Ansökningstid för stadens understöd i februari 2023

Ansökningstid för stadens understöd i februari 2023

31.01.2023 / Barbro Österman

Föreningar, kulturaktörer och enskilda väglag i Raseborg kan nu söka understöd för sin verksamhet under år 2023.

Länkar till ansökningsblanketterna finns här nedan:

Fullständiga ansökningar lämnas in elektroniskt senast den 28 februari 2023.


21.09.2022 / Petra Louhimies

Uppdatering kl 14.08

Problemet är åtgärdat!

Vattenläcka i Karis centrum! Problemet åtgärdas under dagen.


19.09.2022 / Petra Louhimies

I höst inleder Raseborgs stad en strandbyggnadsentreprenad i Södra viken, där strandkonstruktionerna i vikens innersta del förnyas och muddringsarbeten utförs.

Arbetena inleds i oktober 2022 och avsikten är att alla arbeten ska vara färdigställda inför sommaren 2024.

De nya strandkonstruktionerna pålas, ankras och förstärks genom betonggjutning. Slutligen får konstruktionerna en träbeläggning, varvid konstruktionerna till sitt utseende i stor utsträckning kommer att motsvara den nuvarande kajen. Muddringsarbetena i området förläggs så att de utförs under perioderna 1.10.2022–31.3.2023 och 1.10.2023–31.3.2024. Alla muddermassor deponeras, antingen i Forssa eller på Raseborgs stads egen jordavstjälpningsplats.

Tekniska centralen


9.09.2022 / Petra Louhimies

Centralgatan mellan Dalgatan och Köpmansgatan kommer att saneras. Bärlager samt asfaltyta förnyas och vatten-, avlopps- och dagvattenledningar saneras.

Arbetet påbörjas vecka 37 och slutförs i november.

Entreprenör är A. Berglund Ab. På området finns tillfälliga trafikarrangemang.

Vi beklagar olägenhet och störning som detta förorsakar.19.08.2022 / Maria Eriksson

På Hummeldal badstrand har den 18.8.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


12.08.2022 / Maria Eriksson

På Campingens, Knipnäs, Hummeldal och Bajon badstränder har den 9.8.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.

På Box badstrand är antalet enterokocker större än det största tillåtna värdet 200pmy/100ml.


29.07.2022 / Maria Eriksson

På Campingens badstrand har den 25.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


14.07.2022 / Maria Eriksson

Uppföljningen av badvattenkvaliteten vid Gumnäs badstrand i Pojo visar att vattnet fyller kraven ställda i lagstiftningen. Avrådan från bad är därför upphävd. Skyltarna som informerar om avrådan avlägsnas från stranden efter hand. Vattenkvaliteten vid badstranden fortsätter att kontrolleras som vanligt enligt plan.


13.07.2022 / Petra Louhimies

Observera ändrade trafik- och parkeringsarrangemang då ni rör er i Gamla Stan. Ändringen gäller gatupartierna längst Västvallen och Södra Strandgatan mellan Basatorget och Fisktorget som tillsvidare är enkelriktade med körriktning söderut. Det är tillåten att cykla i bägge riktningarna! Skyltarna ”gäller ej cyklister” är beställda och påväg inom kort. Tack för ert tålamod.


12.07.2022 / Maria Eriksson

På Box och Bajon badstrand har den 12.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


11.07.2022 / Maria Eriksson

P.g.a. avloppsvattenläckage från Karis-Pojo reningsverk finns det risk för badvattenkvaliteten vid Gumnäs badstrand.
För att utreda ärendet ytterligare kommer prov att tas av vattnet 11.7.2022. Besökare uppmanas se till att t.ex. barn inte sväljer vattnet. Det rekommenderas också att man är noggrann med handhygienen och duschar efter simningen.
Ny information ges efter att undersökningarna blivit färdiga.
Tilläggsuppgifter:
Parkavdelningen/Raseborgs stads växel 019-289 2000
Sydspetsens miljöhälsa / Hangö stads växel tel. 019-220 31


11.07.2022 / Maria Eriksson

På Svedja badstrand har den 11.7.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


28.06.2022 / Maria Eriksson

På Hummeldal badstrand har den 28.6.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


21.06.2022 / Maria Eriksson

På Grabbskog och Box badstrand har den 20.6.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


9.06.2022 / Salli Ojala

För vem? Skogsägare och yrkesverksamma i skogsbranschen. Evenemanget är avgiftsfritt.

När? Torsdag 16.6.2022 kl. 12–17

Vad? Vi fokuserar på metoder, med vilka man kan minska skogsbrukets inverkan på vattendragen.

Var? Start från YH Novias parkering (Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs). Användning av egen bil är nödvändig.

Läs mera och anmäla dig här:
Vattenvård evenemang, Raseborg (lyyti.fi)

Anmälning senast 13.6. kl 16.

Arrangörer: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf (VHVSY), Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. samt Finlands skogscentrals södra serviceområde.


11.05.2022 / Maria Eriksson

Sydspetsens miljöhälsa har för de större, s.k. EU-badstränderna fastställt badvattenklassificeringen inför i år.

Klassificeringen baserar sig på de senaste fyra badsäsongernas provresultat eller resultaten från minst 16 prov och uppdateras årligen efter badsäsongen.

2018201920202021
CampingenBraTillfredställandeTillfredställandeBra
GumnäsUtmärktBraBraBra
KnipanUtmärktUtmärktUtmärkt
SvedjaUtmärktUtmärktUtmärktUtmärkt

1.04.2022 / Petra Louhimies


Byggarbetet med Horsbäcks vägunderfart i Raseborg på riksväg 25 inleds i april med anläggandet av byggplatsen och byggandet av tillfälliga trafikarrangemang.

I Horsbäck byggs en ny vägunderfart som en del av projektet Karis-Ekenäs gång- och cykelväg. Under fjolåret byggdes avsnittet mellan Karis och Horsbäck, ca 5 km färdigt. Nu färdigställs den sista sträckan av gång- och cykelvägen, ca 0,5 km, i samband med vägunderfartsprojektet.

Under den tid vägunderfarten byggs kommer trafiken att ledas via en tillfällig omfartsväg med en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Omfartsvägen tas i bruk i mitten av maj. Trafikanterna uppmanas att iakttaga stor försiktighet.

Projektet påbörjas i april och blir färdigt i augusti 2022. Kostnaderna för byggprojektet beräknas uppgå till 0,7 miljoner euro. Beställare är Raseborg stad och för projektet har staden beviljats statsunderstöd av Transport- och kommunikationsverket Traficom inom ramen för programmet för främjande av gång och cykling.

Entreprenör för projektet är A. Berglund Ab.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jan Gröndahl, tel. 019 289 2550, jan.grondahl@raseborg.fi
Planeringsansvarig Henrik Westerlund, tel. 019 289 3868, henrik.westerlund@raseborg.fi.

Karta över området

Karta över området där underfarten byggs

20.10.2021 / Petra Louhimies

Byggandet av Lindervägens underfart i Svartå påbörjas i november.

Nuvarande Lindersvägens plankorsning stängs när underfarten tas i bruk. Under byggnadstiden blir plankorsningen omändrat för att möjliggöra brobyggnadsarbeten på området. Byggnadsarbetena kommer också kräva korta trafikvbrott på Lindersvägen men projektet informerar om dessa störningar skilt. Skoltransporterna osv. beaktas.

Till projektet ingår också sänkning av landsväg 186 (Salo-Ingå vägen) vid Stormora korsningsbro (vid korsning av landsväg 186 och riksväg 25). Landsvägen sänks för att möjliggöra höga specialtransporter som numera måste köra genom Svartå centrum. Under arbetstiden kommer man att införa byggnadstida trafikarrangemang. Efter att arbetena är klara kommer specialtransporterna att flyttas till lv 186.

Tidtabell

  • Byggandet av Lindersvägens underfart påbörjas 25.11.2021 med förberedelse av järnvägens byggnadstida omändringar, och underfartsprojektet räknas bli klar i oktober 2022.
  • Arbeten på lv 186 påbörjas samtidigt och blir klara 10.12.2021.

Beställare och byggherre i projektet är Trafikledsverket.

Entreprenör YIT Suomi Oy.

Mera infomation on projektet ges av Erkki Mäkelä, Trafikledsverket, tfn. 0295343822, erkki.makela@vayla.fi

Material

Stormora lv 186

Ladda nerVisa

Asemapiirustus Linderintie

Ladda nerVisa

18.07.2021 / Maria Eriksson

Snigelroskisarna är nu på plats, en vid Pumpvikens västra sida bredvid VNF, och den andra i Österby intill Näseängsvägen och Böningsvägens korsning.

I dem kan du alltså lägga avlivade mördarsniglar (anvisningar finns på locket och på hemsidan). Roskisarna har dubbla påsar, och kommer att tömmas av Rosk’n Roll en gång i veckan.

Dessa två roskisar är pilotförsök och om försöket lyckas kommer det att placeras ut flera roskisar enligt invånarnas önskemål.


5.07.2021 / Petra Louhimies

Trafiken till Kodin Tavaratalo löper fr.o.m. 12.7. via den nybyggda infartsvägen från Ekenäsvägen. I samband med detta stängs den farliga korsningen. Stängning utförs i samarbete med rv25:ns väghållare Nylands NTM-central.


1.07.2021 / Petra Louhimies

Friluftsmöjligheterna i Raseborg utvecklas ytterligare då en ny promenad- och cykelleden öppnas i Billnäs. Leden, som går från Strandparken i Karis till Billnäs och runt bruksområdet bjuder på fina naturupplevelser längs Svartån och Kulturvallens infoskyltar öppnar upp områdets rika historia. Rutten kronas av den nya flytande bron, längs med vilken användarna kan gå till utsiktsplatån ovanför fisktrappan och njuta av den fina utsikten över bruksmiljön och Svartån.

Stadsstyrelseordförande Anders Walls håller tal vid pontonbrons öppning.

Pontonbron, byggd av Raseborg Stad, fungerar även som ett stängsel, som styr fiskarna tryggt neråt längs fiskvägen förbi vattenkraftverkets turbiner mot fisktrappan. Konstruktionen har fått understöd av Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU program, vars syfte är att förbättra vandringsfiskarnas levnadsförhållanden och strävar till att återhämta vandringsfiskståndets naturliga förökning i finska strömvatten. Från utsiktsplattformen, som bron leder till, kan besökarna följa med fiskarnas vandring och läsa mer om fiskvägen och bland annat om Flodpärlmusslan som lever i Svartån.

Skyltarna är placerade runt kulturvallen.

Utvecklingen av promenadrutterna fortsätter ännu det kommande året tillsammans med markägaren.

”Raseborgs Stad förtjänar de lokalas och även alla besökares tack för pontonbron och de nya cykelvägarna, förnyande av vägar och gatubelysning.” konstaterar Olli Muurainen från Billnäs bruk.

Kim Björklund och Aapo Roselius berättar om Billnäs unika historia.

Kulturvallen binder samman områdets unika kultur- och brukshistoria med den nya vandringsleden Åvallen och Banvallen. Genom nio stora informativa och vackert designade skyltar ger de ett ansikte åt Billnäs och dess historia. Bakom projektet står historikerna Kim Björklund och Aapo Roselius.

“Vi vill lyfta fram och peka på områdets fantastiska historia. De som vandrar i eller omkring bruket vandrar på en av Finlands industrihistorias viktigaste platser. Detta är en av våra absolut största symboler för industrialiseringen och moderniseringen av Finland” berättar Björklund och Roselius.

Stadsstyrelseordförande Anders Walls och Piia Nordström chef för samhällsteknik inspekterar den nya utkiksplatsen över fisketrappan.

Kulturvallen projektet har beviljats understöd av Svenska Kulturfonden och Karis-Pojo Sparbanksstiftelsen.Raseborgs Stad och Billnäs Bruk har tillsammans betalat för produktionen och uppsättningen av infoskyltarna. NTM centralens understöd har använts för införskaffning av skyltar och pausplatser till den nya leden mellan Strandparken och Billnäs. Det lokala företaget Kaviva Graphics har designat skyltarna och Mr Media ha tryckt och satt upp dom.
Längs rutten mellan Strandparken och Billnäs har man placerat nya pausplatser, bänkar och bord, vilka har införskaffats med hjälp av stöd från NTM centralen. Den nya rutten för en även till den nya terassrestaurangen Scarlett o Karis, där man kan njuta av drickor och grillmat med influenser från sydstaterna.

“Vi har tillsammans utvecklat en ännu mer dragkraftig helhet på området i och runt Billnäs bruk och Billnäs har blivit ett av must see platserna att besöka för inhemska och utländska turister” konstaterar Ville Vuorelma, Turistchef i Raseborg.20.05.2021 / Maria Eriksson

Vi vill tacka Karis Centrumförening rf. som bjuder på vårblommorna i Karis centrum. De har även bidragit till de nya krukor som kommer till sommaren på Köpmansgatan😊


20.05.2021 / Maria Eriksson

Lekparken är stängd 24.5-4.6.2021. Raseborg stad beklagar eventuella olägenheter arbetet kan medföra.


29.04.2021 / Petra Louhimies

Nya Fokus bygget framskrider. Arbetena kommer under sommarmånaderna att påverka trafikarrangemangen vid Centralgatan och i omgivningen. Fyllnadsarbetet runt sockeln på Fokus huset kräver att den för tillfället söderut enkelriktade Forsströmsgatan (gatuområde mellan Fokus huset och Latvala / Posten)  stängs i två etapper så att trafiken blir dubbelsidig från södra sidan när norra sidan stängs, och vice versa när södra sidan stängs. Störningarna i trafiken vid Forsströmsgatan varar i ca. 3 dagar och utförs mellan vecka 19-20. Elementlyft vid norra änden av Fokus huset kommer även att förorsaka en stängning av ena filen på centralgatan. Detta arbetsskede utförs i början av juni och varar 1-2 dagar.

Vi beklagar olägenheten

// LU Rakennus Oy, Viktor Strandberg tel. 045-8064050


29.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs energi utför kabelflyttningsarbete vid underfarten för lättrafik i Björknäs 3.5-21.5.2021. Under den här tiden är leden mellan Pehr Sommars gata och Industrigatan i Björknäs avstängt för trafik.


27.04.2021 / Maria Eriksson

Nu omvandlar vi vissa gräsmattor och vägrenar till ängar i Österby, Malmkulla och Kanaltorget i Karis. Utöver detta kommer vi även att inventera vissa gamla gräsmattor, det innebar att vi inte klipper gräset förrän i juli och under tiden inventerar vi floran för att ta reda på om dessa områden skulle kunna utvecklas till ängsytor, exempel på områden är Kvarnbacken, Herrknallen och Malmkulla. Även våra gräsklippningsrutiner ses över, områden som används aktivt av invånarna klipps oftare och ytor som ligger mer avsides klipps mer sällan för att tillåta gräsmarkens växter blomma innan de klipps.

Detta gör vi  för att gynna den biologiska mångfalden i stadens grönområden. I framtiden får vi njuta av vackra naturblommor som hjälper livsviktiga pollinerande insekter.

Förändringen i våra rutiner möjliggör också att vi kan effektivera skötseln på de områden som används mer intensivt och betjäna raseborgarna bättre.


22.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborg stads Tekniska nämnd godkände Karis-Ekenäs gång- och cykelvägens översiktsplan på sitt möte 13.4.2021.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Karis-Ekenäs-cykelväg.jpg

Förberedelserna för byggstart pågår som bäst. Arbetena påbörjas i maj 2021 med skede 1, dvs. avsnittet Ekenäsvägen / Kodin Tavaratalo – Mekanikervägen, dvs. pl 500-5500 i ritningarna. Skede 2, pl 0-500, dvs. underfarten byggs år 2022.

Mera information ges av

Henrik Westerlund, planeringsansvarig tfn 019 289 3868
Piia Nordström, chef för samhällsteknik tfn 019 289 3852

Översiktsplanen Karis-Ekenäs cykelväg Yleissuunnitelma Karjaa-Tammisaari pyörätie 13.04.2021

Ladda nerVisa


18.02.2021 / Nina Sointu

Billnäs gamla bruksmiljö, som ligger endast några kilometer från Kustbanan och Karis tågstation är ett av Raseborgs utvecklingsområden.

Vid första anblicken kan Billnäs te sig som en fridfull, sömnig liten by, men i verkligheten vimlar det av liv i den snötäckta idyllen. Cykelleden Banvallen, som öppnade 2019 har lockat folk under senare år nu kan man lätt hoppa på tåget med sin egen cykel och ta sig från Karis station via Billnäs och Åminnefors bruk ända till Fiskars Bruk. Förutom cyklisterna, anlände också vandringsfiskarna till Billnäs ifjol, efter en paus mer än 60 år. Det blev möjligt tack vare den nybyggda fisktrappan, som underlättar fiskarnas färd förbi det gamla kraftverket, och vidare upp i Svartån.

Under den lugna idyllen vimlar det av liv i Billnäs bruk. BILD: JOHAN LJUNQVIST/MULTIFOTO

Friluftsrutt byggs i bruksområdet – utsiktsplats över fisktrapporna

Ett stort projekt som inleds i år i Billnäs är byggandet av en cirka 2 kilometer lång friluftsrutt runt bruksområdet. Längs rutten kommer det att placeras skyltar som berättar om Billnäs historia, dess byggnader och miljö. Ruttens höjdpunkt är utsiktsplatsen, som ska byggas längst upp på fisktrapporna – där kan man följa den årliga fiskvandringen först upp till Svartån och sedan tillbaka till havet. Observationsdäcket och pontonbron som leder till utsiktsplatsen planeras vara färdiga till sommaren 2021.

Fisktrapporna har redan i sig varit ett stort byggprojekt. Trappan leder förbi kraftverket i Billnäs och möjliggör att fisken igen kan vandra upp till yngelplatserna för lek. Vid en nyss gjord uppföljning av fisktrappans effekter på fiskstammen, kunde man till allas stora glädje se att bland annat laxen hade hittat tillbaka till Svartån. Laxen är viktig, eftersom den lever i symbios med den utrotningshotade flodpärlmusslan, vars larver utvecklas i vandringsfiskens gälar. Nu finns det hopp om av flodpärlmusslan återhämtar sig.

Svartån, som bland annat rinner genom Billnäs, är i sin helhet en värdefull naturdestination som är väl värd även ett långväga besök.

Ett centrum för distansarbete

Billnäs bruk har varit en plats för finsk industri och näringsliv i nästan 400 år och är för närvarande ett mycket populärt mötes- och bröllopställe. Snart öppnas det kulturhistoriskt betydelsefulla området för distansarbetare, när Billnäs Bruksbolag tar ett steg i en ny riktning.

– Under pandemin renoverade vi flera nya lokaler för våra gäster. Det är logiskt, att vi under denna föränderliga tid utvecklar nya möjligheter till distansarbete och nya mötesformer. Distansarbete i Billnäs kulturlandskap med ändamålsenliga utrymmen och tjänster kan finnas tillgängliga inom en snar framtid, berättar Olli Muurainen från Billnäs Bruk ab.

Muurainen har också satsat på områdets allmänna trivsel, till exempel genom att plantera ett stort antal japanska körsbärsträd, vars vårblomning alla kan njuta av.

Hem i Billnäs bruk

Fönstrena i den mer än 100 år gamla lägenhetsbyggnaden i rödtegel är stora och bjuder på en fantastisk utsikt över fisktrapporna. För fyra år sedan flyttade Tammerforsborna Jenna och Janne Aronen in i huset på Hammarborg. Paret var på jakt efter ett verkstadsutrymme för sitt företag Wood Mind – helst på en inspirerande, kreativ och naturnära plats. De såg en webbannons och styrde kosan mot Billnäs, och trots att de aldrig tidigare besökt Billnäs, kände de sig genast hemma. De blev stormförtjusta i brukets stämning, och innan de visste ordet av, undertecknade de ett kontrakt och blev Billnäsbor.

– Alla platser som vi hittills sett här i Raseborg har fängslat oss och det finns fortfarande så mycket nytt att utforska, beskriver Janne ivrigt.

Trenden att bosätta sig på landsbygden och bruksmiljöns unika atmosfär, bara en timmes färd med tåg till Helsingfors och Åbo, har gjort Billnäs till en attraktivt alternativ för många som planerar flytt.

– Intresset för Billnäs har ökat och vi kommer att fortsätta investera i tillgänglighet och trivsel i området, säger Raseborgs chef för samhällsteknik Piia Nordström.

Det innebär bland annat att nya tomter planeras, vägnätverket renoveras och friluftsområden vidareutvecklas med tanke på nya och gamla invånare.

*******

Mer information

Piia Nordström
Chef för samhällsteknik vid Raseborgs stad
piia.nordstrom@raasepori.fi, +358 19 289 3852

Olli Muurainen – Billnäs bruk
Olli.Muurainen@managementevents.com
billnäs.fi

Jenna & Janne Aronen
Woodmind, https://www.woodmind.fi/

Bilder
Skisser: JS Bygg & Design, www.js.fi
Foton: Multifoto, multifoto.fi

Banvallens cykelrutt https://www.visitraseborg.com/sv/aktiviteter/cykling/banvallen/
Billnäs fiskväg https://www.raseborg.fi/billnas-fiskvag/


9.02.2021 / Petra Louhimies

Torget, kvällstorget och julmarknaden i Ekenäs har genom avtal med Raseborgs stad tidigare skötts av Ekenäs centrumförening rf. Eftersom centrumföreningen har sagt upp avtalet, har staden sökt en ny samarbetspartner för att trygga en fortsatt torgverksamhet i Ekenäs. Till ny samarbetspartner valdes TomTori som tar över torgverksamheten i Ekenäs från och med 9.2.2021.

– Förändringen föranleder inga åtgärder av de försäljare som har årsplatser, utan allt löper som förut, intygar TomToris Tom Rönnblad.

TomTori har lång erfarenhet av att arrangera torghandel och har bl.a. varit stadens samarbetspartner när det gäller höstmarknaden som årligen arrangeras på marknadsplanen i Ekenäs. Tom Rönnblad har också administrerat torghandeln på Ekenäs torg tidigare via centrumföreningen.

– Vi är glada att vi får en erfaren samarbetspartner som kan ta över torghandeln i Ekenäs på kort varsel. Det är viktigt att torghandeln och verksamheten kring den fungerar smidigt och att torget finns kvar som träffpunkt även i framtiden, säger utvecklingschef Jennifer Gammals.

Tom Rönnblad vill utveckla torgverksamheten och har som tanke att t.ex. hålla ett större torg den första lördagen varje månad.

– Jag önskar likväl gamla som nya torghandlare och kunder hjärtligt välkomna att blåsa mera liv i torgverksamheten på Rådhustorget. Tillsammans gör vi torget till en ännu trivsammare och trevligare handelsplats och ett gemensamt vardagsrum, hälsar Tom Rönnblad från TomTori.

Vi träffas på torget!

TomTori
tfn 040 504 8090
info@tomtori.fi
www.tomtori.fi


29.01.2021 / Petra Louhimies

Uppföljning av Åminnefors fiskväg gav goda resultat med ca 2300 vandrande fiskar som använde fiskvägen. Bland dem fanns 10 olika fiskarter vilket betyder att att de olika fiskarna hittar fiskvägen, även de som är inte lika kraftiga simmare klarar sig genom den och en del (vimma) också lekte i den.

Uppföljningsprojektet är Raseborgs stads beställningarbete som utförs av Västra Nylands vatten och miljö LUVY rf:s forskare i enlighet med av fiskerimyndigheten ställda krav. Första året innehöll en hel del testning, omändringar och också vissa tekniska problem. Läs om uppföljningens resultat närmare i rapporten, som publicerats av LUVY rf. Det har också sammanställts en bildbilaga där man kan titta hurdana bilder fiskräknaren har tagit under 2020.

Julkaisu-1_2021_Mustionjoen-Aminneforsin-kalatien-vaelluskalaseuranta-vuonna-2020

Ladda nerVisa

Kuvaliite Mustionjoen kalatiet 2020

Ladda nerVisa

22.01.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stads projekt Karis-Ekenäs cykelväg har fått statens investeringsstöd 650 000 euro. Projektet är bland med projekten som får stöd via investeringsprogrammet för gång och cykling 2021 som Traficom administrerar.

Projektet uppskattas till 1,3milj € och det omfattar 5,5 km belyst cykelväg norr om RV25, från Ekenäsvägen i Karis till Langansböle i Ekenäs.

Projektet omfattar också en underfart som kommer att byggas till Horsbäck. Kodin Tavaratalos farlig korsning stängs och får en ny infart från Ekenäsvägens håll.

Arbetena inleds i år och blir klara 2022.

Området är nästan helt i privat ägo. Områdets markägare har utan ersättning överlåtit rätten att använda markbottnen till byggande av cykelväg. Det är verkligen unikt och staden tackar varmt alla markägare som bidragit till att cykelförbindelse från Karis till Ekenäs äntligen blir av.

Läs mera på Traficoms webbplats:
Kuntien kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen ennätyksellinen 31,5 miljoonan euron tuki 51 hankkeelle | Traficom


21.01.2021 / Petra Louhimies

Traficom har utfärdat ett förbud mot att framföra farkost i följande farleder, då farlederna är isbelagda.

Finska viken: Espingskär-Träskö

Traficom utfärdar ett förbud mot att framföra farkost mellan Kalvholmen och Träskön i farleden Espingskär-Träskö under vintersäsongen. Förbudet är i kraft från 20.1.2021 tills det meddelas att förbudet hävs. Förbudet mot att framföra farkost gäller inte sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller av andra motsvarande orsaker och inte heller försvarsmaktens verksamhet.

Karta över farleder stängda för sjötrafik

Ladda nerVisa

13.01.2021 / Petra Louhimies

Gator på många ställen är för tillfälle trånga på grund av bilar samt snöhögar som samlats på körbanan och trottoaren.

Vi påminner alla husägare om att det förbjudet att tömma husgårdarnas snö till gatan. Fastigheterna måste se till att snön transporteras till snötipparna.

Fastighetägaren uppmanas vänligen se till att fastigheternas snöhögar avlägsnas från gatan samt från gångbanan.

Snöavstjäplningsplatser i Karis och Ekenäs

Snöavstjälpning för privata:

I Karis

  • Bäljars industriområde, nedanför Romu Keinänens

I Ekenäs

  • Horsbäck, Västanbyvägen (öppnas vid behov)
  • Jägarbackens strandområde (öppnas vid behov)
  • Hagen / Södra viken öppethållningstider vardaga kl 7-20, lördagar 7-16, söndagar stängt

Mera information fås av Johnny Jonsson, tfn. 019 289 3863

Tacksam för samarbete,

Raseborgs stad / vinterunderhållsteamet

Piia Nordström

Samhällsteknikens chef  tfn. 019 289 3852


30.12.2020 / Sonja Grönqvist

Stadens skogsbruksenhet planerar avverkningar inom park- och närskogar, inom de områden som framgår av kartorna.

Kartmaterial

Ladda nerVisa

Avverkningarna förverkligas 2021 – 22 i den takt väderleksförhållandena medger. Förutom dessa kan också andra objekt bli aktuella enligt invånarnas önskemål.

Stadens skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson tar gärna emot synpunkter och svarar på frågor per tfn  0400 205053 eller per e-post: carl-johan.jansson(at)raseborg.fi.


30.12.2020 / Sonja Grönqvist

Stadens skogsinnehav uppgår till sammanlagt ca 4 350 ha. Av denna areal utgör de tätortsnära skogarna 1 065 ha. Med tätortsnära skogar avses både s.k. parkskogar inom detaljplaneområdena som skogar utanför men i omedelbar närhet av tätorterna och som frekvent utnyttjas för rekreation.

All skogsmark utanför detaljplaneområdena är certifierade enligt standarderna för både PEFC och FSC.

Lagstadgade naturskyddsområden finns sammanlagt 90 ha. Med beaktande av lagstadgat skydd, certifieringskriterier och generella hänsynsregler, kan konstateras att över 30 % av all skogbevuxen mark inte påverkas av skogsskötselåtgärder.

Över närskogarna har uppgjorts en skötselplan som du kan bekanta dig med genom länk nedan. Länken tar dig till en digital karta som du kan zooma till önskad storlek. Genom att placera muspekaren på en beståndsfigur och klicka, får du fram uppgifter om skogen just där. Om det inom figurgränsen finns en färgad symbol, kan du öppna en bild från just det skogsområdet.

Skötselplanens karta

Allmänna skötselprinciper

Ladda nerVisa

Kontaktperson: skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson, tfn 019 289 3835, e-post förnamn.efternamn(at)raseborg.fi.


15.12.2020 / Petra Louhimies

Byggande av Billnäs-Pumpvikens friluftsled har påbörjats. Friluftsleden byggs i enlighet med av Tekniska nämnden 18.8.2020 godkända parkplanen.

Först byggs avsnittet mellan omfartsvägen lv111/Pentby till Strandparken i Karis. Som entreprenör i projektet A. Berglund Oy.

Parkplan Friluftsled Billnäs Pumpviken

Ladda nerVisa

13.11.2020 / Petra Louhimies

Köpmansgatan i Karis, avsnittet mellan Bangatan och Elin Kurcksgatan, blir enkelriktad gata (med Tekniska nämndens beslut 10.11.2020). Ändringsarbetena görs under vecka 47, dvs. fr.o.m. 16.11.2020.

Orsaken till denna ändring är brist på parkeringsplatser. Genom denna ändring, kan till gatans vänstra sida anvisas 8-10 st nya parkeringsplatser.

Mera information ges av Piia Nordström, Raseborg stad tfn 019 289 3852


10.11.2020 / Petra Louhimies

För Raseborgs stad har ett program för främjande av cykling utarbetats för åren 2020–2025. Projektet ingår i handlingsplanen för år 2020 och det har utarbetats i samarbete med stadens turismtjänster. För projektet har man fått statsunderstöd för mobilitetsstyrning av Traficom. Planen har utarbetats av Ramboll Finland Oy.

Program för främjandet av cykling i Raseborg 2020-2025

Ladda nerVisa

Bilaga 1 Utvecklingsplan, cykelvägsnät (på FI)

Ladda nerVisa

Bilaga 2 Invånarenkätens resultat (på FI)

Ladda nerVisa

Bilaga 3: Cykelvägnätets nuläge i Raseborg (på FI)

Ladda nerVisa24.09.2020 / Maria Eriksson

Ett förslag till skötselplan för stadens skogar i närheten av tätorterna har gjorts upp. Invånarna har nu möjlighet att framföra sina åsikter om planen via en webbenkät.

Så här deltar du:
Planen presenteras som en GIS– karttillämpning du hittar här: http://arcg.is/0r1n44.
Genom att klicka på en kartfigur får du fram uppgifter om skogsbeståndet på figuren. Förslaget till skötselplan har också en skriftlig del med allmänna målsättningar och skötselprinciper (som hittas här)

Bekanta dig med kartan och skötselprinciperna och framför dina åsikter via webbenkäten. Enkäten är öppen fram till 18.10.2020.

Förslaget till skötselplanen och invånarnas kommentarer kommer till slutlig behandling i tekniska nämnden före årsskiftet.

Närskog

5.08.2020 / Petra Louhimies

På tisdagen den 4.8 samlades en grupp barn i ledning av Västnyländska kultursamfundets barnkulturkoordinator Pamela Andersson till en idéworkshop där barn fick tycka till om vad de skulle vilja ha i “världens bästa park i min hemstad”. Workshoppen arrangerades i samarbete med staden i barnens egna trädgård; Cityträdgården, som är ett av de konkretiserade idéerna från barnens workshop i Fokus-huset förra året. Cityträdgården ligger i hjärtat av Karis på en tomt brevid den gamla brandstationen. Från stadens sida deltog representanter från stadens planläggning och kulturtjänster för att höra på barnens tankar och idéer.

Mest bra och fantastiska idéer

Barnen som var mellan 7 och 10 år fick lägga sina idéer på en tavla med kategorierna fantastisk, bra, ingen skillnad, tråkig och skrämmande. Mest idéer hamnade i kategorierna fantastisk och bra.

En av favoritidéerna var en ballongmaskin där man trycker på en knapp och så kommer en ballong ut. Man önskade också en lyktstolpe som samtidigt skulle vara en jukebox. Musiken kom också fram i idén om en kombinerad gokartbana som skulle köra till en scen där man kunde sitta och lyssna på musik, och sedan åka vidare. Vattenpark, hoppslott och naturområden med stora träd, solstolar och mycket djur önskades också. Man var lite oroade för att hundar bajsar mycket och då måste man ha tillräckligt med sopkorgar. Man tyckte att det är tråkigt om simhallen skulle vara stängd som under coronavåren. Det är också tråkigt om det finns rostiga gungor eller sandlådor där de bara växer gräs. Man upplevde att jobbiga grannar kan kännas skrämmande.

Barnens idéer sammanställdes och insikterna från workshoppen används i stadens utvecklingsarbete.


29.07.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad har i samarbete med Folkhälsan byggt en ny motionspark i Skepparträdgården i Ekenäs som nu är öppen för allmänheten. Parken är en av Finlands största och där finns många redskap för träning som lämpar sig för olika målgrupper, också personer med funktionsnedsättning.

Vi hoppas att parken kommer ge invånare många trevliga motionsstunder! Välkomna!


26.06.2020 / Maria Eriksson

Soldäcket förenar Simmis och Knipans badstrand i Ekenäs. Vi hoppas att invånare och turister kan njuta av många soliga dagar där. Simövervakarna är på plats alla dagar mellan kl 11-18. Välkomna!

Simmis; Soldäck

28.05.2020 / Maria Eriksson

Vi kommer att utföra servicearbeten på bryggorna vid Simmis badanläggning. Vi har hittat vassa föremål i vattnet.

Hela anläggningen är stängd, vi utreder och öppnar genast då platsen är säker.


13.05.2020 / Petra Louhimies

I Karis framskrider Bangatans gatubyggnad och nu byggs de två upphöjda korsningar och övergångsställen, den ena blir vid Villa Haga (kommande Forsströmsgatan) och den andra vid Köpmansgatan.

Övergångsställen byggs etappvis så att bara en körfil är i bruk. Trafiken dirigeras först till södra körfilen medan man bygger den norra sidan. Köpmansgatans korsning och vägen mellan Villa Haga och Kotipizza är stängda. När norra sidan är byggt, byggs den södra sidan av vägen.

Trafiken dirigeras enligt följande planer:

Karis Bangatan skede 1 Karjaan Ratakatu vaihe 1

Ladda nerVisa

Karis Bangatan skede 2 Ratakatu vaihe 2

Ladda nerVisa

Entreprenör är NRC Group Finland Oy.

Vi beklagar störning och olägenhet som detta kan förorsaka.

Raseborgs stad, samhällsteknik


29.04.2020 / Maria Eriksson

Raseborgs stad ämnar bygga en ny motionspark i Skepparträdgården där lekparken är placerad idag.
Lekparken på området stängs fr.o.m. 28.4.2020 för att ge utrymme för den nya motionsparken.
I motionsparken kommer det att finnas redskap som lämpar sig för dom flesta besökarna.

Under tiden området är stängt rekommenderar Raseborgs stad besökare att använda lekredskapen som finns på Seminarieskolans gård eller Lejonparken som finns på Strandallén vid Stallörsparken.

Skepparträdgårdens nya motionspark

21.04.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad utarbetar som bäst ett utvecklingsprogram för cykling. Programmet utarbetas som ett samprojekt mellan Raseborgs stads tekniska central samt stadens turismtjänster. I projektet utreds förutsättningar för vardagscykling, utvecklingen av cykelvägar och rutter samt cykelturismen i vår stad. Vilka är de viktigaste rutterna för skolbarnen, för de som vill cykla till jobbet eller de som cyklar på fritiden? Behövs det nya cykelvägar eller med vilka andra åtgärder kan vi göra cyklingen mer attraktiv?

Förutom cykling i vardagen inkluderar projektet utvecklingen av cykelturismen i Raseborg. Möjligheterna och förutsättningarna för utvecklingsarbetet är väldigt goda – den 200 km långa Kustrutten lanserades år 2018, Fiskars Trail Bike Center har 60 km av södra Finlands bästa terrängcykelstigar, brukslandskapsrutten Banvallen öppnades ifjol och Raseborgsetappen på den europeiska cykelrutten Eurovelo 10 utvecklas i år.

Delta i enkäten!

För att programmet ska bli så bra som möjligt önskar staden höra invånarnas och turisternas åsikter i frågan. Enkäten är öppen för alla. Svarande behöver inte cykla regelbundet eller ha prövat på cykelturism förut. Vi önskar svar av barn, vuxna, unga och äldre, turister, arbetsfärdscyklister – alltså, av dig!

Enklast svarar man på enkäten via datorn, men man kan även använda en smarttelefon. Enkäten är öppen fram till 10.5.2020. Enkäten finns på: https://app.maptionnaire.com/sv/8496/

Enkäten genomförs av Ramboll Finland Oy på uppdrag av Raseborgs stad.

Raseborgs stad har beviljats statsunderstöd från Traficom för utarbetandet av ett utvecklingsprogram för att främja cykling i Raseborg. Planen skall stå färdig i höst 2020.

Mer information ges av

Ville Vuorelma, turistchef, tfn. 019 289 2012
Piia Nordström, ansvarig gatuchef tfn. 019 289 3852


21.04.2020 / Petra Louhimies

Ekenäs skolområdets gatubyggnadsprojekt fortsätter, i år bygger vi om Fleminsgatan på avsnittet Ladugårdsgatan och simhallen. Lättrafikled byggs samt förnyas etappvis Flemingsgatans kommunalteknik tillsammans med Raseborgs Vatten:
– Skede 1: Höijersvägens och Flemingsgatans korsning grävs av
– Skede 2: Grävning på avsnittet Höijersvägen – Hedvig Sohlbergs gata
– Skede 3: Grävning på avsnittet Hedvig Sohlbergs gata – simhallen

Projektet förverkligas i enlighet med gatuplanen för Ekenäs skolområde. Projektet räknas bli färdig i höst.

Byggnadsarbeten kommer att störa trafiken. Flemingsgatan kommer att vara avstängt och omvägar och ersättande trafikarrangemang ordnas.

Entreprenör för projektet är A. Berglund Oy.

Tekniska centralen beklagar störning som projektet eventuellt förorsakar.

Raseborgs stads Tekniska central

Gatuplan för Ekenäs skolområde och Flemingsgatan

Ladda nerVisa

16.03.2020 / Petra Louhimies

Vårstädning av stadens gator pågår. I Karis startade tvättbilarna idag den 16.3.2020. I Ekenäs inleds arbetet imorgon.

Vänligen önskas att fastighetsägarna skulle sköta om trottoarens vårstädning senast nu under inkommande dagar. Vi skulle också vara tacksamma om bilarna skulle parkeras på egen gård – i stället för gatan – för att göra sopningsbilarnas arbete så smidigt som möjligt.

Soliga vårdagar åt alla raseborgare!

Samhällsteknik


3.02.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad hyr ut åkerområden i Karis och Pojo för odlingsändamål (jordbrukslega). Intresserade kan lämna in ett anbud för att få odla på dessa åkrar i fem år genom att lämna in ett skriftligt anbud till Mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs, senast den 13 februari 2020 kl. 14.00. Anbuden ska vara slutna och märkta ”Jordbrukslega”.

Tilläggsinformation hittar du i kungörelsen ”Jordbrukslega” här: https://tweb.raseborg.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm


19.12.2019 / Petra Louhimies

Gamla busstationens område används nu tillsvidare som parkeringsområde. De gamla perrongerna har tagits bort och det finns utrymme nu för 30 bilar.


23.10.2019 / Petra Louhimies

Entreprenör NRC Group Finland Oy informerar:

Bygget av Karis nya järnvägsbro framskrider med hissarnas reparation. Hissarna vid järnvägsbron tas ur bruk från och med måndagen den 28.10.2019 kl. 8. Reparationen sker under veckorna 44 till 48 och beräknas vara färdig senast den 2.12.2019. Under reparationen går den framkomliga rutten från och till perrongerna via serviceövergången som finns i Helsingfors ändan av bangården (se bild). Säkerhetspersonal kommer att finnas vid övergångsstället för att övervaka och instruera.

Obs! Reparationen påverkar inte huvudrutten som går via järnvägstunneln.

Den framkomliga rutten är märkt på ett flygfoto med grön färg. Rutten går från mellanperrongen via serviceövergången i Helsingfors ändan av bangården till perrongen på järnvägstationssidan.

Mera information ges av:

Jussi Tukeva, arbetschef, NRC Group Finland Oy
tfn  040 863 2232

Jan Gröndahl, Teknisk direktör, Raseborgs stad
tfn 019 289 2550


1.10.2019 / Petra Louhimies

I Ekenäs i Raseborg verkar Finlands enda sanitetskeramikfabrik, Geberit Production Oy. Fabrikens rötter sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden till Arabias porslinsfabrik, som inledde sin verksamhet i Helsingfors år 1873. År 1969 flyttades verksamheten för sanitetskeramik till nya rymligare utrymmen i Ekenäs, och fabriken i Ekenäs firar i år 50 år. Med anledning av detta jubileumsår bidrar vi med blomsterprakt runtom i staden Raseborg.

Geberit Production Oy hoppas detta gläder stadens invånare!

Tackvare detta bidrag har staden kunnat satsa betydligt mer på höstplanteringarna i år. I krukorna i Ekenäs, Karis och Pojo kan man nu beundra vackra dekorationer med bl.a. Calluna, Bärljung, Silvergirland och Hebe.


24.09.2019 / Petra Louhimies
Bild tagen från Raseborgsvägen i Ekenäs

En invånarenkät i anslutning till trafiksäkerhetsplanen för Raseborg genomfördes under våren 2019 och samlade nationellt sett i förhållande till invånarantalet rekordmånga röster, 1250 st. Parallellt med enkätsvaren har trafikolycksstatistiken analyserats och likheter med de teman som framkom i invånarenkäten upptäckts.

Sett ur ett helhetsperspektiv har trafikolyckor med personskador eller dödsfall som följd minskat avsevärt i Raseborg under de senaste tio åren. Från trafiksäkerhetsplanens utgångsläge år 2010 har antalet offer sjunkit från i medeltal sammanlagt 48 döda eller skadade per år till 33 per år, alltså en förändring på -31 %.

De höga hastigheterna är som väntat det största temat både som olycksorsak och som orosmoment. Ett annat orosmoment som framträder ur statistiken är olyckor där ungdomar är inblandade. Olycksstatistiken för 15–24-åriga raseborgare och särskilt moped- och motorcykelolyckorna bland de yngsta i åldersgruppen är oroväckande, eftersom 33 % av alla olycksoffer tillhör denna åldersgrupp samtidigt som åldersgruppen endast representerar 10 % av befolkningen. Detta avviker från situationen nationellt.

Det tredje stora temat är riksväg 25. RV25 är såväl en del av det nationella stomnätet som en farled för intern trafik i Raseborg och är naturligt framträdande både på grund av otrygga korsningar och det kraftigt ökade antalet älgdjursolyckor. I anslutning till samma trafikkorridor framträder Hangö–Hyvinge-banans plankorsningar tyvärr också i olycksstatistiken.

Också olyckornas ekonomiska verkningar har bedömts. Allt som allt orsakar trafikolyckorna i Raseborg kostnader på 3,3 miljoner euro per år för samhället, främst kostnader som uppkommer via social- och hälsovården.

I invånarenkäten och olycksstatistiken framträder alltså vissa tydliga teman som kommer att styra arbetet i fortsättningen. Exempelvis körhastigheterna i olika omgivningar och ouppmärksamhet i tätorts- och korsningsområden lyfts fram. Arbetsgruppen som förbereder trafiksäkerhetsplanen har i augusti 2019 utfört en inspektion, under vilken man har granskat tiotals objekt som invånarna lyft fram. Arbetet med planen fortsätter hösten 2019.

Länkar:

Invånarenkät, trafiksäkerhet 2019, Raseborg

Ladda nerVisa

Trafikolycksanalyser Raseborg

Ladda nerVisa

Trafikolyckorna i Raseborg på kartan: http://apps.strafica.fi/onn/

Älgdjursolyckorna på kartan: http://apps.strafica.fi/hirvi/

Svaren från trafiksäkerhetsplanens invånarenkät på en klickbar karta http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/hara/

Ytterligare uppgifter:

Piia Nordström, ansvarig gatuchef

Raseborgs stad, samhällsteknik

tfn 019-289 3852 / piia.nordstrom@raseborg.fi


21.08.2019 / Petra Louhimies

Tekniska centralen har tagit ibruk två mobila hastighetstavlor. Syfte med tavlorna är att få bilisterna bättre uppmärksamma hastighetsbegränsningen – tavlan ger respons vid överhastighet.

Tavlorna kommer att placeras på platser, där det kommit respons om överhastigheter samt trafiksäkerhetsmässigt viktiga platser så som nära skolor och daghem.

Vi tar också emot förslag gällande platser, där hastighetstavlorna skulle kunna vara till nytta. Tavlornas tagits ibruk nu på Bangatans bygge i Karis och på Raseborgsvägen i Ekenäs.


21.08.2019 / Maria Eriksson

Vi kommer att fräschas upp och ge parken ett lyft.

Parken kommer att vara stängd medan arbetet utförs 21.8-30.8.2019.

För mer information kontakta grönområdesplanerar Maria Eriksson parken@raseborg.fi


14.08.2019 / Jennifer Gammals

trafikarrangemang 15-16.8

Ladda nerVisa

Entreprenören informerar: asfaltering av rondellen slutförs på torsdagen 15.8. (bottenarbete) och fredagen (asfaltering).

Korsningen måste tidvis stängas av för trafik. Lättrafiken slipper förbi, men biltrafiken dirigeras om.

Skoltransporterna har ändrade rutter och hållplatser, chaufförerna och skolorna informerar elever.

Vi beklagar besvär – men nu projektet snart färdigt.

Raseborgs stad, samhällsteknik

Piia Nordström tfn 019 289 3852


19.07.2019 / Petra Louhimies

Nu kan ni ta er ut på en parkpromenad i Ekenäs centrum! Vi har skapat en promenadrutt som slingrar sig fram längs grönskande parker och stränder i gamla stan i Ekenäs. På vägen kan du beundra stadens planteringar samt sommarblommor i kruka och rabatt. Från promenadrutten kan man även göra avstickare till kyrkan, museet och biblioteket.

Sköna stunder i sommarvärmen önskar vi på Raseborgs stad????

Kartskylt på parkpromenaden i Ekenäs
Kartan över rutten hittas på kartställningar längs med rutten.
Karta över Ekenäs parkpromenad
Parkpromenaden går längs stranden och genom parker i Ekenäs.

19.07.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad utför kommunaltekniska arbeten på Bangatan i Karis under de kommande månaderna.

Trafikarrangemangen kommer att justeras enligt behov under arbetets gång. Vi strävar till att man inte skulle behöva stänga Bangatan helt och hållet, utan att trafiken skulle få löpa så normalt som möjligt trots byggarbetet.

Vi ber trafikanter att vara uppmärksamma och tackar för ett gott samarbete!

Bilaga: Bangatans trafikarrangemang

Trafikarrangemang under byggarbete i Karis

Ladda nerVisa

Raseborgs stad, samhällsteknik


9.07.2019 / Jennifer Gammals

Svara på enkäten och påverka planeringen av Stallörsparken och Norra hamnen.

Enkäten är öppen 10.7-23.8.2019. Enkäten hittar du här

Stallörsparken och området kring Norra hamnen hör till de mest centrala delarna i Ekenäs. Staden har som mål att höja trivseln på området och öka områdets dragningskraft. Med hjälp av den här enkäten utreds kommuninvånarnas och turisternas syn på området. Enkäten fungerar som bakgrundsmaterial till ändringen av detaljplanen för Stallörsparken och Norra hamnen. Enkäten utnyttjas också i utvecklingen av turismen och (gäst)hamnens funktioner.

För området har anhängiggjorts en detaljplan. Planens hemsida: https://old.raseborg.fi/bygga-och-bo/planlaggning/aktiva-planprojekt/detaljplaner/16813-stallorsparken-detaljplan

Kontaktinfo:

Raseborg stad, planläggning
planlaggning@raseborg.fi
Planläggningsingenjör Johanna Laaksonen, tel. 019 289 3846


27.06.2019 / Jennifer Gammals

Projektgruppen informerar 27.6:

Karis järnvägsbrons och resecentrets ibruktagning sker stegvis med början i september

På järnvägsbrons och resecentrets byggplats håller man som bäst på med tunnelns byggande. Efter att den färdigställts, är vi redan nära själva ibruktagande.

Området tas i bruk stegvis.

Den första viktiga etappen är lätt trafik på bron. Den lätta trafiken flyttas till den nya bron i början av september, att kunna ta bort den tillfälliga bron.

Resecentrets område kan sen byggas färdigt.

Också Bangatan genomgår sanering i början av hösten, vilket påverkar resecentrets ibruktagande något.

Allt som allt, färdigställande och överlåtande till trafiken sker i flere etapper under hösten. Festlig öppnande ordnas självklart!

Projektgruppen informerar trafikidkare och taxin skilt gällande tidtabeller med tanke på flyttning av verksamheten till det nya området.

Slutligen önskas alla trevlig sommar!

Projektgruppen för Karis järnvägsbro och resecenter

Trafikledsverket

Raseborgs stad

NRC Group Finland Oy


7.06.2019 / Petra Louhimies

På lördagen den 8.6 arrangeras motionsevenemanget Damernas egen 10 i Ekenäs. I och med evenemanget invigs också den nya friluftsleden mellan Ormnäs och Jägarbacken som nu står klar.

Brokonstruktion på friluftsleden mellan Ormnäs och Jägarbacken
Jägarbacken-Ormnäs karta

Friluftsleden är sammanlänkad med den befintliga lättrafikleden som går från Jägarbacken till Knipnäs. Framtidsvisionen är att fortsätta strandstråket så att den kunde sträcka sig enda till Estholmen.

Ormnäs-Estholmen framtidsvision

Ladda nerVisa

Läs mer om Damernas egen 10 på deras webbplats.


6.06.2019 / Petra Louhimies

Förverkligandet av Ekenäs skolområds gatuplan påbörjas nästa vecka fr.o.m. 3.6.2019. Planhelheten kommer att förverkligas etappvis inom 3-4 år. Under sommaren 2019 byggs Raseborgsvägens-Flemingsgatans rondell samt Flemingsgatans lättrafikleds första etapp mellan Björknäsgatan och Ladugårdsgatan. Ladugårdsgatan breddas samtidigt något.

Aktuella ändingar till trafikarrangemang bifogade.

Trafikplan skede 2

Ladda nerVisa

Vi beklagar olägenhet som projektet förorsakar. VI syftar på att ha projektet klart senast till skolstarten.

Huvudentreprenör A. Berglund Oy.

Mera information ges av

Piia Nordström, Raaseporin kaupunki tfn. 019 289 3852
Henrik Westerlund, Raaseporin kaupunki tfn. 019 289 3868
Robin Stenström, A. Berglund Oy, tfn. 0400 837376


31.05.2019 / Petra Louhimies

Många samlades för invigning på den nya bron längs med Banvallen i Åminnefors på tisdagen den 28.5.2019.

Den nya bron knyter samman den nya friluftsleden Banvallen från Karis till Fiskars.

Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls och turistchefen Ville Vuorelma var på plats.

Bron är ett samarbete mellan många parter.

Tekniska direktören Jan Gröndahl höjde en skål för den nya bron.

Stadsdirektören Ragnar Lundqvist höll tal.

Stefan Mutanen och Annika Pråhl från Sparbanksstifelsen i Karis-Pojo överräckte ett bidrag till Billnäs ryttare.

Brons initiativtagare Arja Aminoff fick äran att klippa banden.

Piia Nordström Ansvarig gatuchef i Raseborg testade den nya bron som är till för såväl fotgängare, cyklister som ryttare.

Här nedan hittar du en karta över friluftsleden som pdf.

Banvallens friluftsled – karta

Ladda nerVisa

15.05.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad, entreprenören NRC Group Finland Oy (f.d. VR Track Oy) och Trafikledsverket, dvs projektgruppen för ombyggnaden av Karis resecenter och järnvägsbro, vill fira att det nya resecentret och järnvägsbron snart står färdiga och arrangerar tillsammans en väggmålningstävling dvs. en muraltävling.

I tävlingen söker vi två verk. Den andra, rektangulär, förverkligas till tunnelns södra ända och den andra, tiotals meter långa triangulär verk, till resecentrets mur.

Tävlingen är alltså härmed öppnad! Förslagen ska lämnas in elektroniskt senast den 12.6.2019.

Om Du är över 18 år gammal och har färdigheter att förverkliga ett konstverk har Du nu din chans!

Material:

  • tävlingsbrev 15.5.2019
  • muralernas placering och mått
  • Resecentrets arkitektbilder
  • färgkarta

Muraltävlingens tävlingsbrev

Ladda nerVisa

Bilaga Mural på fasaden

Ladda nerVisa

Bilaga Mural i tunneln

Ladda nerVisa

Skiss på tak och trapphus

Ladda nerVisa

Skiss på placering av infotavlor i tunneln

Ladda nerVisa

Färgkarta

Ladda nerVisa

Tilläggsinformation om Karis resecenters muraltävling fås av

Raseborgs stad

kulturplanerare Sirpa Huusko tfn 019 289 2786, e-post sirpa.huusko@raseborg.fi

ansvarig gatuchef Piia Nordström tfn 019 289 3852 piia.nordstrom@raseborg.fi


9.05.2019 / Petra Louhimies

Pga Ekenäs energis fjärrvärmearbete på Kilavägen och Alingsåsgatan flyttas bussrutterna från Kilavägen till Ekenäsvägen och hållplatserna enligt bifogat karta. Trafiken förbi arbetsplatsen dirigeras tillfälligt med trafikljus. Blåbärsgatans stängt från Kilavägens håll.2.04.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad har förnyat 20 TiksPac-stationer på olika håll i staden. Hundägare kan använda kostnadsfria påsar för hundbajs i stadens olika parker och vid promenadstråk. Påsarna bör efter användningen slängas i allmänna eller egna sopkärl.

Stationerna förverkligas i samarbete med TiksPac som verkar i hela Norden inom miljö- och naturvårdsbranschen och tack vare lokala sponsorer som stöder konceptet om det rena publika rummet. Stationerna finns på 20 platser i Raseborg, se kartan här.

Parkenheten ansvarar för påfyllningen av påsarna och ifall att de är slut kan man ringa till numret angivet på stationen, tfn 019 289 2000 (växel), och be om att bli kopplad till parkenheten eller mejla till parken@raseborg.fi.


6.02.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad utför snöröjningsarbete på Björknäsgatan och Prästängsgatan fr.o.m. torsdagen 7.2.2019-

Det införs tillfälligt parkeringsförbud med flyttningsuppmaning på Björknäsgatans norra sida (röd färg) fr.o.m. to 7.2.2019. Snöröjning och transport av snö fortsätter och parkeringsförbud införs som följande på Björknäsgatans södra sida (blå sträck), efter det på Prästängsgatan på motsvarande sätt.

Bilarna som trots parkeringsförbud står på gatorna flyttas (flyttningsavgift).
Parkeringsförbudet hävs på varje gatuavsnitt efter arbetena färdigställts.

Med samarbetshälsning Samhällsteknik


1.02.2019 / Petra Louhimies

Snöavstjälpning för privata aktörer finns på följande platser:

Karis:
Bäljars industriområde, nedanför Romu Keinänens

Ekenäs:
Horsbäck, Västanbyvägen
Jägarbackens strandområde

**

OBSERVERA!
Hagen / Södra viken full
Flyet inte i bruk

Mera info fås av Johnny Jonsson, 019 289 3863


22.01.2019 / Petra Louhimies

Gator på många ställen, särskilt i Ekenäs, är för tillfälle trånga på grund av fastigheternas snöhögar som samlats på körbanan och trottoaren. Detta försvårar trafik och gatans vinterunderhåll t.ex. på Prästängsgatan och Björknäsgatan.

Fastighetägaren uppmanas vänligen avlägsna snöhögarna från gatan samt från gångbanan.

Raseborgs stad / samhällsteknik