Upphandling av gästhamnens servicefunktioner

Upphandling av gästhamnens servicefunktioner

22.11.2022 / Marika Stigell

Raseborgs stad begär in anbud för skötsel av gästhamnen för säsongerna 2023-2024, med möjlighet till option på ett + ett år (2025-2026). Anbuden inbegärs via upphandlingskanalen HILMA och bör vara inlämnade senast fredagen den 9.12.2022 kl. 12.00. Anbudsförfarandet är öppet. Del- eller alternativa anbud godkänns inte.

Antalet gästhamnsövernattningar är ca 3 000/säsong. I anbudet anges pris i % av gästplatsavgifterna. Förtöjningsavgiften är idag 20 €/dygn och för sidoförtöjning är avgiften 40 €/dygn. I priserna ingår mervärdesskatt. Avgift för el (5 €/dygn) uppbärs samtidigt och redovisas i sin helhet vidare till staden.

Beskriv den erfarenhet ni har av gästhamnsskötsel och/eller turism samt hur ni tänkt bedriva verksamheten, personalstyrka, skötsel av städning mm. Beskrivningen ska vara max en A4.

Ange också språkkunnighet. Vi förutsätter goda kunskaper i svenska och finska samt sätter värde på övrig språkkunskap.

Vid val av gästhamnsskötare beaktas följande faktorer:

 • Pris (60 p)
 • Erfarenhet, referenser och övriga krav i anbudsförfrågan (40 p)
 • Totalt (0-100 p)

Ur anbudet ska framgå anbudsgivarens FO-nummer samt e-postadress dit meddelande om beslut kan skickas. Raseborgs stad tillämpar beställaransvarslagen.

Tekniska nämnden utser gästhamnsskötare på sitt sammanträde den 13.12.2022.

Närmare uppgifter ger Kjell Holmqvist, kjell.holmqvist@raseborg.fi, tfn 019 289 3900.

Tekniska nämnden i Raseborg’

TN 15.11.2022 Anbudsförfrågan Gästhamnens servicefunktioner 2023-2026

Ladda nerVisa

Karta över gästhamnen

Ladda nerVisa

28.09.2022 / Salli Ojala

Workshoppen ”Framtidens trafiktjänster i Raseborg”, del 2 – förhandsmaterialet nu tillgängligt!

I slutet av augusti träffades ett antal fiskarsbor – såväl bybor som representanter för staden – för att tillsammans komma med idéer om framtidens trafiktjänster i Raseborg. Av förslagen som uppstod under workshopparna har prototyper utvecklats och nu är det dags att begära respons. Fungerar dessa preliminära modeller för trafiktjänsterna och hur kunde de förbättras ytterligare?

Tjänsterna har nu modellerats och utvecklats vidare till olika tjänsteprototyper som presenteras här: [klicka här]

Du kan bekanta dig med prototyperna på förhand och samtidigt ge respons oberoende av om du deltar i workshopparna eller inte. All respons är viktig för oss och responsen samlas in anonymt.

Välkommen att delta i workshoppar där du får vara med och utveckla framtidens trafiktjänster i Raseborg!  

Samma prototyper kommer också att presenteras vid workshopparna i Fiskars och Pojo:

Fiskars, Café Pesula 5.10. kl 16-19

Pohja, Pohjan kirjasto, 6.10. kl 16-19

Workshopparna är fria tillställningar och du kan titta in under workshoppens gång enligt egen tidtabell. Experterna i projektet är på plats under hela workshoppen och tar emot responsen. Vi bjuder på förfriskningar och mellanmål. Obs Workshopparna hålls på finska.

Vad har hänt före workshoppen?

Responsworkshoppen baserar sig på workshoppen ”Framtidens trafiktjänster i Raseborg” som hölls i slutet av augusti och där fiskarsborna tillsammans kom med idéer för framtidens trafiktjänster.

Idékläcknings- och utvecklingsarbetet baserar sig på det arbete som gjorts under våren 2022: Genom en persontrafikundersökning och intervjuer fick invånarna i Raseborg framföra respons, önskemål och idéer om trafiktjänsterna. Utifrån dessa resultat har man identifierat de viktigaste utmaningarna och genom utvecklingsarbetet söker man lösningar på dessa. 

Vad händer med tjänsterna efter workshoppen?

Experterna inom projektet utvecklar tjänsterna vidare utifrån responsen från workshoppen. Om de vidareutvecklade tjänstelösningarna ordnas en andra responstillställning i början av november.

Anordnare: Yrkeshögskolan Laurea och yrkeshögskolan Metropolia i samarbete med Fiskars-Kyläseura – Fiskars-Byförening r.y. och Pojo kyrkoby byförening rf.

Ytterligare information: Projektchef Jaakko Hannula, jaakko.hannula@laurea.fi, tfn 050 441 3563 

Workshopparna är en del av projektet Smart Countryside Mobility, där man utvecklar tjänster för persontrafik och smågodslogistik i glesbygdsområdena i Nyland. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet genomförs 1.6.2021–1.8.2023. 

Läs mer om projektet: metropolia.fi/smartcountrysidemobility  
Följ projektet också i LinkedIn: linkedin.com/company/77761209/


30.08.2022 / Salli Ojala
Bild: Raija Kaljunen

I slutet av augusti samlades man i Pojo och Fiskars för att fundera kring hur trafiktjänsterna i Raseborg kunde se ut i framtiden. Under workshopparna som ordnades inom projektet Smart Countryside Mobility kom invånare och representanter för staden med idéer för hur man kunde utveckla nya lösningar på de utmaningar som identifierats utifrån data från vårens undersökning. Teman för workshopparna var kollektivtrafik, anropstrafik och byabuss, ny service baserad på delning samt tjänster som tar sig till invånarna.

Bild: Raija Kaljunen

Workshoppen i Pojo bibliotek 24.8 leddes av tjänstedesignerna Jaakko Hannula, Raija Kaljunen och Miia Seppänen från yrkeshögskolan Laurea. Såväl i Pojo som i Fiskars användes olika kreativa metoder för tjänstedesign. Projektledare Jaakko Hannula var mycket nöjd med tillställningarna.

“Det var fint att invånarna deltog så aktivt och entusiastiskt i de båda workshopparna. Invånarnas synpunkter kring alla teman kom fram på ett utmärkt sätt”, konstaterar Hannula.

Bild: Raija Kaljunen

Också vid tillfället på Cafe Bar Pesula i Fiskars 25.8 arbetade smågrupperna ivrigt. Avslutningsvis presenterade grupperna koncepten som de utvecklat för varandra.

”Vid båda workshopparna berättade grupperna att de utvecklade tjänsterna är avsedda att stödja och komplettera varandra, vilket jag anser vara en utmärkt utgångspunkt. Redan i diskussionerna lyftes genast fram preliminära förslag för hur idéerna kunde utvecklas vidare. Vi fick mycket vägkost med tanke på vidareutvecklandet av trafiktjänsterna”, konstaterar Hannula och tackar förutom deltagarna även Pojo kyrkoby byförening, Fiskars Byförening och Raseborgs stad.

”Ett varmt tack till byföreningarna för gott samarbete! Tillställningarna hade en hyfsad mängd deltagare och vi fick bra lokaler till vårt förfogande. Likaså ett varmt tack till vår samarbetspartner Raseborgs stad, vars representanter också deltog i workshopparna!”

Nästa steg för projektgruppen inom Smart Countryside Mobility är att utveckla de första prototyperna utifrån de tjänster som utformats under workshopparna, och dessa prototyper ska testas av invånarna i Raseborg i början av hösten.

Bilder och text: Raija Kaljunen

Smart Countryside Mobility är ett gemensamt projekt för yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia. Genom projektet fås värdefull information med tanke på bland annat stadens framtida områdesplanering, kollektivtrafik och turism.

Läs mer om projektet (på finska): Smart Countryside Mobility | Metropolia


18.08.2022 / Petra Louhimies

Välkomna på invigningen av den nya cykelvägen mellan Karis och Ekenäs, torsdagen den 25 augusti 2022 kl. 16.00

Plats: Nya vägunderfarten i Horsbäck.

Cykelvägen invigs av minister Thomas Blomqvist.

Byggarbetet med Horsbäcks vägunderfart i Raseborg på riksväg 25 är nu färdigt och därmed hela cykelvägsprojektet på 5,5 km mellan Karis och Ekenäs.

Under fjolåret byggdes avsnittet mellan Karis och Horsbäck, ca 5 km. I år färdigställdes den sista sträckan av cykelvägen, ca 0,5 km, i samband med vägunderfartsprojektet. 

Kostnaderna för hela byggprojektet uppgår till 1,33 miljoner euro. Byggherre för projektet är Raseborg stads tekniska central och för projektet har staden beviljats statsunderstöd på 0,65 milj. euro av Transport- och kommunikationsverket Traficom inom ramen för programmet för främjande av gång och cykling.

Som entreprenör för projektet har fungerat A. Berglund Ab.

Välkommen!


18.08.2022 / Petra Louhimies

Välkomna på invigningen av trafikarrangemangen i Läpp, onsdagen den 7 september 2022 kl. 12.00.

Plats: Vändplatsen i ändan av Doppinggränden.

I invigningsceremonin deltar

 • Minister Thomas Blomqvist
 • Projektchef Antti Koski, Väylävirasto
 • Entreprenörens representant

samt stadens representanter stadsdirektör Petra Theman, teknisk direktör Jan Gröndahl och stadsarkitekt Johanna Backas. Deltagarna kan ställa frågor till stadens representanter gällande Läppområdets utveckling.

Dragsviks traditionsmusikkår står för musiken, de första 70 deltagare bjuds på färska munkar från Shell. Saftservering.


Den planskilda anslutningen i Läpp i Raseborg öppnas för trafik den 31 augusti

Förbättringsarbetet på riksväg 25 vid Läpps anslutning är på slutrakan och anslutningen öppnas för trafik den 31 augusti. De sista arbetena utförs ännu i början av september.

Byggarbetet som inleddes sommaren 2021 vid Läpps anslutning håller på att bli klart enligt tidtabellen. I korsningen mellan riksväg 25 och landsväg 111 har man byggt en lättare planskild anslutning och trafikarrangemangen har förbättrats med en påfart och en avtagsfil.

“Anslutningsarrangemangen reducerar köerna och gör trafiken smidigare. Trafiksäkerheten förbättras särskilt när man svänger till vänster från landsväg 111, men också på andra platser i projektets influensområde”, säger projektchef Antti Koski från Trafikledsverket.


10.08.2022 / Petra Louhimies

Hur skulle kollektivtrafiken kunna betjäna oss bättre i Raseborg? Hur skulle en framtida byabuss eller tjänst som baserar sig på delad skjuts se ut? Tänk om tjänsterna rörde sig till invånarna ända till Fiskars och Pojo inom Raseborg.

Välkommen till Fratmtidens trafiktjänster i Raseborg -verkstäderna, där du har möjlighet att idea nya trafiktjänster till Raseborg tillsammans med andra bybor.

Vi arbetar utgående från de enkäter och intervjuer som vi gjort under våren, samt med de utmaningar som tagits upp i resultaten. I verkstaden idear vi lösningar, som du har möjlighet att vidareutveckla i en annan verkstad senare under hösten.

Obs! Verstaden hålls endast på finska, eftersom utvecklingsprojektet där verkstäderna ingår koordineras av Metropolia och Laurea.

Du kan välja mellan två till innehållet identiska tillfällen:

Pojo

24.8.2022 kl. 17.00–19.00. Verkstaden börjar kl. 17.00 med kaffe och mellanmål. Själva arbetet sker mellan kl.17.30-19.00.

Pojo bibliotek (Keskusraitti 4, Pohjankuru)

Anmäl dig till Pojo senast 15.8.2022: https://lnkd.in/eBGG232P  

Fiskars

25.8.2022 kl. 17.00–19.00. Verkstaden börjar kl. 17.00 med kaffe och mellanmål. Själva arbetet sker mellan kl.17.30-19.00.
Cafe Bar Pesula Fiskars (Hälleforsintie 1, Fiskars) 

Anmäl dig till Fiskars senast 15.8.2022: https://lnkd.in/euVUT4Cm 

Verkstaden är en del av Smart Countryside Mobility projektet, där man utvecklar persontrafiks och logistiktjänster på gelsbygden. Projektet är finansierat av Europas områdesutvecklingsfond. Projektet genomförs 1.6.2021-1.8.2023.

Läs mer om projektet (på finska): metropolia.fi/smartcountrysidemobility 
Följ projektet även på LinkedIn: www.linkedin.com/company/77761209/ 

Verkstäderna arrangeras i samarbete med Pojo kyrkoby byförening och Fiskars byförening.

#SmartCountrysideMobility #euroopanaluekehitysrahasto #EAKR #rakennerahastot #uudenmaanliitto #metropolia #laurea #tki #amk #uusimaa #raasepori #pohjankirkonkylänkyläyhdistys #pohja #pohjankirkonkylä #fiskarskyläseura #fiskars #kyläseura #kyläyhdistys


14.06.2022 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har återinfört pendlingsreseförmånen. Bekräftade användarkonton och deras resesedelsaldo har överförts från Eazybreak till Epassi. Eazybreak slogs tidigare samman med Epassi. Epassi är den aktuella pendlingsapplikationen och fungerar tillsammans med VR:s “Matkalla”-applikationen. För att få pendlingsreseförmånen måste kunden vara inskriven i Raseborg och stödbeloppet är 10 % av priset på VR:s periodbiljett, seriebiljetter stöds för närvarande inte.

Mera information finns här: https://www.raseborg.fi/boende-och-miljo/trafik-och-batliv/kollektivtrafik/formanssedlar-till-tag-och-anslutningsbiljetter/


3.06.2022 / Henri Nevakivi

Enligt beslut av NTM- centralen kan ukrainare resa gratis på NTM-centralens köpta bussturer. Den fria reserätten är fr.o.m. 6.6.2022 till 31.8.2022. Passageraren visar sin fria rätt att resa med ett ukrainskt pass. Ett passbevis som utfärdats av polisen, gränskontrollmyndigheten eller Migrationsverket (Migri) anses vara ett dokument som motsvarar ett pass.

ELY-turer i Raseborgsområdet som omfattas av den fria reserätten:


3.06.2022 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har konkurrensutsatt sommartrafiken och som trafikidkare har Raseborgs Taxi & Buss Ab (Rolly Group) valts. En nyhet i sommartrafiken är att det nu finns bussturer också på lördagar, vilket förbättrar servicenivån särskilt i fråga om trafiken till de viktigaste turistmålen i Raseborg under sommaren. Alla bussar kan ta minst tre cyklar, så passagerarna kan också kombinera sin bussresa med cykling.

Den nya lördagsbussen tar lokalbefolkning och turister till de fantastiska bruken i Billnäs, Fiskars och Svartå. Utvecklingen av mera hållbara trafikformerna baserar sig också på Raseborgs strategi och Finlands turiststrategi. I och med bussturerna kan resenärerna nu enkelt ta sig med tåg till Karis resecenter och därifrån vidare till bruken.

Busstidtabellen kommer att gälla under sommaren 5.6–15.8.2022 (ändringar möjliga). Tidtabellerna hittas även under adressen www.matkahuolto.fi


1.04.2022 / Petra Louhimies


Byggarbetet med Horsbäcks vägunderfart i Raseborg på riksväg 25 inleds i april med anläggandet av byggplatsen och byggandet av tillfälliga trafikarrangemang.

I Horsbäck byggs en ny vägunderfart som en del av projektet Karis-Ekenäs gång- och cykelväg. Under fjolåret byggdes avsnittet mellan Karis och Horsbäck, ca 5 km färdigt. Nu färdigställs den sista sträckan av gång- och cykelvägen, ca 0,5 km, i samband med vägunderfartsprojektet.

Under den tid vägunderfarten byggs kommer trafiken att ledas via en tillfällig omfartsväg med en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Omfartsvägen tas i bruk i mitten av maj. Trafikanterna uppmanas att iakttaga stor försiktighet.

Projektet påbörjas i april och blir färdigt i augusti 2022. Kostnaderna för byggprojektet beräknas uppgå till 0,7 miljoner euro. Beställare är Raseborg stad och för projektet har staden beviljats statsunderstöd av Transport- och kommunikationsverket Traficom inom ramen för programmet för främjande av gång och cykling.

Entreprenör för projektet är A. Berglund Ab.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jan Gröndahl, tel. 019 289 2550, jan.grondahl@raseborg.fi
Planeringsansvarig Henrik Westerlund, tel. 019 289 3868, henrik.westerlund@raseborg.fi.

Karta över området

Karta över området där underfarten byggs

2.03.2022 / Henri Nevakivi

Gäller fr.o.m. 2.3.2022:

Kl. 6:35 avgång från Karis har avslutats. Kl. 6:50 avgång från Karis har flyttats med fem minuter, ny avgångstid kl. 6:45. En ny Karis-Fiskars tur körs, med avgångstid kl. 19:45. Turerna trafikeras på vardagar mån-fre.


28.02.2022 / Petra Louhimies

Hurudana tjänster för persontrafik saknar du i Raseborg? Hur rör du dig? Vad skulle behövas för att du inte skulle använda bil mer? Det här är en del av de frågor som vi nu söker svar på i enkäten för persontrafikstjänster i Raseborg.

Användarundersökningen utförs och analyseras av Laureas masterstuderanden i service design. Undersökningen är en del av projektet Smart Countryside Mobility, där man strävar till att utveckla innovativa lösningar för persontrafiken i Raseborg.

Läs mer om Smart Coutryside Mobility -projektet i vår artikel.

Svara på enkäten här senast den 15.3.2022.


28.02.2022 / Petra Louhimies

Smart Countryside Mobility är yrkeshögskolornas Laureas och Metropolias samarbetsprojekt, som strävar till att förbättra möjligheterna att ta sig runt på glesbygdsområden i Nyland samt skapa nya möjligheter för affärsverksamhet. Raseborg valdes till projektets utvecklingsområde.

– Raseborg är geografiskt ett stort och mångsidigt område och därför intressant som utvecklingsmål i projektet. På området finns en stark kultur av samarbete, som Bromarvs premiering till Årets Nyländska By 2022 är ett bra exempel på, kommenterar projektets sakkunnighetsteam.

På bilden projektets sakkunnighetsteam. Från vänster: Raija Kaljunen, Eetu Rutanen, Jaakko Hannula, Anni Vainio ja Harri Miinin.

Raseborg stöder projektet

Raseborgs stad stöder Smart Countryside Mobility -projektet genom att dela bakgrundsmaterial, lokalkännedom och genom att stöda projektets kommunikation. Projektets resultat utnyttjas bl.a. i framtagningen av utvecklingsbilden för markanvändningen och i utvecklingen av kollektivtrafiken och turismen.

– Vi är väldigt glada att sakkunnighetsteamet valde just Raseborg som utvecklingsområde. Raseborg är på basen av arealen en av de största städerna i södra Finland och det är väldigt viktigt för både våra invånare och turister att utveckla persontrafiken på ett hållbart sätt, berättar turistchef Ville Vuorelma.

Servicekoncepten utvecklas i nätverk

Utvecklingen av tjänster för persontrafik på området påbörjas under våren 2022 tillsammans med invånare, företag, staden och föreningar. Projektet pågår sedan ända till sommaren 2023. I det första skedet undersöks vilka vanor invånare har då de tar sig runt på området och hur tillgängliga olika slags persontrafikstjänster är. På basen av undersökningsresultaten utvecklas sedan tjänster för persontrafiken tillsammans med olika aktörer i Raseborg. Projektet finansieras av EU och är en del av åtgärderna som gjorts pga. coronapandemin.

Tilläggsinformation

Harri Miinin, projektchef Metropolia
+358 40 576 8392, harri.miinin@metropolia.fi

Jaakko Hannula, projektchef Laurea
+358 504413563, jaakko.hannula@laurea.fi

Minttu Peuraniemi, markanvändningplanerare
019-289 3844, minttu.peuraniemi@raasepori.fi

Ville Vuorelma, turistchef
019-289 2012, ville.vuorelma@raasepori.fi
23.08.2021 / Henri Nevakivi

I början av september blir det en förändring av kollektivtrafikens biljettprodukter då den nya Västra Nyland-biljetten tas i bruk. Biljetten ersätter Raseborgs stadsbiljett och Västra Nylands regionalbiljett som tas ut ur försäljning. Om man laddat stadsbiljetten i augusti, kan perioden användas till slut.

Mera information om Västra Nyland-biljetten finns på: https://www.raseborg.fi/boende-och-miljo/trafik-och-batliv/kollektivtrafik/rabattbiljetter-till-bussar/.

Raseborgs stadsbiljett tas ur bruk 1.9.2021 i enlighet med tidigare beslut av stadsstyrelsen och fullmäktige. Beslutet beror på stadens ekonomiska besparingsbehov.


20.08.2021 / Henri Nevakivi

P.g.a. efterfrågan och bussrotationen, fr.o.m. måndag 23.8.2021,

Kl. 10:00 avgång från Ekenäs till Bromarv blir 20 minuter senare, ny tidtabell (mån-fre):

Ekenäs kl. 10:20
Österby kl. 10:25
Tenala kl. 10:35
Bromarv kl. 10:55

Kl. 10:35-11:15 turen Bromarv-Ekenäs ställs in, alltså den körs inte mera.

En ny tur (mån-fre):

Ekenäs kl. 16:10
Österby kl. 16:15
Tenala kl. 16:25
Bromarv kl. 16:45


5.08.2021 / Petra Louhimies

Trafikledsverket informerar.

Byggarbetet på riksväg 25 vid Läpps anslutning har inletts i juli under vecka 29 med anläggning av byggplatsen, röjning av trädbeståndet och nya trafikarrangemang.

I projektet byggs vid anslutningen mellan riksväg 25 och landsväg 111 en lätt planskild anslutning som förutsätter byggande av en ny korsningsbro. Samtidigt rivs den gamla underfartstunneln vid Bäljars. Dessutom bygger man i projektet en ny rondell vid anslutningen mellan lv 111, Läppåkersgatan och Doppinggränden.

Utöver förnyandet av belysningen i anslutningsområdet utökas vägbelysningen med cirka 1 km mot Hangö. Som Raseborgs stads egen upphandling genomförs också en förlängning av Doppinggränden. Under byggandet genomförs tillfälliga trafikarrangemang och omvägar.

”Syftet med projektet är att förbättra säkerheten och smidigheten av trafiken på riksväg 25. Genom de nya arrangemangen möjliggör man också en utveckling av markanvändningen i området”, berättar projektchef Elina Keränen vid Trafikledsverket om projektets bakgrund.

Kostnadskalkylen för projektet uppgår till 3,2 miljoner euro. Kostnaderna delas mellan Trafikledsverket och Raseborgs stad. Raseborgs stad står i sin helhet för kostnaderna för förlängningen av Doppinggränden.

Projektet inleds i juli 2021 och slutförs i augusti 2022. Beställaren är Trafikledsverket och Raseborgs stad, entreprenören är Louhintahiekka Oy

Karta över området

Kartbilden: Trafikledsverket


2.08.2021 / Petra Louhimies

VR:s betalningssystem har ändrats från och med den 1.7.2021 så att fjärrtrafikens serie- och säsongsbiljetter inte längre säljs via R-kiosken. Det här betyder att staden inte längre kan erbjuda nya Eazybreak-resesedlar då dessa inte längre stöds av VR:s betalningssystem. (Eazybreaks produkter kan inte heller köpas via VR-appen.)

Staden utreder vilka möjligheter som finns att även framöver stöda arbetspendling till huvudstadsregionen och Åbo.

Den här informationen har också skickats per e-post i juli till stadens aktiva Eazybreak-användare.


5.07.2021 / Petra Louhimies

Trafiken till Kodin Tavaratalo löper fr.o.m. 12.7. via den nybyggda infartsvägen från Ekenäsvägen. I samband med detta stängs den farliga korsningen. Stängning utförs i samarbete med rv25:ns väghållare Nylands NTM-central.


8.06.2021 / Henri Nevakivi

I samarbete med NTM-centralen och Hangö stad, har Raseborgs stad anordnat en sommarbuss
som går mellan Hangö och Fiskars-området. Vi hoppas att bussförbindelsen hjälper till att liva upp
turismen och underlätta förbindelser mellan sevärdheterna i regionen.

Tidtabell för sommarbussen, trafikeras 17.6-14.8.2021 (ändringar är möjliga):


8.06.2021 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har anskaffat närtågsturer från HRT – en tidig morgontur från Karis till Helsingfors
och en sen kvällstur från Helsingfors till Karis. Den sista trafikeringsdagen för dessa turer är
20.6.2021. Staden har anskaffat i samarbete med NTM-centralen och Ingå kommun ersättande
busstrafik, som startar 7.6.2021. Av konkurrenstekniska skäl, kommer närtåg och ersättande
bussar köras samtidigt under två veckors tid. För att förbättra servicenivån, sträcker sig den nya
bussförbindelsen hela vägen till Ekenäs.


8.06.2021 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har genom anbudsförfarande valt Raseborgs Taxi & Buss AB (Rolly Group) som
trafikant för sommarens busstrafik. De trafikerar enligt följande tidtabell (mån-fre) 1.6-15.8.2021
(ändringar är möjliga):


29.04.2021 / Petra Louhimies

Nya Fokus bygget framskrider. Arbetena kommer under sommarmånaderna att påverka trafikarrangemangen vid Centralgatan och i omgivningen. Fyllnadsarbetet runt sockeln på Fokus huset kräver att den för tillfället söderut enkelriktade Forsströmsgatan (gatuområde mellan Fokus huset och Latvala / Posten)  stängs i två etapper så att trafiken blir dubbelsidig från södra sidan när norra sidan stängs, och vice versa när södra sidan stängs. Störningarna i trafiken vid Forsströmsgatan varar i ca. 3 dagar och utförs mellan vecka 19-20. Elementlyft vid norra änden av Fokus huset kommer även att förorsaka en stängning av ena filen på centralgatan. Detta arbetsskede utförs i början av juni och varar 1-2 dagar.

Vi beklagar olägenheten

// LU Rakennus Oy, Viktor Strandberg tel. 045-8064050


29.04.2021 / Piia Nordström

Raseborgs energi utför kabelflyttningsarbete vid underfarten för lättrafik i Björknäs 3.5-21.5.2021. Under den här tiden är leden mellan Pehr Sommars gata och Industrigatan i Björknäs avstängt för trafik.


15.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad och de västnyländska kommunernas gemensamma kustbanegrupp bjuder allmänheten till ett webbinarium om kustbanan tisdagen den 20 april 2021 kl. 18.00. Webbinariet sänds via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ef6MXYeX10c

Hur är läget med kustbanan just nu – vilka är dess framtidsvyer? Hur jobbar de västnyländska kommunerna tillsammans för att försäkra kustbanans framtid?

Webbinariet består av två presentationer samt en paneldiskussion. Vi får även höra hälsningar från de andra medlemskommunerna i kustbanegruppen. Före paneldiskussionen ger Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl två korta presentationer som betraktar kustbanan från ett nationellt och ett lokalt perspektiv.

I paneldiskussionen medverkar följande personer:

 • Ragnar Lundqvist, Raseborgs stadsdirektör och ordförande i kustbanegruppen
 • Klara Paul, stipendiesakkunnig, raseborgare och aktiv användare av kustbanan
 • Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Som moderator fungerar Tove Virta.

Frågor till deltagarna kan skickas in på förhand via följande formulär: https://www.lyyti.fi/questions/adf8c0d7a0. Frågor kan även ställas under webbinariet via YouTubes chattfunktion.


8.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad önskar utreda invånarnas syn på servicenivån inom kollektivtrafiken. Synpunkter samlas in via en webbenkät som är öppen fram till 23.4.2021. Det tar cirka 5 minuter att besvara enkäten.

Du kommer till enkäten via länken https://zef.fi/s/sdyt2v4l/.

Vi önskar svar också från dem som inte aktivt använder kollektivtrafiken!

Klicka här för att besvara enkänten

Raseborgs stad har inlett fastställandet av servicenivån inom kollektivtrafiken, som berör stadens område. Syftet med fastställandet av servicenivån är att beskriva hurdan servicenivå kollektivtrafiken ska ha i staden. Vid fastställandet beaktas

 • invånarnas rörlighetsbehov,
 • målen för utvecklingen av trafiksystemet samt
 • stadens möjligheter att finansiera kollektivtrafiken.

Fastställandet av servicenivån styr Raseborgs upphandling av kollektivtrafik framöver. 


30.03.2021 / Henri Nevakivi

Raseborg stadsbiljett förnyas 8.4.2021. I fortsättningen laddas biljetten på Matkahuoltos nya resekort, vilket betyder att kortet måste bytas ut till ett ID-baserad resekort. Det gamla resekort kan dock användas till laddade periodens slut.

Med Raseborg stadsbiljett kan du under biljettens giltighetstid resa obegränsat inom Raseborg stads pendlingsområde.

 • Periodbiljetten gäller i 30 dygn från inköpsdagen.
 • Biljetten kan laddas i Matkahuolto, R-kiosker och bussar.
 • Stadsbiljetter säljs endast till personer folkbokförda i Raseborg.
 • Biljetten gäller inte i Pohjolan Liikennes bussar.
 • Andra separata avgifter uppbärs inte, såsom tillägg för snabbtur och nattur eller avgift för transport av barnvagn.

Stadsbiljetten är personlig och vid köp av biljetten ska du bestyrka din identitet med ett pass, ett identitetsbevis som beviljats av polisen eller ett körkort.

Servicesedel

När du köper en stadsbiljett ska du underteckna en servicesedel med anvisningar och villkor för stadsbiljetten. Du kan också skriva ut och fylla i servicesedeln på förhand innan du kommer för att köpa stadsbiljetten. Om gammalt resekort bara bytas ut till ett nytt kort, servicesedeln behöver inte fyllas i eller framställas.

Servicesedel för Raseborg stadsbiljett

Stadsbiljettens pris 

Stadsbiljettens pris är 60,00 €.


23.02.2021 / Henri Nevakivi

Tidtabellerna för Raseborgs stads köptrafik förändras fr.o.m. 1.3.2021. Anslutningar till och från tåg i Karis har beaktats i nya tidtabellerna, som gör resekedjan smidigare. Utöver de köpta turerna, kommer trafikanter också att köra marknadsbaserad trafik. De nya tidtabellerna hittar du på Matkahuoltos sida.

Den nya busstidtabellen (köptrafik)


21.01.2021 / Petra Louhimies

Traficom har utfärdat ett förbud mot att framföra farkost i följande farleder, då farlederna är isbelagda.

Finska viken: Espingskär-Träskö

Traficom utfärdar ett förbud mot att framföra farkost mellan Kalvholmen och Träskön i farleden Espingskär-Träskö under vintersäsongen. Förbudet är i kraft från 20.1.2021 tills det meddelas att förbudet hävs. Förbudet mot att framföra farkost gäller inte sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller av andra motsvarande orsaker och inte heller försvarsmaktens verksamhet.

Karta över farleder stängda för sjötrafik

Ladda nerVisa

18.12.2020 / Henri Nevakivi

Hur, var och när rör vi oss? Den nationella resvaneundersökningen kartlägger vår mobilitet hela det kommande året.

Den nationella resvaneundersökningen pågår igen. Undersökningen, som i årtionden regelbundet kartlagt våra mobilitetsvanor, har förnyats och ger oss ännu bättre information om hur aktuella fenomen syns i vår vardag såväl lokalt som nationellt. I år har fler än 90 000 personer bosatta i Finland bjudits in till undersökningen.

Mera information hittar du här: https://www.traficom.fi/sv/hlt


16.12.2020 / Petra Louhimies

Tidtabellerna för Raseborgs interna busstrafik ändras från och med 1.2.2021.

I den nya trafikmodellen har avgångarna inom köptrafiken (busstrafiken som Raseborgs stad köper av trafikföretag) samordnats med tågtidtabellerna i Karis för att resenärerna smidigt ska kunna byta från buss till tåg och tvärtom. Syftet med ändringarna är att göra bytesförbindelserna smidigare, vilket har också önskats särskilt från Pojo- och Fiskarshållet.

Den totala resetiden mellan till exempel Fiskars och Helsingfors kommer i bästa fall att förkortas med nästan en timme, eftersom man inte längre behöver stå och vänta på tåg eller buss. Dessutom kommer det i fortsättningen också att finnas en bytesförbindelse i Karis mellan köptrafiken från Bromarv/Ekenäs och tågen samt mellan Bromarv/Ekenäs och bussarna till Pojo och Fiskars.

Det nya resecentret gör trafiken smidigare och förbättrar fotgängarnas tillgänglighet

Det nya resecentret i Karis öppnades för ett år sedan i december 2019 vilket har gjort kollektivtrafiken smidigare i Raseborg i och med att busstationen flyttade bredvid järnvägsstationen. Dessutom har gångtunneln under bangården förbättrat möjligheterna att byta mellan buss, tåg och taxi samt gjort det lättare för fotgängare att röra sig mellan de olika stadsdelarna i Karis.

Det är nu mycket smidigt att byta mellan buss och tåg när man kan ta sig till bussplattformen och tågperrongen via tunneln. Personer som rör sig med barnvagnar eller stora väskor uppskattar också hissarna, säger Petra Louhimies, informatör vid Raseborgs stad.

Karis resecenter fungerar också som en ypperlig startpunkt för Raseborgs cykelrutter. Från resecentret kan man smidigt cykla till Fiskars längs Banvallen eller välja t.ex. Slottsrutten som går via Raseborgs slott till Ekenäs, säger Raseborgs turistchef Ville Vuorelma.

Målet är att minska koldioxidavtrycket också för trafikens del

Fungerande resekedjor är ett av de viktigaste strategiska målen för kollektivtrafiken både på riksnivå och på EU-nivå.

Muralmålningen vid Karis resecenter heter Resenärerna.

Synkroniseringen av buss- och tågtidtabellerna förbättrar pendlingsmöjligheterna på kustbanan till huvudstadsregionen och till Åbo. Som Hinku-kommun vill Raseborg främja kollektivtrafiken, och kommunen har som mål att ta i bruk gemensamma biljettprodukter för tåg- och busstrafiken.

Smidiga tågförbindelser som främjar pendlingstrafiken stöder Raseborgs stads mål att minska sitt koldioxidavtryck också när det gäller trafiken. Raseborgs stad har anslutit sig till energieffektivitetsavtalet 12.5.2020 genom godkännande av Energimyndigheten och har i och med avtalet förbundit sig att föregå med gott exempel inom främjandet av energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor samt genom att aktivt sprida information om sådan verksamhet och dess resultat. Genom sitt exempel kan staden också bidra till att minska växthusgasutsläppen i Finland, i detta fall genom att möjliggöra och motivera tågtrafiken som ett alternativ till personbil, berättar Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl.

Det avgår dagligen 12–14 tågturer från Karis till Helsingfors. Det första tåget avgår under vardagar redan kl. 5.44 och det sista avgår från Helsingfors till Karis kl. 23.03 och är framme i Karis 00.20. Tågtrafikens servicenivå är alltså relativt god från Raseborg till både Helsingfors och Åbo.

Städerna längs kustbanan vill att kustbanan repareras

Raseborgs stad arbetar tillsammans med Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå och Hangö för att kustbananan skall repareras och upprätthållas även i framtiden. Kustbanans arbetsgrupp kommunicerar aktivt till beslutsfattare och medier för att lyfta upp frågan. På Rantarata.info kan du läsa mer om vad kustbanan betyder för vår region.


13.11.2020 / Piia Nordström

Köpmansgatan i Karis, avsnittet mellan Bangatan och Elin Kurcksgatan, blir enkelriktad gata (med Tekniska nämndens beslut 10.11.2020). Ändringsarbetena görs under vecka 47, dvs. fr.o.m. 16.11.2020.

Orsaken till denna ändring är brist på parkeringsplatser. Genom denna ändring, kan till gatans vänstra sida anvisas 8-10 st nya parkeringsplatser.

Mera information ges av Piia Nordström, Raseborg stad tfn 019 289 3852


11.11.2020 / Henri Nevakivi


Från denna veckan kan du stiga av byabussen vid Ekenäs Lidl/Tokmanni, resan måste bokas via kundtjänst eller webformulär.


10.11.2020 / Piia Nordström

För Raseborgs stad har ett program för främjande av cykling utarbetats för åren 2020–2025. Projektet ingår i handlingsplanen för år 2020 och det har utarbetats i samarbete med stadens turismtjänster. För projektet har man fått statsunderstöd för mobilitetsstyrning av Traficom. Planen har utarbetats av Ramboll Finland Oy.

Program för främjandet av cykling i Raseborg 2020-2025

Ladda nerVisa

Bilaga 1 Utvecklingsplan, cykelvägsnät (på FI)

Ladda nerVisa

Bilaga 2 Invånarenkätens resultat (på FI)

Ladda nerVisa

Bilaga 3: Cykelvägnätets nuläge i Raseborg (på FI)

Ladda nerVisa
20.07.2020 / Petra Louhimies

Under juni och juli månad utfördes i Jomalvik kanal i Raseborg undersökningar genom ramning och ekolod. Mätningarna utfördes med hjälp av mätningsfartyg och drönare. Trafikledsverkets djupmätningar i kanalen har avslutats och orsakar inte längre störningar för båttrafiken. På basis av resultaten har kanalen inte blivit grundare och den kan användas som förut.


8.06.2020 / Henri Nevakivi

Eftermiddagsturens tidtabell ändras fr.o.m. 10.6.2020:

MÅN-FREUrsprunglig tidNy tidtabell
Bromarv14:3014:00
Tenala14:5014:20
Ekenäs15:0014:35
Karis15:2014:55
Sannäs15:3015:05
Svartå15:4015:15
Karis15:5515:30
MÅN-FREUrsprunglig tidNy tidtabell
Karis16:0515:45
Ekenäs16:2516:05
Tenala16:3516:15
Bromarv17:0016:40


27.05.2020 / Henri Nevakivi

Bussbolagen Amper och Wikström kör sommartrafik under tiden 1.6-13.8.2020. Tidtabellerna finns här:

Amper
mån-fre
Wikström
mån-sön
Amper
mån-fre
Wikström
mån-sön
Bromarv9:4015:00
Hangö|13:00|
Ekenäs6:3010:2013:3515:30
Karis6:5010:5013:55|
Ingå7:1511:1514:2016:00
Kyrkslätt vgs7:4011:4014:4516:25
Helsingfors8:1512:1015:1516:55
Amper
mån-fre
Wikström
mån-sön
Amper
mån-fre
Wikström
mån-sön
Helsingfors 9:4512:4016:1017:40
Kyrkslätt vgs 10:1513:1016:4018:10
Ingå 10:4513:3517:1018:35
Karis 11:05|17:4019:00
Ekenäs 11:2514:1018:0019:25
Hangö 12:00||
Bromarv 14:4520:00

11.05.2020 / Henri Nevakivi

Stadsstyrelsen har beslutat att ta i bruk den ett år långa optionen för byabusstrafiken. Optionen gäller tiden 1.7.2020–30.6.2021. Byabussförsöket inleddes i augusti ifjol. Ifjol fick staden statligt stöd som täckte cirka 50 procent av kostnaderna för byabussen. Man utgår från att stöd beviljas även i fortsättningen, eftersom försöket har ansetts vara innovativt och nyttigt. Byabussen har fått mycket positiv respons från resenärerna. Raseborgs stad ämnar i fortsättningen effektivera marknadsföringen av servicen för att få flera kunder till byabussen – också bland sommarinvånarna.

Stadsstyrelsen har också fattat beslut om reducerad sommartrafik på grund av coronaviruset för tiden 14.5–14.8.2020. Bussarna trafikerar vardagar på följande rutter: Bromarv-Tenala-Ekenäs-Karis-Svartå och Antskog-Pojo-Karis-Ekenäs. Efter anbudsförfarande valdes Hangö Trafik, Friman & Co som trafikant.

I bussarna duger förutom enkelbiljett även Raseborgs stadsbiljett som resebiljett.

Sommartidtabell 2020 mån-fre

* vid behov

Antskog 7:20
Fiskars 7:30
Pojo 7:35
Karis 7:50
Ekenäs 8:10
Ekenäs, sjukhuset* 8:15

Ekenäs 9:20
Karis 9:40
Pojo 9:55
Fiskars 10:00
Antskog 10:10*

Antskog 14:55
Fiskars 15:05
Pojo 15:10
Karis 15:25
Ekenäs 15:45

Ekenäs 16:25
Karis 16:45
Poko 17:00
Fiskars 17:05
Antskog 17:15*

Bromarv 7:15
Tenala 7:35
Ekenäs, sjukhuset 7:50*
Ekenäs 7:55
Karis 8:15
Svartå 8:30
Sannäs 8:40
Karis 8:50

Karis 9:00
Ekenäs 9:20
Tenala 9:30
Bromarv 9:55

Bromarv 14:30
Tenala 14:50
Ekenäs 15:00
Karis 15:20
Sannäs 15:30
Svartå 15:40
Karis 15:55

Karis 16:05
Ekenäs 16:25
Tenala 16:35
Bromarv 17:00


21.04.2020 / Piia Nordström

Raseborgs stad utarbetar som bäst ett utvecklingsprogram för cykling. Programmet utarbetas som ett samprojekt mellan Raseborgs stads tekniska central samt stadens turismtjänster. I projektet utreds förutsättningar för vardagscykling, utvecklingen av cykelvägar och rutter samt cykelturismen i vår stad. Vilka är de viktigaste rutterna för skolbarnen, för de som vill cykla till jobbet eller de som cyklar på fritiden? Behövs det nya cykelvägar eller med vilka andra åtgärder kan vi göra cyklingen mer attraktiv?

Förutom cykling i vardagen inkluderar projektet utvecklingen av cykelturismen i Raseborg. Möjligheterna och förutsättningarna för utvecklingsarbetet är väldigt goda – den 200 km långa Kustrutten lanserades år 2018, Fiskars Trail Bike Center har 60 km av södra Finlands bästa terrängcykelstigar, brukslandskapsrutten Banvallen öppnades ifjol och Raseborgsetappen på den europeiska cykelrutten Eurovelo 10 utvecklas i år.

Delta i enkäten!

För att programmet ska bli så bra som möjligt önskar staden höra invånarnas och turisternas åsikter i frågan. Enkäten är öppen för alla. Svarande behöver inte cykla regelbundet eller ha prövat på cykelturism förut. Vi önskar svar av barn, vuxna, unga och äldre, turister, arbetsfärdscyklister – alltså, av dig!

Enklast svarar man på enkäten via datorn, men man kan även använda en smarttelefon. Enkäten är öppen fram till 10.5.2020. Enkäten finns på: https://app.maptionnaire.com/sv/8496/

Enkäten genomförs av Ramboll Finland Oy på uppdrag av Raseborgs stad.

Raseborgs stad har beviljats statsunderstöd från Traficom för utarbetandet av ett utvecklingsprogram för att främja cykling i Raseborg. Planen skall stå färdig i höst 2020.

Mer information ges av

Ville Vuorelma, turistchef, tfn. 019 289 2012
Piia Nordström, ansvarig gatuchef tfn. 019 289 3852


9.04.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad vill utveckla sommarsäsongens kollektivtrafik även under rådande undantagsförhållanden. För att skapa en så fungerande och bra kollektivtrafik för sommaren som möjligt, utreder vi nu invånarnas användning av kollektivtrafiken speciellt till arbetsresor. Vi hoppas att få era synpunkter gällande rutter och tidtabeller för sommaren 2020. Du kan delta genom att klicka dig vidare till enkäten nedan. Tack för att du hjälper oss att utveckla kollektivtrafiken!

Enkät om kollektivtrafiken sommaren 2020


20.12.2019 / Petra Louhimies

Bästa skärgårdsinvånare, -vänner och -turister samt tillfälliga skärgårdsbesökare!

Jag har glädjen att önska dig välkommen att medverka i utvecklingen av skärgården!

Skärgårdsdelegationen har inlett arbetet med att ta fram ett landsomfattande skärgårdsprogram. Programmet skapar riktlinjer för skärgårdsutvecklingen under de kommande åren. De som bor i skärgården, tillbringar tid där och arbetar med skärgårdsfrågor har den bästa uppfattningen om nuläget och utvecklingsbehoven när det gäller att leva i skärgården. Vi i skärgårdsdelegationen vill höra vilka åtgärder det behövs för att göra vardagen smidig i skärgården med tanke på såväl permanentboendet som fritidsboendet.

Skärgården är en unik plats för boende, arbete och fritid. Skärgårdens potential är stor, oavsett om den hänför sig till företagande, natur eller kultur. Utöver potentialen finns det också utmaningar i skärgårdsområdena och därför försöker vi hitta metoder för att bevara skärgårdens livskraft och öka dess attraktivitet. Skärgården i inlandet är annorlunda än vid havet – båda dessa är värdefulla områden och gör den finländska skärgården enastående även internationellt sett. Det nya skärgårdsprogrammet utarbetas så att det beaktar de olika skärgårdsområdenas särdrag, styrkor och utvecklingsbehov.

Det är fint om du hinner svara på en enkät som öppnas via länken nedan. Svarstiden pågår fram till den 19 januari 2020. I slutet av enkäten har du möjlighet att delta i en utlottning.

Jag och hela skärgårdsdelegationen väntar ivrigt på dina idéer och åsikter om utvecklingen av skärgården! Ett stort tack redan på förhand för de värdefulla svaren.

Sandra Bergqvist
Skärgårdsdelegationens ordförande, riksdagsledamot

Mer information om den elektroniska enkäten och programmets genomförande

Målet med enkäten Skärgårdens röst är att ta reda på vad de som bor och de som tillbringar sin fritid i skärgården och de som känner till skärgårdsfrågor tänker om nuläget och utvecklingsbehoven när det gäller att leva i skärgården.

Enkäten har att göra med Skärgårdsdelegationens process att ta fram ett landsomfattande skärgårdsprogram. Arbetet fortsätter till våren 2020. Region- och kommunforskningscentret Spatia vid Östra Finlands universitet svarar för programarbetet tillsammans med TK-Eval. 

Vi lottar ut ett presentkort på 100 euro bland dem som svarar på enkäten. Vinnaren får själv välja presentkortet (antingen K-gruppen eller S-gruppen). Utlottningen sker i februari 2020 och vinnaren får presentkortet per post.

Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Om du vill delta i utlottningen lämnar du vänligen dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna behandlas inte tillsammans med svaren.

Länk till enkäten: www.tk-eval.fi/saaristo

Svarstiden pågår till den 19 januari 2020.

Ytterligare information:

Keimo Sillanpää, specialforskare, TK-Eval, tfn 0500 961 554, keimo.sillanpaa(at)tk-eval.fi

Elina Auri, generalsekreterare, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 074 4900, elina.auri(at)mmm.fi


20.12.2019 / Henri Nevakivi

Byabussen fortsätter att trafikera, efter nyårsledigheten, från och med den 7.1.2020 fram till den 30.6.2020. Från och med årskiftet 1.1.2020 kommer enkelbiljettens pris att höjas något från 2,50€ till 3,00€.

Ny serviceleverantör

Byabussen är ett pilotprojekt som pågår fram till den 30.6.2020. Byabussen trafikeras av Raseborgs Taxi & buss fram till 17.1.2020 och sedan av Mr. Taxi fr. o. m. 20.1.2020.

Läs mer om byabussen på byabussens webbsida. Du kan boka byabussen elektroniskt via bokningssidan.


12.12.2019 / Henri Nevakivi

Byabussens första försöksperiod tar slut den 31.12.2019. Byabussen har varit omtyckt och fått mycket bra respons under hösten. Vi har också fått många konstruktiva utvecklingsförslag som vi använder som underlag i vidareutvecklingen av servicen.

Byabussen har fått förlängning

Byabussens försöksperiod har fått förlängning och kommer att fortsätta trafikera under 2020 från och med den 7.1.2020. Vi vidareutvecklar byabussen på basen av era önskemål nästa år och återkommer med mer info om det inom kort.

Vi tackar alla resenärer för den gångna hösten och önskar er en god jul och gott nytt år!


10.12.2019 / Henri Nevakivi

Ett nytt resecenter har öppnats i Karis 9.12.2019. Bussarna stannar inte längre på den gamla busstationen i Karis centrum utan har flyttat till busshållplatserna vid resecentret nära järnvägen. Det finns en direkt gångförbindelse mellan resecentret och järnvägsstationen via tunneln och den nya bron.

Resecentret får mer utrustning

Bygget av Karis resecenter fortsätter och utrustningen på platsen kommer att kompletteras med bl.a. vindskydd, bänkar, sopkärl och digitala infoskärmar. Vi beklagar förseningen.28.11.2019 / Henri Nevakivi

I västra Nyland fortsätter den nuvarande regionbiljetten också efter 1.1.2020. Regionbiljetten gäller i 30 dagar inom Lojo, Vichtis, Ingå, Raseborg och Hangö samt för Högfors som slutdestination, även om biljetten inte säljs till Högforsbor.

Efter 1.1.2020 gäller ovan nämnda biljett i följande trafikidkares samtliga turer inom Lojo, Vichtis, Ingå, Raseborg och Hangö:

 • Vainion Liikenne Oy
 • Ampers Busstrafik Ab
 • M.Tervo Oy
 • Wikströms Busstrafik Ab
 • Friman & Co, Hangö Trafik
 • Linjaliikenne Kivistö Oy
 • TL Raasepori Oy
 • Taxiline Koskinen Oy

Dessutom gäller biljetten i de av Pohjolan Liikennes turer, som är en del av kommunernas eller NTM-centralen i Nylands köptrafik. På Raseborgsområdet gäller detta turen som avgår på skoldagar kl.16.30, Karis-Ingå-Degerby-Sjundeå kby.

Tilläggsinformation

Henri Nevakivi, logistiker


23.10.2019 / Petra Louhimies

Entreprenör NRC Group Finland Oy informerar:

Bygget av Karis nya järnvägsbro framskrider med hissarnas reparation. Hissarna vid järnvägsbron tas ur bruk från och med måndagen den 28.10.2019 kl. 8. Reparationen sker under veckorna 44 till 48 och beräknas vara färdig senast den 2.12.2019. Under reparationen går den framkomliga rutten från och till perrongerna via serviceövergången som finns i Helsingfors ändan av bangården (se bild). Säkerhetspersonal kommer att finnas vid övergångsstället för att övervaka och instruera.

Obs! Reparationen påverkar inte huvudrutten som går via järnvägstunneln.

Den framkomliga rutten är märkt på ett flygfoto med grön färg. Rutten går från mellanperrongen via serviceövergången i Helsingfors ändan av bangården till perrongen på järnvägstationssidan.

Mera information ges av:

Jussi Tukeva, arbetschef, NRC Group Finland Oy
tfn  040 863 2232

Jan Gröndahl, Teknisk direktör, Raseborgs stad
tfn 019 289 2550


3.10.2019 / Henri Nevakivi

Raseborgs byabuss stannar (vid beställning) fr.o.m. 7.10.2019 också vid Ekenäs resecenters hållplats måndagar, tisdagar och torsdagar. Detta efter feedback från resenärerna.

Läs mer om tjänsten på byabussen-sidan.


24.09.2019 / Petra Louhimies

Entreprenör NRC Group Finland Oy informerar:

Bygget av Karis nya järnvägsbro har framskridit och kommande torsdag den 26.9.2019 öppnas bron för lättrafik. På grund av bl.a. hissarbeten, är en del av bron fortfarande byggplatsområde. Hissarna kommer att tas ur bruk (om detta informeras ännu skilt när hissleveratörens tidtabeller klara). eEreprenören ansvarar för tillfälliga arrangemang på stationsområdet.

Den tillfälliga brons rivning påbörjas vecka 40.

Entreprenaden räknas bli färdig i slutet av november 2019.

Mera information ges av:

Jussi Tukeva, arbetschef, NRC Group Finland Oy
tfn. 040 8632232

Piia Nordström, ansvarig gatuchef, Raseborgs stad
tfn 019 289 3852


24.09.2019 / Piia Nordström
Bild tagen från Raseborgsvägen i Ekenäs

En invånarenkät i anslutning till trafiksäkerhetsplanen för Raseborg genomfördes under våren 2019 och samlade nationellt sett i förhållande till invånarantalet rekordmånga röster, 1250 st. Parallellt med enkätsvaren har trafikolycksstatistiken analyserats och likheter med de teman som framkom i invånarenkäten upptäckts.

Sett ur ett helhetsperspektiv har trafikolyckor med personskador eller dödsfall som följd minskat avsevärt i Raseborg under de senaste tio åren. Från trafiksäkerhetsplanens utgångsläge år 2010 har antalet offer sjunkit från i medeltal sammanlagt 48 döda eller skadade per år till 33 per år, alltså en förändring på -31 %.

De höga hastigheterna är som väntat det största temat både som olycksorsak och som orosmoment. Ett annat orosmoment som framträder ur statistiken är olyckor där ungdomar är inblandade. Olycksstatistiken för 15–24-åriga raseborgare och särskilt moped- och motorcykelolyckorna bland de yngsta i åldersgruppen är oroväckande, eftersom 33 % av alla olycksoffer tillhör denna åldersgrupp samtidigt som åldersgruppen endast representerar 10 % av befolkningen. Detta avviker från situationen nationellt.

Det tredje stora temat är riksväg 25. RV25 är såväl en del av det nationella stomnätet som en farled för intern trafik i Raseborg och är naturligt framträdande både på grund av otrygga korsningar och det kraftigt ökade antalet älgdjursolyckor. I anslutning till samma trafikkorridor framträder Hangö–Hyvinge-banans plankorsningar tyvärr också i olycksstatistiken.

Också olyckornas ekonomiska verkningar har bedömts. Allt som allt orsakar trafikolyckorna i Raseborg kostnader på 3,3 miljoner euro per år för samhället, främst kostnader som uppkommer via social- och hälsovården.

I invånarenkäten och olycksstatistiken framträder alltså vissa tydliga teman som kommer att styra arbetet i fortsättningen. Exempelvis körhastigheterna i olika omgivningar och ouppmärksamhet i tätorts- och korsningsområden lyfts fram. Arbetsgruppen som förbereder trafiksäkerhetsplanen har i augusti 2019 utfört en inspektion, under vilken man har granskat tiotals objekt som invånarna lyft fram. Arbetet med planen fortsätter hösten 2019.

Länkar:

Invånarenkät, trafiksäkerhet 2019, Raseborg

Ladda nerVisa

Trafikolycksanalyser Raseborg

Ladda nerVisa

Trafikolyckorna i Raseborg på kartan: http://apps.strafica.fi/onn/

Älgdjursolyckorna på kartan: http://apps.strafica.fi/hirvi/

Svaren från trafiksäkerhetsplanens invånarenkät på en klickbar karta http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/hara/

Ytterligare uppgifter:

Piia Nordström, ansvarig gatuchef

Raseborgs stad, samhällsteknik

tfn 019-289 3852 / piia.nordstrom@raseborg.fi


21.08.2019 / Petra Louhimies

Tekniska centralen har tagit ibruk två mobila hastighetstavlor. Syfte med tavlorna är att få bilisterna bättre uppmärksamma hastighetsbegränsningen – tavlan ger respons vid överhastighet.

Tavlorna kommer att placeras på platser, där det kommit respons om överhastigheter samt trafiksäkerhetsmässigt viktiga platser så som nära skolor och daghem.

Vi tar också emot förslag gällande platser, där hastighetstavlorna skulle kunna vara till nytta. Tavlornas tagits ibruk nu på Bangatans bygge i Karis och på Raseborgsvägen i Ekenäs.


15.08.2019 / Petra Louhimies

Broreparationen inleds 12.8.2019 och beräknas vara färdig i början av oktober 2019. Under denna tid är den fria höjden under bron endast 1.5 meter. När arbetet är färdigt återgår den fria höjden igen till 3.1 m.  Arbetena utförs av Destia Oy.


14.08.2019 / Jennifer Gammals

trafikarrangemang 15-16.8

Ladda nerVisa

Entreprenören informerar: asfaltering av rondellen slutförs på torsdagen 15.8. (bottenarbete) och fredagen (asfaltering).

Korsningen måste tidvis stängas av för trafik. Lättrafiken slipper förbi, men biltrafiken dirigeras om.

Skoltransporterna har ändrade rutter och hållplatser, chaufförerna och skolorna informerar elever.

Vi beklagar besvär – men nu projektet snart färdigt.

Raseborgs stad, samhällsteknik

Piia Nordström tfn 019 289 3852


13.08.2019 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad erbjuder sina invånare en möjlighet till att anlita byabussen för att ta sig till och från hemmet till Karis eller Ekenäs centrum beroende på var i Raseborg man bor. Det är frågan om ett försök från augusti till årets slut och beroende på hur byabussen som serviceform tas emot görs beslut om att eventuellt fortsätta med verksamheten.

Byabussens service skiljer sig från linjetrafiken så att passagerarna avhämtas från sin hemdörr. Tiden för att uträtta ärenden i centrum är ca två timmar mellan kl. 11 och 13, varefter byabussen kör sina kunder hem igen. De exakta rutterna planeras efter att bokningstiden gått ut och de hjälpbehov passagerarna önskat beaktas. Passagerarna informeras om ungefärlig upphämtningstid i samband med bokningen och cirka tio minuter innan avhämtningen antingen per sms eller per telefon.

Byabussen kör dagligen på förutbestämda områden. Bokning sker senast klockan 15 vardagen innan per telefon 019 289 2533 eller elektroniskt på adressen byabuss.raseborg.fi. Telefontid är kl. 12-15 mån-fre. Måndagar kör byabussen på Bromarv-Tenala-området, tisdagar i byarna väster om Ekenäs och torsdagar på Skåldö-Snappertuna – området. Från dessa områden körs passagerarna till Ekenäs centrum. Till Karis centrum kommer man på onsdagar från PojoFiskars-området och på fredagar från Karis-Svartå-området.

Vi hoppas att kommuninvånarna aktivt använder sig av byabussen. Den modell vi nu har skapat kommer att utvärderas kontinuerligt och vid behov görs behövliga justeringar. Byabussen trafikeras av Raseborgs Taxi & Buss och biljettpriset är 2,50 €/enkelresa.

Närmare information om byabussen och exakt karta över de olika områdena finns på stadens hemsida byabuss.raseborg.fi eller ges via numret 019-289 2533.

Här hittar du info om byabussen på stadens hemsida.


6.08.2019 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad tar i bruk en ny periodbiljett från 15.8.2019. Biljetten berättigar till obegränsad användning inom Raseborgs gränser under 30 dagar. Biljetten är servicesedelbaserad och har ett värde på 125 euro. Resenären betalar 60 euro och servicesedelns andel är 65 euro. Biljetten ersätter den nuvarande stadsbiljetten. Följande trafikanter accepterar den nya stadsbiljetten: Ampers Busstrafik AB, Hangö Trafik Friman & Co, Wikströms Busstrafik Ab och Vainion Liikenne Oy.

Den som redan har den tidigare stadsbiljetten kan använda den till periodens slut. Ibruktagandet av den nya biljetten kräver ett första besök på Matkahuoltos betjäningspunkt i Malmkulla, Karis. Nya användare behöver ett hemortsintyg från Raseborgs stad för att få biljetten, men inget betyg behövs vid kortbytet. Efter att biljetten har aktiverats kan nya laddningar göras på R-kioskerna.


31.07.2019 / Petra Louhimies

Även invånare i kranskommunerna kan köpa periodbiljetter via HSL-appen

HRT har ingått ett avtal med flera kranskommuner i Helsingforsregionen. Enligt avtalet får invånare i kranskommunerna köpa HRT-områdets biljetter till samma pris som personer som är fast bosatta i HRT-området. Biljetter kan köpas för alla HRT:s zoner ABCD.

Tills vidare har det varit möjligt att köpa periodbiljetter endast med HRT-kortet men nu kan man köpa biljetten även via HSL-appen. Invånare i kranskommunerna kan köpa 30-dagarsbiljetter för vuxna i appen. Betalkortet debiteras i samband med biljettköp.

Biljettpriserna finns på HRT:s webbplats

Avtalet gäller med Hangö, Hausjärvi, Ingå, Högfors, Lojo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Borgå, Pukkila, Raseborg och Vichtis. Avtalet gäller även med Träskända men invånare i Träskända kan inte köpa alla biljetter och de kan inte ännu köpa biljetter via appen.

HSL-appen kan laddas ner gratis till Android- och iPhone-telefoner från App Store eller Google Play. Appen fungerar i Android- och iPhone-telefoner som har Android 5.0 eller iOS 9.0 eller senare.

På HSL:s webbplats hittar du mer information om HSL-appen


19.07.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad utför kommunaltekniska arbeten på Bangatan i Karis under de kommande månaderna.

Trafikarrangemangen kommer att justeras enligt behov under arbetets gång. Vi strävar till att man inte skulle behöva stänga Bangatan helt och hållet, utan att trafiken skulle få löpa så normalt som möjligt trots byggarbetet.

Vi ber trafikanter att vara uppmärksamma och tackar för ett gott samarbete!

Bilaga: Bangatans trafikarrangemang

Trafikarrangemang under byggarbete i Karis

Ladda nerVisa

Raseborgs stad, samhällsteknik


27.06.2019 / Jennifer Gammals

Projektgruppen informerar 27.6:

Karis järnvägsbrons och resecentrets ibruktagning sker stegvis med början i september

På järnvägsbrons och resecentrets byggplats håller man som bäst på med tunnelns byggande. Efter att den färdigställts, är vi redan nära själva ibruktagande.

Området tas i bruk stegvis.

Den första viktiga etappen är lätt trafik på bron. Den lätta trafiken flyttas till den nya bron i början av september, att kunna ta bort den tillfälliga bron.

Resecentrets område kan sen byggas färdigt.

Också Bangatan genomgår sanering i början av hösten, vilket påverkar resecentrets ibruktagande något.

Allt som allt, färdigställande och överlåtande till trafiken sker i flere etapper under hösten. Festlig öppnande ordnas självklart!

Projektgruppen informerar trafikidkare och taxin skilt gällande tidtabeller med tanke på flyttning av verksamheten till det nya området.

Slutligen önskas alla trevlig sommar!

Projektgruppen för Karis järnvägsbro och resecenter

Trafikledsverket

Raseborgs stad

NRC Group Finland Oy


6.06.2019 / Petra Louhimies

Förverkligandet av Ekenäs skolområds gatuplan påbörjas nästa vecka fr.o.m. 3.6.2019. Planhelheten kommer att förverkligas etappvis inom 3-4 år. Under sommaren 2019 byggs Raseborgsvägens-Flemingsgatans rondell samt Flemingsgatans lättrafikleds första etapp mellan Björknäsgatan och Ladugårdsgatan. Ladugårdsgatan breddas samtidigt något.

Aktuella ändingar till trafikarrangemang bifogade.

Trafikplan skede 2

Ladda nerVisa

Vi beklagar olägenhet som projektet förorsakar. VI syftar på att ha projektet klart senast till skolstarten.

Huvudentreprenör A. Berglund Oy.

Mera information ges av

Piia Nordström, Raaseporin kaupunki tfn. 019 289 3852
Henrik Westerlund, Raaseporin kaupunki tfn. 019 289 3868
Robin Stenström, A. Berglund Oy, tfn. 0400 837376


9.05.2019 / Henri Nevakivi

Ett tekniskt fel i HRT:s biljettförsäljningsapp och i prisräknaren på sidan hsl.fi har gjort att periodbiljetterna för raseborgare har sålts till ett alltför högt pris efter förändringen i zonsystemet. HRT beklagar att det har funnits oklarheter och att saken har orsakat förvirring. Raseborg tillhör kranskommunerna och därför är de raseborgare som tillhör kundgruppen ”vuxen” berättigade att köpa periodbiljett till pris för kranskommuninvånare. Felet har korrigerats 7.5.2019 i HRT:s försäljningssystem.

Kommuninvånarna kan ansöka om kompensation per e-post. I e-postmeddelandet ska resekortets ägare ange bankkontonummer samt bifoga ett skannat kvitto på biljettköpet, så betalar HRT in skillnaden i biljettpriset på kontot. E-posten skickas till adressen apj@hsl.fi och som rubrik skriver man “KOMPENSATION RASEBORG”


22.03.2019 / Henri Nevakivi

Matkahuolto förnyar sin 44 resors arbetsresebiljett och HRTs anslutningsbiljett från 1.4.

Biljetten avslutas och en ny biljett skapas i Matkahuoltos system. Kunder som använder biljettprodukten måste besöka Matkahuolto i mars för att ladda ner en ny biljettprodukt.

Den gamla biljetten kan användas till slutet också i april, men om seriebiljetten har använts till slut ska nästa nedladdning ske på Matkahuolto. Den gamla biljettprodukten får således inte nedladdas på kortet i bussar eller R-kiosker efter 31.3.2019. Kommunikationsministeriets tariff för stödda biljetter ökar med 1,56% från och med 1.4.2019.

Raseborg-Helsingfors arbetsresebiljett: https://www.matkahuolto.fi/sv/tidtabeller-och-priser/bussbiljetter/arbetsresebiljetter/raseborg-helsingfors-arbetsresebiljett/#.XJTncygzaF4


20.03.2019 / Petra Louhimies

Tekniska centralen informerar

Trottoaren på Flemingsgatan framför Seminarieskolan gymnastiksal stängs imorgon av all trafik pga takets rasrisk.

Även stanningsförbud för bilar kommer ikraft.

Trottaren på andra sidan gatan fungerar som omväg, samt Höijersvägen för Seminarieskolans elever.

Skoltransporternas hållplats flyttas längre neråt på Flemingsgatan.

BILAGA LIITE KARTTA Seminarieskolan 21.3.2019

Ladda nerVisa

Vi önskar att skolorna informerar sina elever och föräldrar om situationen. Också skolbusschaufförer skall infomeras om ändringar i arrangemangen.

Mera information om situationen ges av
fastighetschef Catharina Lindström, tfn 019 289 3985.


15.03.2019 / Petra Louhimies

MEDDELANDE OM INLEDANDE AV PLANERING OCH RÄTT TILL UTFÖRANDE AV UTREDNINGAR

Förbättring av riksväg 25 vid landsvägs 111 anslutning inklusive vägarrangemang, vägplan, Raseborg

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och Raseborgs stad inleder utarbetandet av den vägplan som nämns i ärendepunkten och de utredningar som behövs.

Vägplanen omfattar förbättring av riksväg 25 vid landsvägs 111 anslutning. I projektet ingår även förbättring av landsvägs 111 och Läppåkersgatans samt Doppinggrändens anslutning.

Berörda parter anses ha fått information om inledningen av planeringen och rätten till att göra utredningar den sjunde dagen efter det att meddelandet offentliggjordes (108 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 108 § kommunallagen). Den som gör upp planen har rätt att på fastigheter utföra de mätningar, markundersökningar och andra förberedande åtgärder som planeringsarbetet förutsätter (16 § i lagen om trafiksystem och landsvägar).

Fastighetsägare och övriga sakägare samt personer vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen har rätt att vara närvarande vid utredningarna och framföra sin åsikt i saken (16 § och 27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar).

När planeringen framskrider kommer det på ett sätt som meddelas separat senare att ges tillfälle att uttrycka sin åsikt om planen (27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 3 § i statsrådets förordning om landsvägar).

När planerna är klara kommer de att hållas offentligt framlagda, varvid berörda parter har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning med anledning av planen (27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 3 § i statsrådets förordning om landsvägar).

Mer information:

Mira Aaltonen, NTM-centralen i Nyland,
mira.aaltonen@ely-keskus.fi, telefon 0295 026 290

Jan Gröndahl, Raseborg stad,
jan.grondahl@raseborg.fi, telefon 019 289 2250

Helsingfors 11.3.2019 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
www.ely-keskus.fi/uusimaa