En bra start inom småbarnspedagogiken i Raseborg

En bra start inom småbarnspedagogiken i Raseborg

16.02.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Som ett led i vårt systematiska utvärderings och utvecklingsarbete inom småbarnspedagogiken i Raseborg gör vi två gånger i året (hösten & våren) en förfrågan ”Barnets start” till vårdnadshavarna gällande hur de upplevt att barnets början inom småbarnspedagogiken varit.

Enkätresultaten visar på att vårdnadshavarna upplever att bemötandet och början inom småbarnspedagogiken i de flesta fallen fungerat väl, mycket tack vare vår professionella personal.

Kommentarer från enkäten:

”Tack för ett fint mottagande av barn och föräldrar. Vårt barn trivs väldigt bra och känner sig tryggt”

”Personalen är super”

Inom småbarnspedagogiken i Raseborg ser vi barnets start som betydelsefull under vilken personalen har möjlighet att lära känna både barnet och familjen. Då inleds fostringssamarbetet inom vilket föräldrarna och personalen samarbetar för barnets trygghet, fostran, utveckling och lärande hemma och på daghemmet/ familjedagvården.

Samarbetet börjar även tidigare, redan då vårdnadshavarna funderar på att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken, och för oss är det viktigt att även den processen fungerar väl. Enkätdelen som riktar sig till kansliet visar på att de flesta vårdnadshavarna fått ett vänligt bemötande.

Saker som visar på utvecklingsbehov riktar sig främst till när barn börjar under semestertider och presentation av personal utöver den egna barngruppen samt information gällande dagvårdsenheter, ansökningsprocessen och klientavgifter.

Tack till alla vårdnadshavare som genom att svara hjälper oss i vårt utvecklingsarbete!

Barnets vardag-start

Ladda nerVisa

20.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Klientavgifterna för småbarnspedagogik stöder sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) samt på bildningsnämndens beslut.

Den högsta avgiften är 295 euro per månad och den lägsta 28 euro. Från och med den 1.3.2023 höjs inkomstgränserna. Läs mer här.


18.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller alternativt i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning. Vårdnadshavarna ansvarar för barnets deltagande.

Ansökan görs i första hand elektroniskt.
Elektronisk ansökan till förskola

Ifall barnet behöver småbarnspedagogik utöver förskolan ska en ansökan om detta göras i samband med ansökan till förkolan.
OSB! Ifall ansökan görs elektroniskt krävs två skilda ansökningar per barn (förskoleansökan och ansökan till småbarnspedagogik).
Vårdtimmar utöver förskolan:
max. 44h/månad (halvdagsvård)
max. 88h/månad (halvdagsvård)
max. 110h/månad (heldagsvård)
max. 150h/månad (heldagsvård)

Daghemsföreståndarna för respektive daghem svarar gärna på frågor gällande förskoleundervisningen.

För elever i förskoleundervisningen ordnas transport från hemmet till närförskolan och från närförskolan till hemmet, ifall resan är 3 km eller mer. Läs mer här. Anhållan om avgiftsfri eller avgiftsbelagd förskoletransport görs på en skild blankett. Barnet har inte rätt till förskoletransport till och från småbarnspedagogiken.


18.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Ansökningstiden till språkbadet är 23.1 – 5.2.2023. Ansökningstiden förlängs ifall lediga platser kvarstår efter utgången av ansökningstiden.

I Raseborg finns språkbadsgrupper inom småbarnspedagogiken för barn 3-5 år på tre olika daghem.

Språkbad för finska barn som lär sig svenska ordnas i Karis på Kila daghem.

Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Ekenäs på Rasebo daghem och i Karis på Solbacka daghem. Läs mer här.

Ansökan görs i första hand elektroniskt. Skriv in Språkbad i tilläggsuppgifter.
Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik


16.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Höstterminen 2023

Tisdag 15.8.2023 – fredag 22.12.2023
Höstlov 19-20.10.2023
Jullov 23.12.2023 – 7.1.2024

Vårterminen 2024

Måndag 8.1.2024 – lördag 1.6.2024
Sportlov 19-23.2.2024
Påsklov 29.3-1.4.2024
Skärtorsdag 9.5.2024

Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fredagen 31.5.2024.


25.04.2022 / Anne-Marie Brandtberg

Klientavgifterna för småbarnspedagogik stöder sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) samt på bildningsnämndens beslut.

Avgiften för småbarnspedagogik räknas som en procentandel av familjens bruttoinkomster. Den högsta avgiften är 295 euro per månad och den lägsta 28 euro. Avgiften för det andra barnet är 40 procent av avgiften för det yngsta barnet, dvs högst 118 euro i månaden. För de följande barnen är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

Klientavgifter 010822

Ladda nerVisa

17.01.2022 / Anne-Marie Brandtberg

Ansökningstiden till språkbadet är 24.1 – 6.2.2022, ansökningstiden förlängs ifall lediga platser kvarstår efter utgången av ansökningstiden.

I Raseborg finns språkbadsgrupper inom småbarnspedagogiken för barn 3-5 år på fyra olika daghem.


Språkbad för finska barn som lär sig svenska ordnas i Ekenäs på Mäntykoto daghem och i Karis på Kila daghem.


Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Ekenäs på Rasebo daghem och i Karis på Solbacka daghem.

Ansökan görs i första hand elektroniskt.
Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Ladda nerVisa

10.01.2022 / Anne-Marie Brandtberg

Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller alternativt i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning. Vårdnadshavarna ansvarar för barnets deltagande.

Ansökan görs i första hand elektroniskt. Alternativt kan ansökningsblanketten printas ut från stadens hemsida eller avhämtas från bildningskansliet/småbarnspedagogik (Raseborgsvägen 37, våning 2, Ekenäs) samt från alla dagvårdsenheter i kommunen. Ifall barnet behöver småbarnspedagogik utöver förskolan ska en ansökan om detta göras i samband med ansökan till förskolan. OBS! Ifall ansökan görs elektroniskt krävs två skilda ansökningar per barn (förskoleansökan och ansökan till småbarnspedagogik).

Om ert barns väg till förskolan är längre än 3 kilometer har barnet rätt till avgiftsfri förskoletransport. Anhållan om avgiftsfri eller avgiftsbelagds förskoletransport görs på en skild blankett. Barnet har inte rätt till förskoletransport till och från småbarnspedagogiken.

Daghemsföreståndarna för respektive daghem svarar gärna på frågor gällande förskoleundervisningen.

Förskolor läsåret 2022_2023

Ladda nerVisa

Elektronisk ansökan till förskolan (och småbarnspedagogik)

Ansökan om avgiftsfri förskoletransport

Ladda nerVisa

Ansökan om avgiftsbelagd förskoletransport

Ladda nerVisa

22.10.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Våren 2021 fick vårdnadshavarna inom småbarnspedagogiken i Raseborg ta del av den årliga enkäten “Barnets vardag”. Vi fick sammanlagt 674 svar. Syftet är att samla in vårdnadshavarnas erfarenheter av småbarnspedagogiken som hjälper oss att utveckla verksamheten. Utvärderingsresultaten visar att de flesta vårdnadshavarna är väldigt nöjda med småbarnspedagogikens kvalitet i Raseborg

Barnets vardag våren 2021

Ladda nerVisa

15.10.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Bildningsnämnden beslöt på sitt möte den 5.10.2021 att dagvårdsavgift inte uppbärs för de dagar barnet varit försatt i karantän. Antalet karantändagar dras av från månadsavgiften. Detta undantag gäller för perioden 1.8.2021 – 31.5.2022.


10.05.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Raseborg deltar enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut i försöket med tvåårig förskoleundervisning för barn födda 2016 och 2017.

Enligt försökslagen (1046/2020) valdes genom slumpmässigt urval de kommuner som deltar i försöket, sammanlagt 105 kommuner.

Undervisnings- och kulturministeriet har också fastställt genom att slumpmässigt lotta ut de verksamhetsställen som ska ordna tvåårig förskoleundervisning. Eftersom det är frågan om ett försök kunde kommunerna inte själva ansöka om att delta. På den tvååriga förskoleundervisningen tillämpas vad som föreskrivs om sådan förskoleundervisning som avses i 26 a § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning (628/1998).

På basen av kommunens storlek har de valt ut ett visst antal försöksverksamhetsställen. Det är bara de som deltar i försöksgruppen som erbjuds avgiftsfri förskoleundervisning 4h/dag. Alla familjer har fått ett brev där det står om barnet hör till försöks- eller kontrollgruppen. De som har fått brev om att barnet hör till försöksgruppen, bör ansöka om förskoleplats om man vill att barnet inleder den tvååriga förskoleundervisningen. Försökskommunen fattar ett beslut om antagning av barnet till tvåårig förskoleundervisning som ordnas vid försöksverksamhetsstället. Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt de barn som hör till respektive grupp, vilket betyder att det inte går att söka om plats till försöksgruppen som är avgiftsfri 4h/dag om barnet går på ett daghem som inte är med i försöket.

De daghem som deltar i försöket är:
– Labyrintens daghem
– Langansböle daghem
– Mäntykoto daghem
– Skogsgläntans daghem
– Svartå daghem

Raseborgs övriga daghem hör till kontrollgruppen.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning följs upp och utvärderas genom ett forskningsprojekt. Syftet med uppföljningsundersökningen är att utvärdera försöksverksamheten genom att jämföra försöks- och kontrollgruppen.

Om barnet tillhör kontrollgruppen innebär det inga förändringar i barnets vardag och verksamheten fortsätter så som förut.

Inför försöket med tvåårig förskoleundervisning utarbetas en ny lokal läroplan för detta försök. I läroplanen fäster man uppmärksamhet vid de yngre barnen som deltar i försöket och i pedagogiken utgår man bl.a. från barnet, leken och ett undersökande arbetssätt. För barnens kunnande fastställs inga mål, utan i den tvååriga förskoleundervisningen får varje barn lära sig i sin egen takt.

Då förskoleundervisningen ordnas under två år får lärarna bättre möjligheter än tidigare att långsiktigt fokusera på aktiviteter och verksamhet som motsvarar förskoleundervisningens mål samt på att utveckla verksamheten.

Syftet med den tvååriga förskoleundervisningen är att:
– stärka jämlikheten i utbildningen
– utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag
– utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen
– utreda familjernas serviceval
– få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla


6.05.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Sommaren 2021 kommer daghemmen inom Raseborg att ha öppet/stängt enligt följande:

Mäntykoto daghem (skiftesvård)
Röllit
Öppet
Stängt 7.6 – 15.8.2021
Rasebo daghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Skogsgläntans daghemÖppet
Båssaboda daghemStängt 5.7 – 1.8.2021
Tunabo daghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Björkebo daghemÖppet
Österbo daghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Langansböle daghemÖppet
Solglimtens daghem
Snicknäs
Stängt 28.6 – 1.8.2021
Öppet
Bromarv daghemStängt 5.7 – 1.8.2021
Labyrintens daghemÖppet
KarusellenStängt 5- 25.7.2021
Kila daghem
Klockars
Öppet
Stängt 5.7 – 1.8.2021
Svartå daghem (Mustio)
Trollungarna
Öppet
Stängt 1.7 – 1.8.2021
Solbacka daghemÖppet
Nalle gruppfamiljedaghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Lövkulla gruppfamiljedaghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Pojo daghemÖppet
Billnäs daghemStängt 24.6 – 1.8.2021
Fiskars daghemStängt 24.6 – 1.8.2021
Knattebo gruppfamiljedaghemStängt 5.7 – 1.8.2021


16.04.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik ändrar från och med den 1.8.2021.

Den högsta avgiften är 288 euro per månad och den lägsta 27 euro. Avgiften för det andra barnet är 40% av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 115 euro per månad. För de följande barnen är avgiften 20% av avgiften för det yngsta barnet.

Inkomstgränser:

Familjens storlek
antal personer
Inkomstgräns
€/månad
Avgift från 27€,
inkomsterna minst
Avgift 288€, om
inkomsterna är större än
22 7983 0505 485
33 6103 8626 297
44 0994 3516 786
54 5884 8407 275
65 0755 3277 762

En avgift som är mindre än 27€ uppbärs inte.


13.04.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Undervisnings- och kulturministeriet har valt med i försöket följande daghem:

 • Mäntykoto daghem
 • Skogsgläntans daghem
 • Langansböle daghem
 • Labyrintens daghem
 • Svartå daghem

Försöket gäller en del av barnen som är födda år 2016 och 2017. De barn som är födda år 2016 börjar försöket i augusti i år. De familjer som berörs får inom kort en broschyr och ansökningsanvisningar. Vårdnadshavarna ansöker om förskoleplats ifall de önskar att barnet deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning.

Läs mer om försöket: https://minedu.fi/sv/forsok-med-tvaarig-forskoleundervisning

Mera information:
Nina Aartokallio
Chef för småbarnspedagogik
Tfn. 019 289 2150, e-post: nina.aartokallio@raseborg.fi


12.03.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Sommarsemestrarna närmar sig. Erfarenheten från tidigare somrar har visat att beläggningen inom småbarnspedagogiken sjunker betydligt från midsommar fram till början av augusti eftersom många barn har semester eller s.k. avgiftsfritt avbrott två hela kalendermånader. Till följd av detta har vi sammanslagit verksamheten för flera enheter under ifrågavarande tid. Familjedagvården samarbetar med daghemmen enligt behov.

P.g.a COVID -19 läget är vi i år igen extra försiktiga då vi funderar på eventuella sammanslagningar av daghemmen. Som regel kommer varje daghemsföreståndare att hålla åtminstone en enhet öppen inom sitt område.

För att vi ska kunna planera verksamheten inför hela sommaren, ber vi er vårdnadshavare att fylla i blanketten om barnens semester/avgiftsfritt avbrott senast den 9.4.2021. Vi önskar att ni fyller i de verkliga behoven och inte reserverar en plats för säkerhets skull.

Förfrågan om barnens semester/avgiftsfritt avbrott 2021

Ladda nerVisa

Vi meddelar så fort vi vet vilka daghem som är öppna.


8.02.2021 / Anne-Marie Brandtberg

En ansökan om småbarnspedagogik kan lämnas in året om.

Ansökan ska lämnas in senast 4 månader innan vården behövs. Om en vårdplats behövs från början av augusti, ska ansökan vara inlämnad i slutet av mars månad.

Familjerna delges ett platsbeslut inom maj månad om barnet börjar inom småbarnspedagogiken i augusti.

Om tidpunkten för behovet av vård inte kan förutses och behov av en vårdplats beror på plötslig sysselsättning eller plötsligt erhållande av studieplats, ska man ansöka om en vårdplats så snart som möjligt, dock senast två veckor innan vården behövs.

Ansökan görs i första hand elektroniskt men kan även göras på pappersblankett.

Ansökan om småbarnspedagogik

Ladda nerVisa

Elektronisk ansökan

Ifall familjen inte tar emot en beviljad dagvårdsplats och önskar en annan vårdplats, ska familjen lämna in en ny ansökan. Då iakttas den ovan nämnda behandlingstiden på fyra månader då man ordnar en ny vårdplats.


29.01.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Raseborgs kommun har valts ut att delta i ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Målet är att försöket genomförs från ingången av augusti 2021 till utgången av maj 2024. I försöket deltar barnen i förskoleundervisning under två år innan skolstarten. Med andra ord börjar barnen i förskolan när de är cirka fem år gamla.

Det är ännu oklart vilka enheter inom småbarnspedagogiken som väljs ut att delta i försöket och vilka som fungerar som kontrollgrupper. Beslutet om försöksenheterna fattas av Undervisnings- och kulturministeriet senare på våren. Kommunen har inga närmare uppgifter om när detta kommer att ske. Vi meddelar vårdnadshavarna så fort vi får veta mera.

Syftet med försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen, utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag, utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen och utreda familjernas serviceval samt att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

Om det egna barnets enhet för småbarnspedagogik väljs ut att delta i försöket ska familjen ännu därefter ansöka om en plats i förskoleundervisningen. Familjerna till 5-åringar har också rätt att tacka nej till försöket. I detta fall fortsätter barnet inom småbarnspedagogiken som vanligt.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen informerar även familjerna om försöket.

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 20.1.2021


20.01.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller alternativt i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning. Vårdnadshavarna ansvarar för barnets deltagande.

Ansökan görs i första hand elektroniskt. Alternativt kan ansökningsblanketten printas ut från stadens hemsida eller avhämtas från bildningskansliet/småbarnspedagogik (Raseborgsvägen 37, våning 2, Ekenäs) samt från alla dagvårdsenheter i kommunen. Ifall barnet behöver småbarnspedagogik utöver förskolan ska en ansökan om detta göras i samband med ansökan till förskolan. OBS! Ifall ansökan görs elektroniskt krävs två skilda ansökningar per barn (förskoleansökan och ansökan till småbarnspedagogik).

Elektronisk ansökan till förskola (och småbarnspedagogik)

Ansökan till förskola och småbarnspedagogik

Ladda nerVisa

Varje förskola samarbetar med en fastställd skola för att underlätta och förtydliga samarbetet mellan förskolan och nybörjarundervisningen.

Förteckning över vilka skolor som förskolorna samarbetar med.

Ladda nerVisa

Om ert barns väg till förskolan är längre än 3 kilometer har barnet rätt till avgiftsfri förskoletransport. Anhållan om avgiftsfri eller avgiftsbelagd förskoletransport görs på en skild blankett. Barnet har inte rätt till förskoletransport till och från småbarnspedagogiken.

Ansökan om avgiftsfri förskoletransport

Ladda nerVisa

Ansökan om avgiftsbelagd förskoletransport

Ladda nerVisa

Daghemsföreståndarna svarar gärna på frågor gällande förskoleundervisningen.


19.01.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Vårterminen 2023

Måndag 9.1.2023 – lördag 3.6.2023
Sportlov: Måndag 20.2.2023 – fredag 24.2.2023
Påsklov: fredag 7.4.2023 – måndag 10.4.2023
Kristi himmelsfärdsdag: torsdag 18.5.2023

Förskoleundervisningen följer läsårstiderna i den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fedagen den 2.6.2023.


18.01.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Ansökningstiden till språkbadet är 22.1 – 5.2.2021, ansökningstiden förlängs ifall lediga platser kvarstår efter utgången av ansökningstiden.

I Raseborg finns språkbadsgrupper inom småbarnspedagogiken för barn 3 – 5 år på fyra olika daghem.

Språkbad för finska barn som lär sig svenska ordnas i Ekenäs på Mäntykoto daghem och i Karis på Kila daghem.

Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Ekenäs på Rasebo daghem och i Karis på Solbacka daghem.

Ansökan görs i första hand elektroniskt.
Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik

Ansökan om småbarnspedagogik

Ladda nerVisa

20.11.2020 / Petra Louhimies

Barnens dag firas i Raseborgs alla skolor och daghem 20.11.2020

I år har Barnvänlig kommun-arbetsgruppen bestämt att i stället för att ordna Barnens dag-fest för årskurs 5, ska alla barn inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning uppmärksammas.

På programmet står bland annat stadsdirektörens videohälsning till stadens alla barn och ungdomar, det bjuds på glass i skolor och daghem, och så får barnen ännu en liten överraskningshälsning från staden.

Barnvänlig kommun-arbetsgrupp7.05.2020 / Anne-Marie Brandtberg

Avvecklingen av begränsningarna innebär att man från 14.5.2020 inom småbarnspedagogiken tillämpar den lagstiftning som råder under normala förhållanden. Vi återgår till vardagen med försiktighet och tar i beaktande de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd samt Undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat.

Varje enhet slår fast sin egen praxis och lösningar utgående från de resurser som finns tillhanda. Daghemmen informerar familjerna skilt om dessa. Det kan till exempel handla om tillvägagångssätt att överlåta barnet på morgonen till personalen. Andra personer än personalen och barnen ska helst inte vistas i daghemmets utrymmen inomhus eller utomhus. Vi bygger upp vardagen så att bekant personal vistas med sin egen barngrupp. Vid mån av möjlighet är barnantalet mindre än normalt under dagen och vi delar in barngruppen i smågrupper så långt det är möjligt.

Under sommaren kan vi inte garantera att samma personal arbetar med barngruppen. Vi försöker också undvika så långt det är möjligt att blanda barngrupper. Vi gör vårt bästa att erbjuda en så trygg vardag som möjligt. Vi informerar skilt om daghemmens öppethållningstider under sommaren. Vi är mycket utomhus och bygger upp vardagen så att vi fungerar i olika skift. Denna vår ordnar vi inte vårfester eller besöksdag till förskolan.

Sjukt barn hämtas inte till daghemmet eller förskolan
Ett sjukt barn får inte delta i småbarnspedagogisk verksamhet eller förskoleundervisning. Det kan handla om symptom som andnings- eller luftvägsinfektioner, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, magsymptom och huvudvärk. Enheterna har rätt att inte ta emot ett barn som verkar sjukt. Ifall ett barn insjuknar under dagen flyttas barnet omedelbart till ett separat utrymme med en vuxen för att vänta på en förälder. Vi håller strikt fast vid dessa anvisningar.

Riskgrupper
Om ett barn hör till riskgruppen eller har närstående t.ex. ett syskon som hör till riskgruppn bör vårdande läkaren bedöma huruvida det är tryggt att återgå till daghemmet eller förskolan.

Förskoletransporter
Förskoletransporter fortsätter enligt normal tidtabell. Inga restriktioner gällande förskoletransporter har kommit. Vårdnadshavarna ska informera chaufförerna om barnet inte ska ha förskoletransport.

Lunch och mellanmål
Lunchen sker med den egna gruppen och maten serveras. Då barnen äter ser vi till att barnen håller tillräckliga avstånd till varandra.
Händerna ska tvättas före och efter måltider.

Hygien
Händerna tvättas när man kommer till daghemmet eller förskolan och innan man går hem (om man vistats inomhus). Dessutom ska händerna tvättas innan maten och då man kommer in från gården, när man nyst, hostat eller om händerna är smutsiga. Engångshanddukar används. Om man inte kan tvätta händerna används handdesinfektionsmedel, användning övervakas av vuxna.

Vi rekommenderar att barnen har skilda kläder då de deltar i småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen.

Om man nyser eller hostar används engångshanddukar och de slängs efter användning. Om man inte har näsduk hostar/nyser man i armvecket. Efter det tvättas händerna.

Användning av ansiktsmasker rekommenderas inte.

Det är viktigt att barnet får känna närhet och trygghet av en vuxen trots effektivare hygienrutiner. Barnen måste få leka och vara tillsammans. Vi minimerar fysisk kontakt i verksamheten genom att vara ute så mycket som möjligt under dagen. Restriktionerna om gruppstorlekar gäller inte småbarnspedagogiken, ej heller avstånden.

Städning
Användningen av gemensamma arbetsredskap och material undviks så långt som möjligt/tvättas mellan användning. Barnen får inte ha med egna leksaker hemifrån, inte heller “natidjur”. Lokalvården har effektiverat städningen i enlighet med direktiven.

Vi följer med situationen hela tiden och tar i beaktande eventuella uppdaterade anvisningar framöver.


27.04.2020 / Anne-Marie Brandtberg

Jag är Nina Aartokallio och började arbeta som chef för småbarnspedagogik i Raseborg den 6.4.2020. Jag är bosatt i Helsingfors men hemma från Ekenäs. Raseborg har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta och jag är ivrig att ta itu med nya utmaningar. De senaste fem åren har jag arbetat som daghemsföreståndare där jag har skapat ett daghem som grundar sig på viktiga värderingar för mig som till exempel äkta bemötande, ekologi och ett coachande förhållningssätt där man ser det stora i varje barn. Före det har jag arbetat vid Åbo Akademis barnträdgårdslärarutbildning i Helsingfors, med Friends-programmet som stärker barn och ungas mentala hälsa vid Stationens barn rf. och flera år som både barnträdgårdslärare och daghemsföreståndare inom Helsingfors stad. Till min utbildning är jag barnskötare, socionom och pedagogie magister. Med stor iver ser jag fram emot att ta del av och utveckla det fantastiska arbete som redan gjorts i Raseborg för en kvalitativ småbarnspedagogik.


16.04.2020 / Anne-Marie Brandtberg

Sommarsemestrarna närmar sig. Erfarenheten från tidigare somrar har visat att beläggningen inom småbarnspedagogiken sjunker betydligt från midsommar fram till början av augusti eftersom många barn har semester eller s.k. avgiftsfritt sommaravbrott på två hela kalendermånader. Till följd av detta sammanslås verksamheten för flera enheter till något central daghem under ifrågavarande tid. Familjedagvården samarbetar med daghemsvården enligt behov.

På grund av de omständigheter corona pandemin medför och på basen av inkomna anmälningar omvärderas helhetssituationen efter att ni lämnat in blanketten. Det kan även innebära eventuella ändringar i öppethållningstiderna. Rasebo daghem står inför en väggrenovering inkommande sommar, vilket innebär att Rasebo daghem håller stängt.

Sommaren 2020 kommer daghemmen inom Raseborg att ha öppet/stängt enligt följande:

Pojo daghemÖppet
Fiskars daghemStängt
Knattebo gruppfamiljedaghemStängt
Labyrintens daghem (kvällsvård)Öppet
KarusellenStängt
Solbacka daghemStängt
Kila daghemStängt
Svartå daghemStängt
Lövkulla gruppfamiljedaghemStängt
Nalle gruppfamiljedaghemStängt
Billnäs daghemStängt
Langansböle daghemStängt
Österbo daghemStängt
Björkebo daghemStängt
Rasebo daghemStängt
Mäntykoto daghem
Röllit
Öppet
Stängt
Tunabo daghemStängt
Solglimtens daghem
Snicknäs
Stängt
Öppet
Skogsgläntans daghemÖppet
Båssaboda daghemStängt
Bromarv daghemStängt

För att vi ska kunna planera verksamheten inför hela sommaren, ber vi er vårdnadshavare att lämna in blanketten, skicka informationen per e-post eller SMS till daghemsföreståndaren senast den 30.4.2020.

Blankett för sommarlovsförfrågan områdesvis:

Sommarlovsförfrågan 2020 Pojo området

Ladda nerVisa

Sommarlovsförfrågan 2020 Karis området

Ladda nerVisa

Sommarlovsförfrågan 2020 Ekenäs området

Ladda nerVisa

9.04.2020 / Anne-Marie Brandtberg

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken faktureras enligt antalet närvarodagar för mars, april och maj månaderna. Avgifter under 10 euro faktureras inte.


6.04.2020 / Anne-Marie Brandtberg

Såväl i Raseborg, som i hela Finland förverkligas förskolan för de allra flesta barnen som hemundervisning i enlighet med regeringens uppmaning. Undantagstillståndet som orsakas av Corona-viruset bekymrar oss alla. Barnen känner på sig de vuxnas oro, varför det är viktigt att behandla saken öppet och lugnt med dem. Undantagsförhållandet har också ändrat på familjers vardagsrytm och rutiner och man vistas mera än vanligt tillsammans med bara den egna familjen.

Läs mer:

Förskoleundervisning hemma under tiden för undantagstillstånd 030420

Ladda nerVisa

13.01.2020 / Anne-Marie Brandtberg


Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller alternativt i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning. Vårdnadshavarna ansvarar för barnets deltagande.

Ansökan görs i första hand elektroniskt.
Alternativt kan ansökningsblanketten printas ut från stadens hemsida eller avhämtas från bildningskansliet/småbarnspedagogik (Raseborgsvägen 37, våning 2, Ekenäs) samt från alla dagvårdsenheter i kommunen. Ifall barnet behöver småbarnspedagogik utöver förskolan ska en ansökan om detta göras i samband med ansökan till förskola. OBS! Ifall ansökan görs elektroniskt krävs två skilda ansökningar per barn.

Elektronisk ansökan

Ansökan till förskola och småbarnspedagogik

Ladda nerVisaVarje förskola samarbetar med en fastställd skola för att underlätta och förtydliga samarbetet mellan förskolan och nybörjarundervisningen. På stadens hemsida finns förteckning över vilka skolor som förskolorna samarbetar med.

Om ert barns väg till förskolan är längre än 3 kilometer har barnet rätt till avgiftsfri förskoletransport. Anhållan om avgiftsbelagd eller avgiftsfri förskoletransport görs på en skild blankett. Barnet har inte rätt till förskoletransport till och från småbarnspedagogiken.

Daghemsföreståndarna svarar gärna på frågor gällande förskoleundervisningen.


13.01.2020 / Anne-Marie Brandtberg

Ansökningstiden till språkbadet är 20.1-3.2.2020, ansökningstiden förlängs ifall lediga platser kvarstår efter utgången av ansökningstiden.

Elektronisk ansökan

Ansökan om småbarnspedagogik

Ladda nerVisa

I Raseborg finns språkbadsgrupper inom småbarnspedagogiken för barn 3-5 år på fyra olika daghem.

Språkbad för finska barn som lär sig svenska ordnas i Ekenäs på Mäntykoto daghem och i Karis på Kila daghem.

Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Ekenäs på Rasebo daghem och i Karis på Solbacka daghem.


13.12.2019 / Anne-Marie Brandtberg

Inom småbarnspedagogiken har vi kunnat konstatera att många barn har semester under tiden för skolornas jul- och sportlov. Till följd av det minskade behovet av dagvård kommer dagvårdens verksamhetspunkter att sammanslås. Detta betyder att alla barn som har dagvårdsbehov erbjuds vård, men eventuellt i en annan verksamhetspunkt.

Sportlovet innfaller i år den 17.2.2020 – 23.2.2020.

Pojo området:

 • Pojo daghem – stängt 23.12.2019 och 27.12.2019, Pojo finska förskola – stängt 23.12.2019 – 7.1.2020 och 17.2.2020 – 23.2.2020
 • Knattebo gruppfamiljedaghem – stängt 23.12.2019 – 3.1.2020
 • Fiskars daghem – stängt 23.12.2019 – 7.1.2020 och 17.2.2020 – 23.2.2020

12.11.2019 / Anne-Marie Brandtberg

Höstterminen 2020

Torsdag 13.8.2020 – fredag 18.12.2020
Höstlov: torsdag 15.10.2020 – fredag 16.10.2020
Jullov: lördag 19.12.2020 – onsdag 6.1.2021

Vårterminen 2021

Torsdag 7.1.2021 – lördag 5.6.2021
Sportlov: måndag 22.2.2021 – fredag 26.2.2021
Påsk: fredag 2.4.2021 – måndag 5.4.2021

Förskoleundervisnignen följer läsårstiderna i den grundläggande utbildnignen. Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fredagen den 4.6.2021.

Höstterminen 2021

Måndag 16.8.2021 – onsdag 22.12.2021
Höstlov: onsdag 20.10.2021 – fredag 22.10.2021
Jullov: torsdag 23.12.2021 – torsdag 6.1.2022


29.08.2019 / Anne-Marie Brandtberg

Enligt den nya lagen om småbarnspedagogik (540/2018) överförs småbarnspedagogikens kunduppgifter till informationsresursen inom småbarnspedagogik Varda.

Fr.o.m. 1.9.2019 överförs också uppgifter om vårdnadshavarna in i Varda. Uppgifter som ska föras in omfattar vårdnadshavarnas personuppgifter.

I Varda sparas följande uppgifter om vårdnadshavarna:

 • namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
 • beloppet på klientavgiften för småbarnspedagogik
 • familjens storlek enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik
 • begynnelse- och slutdatum för beslutet om klientavgift

I anknytning till uppgiftshelheten som berör vårdnadshavare sparas i Varda endast uppgifter om de barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet samt sådana uppgifter om deras vårdnadshavare som finns i befolkningsdatasystemet.

Mera information om Varda finns här:
https://www.oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda

Behandling av personuppgifter i Raseborgs stad:
https://www.raseborg.fi/hem/om-staden/dataskydd/


11.07.2019 / Jennifer Gammals

Det nya daghemmet Karusellen i Karis har nu färdigställts och verksamheten kan öppna 29.7 i splitternya lokaliteter på Prästgårdsgatan 7.

Daghemmet är ca 1200 m2 stort, byggt i en plan i träkonstruktion med ventilerande trossbotten.

Från början fanns sex stycken daghemsgrupper inplanerade i byggnaden men bildningsnämnden beslöt under planeringsprocessen ändra upplägget till att byggnaden skall omfatta fem stycken avdelningar.

Daghemmet Karusellen flygfoto
Foto: Johan Ljungqvist / Multifoto

Daghemmet är nu planerat så att det är ändamålsenligt för ca 96 barn, fördelat på 3 st grupper för barn i ålder 3-6 och 2 st grupper för barn från 0-3 år. I byggnaden finns även samlingssal, utdelningskök, kontorsutrymmen och sociala utrymmen för personal.

Det nya daghemmet är stort, luftigt och ändamålsenligt och har en stor gård fylld med olika lekredskap samt en cykelbana. De invändiga materialen och färgsättningen är vald med tanke på användaren samt på att dämpa akustiken i utrymmena.

Daghemmet bjuder på utrymmen som möjliggör lek, gymnastik, bollspel samt även utrymmen för lugnare pysselstunder samt för vila.

Byggprojektet har framskridit enligt planering. Budget och tidtabell har förverkligats i enlighet med beslut. Tilläggsarbetenas mängd har varit minimala. I stadens investeringsbudget fanns för åren 2018 – 2019 reserverat en summa på 3,15 miljoner euro för projektet.

Byggnaden förverkligades genom delad underställd entreprenadform som möjliggör att även mindre företag kan offerera, vilket vi fått positiv respons av från företagare.

Timelapse-video

Entreprenörerna i projektet är Rakennusliike Jalo & Fagerström Oy byggentreprenad, Sähkö-Sinssi Oy elentreprenad, Auratherm Ab rörentreprenad, Hangon pelti ja teräs Ab ventilationsentreprenad, Turun Automaatiokeskus automationsentreprenad. Huvudplanerare och arkitekt är Arkkitehtitoimisto Küttner som även tidigare planerat Karis brandstation.

Entreprenadformen kräver en större insats av utrymmesförvaltningen som även valde att sköta byggherreuppgiften genom utrymmesförvaltningschef Anna Friberg och projektchef Kjell Holmqvist. Samarbetet med de olika entreprenörerna och staden har löpt smidigt, konfliktfritt och i god anda.

Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef


10.05.2019 / Anne-Marie Brandtberg

Vesterby daghem har haft ett samarbetsprojekt med blivande ingenjörer och byggmästare på Novia.
Barnen har under hösten gjort ritningar på hurdan lekbåt de skulle vilja ha på gården. Utgående från ritningarna har studerandena planerat och byggt båten. Innan påsk hade Vesterby daghem dop av den nya båten, som nu heter Smulan.


15.04.2019 / Anne-Marie Brandtberg

Informationsresursen inom småbarnspedagogik (Varda) är en ny, nationell informationsresurs som tas i bruk 6.2.2019 och som kommer att innehålla uppgifter om dem som tillhandahåller småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik, om barnens vårdnadshavare och om personalen inom småbarnspedagogiken. I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om informationsresursen inom småbarnspedagogik. Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande i fråga om småbarnspedagogik och uppgifterna kan användas för statistik och forskning om småbarnspedagogik samt för skötseln av myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

Läs mer här:

Varda infobrev till vårdnadshavare och personal

Ladda nerVisa

Bilaga för att uppfylla tystnadsplikten

Ladda nerVisa

Varda information in English for custodians an ECEC personnel:

Varda information letter

Ladda nerVisa

2.04.2019 / Anne-Marie Brandtberg

Eftersom Raseborg fyller 10 år i år har vi gjort ett Raseborgsprojekt. Barnen pratade mycket om Lejonparken och kom fram till att där finns mycket roliga saker men att den kunde utvecklas.

Låt oss presenterna Coolparken!
Barnen har delats in i grupper utgående från intresse och vi har gjort en djurpark, en vattenpark med akvarier, en parkering, en “vanlig” lekpark och en del där man får köpa bland annat glass och korv. Vi har besökt en park som inspiration och barnen har ivrigt planerat, gjort ritningar, byggt och jobbat med lera.


26.03.2019 / Anne-Marie Brandtberg

Björkebo daghem har den här vårterminen jobbat kring temat “Raseborg 10 år”. Varje avdelning har jobbat med detta projekt utgående från barnens egna uppfattningar och tolkningar kring temat Raseborg. Barnen har bl.a. målat sina favoritställen i Raseborg, byggt modeller av byggnader i Raseborg, skapat sina egna rum och skrivit en önskelista med vad de önskar få till Raseborg. Den 21.3.2019, på den nationella dagen för småbarnspedagogik, ordnades en utställning på Björkebo daghem där barngruppernas konstverk visades för vårdnadshavare och gäster.


19.03.2019 / Anne-Marie Brandtberg

Vid Prästgården i Karis byggs det nya daghemmet Karusellen som öppnar 29.7.2019. Sandbo daghem, Lövkulla gruppfamiljedaghem och Nalle gruppfamiljedaghem kommer att stänga till sommaren och barnen från dessa enheter har plats på det nya daghemmet ifall familjerna så önskar. Därutöver finns en del lediga platser kvar.

Nya daghemmet, Karusellen, blir en enhet för småbarnspedagogik, vilket innebär att svenska förskolegrupper inom Karis centrum området kommer att ordnas på Labyrintens daghem, Solbacka daghem och Kila daghem. På finska finns förskolegrupper på Kila daghem och Labyrintens daghem.

Karusellen kommer att ha 5 avdelningar: Tekoppar, Bläckfisken och Hoppslottet som erbjuder småbarnspedagogik på svenska, Hattarat och Popparit på finska. I första hand är det planerat att Tekopparna blir en avdelning för 1-3 åringar, Bläckfisken och Hoppslottet en avdelning för 3-5 åringar. Hattarat blir en avdelning för 1-3 åringar och Popparit en avdelning för 3-5 åringar.

Riikka Jääskeläinen kommer att fungera som daghemsföreståndare för det nya daghemmet och svarar gärna på eventuella frågor gällande daghemmet.

Riikka Jääskeläinen, daghemsföreståndare
Tfn. 019 289 2703
E-post: riikka.jaaskelainen@raseborg.fi


1.03.2019 / Petra Louhimies

Arbetsgruppens möte den 11.10.2019

Meddelande Kila daghem 141019

Ladda nerVisa

Arbetsgruppens möte den 7.8.2019

Kila meddelande tiedote aug 2019

Ladda nerVisa

Arbetsgruppens möte den 14.6.2019

Meddelande Kila 140619

Ladda nerVisa

Arbetsgruppens möte den 10.6.2019

Meddelande Kila 100619

Ladda nerVisa

Arbetsgruppens möte den 29.4.2019

Meddelande-Kila-300419-002

Ladda nerVisa

Arbetsgruppens möte den 1.4.2019

Meddelande-Kila-020419

Ladda nerVisa

Arbetsgruppens möte den 18.3.2019

Meddelande-Kila-180319

Ladda nerVisa

Arbetsgruppens möte den 28.2.2019

Meddelande Kila 010319

Ladda nerVisa

Rapporter och undersökningar gjorda på Kila daghem

Analysrapport Kila daghem 14.6.2019

Ladda nerVisa

Tutkimusraportti olosuhdeanalyysi muut mittaukset sekä havainnot Kiilan päiväkoti 20190325

Ladda nerVisa

Baumedi Oy Olosuhdeanalyysi Kiilan päiväkoti Klockars 1. kerros 20190318

Ladda nerVisa

Baumedi Oy Olosuhdeanalyysi Kiilan päiväkoti Klockars 2. kerros 20190318

Ladda nerVisa

Tork-Tek rapport köket

Ladda nerVisa

5.02.2019 / Petra Louhimies

Tjänsteinnehavare inom Småbarnspedagogiken och Utrymmesförvaltningen i Raseborgs stad samt Sydspetsens miljöhälsa har beslutat att skilt sammanträda för att följa upp de åtgärder som vidtas vid Kila daghem. Gruppen informerar också framöver om framskridandet av arbetena. Deltagare bjuds in till gruppen enligt behov.

Vid mötet den 4.2.2019 konstaterades att Utrymmesförvaltningen sammanfattat en tidtabell över kommande åtgärder.

TIDTABELL ÖVER ÅTGÄRDER SOM VIDTAS VID KILA DAGHEM (RÖDA BYGGNADEN)


Vecka 6

Installering av kökets nya luftintag, justering och mätning av utsugsmaskinen

Vecka 5-7

Enkät om inomhusförhållanden till personal vid både Kila och Klockars daghem

Vecka 8

Ockulär granskning och ytfuktmätning i utrymmena

Vecka 8-9

Undersökning av luftläckage med märkesgas och fotografering med värmekamera, varefter konstruktioner öppnas enligt behov

Juli

Reparationer av ytvattenhantering och dränering slutförs
Vattentaket åtgärdas. Analys gällande tilläggsisolering. Granskning av mellantakets diffusionsspärr

Augusti

Rengöring av ventilationskanaler och balansering av ventilationen efter att takrenoveringen slutförts.

Gruppen sammanträder följande gång den 28.2.2019. Efter det ges information i ärendet.


30.01.2019 / Petra Louhimies

En ansökan om småbarnspedagogik kan lämnas in året om.

Ansökan ska lämnas in senast 4 månader innan vården behövs. Om en vårdplats behövs från början av augusti, ska ansökan vara inlämnad före slutet av mars.

Familjerna delges ett platsbeslut inom maj månad om barnet börjar inom småbarnspedagogiken i augusti.

Om tidpunkten för behovet av vård inte kan förutses och behov av en vårdplats beror på plötslig sysselsättning eller plötsligt erhållande av studieplats, ska man ansöka om en vårdplats så snart som möjligt, dock senast två veckor innan vården behövs.

Ansökan görs i första hand elektroniskt. Inloggningen kräver identifiering. Du kan även göra ansökan på pappersblankett som man kan skriva ut här.

Ifall familjen inte tar emot en beviljad vårdplats och önskar en annan vårdsplats, ska familjen lämna in en ny ansökan. Då iakttas den ovan nämnda behandlingstiden på fyra månader då man ordnar en ny vårdplats.