Raseborgs stads skogsplan 2024–2034 – ge dina kommentarer!

Raseborgs stads skogsplan 2024–2034 – ge dina kommentarer!

4.07.2024 / Petra Louhimies

Raseborgs stads skogsplan för åren 2024–2034 ställs nu till allmänt påseende och för kommentarer. Planen innehåller riktgivande åtgärdsförslag för vissa av stadens skogsområden.

Skogsplanen presenteras i stadens karttjänst, som ett kartlager. På kartan syns de olika områdena där åtgärder är planerade i olika färger. Skogsområden där inga åtgärder är planerade men som är i stadens ägo syns på kartan som gröna områden. Genom att klicka på ett område på kartan får man mer information om vad som är planerat, vad figurens nummer är och vilken fastighetsbeteckning området har.

I karttjänsten är det lätt att zooma in på de olika områdena där åtgärder är planerade, det handlar ju om rätt så många områden överallt i Raseborg. Kommentarerna samlar vi sedan in via en enkät på webben, berättar Mats Wikström, skogsbruksingenjör på Raseborgs stad.

Så här skickar du in dina kommentarer

 1. Bekanta dig med kartan. Leta fram området som du vill kommentera.
 2. Klicka på området som du vill kommentera och se vilken åtgärd är planerad.
 3. Öppna enkäten i en ny flik, länken till enkäten hittar du i samma informationsruta där också planen, fastighetsbeteckningen och figurnumret finns.
 4. Skriv in dina kommentarer i enkäten. Kom ihåg att fylla fastighetsbeteckningen och figurnumret.
 5. Om du vill ge kommentarer på olika områden, fyll i enkäten på nytt.
klicka här för att komma till kartan!

Du kan också kopiera en direktlänk till kartan: https://karta.raseborg.fi/link/V8V3z .

Termer som används i planen

 • Gallring
  Gallring är en beståndsvårdande avverkning som innebär att en del av träden tas bort så att man lämnar kvar ett stamantal som garanterar skogen de bästa tillväxtförutsättningarna. Vid gallringen fälls klena och sämre träd så att de bästa träden som växer bra får mer utrymme, näringsämnen och ljus.
  • Första gallring: diameter på träden under 16 cm
  • Gallring: diameter på träden över 16 cm

 • Förnyelse
  Förnyelse kan innebära kalhuggning. Vid kalhuggning avverkas det gamla trädbeståndet på nästan hela figuren. Kvar lämnas endast grupper av naturvårdsträd som främjar mångfald och uppkomsten av död ved. Efter avverkning planteras ny skog.

  Förnyelse kan också betyda förnyelse med fröträd. I det här fallet lämnas friska härskande träd med bra kvalitet med fina kronor, 20–100 stammar per hektar för att ge frön till ny skog.

  Man kan också förnya skog genom skärmställning. Då lämnas 100–300 stammar per hektar för att ge skydd åt nya plantor för frost och gräsuppkomst.

 • Avverkning av överståndare
  Det här innebär att man avlägsnar fröträd eller skärmträd från förnyelseytor som förnyats på naturlig väg.

 • Plock/luckhuggning
  Plockhuggning är en kombination mellan gallring och kalyta. Man skapar mindre luckor för att naturlig förnyelse kan komma i gång.


6.06.2024 / Barbro Österman

Den officiella valdagen är inkommande söndag den 9 juni 2024. Vallokalerna är öppna kl. 9–20. På valdagen får du rösta endast i den vallokal som anges i meddelandet om rösträtt.

Kolla valdagens röstningsställe på din rösträttsanmälan! Om du inte fått anmälan via post eller i den digitala tjänsten suomi.fi kan du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tel. 029 553 6370 kl. 9.00–16.15.

Väljaren ska styrka sin identitet på röstningsstället med ett identitetsbevis försett med fotografi (t.ex. chipförsett ID-kort, körkort, pass, FPA-kort).

Läs mer om valet här:
Europaparlamentsvalet – Raseborg
Val till Europaparlamentet

Meddelande om rösträtt

27.05.2024 / Josefin Mannström

Vi jobbar med att uppdatera stadens äldreserviceplan och vill i samband med detta gärna höra seniorernas åsikter om vad som är viktigast för det egna välmåendet.

Svara gärna på vår korta enkät, antingen elektroniskt via denna länk eller genom att fylla i en pappersblankett som finns på våra bibliotek i Ekenäs, Karis eller Pojo. Deltagandet är anonymt och sista svarsdagen är 7.6.2024.


27.05.2024 / Nina Hindersson

Raseborgs medborgarbudgetering kör igen i gång med en idérunda! Invånarna har nu tid tills måndagen den 10 juni kl. 23.59 att lämna in sina idéer – på samma sätt som ifjol, via en elektronisk blankett.

Anslaget för årets medborgarbudget är 100 000 euro. Nytt för i år är att anslaget kan delas bland flera förslag.

Medborgarbudgeteringen består alltså också i år av sammanlagt tre faser: i den första fasen får invånarna komma med förslag och idéer till projekt som kunde förverkligas med pengarna som är reserverade för medborgarbudgeten. I den andra fasen går en arbetsgrupp bestående av stadens tjänsteinnehavare samt en referensgrupp bestående av arbetsgruppen samt tre representanter valda av stadsstyrelsen igenom förslagen och bedömer vilka som uppfyller kriterierna och kan förverkligas. Invånarna får i den tredje fasen rösta på sitt favoritförslag. Det vinnande förslaget eller vinnande förslagen förverkligas sedan som en del av stadens verksamhet.

Nu är det då dags att köra i gång med fas ett, idérundan som pågår till och med måndag 10.6.2024 kl. 23.59.

Idéerna ska lämnas in via en elektronisk blankett och man behöver ett mobiltelefonnummer eller nätbankskoder för att identifiera sig.

klicka här för mer instruktioner!

Om man inte har tillgång till en dator eller behöver hjälp med att fylla i blanketten, kan man vända sig till vår kunniga bibliotekspersonal som gärna hjälper invånarna att fylla i blanketten. Bibliotekens öppethållningstider här (länk).


1.06.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs fullmäktige bestämde på sitt möte 13.12.2021 att inkludera medborgarbudgeteringen som bindande verksamhetsmål och fastslog att anslaget som reserveras för det är 50 000 euro. Medborgarbudget, också kallad deltagande budgetering går ut på att invånarna får vara med och fundera på och också fatta beslut om hur de ekonomiska resurserna ska användas.

– Det finns goda erfarenhet från andra kommuner och invånarna verkar ha varit nöjda med att få delta. Särskilt har det kommit idéer från barn och ungdomar och det hoppas vi också på, men alla invånare är välkomna att lämna in sina bidrag, konstaterar stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Medborgarbudgeteringen består av sammanlagt tre faser.

I den första fasen får invånarna komma med förslag och idéer till projekt som kunde förverkligas med pengarna reserverade för medborgarbudgeten. I den andra fasen går en arbetsgrupp, bestående av stadens tjänsteinnehavare och förtroendevalda, igenom förslagen och bedömer vilka som uppfyller kriterierna och kan förverkligas. Och till sist i den tredje fasen får invånarna rösta mellan de olika förslagen. Det vinnande förslaget eller vinnande förslagen förverkligas sedan som en del av stadens verksamhet.

Nu är det då dag att köra i gång med fas nummer ett, idérundan!

Idéerna ska lämnas in via en elektronisk blankett (länk) och man behöver ett mobiltelefonnummer eller nätbankskoder för att identifiera sig. Det finns också en rad kriterier som idéerna ska fylla.

– Listan kan kännas lång, men det handlar om saker som att idén inte får ersätta lagstadgade uppgifter, att staden har befogenhet att genomföra idén och att tillstånden som eventuellt behövs för förverkligande är i skick eller att idén inte strider mot god sed. Hela listan på kriterierna finns på stadens webbplats, berättar informatör Petra Louhimies.

Om man inte har tillgång till en dator eller behöver hjälp med att fylla i blanketten, kan man vända sig till vår kunniga bibliotekspersonal som gärna hjälper invånarna att fylla i blanketten. Bibliotekens öppethållningstider här (länk).

Invånarna har nu tid till 23.6.2022 kl.12.00 att lämna in sina idéer.

Idérundan är avslutad!

– Målsättningen är att vi sedan efter semestrarna genast kan lansera fas tre, där invånarna får rösta mellan de olika förslagen som gått vidare från fas två. Vi strävar alltså efter att gå igenom förslagen genast efter midsommaren, säger stadsdirektör Lundqvist.

Mer information om medborgarbudgeteringen finns på stadens webbplats (länk).

Tilläggsinformation till medier ger

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist, ragnar.lundqvist@raseborg.fi, 019 289 2001


24.05.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stadsstyrelse har behandlat förslaget till ändring av stadens organisationsstruktur. Förslaget går nu vidare till fullmäktiges behandling 6.6.2022.

På grund av social- och hälsovårdsreformen överförs personal till Västra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2023. Det gäller främst personal inom social- och hälsovården men också stödtjänster såsom löneräkning, IT, lokalvård och kosthåll samt skolkuratorer och -psykologer. Allt som allt är det fråga om 722 tjänster eller befattningar som identifierats i februari 2022.

Även om välfärdsområdet i början av 2023 kommer att ta ett stort ansvar för invånarnas välfärd, är det ändå kommunen som enligt lagen (Lagen om ordnande av social- och hälsovård § 612/2021) bär ansvaret för främjandet av invånarnas hälsa och välfärd, och ska samarbeta med välfärdsområdet och bistå det med sin sakkunskap.

Från fyra till tre sektorer

I och med övergången till välfärdsområdet beslöt fullmäktige på sitt möte 13.12.2021 att en organisationsstruktur som är anpassad för läget från och med 2023 ska skapas. Målsättningen med omstruktureringen har varit att effektivera, göra arbetet smidigare och förbättra samarbetet och kommunikationen mellan avdelningar och sektorer.

För närvarande består Raseborgs stads organisation av 4 sektorer: koncerntjänster, bildning, social- och hälsovård och tekniska. I och med att sektorn för social- och hälsovård flyttar över till välfärdsområdet, blir sektorerna tre. Förslaget som fullmäktige nu ska ta ställning till är att de tre sektorerna blir koncerntjänster, bildning och välfärd samt tekniska.

Utöver ändringar till sektorstrukturen, kommer också ändringar i hur arbetet inom de olika sektorerna ordnas.

För sektorn för koncerntjänster föreslås inte någon större ändring.

Bildnings- och välfärdssektorn föreslås få en ny välfärdsavdelning. Till välfärdsavdelningen hör efter omstruktureringen enheterna för bibliotek, kultur, museet, fritid och Raseborgs kulturinstitut. Avdelningen för övrig utbildning, där en stor del av administrativt arbete har hittills skötts, ändrar namn till det mer beskrivande administration.

För tekniska sektorn innebär omstruktureringen att sektorn går från fyra till tre avdelningar:

 • stadsmiljöavdelningen bestående av mätningsenhet, samhällsteknik, planläggning, byggnadstillsyn och miljövård
 • avdelningen för utrymmesförvaltning med enheter för kosthåll och lokalvård, samt
 • administration (ansvar för projekt, investeringar och ekonomi)

Stadsstyrelsen behandlade alltså förslaget på sitt möte på måndag den 24 maj 2022 och beslöt att föreslå för fullmäktige att den nya organisationen godkänns och att organisationen skulle börja sin verksamhet i den föreslagna strukturen 1.1.2023.

Tilläggsinformation för medier ger
Stadsdirektör Ragnar Lundqvist, ragnar.lundqvist@raseborg.fi, 019 289 2001


11.05.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stad bjöd invånarna till ett webbinarium om Raseborgs stads strategi för åren 2022–2025, tisdagen den 10 maj 2022, kl. 18.00 Webbinariet som man kan se här nedan, bestod av en kort presentation av strategins huvudpunkter och invånarenkätens resultat samt paneldiskussioner.

I webbinariet medverkade stadsdirektör Ragnar Lundqvist, stadsstyrelsens I vice ordförande Camilla Grundström (SDP) och styrelsemedlem Kati Sointukangas (De Gröna). Som moderator fungerade informatör Petra Louhimies.

Här nedan kan du titta på webbinariet och ta del av materialet som visades i sändningen.

Strategiutkast 2022-2025 10.5.2022

Ladda nerVisa

15.03.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stadsfullmäktige har den 14.3.2022 valt diplomaten, pol.mag. Petra Theman till stadsdirektör. Hon fick 24 röster av totalt 43. Theman tillträder sin tjänst när nuvarande stadsdirektören Ragnar Lundqvist går i pension i höst. Theman är för stunden anställd på Utrikesministeriet, där hon jobbar med jämställdhetsfrågor. Theman är skriven i Helsingfors, men bosatt i Kyrkslätt. 
 
Theman valdes av fyra de sökande som hade kommit vidare i rekryteringsprocessen. De övriga sökandena var: 

 • Barbara Heinonen från Pargas, häradsfogde i Åbo och före detta stadsdirektör i Mariehamn. Heinonen fick inga röster. 
 • Frank Hoverfelt från Ekenäs, vd för Raseborgs Energi. Hoverfelt fick 18 röster i valet. 
 • Robert Nyman från Esbo, kommundirektör i Ingå. Nyman fick en röst. 

Stadsdirektörstjänsten är en tidsbunden tjänst som till en början gäller för en femårsperiod, dock med en option om förlängning med ytterligare tre år. Ragnar Lundqvist har i höst skött stadsdirektörsjobbet i fem år, han inledde sitt jobb i Raseborg år 2017. 


21.12.2021 / Petra Louhimies

Välfärdsområdesvalet 23.1.2022

I välfärdsområdesvalet väljs välfärdsområdenas fullmäktige. Från ingången av 2023 ansvarar fullmäktige för ordnandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i välfärdsområdet. Syftet med de välfärdsområden som införs i och med social- och hälsovårdsreformen är att garantera att det finns jämlika, högklassiga och lättillgängliga tjänster i hela Finland.

Din röst påverkar människors vardag. Din representant fattar beslut om närservicen till exempel vid social- och hälsostationer, tjänsterna för personer med funktionsnedsättning, tjänsterna för äldre och räddningsväsendet.

Välfärdsområdena har självstyre inom sitt område och den högsta beslutanderätten utövas av välfärdsområdesfullmäktige. Det finns 21 välfärdsområden i Finland. I Helsingfors ansvarar stadsfullmäktige för välfärdsområdestjänsterna.

Du bestämmer vem som sitter i fullmäktige i ditt välfärdsområde, och välfärdsområdesfullmäktige bestämmer om ordnandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet från och med ingången av år 2023.

Röstningsområden 23.1.2022 kl. 9.00-20.00

Röstnings-områdenPlatsAdress
001Sigurds Snåre-salenRaseborgsvägen 6–8, Ekenäs
002Ekenäs högstadiumHedvig Sohlbergs gata 3, Ekenäs
003Österby skolaPojoviksgatan 18, Ekenäs
004Båssaboda daghemBåssabölevägen 3, Ekenäs
005Snappertuna skolaSnappertuna Kyrkväg 117–118
006Bromarv Marthahus Villa VeraBromarvvägen 1815, Bromarv
007Höjdens skola, TenalaKommunalhusvägen 3, Tenala
008Malmåsa föreningshus, TenalaNitlaxvägen 12, Tenala
009Axxell/KarisBangatan 75, Karis
010Karjaan Yhteiskoulu, KarisEkenäsvägen 62, Karis
011Svartå pensionärsbostäder, klubbhusetValhallavägen 4, Svartå
012Pojo bibliotek, PojoCentrumpromenaden 4, Pojo
013Billnäs skola, PojoBruksvägen 14, Billnäs

De kommuninvånare vilka inte är tecknade till någon fastighet hör till röstningsområde 001 Sigurd Snåre-salen, Raseborgsvägen 6–8, Ekenäs.

På valdagen kan du rösta bara i din egen vallokal som anges på meddelandekortet. Ta med ditt identitetsbevis med foto. 

Förhandsröstning

PlatsDatumKlockslag
Sigurd Snåre-salen12-14.1.20229.00-18.00
Raseborgsvägen 6–815.1.202210.00-16.00
10600 EKENÄS16.1.202210.00-16.00
 17-18.1.20229.00-20.00
   
Axxell/Karis12-14.1.20229.00-18.00
Bangatan 7515.1.202210.00-16.00
10300 KARIS16.1.202210.00-16.00
 17-18.1.20229.00-20.00
   
Pojo bibliotek12-14.1.20229.00-18.00
Centrumpromenaden 415.1.202210.00-16.00
10420 SKURU17-18.1.20229.00-18.00
   
Bromarv Martahus Villa Vera15.1.202210.00-14.00
Bromarvvägen1815  
10570 Bromarv  
   
Resecenter, Ekenäs (Valbussen)15.1.20229.00-14.00
Järnvägsgatan  
10600 Ekenäs  
   
Drive-in förhandsröstning14.1.20229.00 – 20.00
Marknadsplanen, Flemingsgatan 19  
10600 Ekenäs  
   
Drive-in förhandsröstning  
Idrottsparken, parkeringsplatsen14.1.202214.00 – 20.00
10300 Karis  

Valbussen

Söndag 16.1.2022Klockslag
Antskogin työväentalo – Harabackavägen 3010:00 – 11:30
Fiskars torg – Fiskarsvägen 3412:00 – 13:30
Svartå – Lindersvägen 6114:30 – 15:30
 
Måndag 17.1.2022 
Box bygdestuga – Boxvägen 26610:00 – 11:00
Skärhalla – Skärhallavägen 1012:00 – 13:30
Snappertuna skola – Snappertuna kyrkväg 11814:30 – 15:30
Gammelboda, Bredviksvägen 116:00 – 17:00
 
Tisdag 18.1.2022 
Furuborg – Anni Lillsundes väg 1014:30 – 15:30
Fylgia – Trollshovdavägen 2916:00 – 17:00
Joc’s – Horsbäcksvägen 218:00 – 19:30

Förhandsröstning i anstalt

Förhandsröstning i anstalter förrättas på de tider valbestyrelserna bestämmer under tiden 12.1-18.1.2022.

Hemmaröstning

En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är begränsad, kan under vissa förutsättningar rösta hemma. Anmälan om hemmaröstning ska göras till centralvalnämnden skriftligen eller per telefon senast tisdagen 11.1.2022 före kl. 16.00 enligt följande: Centralvalnämnden i Raseborgs stad,Raseborgsvägen 37, 10611 Raseborg, tfn. 019-289 2020 eller 019-289 2000


21.12.2021 / Petra Louhimies

I välfärdsområdesvalet väljs välfärdsområdenas fullmäktige. Från ingången av 2023 ansvarar fullmäktige för ordnandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i välfärdsområdet.

Röstningsområden 23.1.2022 kl. 9.00-20.00

Röstnings-områdenPlatsAdress
001Sigurds Snåre-salenRaseborgsvägen 6–8, Ekenäs
002Ekenäs högstadiumHedvig Sohlbergs gata 3, Ekenäs
003Österby skolaPojoviksgatan 18, Ekenäs
004Båssaboda daghemBåssabölevägen 3, Ekenäs
005Snappertuna skolaSnappertuna Kyrkväg 117–118
006Bromarv Marthahus Villa VeraBromarvvägen 1815, Bromarv
007Höjdens skola, TenalaKommunalhusvägen 3, Tenala
008Malmåsa föreningshus, TenalaNitlaxvägen 12, Tenala
009Axxell/KarisBangatan 75, Karis
010Karjaan Yhteiskoulu, KarisEkenäsvägen 62, Karis
011Svartå pensionärsbostäder, klubbhusetValhallavägen 4, Svartå
012Pojo bibliotek, PojoCentrumpromenaden 4, Pojo
013Billnäs skola, PojoBruksvägen 14, Billnäs

De kommuninvånare vilka inte är tecknade till någon fastighet hör till röstningsområde 001 Sigurd Snåre-salen, Raseborgsvägen 6–8, Ekenäs.

På valdagen kan du rösta bara i din egen vallokal som anges på meddelandekortet. Ta med ditt identitetsbevis med foto. 


28.01.2021 / Johanna Söderlund

Kommunalvalet förrättas söndag 18.4.2021. Förhandsröstningen sker 7.4–13.4.2021.

Centralvalnämnden i Raseborg söker valförrättare för tiden 7–13.4.2021.

Förhandsröstningsställenas öppethållningstider är följande:

Plats Datum Klockslag
Sigurd Snåre-salen 7–9.4 9.00–20.00
Raseborgsvägen 6-8 10.4 10.00–18.00
10600 EKENÄS 11.4 10.00–16.00
  12–13.4 9.00–20.00
     
Axxell/Karis 7–9.4 9.00–20.00
Bangatan 75 10.4 10.00–18.00
10300 KARIS 11.4 10.00–16.00
  12–13.4 9.00–20.00
     
Pojo bibliotek 7–9.4 9.00–18.00
Centrumpromenaden 4 10.4 10.00–16.00
10420 SKURU 12–13.4 9.00–18.00
     
Bromarv Martahus Villa Vera 10.4 10.00–16.00
Bromarvvägen1815    
10570 Bromarv    

Valbussen går enligt tidtabell 10–12.4.2021.

Minst två valförrättare ska samtidigt vara närvarande. Valförrättarna kan arbeta i turer för- eller eftermiddag eller hela dagen. Stadens egen personal och utomstående personer kan anlitas som valförrättare och biträdande personal.

Ersättning = 16 €/h + kvälls- söndags- och övertidsersättning.

Behörighet:

Av valförrättaren förutsätts

 • tvåspråkighet (svenska och finska)
 • en ålder på minst 18 år
 • kunskaper i datoranvändning
 • stor noggrannhet

Registreringen av förhandsrösterna sker via valdatasystemet. Valförrättarna fungerar under tjänsteansvar och ges utbildning i användningen av systemet. Systemet är enkelt att använda!

Alla valförrättare behöver kunna identifiera sig i systemet med sina egna nätbankskoder.

Centralvalnämnden fattar beslut om valförrättarna 17.2.2021.


3.03.2020 / Petra Louhimies

På sitt möte 2.3.2020 diskuterade stadsstyrelsen bland annat budgetförändringar inom tekniska sektorn och beslöt att inrätta två nya tjänster inom bildningssektorn.

Tre nya tjänster

Enligt den uppdaterade gymnasielagen har gymnasieeleverna rätt att få specialundervisning och annat stöd för lärandet enligt elevens individuella behov. Därför behöver en ny speciallärartjänst för de svenska gymnasierna inrättas.

Stadsstyrelsen beslöt också att inrätta en ny skolkuratorstjänst för att kunna svara på behoven som förskolorna har.

Dessutom inrättades tjänst med benämningen markanvändningsplanerare (planläggning, tekniska sektor) och besättningstillstånd beviljades till hallmästarvakansen (fritid, bildningssektor) i Ekenäs simhall.

Stadsstyrelsens representation

Eftersom Linnea Henriksson beviljats befrielse från olika förtroendeuppdrag, valde stadsstyrelsen en ny representant till social- och hälsovårdsnämnden och en ny medlem till personalsektionen.

Kerstin Ilander valdes till representant i social- och hälsovårdsnämnden.
Filip Björklöf valdes som medlem i personalsektionen.

Linnéa Henriksson fortsätter som medlem och ordförande i samarbetskommittén.

Thomas Flemmich valdes som stadens representant till FAb Knipnäs extra ordinarie bolagsstämma 4.3.2020 och på Karjaan-Pinjaisten eläkkeensaajat ry:s 40-årsjubileum 18.3.2020 är det Holger Wickström som framför stadens hälsning.

Fastighetsskatteuppgifter granskas

Stadsstyrelsen beslöt att miljö- och byggnadsnämnden ska genomföra ett granskningsprojekt för fastighetsskatteuppgifter. I tidigare projekt har det uppdagats avvikelser mellan kartmaterial och Byggnads- och Bostadsregistret BYBO. Projektet inleds med kungörelse som information för fastighetsägare.

Två ärenden drogs bort

Paragraferna 73, utnämnande av styrgrupp för uppdatering av miljö- och klimatprogrammet samt paragraf 77, upphyrande av utrymmen av gruppboende verksamhet för klienter inom specialomsorgen, drogs bort från listan.

Budgetändringar till stadsfullmäktige

Stadsstyrelsen beslöt också att för stadsfullmäktige föreslå vissa ändringar i investeringsbudgeten för inköp av mark- och vattenområden samt driftsbudgeten för vinst på försäljning av anläggningstillgångar. Summorna är:

Driftsbudgeten, inkomst – vinst på försäljning av anläggningstillgångar
ökas med 300 000 euro, dvs. från 1 200 000 euro till 1 500 000 euro.

Investeringsbudgeten, inkomst – Inköp av mark- o vattenområden
ökas med 150 000 euro, dvs. från 500 000 euro till 650 000 euro.

Investeringsbudgeten, utgift – Inköp av mark- o vattenområden
ökas med 1 400 000 euro, dvs. från 500 000 euro till 1 900 000 euro

Andra beslut enligt förslag, bekanta dig med föredragningslistan.


4.02.2020 / Petra Louhimies

Den 13 mars 2020 har det gått 80 år sedan vinterkriget tog slut.

Stadsstyrelsen har på sitt möte 27.1.2020 beslutat att staden uppmärksammar vinterkrigets fredsdag 13.3.2020 på följande sätt:

– flaggning sker vid samtliga stadens verksamhetsställen 13.3.2020.

– stadsstyrelsen uppmanar också stadens övriga fastighetsägare och invånare att delta i flaggningen.

– stadens skolor uppmanas uppmärksamma dagen i sin verksamhet. Också övriga verksamhetsställen uppmanas uppmärksamma dagen till tillämpliga delar.

Den 13.3.2020 kulminerar jubileet i en högtidlig uppvaktning vid monumentet invid hjältegravarna i Ekenäs. Cirka 20 samfund och föreningar deltar i nedläggningen av kransar och blomsterhyllningar. Nylands Brigad ställer upp med en hederspluton samt hedersvakt. Tanken är att skolelever deltar i evenemanget vid hjältegravarna. Fanborgen leds av veteranföreningarna som också ansvarar för genomförandet av programmet och kontakterna till skolor och massmedia.


28.01.2020 / Petra Louhimies

Knipnäs-affären går vidare

Stadsstyrelsen behandlade igen på sitt möte försäljningen av Knipnäs (Fastighets Ab Knipnäs).

Knipnäs som har en skuld på ca 4 065 000 euro ägs till 85 procent av Raseborgs stad och till 15 procent av Axxell Utbildning Ab. Staden har fått ett giltigt anbud på 1 303 000 euro för fastighetsbolaget. För att bolaget ska kunna säljas skuldfritt ska då den återstående delen på ca 2 762 000 euro betalas av fastighetsbolagets ägare.

Axxell har föreslagit att de kan betala 50 procent av den återstående skulden, ca 1 215 000 euro som blir kvar efter att man använt fastighetsbolagets kassamedel på ca 393 000 till att amortera lånet och betala fastighetsförmedlarens arvode. Det betyder att för staden återstår ca 1 215 000 euro att betala. Eftersom detta kräver en ändring i stadens budget, ska ärendet behandlas i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen beslöt att:
– föreslå att stadsfullmäktige ändrar anslagen i budgeten för 2020 så att ca 1 215 000 euro antecknas som utgifter för amortering av lån för Fastighets Ab Knipnäs.
– acceptera anbudet för Fastighets Ab Knipnäs.
– föreslå för Fastighets Ab Knipnäs styrelse att man med de likvida medlen som bolaget har betalar fastighetsförmedlarens arvode samt amorterar lånen.
– godkänna avtalet med Axxell Utbildning Ab gällande amortering av fastighetsbolagets lån.
– förutsatt att avtalet med Axxell förverkligas, att staden tillsammans med Axxell kapitaliserar bolaget så att den återstående skulden betalas. Detta resulterar i att försäljningen kan förverkligas.
– befullmäktiga stadsdirektören att fullfölja försäljningen och göra tekniska korrigeringar vid försäljningen och avtalet med Axxell.

Roger Hafström anmälde avvikande mening till protokollet.

Köparen är också intresserad av att köpa mark kring Knipnäs men det är inte ett villkor till att affären ska förverkligas. Efter omröstning bordlades ärendet.

Anslag till grundrenoveringsprojekt

Tekniska nämnden har på sitt möte 21.1.2020 beslutat över investeringsanslag för grundrenoveringar och godkänt att projekt som understiger 200 000 euro får påbörjas.

För projekt som överstiger 200 00 euro behövs stadsstyrelsens godkännande.
Stadsstyrelsen godkände att följande projekt får påbörjas:
– Karjaan yhteyskoulu ja lukio gymnastiksalstaket; förnyandet av yttertaket och takkonstruktionerna, anslag 300 000 €
– Karis idrottshall; förstärkning av takkonstruktionen, anslag 200 000 €

Kårkullas verksamhet diskuterades igen

Stadsstyrelsen behandlade igen Kårkulla samkommuns verksamhet och ekonomiska läge. Första gången som ärendet togs upp i stadsstyrelsen var i november 2019. Stadsstyrelsen beslutade då att kräva mer öppenhet och kommunikation av Kårkulla och att samkommunen ska se över sin verksamhet och utarbeta en plan för att minska kostnaderna.

Raseborgs stad yrkar nu på att Kårkullas ekonomiska överskott behandlas i dess styrelse och fullmäktige och staden yrkar vidare på att överskottet utbetalas till ägarkommunerna.

Vidare vill stadsstyrelsen att Kårkulla rapporterar om andra medlemskommuners åtgärder gällande köp av tjänster har föranlett förändringar i servicestrukturen och om detta haft ekonomiska konsekvenser.

Stadsstyrelsen yrkar också på att det effektiveringsprogram som nu utarbetas bör delges ägarkommunerna i god tid så att dess inverkan på budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022 – 2023 för ägarna kan beaktas.

Naturum beviljas hyresfrihet

Stadsstyrelsen bestämde också godkänna Natur och Miljö rf anhållan om befrielse från hyran för tiden 1.2 – 31.12.2020 för Naturum byggnaden i Norra hamnen i Ekenäs. Hyran är 1 549,21 euro/månad och stadens utrymmesförvaltning fungerar som hyresvärd.

Stadsdirektör Lundqvist representant i NTM-centralens förhandlingsdelegation

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) ska tillsätta en förhandlingsdelegation vars uppgift är att stöda centralens verksamhet och dess samarbete med intressenter samt följa upp hur strategiplanering och -förverkligande. Mandattiden för delegationen är 2020 – 2023.

Kommunerna Hangö, Raseborg, Ingå, Lojo, Sjundeå, Högfors och Grankulla har haft en gemensam representant i delegationen som har varit Mika Sivula från Lojo varit ordinarie med Dennis Strandell som ersättare.

I interna diskussioner kommunerna emellan har man kommit överens om att stadsdirektör Ragnar Lundqvist föreslås till ordinarie med stadsdirektör Tuija Telén från Högfors som ersättare.

Barnvänlig kommun-gruppens medlemmar

Stadsstyrelsen valde följande personer till barnvänlig kommun-gruppen:
Isabella Alén (ers. Sandra Ahtola)
Frank Holmlund (Petra Baarman)
Tanja Konttinen (Kati Sointukangas).

Dessutom uppmanas ungdomsfullmäktige utse representant.

Motion bordlades

Motionen av Miikka Soivio m.fl. gällande inomhusluftsproblem i stadens byggnader bordlades.

Andra ärenden beslutades enligt förslag. Bekanta dig med föredragningslistan här: https://tweb.raseborg.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1039


14.01.2020 / Petra Louhimies

På årets första möte behandlade stadsstyrelsen försäljningen av Knipnäs (Fastighets Ab Knipnäs).

Stadsstyrelsen beslöt att preliminärt acceptera anbudet (1 303 000 euro) för Fastighets Ab Knipnäs men remitterade ärendet gällande detaljerna (punkterna B-E i beredningen) för vidare beredning.

Representanter

Till stadens representanter valdes

 • Planläggningsingenjör Johanna Laaksonen (teknisk direktör Jan Gröndahl som ersättare) till styrgruppen för utredningen gällande granskning och konsekvensbedömning av markanvändningen kring bankorridorerna (kustbanan och Esa-banan) i väster.
 • Thomas Flemmich till Ekenäs Energi Ab:s extra ordinära bolagsstämma 16.1.2020.
 • Ulf Heimberg till den allkristna bönekvällen 23.1.2020

Andra ärenden beslutades enligt förslag. Bekanta dig med föredragningslistan via följande länk: https://tweb.raseborg.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=971


18.11.2019 / Petra Louhimies

Stadsfullmäktige har sitt möte i dag, 18.11.2019 kl. 15.00 i Seminarieskolan i Ekenäs. På mötet behandlas bland annat budgetförslaget för 2020 och ekonomiplanen för 2020-2022.

Övriga ärenden som behandlas hittar du på stadens officiella anslagstavla, på stadens webbplats https://www.raseborg.fi/foredragningslistor-och-protokoll.

Följ med mötet online eller via lokal-TV i dag kl 15! https://www.raasepori.fi/mediagalleria/live


15.10.2019 / Petra Louhimies

Under stadsfullmäktigemötet måndagen den 14.10.2019 valdes Linnéa Henriksson (SFP) enhälligt till ny ordförande i stället Thomas Blomqvist (SFP) som nu koncentrerar sig på sitt ministeruppdrag. Linnéa Henriksson blir den andra ordföranden för Raseborg stadsfullmäktige sedan staden grundades 2009. Thomas Blomqvist fortsätter som ledamot i stadsfullmäktige.

Linnéa Henriksson ny ordförande

Se hela inspelningen från fullmäktigemötet.

11.03.2019 / Petra Louhimies

Stadsfullmäktige har sitt möte i kväll,
11.3.2019 kl. 18.00 i Seminarieskolan i Ekenäs. Ärenden som behandlas hittar du på stadens officiella anslagstavla, på stadens webbplats https://www.raseborg.fi/foredragningslistor-och-protokoll
och här nedan.

§1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
§2 Val av protokolljusterare
§3 Godkännande av föredragningslistan
§4 Anmälningsärenden
§5 Överföring av investeringsanslag från verksamhetsåret 2018 till verksamhetsåret 2019, byggandet av Karis resecenter, Västra Nylands centralstation
§6 Överföring av investeringsanslag från verksamhetsåret 2018 till verksamhetsåret 2019, Karis nya daghem
§7 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/Cavonius
§8 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/Immonen
§9 Val av revisionsnämnd 2017 – 2021/val av nya medlemmar
§10 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/Feldt-Ranta
§11 Val av stadsstyrelse för mandattiden 2017 – 2019/val av medlem
§12 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/Granström
§13 Val av bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 2017 – 20217/val av ny medlem
§14 9 stadsdelen Skällargård, detaljplan (7750) / Godkännande av detaljplanen
§15 Planläggningsöversikt 2018
§16 Motioner som inte slutbehandlats före 31.12.2018
§17 Inkomna invånarinitiativ under år 2018
§18 Motion gällande förbättrande av äldrerådets verksamhet /Lagerstam och Alén
§19 Motion gällande tjänster inom förvaltningarna/Samlingspartistiska fullmäktigegruppen
§20 Motion gällande uppföljning och utvärdering av följderna efter beslut i åldringsvården /Karlsson Göran
§21 Motion gällande strandstig mellan Ormnäs småbåtshamn och Knipnäs strand/ Jan-Mikael Ekholm mfl.
§22 Motion gällande lättrafikled mellan Fiskars och Antskog /Petri Palin
§23 Motion gällande finansiering av lättrafikled mellan Karis och Pojo/Vf fullmäktigegrupp
§24 Motion gällande busskurer i Raseborg/Mikael Nylund m. fl.
§25 Motion gällande utnyttjande av Svartån för rekreationsbruk/Gröna fullmäktigegruppen

Följ med mötet online eller via lokal-TV i dag kl 16! https://www.raasepori.fi/mediagalleria/live


8.03.2019 / Petra Louhimies

Stadsstyrelsen beslöt i måndags att föreslå till stadsfullmäktige att godkänna Tekniska nämndens förslag om att överföra 300 000 av anslagen för bygget av Västra Nylands centralstation från år 2018 till 2019. Man föreslår också att godkänna att överföra 500 000 euro av Karis nya daghems anslag från 2018 till 2019. Överföringarna påverkar inte totalbudgeten.

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige befriar Ian Granström från förtroendeuppdraget som medlem i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige väljer en ny medlem i stället för Ian Granström till bildningsnämndens svenskspråkiga sektion för återstoden av mandattiden 6.6.2017–31.5.2021.

Stadsstyrelsen har utsett Thomas Flemmich som representant för staden på Ekenäs Energi AB bolagsstämma, Anders Walls på Västra Nylands folkhögskola samkommunsstämma och 10 röstberättigade representanter till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte 2019. De är Werner Orre (supl. Michael Nyberg), Kerstin Ilander (supl.Dan Johansson), Jan-Mikael Ekholm (supl. Tauno Skogberg), Johan Berglund (supl. Göran Karlsson), Ann-Britt Lindgren (supl. Anita Westerholm), Sylva Heerman (supl. Björn Siggberg), Holger Wikström, Torolf Bäckman, Mats Lagerstam, Harry Yltävä (supl. Alm Nyman).

Stadsstyrelsen har beslutat att förkasta omprövningsbegäran gällande försäljningen av fastigheten Villa Ormnäs. Omprövningsbegäran inlämnades av en del av de parter som lämnat anbud på Villa Ormnäs efter att anbudningstiden gått ut och utanför anbudsprocessen. I omprövningsbegäran påstod man att anbudsförfarandet stridit mot principerna för öppen budgivning samt auktionssajtens auktionsvillkor. Stadsstyrelsen konstaterar att fastigheten varit utannonserad på flera digitala tjänster och i medier samt stadens hemsida och att det uppfyller kraven för öppen budgivning. Enligt stadsstyrelsens tidigare beslut skulle anbuden inlämnade av Huutokaupat.com senast den 15.10.2018 behandlas av stadsstyrelsen. Säljaren har enligt auktionsvillkoren också rätt att godkänna eller förkasta det högsta budet. Man ser också att det varit motiverat att delvis avvika från sajtens försäljningsvillkor pga. att det är frågan om försäljning av fast egendom där beslut om försäljning fattas av stadsstyrelsen efter anbudstidens utgång.

Högsta förvaltningsdomstolen har bett om en förklarning från staden gällande Ykkös Infra Oy besvär från 2018 över stadsstyrelsens beslut att välja leverantör för Svartåns, Åminnefors och Billnäs kraftverkets fiskvägars entreprenadupphandling. Ykkös Infras besvär förkastades i marknadsdomstolen men de har överklagat beslutet. Därför kräver nu högsta förvaltningsdomstolen en förklarning från staden. Stadsstyrelsen beslöt på sitt möte att ge ett utlåtande där man bl.a hänvisar till att Ykkös Infra Oy:s anbud inte innehöll en sk. RALA-behörighetsrapport som var ett av kraven. Staden yrkar därför på att marknadsdomstolens beslut skall stå fast.


18.02.2019 / Petra Louhimies

Stadsstyrelsen noterade att Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat Raseborgs stads besvär över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande indragningen av tjänsten som utvecklingsplanerare. Till anmälningsärendena hörde också att Stadsdirektör Ragnar Lundqvist brev gällande förseningarna i tågtrafiken har blivit besvarat av Trafikledsverket. I brevet ber de om ursäkt till staden och dess invånare för tågförseningarna. Trafikledsverket poängterar att tågtrafikens punktlighet har sjunkit och att det är en kombination av många olika aktörer och variabler. De fortsätter i att säga att de samarbetat och fortsätter att samarbeta och utveckla lösningar med VR och Finrail för att förbättra situationen.

Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige befriar Maarit Feldt-Ranta från sina förtroendeuppdrag och att stadsfullmäktige väljer en ny till stadsstyrelsen för återstoden av mandattiden 6.6.2017 – 31.5.2019.

Josephine Takolander har anhållit om rätt att få använda de tidigare Raseborgskommunernas vapen i olika produkter såsom muggar, mössor, pennor och t-skjortor. Enligt rättspraxis behöver en enskild person eller sammanslutning inte ansöka om kommunens tillstånd att använda kommunvapnet. Kommunen har inte heller rätt att ingripa i hur externa aktörer använder kommunvapnet och kan inte heller förbjuda användningen av det. Stadsstyrelsen har därför ingenting att invända till Takolanders fråga, men poängterar att man ska ta varumärkeslagen, lagen om kollektivmärken och mönsterrättslagen i beaktan.

Stadsdirektören har fortsatt att förhandla om Knipnäs-fastighetens försäljning. För att kunna förnya köpprocessen med nya köparkandidater har stadsstyrelsen beslutat att förkasta de tidigare anbuden från auktionen och fortsätta försäljningen av FAB Knipnäs.

Stadsstyrelsen har sammanställt alla de motioner och invånarinitiativ som behandlats under år 2018. Stadsstyrelsen delger stadsfullmäktige att 15 motioner inte slutbehandlats under 2018. Stadsstyrelsen har emottagit 6 invånarinitiativ år 2018. Bland dem fanns bland annat frågan om förbättring av Skuruvägen (Bässbanan) samt initiativ till hundpark till Ekenäs och hatighetstavlor till Fiskars.

Två initiativ och två motioner behandlades av stadsstyrelsen. Däri bland annat Kati Sointukangas initiativ gällande inomhusluften i daghem och skolor som antecknades för kännedom och sändes till tekniska nämnden för beredning.

Gröna fullmäktigegruppen motion från april 2016, gällande användning av Svartåns stränder för rekreationssyfte blev slutbehandlad. Enligt Sydspetsens miljöhälsa hade de inget att invända gällande en gång- och cykelväg längs Svartån och vidare mot Pojo kyrkby. Enligt tidigare utredning av tekniska nämnden är det ändå bl.a. på grund av markinnehav, markanvändning och delvis också skyddsvärden omöjligt att placera en gång- och cykeltrafikled helt intill ån. Man hänvisar också till att det nu pågår ett projekt för att ta i bruk banspåret mellan Billnäs och Skuru. Gällande badstranden poängterade Sydspetsens miljöhälsa att badvattnets kvalitet bör säkerställas och att en badstrand kräver underhåll och service och någon som ansvarar för verksamheten. Tekniska nämnden utreder nu de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att grunda en badplats på Pumpvikens område till sommarsäsongen 2020.

Även motionen som handlade om att alla tjänster inom stadens hela förvaltning ska behandlas i stadsutvecklingssektionen innan de går till stadsstyrelsen, slutbehandlades. Stadsstyrelsen besvarade motionen genom att hänvisa till förvaltningsstadgans 10KAP om kompetens i personalfrågor, där det framkommer vem som beslutar om besättande av vilka tjänster. Man påpekade också att personalkostnadernas andel av stadens totala budget minskat under de senaste åren. Stadsstyrelsen ansåg att motionens målsättning var oklar och att det inte är ändamålsenligt att föra alla obesatta tjänster och befattningar inom staden för behandling i stadssutvecklingssektionen och stadsstyrelsen.


4.02.2019 / Petra Louhimies

På sitt möte 14.1.2019 behandlade stadsstyrelsen bland annat förberedande av valen 2019 och ett antal tekniska ärenden.

Stadsstyrelsen behandlade förberedandet av riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet som kommer i vår 2019 och tillsatte 13 valnämnder. Valnämnderna och valbestyrelsernas mandattid är hela år 2019 och gäller riksdagsvalet, EU-valet och ett eventuellt landskapsval. Stadsstyrelsen godkände också valet av röstningsställen/vallokaler i Raseborg för år 2019. Information om röstningsområden med besöksadresser kommer att finnas på raseborg.fi i god tid före valen.

Stadens nya visuella identitet tillkännagavs stadsstyrelsen. Den nya visuella identiteten lanseras enligt planen den 15.1.2019. Den visuella identiteten är producerad av företaget Marker. I den nya visuella linjen ingår bland annat en ny logotyp, typsnitt samt mallar för broschyrer, planscher, visitkort mm. Den nya visuella linjen stöder och effektiverar stadens marknadsföring, kommunikation och brand.


Tekniska ärenden

I budgeten för år 2019 har ett anslag om 800 000 € reserverats för trafikarrangemang för den sk. utvecklingskorridoren på riksväg 25, i första hand för trafikarrangemang i Läpp. Anslaget ska aktiveras med ett separat beslut av stadsstyrelsen. För området ska det utarbetas en vägplan under februari-april 2019. Stadsstyrelsen beslöt att investeringsanslaget kan användas för vägplaneringen av Läppområdet.

Stadsstyrelsen antecknade planläggningsöversikten 2018 för kännedom och föreslår vidare att också stadsfullmäktige antecknar den för kännedom. Planläggningsöversikten hittas på https://old.raseborg.fi/bygga-och-bo/planlaggning/planlaggning

Stadsstyrelsen behandlade försäljningen av Fastighets Ab Knipnäs, den gamla sjukhusfastigheten i Knipnäs. Två anbud har emottagits och stadsstyrelsen beslöt att befullmäktiga stadsdirektören för att fortsätta förhandla kring anbuden.

Fritidstomterna i Svartå vid Lojosjön säljs så att Kalvik I säljs till Teemu och Laura Korpela för 77 000€ och Kalvik II säljs till Arto Kurkinen för 79 000€.

Fastigheten Villa Ormnäs har varit till försäljning bl.a. på huutokaupat.com. Anbudsgivare med det högsta anbudet har skriftligen tagit tillbaka sitt anbud. Förhandlingar med den andra högsta anbudsgivaren har skett under hösten. Stadsstyrelsen har beslutat att Villa Ormnäs med byggnader säljs till Mikael Rentto för 334 500€.

Stadsstyrelsen har också beslutat att sälja Bromarvhemmet (710-509-1-17) till Mean-Team Oy för 327 000€.

Motioner
Ett antal motioner har varit på beredning och behandlats av bland annat tekniska nämnden. Man har exempelvis svarat på motionen av Jan-Mikael Ekholm m.fl: (”Strandpromenad/strandstig mellan Ormnäs småbåtshamn och Knipnäs strand”) genom att göra upp en parkplan för byggandet av en friluftsled till Jägarbackens område.
Angående motionen gällande busskurer i Raseborg (Mikael Nylund m. fl.) har man föreslagit att stadens kollektivtrafikansvariga skulle ta ansvaret för projektet och att en arbetsgrupp sammanställs.