Raseborgs stad förbereder betesmark på Gåsören

Raseborgs stad förbereder betesmark på Gåsören

11.12.2023 / Barbro Österman

Sommaren 2024 inleds bete på den lilla holmen Gåsören, norr om Ramsholmen i Ekenäs. Innan kor kan påbörja betet där måste den kommande hagmarken och strandbetet iordningställas. Betesmarken har ingärdats hösten 2023 och snart står röjningen av Gåsörens träd- och buskbestånd i tur. Arbetet kommer att utföras vintern 2023–2024 när väderförhållandena är gynnsamma. Målet med gallringen är att skapa en öppen hagmark med ett glest trädbestånd.

Åtgärderna följer den skötselplan för Hagen-Ramsholmen som Nylands Närings-, trafik-och miljöcentral godkänt 2021. Projektet leds av Raseborgs stad och finansieras med hjälp av miljöministeriets livsmiljöprogram HELMI.

Vad är nyttan med projektet?

Gåsören är igenväxt och domineras av klibbal och ett ungt björkbestånd. Stränderna domineras av hög vass och sly. Målet är att skapa en mångsidigare miljö, som gynnar vadare och andra fåglar som föredrar lågvuxna stränder, berättar miljöinspektör Juha Laiho.

Hagmarkerna har minskat kraftigt under de senaste årtiondena, vilket har medfört att många arter som är beroende av hagmark har blivit hotade, däribland många insekter. Projektets huvudmålsättning är att stärka den biologiska mångfalden och gynna hotade arter.

Hagmarken med den parklika miljön förväntas också höja områdets landskapsvärde.

Tilläggsinformation ges av:

Helmi-projektet: miljöinspektör Juha Laiho, tfn 019 289 2369, juha.laiho@raseborg.fi

Trädröjningen: skogsbruksingenjör Mats Wikström, tfn 019 289 3834, mats.wikstrom@raseborg.fi