Tiden och avgiften för vissa grannhöranden ändras

Tiden och avgiften för vissa grannhöranden ändras

31.03.2023 / Petra Louhimies

Tiden för grannhöranden i samband med undantagslov, avgörande av planeringsbehov och byggnadslov förlängs från två till tre veckor (21 dagar). Ändringen är i kraft genast. Ändringen görs på grund av att leveranstiderna på posten har blivit längre och vi vill säkerställa att alla grannar hinner svara innan tiden gått ut. Tiden är tre veckor även för grannhöranden som skickas utomlands.

Avgiften för grannhöranden i samband med undantagslov slopas

Ett grannhörande kan skötas av dig som söker lov eller av staden. I samband med ett undantagslov är grannhörandet i fortsättningen gratis och staden sköter gärna saken för dig. Vi hoppas att ändringen skall minska antalet ofullständiga och felaktiga grannhöranden och försnabba processen när vi bereder avgörande av planeringsbehov och undantagslov.

Märk att avgiften för grannhöranden i samband med bygglov och tillstånd för miljöåtgärder förblir den samma som tidigare. Avgiften är 62€ per fastighet om staden sköter saken. Du kan också i fortsättningen delge grannen själv, då tar vi förstås inte betalt.

Vad är ett grannhörande?

Då man söker om undantagslov, bygglov samt vissa tillstånd för miljöåtgärder som t.ex. trädfällningslov, skall man i de flesta fall göra ett så kallat grannhörande. Grannhörandet säkerställer att de närmaste grannarna vet vad som är på gång på tomten bredvid och kan kommentera det vid behov.


Gå vidare till e-tjänsten med stadens alla protokoll för att hitta beslutet som gjordes i Planläggningsnämnden 1.3.2023.

Läs mer om planläggningens taxor på sidan Undantagslov och bedömning av planeringsbehov.

Läs mer om byggnadstillsynens taxor på sidan Byggnadstillsynens taxor.

Läs mer om miljöbyråns taxor på sidan Blanketter, taxor och tillsynsplan.


11.01.2023 / Petra Louhimies

I Raseborg godkändes i november en bilaga till stadens miljöskyddsföreskrifter, med regler och anvisningar om vatten från byggarbetsplatser.

De senaste åren har medvetenheten ökat om den negativa inverkan på miljön från skräp, partiklar och skadliga ämnen som spolas ut i vattendrag med dagvatten. Allt fler våtmarker byggs för att bromsa läckaget av näring från land. Också vatten från olika byggarbetsplatser kan förorsaka stor skada, även om vattenflödet är tillfälligt, berättar miljöinspektör Monica Österblad.

Grusväg med öppet dike
Erosionskydd saknas, partiklar spolas ut
Så här kan det se ut då erosionsskydd saknas, en stor mängd partiklar spolas i väg.

De nya reglerna som miljö- och byggnadsnämnden fastställt ska nu följas vid så gott som alla byggprojekt i Raseborg.

Det här betyder i praktiken att alla byggprojekt som påverkar ytvatten ska beakta de nya reglerna. De gäller hus- och markbyggen, rivningar och saneringar, sprängning, bergsborrning med mera, förklarar miljöchef Maria M Eriksson.

I korthet handlar de nya reglerna om att tänka efter innan man påbörjar ett projekt samt att göra upp en plan om projektet inverkar på ytvattnet.

 • Att tänka på innan projektet påbörjas:
  • Kan projektet förorsaka att partiklar (slam) eller andra skadliga ämnen (gifter, olja, skräp) spolas ut från området?
  • Vart, hur mycket?
  • Finns här känsliga vattendrag eller annan känslig natur som kan ta skada
  • Finns det dagvattensystem eller diken som kan stockas?

 • Om projektet kan inverka på ytvattnet: gör upp en plan. Det här kan behöva beaktas:
  • Hur minimera påverkan?
  • Rinner det vatten genom området, eller uppstår vattnet på området?
  • Kan man lämna en skyddszon av växtlighet nära vattendrag?
  • Behöver det byggas sedimenteringsbassänger eller annan filtrering?
  • Behövs erosionsskydd?
  • Behöver dagvattenbrunnar skyddas för att inte slamma igen?
  • Hur följer man upp att åtgärderna är tillräckliga?
 • Förverkliga skyddsåtgärderna innan projektet påbörjas. Till exempel:
  • Gör anvisningar/planera för placering av ytjordar, jordmassor (inte i närheten av vattendrag/diken).
  • Planera körrutter som undviker diken (eller bygg en torr överfart).
  • Undvik att komprimera hela området med tunga maskiner – marken absorberar då vatten sämre. Spara skyddszoner i närheten av vattendrag.
  • Bygg sedimenteringsbassänger, dammar och erosionsskydd i god tid.

Anvisningen gällande dagvatten för byggarbetsplatser finns på stadens webbplats. Längst ner på sidan finns också en länk till en finskspråkig guide med mera praktisk information.

Det kan också vara värt att ta en titt på miljöskyddsföreskrifterna, som trädde i kraft i mars 2021, och gäller alla som bor och verkar i Raseborg, med undantag för verksamhet som regleras av miljötillstånd. Här finns regler om bland annat oljecisterner, avlopp på glesbygden, småskalig återvinning av betongkross i markbyggnad, tvätt av fordon och båtar, med mera. Dessutom finns här regler om buller, något som tidigare fanns i städernas ordningsstadgor. De avskaffades för 20 år sedan och ersattes med ordningslagen, men de frågas fortfarande flitigt efter, tipsar Monica Österblad.

Att de nya reglerna och anvisningarna tas i beaktande i byggprojekt är ett samarbete mellan stadens olika enheter inom den tekniska sektorn. I praktiken kan byggnadstillsynen vid behov lägga med villkor i bygglov, samma gäller samhällstekniska enheten vid offertförfrågningar för markbyggnadsprojekt.

Både våra kollegor och projektansvariga som har funderingar kan vända sig till miljöenheten för att få råd och tips om hur man tar de nya reglerna i beaktande i sina byggprojekt, tillägger Österblad.


14.04.2022 / Petra Louhimies

I nyaste numret av Kivestä muuramalla -tidning presenteras ett intressant byggprojekt i Raseborg; Villa Bergola, en fritidsbostad i vackert landskap, med fascinerande fasad. Topparkitekterna berömmer samarbetet med både kunden, Raseborgs stads byggnadstillsyn och byggarna. Du kan läsa artikeln och se på bilderna (på finska) via denna länk.


1.02.2019 / Petra Louhimies

Vi är på skolning 7 och 8.2.2019.