Stadsstyrelsens beslut 2.3.2020

Stadsstyrelsens beslut 2.3.2020

3.03.2020 / Petra Louhimies

På sitt möte 2.3.2020 diskuterade stadsstyrelsen bland annat budgetförändringar inom tekniska sektorn och beslöt att inrätta två nya tjänster inom bildningssektorn.

Tre nya tjänster

Enligt den uppdaterade gymnasielagen har gymnasieeleverna rätt att få specialundervisning och annat stöd för lärandet enligt elevens individuella behov. Därför behöver en ny speciallärartjänst för de svenska gymnasierna inrättas.

Stadsstyrelsen beslöt också att inrätta en ny skolkuratorstjänst för att kunna svara på behoven som förskolorna har.

Dessutom inrättades tjänst med benämningen markanvändningsplanerare (planläggning, tekniska sektor) och besättningstillstånd beviljades till hallmästarvakansen (fritid, bildningssektor) i Ekenäs simhall.

Stadsstyrelsens representation

Eftersom Linnea Henriksson beviljats befrielse från olika förtroendeuppdrag, valde stadsstyrelsen en ny representant till social- och hälsovårdsnämnden och en ny medlem till personalsektionen.

Kerstin Ilander valdes till representant i social- och hälsovårdsnämnden.
Filip Björklöf valdes som medlem i personalsektionen.

Linnéa Henriksson fortsätter som medlem och ordförande i samarbetskommittén.

Thomas Flemmich valdes som stadens representant till FAb Knipnäs extra ordinarie bolagsstämma 4.3.2020 och på Karjaan-Pinjaisten eläkkeensaajat ry:s 40-årsjubileum 18.3.2020 är det Holger Wickström som framför stadens hälsning.

Fastighetsskatteuppgifter granskas

Stadsstyrelsen beslöt att miljö- och byggnadsnämnden ska genomföra ett granskningsprojekt för fastighetsskatteuppgifter. I tidigare projekt har det uppdagats avvikelser mellan kartmaterial och Byggnads- och Bostadsregistret BYBO. Projektet inleds med kungörelse som information för fastighetsägare.

Två ärenden drogs bort

Paragraferna 73, utnämnande av styrgrupp för uppdatering av miljö- och klimatprogrammet samt paragraf 77, upphyrande av utrymmen av gruppboende verksamhet för klienter inom specialomsorgen, drogs bort från listan.

Budgetändringar till stadsfullmäktige

Stadsstyrelsen beslöt också att för stadsfullmäktige föreslå vissa ändringar i investeringsbudgeten för inköp av mark- och vattenområden samt driftsbudgeten för vinst på försäljning av anläggningstillgångar. Summorna är:

Driftsbudgeten, inkomst – vinst på försäljning av anläggningstillgångar
ökas med 300 000 euro, dvs. från 1 200 000 euro till 1 500 000 euro.

Investeringsbudgeten, inkomst – Inköp av mark- o vattenområden
ökas med 150 000 euro, dvs. från 500 000 euro till 650 000 euro.

Investeringsbudgeten, utgift – Inköp av mark- o vattenområden
ökas med 1 400 000 euro, dvs. från 500 000 euro till 1 900 000 euro

Andra beslut enligt förslag, bekanta dig med föredragningslistan.


28.01.2020 / Petra Louhimies

Knipnäs-affären går vidare

Stadsstyrelsen behandlade igen på sitt möte försäljningen av Knipnäs (Fastighets Ab Knipnäs).

Knipnäs som har en skuld på ca 4 065 000 euro ägs till 85 procent av Raseborgs stad och till 15 procent av Axxell Utbildning Ab. Staden har fått ett giltigt anbud på 1 303 000 euro för fastighetsbolaget. För att bolaget ska kunna säljas skuldfritt ska då den återstående delen på ca 2 762 000 euro betalas av fastighetsbolagets ägare.

Axxell har föreslagit att de kan betala 50 procent av den återstående skulden, ca 1 215 000 euro som blir kvar efter att man använt fastighetsbolagets kassamedel på ca 393 000 till att amortera lånet och betala fastighetsförmedlarens arvode. Det betyder att för staden återstår ca 1 215 000 euro att betala. Eftersom detta kräver en ändring i stadens budget, ska ärendet behandlas i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen beslöt att:
– föreslå att stadsfullmäktige ändrar anslagen i budgeten för 2020 så att ca 1 215 000 euro antecknas som utgifter för amortering av lån för Fastighets Ab Knipnäs.
– acceptera anbudet för Fastighets Ab Knipnäs.
– föreslå för Fastighets Ab Knipnäs styrelse att man med de likvida medlen som bolaget har betalar fastighetsförmedlarens arvode samt amorterar lånen.
– godkänna avtalet med Axxell Utbildning Ab gällande amortering av fastighetsbolagets lån.
– förutsatt att avtalet med Axxell förverkligas, att staden tillsammans med Axxell kapitaliserar bolaget så att den återstående skulden betalas. Detta resulterar i att försäljningen kan förverkligas.
– befullmäktiga stadsdirektören att fullfölja försäljningen och göra tekniska korrigeringar vid försäljningen och avtalet med Axxell.

Roger Hafström anmälde avvikande mening till protokollet.

Köparen är också intresserad av att köpa mark kring Knipnäs men det är inte ett villkor till att affären ska förverkligas. Efter omröstning bordlades ärendet.

Anslag till grundrenoveringsprojekt

Tekniska nämnden har på sitt möte 21.1.2020 beslutat över investeringsanslag för grundrenoveringar och godkänt att projekt som understiger 200 000 euro får påbörjas.

För projekt som överstiger 200 00 euro behövs stadsstyrelsens godkännande.
Stadsstyrelsen godkände att följande projekt får påbörjas:
– Karjaan yhteyskoulu ja lukio gymnastiksalstaket; förnyandet av yttertaket och takkonstruktionerna, anslag 300 000 €
– Karis idrottshall; förstärkning av takkonstruktionen, anslag 200 000 €

Kårkullas verksamhet diskuterades igen

Stadsstyrelsen behandlade igen Kårkulla samkommuns verksamhet och ekonomiska läge. Första gången som ärendet togs upp i stadsstyrelsen var i november 2019. Stadsstyrelsen beslutade då att kräva mer öppenhet och kommunikation av Kårkulla och att samkommunen ska se över sin verksamhet och utarbeta en plan för att minska kostnaderna.

Raseborgs stad yrkar nu på att Kårkullas ekonomiska överskott behandlas i dess styrelse och fullmäktige och staden yrkar vidare på att överskottet utbetalas till ägarkommunerna.

Vidare vill stadsstyrelsen att Kårkulla rapporterar om andra medlemskommuners åtgärder gällande köp av tjänster har föranlett förändringar i servicestrukturen och om detta haft ekonomiska konsekvenser.

Stadsstyrelsen yrkar också på att det effektiveringsprogram som nu utarbetas bör delges ägarkommunerna i god tid så att dess inverkan på budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022 – 2023 för ägarna kan beaktas.

Naturum beviljas hyresfrihet

Stadsstyrelsen bestämde också godkänna Natur och Miljö rf anhållan om befrielse från hyran för tiden 1.2 – 31.12.2020 för Naturum byggnaden i Norra hamnen i Ekenäs. Hyran är 1 549,21 euro/månad och stadens utrymmesförvaltning fungerar som hyresvärd.

Stadsdirektör Lundqvist representant i NTM-centralens förhandlingsdelegation

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) ska tillsätta en förhandlingsdelegation vars uppgift är att stöda centralens verksamhet och dess samarbete med intressenter samt följa upp hur strategiplanering och -förverkligande. Mandattiden för delegationen är 2020 – 2023.

Kommunerna Hangö, Raseborg, Ingå, Lojo, Sjundeå, Högfors och Grankulla har haft en gemensam representant i delegationen som har varit Mika Sivula från Lojo varit ordinarie med Dennis Strandell som ersättare.

I interna diskussioner kommunerna emellan har man kommit överens om att stadsdirektör Ragnar Lundqvist föreslås till ordinarie med stadsdirektör Tuija Telén från Högfors som ersättare.

Barnvänlig kommun-gruppens medlemmar

Stadsstyrelsen valde följande personer till barnvänlig kommun-gruppen:
Isabella Alén (ers. Sandra Ahtola)
Frank Holmlund (Petra Baarman)
Tanja Konttinen (Kati Sointukangas).

Dessutom uppmanas ungdomsfullmäktige utse representant.

Motion bordlades

Motionen av Miikka Soivio m.fl. gällande inomhusluftsproblem i stadens byggnader bordlades.

Andra ärenden beslutades enligt förslag. Bekanta dig med föredragningslistan här: https://tweb.raseborg.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1039


14.01.2020 / Petra Louhimies

På årets första möte behandlade stadsstyrelsen försäljningen av Knipnäs (Fastighets Ab Knipnäs).

Stadsstyrelsen beslöt att preliminärt acceptera anbudet (1 303 000 euro) för Fastighets Ab Knipnäs men remitterade ärendet gällande detaljerna (punkterna B-E i beredningen) för vidare beredning.

Representanter

Till stadens representanter valdes

  • Planläggningsingenjör Johanna Laaksonen (teknisk direktör Jan Gröndahl som ersättare) till styrgruppen för utredningen gällande granskning och konsekvensbedömning av markanvändningen kring bankorridorerna (kustbanan och Esa-banan) i väster.
  • Thomas Flemmich till Ekenäs Energi Ab:s extra ordinära bolagsstämma 16.1.2020.
  • Ulf Heimberg till den allkristna bönekvällen 23.1.2020

Andra ärenden beslutades enligt förslag. Bekanta dig med föredragningslistan via följande länk: https://tweb.raseborg.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=971


8.03.2019 / Petra Louhimies

Stadsstyrelsen beslöt i måndags att föreslå till stadsfullmäktige att godkänna Tekniska nämndens förslag om att överföra 300 000 av anslagen för bygget av Västra Nylands centralstation från år 2018 till 2019. Man föreslår också att godkänna att överföra 500 000 euro av Karis nya daghems anslag från 2018 till 2019. Överföringarna påverkar inte totalbudgeten.

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige befriar Ian Granström från förtroendeuppdraget som medlem i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige väljer en ny medlem i stället för Ian Granström till bildningsnämndens svenskspråkiga sektion för återstoden av mandattiden 6.6.2017–31.5.2021.

Stadsstyrelsen har utsett Thomas Flemmich som representant för staden på Ekenäs Energi AB bolagsstämma, Anders Walls på Västra Nylands folkhögskola samkommunsstämma och 10 röstberättigade representanter till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte 2019. De är Werner Orre (supl. Michael Nyberg), Kerstin Ilander (supl.Dan Johansson), Jan-Mikael Ekholm (supl. Tauno Skogberg), Johan Berglund (supl. Göran Karlsson), Ann-Britt Lindgren (supl. Anita Westerholm), Sylva Heerman (supl. Björn Siggberg), Holger Wikström, Torolf Bäckman, Mats Lagerstam, Harry Yltävä (supl. Alm Nyman).

Stadsstyrelsen har beslutat att förkasta omprövningsbegäran gällande försäljningen av fastigheten Villa Ormnäs. Omprövningsbegäran inlämnades av en del av de parter som lämnat anbud på Villa Ormnäs efter att anbudningstiden gått ut och utanför anbudsprocessen. I omprövningsbegäran påstod man att anbudsförfarandet stridit mot principerna för öppen budgivning samt auktionssajtens auktionsvillkor. Stadsstyrelsen konstaterar att fastigheten varit utannonserad på flera digitala tjänster och i medier samt stadens hemsida och att det uppfyller kraven för öppen budgivning. Enligt stadsstyrelsens tidigare beslut skulle anbuden inlämnade av Huutokaupat.com senast den 15.10.2018 behandlas av stadsstyrelsen. Säljaren har enligt auktionsvillkoren också rätt att godkänna eller förkasta det högsta budet. Man ser också att det varit motiverat att delvis avvika från sajtens försäljningsvillkor pga. att det är frågan om försäljning av fast egendom där beslut om försäljning fattas av stadsstyrelsen efter anbudstidens utgång.

Högsta förvaltningsdomstolen har bett om en förklarning från staden gällande Ykkös Infra Oy besvär från 2018 över stadsstyrelsens beslut att välja leverantör för Svartåns, Åminnefors och Billnäs kraftverkets fiskvägars entreprenadupphandling. Ykkös Infras besvär förkastades i marknadsdomstolen men de har överklagat beslutet. Därför kräver nu högsta förvaltningsdomstolen en förklarning från staden. Stadsstyrelsen beslöt på sitt möte att ge ett utlåtande där man bl.a hänvisar till att Ykkös Infra Oy:s anbud inte innehöll en sk. RALA-behörighetsrapport som var ett av kraven. Staden yrkar därför på att marknadsdomstolens beslut skall stå fast.


18.02.2019 / Petra Louhimies

Stadsstyrelsen noterade att Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat Raseborgs stads besvär över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande indragningen av tjänsten som utvecklingsplanerare. Till anmälningsärendena hörde också att Stadsdirektör Ragnar Lundqvist brev gällande förseningarna i tågtrafiken har blivit besvarat av Trafikledsverket. I brevet ber de om ursäkt till staden och dess invånare för tågförseningarna. Trafikledsverket poängterar att tågtrafikens punktlighet har sjunkit och att det är en kombination av många olika aktörer och variabler. De fortsätter i att säga att de samarbetat och fortsätter att samarbeta och utveckla lösningar med VR och Finrail för att förbättra situationen.

Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige befriar Maarit Feldt-Ranta från sina förtroendeuppdrag och att stadsfullmäktige väljer en ny till stadsstyrelsen för återstoden av mandattiden 6.6.2017 – 31.5.2019.

Josephine Takolander har anhållit om rätt att få använda de tidigare Raseborgskommunernas vapen i olika produkter såsom muggar, mössor, pennor och t-skjortor. Enligt rättspraxis behöver en enskild person eller sammanslutning inte ansöka om kommunens tillstånd att använda kommunvapnet. Kommunen har inte heller rätt att ingripa i hur externa aktörer använder kommunvapnet och kan inte heller förbjuda användningen av det. Stadsstyrelsen har därför ingenting att invända till Takolanders fråga, men poängterar att man ska ta varumärkeslagen, lagen om kollektivmärken och mönsterrättslagen i beaktan.

Stadsdirektören har fortsatt att förhandla om Knipnäs-fastighetens försäljning. För att kunna förnya köpprocessen med nya köparkandidater har stadsstyrelsen beslutat att förkasta de tidigare anbuden från auktionen och fortsätta försäljningen av FAB Knipnäs.

Stadsstyrelsen har sammanställt alla de motioner och invånarinitiativ som behandlats under år 2018. Stadsstyrelsen delger stadsfullmäktige att 15 motioner inte slutbehandlats under 2018. Stadsstyrelsen har emottagit 6 invånarinitiativ år 2018. Bland dem fanns bland annat frågan om förbättring av Skuruvägen (Bässbanan) samt initiativ till hundpark till Ekenäs och hatighetstavlor till Fiskars.

Två initiativ och två motioner behandlades av stadsstyrelsen. Däri bland annat Kati Sointukangas initiativ gällande inomhusluften i daghem och skolor som antecknades för kännedom och sändes till tekniska nämnden för beredning.

Gröna fullmäktigegruppen motion från april 2016, gällande användning av Svartåns stränder för rekreationssyfte blev slutbehandlad. Enligt Sydspetsens miljöhälsa hade de inget att invända gällande en gång- och cykelväg längs Svartån och vidare mot Pojo kyrkby. Enligt tidigare utredning av tekniska nämnden är det ändå bl.a. på grund av markinnehav, markanvändning och delvis också skyddsvärden omöjligt att placera en gång- och cykeltrafikled helt intill ån. Man hänvisar också till att det nu pågår ett projekt för att ta i bruk banspåret mellan Billnäs och Skuru. Gällande badstranden poängterade Sydspetsens miljöhälsa att badvattnets kvalitet bör säkerställas och att en badstrand kräver underhåll och service och någon som ansvarar för verksamheten. Tekniska nämnden utreder nu de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att grunda en badplats på Pumpvikens område till sommarsäsongen 2020.

Även motionen som handlade om att alla tjänster inom stadens hela förvaltning ska behandlas i stadsutvecklingssektionen innan de går till stadsstyrelsen, slutbehandlades. Stadsstyrelsen besvarade motionen genom att hänvisa till förvaltningsstadgans 10KAP om kompetens i personalfrågor, där det framkommer vem som beslutar om besättande av vilka tjänster. Man påpekade också att personalkostnadernas andel av stadens totala budget minskat under de senaste åren. Stadsstyrelsen ansåg att motionens målsättning var oklar och att det inte är ändamålsenligt att föra alla obesatta tjänster och befattningar inom staden för behandling i stadssutvecklingssektionen och stadsstyrelsen.


4.02.2019 / Petra Louhimies

På sitt möte 14.1.2019 behandlade stadsstyrelsen bland annat förberedande av valen 2019 och ett antal tekniska ärenden.

Stadsstyrelsen behandlade förberedandet av riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet som kommer i vår 2019 och tillsatte 13 valnämnder. Valnämnderna och valbestyrelsernas mandattid är hela år 2019 och gäller riksdagsvalet, EU-valet och ett eventuellt landskapsval. Stadsstyrelsen godkände också valet av röstningsställen/vallokaler i Raseborg för år 2019. Information om röstningsområden med besöksadresser kommer att finnas på raseborg.fi i god tid före valen.

Stadens nya visuella identitet tillkännagavs stadsstyrelsen. Den nya visuella identiteten lanseras enligt planen den 15.1.2019. Den visuella identiteten är producerad av företaget Marker. I den nya visuella linjen ingår bland annat en ny logotyp, typsnitt samt mallar för broschyrer, planscher, visitkort mm. Den nya visuella linjen stöder och effektiverar stadens marknadsföring, kommunikation och brand.


Tekniska ärenden

I budgeten för år 2019 har ett anslag om 800 000 € reserverats för trafikarrangemang för den sk. utvecklingskorridoren på riksväg 25, i första hand för trafikarrangemang i Läpp. Anslaget ska aktiveras med ett separat beslut av stadsstyrelsen. För området ska det utarbetas en vägplan under februari-april 2019. Stadsstyrelsen beslöt att investeringsanslaget kan användas för vägplaneringen av Läppområdet.

Stadsstyrelsen antecknade planläggningsöversikten 2018 för kännedom och föreslår vidare att också stadsfullmäktige antecknar den för kännedom. Planläggningsöversikten hittas på https://old.raseborg.fi/bygga-och-bo/planlaggning/planlaggning

Stadsstyrelsen behandlade försäljningen av Fastighets Ab Knipnäs, den gamla sjukhusfastigheten i Knipnäs. Två anbud har emottagits och stadsstyrelsen beslöt att befullmäktiga stadsdirektören för att fortsätta förhandla kring anbuden.

Fritidstomterna i Svartå vid Lojosjön säljs så att Kalvik I säljs till Teemu och Laura Korpela för 77 000€ och Kalvik II säljs till Arto Kurkinen för 79 000€.

Fastigheten Villa Ormnäs har varit till försäljning bl.a. på huutokaupat.com. Anbudsgivare med det högsta anbudet har skriftligen tagit tillbaka sitt anbud. Förhandlingar med den andra högsta anbudsgivaren har skett under hösten. Stadsstyrelsen har beslutat att Villa Ormnäs med byggnader säljs till Mikael Rentto för 334 500€.

Stadsstyrelsen har också beslutat att sälja Bromarvhemmet (710-509-1-17) till Mean-Team Oy för 327 000€.

Motioner
Ett antal motioner har varit på beredning och behandlats av bland annat tekniska nämnden. Man har exempelvis svarat på motionen av Jan-Mikael Ekholm m.fl: (”Strandpromenad/strandstig mellan Ormnäs småbåtshamn och Knipnäs strand”) genom att göra upp en parkplan för byggandet av en friluftsled till Jägarbackens område.
Angående motionen gällande busskurer i Raseborg (Mikael Nylund m. fl.) har man föreslagit att stadens kollektivtrafikansvariga skulle ta ansvaret för projektet och att en arbetsgrupp sammanställs.