Ansökan till språkbad

Ansökan till språkbad

21.12.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Ansökningstiden till språkbad är 821.1.2024. Ansökningstiden förlängs ifall lediga platser kvarstår efter utgången av ansökningstiden.

I Raseborg finns språkbadsgrupper inom småbarnspedagogiken för barn i åldern 35 år vid fyra olika daghem.

Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Karis vid Solbacka daghem och språkbad för finska barn som lär sig svenska vid Kila daghem.

Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Ekenäs vid Rasebo daghem och vid Mäntykoto daghem.

Ansökan görs i första hand elektroniskt via denna länk. Skriv in i ansökan under tilläggsuppgifter att ni ansöker till språkbad.

Mera information om språkbad finns här.


20.12.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Ansökningstiden till förskoleundervisningen i Raseborgs stad är 8-21.1.2024.

Förskoleansökan görs i första hand elektroniskt via följande länk:
Ansökan till förskoleundervisning

OBS! För förskoleelever som ska börja i Svartå skola eller Bromarv skola finns en skild blankett som fås av skolans rektor.

Om ert barn är i behov av småbarnspedagogik utöver förskolan så bör två skilda ansökningar göras. En där man ansöker om förskola och en för småbarnspedagogik.

Brev till blivande förskolebarns vårdnadshavare

Ladda nerVisa

Välkommen till förskolan

Ladda nerVisa

1.12.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Höstterminen 2024: 13.8 – 20.12.2024

Höstlov: 17 – 18.10.2024
Jullov: 21.12.2024 – 6.1.2025

Vårterminen 2025: 7.1 – 31.5.2025

Sportlov: 17 – 21.2.2025
Påsk: 18 – 21.4.2025
Kristi himmelfärdsdag: 29.5.2025

Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fredagen den 30.5.2025.


1.06.2023 / Anne-Marie Brandtberg


I vår årliga utvärdering av den småbarnspedagogiska verksamheten har vi i år valt att fokusera på hur
vårdnadshavare ser på jämställdhet och jämlikhet, lärmiljön och utomhusaktiviteter. Svaren på frågorna
gällande jämställdhet och jämlikhet kommer även att användas som kartläggningsmaterial i vårt arbete
med att uppgöra jämställdhets- och jämlikhetsplaner på daghem (i enlighet med lagstiftning: Lag om
jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986; Diskrimineringslag 1325/2014).

Läs mer här:

Vårdnadshavarnas utvärdering våren 2023

Ladda nerVisa

25.05.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Varje barn har rätt till kulturfostran

Raseborgs stad bjuder årligen på kulturupplevelser för varje barn i Raseborg, från daghemmet vidare genom hela grundskolan. Målet är att aktivera barn och unga samt att presentera möjligheter som konst och kultur kan erbjuda dem. De kompletterande programmen i planen för kulturfostran är förankrade i småbarnspedagogikens och den grundläggande undervisningens läroplaner. Samtidigt för de med sig variation i vardagen. Kultur är till för alla!

Läs mer: https://www.raseborg.fi/barn-unga-och-utbildning/dagvard-forskola/planer/


16.02.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Som ett led i vårt systematiska utvärderings och utvecklingsarbete inom småbarnspedagogiken i Raseborg gör vi två gånger i året (hösten & våren) en förfrågan ”Barnets start” till vårdnadshavarna gällande hur de upplevt att barnets början inom småbarnspedagogiken varit.

Enkätresultaten visar på att vårdnadshavarna upplever att bemötandet och början inom småbarnspedagogiken i de flesta fallen fungerat väl, mycket tack vare vår professionella personal.

Kommentarer från enkäten:

”Tack för ett fint mottagande av barn och föräldrar. Vårt barn trivs väldigt bra och känner sig tryggt”

”Personalen är super”

Inom småbarnspedagogiken i Raseborg ser vi barnets start som betydelsefull under vilken personalen har möjlighet att lära känna både barnet och familjen. Då inleds fostringssamarbetet inom vilket föräldrarna och personalen samarbetar för barnets trygghet, fostran, utveckling och lärande hemma och på daghemmet/ familjedagvården.

Samarbetet börjar även tidigare, redan då vårdnadshavarna funderar på att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken, och för oss är det viktigt att även den processen fungerar väl. Enkätdelen som riktar sig till kansliet visar på att de flesta vårdnadshavarna fått ett vänligt bemötande.

Saker som visar på utvecklingsbehov riktar sig främst till när barn börjar under semestertider och presentation av personal utöver den egna barngruppen samt information gällande dagvårdsenheter, ansökningsprocessen och klientavgifter.

Tack till alla vårdnadshavare som genom att svara hjälper oss i vårt utvecklingsarbete!

Barnets vardag-start

Ladda nerVisa

20.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Klientavgifterna för småbarnspedagogik stöder sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) samt på bildningsnämndens beslut.

Den högsta avgiften är 295 euro per månad och den lägsta 28 euro. Från och med den 1.3.2023 höjs inkomstgränserna. Läs mer här.


18.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller alternativt i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning. Vårdnadshavarna ansvarar för barnets deltagande.

Ansökan görs i första hand elektroniskt.
Elektronisk ansökan till förskola

Ifall barnet behöver småbarnspedagogik utöver förskolan ska en ansökan om detta göras i samband med ansökan till förkolan.
OSB! Ifall ansökan görs elektroniskt krävs två skilda ansökningar per barn (förskoleansökan och ansökan till småbarnspedagogik).
Vårdtimmar utöver förskolan:
max. 44h/månad (halvdagsvård)
max. 88h/månad (halvdagsvård)
max. 110h/månad (heldagsvård)
max. 150h/månad (heldagsvård)

Daghemsföreståndarna för respektive daghem svarar gärna på frågor gällande förskoleundervisningen.

För elever i förskoleundervisningen ordnas transport från hemmet till närförskolan och från närförskolan till hemmet, ifall resan är 3 km eller mer. Läs mer här. Anhållan om avgiftsfri eller avgiftsbelagd förskoletransport görs på en skild blankett. Barnet har inte rätt till förskoletransport till och från småbarnspedagogiken.


18.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Ansökningstiden till språkbadet är 23.1 – 5.2.2023. Ansökningstiden förlängs ifall lediga platser kvarstår efter utgången av ansökningstiden.

I Raseborg finns språkbadsgrupper inom småbarnspedagogiken för barn 3-5 år på tre olika daghem.

Språkbad för finska barn som lär sig svenska ordnas i Karis på Kila daghem.

Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Ekenäs på Rasebo daghem och i Karis på Solbacka daghem. Läs mer här.

Ansökan görs i första hand elektroniskt. Skriv in Språkbad i tilläggsuppgifter.
Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik


16.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Höstterminen 2023

Tisdag 15.8.2023 – fredag 22.12.2023
Höstlov 19-20.10.2023
Jullov 23.12.2023 – 7.1.2024

Vårterminen 2024

Måndag 8.1.2024 – lördag 1.6.2024
Sportlov 19-23.2.2024
Påsklov 29.3-1.4.2024
Kristi himmelsfärdsdag 9.5.2024

Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fredagen 31.5.2024.


10.05.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Raseborg deltar enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut i försöket med tvåårig förskoleundervisning för barn födda 2016 och 2017.

Enligt försökslagen (1046/2020) valdes genom slumpmässigt urval de kommuner som deltar i försöket, sammanlagt 105 kommuner.

Undervisnings- och kulturministeriet har också fastställt genom att slumpmässigt lotta ut de verksamhetsställen som ska ordna tvåårig förskoleundervisning. Eftersom det är frågan om ett försök kunde kommunerna inte själva ansöka om att delta. På den tvååriga förskoleundervisningen tillämpas vad som föreskrivs om sådan förskoleundervisning som avses i 26 a § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning (628/1998).

På basen av kommunens storlek har de valt ut ett visst antal försöksverksamhetsställen. Det är bara de som deltar i försöksgruppen som erbjuds avgiftsfri förskoleundervisning 4h/dag. Alla familjer har fått ett brev där det står om barnet hör till försöks- eller kontrollgruppen. De som har fått brev om att barnet hör till försöksgruppen, bör ansöka om förskoleplats om man vill att barnet inleder den tvååriga förskoleundervisningen. Försökskommunen fattar ett beslut om antagning av barnet till tvåårig förskoleundervisning som ordnas vid försöksverksamhetsstället. Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt de barn som hör till respektive grupp, vilket betyder att det inte går att söka om plats till försöksgruppen som är avgiftsfri 4h/dag om barnet går på ett daghem som inte är med i försöket.

De daghem som deltar i försöket är:
– Labyrintens daghem
– Langansböle daghem
– Mäntykoto daghem
– Skogsgläntans daghem
– Svartå daghem

Raseborgs övriga daghem hör till kontrollgruppen.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning följs upp och utvärderas genom ett forskningsprojekt. Syftet med uppföljningsundersökningen är att utvärdera försöksverksamheten genom att jämföra försöks- och kontrollgruppen.

Om barnet tillhör kontrollgruppen innebär det inga förändringar i barnets vardag och verksamheten fortsätter så som förut.

Inför försöket med tvåårig förskoleundervisning utarbetas en ny lokal läroplan för detta försök. I läroplanen fäster man uppmärksamhet vid de yngre barnen som deltar i försöket och i pedagogiken utgår man bl.a. från barnet, leken och ett undersökande arbetssätt. För barnens kunnande fastställs inga mål, utan i den tvååriga förskoleundervisningen får varje barn lära sig i sin egen takt.

Då förskoleundervisningen ordnas under två år får lärarna bättre möjligheter än tidigare att långsiktigt fokusera på aktiviteter och verksamhet som motsvarar förskoleundervisningens mål samt på att utveckla verksamheten.

Syftet med den tvååriga förskoleundervisningen är att:
– stärka jämlikheten i utbildningen
– utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag
– utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen
– utreda familjernas serviceval
– få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla


6.05.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Sommaren 2021 kommer daghemmen inom Raseborg att ha öppet/stängt enligt följande:

Mäntykoto daghem (skiftesvård)
Röllit
Öppet
Stängt 7.6 – 15.8.2021
Rasebo daghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Skogsgläntans daghemÖppet
Båssaboda daghemStängt 5.7 – 1.8.2021
Tunabo daghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Björkebo daghemÖppet
Österbo daghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Langansböle daghemÖppet
Solglimtens daghem
Snicknäs
Stängt 28.6 – 1.8.2021
Öppet
Bromarv daghemStängt 5.7 – 1.8.2021
Labyrintens daghemÖppet
KarusellenStängt 5- 25.7.2021
Kila daghem
Klockars
Öppet
Stängt 5.7 – 1.8.2021
Svartå daghem (Mustio)
Trollungarna
Öppet
Stängt 1.7 – 1.8.2021
Solbacka daghemÖppet
Nalle gruppfamiljedaghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Lövkulla gruppfamiljedaghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Pojo daghemÖppet
Billnäs daghemStängt 24.6 – 1.8.2021
Fiskars daghemStängt 24.6 – 1.8.2021
Knattebo gruppfamiljedaghemStängt 5.7 – 1.8.2021


16.04.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik ändrar från och med den 1.8.2021.

Den högsta avgiften är 288 euro per månad och den lägsta 27 euro. Avgiften för det andra barnet är 40% av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 115 euro per månad. För de följande barnen är avgiften 20% av avgiften för det yngsta barnet.

Inkomstgränser:

Familjens storlek
antal personer
Inkomstgräns
€/månad
Avgift från 27€,
inkomsterna minst
Avgift 288€, om
inkomsterna är större än
22 7983 0505 485
33 6103 8626 297
44 0994 3516 786
54 5884 8407 275
65 0755 3277 762

En avgift som är mindre än 27€ uppbärs inte.


29.01.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Raseborgs kommun har valts ut att delta i ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Målet är att försöket genomförs från ingången av augusti 2021 till utgången av maj 2024. I försöket deltar barnen i förskoleundervisning under två år innan skolstarten. Med andra ord börjar barnen i förskolan när de är cirka fem år gamla.

Det är ännu oklart vilka enheter inom småbarnspedagogiken som väljs ut att delta i försöket och vilka som fungerar som kontrollgrupper. Beslutet om försöksenheterna fattas av Undervisnings- och kulturministeriet senare på våren. Kommunen har inga närmare uppgifter om när detta kommer att ske. Vi meddelar vårdnadshavarna så fort vi får veta mera.

Syftet med försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen, utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag, utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen och utreda familjernas serviceval samt att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

Om det egna barnets enhet för småbarnspedagogik väljs ut att delta i försöket ska familjen ännu därefter ansöka om en plats i förskoleundervisningen. Familjerna till 5-åringar har också rätt att tacka nej till försöket. I detta fall fortsätter barnet inom småbarnspedagogiken som vanligt.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen informerar även familjerna om försöket.

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 20.1.2021


Uppmaning att koka hushållsvatten i området Dragsvik-Langansböle-Horsbäck