Sanering av Kanaltorget

Sanering av Kanaltorget

17.05.2024 / Petra Louhimies

Raseborgs Vatten och Raseborgs stad sanerar ledningsnätet och gatan i Kanaltorget. Arbetet inleds vid Centralgatan varefter de fortsätter på Bangatan. Saneringen omfattar inte tomtanslutningar. Uppskattad entreprenadstid: 29.04-28.06.2024. Vi beklagar störningen.   

Tilläggsinformation ger:

Raseborgs Vatten / Mats Gerkman 019 289 2316

Raseborgs stad / Tatu Troberg        019 289 2530

Planering av trafik_2024_04_24

Ladda nerVisa

Driftstörningar och planerade arbeten – Raseborg


23.02.2024 / Petra Louhimies

Uppdatering 26.2.2024

Vattnet från Ekerö fyller åter kvalitetsmålen och kokningsuppmaningen från fredag upphävs!


Meddelande från fredagen 23.2.2024

Vid rutinprovtagning har framkommit, att det i utgående vatten från Ekerö vattentag i Ekenäs fanns ca 2 800 cfu/ml heterotrofa bakterier. Mängden avviker från den normala nivån och utgör därmed en avvikelse från kvalitetsrekommendationerna. Koliforma bakterier, som skulle tyda på avföringskontaminering har inte konstaterats. Vattnet från Ekerö vattentag blandas med annat vatten i vattennätet, så det är svårt att säga exakt hur stora avvikelser från rekommendationerna det är fråga om för enskilda användare. Raseborgs vatten skickar ännu idag ut SMS om situationen till användare närmast Ekerö vattentag.

Användare i Dragsvik-Langansböle-Horsbäck-området uppmanas för säkerhets skull koka hushållsvattnet. Nya prov tas ännu idag och resultaten väntas bli färdiga under kommande måndag, 26.2.2024. Raseborgs vatten spolar också i ledningsnätet för säkerhets skull.

Ytterligare information ges måndagen den 26.2.2024.


24.11.2023 / Barbro Österman

Raseborgs stad deltar i FN:s internationella kampanj Orange Day (orange dagar) som uppmärksammar och manifesterar mot våld mot kvinnor. I samband med Orange Day lyser vi upp Karis vattentorn i orange under helgen 24-26.11.2023.

Läs mer om Orange Day-kampanjen!

Karis vattentorn.
Karis vattentorn i regnbågens färger Pride-veckan till ära i september 2021.
Fotograf: Andreas Weckström.19.10.2022 / Martina Rosenqvist

Raseborgs Vatten ordnar invånarinfo kring sitt saneringsprogram, som handlar om att sanera både vatten- & avloppsledningar. Vid informationstillfällena får invånarna tilläggsuppgifter kring var och när saneringarna kommer att genomföras.

Infotillfällena ordnas här:

Ekenäs
Tidpunkt: 26.10 kl.18.00
Plats: f.d Sjukvårdsskolans auditorium, Raseborgsvägen 5, 10600 Ekenäs.

Karis
Tidpunkt: 02.11.2022 kl.18.00
Plats: TryckeriTeatern (Kulturhuset Fokus), Dalgatan 4, 10300 Karis.

Info kommer att finnas senare även på Raseborgs Vattens webbsidor.


9.09.2022 / Petra Louhimies

Centralgatan mellan Dalgatan och Köpmansgatan kommer att saneras. Bärlager samt asfaltyta förnyas och vatten-, avlopps- och dagvattenledningar saneras.

Arbetet påbörjas vecka 37 och slutförs i november.

Entreprenör är A. Berglund Ab. På området finns tillfälliga trafikarrangemang.

Vi beklagar olägenhet och störning som detta förorsakar.


6.06.2022 / Monica Mannström

Big Wet konstnärsgruppen ordnar i sommar en utställning i Karis vattentorn, samtidigt kan man bekanta sig med vattentornet.

Alla varmt välkomna att besöka utställningen!23.12.2021 / Monica Mannström

Delta i kampanjen Skinktricket/Kinkkutemppu och återvinn fettet till bränsle! Insamlingstiden är 17.12.2021–7.1.2022. Närmare anvisningar och städernas insamlingsställen finns på adressen kinkkutemppu.com

Stekfettet  hör inte hemma i avloppet!

Skinktricket

1.12.2021 / Monica Mannström

Broschyren ”Vet du vad som döljer sig under din gräsmatta” är en allmän infobroschyr som sammanställts av Vattenverksföreningen – Vesilaitosyhdistys VVY.

Gamla tomtledningar är en risk – vad lönar det sig att göra?

broschyr_Vet du vad som döljder sig under din gräsmatta

Ladda nerVisa


19.11.2021 / Monica Mannström

Projektchef

(arbetsnyckel 396291)

samt en

Arbetsledare

(arbetsnyckel 396239)

Mer information om de båda befattningarna finns på www.kuntarekry.fi Sök med arbetsnyckel.

Sänd in din ansökan senast 10.12.2021 kl. 12:00. Ansökningarna görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi

Vid frågor kontakta direktör Klara Eklund 019 289 2303


12.10.2021 / Monica Mannström

Det uppstod en vattenläcka i Bäljars i Karis på tisdag morgon 12.10.2021 och Raseborgs Vatten var tvungen att stänga vattentillförseln. På grund av läckan är vattendistributionen stängd i delar av Bäljars. Reparationsarbeten pågår.

Raseborgs Vatten beklagar olägenheten som detta medför.


12.07.2021 / Petra Louhimies

Det uppstod en vattenläcka på Malmgatan i Karis på måndag förmiddag 12.7.2021 och Raseborgs Vatten var tvungen att stänga vattentillförseln. På grund av läckan är vattendistributionen stängd i delar av Karis centrum. Reparationsarbeten pågår. Raseborgs Vatten beklagar olägenheten som detta medför.


28.06.2021 / Monica Mannström

Raseborgs Vatten utför sanering av kommunaltekniken på Brunnsgatan och i korsningen av Gustav Wasas gata och Brunnsgatan under sommaren 2021. Se avbrottskartan.

För att arbetet tryggt skall kunna utföras kommer genomfartstrafik på dessa gator tillfälligt att vara förbjudet.

Vi beklagar olägenheterna och störningen som detta medför.

Raseborgs Vatten


15.06.2021 / Monica Mannström

Direktionen har godkänt de uppdaterade allmänna leveransvillkoren vid sitt möte 20.4.2021.

De uppdaterade villkoren ändrar inte på affärsverket Raseborgs Vattens praxis utan innebär främst tillägg av sådant som fattats från tidigare villkor, t ex e-faktura samt avloppsvattenhanteringen av dagvatten.

Vattentjanstverkets_allmanna_leveransvillkor_RV

Ladda nerVisa

14.01.2021 / Monica Mannström

I början av år 2020 gjorde affärsverket Raseborgs Vatten en riskbedömning av sin vattendistributionsverksamhet. Riskbedömningen är gjord enligt Water Safety Plan-principen genom att använda program-met wspssp.fi. Water Safety Plan-principen rekommenderas av Världshälsoorganisationen WHO. Alla delområden av verksamheten, så som grundvattnets bildningsområden, vattentäkter, vattenbehandling, vattendistributionsområden och vatten-reservoarer, gicks konsekvent igenom.

I samband med denna riskgranskning gjordes ett åtgärdsprogram enligt hushållsvattenförordningens uppdatering 683/2017. I åtgärdsprogrammet ingår de mest betydande riskerna samt tidtabell för när riskerna skall åtgärdas och vem som ansvarar för att de åtgärdas. Med hjälp av riskbedömningen kan man styra åtgärderna till de största riskerna först, vilket annars kan vara svårt eftersom Raseborgs Vatten har mycket verksamhet på ett stort område. Med detta åtgärdsprogram försäkrar man att riskhanteringsåtgärderna är tillräckliga samt att de förverkligas. Med ungefär 3 års mellanrum skall åtgärdsprogrammet granskas och uppdateras.

Raseborgs Vatten har vattentäktsverksamhet på tolv olika grundvattenområden. Detta garanterar å ena sidan att det finns tillräckligt med vatten samt god beredskap, å andra sidan blir utmaningarna större då det gäller hanteringen av grundvattnets kvalitetsrisker. För alla grundvattenområden har det ännu inte gjorts upp skyddsplaner. Grundvattenbildningens riskhantering hör huvudsakligen inte till vattenverkets verksamhet. Av denna orsak är Raseborgs Vattens viktigaste riskhanteringsåtgärd då det gäller grundvattenområden både att främja uppgörandet av skyddsplaner som saknas och att främja uppdaterandet av befintliga skyddsplaner.

Raseborgs Vattens riskbedömning WSP godkändes av Sydspetsens miljöhälsa 10.6.2020. Under år 2020 har de första åtgärderna enligt WSP:ns åtgärdsprogram påbörjats.


17.12.2020 / Monica Mannström
Från fett till biobränsel

Skinkfetts-kampanjen utmanar igen att samla in stekfett. Förra året deltog 200 000 hushåll, i år är målet 250 000.

Vad betyder Skinkfetts-kampanjen?

Finländarna äter varje jul ungefär 7 miljoner kg skinka. Vid tillagningen av skinkan skapas i hushållen en stor mängd fettavfall. För att undvika att avloppsrören stockas skall stekfettet absolut inte hällas i avloppet. Det lönar sig att föra stekfettet till återvinning så kan det utnyttjas på ett lämpligt sätt.

Skinkfetts-kampanjen är ett gemensamt projekt som Kemiindustrin initierat. Konsumenterna kan föra julens matfettsavfall till insamlingspunkter och av det tillverkas Neste MY förnybar diesel på Nestes raffinaderi i Borgå. Med stekfettet från en skinka kan man köra personbil t.o.m 3 kilometer.

I Raseborg kan stekfettet föras till K-Supermarket Ekenäs, Järnvägsgatan 19 och K-Market Mustio, Askersvägen 44

GÖR SÅ HÄR:

  1. Öppna och skölj en tom paffburk. Inte glas, plast eller metall!
  2. Häll stekfettet försiktigt i burken.
  3. Slut burken t.ex med tejp.
  4. Låt fettet svalna och för den till närmaste insamlingspunkt 18.12.2020–8.1.2021.

Mer info: www.kinkkutemppu.com


23.11.2020 / Monica Mannström

Raseborgs Vatten har låtit göra upp en generalplan för en förbindelsevattenledning och ett överföringsavlopp (tryckavlopp) på avsnittet Hangövägen–Snappertuna. Planen har utarbetats av Sweco Infra & Rail Oy.

Ifall linjen byggs kommer Raseborgs Vattens verksamhetsområde att utvidgas till området för den nya vattenförsörjningslinjen.

Presentationen kan du se här nedan

Presentation: Finnäs förbindelseledning

Ladda nerVisa

Ytterligare upplysningar ges av Raseborgs Vattens driftchef, Guy Westerholm (tfn 019-289 2340), och av projektchef Heikki Pärnä vid Sweco Infra & Rail Oy (tfn 050-316 0156).


31.07.2020 / Monica Mannström

Raseborgs Vatten har skickat ut begäran om mätarställningar till hushåll i Pojo-Fiskars området samt till de västra delarna av Ekenäs.

Leta rätt på din vattenmätare och anmäl mätarens siffror till oss senast 14.8. Enklast gör du det på nätet via Förbrukningsweb-tjänsten. I tjänsten hittar du också dina förbrukningsrapporter och -prognoser och kan lätt följa upp din vattenförbrukning.

Modell på vattenmätare


6.03.2020 / Petra Louhimies

Det nyligen sanerade Karis vattentorn har fått rgb-w LED belysning som kan justeras med cirka 16 miljoner olika färgkombinationer!

” Vi ville göra något speciellt för att visa det nysanerade vattentornet och samtidigt skapa någonting lite nytt i Raseborg. Inom vattenverket har vi tidigare märkt intresse för det här; nya vattentornet i Ekenäs belyses också ibland med annan färg än vitt för att uppmärksamma något speciellt. Och att lysa upp byggnader är ju en trend som finns på många håll i världen,

berättar Klara Eklund, direktör för Raseborgs Vatten, om idén.

Karis vattentorn i tre olika färger
Bild: Andreas Talling, Ekenäs Energi

Oftast ska tornet belysas i naturligt vitt men på speciella dagar är det tänkt att vattentornet får bada i färg! Nu tar Raseborgs Vatten gärna emot idéer till när och hur belysningen kunde användas. På Facebook får invånarna nu berätta vilka dagar som vi borde uppmärksamma och i hurdana färger! Bland alla som kommenterat lottas ut två paket belysning i form av Desico-blockljus i tre olika färger!

Tävlingsregler:

  • Bland alla som skrivit en kommentar under tävlingsinlägget på Raseborgs Facebooksida lottas ut två (2) paket Desico-blockljus i tre olika färger.
  • Tävlingstid t.o.m måndagen 9.3.2020 kl. 15
  • Vinnarna meddelas och kontaktas via Facebook.
  • Prisets sammanlagda värde ca. 25 euro, vinsten kan inte bytas ut mot pengar.
  • Kampanjen är inte på något sätt sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Facebook.