Välfärdsområdets invånarafton må 22.4.2024 kl. 18

Välfärdsområdets invånarafton må 22.4.2024 kl. 18

15.04.2024 / Petra Louhimies

Västra Nylands välfärdsområde ordnar en invånarafton där ett utkast till hur servicenätverket ska se ut i framtiden presenteras. Man kan bekanta sig med förslagsutkastet på förhand på välfärdsområdets webbplats (extern länk).

Invånarmötet i Raseborgs ordnas måndagen den 22 april kl. 18 i f.d. sjukvårdsskolan, Raseborgsvägen 5 i Ekenäs.

Kaffeserveringen börjar kl. 17.30, ingen förhandsanmälan behövs.


19.10.2023 / Petra Louhimies

Västra Nylands välfärdsområde utlyser ansökan om organisationsunderstöd för de understöd som betalas 2024. Under ansökningsomgången hösten 2023 utlyses allmänt understöd och partnerskapsunderstöd.

Ansökningstid: 9.10.-3.11.2023 kl. 15:45

Mer information och ansökningsinstruktioner hittar du på välfärdsområdets webbplats (extern länk).


18.10.2023 / Petra Louhimies

Tidsbokning för säsongsvaccineringarna öppnades 19.10.2023. Tider kan bokas i första hand via välfärdsområdets webbtjänst (extern länk), eller per telefon 019 289 3141, vardagar kl. 9-14.

Säsongsvaccinationer ges från och med november. Under vintern 2023–2024 omfattar säsongsvaccinen säsongsinfluensavaccinet och en boosterdos av coronavaccinet. Samma tidsbokning gäller både för säsongsinfluensa och corona. Dessutom kan du samtidigt få pneumokockvaccin om du tillhör dess målgrupp. Du behöver alltså inte boka tre olika vaccinationstider.

Mer information på välfärdsområdets webbplats (extern länk).


8.05.2023 / Petra Louhimies

Datorerna på Ekenäs hälsovårdscentral byts ut till välfärdsområdets datorer under tiden 10.5-11.5.23. Vi önskar att man vid icke-brådskande ärenden tar kontakt med hälsostationen först under följande vecka.


20.04.2023 / Barbro Österman

Hurdana tjänster ordnas i framtidens Västra Nylands välfärdsområde?

I Västra Nyland planeras nu framtidens välfärdsområde – vilka principer välfärdsområdet kommer att använda för att organisera och förnya invånarnas social-, hälso- och räddningstjänster de kommande åren.

Västra Nylands välfärdsområde inbjuder alla invånare att delta i planeringen av framtidens social-, hälso- och räddningstjänster.

Vad tycker du bör beaktas i välfärdsområdets tjänster i framtiden?

Läs mer om servicestrategin (extern länk): Strategin för Västra Nylands välfärdsområde | Västra Nylands välfärdsområde
30.12.2022 / Petra Louhimies

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde vid ingången av 2023. Tjänsterna finns på samma bekanta ställe som tidigare. Telefonnumren och e-postadresserna till tjänsterna ändras stegvis.

Du hittar de uppdaterade uppgifterna på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats på adressen www.luvn.fi/sv.

Källan till följande information är Västra Nylands välfärdsområde, www.luvn.fi

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från 1.1.2023 för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Ur invånarnas och personalens perspektiv bevaras en stor del helt oförändrat. Tjänsterna fås från samma bekanta ställe som tidigare. Notera dock att det vid årsskiftet kan förekomma tillfälliga dröjsmål och störningar i vissa tjänster. 

Det finns fem serviceområden i välfärdsområde: 

 • tjänster för äldre 
 • tjänster för barn, unga och familjer 
 • gemensamma social- och hälsovårdstjänster 
 • funktionshinderservice och 
 • Västra Nylands räddningsverk. 

Vad förblir oförändrat?  

 • Tjänsterna för invånarna produceras på samma sätt som hittills. 
 • De digitala tjänsterna kan användas av invånarna på samma sätt som i nuläget. 
 • Under övergången hänvisas klienterna i icke-brådskande ärenden huvudsakligen till tjänster i den egna kommunens område. 
 • Servicesedlarna bevaras som ett alternativ i produktionen av tjänster i välfärdsområdet. 
 • I början av 2023 används i huvudsak de nuvarande klient- och patientdatasystemen. 
 • Psykolog- och kuratorstjänsterna ordnas även i fortsättningen i läroanstalterna. 
 • Brådskande hälsovårdstjänster fås från välfärdsområdets samtliga hälsostationer. 
 • Räddningsväsendets tjänster förblir oförändrade, likaså de frivilliga brandkårernas verksamhet. 
 • Nödcentralsverksamheten förändras inte – det allmänna nödnumret är 112. 

De viktigaste förändringarna 

De viktigaste förändringarna inom den närmaste framtiden ur invånarnas perspektiv är: 

 • Telefonnumren för tjänsterna som klienterna använder kommer att ändras stegvis. 
 • Tjänsterna finns i fortsättningen på webbplatsen www.luvn.fi på finska och svenska samt på engelska. 
 • Invånarna kommer att ha enhetliga klientavgifter inom social- och hälsovården samt kriterier för beviljande av understöd. Klientavgifterna har föreskrivits i lagen och avgifterna anpassas till betalningsförmågan. Besluten om klientavgifterna fattas i december.  
 • Seniorinfo har öppnat 20.12 – information och stöd från ett ställe. Raseborg hör till det västra området (tillsammans med Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Sjundeå och Vichtis). Seniorinfo betjänar på nummer 029 1512 280.

Ändringar i kundservicenumren 

 • Vid övergången till välfärdsområdet byts telefonnumren som börjar med 09 och 019 ut till ett telefonnummer som börjar med 029 151. 
 • I välfärdsområdet införs ett enhetligt system för kundservicesamtal. 
 • Användningen av de gamla systemen och telefonnumren upphör när det nya telefonsystemet införs. Övergången till det nya systemet sker stegvis och per servicelinje.  
 • Invånarna som ringer till ett kundservicenummer ringer i fortsättningen till ett nytt nummer. De gamla numren kommer att ha meddelandet ”vårt nummer har ändrats” vid tidpunkten för övergången. 
 • De nya telefonnumren kommuniceras till invånarna i första hand via webbplatsen luvn.fi

Vilket ställe ska jag kontakta nästa år om jag insjuknar?  

Du kan kontakta hälsostationen på samma sätt som tidigare. Telefonnumren ändras stegvis från och med början av 2023. Välfärdsområdet informerar om den stegvisa förändringen av telefonnumren på webbplatsen www.luvn.fi samt genom inspelningar på det gamla telefonnumret som hänvisar till det nya numret. 

Jag har bokat en tid till hälsovårdarens mottagning, bevaras den?  

Ja, alla nuvarande tjänster och tidsbokningar bevaras oförändrade efter årsskiftet. 

Information och kommunikation om välfärdsområdet

Du får information om välfärdsområdet genom följande kanaler:

Webbplats

Sociala medier

Nyhetsbrev


12.08.2022 / Petra Louhimies
En tecknad bild, person med en dator i famnen och en annan person med en telefon i handen, i bakgrunden ett frågeformulär.

Välfärdsområdets strategiarbete har inletts och i detta skede vill vi höra dina tankar om värderingarna och tyngdpunkterna i verksamheten inom Västra Nylands välfärdsområde.

Enkätens resultat utnyttjas i strategiarbetet. Dina svar är därför mycket viktiga, eftersom strategin kommer att vara det viktigaste verktyget i utvecklingen av välfärdsområdets tjänster och ledningen av dess verksamhet.

Vi ber dig att svara senast den 26 augusti 2022. Bland de invånare och arbetstagare som besvarat enkäten utlottas Finnkinos biobiljetter. Om du vill delta i utlottningen, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten.

Svara på enkäten via denna länk.(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde

Den riksomfattande reformen av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet pågår, och från och med den 1 januari 2023 ansvarar Västra Nylands välfärdsområde för anordnandet av dessa tjänster. I fortsättningen kommer välfärdsområdet att ansvara för samma social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendets tjänster som kommunerna anordnar för närvarande.

Västra Nylands välfärdsområde skapas tillsammans med invånarna, arbetstagarna, organisationerna och andra aktörer inom välfärdsområdet. Välfärdsområdets mål är att så bra som möjligt betjäna invånarna inom sitt område både under reformens övergångsskede och på lång sikt.