboratorietest) får ett textmeddelande med länk till vidare information och hur de vid behov kan kontakta smittskyddsteamet, berättar Wide.

Tidigare karantän- och isoleringsintyg dröjer – skicka in FPA-ansökan genast

Det finns ungefär 1600 karantän- och isoleringsbeslut som ännu är oskrivna. Den arbetstagare/arbetsgivare, som väntar på ett intyg för ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom, kan genast göra sin ansökan till FPA och bifoga läkarintyget senare. FPA kräver att ansökan ska komma in inom 60 dagar från den dag för vilken dagpenning ansöks.


19.01.2022 / Petra Louhimies

Hur attraktiv är din hemstad? Hurdan image har staden; är den livlig, trygg eller originell?

Regionstäderna, ett nätverk som beståd av 57 regionstäder genomför tillsammans en undersökning för att utreda hur kända de är, sin image och sin attraktionskraft. Regionstäder är centralorter eller bildar par med ett annat centrum inom sin ekonomiska region och sitt serviceområde. Enkäten genomförs under perioden januari–februari.

Du kan via den bifogade länken ge din egen syn på din hemstads attraktionskraft och image, men du kan också berätta vad du tycker om regionstäderna i närheten av Raseborg. Det tar ungefär fem minuter att fylla i blanketten.

Klicka här för att delta!

Undersökningen ska hjälpa regionstäderna att utveckla sin image och attraktionskraft och därmed sin livskraft. Innehållet i undersökningen följer i stor utsträckning tidigare undersökningar om attraktionskraft, med extrafrågor för att kartlägga svarslämnarens syn på hur pandemin påverkat regionstädernas attraktivitet som möjliga ställen att bo i.

Undersökningen om regionstädernas attraktionskraft gjordes senast våren 2019 och den som nu inleds är en uppföljare till den. Undersökningen har beställts inom nätverket för regionstäder och utförs av Innolink.

Tilläggsinformation ges av:

Tekniska frågor som gäller undersökningen, undersökningsansvariga
Ville Ottela, Innolink, tfn 010 633 0200

Tilläggsinformation om undersökningen
Essi Ratia, koordinering nätverket för regionstäder, Kommunförbundet, essi.ratia@kuntaliitto.fi


18.01.2022 / Petra Louhimies

Smittvågen fortsätter sin framfart. På två veckor (3.1–16.3.22) har 558 nya fall konstaterats på vårt område vilket innebär ett incidenstal på 2029/100 000/14 dagar – alltså ännu högre än senast. Andelen positiva test av alla test tagna är också hög, 32 % räknat på de senaste två veckorna. Antalet patienter som behöver sjukhusplats i Nyland är på samma nivå som för en vecka sen.

– Personer som behövt sjukhusvård och haft en svår infektion kan behöva en lång konvalescenstid. Det så kallade long covid med symtom i över tre månader ser vi tills vidare endast enstaka fall bland öppen vårds patienterna men tiden får utvisa hur väl människor repar sig. Vaccinationer minskar också risken för long covid, säger chefsläkare Tove Wide.

Nya anvisningar gäller för vad man ska göra om man blivit exponerad eller om man får symtom som kan passa på covid. Mera ansvar läggs nu på invånarna själva att undvika kontakter och på arbetsgivarna att möjliggöra distansarbete eller frånvarodagar. Smittspårningsteamet koncentrerar sig på personer i riskgrupp, boenden, bäddavdelning och personer, som bor i samma hushåll som en person som insjuknat.

– När en hel procent av befolkningen testar positivt varje vecka är det inte längre möjligt att stoppa smittorna med smittspårning. Nu behövs våra personalresurser på vaccinering och beredskap på att behovet av bäddplatser inom sjukvården kan öka. Dessutom finns det en massa andra uppgifter inom primärvården som inte kan försummas, säger Wide och fortsätter:

– Snabba ändringar i anvisningar skapar mycket ovisshet både bland invånare och personal. Vi skulle vilja veta var viruset finns och hur vi ska akta oss. Så länge virus är osynliga och smittspridningen snabb och utbredd finns det inget annat svar än att alla kontakter ökar smittrisken. Vi måste fundera vilka kontakter som är viktigast och göra egna bedömningar. Om vi träffar andra människor och rör oss i samhället kan risker inte undvikas. Vi vet kanske var viruset fanns i förrgår men inte var det finns idag eller i morgon. Tack vare vaccineringar är risken att insjukna svårt ändå liten.

Coronavaccineringar

 • Tidsbokning för tredje dosen för alla 18 år fyllda personer är öppen.
 • Staden erbjuder vaccin mot covid-19 också till barn i åldern 5–11 år.  

Boka din tid antingen via coronavaccinbokning.fi eller telefontjänsten 019 289 3141. Via samma kanaler kan du också boka tid till din första och andra dos!


17.01.2022 / Anne-Marie Brandtberg

Ansökningstiden till språkbadet är 24.1 – 6.2.2022, ansökningstiden förlängs ifall lediga platser kvarstår efter utgången av ansökningstiden.

I Raseborg finns språkbadsgrupper inom småbarnspedagogiken för barn 3-5 år på fyra olika daghem.


Språkbad för finska barn som lär sig svenska ordnas i Ekenäs på Mäntykoto daghem och i Karis på Kila daghem.


Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Ekenäs på Rasebo daghem och i Karis på Solbacka daghem.

Ansökan görs i första hand elektroniskt.
Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Ladda nerVisa

14.01.2022 / Hanna Rönnblom

På Askers gård finns redan en stor klätterställning. Vi tycker den ser ut som ett slott. På gården finns också drakar man kan gunga på och vanlig gungor. Det finns ett staket som går runt gården. Det byggs ett uteförråd. Askers börjar se färdigt ut utanpå, men det är inte färdigt inne. Askers ser fint ut. Det liknar ett vanligt hus som man bor i. Här på gamla skolans gård har vi nu ett flak. Dit samlas söndriga och oanvändbara saker från vinden och källaren. Hela huset ska tömmas då vi flyttar. Hur tycker du att det börjar se ut i Askers?

Fina saker på gården i Askers.


3.01.2022 / Petra Louhimies

För tillfället kan vi kontakta endast de personer som testat positivt!

Direktiv för dig som testat positivt:

Smittspridningen börjar 48 timmar innan symtom. Informera själv de personer som du haft att göra med. Exponerade får ett SMS (textmeddelande) om karantän och bör vid symtom ta ett test.

Gå in på sajten MinCoronainfo och skriv in alla de personer du har exponerat. Uppgifterna förmedlas sedan direkt till smittspårarna.

Om du får svåra coronasymtom, ta kontakt med hälsovården innan du söker dig till vård! Vid akuta svåra symtom ring 112.

Instruktioner till dig som har coronasymtom

 • Hålls hemma om du är sjuk. Om möjligt, gör ett hemmatest av corona.
 • Om du arbetar med personer som har risk för allvarlig coronainfektion eller om du haft många sociala kontakter eller om du hör till en riskgrupp, boka dig en testtid via Coronaguiden.


21.12.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 6-19.12.2021) har 45 nya fall har konstaterats i Raseborg. Incidensen är 164/100 000/14 dagar. Under den senaste veckan har 29 fall konstaterats, vilket visar att trenden är igen stigande, något som var väntat på grund av omikronvarianten.

– Av våra nya fall är 24 % omikronvariantmisstänkta, säkert svar får vi först senare. Karantänsbestämmelserna är strängare för dem som misstänks ha omikron och också vaccinerade sätts i karantän, berättar chefsläkare Tove Wide.

I Nyland ökar antalet patienter som blivit intagna på sjukhus men inte lika kraftigt som antalet smittade. Antalet personer i intensivvård i Nyland har under december månad också varit på ungefär samma nivå men under de senaste dagarna kan en trend åt det sämre märkas.

Chefsläkare Wide hälsar till invånarna inför julen:

– Vad ska vi då tänka? Under två års tid har de flesta av haft en massa frågor i vardagen som beror på corona: är jag bara trött eller håller jag på att bli sjuk? Rinner näsan för att det är kallt ute eller är det en förkylning? Kan jag träffa min vän eller måste jag skjuta upp saken igen? Är jag skyldig om någon annan insjuknar allvarligt? Kommer jag över gränsen när jag gör en för mig viktig resa? Hur ska jag fira jul…

Många frågor har inga tydliga svar fastän vi läser anvisningar så pupillerna blir fyrkantiga. Jag vill ändå tro att de allra flesta tar ansvar. Vi gör beslut så bra vi kan, perfekt blir det inte och smittorisken blir aldrig noll, men den blir mindre när vi tänker efter.

Jag tror på vaccinationerna, tack vare dem klarar de allra flesta infektionen med relativt lindriga symtom. Jag tror på att undvika folksamlingar och använda munskydd på allmänna platser. Jag tror samtidigt att det är viktigt att leva och tillåta sig någonting. Det kan betyda att få träffa dem som är viktiga för oss, att få ge en kram när den verkligen behövs, att få njuta av musik, av sport, av teater, åtminstone någon gång emellanåt. Men tyvärr blir vi ibland tvungna att bita i det sura äpplet och annullera efterlängtade program när vi blir förkylda eller blir satta i karantän. Det kommer nya tillfällen.  

Vi kämpar vidare!

Exponeringar

 • Personer som besökt restaurang Santa Fé 18.12.2021 kl. 19–20 eller Ekenäs bowlinghall samma dag 18.12.2021 kl. 20-22 kan ha blivit exponerade för coronaviruset. Ifall du vistats på dessa platser under ovannämnda tider, boka med låg tröskel tid till coronatest om du får infektionssymtom!

Staden informerar om exponeringar där de möjligen exponerade inte med säkerhet kan identifieras eller nås.

Coronavaccineringar

Hälso- och sjukvården är hårt belastad av olika coronarelaterade uppgifter så som vaccinering, smittspårning, organiserandet av verksamhet och vård av sjuka. Samtidigt behöver också andra sjukdomar förebyggas och skötas om.

– Många vill nu i snabb takt få sitt tredje vaccin, samtidigt som andra vill ha sitt första och andra vaccin. Det är positivt. Vaccinationspunkten i Karis flyttar till Köpmansgatan och kapaciteten att vaccinera ökar i januari, säger hälsoservicechef Annika Rehn.

– Vi hade en målsättning att 90 % av alla som har rätt till vaccination skulle få det, och 80 % av hela befolkningen. Nu nuddar vi vid målet. Av över 12-åringar har 89,3 % fått första vaccinet och 86,9 % andra vaccinet, tredje rundan är påbörjad med fart, berättar Tove Wide.

Adressen till Karis nya vaccineringspunkt är Köpmansgatan 14. Det handlar om affärslokalen på gågatan, i hörnet av Köpmansgatan och Högbergsgatan.

Coronavaccinering av 5–11-åriga barn som tillhör riskgrupper

Nu vaccineras också barn i åldern 5–11 år, som tillhör riskgrupper. Vaccineringen sker på tidsbokning som görs via coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019 289 3141. Mer information om vaccinering av 5–11-åringar i riskgrupper finns på raseborg.fi/coronavaccinering.

Telefontjänsten stängd under julhelgen

Vi påminner om att telefontidsbokningen till coronavaccinering stänger över julhelgen, från och med onsdag 22.12 kl. 14 och öppnar igen måndag 3.1.2022 kl. 09. Observera att återuppringningar görs ännu 23.12.2021!

Under telefonbokningens julpaus kan vaccineringstider bokas via nättjänsten coronavaccinbokning.fi. För att få fram de lediga tiderna i tjänsten måste man först välja vaccineringspunkt, sedan klicka på ”sök lediga tider”. Därefter kan man klicka på de olika datumen och se när det finns lediga tider. Vi fyller på med nya lediga tider i början av januari!

Aktuell information om vaccineringar: raseborg.fi/coronavaccinering.


17.12.2021 / Tobias Björklund

Staden Raseborg anställer sommaren 2022 ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter. Anställningstiden är 1 månad. Det kan vara olika uppgifter som t.ex. parkarbetare, städare, köksbiträde, museiguide, kanslist, simövervakare, biblioteksfunktionär, vårdbiträde, lägerledare, kulturarbetare eller fastighetsskötare.

Ungdomar som behöver praktik för sin utbildning prioriteras vid anställandet av sommararbetare. Ungdomarna bör vara födda 2006 eller tidigare.

Lönen för studerande vid högskolor och yrkeshögskolor är 1 750 €/månad, för studerande vid yrkesläroanstalter och gymnasier 1 500 €/månad och för övriga ungdomar 1 350 €/månad.

Alla ansökningar om sommararbete skall göras elektroniskt. Söktiden pågår till 10.3.2022 kl. 12:00. Vi strävar efter att meddela dej om du fått sommarjobb eller inte senast i mitten på april.

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: https://www.kuntarekrytointi.fi/recruitment/#/job/402218?lang=sv_SE&portal=rekryse&ref=qvhs8ftw5qyr

Mera information ger personalchef Johan Nylund, careers@raseborg.fi  019-289 2030


17.12.2021 / Petra Louhimies

Enligt THL:s rekommendation börjar vi också i Raseborg vaccinera mot coronaviruset de barn i åldern 5-11 år som tillhör riskgrupper*.

Vaccineringen sker på tidsbokning och tiden kan bokas

 • via coronavaccinbokning.fi fr.o.m. fredag 17.12.2021
 • via telefontjänsten 019 289 3141, fr.o.m. fredag 17.12.2021

Vi rekommenderar tidsbokning via nättjänsten! När du bokar tid för ditt barn via nättjänsten, välj ”Boka tid (för en annan person)”.

För denna åldersgrupp finns två vaccineringsdagar:

 • tisdag 21.12.2021 i Karis, Bulevarden 21, Karis hälsostation
 • onsdag 22.12.2021 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen

Vaccineringen sköts av rådgivningens och skolhälsovårdens personal som är vana vid att vaccinera barn.

Mer information om vaccineringen av 5–11-åringar finns på THL:s webbplats.

* THL har definierat att följande sjukdomar hör till riskgrupp hos barn

 • Personer som genomgått organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Kraftig immunosuppressiv behandling eller immunbrist
 • Kroniska lungsjukdomar
 • Hjärtsjukdom
 • Kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Fetma, ISO-BMI 30 eller mer Öppna viktindexräknaren för barn här (på finska)
 • Pediatriska neurologiska patienter med andningssvikt och/eller ökad infektionskänslighet
 • Downs syndrom
 • Diabetes typ 1 och 2
 • Astma som kräver regelbunden medicinering

16.12.2021 / Petra Louhimies

På grund av epidemiläget är hälsovården både nationellt och i Raseborg fortsättningsvis hårt belastad. Samtidigt blir tredje vaccindosen aktuell för fler grupper, något som vidare sätter press på hälsovården och på hur vaccinationerna kan ordnas tryggt och smidigt.

– Vi har under hösten, enligt invånarnas önskemål, ordnat ett antal vaccineringstillfällen utan tidsbokning, så kallade pop-up-vaccineringar som varit populära och omtyckta. Men det är tyvärr så att när det ordnas tillfällen utan tidsbokning, är det omöjligt att förutse hur många som kommer att dyka upp. Väldigt många har uppskattat att få komma utan att ha behövt beställa tid i förväg och kanske tar risken att behöva köa i stället. Tyvärr har det också hänt att personer som redan har en tidsbokning dykt upp på de här tillfällena och det här har orsakat längre köer, berättar hälsoservicechef Annika Rehn.

Rehn beklagar även att de senaste pop-up-tillfällena inte fungerat som de ska och att vi inte har kunnat ta emot alla som velat ha vaccin. På grund av det hårda trycket har vi bestämt att vi inhiberar det sista planerade pop-up-vaccineringstillfället och erbjuder bokningsbara tider i stället.

För att kunna ordna massvaccinationer med tidsbokning krävs tillräckligt stora och fungerande utrymmen som är lediga under en längre tid.

– I våras och somras hade vi möjligheten att använda idrottshallarna både i Ekenäs och i Karis och detta fungerade utmärkt. Men för att nu ta i bruk hallarna skulle det betyda paus i inomhusträningar för en mängd olika idrottsföreningar och andra aktörer, och detta har vi velat undvika, påpekar stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Han uppmanar också alla att vaccinera sig så att vi får en jämn ström av personer.

– I höstas fanns det tider men många drog sig för att vaccinera sig men kommit nu på andra tankar eftersom coronapasset krävs på många ställen, fortsätter Lundqvist.

Sista pop-up ställs in – i stället massvaccinering under mellandagarna

Årets sista pop-up-vaccinationstillfället ställs alltså nu in men i stället kan vi nu erbjuda vaccinationer med tidsbokning under mellandagarna! Dessa vaccinationer kommer att ske i Karis, Köpmangatan 14 (affärslokalen på gågatan i hörnet av Köpmansgatan och Högbergsgatan) under tiden 29–30.12.2021 kl. 9–20. Cirka 1500 vaccineringstider kommer att öppnas för invånarna.

Dessa tider kan bokas av personer som är berättigade att få sin första och andra dos: alla 12 år fyllda personer samt de grupper som för tillfället är berättigade till tredje dosen: 60 år fyllda personer, 12 år fyllda personer som hör till riskgrupperna samt 12 år fyllda personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Tidsbokningen för dessa tider öppnas på nätet via coronavaccinbokning.fi idag torsdag 16.12.2021 kl. 16.00 och per telefon 019 289 3141 på fredag 17.12.2021 kl. 09. Telefonbokningen fungerar som bekant med återuppringning, vi ringer tillbaka till alla i tur och ordning.

– Jag vill tacka alla som ställer upp och vaccinerar, och offrar sina julledigheter för att få raseborgare vaccinerade. Jag ber också om förståelse för att även om den extraordinära situationen pågått nu en lång tid, jobbar stadens hälsovård så hårt som möjligt med att ordna vaccineringstider.

klicka här för mer information om vaccineringarna 29-30.12.2021!

14.12.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 29.11-12.12.2021) har 32 nya positiva fall har konstaterats vilket innebär en incidens på 116/100 000/14 dagar.

Av alla test är andelen positiva test 2,6 % – en tydligt sjunkande trend. Sjukhuspatienterna i Nyland har varit något färre den senaste perioden.

– Omikron-varianten har vi ännu inte sett i Raseborg men den förväntas komma och öka antalet smittade, men om den ökar patienter i behov av sjukhusvård, vet vi inte ännu, berättar chefsläkare Tove Wide.

Coronavaccineringar

Telefontidsbokningen till coronavaccinering är stängd från och med onsdag 22.12 kl. 14 och öppnar igen måndag 3.1.2022 kl. 09. Observera att återuppringningar görs ännu 23.12.2021!

Under telefonbokningens julpaus kan vaccineringstider bokas via nättjänsten coronavaccinbokning.fi. Hälsocentralen ger inte ut tider till coronavaccinering!

Pop-up-coronavaccineringar

Följande corona-pop-up-vaccineringar ordnas:

 • Onsdag 15.12 kl. 16-19 Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmet
 • Måndag 20.12 kl. 16-19 Karis hälsostation

På dessa pop-up-tillfällen kan man få sin första eller andra dos om man är över 12 år, eller sin tredje dos om man är över 60 år eller hör till en riskgrupp.
Andra dosen kan ges sex (6) veckor efter den första dosen och den tredje dosen kan ges 5–6 månader efter den andra.

OBS! Vi kan endast ha en begränsad mängd personer inomhus så det är bra att förbereda sig på att köa utomhus! Dörrarna öppnas kl. 16.00 och vi ber att man inte kommer i förtid.

Se mer information på raseborg.fi/coronavaccinering

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.


14.12.2021 / Stina Kreutzman

Den 23 november ägde Företagarna i Raseborgs ordinarie höstmöte i Fiskars Hotell Tegels
mötesrum, varefter föreninges medlemmar hade en trevlig fest på restaurangen Wärssy.

Henna Ljung valdes att förlänga sitt ordförandeskap för år 2022. Samtidigt beslutade mötet att styrelsen fortsätter med samma sammansättning som 2021,
med hänvisning till corona-året, då de inte var möjligt att aktivt bedriva föreningsarbete.
“Nu har styrelsenmedlemmarna en förståelse för föreningens årsklocka och nästa år kan vi
direkt börja med en ny drive!”

Nick Victorzon, Peik Victorzon, Henna Ljung, Mari Pylväläinen. Foto: Johan Ljungqvist / Multifoto Oy

Som viceordförande fortsätter styrelsemedlem Mats Grönblom. Mari Pylväläinen från
Mariens Oy, Sebastian Laxell från Laxell Consulting Oy, Anders Helle från Multifoto Oy
fortsätter som styrelsemedlemmar samt som kassör forsätter Christer Forsskåhl.
Vid behov kommer Raseborgs stads utvecklingschef Jennifer Gammals och Novagos
Alexandra Stoor delta i styrelsemöten som represetanter.
Henna Ljung har suttit i Företagarna i Raseborgs styrelse tre år som viceordförande och
kommer nu att tillträda den andra mandatperiod som otdförande. Henna har deltagit / deltar
aktivt i de evenemang och utbildningar som ordnas av Nylands och Finlands företagarna.

“Samarbetsnätverket över regionala gränser är en del av vår strategi för nästa år. Vi har
samlat en aktiv ordförandegrupp från Västra Nylands företagarföreningar och planerar
samarbete över kommungränserna. Ett bra exempel på detta är att vi kan bjuda in
svenskspråkiga medlemmar från närliggande föreningar till våra svenska evenemang och
vice versa. Samarbete över kommungränserna hjälper oss att hitta god praxis i
grannkommuner.

Anders Helle, Mari Pylväläinen, Mats Grönblom, Henna Ljung, Christer Forsskåhl, Sebastian Laxell.
Foto: Johan Ljungqvist
/ Multifoto Oy

Vi välkomnar nya företagare till vår förening, inte att förglömma våra nuvarande medlemmar.
Alla företagare är viktiga för oss, oavsett ålder och storlek på företaget. Som lokal förening
kan vi erbjuda våra medlemsföretagar nätverksevenemang samt expertdiskussioner med
stadens tjänstemän.
I nästa års verksamhetsplan ingår även de populära Breakfast klubbarna och After Work,
som vi kommer att ordna mef våra medlemsföretag varje månad.” Öppnar Henna Ljung
planer för det kommande året.

Styrelsen överraskade det lokala företaget med ett diplom.


Henna Ljung har varit företagare i Ekenäs centrum de senaste sex åren: “styrelsearbete ger
mig en bra motvikt till en ensamföretagarens vardag och under dessa år har jag fått många
nya kontakter både i Raseborg och i hela Nyland. Vi kommer att gå positivt fram till
superåret 2022 och för företagarna tillsammans framåt!”
Styrelsen överraskade det lokala företaget med ett diplom.
I december samlades styrelsemedlemmarna på pizzerian YLP! för en gemensam kväll, där
2021 packades in och 2022 öppnades en aning. Samtidigt delade styrelsen för YLP!-
företagarna Nick och Peik Victorson diplomet “Satte Raseborg på kartan 2021”.

Nick ja Peik Victorzon. Foto: Johan Ljungqvist / Multifoto Oy

YLP! är känt över hela Finland och har bokstavligen placerat Raseborg på gastronomikartan. YLP! Your
Local Pizzas goda pizzor är gjorda av lokala säsongbetonade råvaror och restaurangen är
den första “zero waste”- restaurang i Skandinavien.
“Välkommen att besöka YLP! Och alla andra företag i Raseborg!” säger Företagarna i
Raseborgs styrelse.


9.12.2021 / Hanna Rönnblom

Idag träffas vuxna för att diskutera vilken typ av it-utrustning som skaffas till Askers. Vi har idag lärt oss att it är en förkortning av informationsteknologi. Det använder vi oss redan mycket av i årskurs 2. Vi jobbar dagligen med lärplatta och lär oss att använda den till olika saker. Vi spelar inlärningsspel, fotar, kodar och gör tankekartor. Vi har digitala portfolion och skriver olika typer av texter. Vi tittar på bilder och filmer av vilka vi lär oss saker. Dessutom kan vi själva skapa bilder och filmer.

I klassrummet behövs förutom lärplattor större skärmar som lärarna kan använda då de undervisar. Det behövs också ett fungerande internet. Det är viktigt att lärarna är bra på it och att de kan lära ut det åt oss. Vad tycker du att skolan ska lära oss om informationsteknologi?

I årskurs 2 jobbar vi dagligen med lärplatta.

8.12.2021 / Petra Louhimies

Det är igen dags att nominera kandidater för årets Raseborgspriser! Priserna delas ut vid en prisceremoni i början av år 2022. Genom priserna uppmärksammar staden en person, förening eller organisation, som gjort en prestation eller gärning utöver det vanliga.

I år delar staden ut:

 • ett kulturpris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
 • ett idrottspris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden
 • ett ungdomspris vars mottagare väljs av ungdomsfullmäktige
 • ett miljöpris vars mottagare väljs av stadsutvecklingssektionen samt
 • utnämningen Årets raseborgare som invånarna får rösta om i början av året 2022.

Invånarna har nu möjlighet att nominera kandidater till alla kategorier genom att skicka in förslag via följande adress: https://www.lyyti.fi/questions/528214cd68, senast den 20.12.2021.

Klicka här för kandidatnominering!

Kultur- och fritidsnämnden delar också ut stipendier för årets idrottsprestationer. Stipendierna delas ut enligt vissa principer, läs mer här.


8.12.2021 / Anne-Marie Ekholm

Det har blivit dags att skicka in förslag på årets idrottsprestationer 2021.

Dokumentet visar vilka principer som gäller och med denna länk kan man nominera idrottare eller lag. Länken stängs 20.12.2021.

principer för beviljande av idrottsstipendier

Ladda nerVisa

7.12.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 22.11-5.12.2021) har 48 nya positiva fall har konstaterats vilket innebär ett incidenstal på 175/100 000/14 dagar.

– Vi ser en aning sjunkande trend men nu har vi också haft en lång helg och därmed paus i testning också. Av alla tester är 3,7 % positiva vilket fortfarande är en hög siffra, säger chefsläkare Tove Wide och fortsätter,

– I Raseborg har under den senaste tiden andelen smittande bland alla ovaccinerade varit ungefär 10 gånger högre än andelen smittade bland vaccinerade. Bland de positiva fallen har vi både vaccinerade, ovaccinerade och barn, och främst inom familjer går smittan vidare också till vaccinerade. Risken att hamna i intensivvård är 33 gånger högre bland ovaccinerade.

Coronavaccineringar

De som fått sin första och andra dos Modernas vaccin och är berättigade till en tredje dos ombeds att under december månad ta kontakt per telefon, 019 289 3141.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har nyligen kommit med rekommendation att den tredje dosen coronavaccin ska erbjudas till alla som fyllt 18 år. Samtidigt påpekar THL att äldre och personer inom riskgrupp bör prioriteras och att vaccinationsordningen går från de äldsta till de yngsta.

För Raseborgs del betyder det här att under 60-åringar (som inte tillhör någon riskgrupp) får sin tredje dos i början av 2022. Vi meddelar senare en exakt tidpunkt när tredje dosen blir tillgänglig för alla 18–59-åringar. Vid våra pop-up-vaccineringar före julhelgen erbjuds alltså tredje dosen endast åt 60 år fyllda personer eller personer som tillhör en riskgrupp.

Pop-up-coronavaccineringar

Följande corona-pop-up-vaccineringar ordnas:

 • Torsdag 9.12 kl. 16-19 Karis hälsostation, Bulevarden 21.
 • Onsdag 15.12 kl. 16-19 Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmet
 • Måndag 20.12 kl. 16-19 Karis hälsostation

OBS! På dessa pop-up-tillfällen kan man få sin första eller andra dos om man är över 12 år, eller sin tredje dos om man är över 60 år eller hör till en riskgrupp.

Andra dosen kan ges sex (6) veckor efter den första dosen och den tredje dosen kan ges 5-6 månader efter den andra.

Se mer information på raseborg.fi/coronavaccinering.

Vi kan endast ha en begränsad mängd personer inomhus så det är bra att förbereda sig på att köa utomhus!

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.


3.12.2021 / Hanna Rönnblom

Då vi flyttar till Askers kommer förskolan att vara en hel del med oss i skolan. Det är spännande. Då får de som har syskon eller vänner i förskolan träffa dem ofta. Förskolebarnen kommer att lära sig mycket och sen då de börjar skolan kan de redan en hel del. Skolbarnen kan jobba tillsammans med förskolebarnen och hjälpa dem. De lär sig skolans regler och många nya saker. Då förskolebarnen tittar hur skolbarnen jobbar lär de sig hur man är i skolan. De förstår hur det är att gå i skola. Förskolebarnen får annorlunda uppgifter än skolbarnen. De orkar inte jobba lika långa stunder och de kanske inte ännu kan läsa, skriva eller räkna. Vi ska lära och hjälpa förskolebarnen. Hur tror du det kommer att bli då förskolebarnen är oftare med årskurs 1 och 2?

Förskolebarnen är redan detta läsår med åk 1-2 en gång i veckan.


3.12.2021 / Sannariikka Grönfors

Raseborgs äldreservice genomför årliga undersökningar om kvaliteten och tillräckligheten i tjänsterna för kunder/boende, anhöriga och personal. Undersökningen bygger på äldreservicelagen och dess resultat används i utvecklandet av äldreservicen. Frågeformulären kan besvaras fram till 19.12.2021Länkarna till de elektroniska undersökningarna finns nedan:

Länkar kommer att skickas till personalen via e-post

Tack för Ditt svar!


2.12.2021 / Stina Kreutzman

Företagare,

Välkommen till Västra Nylands online Företagsträff ons 8.12.2021, kl. 16.30  20.30

Online (GoToMeeting & Businessmaker -platform)

Här kan du hitta dina framtida partners och kunder och skapa ett nätverk för att stödja din verksamhet!

Under företagsträffen kan du på ett professionellt, men samtidigt lite lättsamt sätt, speed-dejta andra företagare. Företagsträffen är riktad till företagare som är verksamma inom västra Nyland, oberoende av bransch eller företagsstorlek. Även läroanstalter, kommuner, föreningar och nygrundade företag, eller företag som verkar i grannkommunerna är varmt välkomna med på Företagsträffarna.

Registrera dig senast 8.12.2021 kl 14.00.

Klicka här för att registrera dig!

Evenemanget ordnas helt och hållet på distans. GoToMeeting anslutningen är öppen under hela evenemanget. Där kan du kan presentera din företagsverksamhet och nätverka även då när du inte har andra inbokade träffar. Du får din GoToMeeting-inloggningslänk till din e-post innan evenemanget börjar.

Om du ännu tverkar, här är fördelarna med evenemanget:

+ Ett ekologiskt, smittofritt och effektivt sätt att nätverka över nätet

+ Du träffar nya potentiella kunder och samarbetspartners

+ Du får en chans att öva dig på försäljning av dig och din verksamhet

+ Du har en ypperlig chans att dela tankar med liksinnade kolleger

Ännu hinner du anmäla dig och boka träffar!

VI SES PÅ FÖRETAGSTRÄFFEN!


30.11.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 15.11-28.11.2021) har smittläget fortsatt att vara svårt. 63 nya positiva fall har konstaterats vilket innebär ett incidenstal på 229/100 000 och 14 dagar. Läget är liknande i hela Nyland och därför behövs restriktioner. I Nyland har behovet av sjukhusvård och intensivvård fortsatt att sakta stiga under de senaste veckorna.  I Raseborg är andelen positiva testsvar av alla tester 4,7 % vilket också är ett högt tal.

– Vi har mycket smitta bland barn och unga och en hel del smittor i skolor och daghem.  Raseborgs bäddavdelning är nu fri från smitta, berättar chefsläkare Tove Wide och fortsätter

– Alla som har möjlighet rekommenderas att ta vaccin och speciellt gravida och andra personer med högre risk att insjukna allvarligt. Med munskydd på allmänna platser, avstånd och handhygien kan vi betydligt minska risken att nås av covid-virus som främst smittar via droppsmitta. Trots allt, med otur kan vem som helst, även den försiktiga, drabbas. Även om vaccin inte skyddar helt mot smitta är det mindre risk att bli sjuk och mindre risk och kortare tid som den vaccinerade smittar vidare.  I de allra flesta fall är infektion, isolering och karantän förargliga begränsningar, som stör planer i vardagen, men är förbi på några veckor. Tack till alla för tålamod – genom att följa anvisningar kan vi skydda dem som är speciellt utsatta.

Coronavaccineringar

De som fått sin första och andra dos Modernas vaccin och är berättigade till en tredje dos ombeds att under december månad ta kontakt per telefon, 019 289 3141.

Det finns inga lediga coronavaccineringstider för tillfället för december månad men avbokningstider kan möjligen finnas på coronavaccinbokning.fi

Vi uppmanar invånarna att besöka våra pop-up-vaccineringstillfällen för att få sina coronavaccin!

Pop-up-coronavaccineringar

Följande corona-pop-up-vaccineringar ordnas:

 • Onsdag 1.12 kl. 16-19 Ekenäs, Ekgränd 2 (f.d. Hagahemmets utrymmen)
 • Torsdag 9.12 kl. 16-19 Karis hälsostation
 • Onsdag 15.12 kl. 16-19 Ekenäs, Ekgränd 2
 • Måndag 20.12 kl. 16-19 Karis hälsostation

Observera att vaccineringsplatserna är Karis hälsostation, Bulevarden 21, 10300 Karis och före detta Hagahemmet, Ekgränd 2, 10600 Ekenäs.

Vi kan endast ha en begränsad mängd personer inomhus så det är bra att förbereda sig på att köer kan uppstå.

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.


26.11.2021 / Hanna Rönnblom

De vuxna som kommer att jobba tillsammans i Askers träffades i veckan för att fundera på hur de ska få alla barn och vuxna att trivas i Askers. Vi har funderat på hur en bra lärare är och hur den kan få oss att trivas. Det viktigaste är att lärare är snälla och inte skriker. En bra lärare hjälper alla och ser till att det är arbetsro, samt att alla barn är snälla mot varandra. Men, barnen har också själva ansvar för att ge arbetsro och vara snälla. Det ska både lärare och föräldrar lära dem. En bra lärare lär ut nya saker och sedan får vi jobba med dem på olika sätt. Vi kan lära oss genom att läsa och att skriva, både för hand och på pekplatta. Vi kan räkna i boken, på pekplatta, i spel och på olika papper. Vi kan också fota och filma olika saker t.ex. i naturen och trafiken, titta på film, göra tankekartor, lyssna på musik och rita.

Hurdan tycker du att en bra lärare är?


23.11.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 8.11-21.11.2021) har vi haft 68 nya fall av covid-19 i Raseborg. Incidensen för veckorna 45–46 är 247 /100 000/14 dagar.

– Epidemin på bäddavdelningen är under kontroll men besöksförbudet fortsätter åtminstone en vecka till, berättar chefsläkare Tove Wide.

Vi påminner om att det kraftigt försämrade smittoläget förorsakar för tillfället ett stort tryck på hälso- och sjukvårdens verksamheter i Raseborg. Smittspårning, vaccinering, tidsbokning och vård av sjuka är för tillfället ovanligt resurskrävande.

Situationen förorsakar som bäst köer, speciellt till tidsbokning per telefon. Vi ber om tålamod och förståelse av invånarna att till exempel återuppringningen kan dröja (observera att återuppringningen alltid sker från dolt nummer).

Exponeringar i stadens enheter:

 • Pojo kyrkoby skola (där ändå ingen har blivit försatt i karantän)
 • Karis-Billnäs gymnasium
 • Katarinaskolan
 • En avdelning i Kila daghem

Restriktioner och rekommendationer

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att begränsa offentliga tillställningar med hög risk som ordnas i inomhusutrymmen i Nyland. Beslutet gäller evenemang med allsång och där det finns publik på ståläktare.

Med beslutet begränsas personantalet på ståläktare i inomhusutrymmen så att det vid evenemanget får finnas högst 20 personer som inte har en sittplats. Antalet deltagare på läktare med sittplatser begränsas inte.

Med beslutet begränsas dessutom allsångsevenemang som ordnas inomhus. De är enligt Institutet för hälsa och välfärd högriskevenemang med tanke på spridningen av coronaviruset. Om mer än 20 personer deltar i allsångsevenemanget får högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet släppas in i utrymmet.

Begränsningarna träder i kraft torsdagen den 25 november. Som ett alternativ till dem kan arrangörer införa coronapasset. Mer information på avi.fi.

Coronavaccineringar

Tidsbokningen kommer att vara stängd under mellandagarna 27–31.12.2021

Fortsättningsvis kan du boka din tid för coronavaccinering via nättjänsten coronavaccinbokning.fi, det är fortfarande möjligt att få både första och andra dosen vaccin!

Tid för att få tredje dosen kan också bokas om du hör till följande grupper:

 • du har fyllt 60 år
 • du har fyllt 12 år och hör till antingen riskgrupp 1 eller 2
 • du har fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar

Se noggrannare information på raseborg.fi/coronavaccinering

Telefonbokningen kan fortsättningsvis tidvis vara överbelastad på grund av epidemiläget i Raseborg. Vi ringer upp alla, trots att tidpunkten kan avvika något från den meddelade tidpunkten.

Att ringa upprepade gånger till tidsbokningen leder till ytterligare belastning på telefonlinjen. Har du fått en tid för återuppringning, vänliga vänta på ditt samtal!

Alla samtal som kommer från hälsocentralen kommer från ett dolt nummer.

Följande pop-up-coronavaccineringstillfälle ordnas:

 • 1.12.2021 kl. 16–19 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen.

Vi kan endast ha en begränsad mängd personer inomhus så det är bra att förbereda sig på att köer kan uppstå.

Influensavaccinering

Följande pop-up-influensavaccineringen ordnas:

 • 24.11.2021 kl. 15-18 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen

Vi kan endast ha en begränsad mängd personer inomhus så det är bra att förbereda sig på att köer kan uppstå.

Pop-up-vaccineringstillfället är avsett för personer som är berättigade till ett avgiftsfritt influensavaccin:

 • gravida
 • barn under 7 år
 • personer som fyllt 65 år
 • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
 • personer som inleder militärtjänst (beväringar)
 • social- och hälsovårdspersonal och personal inom läkemedelsförsörjningen 
 • den närmaste kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa

Mer information på raseborg.fi

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.


22.11.2021 / Anne-Marie Ekholm

Förhandsanmälningar till ledd verksamhet våren 2022 sker fr.o.m. torsdagen den 9.12 kl. 13.00 via länkarna nedan (publiceras 2.12) eller per telefon 019 289 2191; 019 289 2192 eller 019 289 2194.

Vårens kursutbud publiceras 2.12.


19.11.2021 / Sebastian Berg

Barnens dag firas i alla Raseborgs stads skolor och daghem idag, fredagen den 19.11. Firandet sker i år genom en gemensam videohälsning som elever på årskurs 5 i stadens skolor fått ta del av. Här publiceras en kortversion av barnens hälsningar. Stadsdirektören Ragnar Lundqvist har också skickat en hälsning till barnen. Den hälsningen kan ses av alla på stadens Youtubekanal. Daghem och skolor flaggar idag för att uppmärksamma Barnkonventionens dag, som officiellt uppmärksammas imorgon, 20.11.2021 i hela världen.

Videohälsning från eleverna i åk5 i Raseborgs stads skolor.
Stadsdirektören Ragnar Lungqvist videohälsning till alla barn och ungdomar i Raseborg


19.11.2021 / Minttu Peuraniemi

Hurdant är fritidsboende i Raseborg? Raseborgs planläggningsenhet vill höra din åsikt och du kan hjälpa till genom att besvara enkäten. Du hör till målgruppen om du har en andra bostad, en fritidsbostad eller en sommarstuga i Raseborg. Din hemkommun spelar ingen roll, det vill säga även raseborgare får besvara enkäten, ifall du har en fritidsbostad i Raseborg!

Enkäten är öppen fram till 5.12.2021. Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten. Bland dem som lämnar in sina kontaktuppgifter lottas ut ett gåvokort på 50 € till en dagligvaruhandel i Raseborg.

Klicka här och besvara enkäten!

Utredningen över fritidsboende är en del av markanvändningens utvecklingsbild. Målåret är 2050 och utvecklingsbilden utarbetas under åren 2021-2023. Utvecklingsbilden utarbetas i växelverkan med invånare och aktörer i Raseborg. Mer information om markanvändningens utvecklingsbild kommer att publiceras vid årsskiftet. Det lönar sig alltså att följa med på våra hemsidor!

Tilläggsuppgifter ges av: stadsarkitekt Johanna Backas; 019 289 3843.


18.11.2021 / Hanna Rönnblom

Vi börjar i Askers på hösten då vi går i trean. I Askers kommer vi att vara en hel del med eleverna från Mustion koulu. Då vi har lektioner i finska kan elever från Mustio vara med och lära oss finska. Och då de har lektioner i svenska kan vi lära dem. Vi kan vara tillsammans på gymnastiken eller åka till simhallen samtidigt. Vi kan delvis ha gemensamma musik-, bildkonst- och slöjdlektioner. Tema-dagar med olika innehåll, som t.ex. matematik, skulle vara roliga att dela med Mustion koulu. Då kunde vi ha utelekar, tipsrundor, pyssel och spel. Det känns kiva, roligt och spännande att vi snart får träffa nya barn och får nya kompisar. Har du bra idéer för vad Svartå skola och Mustion koulu kunde göra tillsammans?

I Askers finns det möjlighet för rikligt samarbete över språkgränserna.


17.11.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 1.11-14.11.2021) har vi haft 89 nya fall av covid-19 i Raseborg. Incidensen för veckorna 44–45 är 323/100 000/14 dagar.

– Det finns alltså mycket smitta i samhället och tyvärr har vi nu också sedan två veckor haft en epidemi på bäddavdelningen, berättar chefsläkare Tove Wide och fortsätter

Epidemin på bäddavdelningen har inneburit besöksförbud, brist på vårdplatser och vårdpersonal, och sämre möjligheter för patienternas rehabilitering då de är mindre i rörelse. Situationen ser ljusare ut men det tar ännu tid innan vi helt kan bedöma vad allt epidemin fört med sig. Besöksförbudet på bäddavdelningen gäller ännu.

– Vi vädjar till invånarna att använda munskydd på allmänna platser och att ta vaccin. Även vaccinerade kan få smittan och smitta vidare, men ofta startar en ny kedja från någon ovaccinerad. För dubbelvaccinerade är sjukdomen ofta symtomfri eller lindrig, påminner Wide.

Vi påminner om att det kraftigt försämrade smittoläget förorsakar för tillfället ett stort tryck på hälso- och sjukvårdens verksamheter i Raseborg. Smittspårning, vaccinering, tidsbokning och vård av sjuka är för tillfället ovanligt resurskrävande.

Situationen förorsakar som bäst köer, speciellt till tidsbokning per telefon. Vi ber om tålamod och förståelse av invånarna att till exempel återuppringningen kan dröja (observera att återuppringningen alltid sker från dolt nummer).

Coronavaccineringar

Du kan boka din tid för coronavaccinering via nättjänsten coronavaccinbokning.fi, det är fortfarande möjligt att få både första och andra dosen vaccin!

Tid för att få tredje dosen kan också bokas om du hör till följande grupper:

 • du har fyllt 60 år
 • du har fyllt 12 år och hör till antingen riskgrupp 1 eller 2
 • du har fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar

Se noggrannare information på raseborg.fi/coronavaccinering

Telefonbokningen kan fortsättningsvis tidvis vara överbelastad på grund av epidemiläget i Raseborg. Vi ringer upp alla, trots att tidpunkten kan avvika något från den meddelade tidpunkten.

Att ringa upprepade gånger till tidsbokningen leder till ytterligare belastning på telefonlinjen. Har du fått en tid för återuppringning, vänliga vänta på ditt samtal!

Alla samtal som kommer från hälsocentralen kommer från ett dolt nummer.

Följ med coronavaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.

Influensavaccinering

Influensavaccinering pågår parallellt med coronavaccinering. Tyvärr är det av tekniska skäl inte möjligt att boka dessa tider via nätbokning i år. Vi beklagar detta och utgår ifrån att det nästa år igen ska vara möjligt.

Följande pop-up-influensavaccineringen ordnas:

 • 18.11.2021 kl. 14-18 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen

OBS! Tillfället är avsett för personer som är berättigade till ett avgiftsfritt influensavaccin:

 • gravida
 • barn under 7 år
 • personer som fyllt 65 år
 • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
 • personer som inleder militärtjänst (beväringar)
 • social- och hälsovårdspersonal och personal inom läkemedelsförsörjningen 
 • den närmaste kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa

16.11.2021 / Cynthia Moed-Ring

Avfallsbolaget Rosk’n Roll börjar samla in avlagda textilier med start den 15 november 2021. Till en början samlas avlagda textilier in på vissa avfallsstationer samt på några verksamhetsställen som drivs av utomstående samarbetspartner. De insamlade textilierna förädlas till returfiber.


Rosk’n Roll startar upp insamlingen av avlagda textilier på fem orter: Lovisa, Borgå, Ekenäs, Lojo och Vichtis. I inledningsfasen kan privatpersoner avgiftsfritt hämta avlagda kläder och hemtextilier till Lovisa avfallsstation och till Goodwills donationsställe i Lovisa, till Domargård avfallscentral i Borgå och till Goodwill-butiken i Borgå, till Ekenäs avfallsstation och till Emmaus Westerviks loppmarknad i Raseborg, till Munka avfallscentral i Lojo samt till Vichtis avfallsstation samt till återvinningcentralen Vihdin Kierrätyskeskus i Nummela.
Rosk’n Roll utökar insamlingsställena under de närmaste åren. Antalet insamlingsplatser och deras placering hittas på webbplatsen rosknroll.fi/avlagdatextilier.


Oanvändbart, rent och torrt
Slutstlitna kläder och hemtextilier från privathushåll hör till insamlingen för avlagda textilier.
“Tumregeln är att rena, torra och slutslitna, det vill säga oanvändbara klädesplagg och hemtextilier, klassas som avlagda textilier”, säger projektplanerare Marika Makkonen på Rosk’n Roll.
Till insamlingen får man ändå inte hämta exempelvis underkläder, strumpor, skor, täcken eller mattor och inte heller fuktiga, mögliga eller starkt luktande textilier. Textilier som innehåller skadedjur får inte heller sättas i insamlingskärlen. Dessa är blandavfall.
“Ifall insamlingsställena för avlagda textilier ännu inte finns på rimligt avstånd, så kan oanvändbara textilier fortsättningsvis sättas i insamlingskärlet för blandavfall. Därifrån fraktas de till avfallskraftverk och återvinns som energi”, tillägger Makkonen.

Till insamlingen för avlagda textilier hör slutslitna kläder och hemtextilier. Kläder och hemtextilier som fortfarande går att använda kan man skänka till välgörenhetsorganisationer eller sälja på loppmarknad.


Slutslitet blir returfiber
De avlagda textilierna sorteras enligt kvalitet hos våra samarbetspartner. Oanvändbara produkter slussas vidare till Sydvästra Finlands avfallsservice nya anläggning i Pemar, där textilierna bearbetas och förvandlas till returråvara. Av de återvunna fibrerna kan man tillverka exempelvis garn, olika fibertygsmaterial, isoleringar, akustikskivor och filterdukar samt kompositmaterial. Nya användningsändamål för fibrerna söks hela tiden.
Användbart material, som kan användas som sådant, riktas tillbaka till textilindustrin eller till nyproduktion via småföretagare.
“Ifall kläder och textilier i gott skick slinker ner i insamlingen, så återanvänds de som sådana. Rosk’n Roll uppmuntrar trots allt att lägga användbara kläder av god kvalitet till exempel i insamlingar som drivs av välgörenhetsorganisationer alternativt föra dem till butiker som säljer återvunna kläder eller till loppmarknader, i stället för att sätta dem i insamlingen för avlagda textilier”, säger Marika Makkonen.


Naturen tackar
Genom att hämta slutslitna kläder och hemtextilier till insamlingen för avlagda textilier gör du samtidigt naturen en tjänst. Textilindustrin hör till de stora miljöbelastarna, och enbart i Finland föds årligen runt 100 miljoner textilavfall.
Hittills har det inte varit möjligt att behandla avlagda textilier i Finland, men tack vare den nya förädlingsanläggningen i Pemar kan dina nötta jeans och din trasiga klänning få nytt liv i returfiberform.
Riksdagen godkände den nya avfallslagen i juni, och i den stipuleras att insamlingen av avlagda textilier måste startas upp i hela landet innan utgången av år 2023. De kommunala avfallsbolagen ansvarar för insamlingen av avlagda texilier från hemmen, i östra och i västra Nyland ligger ansvaret hos Rosk’n Roll.


FAKTA
Rosk’n Rolls insamlingsställen för avlagda textilier:

Raseborg: Ekenäs avfallsstation, Emmaus Westervik
Lojo: Munka avfallscentral
Vichtis: Vichtis avfallsstation, Vihdin Kierrätyskeskus i Nummela
Borgå: Domargård avfallscentral, Goodwills butik
Lovisa: Lovisa avfallsstation, Goodwills donationsställe
Insamlingsställena utökas under de närmaste åren, kontrollera den aktuella situationen och insamlingsställenas exakta adresser på vår webbplats www.rosknroll.fi.


Så här sorterar du avlagda textilier
Till insamlingen för avlagda textilier hör rena, torra, slutslitna och oanvändbara kläder och hemtextilier såsom jackor, byxor, skjortor, kjolar, lakan, handdukar och bordsdukar. Smuts eller lukt får inte lossa från textilierna, men ingrodda fläckar är inget hinder.
I insamlingskärlen får inte läggas mattor, skor, bälten, underkläder, strumpor, strumpbyxor, dynor, täcken, vadderade produkter eller mjukisdjur, och inte heller fuktiga, mögliga, starkt luktande eller skadedjursdrabbade textilier.


Gör så här:
• Packa de avlagda textilierna i en sopsäck, slut påsen tätt.
• Hämta säcken eller säckarna till ovannämnda insamlingsställen
• Du känner igen insamlingskärlen på dekalerna märkta med texten ”Avlagda textilier” på vinröd botten.


16.11.2021 / Katja Roni

Studiestipendier kan sökas ur Ekenäs stads 450-årsjubileumsfond senast 3.12.2021.

Fyra stipendier på 750 euro utdelas. Stipendier kan sökas av ungdomar som studerar i andra eller tredje stadiet och som inte omfattas av den utvidgade läroplikten och har Raseborg som hemort.

Av den fritt formulerade ansökan bör framgå stipendiets användningsändamål och ett studieintyg bör bifogas. Ansökan skickas in per e-post: arja.holm@raseborg.fi eller per post till: Raseborgs stad, Bildningsnämnden, PB 58, 10611 Raseborg.

Närmare upplysningar ges av Arja Holm, tfn 019 289 2146.

Bildningsnämnden


9.11.2021 / Petra Louhimies

Under de två senaste veckorna (må-sö 25.10-7.11.2021) har vi haft 84 nya fall av covid-19 i Raseborg. Incidensen för veckorna 43–44 är 305/100 000/14 dagar.

Det kraftigt försämrade smittoläget förorsakar för tillfället ett stort tryck på hälso- och sjukvårdens verksamheter i Raseborg. Smittspårning, vaccinering, tidsbokning och vård av sjuka är för tillfället ovanligt resurskrävande.

Situationen förorsakar som bäst köer, speciellt till tidsbokning per telefon. Vi ber om tålamod och förståelse av invånarna att till exempel återuppringningen kan dröja (observera att återuppringningen alltid sker från dolt nummer).

– Nu finns det coronasmitta på många håll och siffrorna beror mycket på hur mycket och var man testar och i vilken mån vi gör screeningtest, berätta chefsläkare Tove Wide.

För en vecka sen konstaterades coronasmitta på hälsovårdscentralens bäddavdelning och sedan dess är avdelningen stängd så att inga nya patienter tas in och att utskrivningar till andra enheter sker endast med mycket vägande skäl. Utskrivningar till hemmen görs när det är möjligt.

– Det är ännu för tidigt att säga vad följderna blir, men längre fram när situationen lugnat sig får vi göra en summering. I detta skede ser det ut som att väldigt många får smittan men att vaccinationerna skyddar långt, säger Wide.

Vad kan vi göra?

 • Det är viktigt att ta vaccination både för sin egen och för andras del.
 • Munskydd rekommenderas där många personer från olika grupper samlas, på allmänna platser, och i bussen.
 • Handhygien är viktigt: tvätta och desinficera händerna.
 • Stanna hemma när du känner dig förkyld. Även om du känner dig lite osäker på om det verkligen är en förkylning är det respektfullt mot andra att följa med läget hemma, i stället för att ta risker.

– Många raseborgare är nu i karantän och vi tackar för tålamodet att stanna hemma. Även om lagen kräver att personer i karantän bör stanna hemma, behövs det också att människor förstår varför det är nödvändigt och respekterar beslutet, påminner Wide.

Vaccineringar

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.

Vi påminner om att det för tillfället är långa köer till både influensa- och coronavaccinstidsbokning och vi ber om ert tålamod!

Vi ringer upp alla efterhand men tiden för återuppringning kan avvika från den tid det automatiska meddelandet uppger. Observera att samtalet kommer från ett dolt nummer!

Coronavaccineringar

Det är fortfarande möjligt att boka tid för coronavaccination! Gå in på coronavaccinbokning.fi och boka din tid!

Följande pop-up-coronavaccineringstillfälle ordnas 16.11.2021 kl. 14-18, i Ekenäs, Ekgränd 2 (f.d. Hagahemmets utrymmen).

Vi ber de personer som fått Modernas vaccinpreparat som sin första och andra dos att boka tid till tredje dosen via telefontjänsten. Det är också bra att observera, att det ska ha gått minst 6 månader från den andra dosen för att kunna få den tredje coronavaccinationsdosen. Därför ber vi dem som är berättigade till sin tredje dos först vid årsskiftet att avvakta med tidsbeställningen!

Influensavaccineringar

Pop-up-influensavaccineringar ordnas:

 • 13.11.2021 kl. 9-12 i Karis idrottshall, Idrottsgränd 3
 • 18.11.2021 kl. 14-18 i Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen

OBS! Dessa tillfällen är avsedda för personer som är berättigade till ett avgiftsfritt influensavaccin:

 • gravida
 • barn under 7 år
 • personer som fyllt 65 år
 • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
 • personer som inleder militärtjänst (beväringar)
 • social- och hälsovårdspersonal och personal inom läkemedelsförsörjningen 
 • den närmaste kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa

Läs mer här.


8.11.2021 / Hanna Rönnblom

Vi väntar på den nya skolgården i Askers. Där kommer det att finnas många nya och roliga saker. Dit kommer gungor och klätterställningar. Vi kan få stora muskler för dit kommer ett utegym. Om man vill spela bollspel kan man göra det i multiarenan. Vi kommer att ha många olika saker vi kan göra ute. Ibland måste vi vänta på tur och då är det viktigt att vi väntar lungt och inte säger fult. Alla ska leka försiktigt så att ingen stöter sig och vi ska vara snälla så att alla har roligt. Om vi ser att någon är ledsen eller ensam frågar vi om hen vill komma med i leken. De vuxna ska se efter så att alla har det bra.

Vad skulle du göra så att du och alla andra har det bra på gården i Askers?

Askers och den nya gården tar form.


8.11.2021 / Sirpa Huusko

Den 11-15 november är det igen dags för litteraturfestivalen Bokkalaset i Ekenäs. Tema för årets bokfest är Vändpunkter, som behandlas i festivalprogrammet ur flera olika perspektiv.

På programmet står som vanligt aktuella författarsamtal, intervjuer, utställningar, seminarier, film, musik och program för barnen.  Bokkalaset vill inspirera och uppmuntra till läsning av finlandssvensk och nordisk litteratur.

Läs mera om programmet:
https://bokkalaset.wordpress.com/


3.11.2021 / Petra Louhimies

Det har konstaterats flera fall av coronavirus på hälsovårdscentralens bäddavdelning. Utredningen påbörjades på kvällen 2.11.2021 på basen av misstankar, som idag har bekräftats.

De drabbade patienterna är vaccinerade och har lindriga symtom.

Situationen föranleder dock att det på bäddavdelningen råder nu besöksförbud samt intagnings- och utskrivningsstopp vilket betyder att inga nya patienter kan tas in och inga patienter som för tillfället vårdas på bäddavdelningen kan skrivas ut till andra vårdenheter.


2.11.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt

Under de två senaste veckorna (må-sö 18.10-31.10.2021) har vi haft 59 nya fall av covid-19 på Raseborgsområdet. Incidensen för veckorna 42–43 är 214/100 000/14 dagar.

Vi har haft flera exponeringar skolorna.  

 – Vår incidens är den högsta hittills under hela pandemin, alla åldersgrupper finns representerade, från 3 till 84 år, berättar chefsläkare Tove Wide och fortsätter

– Det känns tråkigt att rapportera så dystra siffror men fakta är fakta. Kampen går vidare. Behovet av sjukhusvård i Nyland har varit i samma storleksordning flera veckor trots höga smittsiffror, säger Wide.

Vaccineringar

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.

Det är för tillfället långa köer till både influensa- och coronavaccinstidsbokning, vi ber om tålamod. Vi ringer upp alla efterhand men tiden för återuppringning kan avvika från den tid det automatiska meddelandet uppger. Observera att samtalet kommer från ett dolt nummer!

Tredje dosen

Vi ber de personer som fått Moderna som sin första och andra dos att boka sin tid via telefontjänsten. Det är också bra att observera, att det ska ha gått minst 6 månader från den andra dosen för att kunna få den tredje coronavaccinationsdosen. Därför ber vi dem som är berättigade till sin tredje dos först vid årsskiftet att avvakta med tidsbeställningen!


1.11.2021 / Anne-Marie Ekholm

Staden påbörjar avverkning av skog i Västerby friluftsområde. Avverkningen görs för att möjliggöra byggandet av den nya rullskidsbanan som färdigställs nästa år. Banan byggs i samarbete med Österby sportklubb. Maskinell avverkning betyder en skyddszon på en radie av 70m runt maskinen där inga obehöriga ska röra sig, (140m i diameter). Området det berör framgår av kartan.

Varningsmärken och markeringsband är uppsatta på området. Arbetet med avverkning och utkörning av virke och energived börjar 1.11 och pågår till 14.11.2021.

Avverkningsområde

Ladda nerVisa

1.11.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs hälsovårdscentral gjorde 20.10.2021 en uppdatering av sitt patientdatasystem. Uppdateringen har senare visat sig ha orsakat ett fel som orsakat ett avbrott i receptförnyelser under tiden 20-27.10.2021.

Vi ber personer som under tiden 20-27.10.2021 har begärt en receptförnyelse antingen via Mina Kanta-sidor eller via ett apotek, kontrollera att receptet har förnyats! Du kan kontrollera dina recept via Mina Kanta-sidor eller via ditt apotek.

Om receptet inte har förnyats, ta kontakt med hälsovårdscentralen på telefonnummer 019 289 3000, vardagar kl. 8–16.

Felet i systemet är nu åtgärdat och vi beklagar eventuella olägenheter som felet orsakat!


28.10.2021 / Hanna Rönnblom

I Askers kommer många barn i olika åldrar och med olika språk att mötas. Det känns konstigt och jätte-roligt att vi kommer att se dagisbarnen så ofta. Det är kiva att barnen från Mustion koulu kommer att vara där. Vi känner redan några från Mustion koulu och i Askers får vi lära känna fler. Det känns spännande och bra! De finskspråkiga barnen kan lära oss finska och vi kan lära dem svenska. Vi kan också prata engelska med varandra. Alla barn ska vara snälla med varandra och hjälpa andra. Vuxna ska se till att ingen bråkar. De vuxna kan ordna så att svenska och finska barn kan jobba och leka tillsammans. Hur tror du att det kommer att kännas med nya kompisar i Askers?

Här kommer barn i olika åldrar och med olika språk att mötas.

27.10.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt

Under de två senaste veckorna (må-sö 11.10-24.10.2021) har vi haft 31 nya fall av covid-19 på Raseborgsområdet varav 28 fall kommit den senaste veckan. Incidensen för veckorna 41–42 är 113/100 000/14 dagar.

Vi har haft exponeringar i några skolor och i en boendeenhet för äldre. Smittspårningen är gjord och klienter på boendeenheten har inte blivit exponerade.

 – Smittalen går nu upp och ner som en jojo. Vecka 41 hade vi bara 3 nya fall i Raseborgs område, vecka 42 fick vi 28 nya fall och vecka 43, alltså denna vecka, har börjat med rivstart med 14 bekräftade positiva fall på måndagen och 6 stycken på tisdagen. Åldersspektret den senaste veckan är 6–67 år. Det finns med också äldre, som med dålig tur riskerar att få en svårare sjukdom, berättar chefsläkare Tove Wide och fortsätter

– ”Är det skäl att vara orolig?”, är en fråga jag ofta fått de senaste dagarna. De allra flesta tillfrisknar hemma och nästan alla vaccinerade och yngre har lindriga symtom. Vi har ändå ett ansvar att skydda dem som är mer utsatta. Det är lätt att tänka att då alla som kommit in på sjukhuset trots vaccin haft en grundsjukdom, så gäller fara inte mig eller mina närmaste. Trots allt finns det i arbetslivet många människor som genomgått behandling för cancer eller som av olika orsaker har medicinering som sänker immunförsvaret. Människor som ser friska ut och fungerar fint i samhället kan vara utsatta. Därför gäller det att undvika trängsel och hålla fast vid goda rutiner vad gäller handhygien och att hållas hemma när en förkylning drabbar. Det gäller inte bara att tänka ”jag själv” utan framför allt på dem som har större risk för svår sjukdom – vi kan inte alltid veta vem de är, påminner Wide.

Vaccineringar – tredje dosen

THL rekommenderar en tredje vaccindos också till alla 60 år fyllda samt alla 12 år fyllda som hör till riskgrupp 1 eller 2.

Raseborgs stad erbjuder den tredje vaccindosen enligt THL:s rekommendation för:

Tidsbokningen börjar måndagen den 1. november (1.11.2021) kl. 09, per telefonpå numret 019 289 3141. Tjänsten har en uppringningstjänst. OBS! I detta skede är det inte möjligt att boka sin tid via nätet!

Observera att den tredje dosen kan ges tidigast 6 månader efter den andra vaccindosen!

Vi kommer också att erbjuda pop-up-vaccineringstillfällen. Vi informerar om tidpunkterna i ett senare skede!

Vaccinet

THL rekommenderar att den tredje dosen i första hand ges med samma preparat som personen har fått som andra dos.

Observera att det inte är möjligt att byta vaccinpreparat på vaccinationsställen.

Vaccinationspunkterna

 • Karis idrottshall, Idrottsgatan 3, Karis, ingång via bakdörren.
 • Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen

Man kan boka sin tid till vilken vaccinationspunkt som helst, oberoende av var i Raseborg man bor.

*Grupp 1: 12 år fyllda (12 år och äldre) med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling 
 • Svår störning i immunförsvaret 
 • Svår kronisk njursjukdom 
 • Svår kronisk lungsjukdom 
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes 
 • Downs syndrom 

Grupp 2: 12 år fyllda (12 år och äldre) med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering 
 • Svår hjärtsjukdom
 • Tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné  
 • Psykossjukdom 
 • Sjuklig fetma (BMI över 40)

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.


26.10.2021 / Petra Louhimies

Uppdaterat 22.11.2021

Den årliga säsonginfluensavaccineringen inleds i Raseborg under vecka 44. Säsongsinfluensavaccinet ges enligt rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd avgiftsfritt till: 

Social- och hälsovårdsministeriet har förändrat förordningen då det gäller den närstående kretsen. Förordningsändringen trädde i kraft 18.10.2021. Läs mer: Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa 

Pop-up-influensavaccineringar

 • 24.11.2021 kl. 15-18, Ekgränd 2, Ekenäs (f.d. Hagahemmets utrymmen)

När får jag mitt vaccin?

• Vaccineringar på mödra- och barnrådgivningar inleds vecka 44. Vaccinet ges i samband med rådgivningsbesöken! Rådgivningens klienter kan boka sin vaccinationstid via sin egen rådgivning.
• I skol- och studerandehälsovården inleds vaccineringen också vecka 44. Tiden bokas via skolans hälsovårdare. Skolhälsovårdarna har informerat om tidsbokningen via Wilma!

Den allmänna tidsbokningen som gäller andra berättigade (se ovan för de olika kategorierna) öppnar 28.10.2021 kl. 9.00 på telefonnumret 019 289 3141. OBS! Tidsbokning via nätet är INTE möjligt i detta skede! 
 
Telefontjänsten har ett återuppringningssystem och vi ringer tillbaka till alla i tur och ordning. Vi är förberedda på att det kommer mycket samtal och försöker ringa tillbaka till alla så snart som möjligt. Det är ändå bra att vara förberedd på att det kan ta en stund innan vi ringer tillbaka och kan eventuellt inte hålla den tidtabellen som anges i tjänsten.

Vaccineringarna börjar 1.11.2021! 

Vaccinationspunkterna: 

 • Karis idrottshall, Idrottsgatan 1 
 • Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen 
 • Pojo hälsostation, Orkdalsvägen 4 
 • Tenala öppna mottagning, Germundbyvägen 3 C 
 • Bromarv öppna mottagning, Wättlaxvägen 20 bostad 2 
 • Österby skola/ f.d. öppna mottagningen, Pojoviksgatan 18 

Direktiv för personer som kommer för vaccinering 

 • Ta ditt FPA-kort med dig.
 • Kom ca. 5 minuter före den tid som bokats för vaccinering. 
 • Använd munskydd och desinficera händerna innan du kommer till mottagningen och då du lämnar den. 
 • Kom till vaccinering endast om du är frisk. 
 • Vaccinet ges i överarmen, kom klädd så att du lätt får din överarm synlig. 

* Riskgrupper: Kronisk hjärtsjukdom som kräver regelbunden medicinering, kronisk lungsjukdom som kräver återkommande eller regelbunden medicinering, kronisk ämnesomsättningssjukdom som kräver tablett- eller insulinbehandling, kronisk leversjukdom eller njursvikt, sjukdom eller medicinering som försämrar motståndskraften. Klicka här och läs mer på THL:s webbplats.


22.10.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Våren 2021 fick vårdnadshavarna inom småbarnspedagogiken i Raseborg ta del av den årliga enkäten “Barnets vardag”. Vi fick sammanlagt 674 svar. Syftet är att samla in vårdnadshavarnas erfarenheter av småbarnspedagogiken som hjälper oss att utveckla verksamheten. Utvärderingsresultaten visar att de flesta vårdnadshavarna är väldigt nöjda med småbarnspedagogikens kvalitet i Raseborg

Barnets vardag våren 2021

Ladda nerVisa

21.10.2021 / Petra Louhimies

Det tvåspråkiga skol- och verksamhetscentret Askers i Svartå (Askersvägen 51) har nått takhöjd. Det här firades i Askers blivande matsal med traditionell taklagsfest onsdagen den 20 oktober!

Skissbild på Askers byggnaden

Under taklagsfesten tackade stadens tjänsteinnehavare och förtroendevalda alla dem som deltagit i byggprojektet.

Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef tackade i sitt tal alla involverade för ett mycket gott och välutfört arbete. Bildningsdirektör, Tina Nordman tog i sitt tal fram skolutrymmenas betydelse för den enskilda individens utveckling och Anders Walls, fullmäktiges ordförande poängterade skolans betydelse för hela byn.

Sixten Lundberg och Uffe Enberg underhöll med musik och roliga historier, och det bjöds självklart på taklagsöl, mat och kaffe!

I det multifunktionella verksamhetscentret hittas i framtiden utöver skola (med gymnastiksal och utdelningskök) för 40 svenskspråkiga och 40 finskspråkiga elever också daghem, bibliotek, rådgivning och utrymmen för ungdomsverksamhet.

Läs också artikeln från våren 2021 samt Svartå skolans blogg ”I väntan på nya skolan”!


20.10.2021 / Petra Louhimies

Byggandet av Lindervägens underfart i Svartå påbörjas i november.

Nuvarande Lindersvägens plankorsning stängs när underfarten tas i bruk. Under byggnadstiden blir plankorsningen omändrat för att möjliggöra brobyggnadsarbeten på området. Byggnadsarbetena kommer också kräva korta trafikvbrott på Lindersvägen men projektet informerar om dessa störningar skilt. Skoltransporterna osv. beaktas.

Till projektet ingår också sänkning av landsväg 186 (Salo-Ingå vägen) vid Stormora korsningsbro (vid korsning av landsväg 186 och riksväg 25). Landsvägen sänks för att möjliggöra höga specialtransporter som numera måste köra genom Svartå centrum. Under arbetstiden kommer man att införa byggnadstida trafikarrangemang. Efter att arbetena är klara kommer specialtransporterna att flyttas till lv 186.

Tidtabell

 • Byggandet av Lindersvägens underfart påbörjas 25.11.2021 med förberedelse av järnvägens byggnadstida omändringar, och underfartsprojektet räknas bli klar i oktober 2022.
 • Arbeten på lv 186 påbörjas samtidigt och blir klara 10.12.2021.

Beställare och byggherre i projektet är Trafikledsverket.

Entreprenör YIT Suomi Oy.

Mera infomation on projektet ges av Erkki Mäkelä, Trafikledsverket, tfn. 0295343822, erkki.makela@vayla.fi

Material

Stormora lv 186

Ladda nerVisa

Asemapiirustus Linderintie

Ladda nerVisa

20.10.2021 / Petra Louhimies

THL rekommenderar en tredje vaccindos till alla 60 år fyllda samt alla 12 år fyllda som hör till riskgrupp 1 eller 2*. Den tredje dosen kan ges tidigast 5-6 månader efter den andra vaccindosen!

Raseborgs stad kommer att erbjuda den tredje vaccindosen enligt THL:s rekommendation för:

 • alla personer som har fyllt 60 år
 • alla personer som fyllt 12 år och som hör till antingen riskgrupp 1 eller 2

Vi kommer att informera närmare om tidsbokningen och vaccineringstidtabellen under nästa vecka!

*Grupp 1: 12 år fyllda (12 år och äldre) med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling 
 • Svår störning i immunförsvaret 
 • Svår kronisk njursjukdom 
 • Svår kronisk lungsjukdom 
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes 
 • Downs syndrom 

Grupp 2: 12 år fyllda (12 år och äldre) med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering 
 • Svår hjärtsjukdom
 • Tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné  
 • Psykossjukdom 
 • Sjuklig fetma (BMI över 40)

Tilläggsinformation om riskgrupperna.


19.10.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stads hälso- och äldreservice tar i bruk ett nytt patientdatasystem onsdagen den 20.10.2021. Eventuella tillfälliga störningar kan förekomma i verksamheten under de första dagarna som systemet tas i bruk.

Det nya datasystemet kräver inga åtgärder från invånarnas sida, och hälsostationerna och tidsbokningen betjänar som vanligt.


19.10.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt

Under de två senaste veckorna (må-sö 4.10-17.10.2021) har vi haft 8 nya fall av covid-19 på Raseborgsområdet men av dem har endast 3 fall kommit den senaste veckan. Incidensen för veckorna 40–41 är 29/100 000/14 dagar.

 – Situationen har blivit lugnare i Raseborg – åtminstone så långt vi känner till. Raseborgarna går mindre på test, vilket är en naturlig följd av ändrade rekommendationen: barn och dubbelvaccinerade med lindriga symtom kan avvakta och följa med hur symtomen utvecklas utan att direkt boka tid till coronatest. Det betyder ändå inte att man kan gå till skolan, dagis eller arbetsplatsen då man känner att en förkylning är på kommande, påminner chefsläkare Tove Wide.

– På många ställen i Nyland testas covid-virusets förekomst i avloppsvattnet och vi vet att det finns smitta i rörelse. Provtagningsställena är huvudsakligen i huvudstadsregionen så specifika nivåer för Raseborg finns inte att tillgå.

Sjukhusvård behövs och även intensivvård. Det är inte meningsfullt att rapportera skilt om Raseborg, vi är så pass få, men vi vill också bli skötta inom specialsjukvården om situationen så kräver. Vaccinationerna ger det bästa skyddet som finns, både för individen och samhället, fortsätter Wide.

Munskyddsrekommendationen i skolorna och i småbarnspedagogiken

Efter höstlovet (från och med 25.10.2021) upphör den allmänna rekommendationen om användningen av munskydd inom småbarnspedagogiken och i skolorna.

Vi rekommenderar att personer som inte är vaccinerade ska använda munskydd. De elever och studerande som anlitar skoltransport till och från skolan rekommenderas använda munskydd i bussen.  Munskydd rekommenderas i skolor även vid stora sammankomster då flera klasser samlas. Handhygienen är fortsättningsvis viktig och eleverna ska fortsätta att äta skollunch i turer.

Vaccineringar

Följ med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.

– Nu har vi tänkt att ansiktsmasker inte behövs i skolorna när alla haft möjligheten att få vaccinet, men i åldersgruppen 12–15 år saknar ännu hälften det andra vaccinet. De har lindrigare sjukdom än äldre så det är ur den synvinkeln förståeligt om några vill kanske fundera ännu om de ska ta vaccinet eller inte.

Vi har försökt undvika skolklasskarantäner, men några sådana har vi ändå beslutit om under denna hösttermin. Dubbelvaccinerade sätts inte i karantän om det inte finns alldeles speciella skäl (massiv exponering, nedsatt immunförsvar, extrastor risk för smittspridning av någon anledning). Vaccin finns att få – det är bara att boka tid!, uppmanar Tove Wide.

BOKA TID TILL CORONAVACCINERING:

 • via coronavaccinbokning.fi eller
 • per telefon 019 289 3141.

19.10.2021 / Petra Louhimies

Från och med 18.10 kan mikro- och småföretag på landsbygden ansöka om stöd för investeringar som främjar en övergång till förnybar teknik och företagets energi- och resurseffektivitet.

Investeringarna finansieras ur EU:s återhämtningsmedel som underlättar återhämtningen efter coronakrisen.

Läs mer:


19.10.2021 / Anne-Marie Ekholm
söndag5.12.2021kl. 11.00-16.00
måndag6.12.2021stängt
torsdag23.12.2021kl. 6.00-16.00
fredag-söndag24-26.12.2021stängt
fredag31.12.2021kl. 8.00-16.00
lördag1.1.2022stängt
torsdag6.1.20222kl. 11.00-18.00
fredag15.4.2022stängt
måndag18.4.2022kl. 11.00-18.00
lördag30.4.2022kl. 11.00-16.00
söndag1.5.2022stängt
torsdag26.5.2022kl. 11.00-18.00

15.10.2021 / Tina Collan-Weber

Personer som har besökt restaurang Club18 i Karis natten mellan lördag-söndag 9-10.10.2021 kl. 00:00-03:00, kan ha blivit exponerade för coronaviruset.

Om du besökt restaurangen vid denna tidpunkt och får symtom, boka tid till coronatest. Läs mer om de nya instruktionerna kring testning.


15.10.2021 / Hanna Rönnblom

Detta läsår är det vi i åk 2 som skriver blogg om vår nya skola. Svartå skola kommer att flytta till Askers nästa höst. Det känns roligt, spännande och ovanligt. Alla barn i skolan kommer att jobba i samma rum. Golvet kommer att vara mjukt och vi kommer inte att ha skor inomhus. Golvet gör att det blir tystare i skolan. Det kommer att finnas olika ställen där man kan jobba t.ex. runda bord, mjuka dynor och sköna stolar. Då vi är i samma rum kan de äldre barnen hjälpa de yngre och de yngre barnen kan ta modell av de äldre.

Vi fick idag se hurdana färger det kommer att vara inne i Askers. Det blir natur- och pastellfärger som känns lugna och fina. Hur tror du det blir med mjukt golv i klassrummet?

Bild på nya skolbyggnaden i byggnadsskede.
Bygget framskrider enligt tidtabell.


12.10.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt

Under de två senaste veckorna (må-sö 27.9-10.10.2021) har vi haft 33 nya fall av covid-19 på Raseborgsområdet men av dem har endast 6 fall kommit den senaste veckan. Trenden är alltså nedåtgående. Incidenstalet för veckorna 39–40 är 120/100 000/14 dagar.

– De nya fallen är ovaccinerade vuxna eller barn som inte kan vaccineras, säger chefsläkare Tove Wide.

– Andelen positiva test av alla test är 4,3 % under de två senaste veckorna och under den senaste veckan 1,6, %. Nu syns alltså en trend mot det bättre så tack till er alla som varit isolerade eller i karantän, och till alla som smittspårat eller hjälpt till med smittspårningen, fortsätter Wide.

Vaccineringar

77,6 % av invånarna har nu fått sin första dos och 68,3 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Från och med nästa vecka upphör Raseborgs stad med att informera om vaccinationsstatistiken i sina veckoöversikter. Man kan följa med vaccinationsstatistiken via THL:s tjänst.

– Vi uppmanar alla att ta vaccin! Det är inte ett fullständigt skydd och en tredje vaccindos kommer att behövas åtminstone för vissa grupper, men nyttan är obestridlig, påminner Tove Wide.

– Vaccinationer av 12–15-åringar pågår ännu några dagar och sedan går det en vecka innan skyddet hinner utvecklas. Jag uppmanar alla åldersgrupper att använda munskydd i butiker, bussar och tåg och där det är trångt och många människor vistas i samma utrymme, fortsätter Wide.

BOKA TID TILL CORONAVACCINERING:


12.10.2021 / Monica Mannström

Det uppstod en vattenläcka i Bäljars i Karis på tisdag morgon 12.10.2021 och Raseborgs Vatten var tvungen att stänga vattentillförseln. På grund av läckan är vattendistributionen stängd i delar av Bäljars. Reparationsarbeten pågår.

Raseborgs Vatten beklagar olägenheten som detta medför.


7.10.2021 / Madeleine Lindholm

Pojo bibliotek får denna vecka en ny ytterdörr installerad i huvudingången. Tills renoveringen är klar används tillfälligt dörren mot Delitukku. Bokinkastet är tillfälligt ur bruk.


6.10.2021 / Sirpa Huusko

Vi önskar er välkomna på Kulturträff tisdag 12.10 kl. 14.00.

Tema: Sydkustens landskapsförbund och ordkonst.
Träffen sker via det digitala verktyget Teams.
Länken till mötet finns här: Click here to join the meeting

Våra gäster Paola Fraboni, regional ordkonstlärare och Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef berättar om verksamheten.

Efter kulturtjänsternas och Sydkustens landskapsförbunds presentationer är ordet fritt och vi gärna vill höra om era planer och projekt. Om vi är många styr vi ordet till max 3 minuter per deltagare, så hinner alla få en taltur. Därefter hoppas vi ha tid för en gemensam diskussion om kulturlivet i Raseborg.

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för kvalitativ service på svenska inom utbildning och kultur.

Sydkusten bevakar frågor som har särskild betydelse för den finlandssvenska befolkningen, genomför projekt och tar initiativ till utredningar som är till nytta för invånarna på verksamhetsområdet. Förbundet är en sakkunnig-, samarbets-, projekt- och sekreterarorganisation som skapar och upprätthåller nätverk och samarbetar med myndigheter och andra organisationer.

https://www.sydkusten.fi/sv/om/sydkusten/

Kulturhälsningar,
Lotta, Sanna & Sirpa
Raseborgs stads kulturtjänster


5.10.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt

Under de två senaste veckorna (må-sö 20.9-3.10.2021) har vi haft rekordmånga nya fall på Raseborgsområdet: 52 nya fall varav nästan alla är också skrivna i Raseborg.

– Detta ger ett incidenstal på 189/100 000/14 dagar, det högsta vi haft hittills i Raseborg. De senaste dagarna ser läget dock ut att lugna sig lite. Vi hoppas på bättre siffror nästa vecka, säger chefsläkare Tove Wide.

– Viruset i Finland är nu nästan uteslutande delta-variant som smittar lätt, vilket syns på att det är vanligt att hela familjen blir smittad om en blir smittad, fortsätter Wide.

Vi har fortfarande skolklasser i karantän och munskydd rekommenderas fortsättningsvis i skolorna från årskurs 6 uppåt.

– Staden tidigarelägger 12–15-åringarnas andra vaccindos om det bara är möjligt med bibehållande av sex veckors vaccinintervall – detta för att kunna befria skoleleverna från ansiktsmask efter höstlovet, berättar Wide. (OBS! Vi skickar information om de nya vaccineringsdatumen via Wilma!)

Vuxna rekommenderas också använda mask i situationer där det är trängsel och där man träffar människor utanför det dagliga umgänget, till exempel vid möten där många olika grupper samlas.

Vaccineringar

77,4 % av invånarna har nu fått sin första dos och 68 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Ett pop-up-vaccineringstillfälle ordnas:

 • 12.10.2021 kl. 14-18 i Ekenäs, Ekgränd 2. (f.d. Hagahemmets utrymmen)

Vid pop-up-tillfällen kan du få din första, andra eller tredje vaccindos utan tidsbokning! Den andra vaccindosen kan fås 6 veckor efter den första och den tredje dosen två (2) månader efter den andra. Observera att den tredje vaccindosen gäller endast personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Till pop-up-vaccineringen behöver man inte anmäla sig på förhand utan det räcker med att dyka upp med sitt identitetsbevis eller sitt FPA-kort.

Så här fungerar pop-up-vaccineringen i korthet:

 1. Kontrollera att du har med dig ditt identitetsbevis eller FPA-kort innan du startar hemifrån.
 2. Kom till vaccinationsplatsen och ställ dig i kön.
 3. Visa ditt ID-bevis/FPA-kort till personen som tar emot dig.
 4. Du styrs till ett vaccinationsbås där du får ditt vaccin.
 5. Stanna kvar i 15 minuter efter att du fått ditt vaccin.

29.09.2021 / Petra Louhimies

Personer som har besökt restaurang Santa Fé i Ekenäs torsdag 23.9.2021 kl. 11.30-12.15, kan ha blivit exponerade för coronaviruset.

Om du besökt restaurangen vid denna tidpunkt och får symtom, boka tid till coronatest. Läs mer om de nya instruktionerna kring testning.


29.09.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad har låtit utföra en empatiundersökning, för att få en bättre förståelse för raseborgarnas känslor gentemot sin stad och de olika stadsdelarna. Undersökningen är unik i sitt slag och en två större undersökningar som gjorts inom stadens brandingprojekt för att skapa en situationsbild av Raseborgs varumärke. Brandingprojektet har varit en strategisk satsning för att göra Raseborg bättre känt. Undersökningsresultaten från projektet kommer också att utnyttjas som bakgrund i stadens strategiarbete och annat utvecklingsarbete.

Majoriteten upplever positiva känslor mot Raseborg

Resultaten i empatiundersökningen visar att majoriteten dvs. 60 % av raseborgarna upplever positiva känslor gentemot Raseborg. I jämförelse med andra lika stora städer finns det lite mer negativa känslor i Raseborg. Invånarna känner främst besvikelse (28 %), belåtenhet (18 %) och välbehag (12 %).

I undersökningen kunde man välja mellan 10 positiva och 10 negativa känslor samt ingen känsla -alternativet.

– Resultatet visar att upplevelsen om Raseborg delar invånarna. I bakgrunden finns bland annat kommunsammanslagningar och tvåspråkighet. Besvikelse berättar om förväntningar som inte besannats. Belåtenheten berättar däremot om att man uppfyllt behov tillräckligt, berättar VD Timo Järvinen från NayaDaya Oy som utfört undersökningen.

Inre stolthet skapar beundran bland personer som bor utanför Raseborg

I undersökningen jämfördes Raseborg och nio av de största stadsdelsvarumärkena i Raseborg. Undersökningen visar att invånarna är väldigt stolta över sina hemknutar i Raseborg. Till exempel Fiskars väcker stolthet både bland fiskarsborna och alla raseborgare. Personer utanför Raseborg upplever beundran och intresse för Fiskars.

– Invånarna har starka positiva känslor gentemot sina stadsdelar, som även är starka varumärken. Det här är en styrka för hela området, konstaterar Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Raseborgarnas positiva och negativa känslor gentemot Raseborg och de olika stadsdelarna.

Bland resultaten finns också enstaka undantag. Raseborgarna känner i huvudsak medkänsla för Pojo, vilket klassas som en negativ och passiverande känsla. Pojoborna själv känner endå i huvudsak stolthet, belåtenhet och kärlek för sin stadsdel.

– Medkänsla berättar oftast om att man upplever att någon annan är i en svår situation. Människor med medkänsla är på den andras sida och vill hjälpa. Medkänsla är en positiv och engagerande känsla – I hela taget kan man säga att det är en enande, samhällelig kraft, framhäver Timo Järvinen.

Många förhåller sig positivt men passivt

Med hjälp av en matris har man i undersökningen analyserat vilka beteenden de upplevda känslorna leder till. Enligt undersökningen är 29% av raseborgarna positiva och engagerade. Vi kan anta att denna grupp aktivt delar med sig och berättar om Raseborg i positiv anda. 31% av raseborgarna är positiva men passiva, 38% är negativa och passiverade. I Raseborg är denna grupp större än i Finland i medeltal. Den sista och minsta gruppen är negativt engagerade motståndare som i Raseborg är bara 2%. Denna grupp av människor kan till och med bete sig attackerande på sociala medier.

– Sociala medier kan lätt ge oss en snedvriden bild av verkligheten. Man kan lätt att tro att åsikterna där representerar majoriteten och avspeglar en allmän sanning. Det är intressant att se att det i själva fallet är en försvinnande liten del som är så kallade motståndare, säger Jennifer Gammals, utvecklingschef på Raseborgs stad. I själva verket har Raseborg mindre motståndare jämfört med andra städer i samma storleksklass.

Etablerade teorier som grund för undersökningen

Undersökningen baserar sig på en modell (Geneva motion wheel) som är utvecklad på Geneve universitetet. I undersökningen kan man välja mellan 10 negativa och 10 positiva känslor samt ett alternativ för inga känslor alls. Sammanlagt svarade 717 personer på enkätundersökningen varav 620 bor i Raseborg och 97 annanstans. I undersökningen utnyttjades empatianalytik som tar avstamp i vetenskaplig känsloteori, -forskning och -algoritmer. Eftersom det fanns relativt få svar av personer utanför Raseborg, kan den delen ses endast som en fingervisning. Undersökningen utfördes som en enkätundersökning i mars 2021 av empatianalytikföretaget NayaDaya.

Undersökningsrapporten (på finska)

Mer resultat hittar du i undersökningens rapport.

Raasepori empatiatutkimusraportti NayaDaya 2021

Ladda nerVisa

Mer om Raseborgs brandingarbetet hittar du på raseborg.fi/branding


28.09.2021 / Cynthia Moed-Ring

Vassen kring fågeltornet i Västerby har nyligen krossats. Syftet är att återskapa ett gammalt betesområde med en öppen strandäng som gynnar vadare och andra fåglar.

Det är fråga om två naturskyddsområden, som ägs av Raseborgs stad och som hör till Natura 2000-programmet. Röjningen av betesområdet görs enligt en skötselplan som Nylands NTM-central godkänt. Staden har fått bidrag för projektet från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi. 

I området ingår ett vidsträckt vassbälte och en ung lundskog som tidigare varit öppna betesområden eller ängar. En del av området (ca 12 ha) återställs nu till betesmark och ingärdas. Lövsly, som växt upp på tidigare öppna områden, gallras. Värdefulla träd och speciellt sälg och asp samt busksnår sparas.

Från och med nästa vår kommer kor av rasen Highland Cattle att beta på området.

– Vandringsleden till fågeltornet och den fantastiska utsikten från tornet förbättras. Korna kommer att hjälpa oss vårda landskapet och hålla strandängen öppen. Det gynnar inte bara stadens invånare och fåglar utan också värdefulla växter, fjärilar, skalbaggar, humlor och bin, berättar Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson.

Mer information:

Projektledning och betesplanering: Miljöchef Maria Eriksson, tfn 019 289 2375, maria.m.eriksson(at)raseborg.fi

Vasskrossning: Hongiston Konetyö Oy, Arttu Hongisto, tfn 050 4351927


28.09.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Nu stiger smittsiffrorna brant i Raseborg!

Måndagen den 27.9.2021 var rekorddag med 14 nya fall och under den allra senaste tvåveckorsperioden 14.9–27.9 (tisdag-måndag) har vi sammanlagt 41 nya fall som ger en incidens på 149/100 000/14 dagar.

– Så höga siffror har vi inte haft under hela pandemin i Raseborg. Andelen positiva test av alla tagna test är 6,2 % vilket är en enormt hög siffra, säger chefsläkare Tove Wide.

Under vecka 37 och 38 var 79 % av de nya positiva ovaccinerade, en del av dem barn som inte kan få vaccin. Om man lämna bort personer under 12 år från siffrorna, var 75 % av de nya positiva helt ovaccinerade men sådana som haft möjlighet att få vaccin. Några hade påbörjat vaccin eller fått sin andra dos bara några dagar innan smittan. 7 % fick covid-infektion trots att de fått sitt andra vaccin över en vecka innan smittan.

– Vi vet att vaccinet inte ger 100 % skydd, men de flesta undviker infektionen tack vare vaccinskyddet och sjukdomen blir lindrigare, fortsätter Wide.

Vi ser mest smitta bland unga vuxna. Dagis- och skolbarn och medelålders personer finns också representerade, men ingen över 60 under de senaste två veckorna. Smitta förekommer i skolklasser, dagisgrupper och på arbetsplatser. Många får smitta inom familjen och några på fester. Det finns några som varit utomlands men de allra flesta har nu fått smittan i Raseborg och nästan alla är raseborgare.

– Smittspårningen har snart ett övermäktigt jobb och tar resurser från annan hälso- och sjukvård. Vad kan vi göra? Munskydden behövs fortfarande på allmänna platser och där som många samlas. Man ska också använda munskydden rätt! Det är ingen idé med ett munskydd som hänger under näsan eller under hakan eller åker av och an mellan fickan och ansiktet. Och så tar vi vaccinet, det är det bästa skyddet! Med höga smittsiffror kommer det också några som blir allvarligt sjuka och det vill vi undvika, påminner Wide.

Vaccineringar

77 % av invånarna har nu fått sin första dos och 67,5 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Vi påminner om att det fortfarande är möjligt att komma och vaccinera sig! Imorgon på onsdag 29.9.2021 ordnas en pop-up-vaccinering i Ekenäs, kl. 14-18. Adressen är Ekgränd 2 (f.d. Hagahemmets utrymmen).

Det går också bra att boka din tid via coronavaccinbokning.fi eller per telefon 019 289 3141!


22.09.2021 / Petra Louhimies

Personer som har besökt restaurang Höijers i Ekenäs torsdag 16.9.2021 kl. 11-12 (och suttit inomhus i restaurangsalen) kan ha blivit exponerade för coronaviruset.

Om du besökt restaurangen vid denna tidpunkt och får symtom, boka tid till coronatest. Läs mer om de nya instruktionerna kring testning.


21.09.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 36–37

Under den senaste 14 dagars perioden (6-19.9.2021) har vi i Raseborg haft 9 nya fall av covid-19. Det betyder en incidens på 32,7/100 000/14 dagar.

– Andelen positiva test av alla test är under en procent, 0,91 % och smittkällan är känd i ungefär 2/3 av fallen. Alla dessa siffror innebär att situationen i Raseborg nu går mot det bättre och vi hoppas att det fortsätter så, säger chefsläkare Tove Wide.

Nya anvisningar gällande testning

Regeringen har kommit ut med en ny hybridstrategi enligt vilken både Institutet för hälsa och välfärd (THL) och vårt sjukvårdsdistrikt HUS har uppdaterat sina anvisningar för när man ska gå på test. I Raseborg följer vi samma riktlinjer.

För vuxna gäller följande:

Du behöver i regel inte gå på test om du har lindriga symtom och dessutom

 • fått ditt andra vaccin för minst en vecka sedan eller
 • haft coronainfektion under de senaste 6 månaderna eller
 • fått ett vaccin och har någon gång tidigare haft en coronainfektion.

Du rekommenderas trots allt ta test om

 • Coronaguiden rekommenderar test (Coronaguiden uppdateras enligt nya direktiv)
 • du hör till en allvarlig riskgrupp på grund av ålder (över 60 år), sjukdom eller medicinering
 • du är gravid
 • du har exponerats för coronaviruset under de två senaste veckorna eller fått meddelande via Coronablinkern
 • du arbetar inom social- och hälsovården

Ovaccinerade vuxna ska alltid gå på test vid symtom på virusinfektion.

Gå inte på jobb och undvik kontakter om du är sjuk. Om du har tillfrisknat och känner dig pigg men har lindriga restsymtom exempelvis tillfällig rethosta, kan du återgå på jobb.

För barn gäller följande:

Barn under 12 år, som insjuknar med lindriga förkylningssymtom behöver inte alltid testas. Däremot ska de stanna hemma och undvika kontakter utanför hemmet tills symtomen lättat betydligt och barnet orkar med normala sysslor.

I följande fall rekommenderas ändå test:

 • barnet har symtom och man vet att hen exponerats för ett bekräftat coronavirusfall under de senaste två veckorna
 • barnet har symtom och det i familjen finns ovaccinerade 16 år fyllda personer eller personer vars immunförsvar mot coronaviruset är bristfälligt
 • om läkaren som sköter barnet bedömer att ett test är nödvändigt.

Du kan enligt egen bedömning boka test åt ditt barn ifall du misstänker coronainfektion.

För barn över 12 år, som inte är vaccinerade eller enbart fått sitt första vaccin gäller samma testkriterier som för vuxna.

Barn kan återvända till daghem eller skola när de tydligt tillfrisknat, även om de ännu har lindriga restsymtom såsom lindrig snuva eller hosta.  

Vaccineringar

77 % av invånarna har nu fått sin första dos och 67,4 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Pop-up-vaccineringar

Två nya pop-up-vaccineringstillfällen ordnas:

27.9.2021 kl. 10-14 i Karis idrottshall
29.9.2021 kl. 14-18 i Ekenäs, Ekgränd 2, (FÖRE DETTA Hagahemmets utrymmen, följ skyltningen!)

Vid pop-up-tillfällen kan du få din första, andra eller tredje vaccindos utan tidsbokning! Den andra vaccindosen kan fås 6 veckor efter den första och den tredje dosen två (2) månader efter den andra. Observera att den tredje vaccindosen gäller endast personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Läs mer nedan.

Till pop-up-vaccineringen behöver man inte anmäla sig på förhand utan det räcker med att dyka upp med sitt identitetsbevis eller sitt FPA-kort.

Så här fungerar pop-up-vaccineringen i korthet:

 1. Kontrollera att du har med dig ditt identitetsbevis eller FPA-kort innan du startar hemifrån.
 2. Kom till vaccinationsplatsen och ställ dig i kön.
 3. Visa ditt ID-bevis/FPA-kort till personen som tar emot dig.
 4. Du styrs till ett vaccinationsbås där du får ditt vaccin.
 5. Stanna kvar i 15 minuter efter att du fått ditt vaccin

Andra dosen kan tidigareläggas

Det är nu möjligt att få andra dosen efter 6 veckor från den första. Det är viktigt att komma ihåg att ta den så kallade boosterdosen för att få ett tillräckligt bra skydd!

Gå in på coronavaccinbokning.fi och boka din tid eller ring 019 289 3141!

Vaccinationspunkten i Ekenäs finns nu i f.d. Hagahemmets utrymmen!

Tredje dosen endast för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Enligt THL:s instruktioner kommer Raseborg att erbjuda en tredje vaccindos för 12 år fyllda personer som på grund av sjukdom eller vård har ett kraftigt nedsatt immunförsvar.

OBS! Tid till den tredje vaccinationen kan bokas per telefon 019 289 3141 men du kan också besöka något av våra pop-up-vaccineringstillfällen. Från och med onsdag 21.9.2021 kan man också boka sin tid via nättjänsten coronavaccinbokning.fi

Den tredje vaccindosen kan ges tidigast två månader efter den andra dosen. I enlighet med THL:s anvisningar räknas följande till gruppen med kraftigt nedsatt immunförsvar:

 • Organtransplantation
 • Till gruppen hör personer som har genomgått en organtransplantation.
 • Stamcellstransplantation
 • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare.
 • Dialys och svår kronisk njurinsufficiens
 • Långt gången eller ovårdad HIV
 • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

Mer information finns på THL:s webbplats.


14.09.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 35–36

Under den senaste 14 dagars perioden (30.8-12.9.2021) har vi i Raseborg haft 11 nya fall av covid-19. Vi har inte haft några massexponeringar.

Vaccineringsstatistik

76,4 % av invånarna har nu fått sin första dos och 65,1 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Under de två pop-upvaccineringstillfällen som ordnades 4.9 och 11.9 fick sammanlagt 319 personer sitt vaccin. 208 personer fick sin första dos och 111 personer sin andra dos!

– Vaccin finns och vår målsättning är 90 % vaccinerade i alla åldersgrupper eller 80 % av hela befolkningen, barn inräknade. Det är en hög men en möjlig målsättning och vi är på god väg, säger chefsläkare Tove Wide.

Det är nu möjligt att få andra dosen efter 6 veckor från den första. Det är viktigt att komma ihåg att ta den så kallade boosterdosen för att få ett tillräckligt bra skydd!

Gå in på coronavaccinbokning.fi och boka din tid eller ring 019 289 3141!

När man bokar sin vaccinationstid är det bra att observera att vaccinationspunkten i Ekenäs flyttar från bollhallen till f.d. Hagahemmets utrymmen nästa vecka!


14.09.2021 / Petra Louhimies

Finalisterna till affärsidéävlingen GAME of IDEAS III som ordnas av Novago är valda och finalen närmar sig med stormsteg. Uttagningarna är nu över och finalisterna har valts ut. I årets final kommer det att delta åtta mycket intressanta företagsidéer.

Du är hjärtligt välkommen att följa den spännande finalen på plats och ställe och samtidigt har du möjlighet att rösta fram din egen favorit. Vi kommer att bjuda på en liten matbit från kl. 16.00 och då har du även möjlighet att nätverka med andra företagare från området.

Program

16.00 – 16.45 Nätverkande & tilltugg
17.00 Tävlingen börjar!
19.20 – 19.50 Paus- och pausprogram: intervju med föregående års tävlanden, Sebastian Laxell (Whiteboard.fi) och Tomi Koivulehto (BNG Palvelut Oy)
20.00 – 20.15 Vinnarna publiceras!

Anmäl dig senast tisdagen den 14.9.2021.

Tävlingen sänds också Live och länken hittar du på Västra Nylands, Länsi Uusimaas och Novagos hemsidor. På Novagos hemsida finns direktiv & kod för hur du röstar fram din favorit.

Novago ordnar tävlingen i samarbete med företagarföreningarna och andra aktörer i området samt FiBAN. Som konferencier för årets final fungerar Reidar Wasenius. Juryn består i år av Annukka Mickelsson, Reima Linnanvirta och Olli Malmivaara.


10.09.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs nya marknadsföringsplan godkändes i stadsstyrelsen i januari 2021. Marknadsföringsplanen klargör stadens marknadsföringsorganisation, ansvarsfördelning samt presenterar de strategiska tyngdpunkterna för stadens marknadsföring de kommande åren. Marknadsföringsplanen kompletteras med en Tone of voice -handbok som skapas genom stadens brandingprojekt. Boken färdigställs under hösten 2021. Läs mer om projektet på stadens brandingsida.

Raseborgs marknadsföringsplan 2021-2023

Ladda nerVisa


8.09.2021 / Petra Louhimies

I vårt land utdelas sammanlagt 207,5 miljoner euro i återhämtningsmedel ur EU:s landsbygdsfond, varav 26 miljoner anvisas landsbygdsföretag. Stödansökan öppnas inom kort. Nu lönar det sig för företag med koppling till gårdar samt för mikro- och småföretag på landsbygden att börja förbereda projekt med koppling till ibruktagande av förnybar energi eller effektivare eller energisnålare teknik samt digitalisering eller ägarbyten.

Finansiering kan sökas under en relativt kort tid, så nu söker man projekt som är färdiga att genomföra och där de dokument (tillstånd) som krävs är i skick eller kan skaffas snabbt.

Följande uppgifter är förhandsuppgifter om återhämtningsmedlen och villkoren för dessa, så ändringar är möjliga.

Investeringsobjekt och villkor

Återhämtningsmedlen riktas till mikro- och småföretag på landsbygden, företag med koppling till gårdar samt till företag som förädlar jordbruksprodukter och livsmedel (mikro- och små företag). Stöd kan beviljas bland annat för följande immateriella och materiella investeringar:

• En ny teknik eller ett nytt verksamhetssätt som är effektivare eller sparar energi eller på annat sätt uppfyller BAT-kraven (Best Available Technology).
• Ökning av digitaliseringen i företagsverksamheten.
• Byte av energiform till förnybar energi. Ökad användning av förnybar energi (t.ex. solpaneler och luftvärmepumpar). Produktion av förnybar energi för företagets eget bruk (företagets lokaler).
• Förbättring av energi- och materialeffektiviteten samt minskning av svinnet (materiella och immateriella investeringar som förbättrar företagets resurseffektivitet).
• Förnyande av befintliga anläggningar som producerar förnybar energi.

Stöd kan sökas antingen av nystartade eller redan verksamma företag vars investeringar genomförs i ett stödberättigande landsbygdsområde (SYKE:s definition). Stöd beviljas alltså inte
företag i stadsområden och inte heller för anskaffning av begagnade maskiner eller anordningar. Om företaget verkar på samma tomt som en bostadsbyggnad är det möjligt att få stöd. Stödvillkoren i fråga möjliggör också energiinvesteringar i företag med koppling till gårdar där företagsverksamheten bedrivs i samband med jordbruket och under samma FO-nummer.

Stödnivån för investeringar i mikro- och småföretag som bedriver affärsverksamhet utanför jordbruket samt företag med koppling till gårdar är 30 procent. De godtagbara kostnaderna ska uppgå till minst 10 000 euro och på investeringarna tillämpas den allmänna de minimis-förordningen.

Stödnivån för investeringar i mikro- och småföretag som förädlar jordbruksprodukter och livsmedel samt flerbranschgårdar är 35 procent. De godtagbara kostnaderna ska uppgå till minst 10 000 euro. Stödets maximibelopp är 200 000 euro (Annex I-produkter). För övriga slutprodukter (Non-Annex I) beviljas stöd enligt de minimis-villkor.

Investeringsstödnivån för nya anläggningar eller produktionsenheter som producerar biogas är 50 procent. De godtagbara kostnaderna uppgår till minst 10 000 euro. De godtagbara totala kostnaderna är högst 2 miljoner euro. Anläggningens totala effekt får vara högst 2 MW.

Ägarbyten

Nystartade mikro- och småföretag som sysselsätter andra och är verksamma på glesbygden och kärnlandsbygden (SYKE:s klassificering) kan ansöka om återhämtningsmedel för att skaffa väglednings-, rådgivnings- och experttjänster i anslutning till beredningen av ägarbytet. Stödnivån för ägarbyten är högst 10 000 euro per byte. Det minsta stöd som beviljas är 2 000 euro.

Ansökan om återhämtningsmedel och val av projekt som ska finansieras

Ansökningarna görs via Hyrrä-systemet till regionens NTM-central. Ansökningstiden kommer att meddelas senare.
NTM-centralen poängsätter de ansökningar som inkommit enligt urvalskriterierna och väljer ut de projekt som bäst uppfyller urvalskriterierna för finansiering. Vid valet av projekt fästs särskild uppmärksamhet vid hur färdigt projektet är att genomföra samt vid den sökandes förmåga att inleda genomförandet så snart som möjligt efter valet. Återhämtningspengarna för projekt som finansieras ska användas under de tre år som följer efter det år då de binds.

Mer information

Läs mer om återhämtningsmedlen: Webbplatsen Landsbygd.fi (länk)

Företagsexperter vid NTM-centralen i Nyland

• Siina Viskari, siina.viskari(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 178
• Tony Lassas, tony.lassas(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 091
• Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 115

NTM-centralen i Nyland
Företagsutveckling
NTM-centralen i Nyland, PB 36, 00521 Helsingfors
Besöksadress: NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 A, 2 vån., 00520 Helsingfors
Tfn 0295021180


8.09.2021 / Petra Louhimies

EU:s landsbygdsfonds återhämtningsmedel kan sökas för projekt som förbättrar digitaliseringen, klimat- och miljöåtgärderna vid företag samt datakommunikationsförbindelserna på landsbygden. Finansiering kan sökas under en relativt kort tid, så nu söker man projekt som är färdiga att genomföra och där de dokument (tillstånd) som krävs är i skick eller kan skaffas snabbt.

Det finns separata urvalskriterier för projekt som finansieras med återhämtningsmedel och i valet av projekt söker man objekt som uppfyller målen för återhämtningsmedlen. Ansökningarna görs via Hyrrä-systemet till regionens NTM-central. Vid valet av projekt fästs särskild uppmärksamhet vid hur färdigt projektet är att genomföra samt vid den sökandes förmåga att inleda genomförandet så snart som möjligt efter valet. Återhämtningspengarna för projekt som finansieras ska användas under de tre år som följer efter det år då de binds.

Ansökan om finansieringsstöd är redan öppen för bredbandsinvesteringar och investeringar på gårdar. Ansökan för landsbygdens innovationsgrupper öppnas inom kort. Ansökningstiden för företag meddelas senare och uppgifterna om stöd som gäller företag baserar sig på förhandsuppgifter.

Ansökan om bredbandsinvesteringar pågår för närvarande – den andra ansökningsomgången avslutas den 30 september 2021

För närvarande pågår den andra ansökningsomgången för bredbandsinvesteringar 15.6–30.9.2021. Finansieringen riktas till landsbygdsområden som inte byggs på marknadsvillkor. Stödprocenten kan uppgå till 70 procent. Stödmedlen har inte kvoterats per NTM-central, utan projekten finansieras vartefter de uppstår. Beslut om vilka projekt som ska finansieras fattas under hösten, men projektet kan inledas redan på egen risk efter att ansökan har anhängiggjorts hos NTM-centralen. Läs mer.

Mikroföretag och småföretag på landsbygden samt företag med koppling till gårdar

Enligt förhandsuppgifterna kan stöd sökas för investeringar som gäller ökad digitalisering samt ibruktagande och ökning av förnybar energi. Investeringarna kan vara till exempel solpaneler, luftvärmepumpar, byggande av bioanläggningar, produktion av förnybar energi för företagets eget bruk, förbättring av energi- och materialeffektiviteten eller minskning av svinnet eller förnyande av anläggningar som producerar förnybar energi. Stöd kan sökas om man tar i bruk en ny teknik eller ett nytt verksamhetssätt som är effektivare eller sparar energi eller på annat sätt uppfyller BAT-kraven (Best Available Technology).

Stöd kan sökas av mikro- och småföretag på landsbygden, företag med koppling till gårdar samt av mikro- och småföretag som förädlar jordbruksprodukter och livsmedel (inklusive företag med koppling till gårdar). Företaget kan vara nystartat eller redan bedriva verksamhet. Stöd beviljas inte företag i stadsområden eller för anskaffning av begagnade maskiner och anordningar.

De godtagbara kostnaderna ska uppgå till minst 10 000 euro. Stödprocenten i projekt som genomförs av livsmedelsförädlingsföretag är 35 procent och stödets maximibelopp är 200 000 euro (Annex I-produkter) och för övriga slutprodukter enligt de minimis-villkoren. För övriga företag är stödnivån för projekten 30 procent och omfattas av de minimis-villkor

Investeringsstödnivån för nya anläggningar eller produktionsenheter som producerar biogas är 50 procent. De godtagbara kostnaderna uppgår till minst 10 000 euro. De godtagbara totala kostnaderna är högst 2 miljoner euro. Anläggningens totala effekt får vara högst 2 MW.

Ägarbyten i mikro- och småföretag på landsbygden

Enligt förhandsuppgifterna stöds också ägarbyten i nya mikro- och småföretag (sysselsättande) på glesbygden och kärnlandsbygden (SYKE:s definition) med återhämtningsmedel. Stöd kan sökas för att skaffa väglednings-, rådgivnings- och experttjänster i anslutning till beredningen av ägarbytet. Stödet är en engångsersättning på högst 10 000 euro och det minsta stödet som beviljas är 2 000 euro.

Återhämtningsmedel för gårdar

Gårdar kan ansöka om återhämtningsmedel för investeringar som främjar arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd. Dessa investeringar kan vara till exempel täckning av gödselstäder för att förbättra ventilationen i produktionslokaler, fullfodervagnar och ibruktagande av förnybar energi, såsom anskaffning av solpaneler, byggande av en flisvärmecentral eller till exempel byggande av en anläggning för biogasproduktion. Stödet till investeringar i produktion av biogas inom jordbruket stiger från 40 procent till 50 procent. I övrigt förblir stödprocenterna och stödvillkoren oförändrade för gårdar.

Landsbygdens innovationsgrupper

Ansökan för landsbygdens innovationsgrupper, det vill säga EIP-grupperna (EIP = European Innovation Partnership), pågår under tiden 7.9–29.10.2021. EIP-projekten förutsätts antingen främja ibruktagandet av digitala lösningar, övergången till en grön ekonomi eller förbättra primärproduktionens anpassnings- och stresstålighet i föränderliga förhållanden. Det ordnas informationstillfällen om EIP-projekt den 7 september och den 7 oktober. Läs mer.

Mer information

Läs mer om återhämtningsmedlen: Webbplatsen Landsbygd.fi

Företagsexperter vid NTM-centralen i Nyland

• Siina Viskari, siina.viskari(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 178
• Tony Lassas, tony.lassas(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 091
• Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 115
Projektexperter vid NTM-centralen i Nyland
• Juha Mäkinen, juha-k.makinen(at)ely-keskus.fi, 0295 021 110 (bredbandsprojekt)
• Maria Konsin-Palva, maria.konsin-palva(at)ely-keskus.fi, 0295 021 081
• Miia Koivunen, miia.koivunen(at)ely-keskus.fi, 0295021180

NTM-centralen i Nyland
Företagsutveckling
NTM-centralen i Nyland, PB 36, 00521 Helsingfors
Besöksadress: NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 A, 2 vån., 00520 Helsingfors
Tfn 0295021180


7.09.2021 / Petra Louhimies

Företagarna i Raseborg har valt Oy Daniek Ab / Ekenäs Däckmarket som årets 2021 företagare

Oy Daniek Ab grundades i Ekenäs år 1990 och började sälja däck på sidan om Esso i deras lokaler. 1994 utökade de sin verksamhet med de första hyresbilarna, uthyrningsverksamheten bestod ursprungligen av en skåpbil och en personbil. År 2000 började de sälja däck och fälgar på allvar och då blev det Ekenäs Däckmarket som låg på Järnvägsgatan i Ekenäs. Bara efter fem år flyttade de till nuvarande lokaliteter, Vitsippsgränden 1.

Nu 2021 har de däckhotellet för c. 1400 bilars hjul och 3 paketbilar, en minibuss, 4 personbilar och 2 släpvagnar för uthyrning. Som sagt börjar hallen vara i minsta laget och de har även planer att utvidga verksamhet, så de håller ögonen öppna för nya lösningar.

2012 startade de generationsbyte, förtillfället ägs Oy Daniek Ab av bröderna Kim och Mats Danielsson 40% var och far Kjell Danielsson 20%.

Corona: “Vi har klarat Coronan väldigt bra, Då den bröt ut våren 2020 var försäljningen aningen lägre men sedan sommaren 2020 och framåt har vi haft mera kunder än tidigare då det rört sig så mycket turister i stan. Även sådana som köpt andra bostäder här har hittat till oss. Direkt då Coronan bröt ut byggde vi om en av våra hyresbilar för att kunna betjäna kunder även hemma, den blev en hitt och många använde tjänsten. Tjänsten finns kvar ännu och kommer nog alltid att finnas.” Berättar Kim Danielsson.

Årets företagare premiedares i Raseborg på Företagardagen den 5.9.2021. Då samlades lokala företagare i Påminne för att tillbringa en trevlig dag tillsammans. Programmet innehöll ett lekfullt tävling med backbilar och the WaLe’s stod för musiken. Företagarföreningens medlemsföretag Piazza food och Cafe Antique stod för catering och kaffeservice.

Kriterierna för valet var företagets långvarig verksamhet, redan över 30år, och kontinuerligt utveckling av sin verksamhet. De har fört igenom generationsbyte och satsar på välmående personal och sysselsätter även ungdomar under värsta säsongen.

I valet deltog Företagarna i Raseborg r.f:s styrelse, Raseborg stads utvecklingsavdelning och Novago Yrityskehitys Oy.

Tilläggsuppgifter:
Henna Ljung
Ordförande, Företagarna i Raseborg r.f
0503583024
raaseporin@yrittajat.fi / hennas@msn.com


3.09.2021 / Anne-Marie Ekholm

Simhallen öppnar med regelbundna öppethållningstider måndagen den 6.9.2021 kl. 6.00.

När du besöker Ekenäs simhall ska du följa de allmänna rekommendationerna, tvätta eller desinficera händerna samt nysa eller hosta i engångsnäsduk eller armveck och respektera avstånden till andra besökare och personalen.

Maskrekommendation gäller i allmänna utrymmen, men kunder rekommenderas inte använda munskydd i dusch- och bassängutrymmen.


2.09.2021 / Petra Louhimies

Coronavaccineringsevenemang i Raseborg

Lördag 4.9.2021 kl. 10–14 i Ekenäs bollhall
Lördag 11.9.2021 kl. 10–14 Karis idrottshall

På pop-up-evenemangen kan du få din första coronavaccindos eller din andra dos om det gått 8 veckor sedan den första.

Läs mer här!


31.08.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 33–34

Under den senaste 14 dagars perioden har vi i Raseborg haft 27 nya fall av covid-19. Detta ger en incidens på 98/100 000/14 dagar.

– Invånarna är bra på att gå på coronatest och det är fint, för så får vi smittkedjorna stoppade, säger chefsläkare Tove Wide.

– Det viktigaste nu är att fortsätta med vaccineringarna. Raseborgarnas vaccinationer går bra framåt och vårt mål är 90 % vaccinationstäckning i alla åldersgrupper över 12 år.

– Dubbla vaccin minskar risken att bli smittad och att smitta, och coronainfektionen hos en vaccinerad person är i allmänhet lindrig. Det talas om en tredje omgång vaccinationer men efter två vaccin är skyddet mycket bra. Planen på eventuella ytterligare boosterdoser görs för att göra skyddet mer långvarigt, fortsätter Wide.

Staden vill ännu påminna om pop-up-vaccineringar som ordnas:

 • Lördag 4.9.2021 kl. 10-14 i Ekenäs Bollhall och
 • Lördag 11.9.2021 kl. 10-14 i Karis Idrottshall.

Också studerande som har Raseborg som sin studieort är välkomna att ta sitt vaccin på pop-up-evenemangen!

Vaccineringsstatistik

75 % av invånarna har nu fått sin första dos och 61 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Klicka här för vaccinationsstatistik enligt åldersgrupp.


27.08.2021 / Sebastian Berg

Ungdomsgårdarna öppnar igen vecka 36 (7.9.2021). Ungdomsgårdarna i Raseborg har öppet enligt följande:

Karis Uncan:
Ti: 13.00–16.00 Mini (kl.13-17 åk.5-6) 16.00–19.00 (stora)
Ons: 13.00–16.00 Mini (kl.13-17 åk.5-6) 16.00–19.00 (stora)
Fre: 15.00–22.00 (kl.15-18 även åk.5-6)
Lö: 15.00–22.00 (kl.15-18 även åk.5-6)

Ekenäs Uncan:
Ti: 13.00–16.00 Mini (kl.13-17 åk.5-6) 16.00–19.00 (stora)
Ons: 13.00–16.00 Mini (kl.13-17 åk.5-6) 16.00–19.00 (stora)
Fre: 15.00–22.00 (kl.15-18 även åk.5-6)
Lö: 15.00–22.00 (kl.15-18 även åk.5-6)

Pojo Uncan:
Ons: 13.00–17.00 Mini, 16.00–19.00 (stora)

Tenala Uncan:
Fre: 14.00–17.00 (Minit) 17.00–21.00 (Stora)

Svartå Uncan:
Ti: 13.00 – 18.00

Du tar väl hänsyn till andra och besöker inte ungdomsgårdarna om du har symptom.


27.08.2021 / Robert Wigren

Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barnet ungdomen eller personen med funktionsnedsättning, som kan ha nytta av en utomstående vuxens tid och uppmärksamhet. Du är för barnet/ungdomen en trygg och pålitlig vuxen, som har tid att lyssna, hitta på saker tillsammans och samtidigt fungera som en vuxen förebild.

Personer, som är 18 år fyllda, med en balanserad livssituation och som har möjlighet att förbinda sig till verksamheten kan ansöka om att bli stödfamilj eller stödperson. För mer information om verksamheten inom familjecentret klicka här samt verksamheten inom handikappservice klicka här.

Om du blev intresserad, kom med på utbildningen för stödfamiljer och stödpersoner i höst!

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner ordnas enligt följande:

Lördag 20.11.2021 live träff i Ekenäs kl. 10.00-15.00 (Vi bjuder på brunch och kaffe)

Torsdag 25.11.2021 kl. 17.00-19.30 på distans

Torsdag 2.12.2021 kl. 17.00-19.30 på distans


Ta kontakt och anmäl dig till kursen senast 5.11.2021!

Raseborgs familjecenter:
socialhandledare Tobias Lindholm 019 289 3055 /
tobias.lindholm@raseborg.fi
Raseborgs handikappservice:
socialhandledare Rebecka Aakula 019 289 2228 /
rebecka.aakula@raseborg.fi
Enheten service för barnfamiljer i Hangö:
socialhandledare Lee Lindqvist 040 135 9493 / 
lee.lindqvist@hanko.fi
Sjundeå och Ingå socialservice:
socialhandledare Johanna Pousar 046 922 0886 /
johanna.pousar@siuntio.fi eller
familjearbetare Christine Miiros 044 386 1569 /
christine.miiros@siuntio.fi

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner 2021 SV

Ladda nerVisa

24.08.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 32–33

Under den senaste 14 dagars perioden (9-22.8.2021) har vi i Raseborg haft 17 nya fall av covid-19.

Detta ger en incidens på 62/100 000/14 dagar.

Vaccineringar

73,4 % av invånarna har nu fått sin första dos och 59 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Vaccinering av 12–15-åringarna fortsätter i samarbete med skolhälsovården och i dags dato har 34,3 % av den här åldersgruppen redan hunnit få sin första dos. Av 16–19-åringarna har redan 75,3 % fått sin första dos.

Mer vaccinationsstatistik enligt åldersgrupp hittas här.

Vi påminner också om pop-up-vaccineringar som ordnas:

 • Lördag 4.9.2021 kl. 10-14 i Ekenäs Bollhall och
 • Lördag 11.9.2021 kl. 10-14 i Karis Idrottshall.

18.08.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 31–32

Incidensen är 83,6/100 000/14 dagar.

Chefsläkare Tove Wide:

– Vi hoppades på en lugn sommar och fram till midsommar var det lugnt, men sedan blev det tyvärr annorlunda.

Delta-varianten som nu dominerar sprids snabbt. Med nya varianter har också den andra vaccindosen blivit viktigare: den första minskar risk för allvarlig sjukdom men en skyddseffekt på ca. 88 % nås först efter den andra vaccindosen. Vaccinationerna minskar smittorisken men vi ser ändå fall där även dubbelvaccinerade får smitta och smittar vidare.

”Tar det här aldrig slut?” har jag och säkert många andra tänkt. Begränsningar med allt vad det innebär för kultur och samvaro fortsätter, och arbetet med smittspårning är krävande. Vi berörs alla.

Nu finns smittan utbredd i samhället och fortsätter vara det ännu länge, men sjukdomen är nu mindre farlig än tidigare, åtminstone för dem som fått vaccin.

I Raseborg är vaccinationsnivån hög: Över 90 % av 70 år fyllda och äldre samt 80 % av alla över 50 år har fått båda vaccindoserna. Ungdomarnas vaccineringar har börjat med fart och det är en möjlig målsättning att få 90 % av alla över 12 år stuckna med en första dos inom några veckor, sedan kommer boosterdoserna efter två månader.

Nu finns det vaccin och vi kan sticka tusen doser i veckan och vid behov mera. Den som inte ännu blivit vaccinerad välkomnas att beställa tid, det är viktigt att invånarna fortsätter att komma till vaccination! Med en hög vaccinationsnivå kan vi leva ett vanligare liv.

Än så länge har inte alla haft möjlighet att få vaccin, de yngre är ännu i kö. Av solidaritet med dem som ännu väntar på sin första och sin andra dos skall vi fortsätta använda munskydd i butiker och bussar, tvätta/sprita händerna och hålla avstånd och begränsa våra kontakter till de viktigaste.

Vaccineringar

71,6 % av invånarna har nu fått sin första dos och 56,2 % har fått sin andra dos coronavaccin.

Vaccinering av 12–15-åringarna har inletts denna vecka. Vaccineringarna sker i samarbete med skolhälsovården i de olika skolorna runt Raseborg.

Staden ordnar också två pop-up-vaccinationstillfällen för alla personer över 12 år. Studerande med Raseborg som studieort har också möjlighet att få sitt vaccin under pop-up-tillfällena!

Pop-up-vaccineringarna ordnas:

 • Lördag 4.9.2021 kl. 10-14 i Ekenäs Bollhall och
 • Lördag 11.9.2021 kl. 10-14 i Karis Idrottshall.

Du kan komma till pop-up-vaccineringen både för att hämta din första vaccindos men också din andra dos om det gått minst 8 veckor från den första dosen! Till pop-up-vaccineringen behöver man inte anmäla sig på förhand utan det räcker med att dyka upp med sitt identitetsbevis eller sitt FPA-kort.

Så här fungerar pop-up-vaccineringen i korthet:

 1. Kontrollera att du har med dig ditt identitetsbevis eller FPA-kort innan du startar hemifrån.
 2. Kom till vaccinationsplatsen och ställ dig i kön.
 3. Visa ditt ID-bevis/FPA-kort till personen som tar emot dig.
 4. Du styrs till ett vaccinationsbås där du får ditt vaccin.
 5. Stanna kvar i 15 minuter efter att du fått ditt vaccin.


10.08.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 30–31

Under veckorna 30–31 har vi 20 positiva covid-19 fall i Raseborg. Av dessa är 2 icke-raseborgare som vistas på orten. Incidensen för raseborgarnas del är 65,5/100 000/14 dagar. Om man även räknar med icke-raseborgare som vistas på orten är incidensen 72,8/100 000/14 dagar.

Vaccineringar

70,4% av invånarna har nu fått sin första dos och 53,9% har fått sin andra dos coronavaccin. (THL 10.8)

Lediga vaccineringstider finns att boka och vi fyller på tider kontinuerligt. Om tiderna är slut, prova på nytt följande dag! Man kan boka sin tid till vilken vaccinationspunkt som helst, oberoende av var i Raseborg man bor.


7.08.2021 / Petra Louhimies

28.7.2021 kl. 12-13 restaurang Osteria (inomhusutrymmen)

Personer som har besökt restaurangen Osteria i Ekenäs onsdagen 28.7.2021 kl. 12-13 och som suttit inomhus kan ha blivit exponerade för coronaviruset. Personer som det gäller ombedes boka tid till coronatest, koronabotti.hus.fi/sv/, eller vid behov kontakta Raseborgs stads smittskyddsteam tfn 019 289 3111, vardagar 8–16, veckoslut 10–16

4.8.2021 kl. 12.45-13.30 restaurang Fyrens kabinett

Personer som har besökt restaurang Fyrens kabinett i Ekenäs onsdagen 4.8.2021 kl. 12.45-13.30 kan ha blivit exponerade för coronaviruset. OBS! Gäller endast besökare i kabinetten!

Personer som det gäller ombedes kontakta Raseborgs stads smittskyddsteam tfn 019 289 3111, vardagar 8–16, veckoslut 10–16.


6.08.2021 / Petra Louhimies

Skolstart

Skolstarten närmar sig! I Raseborg börjar skolorna i närundervisning. Vi vill också påminna om att munskyddsrekommendationen är i kraft, från årskurs 6 uppåt (gäller också åk 5 i sammansatta klasser).

I samband med skolstarten kör vaccineringen av våra 12–15-åringar så småningom i gång. Vaccineringen koordineras med skolorna och 12–15-åringarna kommer att erbjudas möjligheten att vaccinera sig i skolan. Det kommer också att vara möjligt att vaccinera sig vid våra vaccineringspunkter.

När tidtabellerna har slagits fast, kommer vi att informera vårdnadshavarna via Wilma.

Vaccineringar

Per 6.8.2021 ser vaccineringsprocenten ut som följande:
1. dos 69,7 %
2. dos 51,4 %

Regionförvaltningsverkets rekommendationer

Från och med 5.8.2021 är regionförvaltningsverkets rekommendationer gällande sammankomster i kraft också i Raseborg. Sammankomstbegränsningarna gäller alla sorters verksamhet, både enstaka evenemang och fortlöpande hobbyverksamhet.

 • Inomhus och i avgränsade utomhusområden kan man ordna sammankomster utan deltagarbegränsningar.
 • Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika närkontakter, det vill säga möjlighet att hålla trygga avstånd till varandra. Med närkontakt avses att kunderna inomhus vistas på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
 • I utomhustillställningar med över 50 personer måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre att ett specifikt avstånd ska hållas.
 • Om en tillställning inomhus har mer än tio deltagare och en tillställning utomhus mer än 50 deltagare måste man i tillställningens arrangemang dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning om förhindrande av coronavirussmitta som publicerades 31.5.2021 (öppnas i en ny flik).
 • Dessutom måste lagens allmänna hygienkrav uppfyllas; kunderna ska bl.a. erbjudas möjlighet att rengöra händerna och deras vistelse ordnas så glest som möjligt.

6.08.2021 / Anne-Marie Ekholm

Bollhallens gym kommer att öppna från och med 10.8.2021 med vissa begränsningar samt rådande corona restriktioner. Gymmet kommer att vara öppet följande tider:

Måndag – torsdag kl. 8.00 – 15.00
Fredag kl. 8.00 – 13.00

Observera att du bör vara färdigt ombytt, eftersom vi inte har omklädningsrummen till förfogandet. I gymmet kommer att finnas klädhängare samt skoställning som du kan använda vid behov. Ingången sker normalt via huvudingången. Personal kan vid behov ringas på plats till kassan (närmare instruktioner hittar du vid kassadisken).


5.08.2021 / Petra Louhimies

Trafikledsverket informerar.

Byggarbetet på riksväg 25 vid Läpps anslutning har inletts i juli under vecka 29 med anläggning av byggplatsen, röjning av trädbeståndet och nya trafikarrangemang.

I projektet byggs vid anslutningen mellan riksväg 25 och landsväg 111 en lätt planskild anslutning som förutsätter byggande av en ny korsningsbro. Samtidigt rivs den gamla underfartstunneln vid Bäljars. Dessutom bygger man i projektet en ny rondell vid anslutningen mellan lv 111, Läppåkersgatan och Doppinggränden.

Utöver förnyandet av belysningen i anslutningsområdet utökas vägbelysningen med cirka 1 km mot Hangö. Som Raseborgs stads egen upphandling genomförs också en förlängning av Doppinggränden. Under byggandet genomförs tillfälliga trafikarrangemang och omvägar.

”Syftet med projektet är att förbättra säkerheten och smidigheten av trafiken på riksväg 25. Genom de nya arrangemangen möjliggör man också en utveckling av markanvändningen i området”, berättar projektchef Elina Keränen vid Trafikledsverket om projektets bakgrund.

Kostnadskalkylen för projektet uppgår till 3,2 miljoner euro. Kostnaderna delas mellan Trafikledsverket och Raseborgs stad. Raseborgs stad står i sin helhet för kostnaderna för förlängningen av Doppinggränden.

Projektet inleds i juli 2021 och slutförs i augusti 2022. Beställaren är Trafikledsverket och Raseborgs stad, entreprenören är Louhintahiekka Oy

Karta över området

Kartbilden: Trafikledsverket


3.08.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 29–30

Under veckorna 29–30 har vi 25 positiva covid-19 fall i Raseborg. Av dessa är 20 raseborgare och 5 icke-raseborgare som vistas på orten. Incidensen för raseborgarnas del är 72,7/100 000/14 dagar. Om man även räknar med icke-raseborgare som vistas på orten är incidensen 90,9/100 000/14 dagar.

Deltavarianten är dominerande i Raseborg och den smittar mycket lättare än de andra varianterna. Man ser nu en ökning av behovet av sjukhusvård i Nyland, också yngre personer har behövt sjukhusvård.

Det är fortsättningsvis viktigt att minska risken för smittspridning genom att hålla distans, använda munskydd och agera ansvarsfullt i vardagen. Rekommendationen är att också vaccinerade ska fortsätta använda munskydd.

Vaccineringar

69,0% av invånarna har nu fått sin första dos och 50,3% har fått sin andra dos coronavaccin. (THL 3.8)

Det finns ett begränsat antal bokningsbara vaccinationstider!


3.08.2021 / Carina Nyholm

Bostad vid Fjälldalsgatan 7 i Helsingfors uthyrs till studerande från Raseborg. Bostaden delas med två andra studerande. Månadshyran är 290,58 euro. Bostaden lottas ut i första hand bland sådana som nu studerar första året. Om sådana inte finns lottas bostaden ut bland alla andra sökande. Hyresavtalet upprättas för ett år i gången och kan förnyas maximalt i 5 år.

Tilläggsinformation ger bostadssekreterare Carina Nyholm, tfn 019 289 2811.

Fritt formulerad ansökan med studieintyg skall senast 18.8.2021 kl. 12.00 inlämnas till adressen Raseborgs hyresbostäder, bostadssekreterare Carina Nyholm, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.


2.08.2021 / Petra Louhimies

VR:s betalningssystem har ändrats från och med den 1.7.2021 så att fjärrtrafikens serie- och säsongsbiljetter inte längre säljs via R-kiosken. Det här betyder att staden inte längre kan erbjuda nya Eazybreak-resesedlar då dessa inte längre stöds av VR:s betalningssystem. (Eazybreaks produkter kan inte heller köpas via VR-appen.)

Staden utreder vilka möjligheter som finns att även framöver stöda arbetspendling till huvudstadsregionen och Åbo.

Den här informationen har också skickats per e-post i juli till stadens aktiva Eazybreak-användare.


29.07.2021 / Sirpa Huusko

Ekenäs Sommarkonserter- festivalen välkomnar dig till att njuta av sköna augustikvällar med musik i Ekenäs, Fiskars, Tenala och Billnäs. Festivalens konstnärliga ledare Jan Söderblom, kapellmästare Jukka-Pekka Saraste och Finländska Kammarorkestern bjuder som bekant på njutbara musikupplevelser under festivalens högklassiga konserter. Biljettförsäljning Lippu.fi och Luckan Raseborg

Under Ekenäs Sommarkonserter följer vi THLs och UKMs rekommendationer för hygien och trygghet. I kyrkan och i andra inomhus konserter rekommenderar vi att ansiktsmasker används. Antalet biljetter som säljs är färre än normalt så att närkontakter kan undvikas. Publiken följs till sina sittplatser och avlägsnandet efter konserten sker under arrangörens ledning.

Läs mera om årets program:
Ekenäs Sommarkonserter – Suomalainen Kamariorkesteri (finnchamber.fi)


27.07.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 28–29

Under veckorna 28–29 upptäcktes 28 positiva covid-19 fall i Raseborg. Detta ger incidensen 101/100 000/14 dagar. För tillfället har vi dessutom ett femtiotal människor i karantän. Det är fortfarande väldigt viktigt att boka tid till coronatest vid symtom, detta gäller även för dem som är vaccinerade.

– Hela Nyland befinner sig nu i accelerationsfasen. I Raseborg är största delen av fallen deltavarianten, vilket även innebär en större risk för smittspridning.

Det lönar sig också att ladda ner Coronablinker-appen eftersom den kan informera om exponering i situationer där stora folkmassor är samlade och smittspårningen inte har möjlighet att identifiera alla exponerade, påminner tf. chefsläkare Åsa A. Westerlund.

Regionförvaltningsverket förbereder ett beslut gällande offentliga tillställningar som innebär att restriktionerna som nu är i kraft i huvudstadsregionen, skulle gälla i hela Nyland från och med den 5.8. Vi informerar om eventuella förändringar i restriktionerna.

Vaccineringar

68,7% av invånarna har nu fått sin första dos och 45,5% har fått sin andra dos coronavaccin. (THL 26.7)

Det finns ett begränsat antal bokningsbara vaccinationstider!


23.07.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs beredskapsgrupp har samlats under torsdagen för att ställning till coronaläget som försämrats avsevärt inom de senaste dygnen. Nylands coronakoordinationsgrupp har dessutom på torsdag eftermiddag 22.7 konstaterat att hela Nyland är i accelerationsfasen.

– Coronaläget i Raseborg försämrats avsevärt inom några dygn: sammanlagt nio (9) nya fall konstaterats inom de tre (3) närmaste dygnen vilket betyder en incidens på 104/100 000/14 dagar när man också räknar med coronapositiva icke-raseborgare som vistas på orten. För tillfället har vi ett femtiotal personer i karantän, säger tf. chefsläkare Åsa A. Westerlund.

Stadens beredskapsgrupp vill därför påminna om följande:  

1. Det är fortfarande ytterst viktigt att testa sig om man har symtom. Börja med att göra en symtombedömning via Coronaguiden. Via Guiden bokar du också din testtid behändigt.

OBS! Medan du väntar på ditt testresultat, ska du stanna hemma och inte röra dig bland andra människor! Ifall ditt testresultat visar sig vara positivt, kan du ha exponerat andra också under tiden du väntar på resultatet.  

2. Använd munskydd alltid inomhus i allmänna utrymmen och också utomhus på offentliga platser då det inte är möjligt att hålla avstånd!

3. Desinficera händerna när du besöker affärer, butiker eller andra allmänna utrymmen. Kom också ihåg att hålla avstånd till andra människor. Det är också viktigt att näringsidkarna noggrant följer regionförvaltningsverkets hygienbestämmelser, bland annat genom att erbjuda möjlighet till att desinficera eller tvätta händerna!

Uppdaterat vaccineringsläge i Raseborg:
dos 1: 68,3 %
dos 2: 42,5 %

Raseborgs stads beredskapsgrupp följer med läget kontinuerligt.


21.07.2021 / Nina Sointu

I Raseborg, längs med Kustbanan, finns 29 nationellt betydelsefulla byggda kulturmiljöer. Det är ett stort antal destinationer koncentrerat på ett område och gör Raseborg känd för sitt värdefulla kulturlandskap med slott, bruksområden och herrgårdar. På grund av detta har många inflyttare, stugbor och inhemska turister riktat sin uppmärksamhet mot Raseborg.

Raseborg slottsruiner. BILD: Johan Ljunqvist / Multifoto

Från gravröse till slott och järnbruk

Spår av bebyggelse har hittats i Raseborg allt från bronsåldern. Till exempel av hela Nylands cirka 150 bronsålderns gravröse finns en tredjedel i Raseborg. Under följande tidsperiod järnåldern, har Raseborg området förblivit bebodd och man har hittat relativt mycket den tiden föremål från Karis-Ekenäs trakten.

Genom hela sin historia, har Raseborg varit en viktig handelsplats på grund av dess goda land- och vattenförbindelse. På 1300-talet var Junkarsborg i Karis ett viktigt förbindelsepunkt och Raseborgs slott har fungerat som köpcentrum från och med 1400-talet. Några sekel senare blev Raseborg en mittpunk för bruksområden, då flera av Finlands äldsta järnbruk etablerades här; i Svartå, Antskog, Billnäs och Fiskars, och så lite senare Skogby masugnsområde.

Signifikanta herrgårdar

Kungsvägen sträckte sig redan på 1300-talet i Norge från Bergen till Oslo och därifrån via Stockholm till Mariehamn i Finland. Vidare genom skärgården till Åbo och genom södra Finland till Viborg i Ryssland och ända fram till St. Petersburg. Kungarna och deras kurirer, biskopar och borgare, konstnärer och arméer har färdats längs vägen. Vägen byggdes troligen som en ridväg mellan slotten i Åbo och Viborg. Senare fungerade vägen som en gammal postväg. Rutten ledde från by till by och längs vägen byggdes herrgårdar, lantbruk, krogar och gästgiverier. Längs med vägen kunde resenärerna övernatta och äta.

Snappertuna kyrkoby. BILD: Johan Ljunqvist / Multifoto

Idag kan du fortfarande stanna och äta på flera av dessa herrgårdar. Dessutom ordnas det en mängd olika aktiviteter där man kan njuta av dessa unika miljöer, all från yogaveckoslutr till jaktturer. Många gårdar som gynnats av traditionellt jordbruk har också utvidgat sin verksamhet till turism.

Även Kustbanan har en lång historia

Den första etappen sträckte sig från Åbo till Karis och öppnades för allmän trafik år 1899. För detta ändamål byggdes också Finlands första järnvägstunnel, den 156 meter långa sträckan i Skuru. Resten av banan från Karis till Helsingfors slutfördes 1903.

Att resa med tåg är ett hållbart sätt att ta sig runt och fler människor som reser till Rasebog hoppas komma dit utan egen bil. Staden har rätt nyligen gett ut en ny strategi för att främja cykling, vars ändamål är att öka tillgängligheten med cykel, särskilt genom att ansluta järnvägsförbindelser till ett omfattande cykelnätverk.

Snart kommer det till exempel att vara möjligt att cykla tryggt mellan Karis och Ekenäs på den nya lätttrafikvägen. Banvallens cykelbana från Karis via Billnäs bruk till Fiskars, är också en populär dagsutflyktrutt för resenärer som anländer till Karis med tåg.


21.07.2021 / Petra Louhimies

Simhallen öppnar måndag 6.9.2021. Detta förutsatt att inte Corona-restriktioner är i kraft som begränsar verksamheten.

Simhallen har under sommaren genomgått en omfattande konditionsgranskning. Konditionsgranskningen som genomfördes av företaget Contesta gjordes för att kunna planera en renovering av simhallen.

När simhallen i mitten av augusti är återställd efter konditionsgranskningen, kan stadens utrymmesförvaltning börja fylla bassängerna. Att fylla bassängerna och få vattenprover godkända, som krävs för att kunna öppna simhallen, tar drygt två veckor. Så även om simhallens ytor är i skick igen i augusti tar det ännu över två veckor före simhallen kan öppna. Tyvärr lyckades inte staden forcera tidtabellen så att bassängerna kunde börja fyllas i juli.

Det är stadens utrymmesförvaltning som ansvarar för byggnaden och sköter alla tidtabeller och upphandlingar för byggnadens underhåll och konditionsgranskningen, samt övervakar att arbetena fortskrider. Stadens fritidsavdelning är ansvarig för själva verksamheten i simhallen, som simövervakningen och den ledda verksamheten med simskolor och vattengymnastik. För simskolornas och andra kursers del som stadens fritidsavdelning erbjuder, öppnar möjligheten att anmäla sig i augusti och kurserna planeras starta i september.

För mera information:

Thomas Flemmich, t.f. stadsdirektör, 0192892100 (thomas.flemmich(at)raseborg.fi)

Catharina Lindström, fastighetschef, 019 289 3985. Svarar på frågor angående konditionsgranskningen och underhållsfrågor.

Fredrika Åkerö, fritidschef, 019 289 2145. Svarar på frågor angående den ledda verksamheten.


20.07.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 27–28

Under veckorna 27–28 upptäcktes 10 positiva covid-19 fall i Raseborg. Dessutom har vi 8 positiva personer, som befinner sig i Raseborg men är från andra orter. Sammanlagt ger detta en incidens på 65/100 000/14 dagar.

Av alla dessa härrör sig 6 fall från Hangö regattan.

Vaccineringar

68,2% av invånarna har nu fått sin första dos och 41,3% har fått sin andra dos coronavaccin. (THL 20.7)

Det finns nu ett begränsat antal bokningsbara vaccinationstider!


19.07.2021 / Petra Louhimies

Personer som har besökt Hamnterrassen Baywatch i Ekenäs och suttit inomhus fredagen 16.7.2021, mellan kl. 16–24 kan ha blivit utsatta för coronavirussmitta.

Personer som det gäller ombedes boka tid till coronatest, koronabotti.hus.fi/sv/, eller vid kontakta Raseborgs stads smittskyddsteam tfn 019 289 3111, vardagar 8–16, veckoslut 10–16.


13.07.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 26–27

Under de två senaste veckorna har det konstaterats 12 fall av coronavirus i Raseborg. Detta ger incidensen 44/100 000/14 dagar.

Vaccineringar

68% av invånarna har nu fått sin första dos och 35,6% har fått sin andra dos coronavaccin. (THL 12.7)

Det finns nu ett begränsat antal bokningsbara vaccinationstider!

Följande grupp kan boka tid för vaccinering:

Personer i åldern 12–15 år (födda 2006–2009) som hör till en riskgrupp har nu möjlighet att boka tid för coronavaccination. Vid vaccinationstillfället skall den som vaccineras ha fyllt 12 år. Du kan gå in på webbsidan för Institutet för hälsa och välfärd för att kontrollera vem som hör till en riskgrupp.

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet: Samtycke-till-coronavirusvaccination-av-ungdomar.pdf.

Boka tid i första hand via webben www.koronarokotusaika.fi/sv. eller per telefon på numret 019 289 3141.


12.07.2021 / Petra Louhimies

Du, som kommit som resenär till Raseborg från ett riskland måste gå på ett coronatest 3 till 5 dagar efter ankomst till Finland. Du behöver inte gå på test om du har ett intyg över godtagbar vaccinationsserie mot covid-19 eller ett intyg över att du haft en covid-19 infektion inom 6 månader.

Boka din tid till coronatest via Finentry.fi. Användningen av FINENTRY-tjänsten, reservering till coronavirustest som gjorts med hjälp av tjänsten och själva testet är avgiftsfritt. De närmaste Finentry-provtagningsställena är i Hangö och Lojo.

Vid problem ring tel 019-289 3111 kl 10-15 / Raseborgs stads smittskyddsteam.


12.07.2021 / Petra Louhimies

Det uppstod en vattenläcka på Malmgatan i Karis på måndag förmiddag 12.7.2021 och Raseborgs Vatten var tvungen att stänga vattentillförseln. På grund av läckan är vattendistributionen stängd i delar av Karis centrum. Reparationsarbeten pågår. Raseborgs Vatten beklagar olägenheten som detta medför.


9.07.2021 / Petra Louhimies

Som en del av projektet #Rannikkovesivisio frågar LUVY Raseborgs, Kyrkslätts och Ingås invånare och stugägare om deras observationer och åsikter gällande kustvattnet.

I projektet letar de också efter potentiella våtmarker och diken som behöver röjas för kommande förbättringar. Förbättringarna av dem kommer att inledas enligt resurser år 2022. Delta i kustvatten-enkäten och var med och påverka! Enkäten är öppen mellan 6.7-30.9.2021: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip

Läs mer om projektet: https://www.luvy.fi/sv/projekt/kustvattenvisionen/


6.07.2021 / Petra Louhimies

Personer som har besökt Lunchrestaurangen Centro i Ekenäs to 1.7.2021 och suttit inomhus mellan kl 12-12.45 kan ha blivit utsatta för coronavirussmitta.

Personer som det gäller ombedes boka tid till coronatest, koronabotti.hus.fi/sv/, eller vid frågor kontakta Raseborgs stads smittskyddsteam tfn 019 289 3111, vardagar 8–16, veckoslut 10–16.


6.07.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 25–26

Vi har 10 nya fall av Covid-19 på Raseborgs område och de hör till flera olika smittkedjor. Av dessa är 5 raseborgare och 5 personer som tillfälligt bor i Raseborg. Detta ger incidensen 36/100 000/14 dagar.

Snabba förändringar i Covid-19-epidemiläget är möjligt. Det är fortfarande viktigt att man följer anvisningarna och rekommendationerna.

Vaccineringar

67,9% av invånarna har nu fått sin första dos och 29,3% har fått sin andra dos coronavaccin. (THL 5.7)

I juni fick dryga 2300 personer sin första dos vaccin och ungefär 4800 personer fick sin andra dos. I Raseborg gavs i juni alltså över 7000 doser vaccin.

För tillfället finns inga nya tider att boka, staden informerar när det igen är möjligt att boka nya tider.


5.07.2021 / Petra Louhimies

Trafiken till Kodin Tavaratalo löper fr.o.m. 12.7. via den nybyggda infartsvägen från Ekenäsvägen. I samband med detta stängs den farliga korsningen. Stängning utförs i samarbete med rv25:ns väghållare Nylands NTM-central.


1.07.2021 / Petra Louhimies

Friluftsmöjligheterna i Raseborg utvecklas ytterligare då en ny promenad- och cykelleden öppnas i Billnäs. Leden, som går från Strandparken i Karis till Billnäs och runt bruksområdet bjuder på fina naturupplevelser längs Svartån och Kulturvallens infoskyltar öppnar upp områdets rika historia. Rutten kronas av den nya flytande bron, längs med vilken användarna kan gå till utsiktsplatån ovanför fisktrappan och njuta av den fina utsikten över bruksmiljön och Svartån.

Stadsstyrelseordförande Anders Walls håller tal vid pontonbrons öppning.

Pontonbron, byggd av Raseborg Stad, fungerar även som ett stängsel, som styr fiskarna tryggt neråt längs fiskvägen förbi vattenkraftverkets turbiner mot fisktrappan. Konstruktionen har fått understöd av Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU program, vars syfte är att förbättra vandringsfiskarnas levnadsförhållanden och strävar till att återhämta vandringsfiskståndets naturliga förökning i finska strömvatten. Från utsiktsplattformen, som bron leder till, kan besökarna följa med fiskarnas vandring och läsa mer om fiskvägen och bland annat om Flodpärlmusslan som lever i Svartån.

Skyltarna är placerade runt kulturvallen.

Utvecklingen av promenadrutterna fortsätter ännu det kommande året tillsammans med markägaren.

”Raseborgs Stad förtjänar de lokalas och även alla besökares tack för pontonbron och de nya cykelvägarna, förnyande av vägar och gatubelysning.” konstaterar Olli Muurainen från Billnäs bruk.

Kim Björklund och Aapo Roselius berättar om Billnäs unika historia.

Kulturvallen binder samman områdets unika kultur- och brukshistoria med den nya vandringsleden Åvallen och Banvallen. Genom nio stora informativa och vackert designade skyltar ger de ett ansikte åt Billnäs och dess historia. Bakom projektet står historikerna Kim Björklund och Aapo Roselius.

“Vi vill lyfta fram och peka på områdets fantastiska historia. De som vandrar i eller omkring bruket vandrar på en av Finlands industrihistorias viktigaste platser. Detta är en av våra absolut största symboler för industrialiseringen och moderniseringen av Finland” berättar Björklund och Roselius.

Stadsstyrelseordförande Anders Walls och Piia Nordström chef för samhällsteknik inspekterar den nya utkiksplatsen över fisketrappan.

Kulturvallen projektet har beviljats understöd av Svenska Kulturfonden och Karis-Pojo Sparbanksstiftelsen.Raseborgs Stad och Billnäs Bruk har tillsammans betalat för produktionen och uppsättningen av infoskyltarna. NTM centralens understöd har använts för införskaffning av skyltar och pausplatser till den nya leden mellan Strandparken och Billnäs. Det lokala företaget Kaviva Graphics har designat skyltarna och Mr Media ha tryckt och satt upp dom.
Längs rutten mellan Strandparken och Billnäs har man placerat nya pausplatser, bänkar och bord, vilka har införskaffats med hjälp av stöd från NTM centralen. Den nya rutten för en även till den nya terassrestaurangen Scarlett o Karis, där man kan njuta av drickor och grillmat med influenser från sydstaterna.

“Vi har tillsammans utvecklat en ännu mer dragkraftig helhet på området i och runt Billnäs bruk och Billnäs har blivit ett av must see platserna att besöka för inhemska och utländska turister” konstaterar Ville Vuorelma, Turistchef i Raseborg.


1.07.2021 / Petra Louhimies

Personer som har besökt Hamnterrassen Baywatch i Ekenäs och suttit inomhus under tiden sö-ti 27-29.6, mellan kl 8-16 kan ha blivit utsatta för coronavirussmitta.

Personer som det gäller ombedes boka tid till coronatest, koronabotti.hus.fi/sv/, och kontakta Raseborgs stads smittskyddsteam tfn 019 289 3111, vardagar 8–16, veckoslut 10–16.


29.06.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande
coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 24–25

Vi har 7 nya fall av Covid-19 i Raseborg. Det ger en incidens på 25/100 000/14 dagar.

Vaccineringar

67,1 % av Raseborgarna har nu fått sin första dos coronavaccin. 24,2 % har också redan hunnit få sin andra
dos.

Vi informerar om vaccineringar nästa gång då det finns nya lediga tider att tillgå för dem som ska få sin
första dos. Man kan följa med hur vaccinationerna framskrider via den här länken:
Koronavaccinationstäckning per område och åldersgrupp – Koronavaccinationer i Finland – THL
användargränssnitt för data kuber och sammanfattningar.

En hälsning från chefsläkare Tove Wide:

-Vi har 7 nya fall av covid-19 på Raseborgs område och de hör till fyra olika smittkedjor. Pandemin är alltså
inte över. Eftersom de nya fallen kommit den senaste veckan är trenden stigande. Smittorna har nu kommit
från två andra kommuner i södra Finland och två olika grannländer. Det goda är att det knappast blir vidare
smittor från dessa fall utanför familjerna.

Enstaka nya fall får vi också i fortsättningen vara beredda på, men om alla, som kommer från resa går på
test enligt anvisningar och håller isolering och karantän får vi nya smittkedjor snabbt stoppade.
Bland de finländare som återvänt från St. Petersburg har man konstaterat nästan 300 fall av coronavirus.
THL uppmanar alla resenärer som rest från St. Petersburg till Finland, oberoende av transportmedel, att
söka sig till coronavirustest ifall man ej redan varit på test. Även de som testat sig vid gränsen uppmanas att
testa sig på nytt tidigast 72 timmar efter att man anlänt till landet, för att kunna utesluta smitta.

Vaccinationerna skyddar de mest sårbara mot allvarlig Covid-19, eftersom åldringar och riskgrupper hunnit
få vaccin. Det är ännu många yngre som väntar på vaccin. Det kommer mindre vaccin till Finland nu och det
är många som skall få sin tre månaders boosterdos. Därför har kön tyvärr nu stannat, men vi hoppas att få
den i rörelse igen senast i augusti.


28.06.2021 / Monica Mannström

Raseborgs Vatten utför sanering av kommunaltekniken på Brunnsgatan och i korsningen av Gustav Wasas gata och Brunnsgatan under sommaren 2021. Se avbrottskartan.

För att arbetet tryggt skall kunna utföras kommer genomfartstrafik på dessa gator tillfälligt att vara förbjudet.

Vi beklagar olägenheterna och störningen som detta medför.

Raseborgs Vatten


24.06.2021 / Petra Louhimies

Riksdagen antog lagarna om en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet 23.6.2021.

Inrättandet av Västra Nylands välfärdsområde gäller social- och hälsovården i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis samt Västra Nylands räddningsverk. Västra Nylands kommuner har redan under en längre tid samarbetat frivilligt för att utveckla social- och hälsovården. Dessutom har kommunerna i samarbete ansvarat för ordnandet av räddningsväsendet sedan 2004.

Social- och hälsovårdens tjänster ändras inte och kommunerna ansvarar för ordnandet av dem fram till 31.12.2022. Då tar Västra Nylands välfärdsområde över som tjänsteanordnare.

För att västnylänningarna ska må bra

Under Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram, som inleddes i oktober 2020, har Västra Nylands kommuners gemensamma vilja utkristalliserats: Vi vill betjäna våra klienter ännu bättre än tidigare och producera hälso- och välfärdsfördelar för invånarna. Programmet har aktivt utvecklat social- och hälsovården och verksamhetsmodellerna tillsammans med invånarna och personalen. Som första resultat färdigställdes Västra Nylands vårdhemsportal. Den för invånarna öppna  gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård fortsätter sin verksamhet också efter sommaren.

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram har också berett en strukturreform i samarbete med kommunerna, organisationer, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Nylands övriga välfärdsområden.

Utmanande tidtabell, finansiering och resurser – invånarnas tjänster tryggas

Det goda samarbetet mellan Västra Nylands kommuner fortsätter och intensifieras när vi börjar bygga Västra Nylands välfärdsområde. Men vi står inför stora utmaningar.

”En sammanslagning av social- och hälsovården i tio kommuner är en stor administrativ ändring. Den nya organisationen byggs inte på ett ögonblick, och vi har bara ett och ett halvt år på oss. Ändringskostnaderna kommer att vara betydande. Enbart sammanslagningen av datasystem och olika anskaffningar kostar uppskattningsvis 70 miljoner euro. Samtidigt har vi en stor vårdskuld efter coronasituationen. Vårt område berörs av frågor som gäller tidtabell, finansiering och resurser. Vi säkerställer att Västra Nylands välfärdsområde får tillräckliga resurser för omställningen för att det ska vara realistiskt att bilda Västra Nylands välfärdsområde och för att målen för den nationella social- och hälsovårdsreformen ska nås”, säger Sanna Svahn, ordförande för styrgruppen för Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram och omsorgsdirektör i Esbo.

Ett temporärt beredningsorgan för Västra Nyland tillsätts i augusti

Ett temporärt beredningsorgan för Västra Nylands välfärdsområde inleder sin verksamhet hösten 2021. Organet planeras bestå av nio medlemmar, av vilka fyra är från Esbo, fyra från Västra Nylands övriga kommuner, enligt en fördelning som områdets kommun- och stadsdirektörer kommit överens om, och en från Västra Nylands räddningsverk.

Den planerade sammansättningen ska fastställas av kommun- och stadsstyrelserna, specialomsorgsdistriktens styrelser och direktionen för Västra Nylands räddningsverk under sommaren. I planen föreslås det att Esbo stadsstyrelse tillsätter det temporära beredningsorganet inom den lagstadgade tiden i augusti och att Esbo ansvarar för det administrativa stödet till beredningsorganet. 

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram fortsätter som stöd för beredningsorganet

Det temporära beredningsorganet svarar för beredningen av inledandet av verksamheten och förvaltningen inom Västra Nylands välfärdsområde tills välfärdsområdets fullmäktige har valts och en välfärdsområdesstyrelse som fullmäktige tillsatt inleder sin verksamhet. Beredningsorganet kan inrätta en beredningsorganisation som sitt stöd. Till organisationens sektioner kan det på bred front utses representanter för Västra Nylands kommuner.

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram fungerar som stöd för det temporära beredningsorganet vid utvecklingen av ledningen av välfärdsområdet, dess organisation och strukturer samt gemensamma digitala lösningar och IKT-lösningar fram till utgången av 2021. Utvecklingen av social- och hälsovården fortsätter i programmet Framtidens social- och hälsocentral till utgången av 2022.

Personalens anställningsförhållanden fortsätter

Anställningsförhållandena för personalen i Västra Nylands kommuner fortsätter tills vidare i sin nuvarande form. Social- och hälsovårdspersonalen, räddningsverkets personal, kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan samt de som arbetar med stödtjänster för social- och hälsovården övergår i Västra Nylands välfärdsområdes tjänst 1.1.2023.

Räddningsverkets verksamhet är regional redan nu, men överföringen av dess verksamhet och personal till det nya välfärdsområdet inleds inom den tidtabell för genomförandet som fastställs av det temporära beredningsorganet.

Mer information

Jutta Tikkanen, programdirektör med helhetsansvar för Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram, tfn 050 376 1121, jutta.tikkanen@esbo.fi 

Sanna Svahn, ordförande för styrgruppen för Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram, tfn 050 544 6535, sanna.svahn@esbo.fi 

Veli-Pekka Ihamäki, räddningsdirektör, Västra Nylands räddningsverk, tfn 050 406 5498, Veli-Pekka.Ihamaki@esbo.fi 

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram på webben: www.lu-palvelut.fi/sote   


24.06.2021 / Petra Louhimies

Dela din observation via Origin by Oceans hemsida så kommer du att vara delaktig i att hjälpa Östersjön.

”Origin by Ocean Oy är ett finskt företag som fokuserar på algebearbetningsteknik, vars specialprodukter skapar nya möjligheter för naturbaserade produkter i många industrier. Vårt mål är att hjälpa till att lösa övergödningsproblemet i Östersjön genom att skapa nytt välbefinnande och kommersiellt hållbara medel. Tillsammans med avdelningen för mikrobiologi vid Helsingfors universitet kartlägger vi blågrönalgsituationen i Östersjön.”


23.06.2021 / Petra Louhimies

Under våren undersökte vi vilka känslor som Raseborg och dess olika stadsdelar väcker. Nu går vi vidare och undersöker hur Raseborgs varumärke uppfattas av våra invånare mer på djupet. Hjälp oss att identifiera och skapa en situationsbild över Raseborgs varumärke genom att svara på följande enkät.

Gå till enkät

Undersökningens görs av Taloustutkimus både som telefonundersökning samt enkät och ger en fördjupad förståelse för hur Raseborg uppfattas.

Undersökningen är en del av stadens brandingprojekt. Du kan följa med vad vi lärt oss så här långt på vår branding-sida.


22.06.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 23–24

Inga nya fall av coronavirus har konstaterats i Raseborg hittills under juni månad. Incidensen fortsätter vara 0/100 000/14 dagar.

Vaccinering

De kommande veckorna räcker vaccintillgången endast till inplanerade boosterdoser. Det är ytterst viktigt att i god tid avboka sin tid om man får förhinder. Detta ger möjlighet att erbjuda tiden till följande person i stället. Vi informerar genast då tider igen finns att tillgå, som det ser ut kommer nya tider att kunna erbjudas först i augusti. Avbokningstider i någon mån kan förekomma. Situationen kan förändras och vi informerar om eventuella förändringar.

En hälsning från chefsläkare Tove Wide:

-Östra och Västra Nyland är nu på basnivån. Mellannyland och huvudstadsregionen är i accelerationsfasen (inbromsningsfasen).

Då man använder allmänna transportmedel, i sjukvården samt då man rör sig på allmänna platser där det inte är möjligt att hålla avstånd, rekommenderas fortfarande munskydd. Kom också ihåg handhygienen!

Vi hoppas att kunna fortsätta i lugnt skede, även om enstaka smittor skulle komma från andra områden eller från utlandet.


21.06.2021 / Petra Louhimies

Stadsdirektör Ragnar Lundqvists, chefsläkare Tove Wides och hälsoservicechef Annika Rehns sommarhälsning till personal och invånare 17.6.2021.


18.06.2021 / Petra Louhimies

Ordenskommittén vid Raseborgs stad har beslutat att “Comitatus Raseburgensis Sigillum” (den s.k. Raseborgsmedaljen) delas ut år 2020.

Enligt utdelningsprinciperna för medaljen kan förslag till mottagare göras av stadsdirektören, stadsfullmäktiges ordförande eller stadsstyrelsens ordförande. Vid bedömningen av den insats som ligger till grund för medaljförslaget ska betydelse, kvalitet, omfattning och varaktighet av insatserna sammanvägas. Beslutet görs av ordenskommittén.

År 2020 tilldelas medaljen Henrik Ekblom.

Från vänster ordenskommitténs ordförande Henrik Lindholm, stadsfullmäktiges ordförande Linnéa Henriksson, Henrik Ekblom, stadsstyrelsens ordförande Anders Walls och stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

På grund av coronapandemin fick vi skjuta fram tillfället till juni 2021. Förtjänstmedaljen överräcktes av stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, ordenskommitteens ordförande Henrik Lindholm och stadsfullmäktiges ordförande Linnéa Henriksson torsdagen den 17.6.2021 i Stadshuset.

Motiveringar

Henrik Ekblom

Karis Telefons VD Henrik Ekblom har sedan 1996 lett bolaget som nu har hundra år på nacken. Bara under Ekbloms tidsperiod har telekombranschen och bolaget genomgått större förändringar än under hela sin existens. Henrik har haft den framförsikt och grepp på bolaget som möjliggjort att Karis telefon idag är ett modernt, starkt, lokalt och framgångsrikt företag. Förändringen har varit stor men bolaget tillfredsställer fortfarande lokalsamhällets och regionens behov av informationsförmedling. Bolagets strategiska beslut att investera i fiber har för Raseborgs stad haft stor betydelse. Tryggandet av snabba förbindelser för företag och invånare är idag och än mer i framtiden en grundförutsättning för nästan all verksamhet. Regionen har tack vare bolagets framgång fått ett starkt kort i form av denna nödvändiga och omfattande infrastruktur som sannolikt ingen annan hade förverkligat ifall Karis telefon inte gjort det. Henriks roll i sammanhanget kan på inget vis underskattas i denna utveckling vare sig det gäller kunnande i branschen eller de stora personliga nätverk som han byggt upp. Dessa har varit avgörande när bolaget gjort upp sin strategi och i ledningen av företaget. All företagsverksamhet gagnar staden men få företag lyckas bidra på så många sätt och med så stor bredd till en positiv samhällsutveckling som Karis telefon lyckas med. Henriks Ekbloms roll i sammanhanget förtjänar därav ett speciellt uppmärksammande. Raseborgs stad vill uppmärksamma ovan nämnda ovärderliga insatser, och som erkänsla tilldela Henrik Ekblom Raseborgsmedaljen.

Raseborgsmedaljen har tidigare tilldelats till:

1. Saraste Jukka-Pekka, 2011

2. Charalambides Alexis, 2011

3. Ntallaris Anthony, 2011

4. Wickholm Kaj, 2012

5. Peltonen Matti, 2013

6. Nybom Jan, 2014

7. Grunn Torolf, 2015

8. Johansson Mårten, 2015

9. Höglund Nils-Gustav, 2017

10. Simola Tom, 2017

11. Sid Sven, 2019

12. Forsström Tua, 2020

13. Lindberg Ingmar, 2020


17.06.2021 / Petra Louhimies

För tillfället finns det ont om tider för dem som önskar få sin första dos coronavaccin. De vacciner som fås för tillfället, går i stor utsträckning till dem som ska få sin andra dos. Därför är det väldigt viktigt att man i god tid avbokar om man är förhindrad att infinna sig på sin bokade tid. På det här sättet får någon annan möjlighet att få avbokningstiden och risken för att vaccindoser går förlorade minimeras.

Vi ber dig att i god tid kontrollera när du har tid för vaccinering!

Via nättjänsten coronavaccinbokning.fi
Via telefontjänsten 019 289 3141


15.06.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 22–23

Inga nya fall av coronavirus har konstaterats i Raseborg hittills under juni månad. Incidensen fortsätter vara 0/100 000/14 dagar.

Vaccinering

-Vaccinationerna framskrider och tidsbokningen är öppen för alla åldersgrupper från 16 år uppåt. Intresset för att vaccinera sig har varit stort och det är glädjande, säger hälsoservicechef Annika Rehn.

Under juni-juli kan det uppstå perioder då det inte finns tillgängliga lediga tider. Detta beror på att antalet invånare som ska få sin andra dos är mycket stort. Om lediga tider inte finns uppmanas man att prova på nytt senare. Om lediga tider inte finns på coronavaccinbokning.fi så har telefonbokningen inte heller lediga tider att erbjuda.

De som har en tid bokad för andra dosen uppmanas att komma på den tid som är bokad eftersom möjligheten att erbjuda alternativa tider under sommaren är mycket begränsad. Om du trots allt väljer att inte komma är det viktigt att du avbokar din tid, påminner Annika Rehn.

En hälsning från chefsläkare Tove Wide:

-Corona-situationen fortsätter att vara lugn i Raseborg. Staden befinner sig nu i basnivån.

Den som av någon viktig anledning reser bör kontrollera info på www.finentry.fi och THL:s sidor gällande resande.

Munskydd rekommenderas på allmänna platser inomhus och utomhus ifall det är trängsel. Även rekommendationen om distansarbete gäller fortfarande. Vid evenemang bör man tänka på att människor ska kunna hålla avstånd till varandra, ha möjlighet till handhygien och att ytor bör rengöras.


14.06.2021 / Petra Louhimies

“Jobbet är givande och lärorikt”

24-åriga Emil Dahlqvist kommer från Ekenäs och valde att flytta tillbaka till hemorten efter avklarade studier till hälsovårdare vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Emil fastnade för vårdbranschen redan 2016 och har bl.a. jobbat inom hemvården, på stadens bäddavdelning och Raseborgs sjukhus sedan dess.

Vad får dig att trivas i vårdbranschen?

Jag valde att pröva på vårdaryrket året efter att jag hade tagit studenten och märkte att jobbet passade mig mycket bra. Jag studerade till hälsovårdare för så breda arbetsmöjligheter som möjligt. Jag uppskattar att få jobba med äldre – arbetet är givande och lärorikt, men jag ser också enorm utvecklingspotential på området. Den här sortens utmaningar driver mig! Jag upplever också att samhörighetskänslan är stark inom branschen.

Vilka är fördelarna med att arbeta och bo i Raseborg?

Ekenäs är min hemort men det var i första hand arbetsmöjligheterna här som fick mig att återvända efter studierna. Raseborgs stad sökte vårdare och jag letade efter jobb! Den här organisationen är enligt mig lämpligt stor. Din arbetsinsats går aldrig obemärkt förbi, samtidigt som du har ett brett kollegialt stödnätverk. Raseborg är dessutom en trivsam liten kommun med en trevlig blandning av småstads- och naturmiljö.

Vilken slags egenskaper behövs i vårdyrket?

Stresstålighet, empati och tålamod är alla viktiga kvaliteter hos en vårdare. Inom hemvården ska vi alltid hinna med många klienter under samma arbetspass så det gäller att arbeta effektivt utan att stressa den äldre. Du kommer också långt med rationellt tänkande i branschen – självklart behövs det en expertis i många frågor, men mycket handlar också om att bara vara medmänniska.


14.06.2021 / Petra Louhimies

“Jag vill hjälpa andra människor”

Jenni Lehtola är 39 år och kommer från Ekenäs i Raseborg. Efter en mångårig karriär som bl.a. frisör, butiksbiträde och krogarbetare sadlade hon om till närvårdare år 2013. Sedan sex år jobbar tvåspråkiga Jenni med klienter i byarna Tenala och Bromarv med omnejd.

Varför ville du bli närvårdare?

Jag valde att studera till närvårdare främst för att kunna hjälpa andra människor. Som vuxenstuderande hade jag ett läroavtal på ett ålderdomshem i Raseborg, och fick därmed praktisera jobbet medan jag studerade. Det här arbetet ger så mycket! Det känns givande att få hjälpa äldre i deras vardag.

Vilka är fördelarna med att arbeta och bo i Raseborg?

Raseborg var den enda kommunen som erbjöd mig läroavtal under studierna och det kändes givet att stanna kvar här också efter att jag tog examen år 2015. Jag trivs bra både med jobbet och min hemort. Raseborg vimlar av trevliga små städer och byar, alla med sin helt egna charm! Som närvårdare på landsbygden får jag köra runt och besöka hem i en otroligt vacker miljö.

Vem passar närvårdaryrket?

Kompetens är viktigt och bra inom vården, men du klarar dig långt på ett glatt humör och vanligt sunt bondförnuft. Förutom trevliga klienter med spännande livsöden får du också härliga kollegor att dela dagarna med. Jobbet kan vara fysiskt tungt och skyndsamt ibland, men det finns utmärkta hjälpmedel för tunga lyft och variationen är en av styrkorna i jobbet.


10.06.2021 / Monica Österblad
Så här kan det se ut där trädgårdsavfall dumpats i skogen. Nässlor, tistlar och jättebalsamin.

Det är ännu vanligt att man slänger trädgårdsavfall i skogen, på allmänna områden eller t.ex. på en oskött del av grannens tomt. Dessa platser lämpar sig inte för trädgårdsavfall. Det är viktigt att förstå att trädgårdsavfall kan vara skadligt om det hamnar på fel ställe.                                                                                                                                        

Varför ska man inte slänga trädgårdsavfall utanför sin tomt?

 • Deponering av trädgårdsavfall är en av de främsta orsakerna till att invasiva främmande arter sprids. Många invasiva arter har importerats och sålts som trädgårdsväxter innan man märkte hur snabbt de sprider sig. Bland dessa finns till exempel jättebalsamin, jätteloka, vresros, parkslide, och lupin, men också japansk humle och röd jättegunnera. Med lite otur blir det som vi i dag tänker på som en lättodlad frodig trädgårdsväxt morgondagens invasiva art.
 • Växter som växer på platsen naturligt t.ex. blåbärsris konkurreras ut av växter som vi inte vill ha i naturen, till exempel kirskål och brännässlor.
 • Spansk skogssnigel (s.k. mördarsnigel) sprids lätt med trädgårdsavfall och jord som flyttas runt.
 • Högar med trädgårdsavfall i naturen ser mindre trevligt ut. Mycket fallfrukt drar också till sig gnagare.
 • Det är också direkt ett brott enligt avfallslagen att slänga avfall i miljön.
 • Du kan visa gott exempel till andra genom att hantera ditt trädgårdsavfall rätt!

Så här blir du av med trädgårdsavfall på rätt sätt:

 • Allt trädgårdsavfall tas emot på avfallsstationerna. Små lass av trädgårdsavfall från hushåll tas emot avgiftsfritt, då de är rätt sorterade. Ifall krattavfallet fraktats i sopsäckar ska det packas upp ur säckarna på avfallsstationen.
 •  Det går bra att kompostera krattavfall i ett ramverk eller i en öppen kompost på din gård.
 • Avklippta grenar kan flisas och användas som täckmaterial till exempel under buskar eller som strömaterial i komposten.

Tack för att ni hjälper till att värna om miljön!

Miljöbyrån och Samhällstekniska enheten i Raseborgs stad


9.06.2021 / Petra Louhimies

Den tredje omgången för kostnadsstöd till företagare har börjat. Ansökan skall lämnas in senast den 23.6.2021. Stödet lämpar sig också för ensamföretagare och nu är det också lättare att få ett positivt beslut än under tidigare omgångar. Du kan läsa mera om stödet och också söka det via Statskontorets webbsida. Be din bokförare om hjälp samt nödvändiga uppgifter. Novagos företagsutvecklingscentral hjälper också gärna vid behov. Du kan ringa endera Annika Metsämäki 044-046 4481 eller Taina Jukola 044-758 5691 eller e-post till adress yritysapu@novago.fi.

Vem är kostnadsstödet riktat till?

Kostnadsstödet är avsett för företag med omsättning som har minskat avsevärt på grund av coronapandemin och som har svåranpassade, till stödperioden (1.11.2020–28.2.2021) relaterade löne- och andra kostnader. Målet med kostnadsstödet är att stödja den fortsatta verksamheten för företag i den svåra situationen som coronapandemin orsakat och minska antalet konkurser genom att ordna tilläggstid för anpassningen av verksamheten och kostnaderna i den kris som uppstått på grund av den utdragna coronapandemin när smittoriskvågen återvänt. Läs mer om kriterierna på Stadskontorets webbplats.

Har du rätt till ersättning för stängning?

Kontrollera också om du har rätt till ersättning för stängning om coronabestämmelserna stängt dörren till din verksamhetslokal. Stödet kan sökas inom fyra månader från stängningsbeslutet. Också den här ersättningen söks via Statskontoret.

Företagare – om du har rätt till stöd, så sök det!


9.06.2021 / Petra Louhimies

Bild: Havsvikarna är viktiga ur såväl rekreationshänseende som för fisket. (Foto: LUVY / Jussi Vesterinen)

Projektet Kustvattenvisionen, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), inleddes denna vår. Inom projektet gör man upp en vision och planer för västra Nylands kustvatten och utgående från dessa inleder man restaureringen av havsvikarna och kustvattnen.

Målsättningen med ”Kustvattnens vattendragsvision” inom projektet är, att få igång restaureringen av övergödda vikar och kustvattnen, utgående från avrinningsområdena så, att vattnen fås i ett ekologiskt gott skick.  Man samlar de västnyländska kustkommunerna samt övriga aktörer att verka tillsammans för att så effektivt som möjligt förbättra kustvattnens skick. Målsättningen är en långsiktig gemensam strävan att restaurera kustvattnen samt ett åtgärdsprogram för förbättrandet av kustvattnens skick.

Havsvikarna är viktiga ur såväl rekreationshänseende som för fisket.  Dessutom sammanhänger ekonomiska intressen med dem. I projektet granskar man havsvikarnas tillstånd samt möjligheterna att restaurera dem ur ekologiskt-, naturskyddsmässigt- samt rekreationshänseende. För de utvalda pilotområdena uppgör man restaureringsplaner under detta år.

Pilotområdena har valts ut tillsammans med kommunerna och de är:

 • Ingå, Kyrkfjärden
 • Kyrkslätt, Tavastfjärden
 • Raseborg, Dragsviksfjärden
 • Sjundeå, Pickalaviken

“Vid uppgörandet av restaureringsplanerna beaktar man respektive objekts särdrag. En heltäckande restaureringsplan skapar en grund för ett effektivt restaureringsarbete”, säger LUVYs vattendragssakkunniga Katja Pellikka.

För varje enskilt område sammanställer man befintlig samt den nyaste informationen om områdets vattenkvalitet, biologiska faktorer samt morfologi, ekologiskt tillstånd och dess utveckling. Dessutom gör man belastningsutredningar för de viktigaste rinnande vattnen. I granskningen beaktar man också områdets eventuella särdrag, värdefulla naturtyper (glon, flador), viktiga objekt för fågel- och fiskbestånden samt värdefulla havsmiljöer.  

”Uppgörandet av vattendragsvisionen är en viktig öppning för restaureringsarbetet i kustvattnen. Det är fint, att kommunerna har kommit med på en enhetlig front för att inleda det långsiktiga arbetet”, säger LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

Nylands NTM-central har finansierat projektet med 55 000 euro från programmet för effektiverat vattenskydd.

Tilläggsuppgifter:

Katja Pellikka
vattendragskunnig
LUVY
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452

Västra Nylands vatten och miljö r.f., LUVY, är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. Vår uppgift är att främja vattenskyddet, miljövården och miljöhälsovården i västra Nyland.


8.06.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad har årligen uppvaktat den första raseborgaren i januari. På grund av Coronapandemin var vi tvunga att skjuta upp tillfället till juni. I år är det Milton Lahtinens – och Raseborgs – tolfte födelsedag. Detta innebär att det är sista gången staden uppvaktar Milton.

Vid tillfället deltog Milton och hans mamma Jenny. Ulf Heimberg och Ragnar Lundqvist överräckte gåvorna en sista gång och efteråt bjöds det på prinsesstårta.

I höst börjar Milton i högstadiet, men först tänker han njuta av sommaren och vara mycket ute. Skolgången har fungerat bra, trots att det senaste året har inneburit en hel del distansstudier. Under tårtstunden berättade Milton att han tycker om att spela pingis, och att han fått ett eget pingisbord där han kan spela matcher tillsammans med lillebror Melvin.


8.06.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 21–22

Under de två senaste veckorna har inga nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 0.

Vaccinering

62,6% av raseborgarna har fått sin första dos vaccin. 11,2% har fått sin andra dos. (Per 8.6.2021)

En hälsning från chefsläkare Tove Wide:

– Situationen är lugn i Raseborg. Vi har inte haft nya positiva fall de senaste två veckorna. Ca 350 raseborgare går på test varje vecka. Det är mindre än i huvudstadsregionen, men det är förståeligt då vår situation överlag är lugnare.

Vi kan vara nöjda då över 90 % av 80-åringarna och äldre har tagit vaccin. Över 80 % av de som är äldre än 50 år, samt över 70 % i åldersgruppen 40–49 är nu vaccinerade. Vaccinationstid kan bokas av alla åldersgrupper och vi hoppas att procenterna ökar. Nu ser vi att vaccinationerna börjar ha verkan då vi har färre smittofall och färre som behöver sjukhusvård.

Ta ditt vaccin och också ditt andra vaccin. Anpassa dina planer så att det är möjligt – så hjälper du inte bara dig själv utan också alla andra i samhället. Det bästa skyddet är inte det man fått själv, utan att viruset inte rör sig i samhället när tillräckligt många är vaccinerade.

Fortfarande gäller rekommendationen om distansarbete och användningen av munskydd på allmänna platser. Kom ihåg att tvätta händerna när du tagit bort ditt munskydd samt då du kommer utifrån in.


8.06.2021 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har anskaffat närtågsturer från HRT – en tidig morgontur från Karis till Helsingfors
och en sen kvällstur från Helsingfors till Karis. Den sista trafikeringsdagen för dessa turer är
20.6.2021. Staden har anskaffat i samarbete med NTM-centralen och Ingå kommun ersättande
busstrafik, som startar 7.6.2021. Av konkurrenstekniska skäl, kommer närtåg och ersättande
bussar köras samtidigt under två veckors tid. För att förbättra servicenivån, sträcker sig den nya
bussförbindelsen hela vägen till Ekenäs.


8.06.2021 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har genom anbudsförfarande valt Raseborgs Taxi & Buss AB (Rolly Group) som
trafikant för sommarens busstrafik. De trafikerar enligt följande tidtabell (mån-fre) 1.6-15.8.2021
(ändringar är möjliga):


3.06.2021 / Petra Louhimies

En tävling och en chans för dig som har mod, business öga och glödande passion att föra fram din idé!

Sök senast 2.8.2021 – novago.fi/goi3

Affärsidétävlingen Game of Ideas arrangeras för tredje gången. Nu söker vi personer som vill föra fram sina idéer! I tävlingens första skede presenterar alla sökande sina affärsidéer online för Novagos jury och Reidar Wasenius, konferencier under finalen. Bland dessa väljs sedan de mest lovande bidragen ut till finalen som hålls på Billnäs Bruk tisdagen den 21.9.2021, kl. 17.00–20.00. Finalen sänds som LIVE-stream samt spelas in. Vid behov erbjuder vi sparrning för att utveckla din idé och presentation fram till 30 juni.

Skicka modigt in din ansökan:
1. Du har möjlighet att sparra din affärsidé!
2. Testa din idé bland med
3. Du får synlighet för din produkt eller tjänst!
4. Det finns utrymme för stora produkter och ideér i Billnäs Bruk!
5. Det finTns möjlighet att få en affärsängel med!

Sök på den här länken Läs mera: novago.fi/sv/goi3/ eller e-post gameofideas[at]novago.fi

Se Sebastian Laxells framgångssaga på vimeo!

Tävlingen arrangeras av Novago företagsutveckling Ab tillsammans med Företagarna i Raseborg, Billnäs bruk och Fiban – Finnish business angels network.


2.06.2021 / Petra Louhimies

I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 20–21

Under de två senaste veckorna har två fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 7/100 000/14 dagar. Under vecka 21 konstaterades inga nya fall av coronavirus.

Vaccinering

Nu är 58,4% av raseborgarna vaccinerade. (Per 31.5.2021)

Kom ihåg att nu får alla 16 år fyllda raseborgare boka vaccinationstid!

Tidsbokning är öppen för alla 16 år fyllda raseborgare. Man kan boka sin tid via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst. Man kan boka sin tid till Karis idrottshall eller Ekenäs bollhall, oavsett i vilken del av Raseborg man är bosatt.

OBS! Vi fyller på vaccineringstider kontinuerligt. Om tiderna är slut, prova på nytt följande dag! (Och ifall tiderna är slut på nättjänsten, är de också slut i telefontjänsten.)

Mer information på http://raseborg.fi/coronavaccinering

Restriktioner och rekommendationer

Nyland räknas inte längre som ett enda område, vilket innebär att restriktionerna i Raseborg inte längre är de samma som i resten av Nyland. Huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) och Mellannyland är fortfarande i spridningsfasen. Övriga kommuner i Öst- och Västnyland inklusive Raseborg befinner sig nu på mellersta nivån, den så kallade accelerationsfasen, som i detta skede kunde kallas inbromsningsfasen.

Från och med 2.6.2021 gäller följande begränsningar för offentliga sammankomster i Raseborg:

Inomhus och i avgränsade utomhusutrymmen kan man ordna sammankomster utan deltagarbegränsningar. Om det i en tillställning inomhus finns mer än tio personer och utomhus mer än 50 (femtio) personer måste man i tillställningens arrangemang följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner. Läs mer om regionförvaltningsverkets beslut på: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69910989# (för tillfället endast på finska)

Distansarbete och munskydd rekommenderas som tidigare.

-Situationen i Raseborg fortsätter att vara lugn. I huvudstadsregionen finns det mera corona, men också där sjunker siffrorna. I våra grannländer Sverige och Estland finns det fortfarande mycket smitta men trenden går mot det bättre, säger chefsläkare Tove Wide.

– Testning och karantän vid inresa till Finland är mycket viktigt. Det har människor också förstått eftersom de som testat positivt i allmänhet inte har smittat vidare då de varit i karantän. Information om hur man ska göra om man reser finns på THL:s sidor och appen Finentry. Vid inresa kan testen tas kommunalt utan extrakostnader men den som reser ut ur landet får ta testet via privata hälsovården, påminner Wide.


1.06.2021 / Sara Vaskio

Skogscentralen har i samarbete med Projektet Raseborgs å under våren planerat ett flertal vattenvårdskonstruktioner vid Idbäckens avrinningsområde vid Raseborgs å. Projektet söker nu verkställare för naturvårdsplanerna.

Vi har, tillsammans med markägarna i området under våren kartlagt och planerat många nya vattenvårdskonstruktioner. Det finns planer för sedimenteringsbassänger, bottendammar, flödesregleringsdammar och andra konstruktioner, vars främsta uppgift är att minska att näringsämnen från skogen läcker ut i havet. Ett stort tack till markägarna som visat sig vara väldigt positivt inställda till dessa åtgärder, säger projektledare Mika Salmi från Skogscentralen. Salmi är nöjd med samarbetet med Projektet Raseborgs å, detta sätt att arbeta med avrinningsområden i skogsområden är relativt nytt. Nu hoppas vi att det kommer in många ansökningar för verkställandet av planerna.

Ansökningstiden går ut 13.6. Mera information om ansökan och planerna hittar ni i länken:

Luonnonhoitohankkeet | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

Skogscentralen planerar vattenvårdkonstruktioner i Idbäckens avrinningsområde

Inom Raseborgs å- projektet har en ny vattenvårdskonstruktion verkställts under vintern. Projektets första våtmark, våtmarken i Vallarsvedja är 0,5 ha stor och där har det har redan varit en hel del liv och rörelse under våren. Våtmarken har en varierande utformning och är planerad så att fåglar av olika slag skall trivas. Nu väntar vi på att växtligheten i det uppgrävda området tar sig och mångfalden i området ökar, säger projektchef Sara Vaskio. Följande våtmark är planerad och färdig att verkställas under höstens lopp i Tranbokärr.

Raseborgs å projektets första våtmark, i Vallarsvedja

Våtmarkerna har många funktioner förutom att de erbjuder ett hem för många olika växt- och djurarter. Våtmarken fångar upp näringsämnen i de djupa sedimenteringsbassänger och också växligheten fångar upp och använder näringsämnen som finns i vattnet. Regnvattnet uppehålls i våtmarken, detta lättar på översvämningarna i åns huvudfåra då allt regnvatten inte rinner ut på en gång.

En annan åtgärd, som redan planerats en längre tid är den naturenliga rensningen av huvudfåran. Planerna är äntligen på slutrakan. Nu efter omfattande utredningar hoppas vi att arbetet i huvudfåran snart kan börja, säger Vaskio. Dikningsprojektet dras av det lokala dikningsbolaget.

Syftet med projektet Raseborgs å är att minska näringsbelastning som ån för med sig till Landbofjärden. Vattenhushållningen och vattenvårdskonstruktionerna är en viktig del av detta. Ett flertal åtgärder har också gjorts inom jordbruket för att minska näringsläckage från åkrarna. Jag är så glad över den positiva inställningen till vattenvård som markägare och jordbrukare i området har, påpekar Vaskio. 

Projektperioden som Nylands NTM-central finansierar tar slut vid slutet av 2021, men Raseborgs stad har förbundit sig att förlänga projektet med två år, d.v.s. ända till slutet av år 2023. Miljöbyrån har anhållit om tilläggsfinansiering för att fortsätta projektet och finansieringsbeslutet förväntas inom kort.

Tilläggsinformation fås av

Projektchef Sara Vaskio

Projektet är en del av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. Nylands NTM-central finansierar projektet med 163 800 euro. Programmets viktigaste mål är att uppnå god vattenstatus.


27.05.2021 / Hanna Rönnblom

Med på bilden är nästan alla som varit med och skriva bloggen. Det här är sista inlägget för det här läsåret för snart har vi sommarlov! Vi ska simma, spela bordsspel, äta glass, sola, åka till stugan, åka båt, vara med vänner, vara ute, hoppa på trampolinen och övernatta hos kompisar. Sen i augusti blir det spännande igen då skolan börjar. En del av oss börjar i ny klass och det kommer nya elever och lärare till skolan. Men, snart ska vi njuta av sommarlovet för det tycker vår rektor att vi är värda. Vad ska du göra på sommaren?

Bloggare i Svartå skola: Elvira, Ella, Saga, Emma, Victor, Ellinor, Amanda och Helmi.

26.05.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 19–20

Under de två senaste veckorna har 2 nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 7/100 000/14 dagar.

Vaccinering

Statistik

Vaccinerade av hela Raseborgs befolkning: 55 % (per 24.5.2021).

– 55 % av Raseborgs befolkning är nu vaccinerad och många har också redan fått sin andra dos. Det här betyder att vi börjar se ljuset i tunneln, men att vi fortsättningsvis måste komma ihåg att följa de restriktioner som gäller, även om dessa nu stegvis luckras upp. Att vaccinera sig mot covid-19 hjälper oss på väg mot ett normalt liv med socialt umgänge och olika evenemang som var en naturlig del av vardagen före coronaviruset. Vaccinet ger skydd mot allvarlig sjukdom och hjälper också till att skydda andra, säger hälsoservicechef Annika Rehn.

Alla 16 år fyllda raseborgare får boka vaccinationstid!

Nu öppnas tidsbokningen för alla 16 år fyllda raseborgare! Man kan boka sin tid via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst. Man kan boka sin tid till Karis idrottshall eller Ekenäs bollhall, oavsett i vilken del av Raseborg man är bosatt.

OBS! Vi fyller på vaccineringstider kontinuerligt. Om tiderna är slut, prova på nytt följande dag! (Och ifall tiderna är slut på nättjänsten, är de också slut i telefontjänsten.)

Mer information på http://raseborg.fi/coronavaccinering

Vaccineringsintyg

Finlands nationella coronavaccinationsintyg kan fås på mina Kanta-sidor från och med den 26 maj. Medborgarna får tillgång till intygen stegvis men enligt THL borde nästan alla raseborgare redan se vaccinintyget på sina Kanta-sidor.

Läs mer på THL:s webbplats.

Restriktioner och rekommendationer

Regionförvaltningsverket har gjort ett beslut angående sammankomstbegränsningarna. För Raseborgs del betyder det att begränsningarna lindras.

I Raseborg under perioden 25–31 maj kan man inomhus ordna sammankomster med högst 20 (tjugo) personer och i utomhusutrymmen sammankomster med högst 50 (femtio) personer. 1–15 juni kan sammankomster med högst 50 (femtio) personer ordnas både inomhus och i utomhusutrymmen.

 • 25-31.5.2021: 20 personer inomhus, 50 utomhus
 • 1-15.6.2021: 50 personer inomhus, 50 utomhus

Stadens beredskapsgrupp beslöt att samma begränsningar gäller för hobbyverksamhet och rekommenderar att privata tillställningar följer samma linje.

Regionförvaltningsverket har inte förlängt det så kallade beslutet om säkert avstånd i Raseborg. Beslutet har upphävts från och med 25.5.2021.

– Det är ändå viktigt att också de som redan är vaccinerade fortsättningsvis håller säkerhetsavstånd, använder munskydd, tvättar händerna och följer de direktiv som ges för att förhindra spridning av viruset, poängterar Annika Rehn.


21.05.2021 / Tina Collan-Weber

Institutet för hälsa och välfärd har gjort en linjedragning (18.5) enligt vilken också de som är födda 1952–1956 framöver som andra vaccindos kan få ett mRNA-vaccin, fast vaccinationsserien har påbörjats med AstraZenecas vaccin. Rekommendationen är fortfarande att 1952–1956 födda personer fortsätter vaccinationsserien med samma coronavaccin som hen fått tidigare, ifall inga medicinska hinder för användningen av vaccinpreparatet ifråga har uppdagats.

Om du trots det önskar att du får den andra dosen med mRNA-vaccinet, var vänlig och annullera din tid via tidsbokningen koronarokotusaika.fi/sv och kontakta tidsbokningen per telefon på numret 019 289 3141 för att boka tid för din andra dos. Att byta vaccinpreparat vid vaccinationspunkten är inte möjligt. Observera att om du inhiberar din tid kan du bli tvungen att vänta på ny tid för boosterdosen tills det finns lediga tider för vaccinet i fråga.

Att byta vaccinpreparat vid vaccinationspunkten är inte möjligt, det måste göras via tidsbokningen i förväg!


20.05.2021 / Monica Österblad

Yrkeshögskolan Novia har i samarbete med Raseborgs stad, Raseborgs Natur rf och lokala byaföreningar startat ett projekt som ska bekämpa fyra invasiva arter (jättebalsamin, vresros, lupin och spansk skogssnigel). Det ordnas bl.a. talkon, och studerande ska kartlägga förekomster. Invasiva arter minskar den biologiska mångfalden genom att ta utrymme, eller likt sniglarna föröka sig okontrollerat, vilket både direkt och indirekt kan påverka t.om. produktionsväxter. Projektet finansieras av NTM-centralen och Svenska kulturfonden.

Kontakta Kaisa Kauranen (se pressmeddelandet nedan) för närmare info om talkon; åtminstone vid Pumpviken (första gången må. 24.6 kl. 20) och i Svartå har tider redan bestämts för snigeltalkon.

Pressmeddelande_Bekämpning av invasiva främmande arter – Vieraslajien torjuntahanke

Ladda nerVisa


18.05.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 18–19

Under de två senaste veckorna har 2 nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 7/100 000 och 14 dagar.

En hälsning från chefsläkare Tove Wide:

– Vi har haft två lugna veckor i Raseborg med lågt incidenstal. De få fall vi har haft i maj har inte lett till exponeringar eftersom människor varit färdigt i karantän eller hållit sig för sig själva i väntan på testsvar. För tillfället har vi inte en enda person i isolering och endast ett fåtal i karantän. Det är tack vare ansvarstagande invånare som tagit det säkra för det osäkra och begränsat sina kontakter i risksituationer. Det finns människor som reser och har goda skäl att resa, om det sedan handlar om arbete, familj eller kärlek. Det avgörande är att gå på test och följa instruktioner och det har raseborgarna gjort.

Barn och ungas hobbyverksamhet har tillåtits under våren, och även om den inte är helt utan risker, är den mycket viktig för de ungas välbefinnande. Vuxnas hobbyer utomhus skall nu också i begränsad omfattning göras möjlig. De som har behov kan börja fundera på säkerhetsplan för den egna verksamheten.

Nu talas det mycket om exitplan och när vaccineringarna går framåt, finns det många frågor kring vad som är tillåtet. Ändå måste vi minnas att situationen i Nyland som stort är på samma nivå som senaste oktober med siffror som motsvarar spridningsfas, den högsta av tre nivåer. Från andra orter och länder vet vi att situationen kan ändra från en stabil situation till en alarmerande situation på någon vecka. Det räcker med en tillställning där några blir smittade med ett variantvirus som lätt smittar vidare till familjerna och i värsta fall ytterligare till kamrater i skolan, arbetsplatsen, hobbyer osv. 

Man kunde jämföra läget med varning för skogsbrand, då måste alla iaktta säkerhetsåtgärder även om det inte förekommit brand på den egna orten. Och det första sommarregnet räcker inte för att faran skall vara över även om det ger hopp om bättre tider.

Den som är vaccinerad är skyddad mot allvarlig coronainfektion som kräver sjukhusvård. En del kan ändå få en lindrig infektion som kan smitta vidare. Risken att smitta vidare uppskattas till en tredjedel jämfört med en ovaccinerad person. Nu är över hälften av raseborgarna vaccinerade, men procenten är lägre i den arbetsföra befolkningen och barn och unga är inte vaccinerade. De riskerar sällan sjukhusvård men de kan ändå få långvarig covid med trötthet, störningar i smak- och luktsinne och andra besvärliga symtom.

Det gäller alltså för oss som är vaccinerade att vara solidariska med dem som inte ännu är vaccinerade och fortsätta vara försiktiga.

Vaccinering

Statistik

Vaccinerade av hela Raseborgs befolkning: 52,7 % (per 17.5.2021).

1982–1986 födda i vaccineringstur

Åldersgruppen som just nu är i vaccinationstur är personer födda 1982–1986. Den här gruppen kan boka sina tider som bäst antingen via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst. Man kan boka sin tid till Karis eller Ekenäs, oavsett i vilken del av Raseborg man är bosatt.

Också de tidigare åldersgrupperna samt riskgrupperna får boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner: man förlorar alltså inte sin rätt till vaccin även om man av någon orsak inte velat eller kunnat ta vaccinet direkt då ens egen åldersgrupp kommit i tur. Mer information på http://raseborg.fi/coronavaccinering

Restriktioner och rekommendationer

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas här: https://www.raseborg.fi/aktuella-restriktioner-och-rekommendationer/

Beredskapsgruppen har beslutit att tillåta hobbyverksamhet för vuxna, i grupper på max. 10 personer och så att 2 meters säkerhetsavstånd och god hygien kan garanteras. Utöver detta ska en skriftlig säkerhetsplan utformas där man förklarar hur säkert utövande kan garanteras.


18.05.2021 / Johanna Koprander

Pga renoveringar på Raseborgsvägen 5 , flyttar följande verksamheter : Seniorrådgivningen, Minnesrådgivningen, Ekenäs Dagverksamhet, Hemförlovningsteamet samt Hemrehabiliteringsteamet till  gamla Hagahemmets utrymmen på Ekgränd 2 tisdagen 25.5.2021.

Verksamheterna fortsätter därefter i dessa utrymmen tillsvidare.

SeniorLinjen 019 289 3133, vardagar kl. 8-12 samt 13-15


17.05.2021 / Monica Österblad
Spansk skogssnigel
Spansk skogssnigel

Mördarsniglarna (eller spansk skogssnigel) har vaknat igen, och allt tyder på att vinterns snötäcke gynnat övervintringen. Om man vill ha kvar grönskan i trädgården, lönar det sej att börja plocka nu genast. Om mängderna blir stora, vilket de blir på sina håll nu, så får hushåll nu föra både sniglar och invasiva växtarter gratis till Rosk’n Rolls avfallsstationer, packade i sopsäckar/påsar. Tänk på att de går till avfallsförbränning, så undvik onödiga mängder vätska (för sniglarna). Läs mera här: Invasiva främmande arter från hushåll tas emot utan avgift | Rosk’n Roll Oy Ab (rosknroll.fi)

På vår hemsida finns ett infoblad om spansk skogssnigel och hur man bekämpar den. Man kan rapportera skogssnigel-observationer på Vieraslajit.fi.


17.05.2021 / Petra Louhimies

På måndag 17.5.2021 kl. 16.00 öppnas tidsbokning på nätet för åldersgruppen 1982–1986 födda. Vaccineringarna börjar på onsdag 19.5.2021.

Så här bokar du din vaccinationstid

 • Via nättjänsten coronavaccinbokning.fi, från och med måndag 17.5.2021 kl. 16.00
 • Via telefontjänsten 019 289 3141, från och med tisdag 18.5.2021 kl. 09

OBSERVERA! För tillfället finns det begränsat med tider för denna åldersgrupp. Om tiderna är slut i nättjänsten, är de också det i telefontjänsten.

Vaccinationspunkterna

Vaccinationspunkterna är:

 • Karis idrottshall, Idrottsgatan 3, Karis, ingång via bakdörren.
 • Ekenäs bollhall, Flemingsgatan 19, Ekenäs

Man kan boka sin tid till vilken vaccinationspunkt som helst, oberoende av var i Raseborg man bor.

Vaccinet

Enligt THL:s direktiv är vaccinet för denna grupp Pfizer BioNTech Comirnaty.

Praktiska anvisningar

Kom ihåg följande när du kommer till vaccinationspunkten:

 • Kom till vaccineringen endast om du är frisk! Kom inte till vaccineringen om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion* 
 • Ta med FPA-kortet eller ett identitetsbevis 
 • För att undvika köer eller trängsel, kom till vaccineringspunkten vid rätt tidpunkt, ca 5 minuter före din vaccinationstid.
 • Använd munskydd och håll ett avstånd på minst två (2) meter till andra
 • Vaccinet ges i överarmen, kom klädd så att du lätt får din överarm synlig. 
 • Förbered dig på att stanna kvar för uppföljning i minst 15 minuter efter vaccinationen.

*Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, illamående, försämrad allmänkondition. Ett ganska vanligt symtom är nedsatt smak- och luktsinne.

Också de tidigare åldersgrupperna kan fortsätta boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner!11.05.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 17–18

Under de två senaste veckorna har 4 nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 14,5/100 000 och 14 dagar.

Fortsättningsvis är det viktigt att testa sig om man får symtom. Man får snabbt tid till provtagning och svaren kommer i medeltal inom 20 timmar från att provet tagits. OBS! Man ska alltid boka tid för coronatest i förväg! Lättast går det via Coronaguiden.

Vaccinering

Statistik

Vaccinerade av hela Raseborgs befolkning: 50 % (per 10.5.2021).

6,5 % av invånarna har fått också sin andra vaccindos.

1972–1981 födda uppmanas boka sin vaccinationstid!

Åldersgruppen som just nu är i vaccinationstur är personer födda 1972–1981. Den här gruppen kan boka sina tider som bäst antingen via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst. Man kan boka sin tid till Karis eller Ekenäs, oavsett i vilken del av Raseborg man är bosatt.

Också de tidigare åldersgrupperna samt riskgrupperna får boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner: man förlorar alltså inte sin rätt till vaccin även om man av någon orsak inte velat eller kunnat ta vaccinet direkt då ens egen åldersgrupp kommit i tur. Mer information på http://raseborg.fi/coronavaccinering

Vi informerar genast när vi kan öppna tidsbokningen för följande åldersgrupp!

Boosterdoserna ges i Ekenäs bollhall och Karis idrottshall

Observera att vaccinationspunkterna på f.d. Hagahemmet i Ekenäs och Felix Froms gata i Karis har upphört. De som fått sin första dos i f.d. Hagahemmets utrymmen i Ekenäs, får sin andra dos i Ekenäs bollhall. De som fått sin första dos på Felix Froms gata i Karis, får sin andra dos i Karis idrottshall.

Restriktioner och rekommendationer

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas här: https://www.raseborg.fi/aktuella-restriktioner-och-rekommendationer/


6.05.2021 / Hanna Rönnblom

Bygget går framåt och byggnaden har delvis fått tak. Vi har idag sett ritningar på hur gården vid Askers kommer att se ut. Gården är indelad i en större gård för skolbarnen och två mindre gårdar för barnen i förskola och daghem. På skolgården kommer det bland annat att finnas klätterställningar, utegym, olika gungor, balansbräda, korgbollsställningar och en multi-arena. Dit kommer också olika träd och planteringar. Vi hoppas att det kommer ett staket vid dagisbarnens gård för den ligger nära vägen. Cyklarna ska parkeras på ett visst ställe. Gården ser ut att bli fin. Tycker du att de här planerna för skolgården är bra?

Ritningarna för gården vid Askers visar att det blir en fin gård med många möjligheter till roliga aktiviteter.

6.05.2021 / Petra Louhimies

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram håller på att planera familjecentertjänster i Västra Nyland. I familjecentren får du alla tjänster som främjar barnens och familjens välfärd, hälsa och utveckling samt tidigt stöd och tidig vård.

Tjänsterna omfattar bland annat mödra- och barnrådgivning, skol- och studerandehälsovård, familjerådgivning, hemservice, familjearbete och terapitjänster för barn. Tjänsterna erbjuds på platsen och på webben, och vissa tjänster får du i hemmet. 

Kom med och utveckla familjecentrens tjänster – svara på enkäten! 

Vi vill erbjuda smidiga och lättillgängliga tjänster som stöder din familjs vardag. Därför kartlägger vi dina önskemål och behov. Svara alltså på vår enkät – vi vill höra din åsikt! 

Du kommer till enkäten via denna länk . Enkäten är öppen till 24.6.2021. 


4.05.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 16–17

Under de två senaste veckorna har 4 nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 14,5/100 000 och 14 dagar.

Fortsättningsvis är det viktigt att testa sig om man får symtom. Man får snabbt tid till provtagning och svaren kommer i medeltal inom 13 timmar från att provet tagits.

Vaccinering

Statistik

Vaccinerade av hela Raseborgs befolkning: 45 % (per 3.5.2021)

Vaccineringen fortsätter

Åldersgruppen som just nu är i vaccinationstur är personer födda 1972–1981. Den här gruppen kan boka sina tider som bäst antingen via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst.

För tillfället finns det inga lediga tider för den här och nästa vecka, följande lediga tiderna går till därpå följande vecka.

Också de tidigare åldersgrupperna samt riskgrupperna får boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner: man förlorar alltså inte sin rätt till vaccin även om man av någon orsak inte velat eller kunnat ta vaccinet direkt då ens egen åldersgrupp kommit i tur. Mer information på http://raseborg.fi/coronavaccinering

Vi informerar genast när vi kan öppna tidsbokningen för följande åldersgrupp!

Restriktioner och rekommendationer

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas här: https://www.raseborg.fi/aktuella-restriktioner-och-rekommendationer/


29.04.2021 / Hanna Rönnblom

Vi har idag fått se ritningar på hur Askers kommer att se ut inifrån. Askers blir stort och där är jätte-många olika rum. Det blir en cool byggnad. Finska och svenska skolans utrymmen är väldigt nära varandra med endast en korridor mellan klassrummen. Vi kommer att ha slöjd, musik, gymnastik och möjligen bildkonst i andra rum än i vårt stora klassrum. Det blir roligt! Det blir också ett mindre grupprum intill klassrummet. Dessutom kan man jobba i biblioteket, matsalen och i korridorerna. Gymnastiksalen blir mycket större än den vi har nu.

Hur tror du att rummen i Askers kommer att se ut? Skulle du vilja gå i skola där?

I Askers kommer den finska och svenska skolan att vara bredvid varandra.


29.04.2021 / Petra Louhimies

Nya Fokus bygget framskrider. Arbetena kommer under sommarmånaderna att påverka trafikarrangemangen vid Centralgatan och i omgivningen. Fyllnadsarbetet runt sockeln på Fokus huset kräver att den för tillfället söderut enkelriktade Forsströmsgatan (gatuområde mellan Fokus huset och Latvala / Posten)  stängs i två etapper så att trafiken blir dubbelsidig från södra sidan när norra sidan stängs, och vice versa när södra sidan stängs. Störningarna i trafiken vid Forsströmsgatan varar i ca. 3 dagar och utförs mellan vecka 19-20. Elementlyft vid norra änden av Fokus huset kommer även att förorsaka en stängning av ena filen på centralgatan. Detta arbetsskede utförs i början av juni och varar 1-2 dagar.

Vi beklagar olägenheten

// LU Rakennus Oy, Viktor Strandberg tel. 045-8064050


29.04.2021 / Piia Nordström

Raseborgs energi utför kabelflyttningsarbete vid underfarten för lättrafik i Björknäs 3.5-21.5.2021. Under den här tiden är leden mellan Pehr Sommars gata och Industrigatan i Björknäs avstängt för trafik.


29.04.2021 / Petra Louhimies

Boostervaccinationer för personer som fått Astra Zenecas vaccin som första vaccindos

Personer födda åren 1952–1956 som har fått första vaccindosen av AstraZenecas vaccin, får också den andra vaccindosen av samma vaccin. Man avviker från detta endast ifall man fått allvarliga allergiska reaktioner mot första vaccinet eller om man haft sinustrombos eller trombocytopeni (HIT) i samband med heparinbehandling.

För personer födda år 1957 och senare som fått första vaccindosen av AstraZenecas vaccin, ges Pfizer-Biontechs vaccin som andra dos.

Boostervaccinationer för personer från andra orter

Boostervaccinationen ges i samma kommun där den första vaccindosen har getts. Det är inte möjligt att flytta tiden för boostervaccination till ett annat vaccinationsställe. Boosterdoserna reserveras på basis av tidpunkten för den första vaccindosen och det är därför inte möjligt att reservera extra boosterdoser.

Från början av maj kan Pfizer-Biontechs vaccin ges till alla åldersgrupper som vaccineras

THL har fastställt att mRNA-coronavaccin, i Raseborg Pfizer-Biontech, kan från början av maj ges till alla åldersgrupper som vaccineras.

Från och med måndag 3.5.2021 styrs tiderna för första dosen för åldersgruppen 1952–1956 födda automatiskt till Pfizers vaccin. Detta gäller tider bokade för första dosen både till måndag 3.5.2021 och från och med måndag 3.5.2021.

 • Om en person född åren 1952–1956 önskar få Astra Zenecas vaccin, ska tiden bokas via telefontjänsten 019 289 3141. 
 • Att byta vaccinpreparat vid vaccinationspunkten är inte möjligt!
 • Boosterdosen ges till personer födda 1952–1956 med samma vaccin som första dosen.

Riskgrupp 2 utvidgas till 16–17-åringar

Från och med 29.4.2021 utvidgas vaccineringarna i riskgrupp 2 till 16–17-åringar, du ska ha fyllt 16 år för att kunna boka! Tidsbokning:

 • Fr.o.m. 29.4.2021 kl. 13.00 via telefontjänsten 019 289 3141 (vard. 9–15)
 • Fr.o.m. 29.4.2021 kl. 16.00 via coronavaccinbokning.fi

Riskgrupp 2: 16–64-åringar med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 coronavirussjukdom.

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné
 • Psykossjukdom
 • Sjuklig fetma (BMI över 40)

Riskgrupp 1 kan fortsätta boka sina tider enligt tidigare instruktioner!


27.04.2021 / Maria Eriksson

Nu omvandlar vi vissa gräsmattor och vägrenar till ängar i Österby, Malmkulla och Kanaltorget i Karis. Utöver detta kommer vi även att inventera vissa gamla gräsmattor, det innebar att vi inte klipper gräset förrän i juli och under tiden inventerar vi floran för att ta reda på om dessa områden skulle kunna utvecklas till ängsytor, exempel på områden är Kvarnbacken, Herrknallen och Malmkulla. Även våra gräsklippningsrutiner ses över, områden som används aktivt av invånarna klipps oftare och ytor som ligger mer avsides klipps mer sällan för att tillåta gräsmarkens växter blomma innan de klipps.

Detta gör vi  för att gynna den biologiska mångfalden i stadens grönområden. I framtiden får vi njuta av vackra naturblommor som hjälper livsviktiga pollinerande insekter.

Förändringen i våra rutiner möjliggör också att vi kan effektivera skötseln på de områden som används mer intensivt och betjäna raseborgarna bättre.


27.04.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 15–16

Under de två senaste veckorna har 4 nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 14/100 000 och 14 dagar.

– Situationen ser bättre ut, säger chefsläkare Tove Wide.

– I maj får privata gym öppna, restaurangerna har delvis fått öppna och skolorna är i närundervisning. Distansarbete och ansiktsmasker rekommenderas som tidigare. Evenemangsförbud fortsätter och vuxnas hobbyer är fortfarande på paus. Det gäller att följa med läget några veckor att det inte kommer bakslag, innan vi kan fatta följande beslut om fortsättningen. Vaccinationerna fortsätter och ger hopp om bättre tider.

Vaccinering

Statistik

Vaccinerade av hela Raseborgs befolkning: 40,5 % (per 26.4.2021)

Vaccineringen fortsätter

Riskgruppernas vaccination fortsätter enligt tidigare instruktioner, se noggrannare anvisningar på https://www.raseborg.fi/coronavaccinering/ .

Åldersgruppen som just nu är i vaccinationstur är personer födda 1967–1971. Den här gruppen kan boka sina tider som bäst antingen via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst. Efter den här veckan är ca. 82 % av den här åldersgruppen vaccinerade.

Näst i vaccinationstur är personer födda 1972–1981! Tidsbokningen öppnas:

 • Via nättjänsten coronavaccinbokning.fi på torsdag 29.4.2021 kl. 10.00.
 • Via telefontjänsten 019 289 3141 på torsdag 29.4.2021 kl. 10.00.

Också de tidigare åldersgrupperna får boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner: man förlorar alltså inte sin rätt till vaccin även om man av någon orsak inte velat eller kunnat ta vaccinet direkt då ens egen åldersgrupp kommit i tur. Tidsbokning för alla grundfriska personer födda år 1971 eller tidigare är öppen på adressen coronavaccinbokning.fi. Man kan också ringa telefontjänsten 019 289 3141 vardagar 9–15.

Mer information angående vaccinationer med Astra Zenecas vaccin kommer i slutet av veckan.

Information om andra vaccineringsdosen

De som fått sin första vaccindos vid vaccinationspunkterna på Felix Froms gatan i Karis och i Hagahemmet i Ekenäs, får sin andra vaccinationsdos vid följande vaccinationspunkter:

 • personer som fått sin första dos vid vaccinationspunkten på Felix Froms gatan i Karis, kommer att få sin andra dos i Karis idrottshall.
 • personer som fått sin första dos i före detta Hagahemmets utrymmen i Ekenäs, får sin andra dos i Ekenäs bollhall.

Restriktioner och rekommendationer

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas här: https://www.raseborg.fi/aktuella-restriktioner-och-rekommendationer/

Stadens beredskapsgrupp samlas till sitt veckomöte imorgon onsdag 28.4.2021 och informerar om möjliga ändringar i restriktionerna efter mötet.


22.04.2021 / Piia Nordström

Raseborg stads Tekniska nämnd godkände Karis-Ekenäs gång- och cykelvägens översiktsplan på sitt möte 13.4.2021.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Karis-Ekenäs-cykelväg.jpg

Förberedelserna för byggstart pågår som bäst. Arbetena påbörjas i maj 2021 med skede 1, dvs. avsnittet Ekenäsvägen / Kodin Tavaratalo – Mekanikervägen, dvs. pl 500-5500 i ritningarna. Skede 2, pl 0-500, dvs. underfarten byggs år 2022.

Mera information ges av

Henrik Westerlund, planeringsansvarig tfn 019 289 3868
Piia Nordström, chef för samhällsteknik tfn 019 289 3852

Översiktsplanen Karis-Ekenäs cykelväg Yleissuunnitelma Karjaa-Tammisaari pyörätie 13.04.2021

Ladda nerVisa

20.04.2021 / Petra Louhimies

Veckoinfon publiceras på tisdagar på stadens webbplats och den delas också till stadens Facebooksida samt till medierna. I veckoöversikten informerar staden om antal fall i Raseborg samt andra aktuella ärenden gällande coronasituationen i staden.

Veckoöversikt v. 14–15

Under de två senaste veckorna har 17 nya fall av coronavirus konstaterats i Raseborg. Incidensen är 62/100 000 och 14 dagar.

– Senaste veckan har varit mycket lugnare än de föregående veckorna och vår smittsiffra sjunker, vi hoppas att det fortsätter så! Tack till alla som har varit försiktiga, säger chefsläkare Tove Wide.

– Årskurserna 7–9 och andra stadiets skolor har återgått till närundervisning och vi jobbar på att ordna skolgången så tryggt att karantän av hela klasser kunde undvikas så långt det är möjligt. Det innebär att maskanvändning är viktig både i skolorna och skolskjutsarna för årskurserna 7–9 och studerande på andra stadiet. Tills vidare har vi inte sett det nödvändigt att införa maskanvändning för årskurser 1–5 i Raseborg, fortsätter Wide.

Vaccinering

Statistik

Vaccinerade av hela Raseborgs befolkning: 34 % (per 18.4.2021)

– Raseborgare har varit mycket aktiva att låta vaccinera sig! När en ny grupp kommer till vaccinationstur, bokas tiderna snabbt och vaccinationsprocenten i alla de åldersgrupper som nu vaccinerats är hög. De aktivaste att låta vaccinera sig har varit våra 70–79-åringar (95 %) med över 80-åringar som fin tvåa (ca. 90 %), berättar hälsoservicechef Annika Rehn.

Per 18.4.2021 har vi även vaccinerat:
88 % av personer födda 1952–1956
65 % av personer födda 1957–1961

Vaccineringen fortsätter

Riskgruppernas vaccination fortsätter enligt tidigare instruktioner, se noggrannare anvisningar på https://www.raseborg.fi/coronavaccinering/ .

Åldersgruppen som just nu är i vaccinationstur är personer födda 1962–1966. Den här gruppen kan boka sina tider som bäst antingen via nättjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon. Telefontjänsten 019 289 3141 är öppen vardagar kl. 9-15 och tjänsten har en återuppringningstjänst.

Näst i vaccinationstur är personer födda 1967–1971! Tidsbokning för denna grupp öppnas:
– Via nättjänsten coronavaccinbokning.fi idag tisdag 20.4.2021 kl. 16.00.
– Via telefontjänsten imorgon onsdag 21.4.2021 kl. 09.00

Också de tidigare åldersgrupperna får boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner: man förlorar alltså inte sin rätt till vaccin även om man av någon orsak inte velat eller kunnat ta vaccinet direkt då ens egen åldersgrupp kommit i tur. Tidsbokning för alla grundfriska personer födda år 1966 eller tidigare är öppen på adressen coronavaccinbokning.fi. Man kan också ringa telefontjänsten 019 289 3141 vardagar 9–15.

Restriktioner och rekommendationer fortsätter!

De uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna hittas här: https://www.raseborg.fi/aktuella-restriktioner-och-rekommendationer/

Vi följer med läget kontinuerligt och informerar om möjliga ändringar.


19.04.2021 / Petra Louhimies

Vaccineringarna utvidgas till personer födda åren 1967–1971!

Tidsbokning via nättjänsten coronavaccinbokning.fi för denna grupp kommer i gång på tisdag 20.4.2021 kl. 16.00 och via telefontjänsten 019 289 3141onsdag 21.4.2021 kl. 09. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 09-15 och har en återuppringningstjänst.

Vaccinationspunkterna

Vaccinationspunkterna är:

 • Karis idrottshall, Idrottsgatan 3, Karis, ingång via bakdörren.
 • Ekenäs bollhall, Flemingsgatan 19, Ekenäs

Man kan boka sin tid till vilken vaccinationspunkt som helst, oberoende av var i Raseborg man bor.

Vaccinet

Enligt THL:s direktiv är vaccinet för denna grupp Pfizer BioNTech Comirnaty.

Praktiska anvisningar

Kom ihåg följande när du kommer till vaccinationspunkten:

 • Kom till vaccineringen endast om du är frisk! Kom inte till vaccineringen om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion* 
 • Ta med FPA-kortet eller ett identitetsbevis 
 • För att undvika köer eller trängsel, kom till vaccineringspunkten vid rätt tidpunkt, ca 5 minuter före din vaccinationstid.
 • Använd munskydd och håll ett avstånd på minst två (2) meter till andra
 • Vaccinet ges i överarmen, kom klädd så att du lätt får din överarm synlig. 
 • Förbered dig på att stanna kvar för uppföljning i minst 15 minuter efter vaccinationen.

*Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, illamående, försämrad allmänkondition. Ett ganska vanligt symtom är nedsatt smak- och luktsinne.

Också de tidigare åldersgrupperna kan fortsätta boka sina vaccinationstider enligt tidigare instruktioner!


19.04.2021 / Marika Stigell

Raseborgs stad har beslutat om avvikande arrangemang gällande vissa externa hyresgästers hyresbetalning och vill för egen del underlätta situationen för företagarna och föreningarna under coron-pandemin.

Raseborgs stad beviljar hyresfrihet under tidsperioden 8.3.2021 – 30.6.2021 åt företag och föreningar som är hyresgäster i stadens byggnader, områden samt anläggningar.

Det avvikande arrangemanget berör företag och föreningar som hyr av staden och vars situation märkbart har försvårats p.g.a. corona pandemin. Ifall hyresgästen har betalat hyran för denna tidsperiod återbetalas hyran.

Hyresgästen bör skriftligen anhålla om hyresfrihet, en fritt formulerad anhållan skall inlämnas per e-post till adressen soile.makinen@raseborg.fi . I anhållan bör motiveras hur rådande pandemi påverkar företagets/föreningens verksamhet. Anhållan ska inlämnas senast 31.5.2021.

Tekniska nämnden i Raseborg


16.04.2021 / Anne-Marie Ekholm

Föreningar registrerade i Raseborgs stad, vilka för regelbunden användning önskar disponera
lokaliteter som tillhör staden, kan skriftligt ansöka om dem.

Förening som önskar hyra utrymmen, för engångsevenemang, bör senast en månad innan aktiviteten
startar anhålla därom.

Ansökan görs på denna bankett och deadline är 30.4.2021 kl. 12.00.


15.04.2021 / Hanna Rönnblom

Det är bra att det kommer ett bibliotek till Askers. Vi önskar att dit kommer många böcker, säckstolar, filtar, soffor, dynor och bord att sitta vid. Böckerna ska vara varierande; kapitelböcker, faktaböcker, sagoböcker och bilderböcker. Vi vill också läsa tidningar. Det skulle vara roligt med olika bräd- och kortspel samt pysselmaterial. Vi kan vara i biblioteket både under och efter skoldagen. Vad tycker du det ska finnas i biblioteket i Askers?

Är det kanske just här som biblioteket i Askers kommer att vara?