Finlands längsta tvåstegsdike förverkligas i Raseborgs ås huvudfåra