Social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023!

Social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023!

30.12.2022 / Petra Louhimies

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde vid ingången av 2023. Tjänsterna finns på samma bekanta ställe som tidigare. Telefonnumren och e-postadresserna till tjänsterna ändras stegvis.

Du hittar de uppdaterade uppgifterna på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats på adressen www.luvn.fi/sv.

Källan till följande information är Västra Nylands välfärdsområde, www.luvn.fi

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från 1.1.2023 för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Ur invånarnas och personalens perspektiv bevaras en stor del helt oförändrat. Tjänsterna fås från samma bekanta ställe som tidigare. Notera dock att det vid årsskiftet kan förekomma tillfälliga dröjsmål och störningar i vissa tjänster. 

Det finns fem serviceområden i välfärdsområde: 

 • tjänster för äldre 
 • tjänster för barn, unga och familjer 
 • gemensamma social- och hälsovårdstjänster 
 • funktionshinderservice och 
 • Västra Nylands räddningsverk. 

Vad förblir oförändrat?  

 • Tjänsterna för invånarna produceras på samma sätt som hittills. 
 • De digitala tjänsterna kan användas av invånarna på samma sätt som i nuläget. 
 • Under övergången hänvisas klienterna i icke-brådskande ärenden huvudsakligen till tjänster i den egna kommunens område. 
 • Servicesedlarna bevaras som ett alternativ i produktionen av tjänster i välfärdsområdet. 
 • I början av 2023 används i huvudsak de nuvarande klient- och patientdatasystemen. 
 • Psykolog- och kuratorstjänsterna ordnas även i fortsättningen i läroanstalterna. 
 • Brådskande hälsovårdstjänster fås från välfärdsområdets samtliga hälsostationer. 
 • Räddningsväsendets tjänster förblir oförändrade, likaså de frivilliga brandkårernas verksamhet. 
 • Nödcentralsverksamheten förändras inte – det allmänna nödnumret är 112. 

De viktigaste förändringarna 

De viktigaste förändringarna inom den närmaste framtiden ur invånarnas perspektiv är: 

 • Telefonnumren för tjänsterna som klienterna använder kommer att ändras stegvis. 
 • Tjänsterna finns i fortsättningen på webbplatsen www.luvn.fi på finska och svenska samt på engelska. 
 • Invånarna kommer att ha enhetliga klientavgifter inom social- och hälsovården samt kriterier för beviljande av understöd. Klientavgifterna har föreskrivits i lagen och avgifterna anpassas till betalningsförmågan. Besluten om klientavgifterna fattas i december.  
 • Seniorinfo har öppnat 20.12 – information och stöd från ett ställe. Raseborg hör till det västra området (tillsammans med Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Sjundeå och Vichtis). Seniorinfo betjänar på nummer 029 1512 280.

Ändringar i kundservicenumren 

 • Vid övergången till välfärdsområdet byts telefonnumren som börjar med 09 och 019 ut till ett telefonnummer som börjar med 029 151. 
 • I välfärdsområdet införs ett enhetligt system för kundservicesamtal. 
 • Användningen av de gamla systemen och telefonnumren upphör när det nya telefonsystemet införs. Övergången till det nya systemet sker stegvis och per servicelinje.  
 • Invånarna som ringer till ett kundservicenummer ringer i fortsättningen till ett nytt nummer. De gamla numren kommer att ha meddelandet ”vårt nummer har ändrats” vid tidpunkten för övergången. 
 • De nya telefonnumren kommuniceras till invånarna i första hand via webbplatsen luvn.fi

Vilket ställe ska jag kontakta nästa år om jag insjuknar?  

Du kan kontakta hälsostationen på samma sätt som tidigare. Telefonnumren ändras stegvis från och med början av 2023. Välfärdsområdet informerar om den stegvisa förändringen av telefonnumren på webbplatsen www.luvn.fi samt genom inspelningar på det gamla telefonnumret som hänvisar till det nya numret. 

Jag har bokat en tid till hälsovårdarens mottagning, bevaras den?  

Ja, alla nuvarande tjänster och tidsbokningar bevaras oförändrade efter årsskiftet. 

Information och kommunikation om välfärdsområdet

Du får information om välfärdsområdet genom följande kanaler:

Webbplats

Sociala medier

Nyhetsbrev


29.04.2022 / Petra Louhimies

Färdtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning i Västra Nyland planeras just nu.

En enkät har öppnats för invånarna i området. I enkäten ber vi dig berätta om önskemål kring den nya färdtjänsten. Enkäten är öppen 22.4–3.5. Du kommer till enkäten via denna länk. (extern länk)

Resultaten av enkäten utnyttjas vid beredningen av färdtjänsten.

Beredningen av upphandlingen av färdtjänst har inletts tillsammans med klienterna (på finska).(extern länk)22.02.2022 / Petra Louhimies

Svara på enketen och påverka!

Funderar du på hur de svenskspråkiga tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer att ordnas i framtiden? Social- och hälsovårdsreformen innebär att välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023 och samtidigt upphör samkommunerna Kårkullas och Etevas verksamhet. I projektet KEPA Nyland bereds omorganiseringen av både den finsk- och svenskspråkiga specialomsorgen i hela Nyland.

På vilket sätt borde tjänsterna ordnas i framtiden så att de svarar på din familjs behov? Vad är viktigt för dig och din familj? Nu kan du påverka framtidens specialomsorg genom att svara på en kort enkät som tar enbart några minuter att besvara.

Svara på enkäten senast 9.3 på adressen:

https://link.webropolsurveys.com/S/56C968F352A6F743

Tack för ditt svar, din åsikt är viktig för oss!

Med vänlig hälsning,

Tiina Hannikainen
projektexpert, KEPA Uusimaa
tiina.hannikainen@espoo.fi


31.01.2022 / Petra Louhimies

Hälsomyndigheterna rekommenderar att man tar coronavaccin. Vaccinet skyddar inte bara arbetstagaren själv, utan också hans eller hennes nära anhöriga, arbetskamrater och personer som ska assisteras. Tidigare har det i sista hand alltid varit frivilligt för assistenter att ta vaccin.

Lagen om smittsamma sjukdomar har dock nu tillfälligt ändrats genom ett tillägg av en ny paragraf 48 a, som också gäller coronavaccinationer. Lagändringen är i kraft 1.1–31.12.2022, övergångsperioden för ikraftträdandet pågår till och med 31.1.2022. Lagändringen gäller också service inom personlig assistans.

I och med lagändringen ska en personlig assistent som i närkontakt assisterar en funktionshindrad person som hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom i princip antingen ha:

 • ett skydd till följd av coronavaccinet eller
 • ett skydd mot COVID-19 till följd av en laboratorieverifierad sjukdom som han eller hon haft högst 6 månader tidigare.

Arbetsgivaren får bara av särskilda skäl anlita en person som inte uppfyller dessa förutsättningar som assistent.

I fortsättningen ska den personliga assistenten (eller den som söker arbete inom personlig assistans) uppvisa en redogörelse för sitt skydd mot COVID-19 för sin funktionshindrade arbetsgivare som hör till en riskgrupp. Arbetsgivaren får begära skriftliga redogörelser för vaccinationer och/eller sjukdomar av assistenten.  Om arbetstagaren inte har ovannämnt skydd mot COVID-19 kan situationen leda till att lönebetalningen avbryts.

Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/riskgrupper-for-allvarlig-coronavirussjukdom

Heta-liittos anvisningar


29.10.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad har upphandlat handikappservice- och socialvårdslagens färdtjänst och beställningsförmedlingen tillsammans med Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Sjundeå kommun (inklusive Ingå kommun) och Lojo. Avtalsperioden och förändringarna träder i kraft måndagen den 1.11.2021. Färdtjänsten sköts från och med nu av Menevä Oy och Lähitaksi Oy. Det nya systemet strävar till att förbättra tillgången av taxi på glesbygden, genom att erbjuda taxiföretagen en tillkörningsersättning på specifika områden. På grund av förändringar i klientavgiftslagen faktureras självrisken för färdtjänstresorna i fortsättningen månatligen till klienten, till skillnad från direkt betalning i taxin.  

Infobrev till färdtjänstkunder 20.10.2021

Ladda nerVisa


13.09.2021 / Petra Louhimies

Tillsammans med de västnyländska kommunerna ordnas det nu TEAMS-träffar för familjevårdare, stödfamiljer och stödpersoner i Västra Nyland fredagen den 8.10 kl. 14.00 och den 12.11 kl. 10.00.

Ni som fungerar som stödperson via Handikappservicen i Raseborg har alltså nu möjligheten att delta, få kamratstöd, utbyta tankar och idéer med andra stödpersoner i regionen. (Ett finskt tillfälle ordnas skilt.)

För att kunna delta i våra Teams-träffar, och du inte redan fått informationen till din e-post, behöver du anmäla dig per e-post till rebecka.aakula@raseborg.fi.

När du anmäler ditt intresse per e-post, får du som svar en teams-länk till träffarna.

Därmed är det bara att koppla upp sig till den träff som passar en bäst. Tanken med träffarna är att höra hur det är med er som fungerar som stöd i vardagen, att ni denna väg kan få handledning och stöd och samtidigt kan utbyta erfarenheter med andra familjevårdare, stödfamiljer samt stödpersoner. Om vi blir många deltagare är det även möjligt att dela in oss i mindre grupper. Funderar ni över någonting, behöver ni hjälp med att koppla upp er till Teams-mötet så är det bra att vara i kontakt per telefon, mobil 040 7628399.

Från Familjecenter i Raseborg deltar socialhandledare Tobias Lindholm, tel. 019 289 3055.

Välkomna med!

Rebecka Aakula
socialhandledare
Raseborgsvägen 37, Torpet
10650 Ekenäs
Telefon: 019 289 2228
(telefontid kl. 9-10, inte tisdagar)
rebecka.aakula@raseborg.fi


27.08.2021 / Petra Louhimies

Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barnet ungdomen eller personen med funktionsnedsättning, som kan ha nytta av en utomstående vuxens tid och uppmärksamhet. Du är för barnet/ungdomen en trygg och pålitlig vuxen, som har tid att lyssna, hitta på saker tillsammans och samtidigt fungera som en vuxen förebild.

Personer, som är 18 år fyllda, med en balanserad livssituation och som har möjlighet att förbinda sig till verksamheten kan ansöka om att bli stödfamilj eller stödperson. För mer information om verksamheten inom familjecentret klicka här samt verksamheten inom handikappservice klicka här.

Om du blev intresserad, kom med på utbildningen för stödfamiljer och stödpersoner i höst!

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner ordnas enligt följande:

Lördag 20.11.2021 live träff i Ekenäs kl. 10.00-15.00 (Vi bjuder på brunch och kaffe)

Torsdag 25.11.2021 kl. 17.00-19.30 på distans

Torsdag 2.12.2021 kl. 17.00-19.30 på distans


Ta kontakt och anmäl dig till kursen senast 5.11.2021!

Raseborgs familjecenter:
socialhandledare Tobias Lindholm 019 289 3055 /
tobias.lindholm@raseborg.fi
Raseborgs handikappservice:
socialhandledare Rebecka Aakula 019 289 2228 /
rebecka.aakula@raseborg.fi
Enheten service för barnfamiljer i Hangö:
socialhandledare Lee Lindqvist 040 135 9493 / 
lee.lindqvist@hanko.fi
Sjundeå och Ingå socialservice:
socialhandledare Johanna Pousar 046 922 0886 /
johanna.pousar@siuntio.fi eller
familjearbetare Christine Miiros 044 386 1569 /
christine.miiros@siuntio.fi

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner 2021 SV

Ladda nerVisa6.05.2020 / Petra Louhimies

Anvisningar för personer som erhåller personlig assistans i det undantagstillstånd som förorsakats av coronaviruset.

Anvisningar för personer som erhåller personlig assistans

Ladda nerVisa

Anvisning gällande användning av skyddsutrustning inom personlig assistans

Ladda nerVisa

9.04.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs handikappservice till påminna alla taxichaufförer i staden om att anmäla sig till leverantörsregistret då det gäller upphandling av färdtjänsten.

Till våra taxichaufförer i Raseborg

Ladda nerVisa

9.04.2020 / Petra Louhimies

Anvisningar för arbetsgivare och assistenter i enlighet med arbetsgivarmodellen för personlig assistans i det undantagstillstånd som förorsakats av coronaviruset. Länk till infobrevet:

Anvisningar för arbetsgivare och assistenter i enlighet med arbetsgivarmodellen för personlig assistans i det undantagstillstånd som förorsakats av coronaviruset

Ladda nerVisa

9.04.2020 / Petra Louhimies

Handikappservice i Raseborg har under coronaviruspandemin för närståendevårdare till personer under 65 år, två närvårdare som kan avlasta er i ert hem. Länk till infobrevet:

Riktlinjer för närståendevården för personer 0-65 år, under coronaviruspandemin.

Ladda nerVisa

27.01.2020 / Petra Louhimies

Första nyhetsbrevet för den nya färdtjänsten kommer under februari månad. Håll dig uppdaterad och beställ ditt eget via länken på hemsidan! Tjänsten tas stegvis i bruk under det kommande året.

Beställ här:


4.12.2019 / Petra Louhimies
 • Den nya websidan till Färdcentralen är publicerad
 • Under december stängs Transporter 2019
 • Den nya websidan växer fram vartefter
 • Önskar du prenumerera på Färdcentralens infobrev, är detta möjligt senast i december
 • Det första infobrevet publiceras ännu innan jul

18.09.2019 / Petra Louhimies

Kommunen arbetar tillsammans med lokala taxichaufförer och Lähitaksi för bättre service. Taxitillgängligheten speciellt på landsbygden har konstaterats vara bristande, vilket har bekräftats både genom feedback av klienter och av taxichaufförer. Lähitaksi åtgärdar nu tekniska problem i samband med taxibeställningar och det bör nu vara lättare att få taxi.

Av denna orsak vill handikappservice ännu en gång påminna färdtjänståkare om att taxibeställning alltid görs via Lähitaksis servicenummer om man inte är beviljad bekant taxi enligt särskilt beslut av kommunen. Hemfärd kan dock bokas direkt av samma chaufför som har tagit dig till ditt mål. Chauffören meddelar om han har möjlighet att ta köran. I annat fall ber han dig vända dig till centralen för bokande av hemresa.

Kommunen kommer under november månad att göra en uppföljning av situationen och utvärdera om tillgängligheten i praktiken förbättrats. Uppföljningen görs tillsammans med Lähitaksis representant och lokala taxichaufförer.    

Lähitaksi fortsätter tillsvidare att sköta kommunens färdtjänst, fram tills den nya Esbo färdcentralen tar över. Det är ännu oklart när den verkliga övergången sker. Den riktgivande information kommunen fått från Esbo tyder på att övergången sker under sommaren 2020.


15.08.2019 / Petra Louhimies

Transporter 2019: Färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning förnyas

Färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning i Esbo och de andra västnyländska kommunerna förnyas stegvis. Reformen bereds av projektet Transporter 2019. Avsikten är att ta fram gemensamma kriterier och verksamhetssätt för färdtjänsten, som ordnas på grundval av handikappservicelagen och socialvårdslagen.

I projektet deltar Raseborg, Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå och Vichtis.

Esbo stad kommer att ordna färdtjänsten för hela västra Nyland. Varje kommun bestämmer själv inom vilket område klienterna kan använda färdtjänsten.

Målet är att utveckla en modern, klientorienterad verksamhetsmodell för skjutsarna som drar nytta av ny teknik och nya sätt att ordna färdtjänsten. I beredningsarbetet deltar anställda vid kommunerna, utvecklarklienter samt äldre- och handikappråd.

Färdcentralen Västra Nyland inleder sin verksamhet stegvis i slutet av 2019.

Insamling av kunddata

Kunddata kommer att börja samlas in till Färdcentralen. Varje kommun ansvarar för att samla in information från sina egna kunder. Dessutom ger projektet möjlighet att meddela sina egna uppgifter via Webropol-undersökningen den 2 juli – 30 september. Om du är bosatt i Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Karkkila, Kyrkslätt,  Lojo, Raseborg, Sjundeå eller Vihtis och din kommun har beviljat dig en transporttjänst enligt lagen om socialtjänst eller funktionshindrade, kan du välja att lämna din egen information genom att svara på frågeformuläret nedan.

Meddela dina uppgifter här.


31.07.2019 / Petra Louhimies

Vill du fungera som frivillig stödfamilj eller stödperson till personer med någon form av intellektuell funktionsnedsättning?

Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barnet, ungdomen eller personen med funktionsnedsättning som gagnas av en utomstående vuxens tid och uppmärksamhet. Du är för barnet/ ungdomen en trygg och pålitlig vuxen, som har tid att lyssna, hitta på saker tillsammans och samtidigt fungera som en vuxen förebild.

Personer, som är 18 år fyllda, med en balanserad livssituation och möjlighet att förbinda sig till verksamheten kan  ansöka om att bli stödfamilj eller stödperson.

En utbildning för stödfamiljer och stödpersoner ordnas i Raseborg:

lördag 21.9.19 klockan 10.00-16.00

lördag 5.10.19 klockan 10.00-16.00

Utbildningen är tvåspråkig

Ta kontakt och anmäl dig till kursen senast 19.9.2019.

Utbildningen är ett samarbete med Barn- och familje tjänster.

Raseborg familjecenter
socialhandledare Tobias Lindholm
019-2893055 / tobias.lindholm@raseborg.fi

Utbildningen är organiserad i samarbete med Specialvård- organisationernas förbund EHJÄ rf

Mera info om att fungera som stödperson eller stödfamilj genom handikappservice hittar du här.


8.05.2019 / Petra Louhimies

Färdtjänsten enligt Lagen om service och stöd för gravt handikappade (HSL)och enligt Socialvårdslagen (SVL) förnyas som ett gemensamt samarbete mellan de västnyländska kommunerna Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet leds av Esbo som kommer att sköta upphandlingen av färdtjänsten och samtliga kommuner deltar i utvecklingen av de gemensamma direktiven som kommer att styra användningen och beviljandet av färdtjänst. Även färdtjänståkare har haft möjlighet att delta med erfarenheter. Vissa variationer i direktiven kommer att tillåtas mellan kommunerna eftersom situationerna och behoven hos färdtjänståkarna varierar stort. Raseborg är som exempel en mycket vidsträckt kommun där resorna är långa redan inom kommunen och många har långt till service. Med det nya samarbetet strävar man till att förbättra tillgängligheten för alla färdtjänståkare, att göra servicen lätt att använda, på lika villkor för alla.      

För mera information klicka här.


Projektets preliminära tidtabell:

-på våren 2019 godkänns direktiven enskilt i kommunerna

-på våren upphandlas en förmedlingstjänst som administrerar beställningarna på färdtjänst

-på sommaren upphandlas färdtjänsten enligt Lag om service och stöd på grund av handikapp och enligt Socialvårdslagen

-på hösten provkörs tjänsten tillsammans med frivilliga utvecklarklienter

-i slutet av året börjar användarna överföras till den nya tjänsten.

-sommaren 2020 strävar man till att övergången skall vara klar.

Läs mera om förnyelsen av färdtjänsterna här.

Vårhälsningar,

Handikappservice