Vandringsfiskarna kan snart igen stiga upp i Svartån – fiskvägarna öppnas efter Valborg 

Vandringsfiskarna kan snart igen stiga upp i Svartån – fiskvägarna öppnas efter Valborg 

29.04.2024 / Annika Blomberg

Underhållspersonalen vid Raseborgs stad och Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) sakkunniga öppnar luckorna i Svartåns Billnäs och Åminnefors fiskvägar den 2 maj, vilket gör det möjligt för fisken att stiga från havet upp i Svartån. Fiskvägarna öppnas nu för femte gången. 

Man förväntar sig, att den mängd fisk, som stiger i Svartån, kommer att öka i framtiden, eftersom man under de senaste åren gjort många utplanteringar av laxöring. Även denna vår utplanterar vi tiotusentals nykläckta laxöringsyngel i vattendragets bäckar och åar, men undantagsvis även äldre, ettåriga fiskar. Utöver öringarna planerar man inom ramen för resurserna, att utplantera även yngel av vandringslax och vandringssik.  

Under den senaste säsongen steg ett tiotal öringar och laxar upp i Svartån med hjälp av fiskvägarna och av dessa vandrade ca hälften vidare ända till området ovanför kraftverket i Billnäs. På basen av uppföljningsundersökningarna fungerar fiskvägarna bra för fisk som vandrar från havet upp i ån.  

Tidpunkten för öppnandet av fiskvägarna är fortsättningsvis i enlighet med miljötillståndet: fiskvägarna är i bruk från början av maj till slutet av november. Senaste år kom vintern och stark kyla tidigt, redan i medlet av november. Den stränga kylan medförde utmaningar för fiskvägarnas luckor då vattenånga som frös fast på konstruktionerna förhindrade luckornas funktion. Detta år har man planerat, att stänga luckorna beroende på väderförhållandena. På basen av uppföljningsundersökningarna påverkar en tidigare stängning i november inte mängden fisk i ån, eftersom antalet stigande fisk i november är litet. I någon mån kan en tidigare stängning påverka de laxar, som efter leken är på väg nedströms tillbaka till havet. Tillsvidare är inverkan närmast teoretisk, eftersom antalet stigande laxar varit litet. 

Denna vår har det hörts goda nyheter för vandringsfiskarna, eftersom Raseborgs stad fick miljötillstånd av Regionförvaltningsverket för byggandet av en fiskväg för att leda fisken förbi det översta vandringshindret i Svartån, kraftverksdammen i Svartå. För kraftverksdammen nedanför vid Åkerfors fick Raseborgs stad miljötillstånd för att bygga en fiskväg i december senaste år, men tillståndet har inte ännu vunnit laga kraft, eftersom det har överklagats till Vasa förvaltningsdomstol. Då man i framtiden får fiskvägar vid såväl Åkerforsens som Svartåforsens kraftverksdammar, kan fisken vandra från havet upp i Karisåns vattendrag ända upp till Lojo sjö.    

Du kan följa med fiskvägarnas funktion och resultat på LUVYs webbsidor och de sociala mediernas kanaler. 

Tilläggsinformation: Projektchef Oscar Sjöberg 019 289 2529


9.04.2024 / Annika Blomberg

Regionförvaltningsverket har beviljat Raseborgs stad vattentillstånd för att bygga en fiskväg till kraftverksdammen i Svartå fors. Svartå fors ligger intill Svartå slott och är det fjärde och sista kraftverket i Svartån innan Lojo träsk. De två lägsta kraftverksdammarna, Åminnefors och Billnäs, har redan fungerande fiskvägar, och regionförvaltningsverket beviljade vattentillstånd för Åkerforsens fiskväg i december 2023. “I och med fiskvägstillståndet för Svartå fors är drömmen om Svartån utan vandringshinder och vandringsfiskens återkomst till Karisåns vattendragssystem igen ett betydande steg närmare”, gläder sig Raseborgs stads projektchef Oskar Sjöberg

Planeringen av fiskvägen och erhållandet av tillståndet har varit en process i flera faser och tillståndsbehandlingen har tagit drygt ett år. Nästa steg är att koordinera och komma överens om fiskvägsplanerna med kraftverksbolaget, inleda konstruktionsplaneringsfasen och säkerställa den nödvändiga totala finansieringen. Byggandet av fiskvägen är planerad att börja tidigast år 2025. 

Tillståndsbeslutet för fiskvägen och byggandet av den är ett betydande steg i vandringsfiskens återkomst och ett av de viktigaste projekten i området. “Att få projektet att framskrida är en prestation som vi bara kunde lyckas med tillsammans med kommunerna i området”, säger Jaana Pönni, verksamhetsledare för LUVY. 

Nyttan av fiskvägen för flodpärlmusslan är betydande, eftersom laxfiskar fungerar som musslans mellanvärdar. Att de laxfiskar, såsom öring och lax, som vandrar i Svartån, kan fullfölja sin naturliga livscykel främjar också flodpärlmusslans fortplantningsmöjligheter. Byggandet av fiskvägar skapar också möjligheter till att utveckla turismen och företagsverksamheten samt att förbättra användningen av ån för rekreation. 

Tilläggsuppgifter: Projektchef Oskar Sjöberg 019 289 2529


5.04.2024 / Madeleine Lindholm

Bibliotekens normala öppethållningstider påverkas i april och maj bl.a. av helgdagar och en systemuppdatering.

Ekenäs bibliotek

Tisdag 30.4 öppet kl. 10–17.

Onsdag 1.5 stängt.

Måndag 6.5 – tisdag 7.5 läsesalar i bottenvåningen är öppna kl. 8.30–16, bibliotekets övre våning är stängd. Bibliotekssystemet förnyas.

Torsdag 9.5 stängt.

Karis bibliotek

Tisdag 30.4 personal på plats kl. 10–17.

Onsdag 1.5 endast meröppet (kl. 8–17).

Måndag 6.5 – tisdag 7.5 stängt. Bibliotekssystemet förnyas.

Torsdag 9.5 endast meröppet (kl. 8–17).

Pojo bibliotek

Onsdag 1.5 stängt.

6–14.5 stängt då bibliotekssystemet förnyas och det utförs servicearbeten i biblioteket.

Tenala bibliotek

Onsdag 10.4 endast meröppet kl. 8–19.

Måndag 6.5 – tisdag 7.5 stängt. Bibliotekssystemet förnyas.

Bromarv bibliotek

Onsdag 1.5 stängt.

Måndag 6.5 – fredag 10.5 stängt.

Svartå bibliotek

Torsdag 25.4 endast meröppet (kl. 8–19).

Tisdag 30.4 endast meröppet (kl. 8–19).

Måndag 6.5 – tisdag 7.5 stängt. Bibliotekssystemet förnyas.

Torsdag 16.5 endast meröppet (kl. 8–19).

Bokbussen

Bokbussen kör ej 6–7.5.


1.02.2024 / Barbro Österman

Förhandsröstning i valbussen sker enligt följande tidtabell:

Lördag 3.2.2024
Antskogin työväentalo – Harabackavägen 30, 10:00–11:30
Fiskars torg – Fiskarsvägen 34, 12:00–13:30
Svartå – Askersvägen 57, 14:30–15:30 Observera, ny plats i Svartå!

Söndag 4.2.2024
Box bygdestuga – Boxvägen 266, 10:00–11:00
Skärhalla – Skärhallavägen 10, 12:00–13:30
Snappertuna skola – Snappertuna kyrkväg 118, 14:30–15:30

Måndag 5.2.2024
Furuborg – Anni Lillsundes väg 10, 14:30–15:30
Fylgia – Trollshovdavägen 29, 16:00–17:00
Joc’s – Horsbäcksvägen 2, 18:00–19:30


27.11.2023 / Madeleine Lindholm

Bjällerklangen i bibliotekens dörrklockor pinglar lite annorlunda under helgdagarna och däromkring. Här samlas bibliotekens avvikande öppethållningstider gällande december 2023 och januari 2024.

Ekenäs bibliotek

Tisdag 5.12 (Självbetjäning, läsesalar kl. 8.30–10), personal på plats kl. 10–17.

Onsdag 6.12 Stängt.

Måndag 25.12 och tisdag 26.12 Stängt.

Måndag 1.1 Stängt

Lördag 6.1 Stängt

Karis bibliotek

Tisdag 5.12 Meröppet kl. 8–19, personal på plats kl. 10–17

Onsdag 6.12 Meröppet kl. 8–17

Måndag 25.12 och tisdag 26.12 Meröppet kl. 8–17

Måndag 1.1 Meröppet kl. 8–17

Lördag 6.1 Meröppet kl. 8–17

Pojo bibliotek

Lördag 2.12 Biblioteket är öppet kl. 10–13

Onsdag 6.12 Stängt

Måndag 25.12 och tisdag 26.12 Stängt

Fredag 29.12 Stängt

Måndag 1.1 Stängt

Tenala bibliotek

Onsdag 6.12 Meröppet kl. 8–17

25.12–7.1 Endast meröppet (vardagar kl. 8–19, helgdag kl. 8–17)

Bromarv bibliotek

4–6.12 Stängt

25.12–1.1 Stängt

Svartå bibliotek

Tisdag 5.12 Meröppet kl. 8–17

Tisdag 12.12 Meröppet kl. 8–19

Torsdag 14.12 Meröppet kl. 8–19

Tisdag 26.12 Meröppet kl. 8–17

Tisdag 2.1 Meröppet kl. 8–17

Bokbussen

Bokbussen kör ej 21.12–8.1


26.09.2023 / Barbro Österman

Under hösten 2023 förnyar Västra Nylands räddningsverk anordningarna för befolkningsskyddslarm i Raseborg, Hangö och Ingå. I samband med det årliga underhållet byter man ut anordningarna i Hangonkylän koulu, Hangö brandstation, Ingå vattentorn och Karis brandstation. Dessutom installeras ett befolkningsskyddslarm i nya Tenala brandstation. Larmanordningarna byts ut till en ny och allt effektivare modell, varvid larmanordningarnas signalstyrka förbättras och ljudet av signalen täcker ett större område än tidigare. De nya anordningarnas underhållssäkerhet är även bättre än de förra. Installationsarbetet görs under vecka 39 och 40.

Den månatliga testsignalen ska höras starkare än tidigare

Invånarna i området och andra som befinner sig i närheten hör ändringen senast den första vardagsmåndagen månaden efter installeringsarbetet, då den månatliga, riksomfattande testningen av befolkningsskyddslarmen alltid ljuder kl. 12. Då hörs från larmanordningarna ett sju sekunder långt jämnt ljud. I samband med testningen kan man också höra ett inbandat meddelande: ”hälyttimien kokeilu, provalarm, testing sirens”.

Efter ändringen av larmanordningarna hörs testsignalerna i områdena med de nya larmanordningarna betydligt starkare och täcker ett större område än tidigare. Ändringen kräver inga åtgärder av invånarna, men det är bra att vara medveten om och komma ihåg detta när testsignalerna ljuder.

Befolkningsskyddslarmen varnar personer som rör sig utomhus

Med hjälp av befolkningsskyddslarmet kan man ge en allmän farosignal, till exempel om det finns farlig rök eller gas i luften som hotar invånarna. Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande ljudsignal som varar en minut. Då den allmänna farosignalen ljuder ska alla som befinner sig utomhus söka skydd inomhus. Inomhus ska du stänga dörrar, fönster och vädringsluckor samt stänga av ventilationen om det är möjligt. Faran över-signalen är en obruten jämn signal som pågår i en minut. Den meddelar att hotet eller faran är över. Mer information om den allmänna farosignalen

Befolkningsskyddslarmen är i första hand avsedda för att varna personer som rör sig utomhus. Signalerna från dem hörs alltså nödvändigtvis inte inomhus. Dessutom påverkar även terrängformerna, den bebyggda miljön och vädret hur väl larmen hörs. Befolkningsskyddslarmen täcker inte alla områden. Larmanordningarna är i första hand placerade på platser där det bor eller rör sig mycket folk.

En del av ett larmsystem med flera kanaler

Utöver den allmänna farosignalen som ges med hjälp av befolkningsskyddslarmet ges alltid ett varningsmeddelande, som läses upp på radion och visas på text-TV:s sida 112 samt vid behov som en löpande text i överkanten på tv-sändningarna. Varningsmeddelandet syns också bland annat på webbplatserna pelastustoimi.fi och 112.fi. Varningsmeddelandet skickas dessutom via appen 112 Suomi. Räddningsverken rekommenderar att alla installerar appen 112 Suomi på sina telefoner.

Inom Västra Nylands räddningsverks område finns omkring 80 befolkningsskyddslarm. Larmanordningarna förnyas och underhålls enligt behov. Räddningsverket kartlägger också om det finns nya bostadsområden som skulle behöva ett befolkningsskyddslarm.

Mer information:

Västra Nylands räddningsverk, signalmästare Juha Sundqvist


29.08.2023 / Madeleine Lindholm

Några dagar i oktober 2023 bjuder biblioteken i Ekenäs och Karis på rymningsspelet Amulettens förbannelse.

En sällsynt amulett har försvunnit och skapat oreda i en butik för trolleritillbehör.

Även butiksbiträdet har gått upp i rök. Lyckas er grupp hitta amuletten i tid och återlämna den där den hör hemma innan förbannelsens inflytelsesfär växer?

Målgrupp: från 9 år, yngre spelare kan delta tillsammans med äldre

Gruppstorlek max 14 personer

Speltid: ca 30 minuter

Samla ihop ett lag och kom med!

Spelet är producerat av Ääres eduEscape.

Ekenäs bibliotek, Tornet

Torsdag och fredag 19–20.10 kl. 9–16 (sista gruppen startar 15:15)

Förhandsanmälan till lisa.stromsholm@raseborg.fi

Karis bibliotek, Maresi


Tisdag 24.10 kl. 14-18, onsdag 25.10 kl. 12-17 och torsdag 26.10 kl. 13.30-17.

Förhandsanmälan till diana.heiskanen@raseborg.fi

23.08.2023 / Madeleine Lindholm

Behöver du hjälp med att använda dator, surfplatta eller mobiltelefon?

ENTER ry:s och EKL ry:s frivilliga seniorer fortsätter att ge personlig och avgiftsfri kamrathandledning. Boka tid på förhand genom att kontakta biblioteket. Handledning möjlig både på svenska och finska. Ordnas tillsammans med Pensionstagarnas Centralförbunds PCF rf.

Bromarv bibliotek

IT-handledning våren 2024:
torsdagar 8.2, 7.3, 4.4 och 2.5
kl. 10–12

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2994, bromarvbibliotek@raseborg.fi

Karis bibliotek

Mötesrummet ExLibris

IT-handledning 23.1–17.5.2024
tisdagar (jämna veckor)
kl. 11–14:
23.1, 6.2, 20.2, 5.3, 19.3, 2.4 och 16.4

fredagar (jämna veckor) kl. 13–15:
26.1, 9.2, 23.2, 8.3, 22.3, 5.4, 19.4, 3.5 och 17.5

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2970, karis.bibliotek@raseborg.fi

Pojo bibliotek

IT-handledning 16.1–16.5.2024:
tisdagar (udda veckor) kl. 11–14:
16.1, 30.1, 13.2, 27.2, 12.3, 26.3, 9.4 och 23.4

torsdagar (jämna veckor) kl. 13–15:
25.1, 8.2, 22.2, 7.3, 21.3, 4.4, 18.4, 2.5 och 16.5

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2980, pojo.bibliotek@raseborg.fi

Ekenäs bibliotek

Mötesrummet Kvarnen

IT-handledning 26.1–17.5.2024
fredagar jämna veckor kl. 10–12:
26.1, 9.2, 23.2, 8.3, 22.3, 5.4, 19.4, 3.5 och 17.5

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2950, biblioteket@raseborg.fi

Tenala bibliotek

IT-handledning under våren 2024:
torsdagar 25.1, 22.2, 21.3, 18.4 och 16.5 kl. 10–12

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2997, tenalabibliotek@raseborg.fi

Enter ry:s hemsida
Verkosta virtaa


21.08.2023 / Barbro Österman

Årets Raseborg Pride firas 21-27.8. Välkommen att hylla jämställdhet och mänskliga rättigheter med färggrant & mångsidigt program under hela veckan.

Raseborg Pride ordnas i år för sjunde gången och för första gången under en egen förening, Raseborgs Regnbåge rf. Under veckan kommer ett stort antal mindre och större evenemang att äga rum i Raseborg. Alla evenemang är gratis.

Prideveckans program består av en mångsidig blandning av föreläsningar, konst, föreställningar, motion, pyssel, film, regnbågsmässa samt Prideparaden inkommande lördag 26.8. Pride bjuder på program för hela familjen utanför Kulturhuset Fokus efter paraden. På kvällen blir det en spektakulär show på TryckeriTeaterns scen.

Pride-veckans uppdaterade program finns på Visit Raseborgs evenemangskalender, Raasepori Pride och Facebook.

Vi önskar alla en glad Pride-vecka!


3.07.2023 / Barbro Österman

Marinens årsdag firas söndagen den 9 juli i Raseborg. Publiken har möjlighet att bekanta sig med Marinens fartyg redan lördagen den 8 juli i Norra hamnen. Under den egentliga festdagen står förutom materielutställning även musik på programmet. För arrangemangen ansvarar Nylands brigad. 

Marinens årsdag firas till minne av det andra slaget i Svensksund den 9-10 juli 1790. Sjöslaget utkämpades mellan den svenska och ryska flottan. Sjöslaget är fortfarande det största som utkämpats på Östersjön. Den finska marinens årsdag är årsdagen för det andra slaget i Svensksund.

Söndagen inleds med traditionsenliga ceremonier; publiken har möjlighet att följa med flagghissning samt paradmönstring och fältandakt i Norra hamnen. En Jurmo-trupptransportbåt bjuder på åkturer i Norra hamnen. Publiken har även möjlighet att bekanta sig med Marinens materiel i Stallörsparken.

Flottans musikkår ordnar en traditionell parkkonsert i samband med årsdagen. I Stallörsparken leds musikkåren av Matti Laiho, och som sångsolist uppträder Maria Tyyster, som under konserten tolkar lätt, somrig musik från Finland och världen. Under konserten framförs också en trumsalut av trumgruppen Merileijonat, som består av reservister.

Program

Lördag 8.7. Öppna dörrar på fartygen kl. 13–17 Norra hamnen, Raseborg

Söndag 9.7. Årsdagen i Raseborg 
•    Flagghissning kl. 8, Norra hamnen 
•    Kransnedläggning kl. 9, Ekenäs nya begravningsplats 
•    Mönstring av Marinens trupper kl. 10, Norra hamnen
•    Jurmo-åkturer för publiken kl. 11–18, Norra hamnen
•    Parkkonsert med Flottans musikkår kl. 12–13, Stallörsparken
•    Materielutställning kl. 11–18, Stallörsparken

Som paradkommendör fungerar stabschefen för Marinen, flottiljamiral Jukka Anteroinen. Paradtrupperna mönstras av kommendören för Marinen, konteramiral Jori Harju. Fältandakten hålls av militärpastor Markus Weckström.

Soldathemmet har försäljningsplatser inom området. Det är fritt inträde till evenemangen under Marinens årsdag.


25.10.2022 / Madeleine Lindholm

Möjligheten att logga in i det meröppna biblioteket i Svartå är igen i bruk.25.05.2022 / Petra Louhimies

Den nationella cykelveckan firades i Raseborg 6–15.5 under växelvis soliga och mulna dagar. Temat för årets kampanj var rätt att röra sig tryggt och säkert.

I anslutning till lotteriet under cykelveckan frågade vi vart raseborgarna cyklar och i hurdana cykelsituationer man upplever otrygghet.

I vardagen cyklar man klart mest till jobb och skola. I närområdet är det också lätt att med cykel uträtta ärenden, såsom butiksbesök eller lämnande av barn på dagis. Svarandena njuter av cykling också på sin fritid och särskilt mycket gillas terrängrutterna i skogen.

I fråga om säkerheten var man mest orolig för mötena med vägtrafiken. Svarandena upplevde det som ställvis oklart om bilisterna lägger märke till cyklisterna. Man upplevde också att vägtrafiken blivit livligare med åren och att hastigheterna på vissa ställen är oroande höga.

Dessa situationer lyfte svarandena fram:

 • Att korsa vägen med cykel sker mot biltrafiken. Det upplevdes som otryggt att korsa vägen även vid övergångsställena.
 • Osäkerhet över om bilisten har sett cyklisten och om bilisten känner till trafikreglerna. Man nämnde som exempel situationer, där bilar i hög fart kör ut från parkeringsplatser eller gårdar.
 • Bristande kommunikation i trafiken. Man ger ingen klar signal om att bromsa in eller svänga.
 • Avsaknad av cykelväg eller bristfälligt underhåll. En del av vägnätet är för smalt för alla trafikanters behov.

Skolorna i Raseborg deltog aktivt i temaveckan.

I skolorna kontrollerades cyklarnas skick och utrustning, övades säker cykling, gjordes cykelutfärder och ordnades cykelorientering. I en del skolor fick de äldre eleverna planera och leda program för de yngre eleverna.

Tidningen Etelä-Uusimaa besökte Kila skola onsdag 18.5.

Läs artikeln här (på finska)

Tålamod är viktigt i trafiken! En av de svarande beskrev väl den situation som är vanlig utanför skolorna: en del barn körs med bil till skolan, medan andra rör sig bland trafiken till fots eller med cykel. I dylika situationer bör alla trafikanter säkerställa att de syns och kommunicera om sina rörelser. Man måste också komma ihåg att de allra yngsta och äldsta cyklisterna kan observera och reagera långsammare än man tänker sig.

Ordnandet av cykelveckan utvecklas som en del av stadens arbete för hållbar utveckling.

För nästa år önskar vi genom evenemang och rådgivning aktivera invånare och sammanslutningar i ännu högre grad. Här kan du lämna respons eller kommentarer i anslutning till temat.

Raseborgs stad önskar alla en fartfylld och trygg cykelsäsong!


17.03.2022 / Petra Louhimies

Mängden flyktingar från Ukraina tilltar dag för dag. Dagligen kommer 200 – 300 flyktingar till Finland som antingen är asylsökande och sökande av tillfälligt skydd och registrerar sig hos myndigheterna.

Förutom denna mängd anländer ett stort antal som inte ännu har registrerat sig. De som registrerar sig
tas omhand av Migrationsverket, Migri, som också har huvudansvaret för ordnande av den service
flyktingarna behöver. Migri för diskussioner med kommunerna om hjälp och stöd i denna svåra
situation. Staden samarbetar med Migri och för en kontinuerlig dialog med myndigheten samtidigt som
man gör förberedelser att ta emot flyktingarna.
Många erbjuder sin hjälp att transportera flyktingarna till Finland men staden påpekar dock att det är
Migri som har huvudansvaret och koordinerar flyktingmottagandet i Finland och vid behov begär om
hjälp av kommunerna. Denna diskussion förs redan.
Staden kommer naturligtvis också att erbjuda coronavaccinering åt flyktingarna.
Eftersom det är främst kvinnor och barn samt äldre personer som kommit eller är på väg till Finland
förbereder sig också stadens skolor att ta emot barnen, vilket är ett sätt att normalisera barnens vardag.


Mera information fås vid behov av Raseborgs invandrartjänst för rådgivning och information.
Invandrarkoordinator Karin Ljung-Hägert
tfn 019 289 2291
karin.ljung-hagert@raseborg.fi


15.03.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stadsfullmäktige har den 14.3.2022 valt diplomaten, pol.mag. Petra Theman till stadsdirektör. Hon fick 24 röster av totalt 43. Theman tillträder sin tjänst när nuvarande stadsdirektören Ragnar Lundqvist går i pension i höst. Theman är för stunden anställd på Utrikesministeriet, där hon jobbar med jämställdhetsfrågor. Theman är skriven i Helsingfors, men bosatt i Kyrkslätt. 
 
Theman valdes av fyra de sökande som hade kommit vidare i rekryteringsprocessen. De övriga sökandena var: 

 • Barbara Heinonen från Pargas, häradsfogde i Åbo och före detta stadsdirektör i Mariehamn. Heinonen fick inga röster. 
 • Frank Hoverfelt från Ekenäs, vd för Raseborgs Energi. Hoverfelt fick 18 röster i valet. 
 • Robert Nyman från Esbo, kommundirektör i Ingå. Nyman fick en röst. 

Stadsdirektörstjänsten är en tidsbunden tjänst som till en början gäller för en femårsperiod, dock med en option om förlängning med ytterligare tre år. Ragnar Lundqvist har i höst skött stadsdirektörsjobbet i fem år, han inledde sitt jobb i Raseborg år 2017. 


26.11.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs hemvård rekryterar – bli en del av vårt team!

Kanske du någon gång tänkt på att jobba inom hemvården, men inte känt dig säker på om det är något för dig? Det förekommer många myter om arbete inom hemvården. Till exempel:

”Inom hemvården jobbar du tidiga morgnar, sena kvällar och mycket övertid.”

”Vårdarbete är för tungt och stressigt.”

”Du måste jobba heltid och ingen möjlighet att påverka ditt arbete.”

”Lönen är dålig och jobbet är ensidigt.”

”Du måste ha en vårdutbildning och tala svenska flytande.”

”Hemvårdsarbetet är otacksamt.”

Vad är sanning – vad är myt?

Hurdant är jobbet egentligen? Kirsi, Minna och Jenni berättar i videon om hur det är att jobba inom hemvården i Raseborg.  

Kom och jobba med oss och gör ett arbete som känns meningsfullt! Du hittar rekryteringsannonsen och kan göra din ansökan här.

Hemvårdarnas erfarenheter

Är du nyfiken vad hemvårdsteamets Jenni och Emil tycker om jobbet? De berättar hur det är att  jobba inom hemvården och varför de trivs så bra. Läs intervjuerna här:

Jenni från Raseborgs hemvård söker kollegor!

Emil från Raseborgs hemvård söker kollegor!


22.11.2021 / Petra Louhimies

Härliga Raseborg med ca 27 500 invånare söker en entusiasmerande stadsdirektör att utveckla och leda kommunen med ett innovativt grepp. Tillsammans med vår personal på ungefär 1850 personer, våra beslutsfattare och våra invånare ska vi utveckla Raseborg till en alltmer livskraftig och hållbar kommun där alla trivs och mår bra och där näringslivet blomstrar.

Illustration kuvituskuva

Vår nuvarande stadsdirektör kommer att avgå med pension och vi söker en ny stadsdirektör för vår stad. Vi letar efter en orädd, initiativrik och utåtriktad nätverkare med förmåga att greppa helheter och tänka både långsiktigt och strategiskt. Du har erfarenhet av ledarskap, kunskap om kommunens verksamhet, ett gott ekonomiskt kunnande och är utvecklingsorienterad. Du representerar Raseborg i olika sammanhang och är därmed också en viktig ambassadör för att stärka Raseborgs profil.

Som Raseborgs stadsdirektör får du arbeta i en historisk, fin miljö, som präglas av stor utvecklingspotential och framåtanda. Här finns alla ingredienser till ett gott liv i exempelvis småstadsatmosfär, mysiga byar, skärgården, anrika bruksmiljöer eller på en levande landsbygd. Tillsammans med vårt duktiga team jobbar du för att skapa goda förutsättningar för ett livskraftigt och mångsidigt näringsliv, trygga och trivsamma boendemiljöer samt fungerande service för både invånare och fritidsboende. Vi tar vårt klimatansvar på allvar och vår dragningskraft kan mätas i en positiv inflyttning, invånartrivsel, växande turism och arbetstillfällen.

Behörighetskrav är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med offentlig förvaltning. Du behärskar både svenska och finska i tal och skrift. Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Tjänsten är tidsbunden på 5 år med möjlighet till förlängning på 3 år.

Ansökningar med löneanspråk skickas till Kuntarekry senast 28.1 kl. 12.00.


Vi ser fram emot din ansökan!

Klicka här och skicka in din ansökan via kuntarekry!

19.11.2021 / Petra Louhimies

Hurdant är fritidsboende i Raseborg? Raseborgs planläggningsenhet vill höra din åsikt och du kan hjälpa till genom att besvara enkäten. Du hör till målgruppen om du har en andra bostad, en fritidsbostad eller en sommarstuga i Raseborg. Din hemkommun spelar ingen roll, det vill säga även raseborgare får besvara enkäten, ifall du har en fritidsbostad i Raseborg!

Enkäten är öppen fram till 5.12.2021. Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten. Bland dem som lämnar in sina kontaktuppgifter lottas ut ett gåvokort på 50 € till en dagligvaruhandel i Raseborg.

Klicka här och besvara enkäten!

Utredningen över fritidsboende är en del av markanvändningens utvecklingsbild. Målåret är 2050 och utvecklingsbilden utarbetas under åren 2021-2023. Utvecklingsbilden utarbetas i växelverkan med invånare och aktörer i Raseborg. Mer information om markanvändningens utvecklingsbild kommer att publiceras vid årsskiftet. Det lönar sig alltså att följa med på våra hemsidor!

Tilläggsuppgifter ges av: stadsarkitekt Johanna Backas; 019 289 3843.


1.07.2021 / Petra Louhimies

Friluftsmöjligheterna i Raseborg utvecklas ytterligare då en ny promenad- och cykelleden öppnas i Billnäs. Leden, som går från Strandparken i Karis till Billnäs och runt bruksområdet bjuder på fina naturupplevelser längs Svartån och Kulturvallens infoskyltar öppnar upp områdets rika historia. Rutten kronas av den nya flytande bron, längs med vilken användarna kan gå till utsiktsplatån ovanför fisktrappan och njuta av den fina utsikten över bruksmiljön och Svartån.

Stadsstyrelseordförande Anders Walls håller tal vid pontonbrons öppning.

Pontonbron, byggd av Raseborg Stad, fungerar även som ett stängsel, som styr fiskarna tryggt neråt längs fiskvägen förbi vattenkraftverkets turbiner mot fisktrappan. Konstruktionen har fått understöd av Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU program, vars syfte är att förbättra vandringsfiskarnas levnadsförhållanden och strävar till att återhämta vandringsfiskståndets naturliga förökning i finska strömvatten. Från utsiktsplattformen, som bron leder till, kan besökarna följa med fiskarnas vandring och läsa mer om fiskvägen och bland annat om Flodpärlmusslan som lever i Svartån.

Skyltarna är placerade runt kulturvallen.

Utvecklingen av promenadrutterna fortsätter ännu det kommande året tillsammans med markägaren.

”Raseborgs Stad förtjänar de lokalas och även alla besökares tack för pontonbron och de nya cykelvägarna, förnyande av vägar och gatubelysning.” konstaterar Olli Muurainen från Billnäs bruk.

Kim Björklund och Aapo Roselius berättar om Billnäs unika historia.

Kulturvallen binder samman områdets unika kultur- och brukshistoria med den nya vandringsleden Åvallen och Banvallen. Genom nio stora informativa och vackert designade skyltar ger de ett ansikte åt Billnäs och dess historia. Bakom projektet står historikerna Kim Björklund och Aapo Roselius.

“Vi vill lyfta fram och peka på områdets fantastiska historia. De som vandrar i eller omkring bruket vandrar på en av Finlands industrihistorias viktigaste platser. Detta är en av våra absolut största symboler för industrialiseringen och moderniseringen av Finland” berättar Björklund och Roselius.

Stadsstyrelseordförande Anders Walls och Piia Nordström chef för samhällsteknik inspekterar den nya utkiksplatsen över fisketrappan.

Kulturvallen projektet har beviljats understöd av Svenska Kulturfonden och Karis-Pojo Sparbanksstiftelsen.Raseborgs Stad och Billnäs Bruk har tillsammans betalat för produktionen och uppsättningen av infoskyltarna. NTM centralens understöd har använts för införskaffning av skyltar och pausplatser till den nya leden mellan Strandparken och Billnäs. Det lokala företaget Kaviva Graphics har designat skyltarna och Mr Media ha tryckt och satt upp dom.
Längs rutten mellan Strandparken och Billnäs har man placerat nya pausplatser, bänkar och bord, vilka har införskaffats med hjälp av stöd från NTM centralen. Den nya rutten för en även till den nya terassrestaurangen Scarlett o Karis, där man kan njuta av drickor och grillmat med influenser från sydstaterna.

“Vi har tillsammans utvecklat en ännu mer dragkraftig helhet på området i och runt Billnäs bruk och Billnäs har blivit ett av must see platserna att besöka för inhemska och utländska turister” konstaterar Ville Vuorelma, Turistchef i Raseborg.


18.06.2021 / Petra Louhimies

Ordenskommittén vid Raseborgs stad har beslutat att ”Comitatus Raseburgensis Sigillum” (den s.k. Raseborgsmedaljen) delas ut år 2020.

Enligt utdelningsprinciperna för medaljen kan förslag till mottagare göras av stadsdirektören, stadsfullmäktiges ordförande eller stadsstyrelsens ordförande. Vid bedömningen av den insats som ligger till grund för medaljförslaget ska betydelse, kvalitet, omfattning och varaktighet av insatserna sammanvägas. Beslutet görs av ordenskommittén.

År 2020 tilldelas medaljen Henrik Ekblom.

Från vänster ordenskommitténs ordförande Henrik Lindholm, stadsfullmäktiges ordförande Linnéa Henriksson, Henrik Ekblom, stadsstyrelsens ordförande Anders Walls och stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

På grund av coronapandemin fick vi skjuta fram tillfället till juni 2021. Förtjänstmedaljen överräcktes av stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, ordenskommitteens ordförande Henrik Lindholm och stadsfullmäktiges ordförande Linnéa Henriksson torsdagen den 17.6.2021 i Stadshuset.

Motiveringar

Henrik Ekblom

Karis Telefons VD Henrik Ekblom har sedan 1996 lett bolaget som nu har hundra år på nacken. Bara under Ekbloms tidsperiod har telekombranschen och bolaget genomgått större förändringar än under hela sin existens. Henrik har haft den framförsikt och grepp på bolaget som möjliggjort att Karis telefon idag är ett modernt, starkt, lokalt och framgångsrikt företag. Förändringen har varit stor men bolaget tillfredsställer fortfarande lokalsamhällets och regionens behov av informationsförmedling. Bolagets strategiska beslut att investera i fiber har för Raseborgs stad haft stor betydelse. Tryggandet av snabba förbindelser för företag och invånare är idag och än mer i framtiden en grundförutsättning för nästan all verksamhet. Regionen har tack vare bolagets framgång fått ett starkt kort i form av denna nödvändiga och omfattande infrastruktur som sannolikt ingen annan hade förverkligat ifall Karis telefon inte gjort det. Henriks roll i sammanhanget kan på inget vis underskattas i denna utveckling vare sig det gäller kunnande i branschen eller de stora personliga nätverk som han byggt upp. Dessa har varit avgörande när bolaget gjort upp sin strategi och i ledningen av företaget. All företagsverksamhet gagnar staden men få företag lyckas bidra på så många sätt och med så stor bredd till en positiv samhällsutveckling som Karis telefon lyckas med. Henriks Ekbloms roll i sammanhanget förtjänar därav ett speciellt uppmärksammande. Raseborgs stad vill uppmärksamma ovan nämnda ovärderliga insatser, och som erkänsla tilldela Henrik Ekblom Raseborgsmedaljen.

Raseborgsmedaljen har tidigare tilldelats till:

1. Saraste Jukka-Pekka, 2011

2. Charalambides Alexis, 2011

3. Ntallaris Anthony, 2011

4. Wickholm Kaj, 2012

5. Peltonen Matti, 2013

6. Nybom Jan, 2014

7. Grunn Torolf, 2015

8. Johansson Mårten, 2015

9. Höglund Nils-Gustav, 2017

10. Simola Tom, 2017

11. Sid Sven, 2019

12. Forsström Tua, 2020

13. Lindberg Ingmar, 2020


3.06.2021 / Petra Louhimies

En tävling och en chans för dig som har mod, business öga och glödande passion att föra fram din idé!

Sök senast 2.8.2021 – novago.fi/goi3

Affärsidétävlingen Game of Ideas arrangeras för tredje gången. Nu söker vi personer som vill föra fram sina idéer! I tävlingens första skede presenterar alla sökande sina affärsidéer online för Novagos jury och Reidar Wasenius, konferencier under finalen. Bland dessa väljs sedan de mest lovande bidragen ut till finalen som hålls på Billnäs Bruk tisdagen den 21.9.2021, kl. 17.00–20.00. Finalen sänds som LIVE-stream samt spelas in. Vid behov erbjuder vi sparrning för att utveckla din idé och presentation fram till 30 juni.

Skicka modigt in din ansökan:
1. Du har möjlighet att sparra din affärsidé!
2. Testa din idé bland med
3. Du får synlighet för din produkt eller tjänst!
4. Det finns utrymme för stora produkter och ideér i Billnäs Bruk!
5. Det finTns möjlighet att få en affärsängel med!

Sök på den här länken Läs mera: novago.fi/sv/goi3/ eller e-post gameofideas[at]novago.fi

Se Sebastian Laxells framgångssaga på vimeo!

Tävlingen arrangeras av Novago företagsutveckling Ab tillsammans med Företagarna i Raseborg, Billnäs bruk och Fiban – Finnish business angels network.


11.05.2021 / Madeleine Lindholm

Sommarlördagar* under tiden 15 maj t.o.m. 28 augusti 2021 är Bromarv filialbibliotek meröppet mellan klockan 10 och 13.

På plats i biblioteket finns under dessa lördagar medlemmar ur föreningen Bromarv Biblioteks Vänner som hjälper till med låneautomaten. Det är möjligt att låna bl.a. böcker och spel från hyllorna samt avhämta böcker som reserverats på förhand.

* midsommardagen 26 juni är biblioteket stängt.


18.02.2021 / Nina Sointu

Billnäs gamla bruksmiljö, som ligger endast några kilometer från Kustbanan och Karis tågstation är ett av Raseborgs utvecklingsområden.

Vid första anblicken kan Billnäs te sig som en fridfull, sömnig liten by, men i verkligheten vimlar det av liv i den snötäckta idyllen. Cykelleden Banvallen, som öppnade 2019 har lockat folk under senare år nu kan man lätt hoppa på tåget med sin egen cykel och ta sig från Karis station via Billnäs och Åminnefors bruk ända till Fiskars Bruk. Förutom cyklisterna, anlände också vandringsfiskarna till Billnäs ifjol, efter en paus mer än 60 år. Det blev möjligt tack vare den nybyggda fisktrappan, som underlättar fiskarnas färd förbi det gamla kraftverket, och vidare upp i Svartån.

Under den lugna idyllen vimlar det av liv i Billnäs bruk. BILD: JOHAN LJUNQVIST/MULTIFOTO

Friluftsrutt byggs i bruksområdet – utsiktsplats över fisktrapporna

Ett stort projekt som inleds i år i Billnäs är byggandet av en cirka 2 kilometer lång friluftsrutt runt bruksområdet. Längs rutten kommer det att placeras skyltar som berättar om Billnäs historia, dess byggnader och miljö. Ruttens höjdpunkt är utsiktsplatsen, som ska byggas längst upp på fisktrapporna – där kan man följa den årliga fiskvandringen först upp till Svartån och sedan tillbaka till havet. Observationsdäcket och pontonbron som leder till utsiktsplatsen planeras vara färdiga till sommaren 2021.

Fisktrapporna har redan i sig varit ett stort byggprojekt. Trappan leder förbi kraftverket i Billnäs och möjliggör att fisken igen kan vandra upp till yngelplatserna för lek. Vid en nyss gjord uppföljning av fisktrappans effekter på fiskstammen, kunde man till allas stora glädje se att bland annat laxen hade hittat tillbaka till Svartån. Laxen är viktig, eftersom den lever i symbios med den utrotningshotade flodpärlmusslan, vars larver utvecklas i vandringsfiskens gälar. Nu finns det hopp om av flodpärlmusslan återhämtar sig.

Svartån, som bland annat rinner genom Billnäs, är i sin helhet en värdefull naturdestination som är väl värd även ett långväga besök.

Ett centrum för distansarbete

Billnäs bruk har varit en plats för finsk industri och näringsliv i nästan 400 år och är för närvarande ett mycket populärt mötes- och bröllopställe. Snart öppnas det kulturhistoriskt betydelsefulla området för distansarbetare, när Billnäs Bruksbolag tar ett steg i en ny riktning.

– Under pandemin renoverade vi flera nya lokaler för våra gäster. Det är logiskt, att vi under denna föränderliga tid utvecklar nya möjligheter till distansarbete och nya mötesformer. Distansarbete i Billnäs kulturlandskap med ändamålsenliga utrymmen och tjänster kan finnas tillgängliga inom en snar framtid, berättar Olli Muurainen från Billnäs Bruk ab.

Muurainen har också satsat på områdets allmänna trivsel, till exempel genom att plantera ett stort antal japanska körsbärsträd, vars vårblomning alla kan njuta av.

Hem i Billnäs bruk

Fönstrena i den mer än 100 år gamla lägenhetsbyggnaden i rödtegel är stora och bjuder på en fantastisk utsikt över fisktrapporna. För fyra år sedan flyttade Tammerforsborna Jenna och Janne Aronen in i huset på Hammarborg. Paret var på jakt efter ett verkstadsutrymme för sitt företag Wood Mind – helst på en inspirerande, kreativ och naturnära plats. De såg en webbannons och styrde kosan mot Billnäs, och trots att de aldrig tidigare besökt Billnäs, kände de sig genast hemma. De blev stormförtjusta i brukets stämning, och innan de visste ordet av, undertecknade de ett kontrakt och blev Billnäsbor.

– Alla platser som vi hittills sett här i Raseborg har fängslat oss och det finns fortfarande så mycket nytt att utforska, beskriver Janne ivrigt.

Trenden att bosätta sig på landsbygden och bruksmiljöns unika atmosfär, bara en timmes färd med tåg till Helsingfors och Åbo, har gjort Billnäs till en attraktivt alternativ för många som planerar flytt.

– Intresset för Billnäs har ökat och vi kommer att fortsätta investera i tillgänglighet och trivsel i området, säger Raseborgs chef för samhällsteknik Piia Nordström.

Det innebär bland annat att nya tomter planeras, vägnätverket renoveras och friluftsområden vidareutvecklas med tanke på nya och gamla invånare.

*******

Mer information

Piia Nordström
Chef för samhällsteknik vid Raseborgs stad
piia.nordstrom@raasepori.fi, +358 19 289 3852

Olli Muurainen – Billnäs bruk
Olli.Muurainen@managementevents.com
billnäs.fi

Jenna & Janne Aronen
Woodmind, https://www.woodmind.fi/

Bilder
Skisser: JS Bygg & Design, www.js.fi
Foton: Multifoto, multifoto.fi

Banvallens cykelrutt https://www.visitraseborg.com/sv/aktiviteter/cykling/banvallen/
Billnäs fiskväg https://www.raseborg.fi/billnas-fiskvag/


17.02.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs preliminära resultat för 2020 presenterades idag av stadsstyrelsens presidium, stadsdirektören och ekonomichefen på ett virtuellt presstillfälle.  

Ekonomichef Jeanette Bäckström presenterade det preliminära resultatet och kunde berätta att resultatet för 2020 visar ett överskott på ca. 9,9 miljoner euro.

Du kan bekanta dig med hela presentationen här:

Presentation, preliminärt resultat 17.2.2021

Ladda nerVisa

– Glädjande är att vi nu når den lägsta nivån av kumulativa underskottet, 1,3 miljoner euro, som vi haft under Raseborgs tid, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls.
– Vi har fått mer statsandelar och skatteinkomster än beräknat och så har också staden gjort ett bättre resultat än vad som budgeterats.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist håller med:
– Läget såg ju minst sagt dystert ut i mars men nu kan man nog vara nöjd, även om vi fått statsandelar har vi också kunnat effektivera verksamheten och är på väg i rätt riktning.

– Det är lätt att hålla med och vara nöjd, säger stadsstyrelsens första vice ordförande Mats Lagerstam och fortsätter
– Att lånestocken minskat är ett steg i rätt riktning och jag är personligen nöjd över att köpet av Knipnäs gick igenom. Dessutom nettoinvesteringarna i bland annat Fokushuset, Svartå skolbyggnaden och trafiklederna gläder mig.

– Det är betydligt lättare att andas när vi gör ett sådant här resultat och när underskottet minskar, säger också stadsstyrelsens andra vice ordförande Anita Westerholm.
– Vi är inte i mål ännu och måste fortsätta arbeta målmedvetet för att förbättra ekonomin. Det som också gläder mig är att vår nettoinflyttning 2020 var positiv, + 129 personer!

På bild övre raden fr.v. stadsdirektör Ragnar Lundqvist och stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, andra raden fr.v. stadsstyrelsens andra vice ordförande Anita Westerholm journalist Kai Jauhiainen från tidningen Länsi-Uusimaa och till höger ekonomichef Jeanette Bäckström.

29.01.2021 / Petra Louhimies

Uppföljning av Åminnefors fiskväg gav goda resultat med ca 2300 vandrande fiskar som använde fiskvägen. Bland dem fanns 10 olika fiskarter vilket betyder att att de olika fiskarna hittar fiskvägen, även de som är inte lika kraftiga simmare klarar sig genom den och en del (vimma) också lekte i den.

Uppföljningsprojektet är Raseborgs stads beställningarbete som utförs av Västra Nylands vatten och miljö LUVY rf:s forskare i enlighet med av fiskerimyndigheten ställda krav. Första året innehöll en hel del testning, omändringar och också vissa tekniska problem. Läs om uppföljningens resultat närmare i rapporten, som publicerats av LUVY rf. Det har också sammanställts en bildbilaga där man kan titta hurdana bilder fiskräknaren har tagit under 2020.

Julkaisu-1_2021_Mustionjoen-Aminneforsin-kalatien-vaelluskalaseuranta-vuonna-2020

Ladda nerVisa

Kuvaliite Mustionjoen kalatiet 2020

Ladda nerVisa

27.01.2021 / Petra Louhimies

Rekryteringsmässan Duuni 2021 närmar sig!

DUUNI 2021 virtuellt evenemang ons 10.3.2021 kl.9-15

Möt framtidens experter snabbt och bekvämt på västra Nylands första digitala rekryteringsmässa. Här har du möjlighet att profilera ditt företag som en arbetsgivare i tiden.

Duuni 2021 rekryteringsmässa logo

I år ordnas Duuni 2021 rekryteringsmässan digitalt i samarbete med fem kommuner. Tanken är att kunna erbjuda en trygg träffpunk där det är möjligt att knyta nya arbetsförhållanden.

Mellan kl. 9:00 och 12:00 finns det många intressanta talturer på huvudscenen. Klockan 12:00 – 15:00 är utställningshallarna öppna och då är det möjligt för arbetsgivaren och arbetssökanden att träffas, antingen live via kamera eller chat. Deltagande är avgiftsfritt.

Mässan arrangeras av Novago i samarbete med TE- byrån och kommunerna Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå med hjälp av stöd från ESF.

RESERVERA DIN VIRTUELLA MÄSSPLATS SENAST DEN 10.2.2021 VIA LÄNKEN.


22.01.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stads projekt Karis-Ekenäs cykelväg har fått statens investeringsstöd 650 000 euro. Projektet är bland med projekten som får stöd via investeringsprogrammet för gång och cykling 2021 som Traficom administrerar.

Projektet uppskattas till 1,3milj € och det omfattar 5,5 km belyst cykelväg norr om RV25, från Ekenäsvägen i Karis till Langansböle i Ekenäs.

Projektet omfattar också en underfart som kommer att byggas till Horsbäck. Kodin Tavaratalos farlig korsning stängs och får en ny infart från Ekenäsvägens håll.

Arbetena inleds i år och blir klara 2022.

Området är nästan helt i privat ägo. Områdets markägare har utan ersättning överlåtit rätten att använda markbottnen till byggande av cykelväg. Det är verkligen unikt och staden tackar varmt alla markägare som bidragit till att cykelförbindelse från Karis till Ekenäs äntligen blir av.

Läs mera på Traficoms webbplats:
Kuntien kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen ennätyksellinen 31,5 miljoonan euron tuki 51 hankkeelle | Traficom


19.01.2021 / Tobias Björklund

Staden Raseborg anställer i sommar ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter.

Anställningstiden är 1 månad. Det kan vara olika uppgifter som t.ex. parkarbetare, städare, köksbiträde, museiguide, idrottsplansskötare, simövervakare, biblioteksfunktionär, vårdbiträde, lägerledare, kulturarbetare eller fastighetsskötare.

Ungdomar som behöver praktik för sin utbildning prioriteras vid anställandet av sommararbetare. Ungdomarna bör vara födda 2005 eller tidigare.

Lönen för studerande vid högskolor och yrkeshögskolor är 1 700 €/månad, för studerande vid yrkesläroanstalter och gymnasier 1 450 €/månad och för övriga ungdomar 1 300 €/månad.

Alla ansökningar om sommararbete skall göras elektroniskt. Söktiden pågår till 5.3.2021 kl. 12:00. Vi strävar efter att meddela dej om du fått sommarjobb eller inte senast i mitten på april.

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/raseborgs-stads-sommarjobb-2021-329664/

Mera information ger personalchef Johan Nylund, careers@raseborg.fi  019-289 2030


18.01.2021 / Madeleine Lindholm

Vill du vara med och namnge det nya skol- och daghemscentret i Svartå?

Bildningsnämnden i Raseborg ordnar en namntävling för den nya skol- och daghemsfastigheten i Svartå som ska stå klart hösten 2022. I den nya fastigheten kommer Mustion koulu, Svartå skola, Svartå daghem/Mustion päiväkoti, filialbiblioteket, ungdomsverksamheten och rådgivningen att verka.

Namnförslag med motivering lämnas in antingen elektroniskt via denna länk: NAMNTÄVLING eller som pappersversion till stadens bibliotek.

Inlämnade förslag gås igenom av en av bildningsnämnden tillsatt arbetsgrupp och arbetsgruppen ger sitt förslag till bildningsnämnden som gör det slutliga beslutet. Arbetsgruppen består av:

Tina Nordman, bildningsdirektör
Elisabet Ehrstedt, undervisningschef
Nina Aartokallio, chef för småbarnspedagogik
Heidi Enberg, bibliotekschef
Hanna Rönnblom, rektor Svartå skola
Marjo Laitinen, rektor Mustion koulu
En elev från respektive skola i Svartå
Holger Wikström, bildningsnämndens representant

Sista inlämningsdagen är 7.2.2021.

Bland alla som lämnat in namnförslag utlottas 5 st biljettpaket som berättigar till ett gratis simhallsbesök till Ekenäs simhall och ett museibesök i Raseborgs museum.


11.12.2020 / Madeleine Lindholm

I Ekenäs bibliotek är nu avhämtning av reserverade böcker en självbetjäningstjänst. Det reserverade materialet är uppdelat på två hyllor till vänster om lånedisken i övre våningen.

Böckerna hittas med hjälp av reservationskoden som finns i meddelandet som skickats om att reserverat material finns att avhämta. Reservationskoden är en nummerserie som bildas automatiskt eller en alias som du väljer själv. Dina reservationer är sorterade enligt dessa i självbetjäningshyllan.

Det är viktigt att kontrollera att reservationskoden stämmer, så man inte förväxlar mellan flere exemplar av samma bok. Personalen hjälper vid behov att hitta rätt.

Du kan be om en annan reservationskod i kundbetjäningen eller via nätbiblioteket.

Böckerna lånas i låneautomaten eller av personalen.


13.11.2020 / Petra Louhimies

Köpmansgatan i Karis, avsnittet mellan Bangatan och Elin Kurcksgatan, blir enkelriktad gata (med Tekniska nämndens beslut 10.11.2020). Ändringsarbetena görs under vecka 47, dvs. fr.o.m. 16.11.2020.

Orsaken till denna ändring är brist på parkeringsplatser. Genom denna ändring, kan till gatans vänstra sida anvisas 8-10 st nya parkeringsplatser.

Mera information ges av Piia Nordström, Raseborg stad tfn 019 289 3852


6.11.2020 / Petra Louhimies

Ordenskommittén vid Raseborgs stad har beslutat om att ”Comitatus Raseburgensis Sigillum” (den s.k. Raseborgsmedaljen) delas ut i år.

Enligt utdelningsprinciperna för medaljen kan förslag till mottagare göras av stadsdirektören, stadsfullmäktiges ordförande eller stadsstyrelsens ordförande. Vid bedömningen av den insats som ligger till grund för medaljförslaget ska betydelse, kvalitet, omfattning och varaktighet av insatserna sammanvägas. Beslutet görs av ordenskommittén.

I år tilldelas medaljen till Tua Forsström och Ingmar Lindberg.

Medaljörerna och utdelarna står upp för en gruppbild
Från vänster stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, ordenskommitteens ordförande Henrik Lindholm, Ingmar Lindberg, Tua Forsström, stadsfullmäktiges ordförande Linnéa Henriksson och stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Förtjänstmedaljerna överräcktes av stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, ordenskommitteens ordförande Henrik Lindholm och stadsfullmäktiges ordförande Linnéa Henriksson torsdagen den 5.11.2020 i Stadshuset.

Jag känner mig hedrad, det är här i Västnyland som jag hör hemma”, berättade Tua Forsström och påpekade, att vi så att säga fanns på brottsplatsen. ”Henrik Cederlöf som var min lärare är den skyldige till att jag hela mitt liv har fått tillbringa med språk och litteratur. Han väckte min passion för litteratur och jag är honom starkt tackskyldig.”

Forsström berättade också att svenskarna (kollegorna på Svenska Akademin) redan lärt sig var Tenala ligger. ”De frågar vant ’är du kvar i Tenala’ då det ska skickas material av och an.

Ingmar Lindberg, som fick ta emot medalj nr. 13 tackade även han för medaljen men ville framhäva, att gärningen som han belönades för ingalunda var en enmanssak. Han riktade sina tack till både tidigare kollegor på Fiskars brukskontor, bolagets tidigare VD Reijo Kaukonen, bolagets tidigare styrelseordförande Göran J. Ehrnrooth samt till alla dem som flyttade till bruket och skapade den unika anda som finns ännu idag. ”Det var endast roligt att syssla med sådant”, berättade Lindberg.

Motiveringar

Tua Forsström

Tua Forsström är författare och ledamot av Svenska Akademien. I offentliga biografiska uppgifter noteras att Forsström är född i Borgå och bor i Helsingfors och därmed skyms det faktum att hon är uppvuxen och skolgången i Tenala och Ekenäs. Själv framhåller Forsström ofta att hon tillbringar halva året i Tenala.

Tua Forsström är mest känd som lyriker, men har också skrivit bland annat sångtexter, dramatik, ett oratorium samt ett libretto. Hon debuterade 1972 och har sedan dess låtit ge ut 12 diktsamlingar. En av dessa bär namnet Ekenäs (med Vidar Lindqvist, 1988). Forsströms dikter kännetecknas av ett enkelt, tillgängligt språk, där naturen är närvarande och där internationella referenser blandas med enkla inslag av lokal prägel. Havet, ekar, musslor på sjöbotten och andra detaljer är lätta att inplacera i Raseborg.

Nu har jag fått nog av Tuas analyser, sade Henrik Cederlöf, rektor men också lektor i modersmål. Han hade givit eleverna i uppdrag att analysera dikter men eftersom uppgiften tycktes en del främmande, så svarvade Forsström på begäran ihop ett tiotal analyser under rasten innan inlämning.

Tua Forsström avlade studentexamen i Ekenäs år 1966. Sedermera har hon studerat psykologi, svensk litteratur och filosofi vid Helsingfors universitet. Småningom har Tua Forsström blivit stilbildande inom nordisk lyrik, hennes dikter är översatta till ett 30-tal språk och hon har genom åren tilldelats åtminstone 16 litteraturpriser.

Tua Forsström utsågs år 2019 till Svenska Akademien, som den första finlandssvenska författaren någonsin.

Raseborgs stad vill uppmärksamma ovan nämnda ovärderliga insatser, och som erkänsla tilldela Tua Forsström Raseborgsmedaljen.

Ingmar Lindberg

När delar av Fiskars traditionella verksamheter lades ner efter flera hundra år, var det för många en djup sorg. En epok gick i graven. Bolagets tidigare vice VD Ingmar Lindberg var den som då – mitt i vemodet – hade förmågan att blicka framåt och se möjligheterna till en ny era för Fiskars. Förutom som vice VD hade Lindberg också verkat som bolagets fastighetsdirektör, och hans gedigna kunskap var av avgörande betydelse för att kunna förverkliga visionen.

Lindberg visade därtill stort mod och var beredd att sätta sin egen ära på spel. I kombination med hans klara idé och förmåga att tänka långsiktigt skulle detta visa sig bära långt – t.o.m. längre än någon kunde ana.

Med ledord som bland annat hantverk, design och formgivning startade återupplivningen av Fiskars. Man kunde erbjuda såväl verksamhetsutrymmen som bostäder, och resultatet vi ser idag är imponerande. Samtidigt är det inget mindre än ett livsverk av Ingmar Lindberg.

Raseborgs stad gläder sig över all den verksamhet som idag är etablerad i Fiskars. Fiskars har inte bara återupplivats utan är i högsta grad livskraftigt, vilket tusentals besökare årligen från olika håll av världen får ta del av. Besökarna upptäcker på samma gång också övriga delar av Raseborg. Det här i sin tur gynnar staden och regionen på ett sätt som inte kan överskattas.

Raseborgs stad vill uppmärksamma ovan nämnda ovärderliga insatser, och som erkänsla tilldela Ingmar Lindberg Raseborgsmedaljen.

Raaseporimitali rasiassaan sekä valkoinen ruusu

Raseborgsmedaljen har tidigare tilldelats till:

 1. Saraste Jukka-Pekka, 2011
 2. Charalambides Alexis, 2011
 3. Ntallaris Anthony, 2011
 4. Wickholm Kaj, 2012
 5. Peltonen Matti, 2013
 6. Nybom Jan, 2014
 7. Grunn Torolf, 2015
 8. Johansson Mårten, 2015
 9. Höglund Nils-Gustav, 2017
 10. Simola Tom, 2017
 11. Sid Sven, 2019
 12. Forsström Tua, 2020
 13. Lindberg Ingmar, 2020

5.08.2020 / Petra Louhimies

På tisdagen den 4.8 samlades en grupp barn i ledning av Västnyländska kultursamfundets barnkulturkoordinator Pamela Andersson till en idéworkshop där barn fick tycka till om vad de skulle vilja ha i ”världens bästa park i min hemstad”. Workshoppen arrangerades i samarbete med staden i barnens egna trädgård; Cityträdgården, som är ett av de konkretiserade idéerna från barnens workshop i Fokus-huset förra året. Cityträdgården ligger i hjärtat av Karis på en tomt brevid den gamla brandstationen. Från stadens sida deltog representanter från stadens planläggning och kulturtjänster för att höra på barnens tankar och idéer.

Mest bra och fantastiska idéer

Barnen som var mellan 7 och 10 år fick lägga sina idéer på en tavla med kategorierna fantastisk, bra, ingen skillnad, tråkig och skrämmande. Mest idéer hamnade i kategorierna fantastisk och bra.

En av favoritidéerna var en ballongmaskin där man trycker på en knapp och så kommer en ballong ut. Man önskade också en lyktstolpe som samtidigt skulle vara en jukebox. Musiken kom också fram i idén om en kombinerad gokartbana som skulle köra till en scen där man kunde sitta och lyssna på musik, och sedan åka vidare. Vattenpark, hoppslott och naturområden med stora träd, solstolar och mycket djur önskades också. Man var lite oroade för att hundar bajsar mycket och då måste man ha tillräckligt med sopkorgar. Man tyckte att det är tråkigt om simhallen skulle vara stängd som under coronavåren. Det är också tråkigt om det finns rostiga gungor eller sandlådor där de bara växer gräs. Man upplevde att jobbiga grannar kan kännas skrämmande.

Barnens idéer sammanställdes och insikterna från workshoppen används i stadens utvecklingsarbete.


13.05.2020 / Petra Louhimies

I Karis framskrider Bangatans gatubyggnad och nu byggs de två upphöjda korsningar och övergångsställen, den ena blir vid Villa Haga (kommande Forsströmsgatan) och den andra vid Köpmansgatan.

Övergångsställen byggs etappvis så att bara en körfil är i bruk. Trafiken dirigeras först till södra körfilen medan man bygger den norra sidan. Köpmansgatans korsning och vägen mellan Villa Haga och Kotipizza är stängda. När norra sidan är byggt, byggs den södra sidan av vägen.

Trafiken dirigeras enligt följande planer:

Karis Bangatan skede 1 Karjaan Ratakatu vaihe 1

Ladda nerVisa

Karis Bangatan skede 2 Ratakatu vaihe 2

Ladda nerVisa

Entreprenör är NRC Group Finland Oy.

Vi beklagar störning och olägenhet som detta kan förorsaka.

Raseborgs stad, samhällsteknik


8.05.2020 / Petra Louhimies

Svartåns två första fiskevägar har öppnats och tagits i bruk den 4.5.2020 (pga rådande situation, utan publik) och fiskarna kan nu äntligen vandra och söka nya boplatser i Svartån upp till Åkerfors. Se videorna nedan!

Till början görs nu först mätningar i båda fiskvägen och studeras hur fiskvägarna beter sig hydrauliskt i olika strömningssituationer.

Åminnefors fiskeväg får nu en fiskräknare och senare därtill videokamera och de testas så att båda fungerar bra när vandringsäsongen påbörjar i september. Målet är att kunna räkna fiskarnas antal och art. Västra Nylands Vatten och Miljö LUVY rf ansvarar för uppföljningsverksamheten och samarbetar i detta med Kymijoen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. Kymmeneälvens sakkunniga hämtar till Svartån erfarenheter och metoder som har testats i Kymmeneälvens fiskuppföljningsprojekt. Fiskvägarnas hydraulik studeras av Kala- ja vesistötutkimus Oy och Luode Consulting Oy.

”Svartåns vatten är tidvis grumligt vilket förorsakar viss osäkerhet till räkningsmetoder och tolkning av fiskarnas art från videofilmen kan vara en utmaning”, påminner Jaana Pönni från LUVY rf. Erfarenheterna från Åminnefors styr planering av Billnäs uppföljningsmetod, som görs i samarbete med fiskhushållningsmyndigheten och sakkunniga. Uppföljningen är tänkt påbörjas i full skal 2022.

”Vi mycket att lära oss under de kommande åren. Uppföljning av fiskar som rör sig i fiskevägarna görs i den omfattningen som myndigheterna rekommenderar och steg för steg studerar vi metoderna och hur de lämpar sig här. Det kommer att vara spännande att få de första rapporterna nästa höst, men samtidigt är vi försiktiga med förväntningarna, vandringsfiskarna har ju varit borta snart 70 år” berättar Piia Nordström från Raseborgs stad.

Bakom projektet står kommunerna i området med ett starkt bidrag. Västra Nylands Vatten och Miljö rf. sammankallade år 2015 en sammarbetsgrupp för Laxfisk i Karisåns vattendragsvision, genom vilken bygget av fiskvägarna finansierats av Raseborgs stad, Lojo stad, Vichtis kommun, Högfors stad och Loppis kommun, Koskienergia Oy, Sappi Europe / Kirkniemi, Lojo miljökluster och SSO samt Pojo-Ekenäs och Lojo sjös fiskeområden. Bygget av fiskvägen har också fått betydande finansiering från EU:s projekt Freshabit Life IP. Raseborgs stad har fungerat som byggherr i projektet.

Svartåns fiskvägar fick i egenskap av fiskvägsstrategins spetsprojekt och ett starkt stöd av Jord- och skogsbruksministeriet samt Miljöministeriet samt från Egentliga Finlands NTM-centrals fiskhushållningstjänster och Nylands NTM-central.

Mera information ges av / lisätietoja antavat

Jaana Pönni, Västra Nylands Vatten och Miljö LUVY rf

Juha-Pekka Vähä, Västra Nylands Vatten och Miljö LUVY rf (fiskuppföljningsmetoden)

Piia Nordström, Raseborgs stad

Billnäs fiskväg öppnads 4.5.2020
Åminnefors fiskväg är också nu färdig och öppnades 4.5.2020

3.03.2020 / Jennifer Gammals

Welcome-projektet finns till för turismföretagare och andra intresserade av branschen att utveckla sina kunskaper inom bl.a. produktifiering, marknadsföring, digitala kunskaper samt hållbar utveckling. Vi har redan tre utbildningsdagar bakom oss för detta år och många fler på kommande. Att delta i Welcome-projektets utbildningar och andra tillställningar är avgiftsfritt och denna epost får gärna delas vidare till sådana som kunde vara intresserade av att delta. Welcome-projektet får sin finansiering från Nylands NTM-centrals Landsbygdsfond.

Vi har en hel del tyskspråkiga och ryska turister i Västnyland. Vad är det som dessa turister vill uppleva, och erbjuder vi faktist sådant som de vill köpa? Welcome-projektet ordnar två olika utbildningsdagar som handlar om just dessa två marknader och hur du som turismföretagare gör attraktiva och säljande produkter för just de här kundgrupperna. Under utbildningsdagen kanske du också hittar någon du kan samarbeta med för att ha möjlighet att erbjuda ännu bättre upplevelser för de tyskspråkiga eller ryska besökarna. Utbildningarna är som vanligt helt avgiftsfria!

12.3 kl. 9-16 Ryssland som målgrupp

Plats: Ekenäs, Startup Factory, Raseborgsvägen 9

Utbildare: Virve Obolgogiani, Mimino

Läs mer – https://novago.fi/venajakohdemarkkinana12032020/

17.3 kl. 9-16 Tyskland som målgrupp

Plats: Lojo, Novagos mötesutrymme, Nummisvägen 12-14

Utbildare: Suvi Ahola och Jan Badur, Nordic Marketing

Läs mer – https://novago.fi/saksakohdemarkkinana17032020/

31.3 kl. 10-15 Storytelling

I slutet av mars ordnar Welcome-projektet en Storytelling-utbildning med Tarinakones Anne Kalliomäki. Storytelling är alltså ett sätt att skapa berättelser kring företag och tjänster och använda det i marknadsföring och försäljning. I dagens läge kan man inte vara likadan som alla andra, att vara annorlunda är säljande. Anne Kalliomäki är en pionjär inom storytelling i Finland och har också gett ut en bok om ämnet.

Plats: Karis, Axxell, Bangatan 75

Utbildare: Anne Kalliomäki, Tarinakone

Läs mer – https://novago.fi/tarinallistaminen30032020/

16.4 kl. 9-16 Hållbar turism

Som en fortsättning på temat hållbar turism och Sustainable Finland-utbildningen i Ekenäs förra hösten, ordnar Welcome-projektet en temadag kring två ämnen, som är en del av temat, i mitten av april. Under förmiddagen kommer Hannu Medina, som är specialist inom regnbågsturism, att berätta varför gruppen av resenärer som står bakom beteckningen LGBTQ utgör stor potential för turismföretag och ge exempel från Finland och övriga världen. På förmiddagen berättar Jukka Parviainen vad tillgänglighet betyder och varför och på vilket sätt turismföretag ska utveckla företagets tillgänglighetstjänster.

Plats: Fiskars

Utbildare: Hannu Medina, Gay Travel Finland / Jukka Parviainen, Ellare oy

Läs mer – https://novago.fi/sv/kestava-matkailu-teemapaiva-16-4-2020/

Materialbank

Materialet från alla utbildningar som Welcome-projektet har ordnat, finns i Turismens materialbank. Där finns också massor av annan nyttig information för turismföretagare. Kolla in den!

Korta workshops

Welcome-projektet ordnar också kortare workshops inom olika ämnen som t.ex.

 • Lär dig använda Google My Business
 • enkel sökmotoroptimering
 • marknadsföring i sociala medier
 • Lär dig skriva säljande produktkort

Produktkort + Google My Business workshop

Fiskars, må 16.3 kl. 13.00-16.00


Är du intresserad av att delta eller hålla en liknande i just din by? Ta kontakt!

Alexandra Stoor

Projektledare – projektipäällikkö

Tfn +358 44 700 4199, alexandra.stoor@novago.fi

Welcome – matkailun yhteistyöhanke Länsi-Uudellamaalla
Welcome – ett samarbetsprojekt inom turismen i västra Nyland

Novago Företagsutveckling Ab – Novago Yrityskehitys Oy – Novago Business Development Ltd

Raseborgsvägen 9, 10600 Tammisaari – Raaseporintie 9, 10600 Tammisaari

Nummisvägen 12-14, 08100 Lojo – Nummentie 12-14, 08100 Lohja


24.02.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad utarbetar som bäst ett bostadspolitiskt program samt en välfärdsberättelse och -plan som stadsfullmäktige ska behandla senare i år. Som ett led i processen vill nu arbetsgrupperna för de två programmen veta vilka faktorer som invånarna upplever att bidrar till boende, trivsel och välfärd i hemstaden. 

Arbetsgrupperna har därför skapat en enkät där nuläget samt invånarnas önskemål och framtidsplaner kring boende och trivsel utreds.

Enkäten öppen till och med 9.3.2020

Enkäten finns tillgänglig på webben via adressen https://link.webropolsurveys.com/S/A8117DC5F14FA26B och är öppen till och med måndagen den 9 mars 2020. Svaren är anonyma och det tar ungefär 5 minuter att fylla i enkäten.

Behöver man hjälp med att fylla i enkäten eller inte har tillgång till internet, kan man alltid vända sig till Raseborgs bibliotek och få hjälp av bibliotekspersonalen.


3.02.2020 / Madeleine Lindholm

En omfattande kartläggning av invånarnas önskemål samt åsikter om biblioteken i Raseborg genomfördes under hösten 2019, bl.a. för att det är aktuellt med nya bibliotekslokaler i kommunen under de kommande åren.

Dels ordnades några workshops som var öppna för alla kommuninvånare, träffar med olika målgrupper och diskussionstillfällen med skolornas elever i årskurs 4. En enkät riktad till alla invånare fanns att besvara under två månaders tid under hösten (1.9 – 31.10).

Enkäten fanns både till pappers och på webben och besvarades av 552 personer varav 80 % var kvinnor. 65 % hade svenska som modersmål, 40 % finska. Över hälften sade sig använda Ekenäs bibliotek, drygt 40 % Karis bibliotek. 73 % hade under 5 km till det bibliotek de använder. Vid varje fråga fanns möjlighet att skriva egna kommentarer och den möjligheten utnyttjades väl.  Det skrevs över 1 000 egna, fritt formulerade kommentarer.

Majoriteten av de svarande var nöjda med det som frågades efter, d.v.s. bibliotekets tjänster, lokaler, samlingar och öppettider och gav positiv respons. En hel del önskemål kom fram t.ex. angående öppettider, utlåningsmaterial, programverksamhet osv.

Många svarade att de inte kände till funktionerna/tjänsterna/materialet som nämndes och/eller att de skulle börja använda dessa i framtiden. Detta var mycket nyttig information med tanke på bibliotekets fortsatta verksamhet och utvecklandet av den. Man kan aldrig informera för mycket och samma information ska spridas på nytt efter en tid.

Öppettider Majoriteten var nöjd med öppettiderna men några önskade längre öppettider; tidigare på morgonen eller senare på kvällen, veckosluts- och söndagsöppet. Självbetjäningsöppet utan personal nämndes också som ett alternativ.

Information De flesta var nöjda med hur biblioteket informerar om sin verksamhet, medan en del inte kände till de olika informationskanalerna som redan finns. Några bra tips fanns bland de öppna kommentarerna så som t.ex. önskemål om e-postnyhetsbrev.

Lånematerial De allra flesta lånar böcker på biblioteket, bland e-resurserna var också e-böckerna populärast. Utöver det som redan finns att låna önskades bl.a. idrottsredskap, instrument, symaskiner och blodtrycksmätare för att nämna några. Spel frågades även efter och som ett resultat har biblioteken köpt in mera spel, både till utlåning och användning på biblioteken.

Programverksamhet Bl.a. författarbesök, litteraturcirklar, spelkvällar, pyssel och sagostunder för barn önskades och en stor del av detta ordnas redan på biblioteken. I svaren märktes tydligt att många inte hade hittat informationen om att dylika program ordnats, detta är något som behöver utvecklas.

Funktioner Man kan göra mycket annat i biblioteken än bara låna böcker. De flesta som svarade på frågan vad de gör i biblioteket sade att de läser böcker, tidningar på biblioteket. Nästan hälften svarade att de besöker utställningar. Bekväma sittplatser och tysta utrymmen för arbete frågades efter och önskades av många. Café i biblioteket var också högt på önskelistan.

Framtidens bibliotek Sista öppna frågan gällde framtidens bibliotek och hur det ser ut. Framtidens bibliotek ska vara ett mångsidigt allaktivitetshus, med plats att hänga, syssla med hobbyverksamhet, delta i program, låna material, få information, råd och hjälp med digitala serviceformer och apparater.

Tack till alla som svarade och kommenterade, det är till stor hjälp i den fortsatta utvecklingen av våra bibliotek!


16.12.2019 / Tobias Björklund

Staden Raseborg anställer i sommar 100 ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter. Anställningstiden är 1 månad. Det kan vara olika uppgifter som t.ex. parkarbetare, städare, idrottsplansskötare, simövervakare, vårdbiträde, lägerledare, kulturarbetare eller fastighetsskötare.

Ungdomar som behöver praktik för sin utbildning prioriteras vid anställandet av sommararbetare. Ungdomarna bör vara födda 2004 eller tidigare.

Lönen för studerande vid högskolor och yrkeshögskolor är 1 700 €/månad, för studerande vid yrkesläroanstalter och gymnasier 1 450 €/månad och för övriga ungdomar 1 300 €/månad.

Alla ansökningar om sommararbete skall göras elektroniskt via Kuntarekry. Söktiden pågår till 6.3.2020 kl. 12.00. Vi strävar efter att meddela om du fått sommarjobb eller inte senast i mitten på april.

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här.

Observera att alla fält i blanketten som är försedda med en stjärna (*) är obligatoriska fält som måste ifyllas för att blanketten skall gå att skicka.

Mera information ger personalchef Johan Nylund, johan.nylund(at)raseborg.fi 019-289 2030


26.11.2019 / Madeleine Lindholm

Helle-bibliotekens nya filmtjänst, Bibbabio/Kirjastokino, har öppnat. Du hittar tjänsten på adressen www.kirjastokino.fi. Välj den film du vill se och klicka sedan på Spela. Välj Helle-kirjastot i menyn och logga in med bibliotekskort och pinkod. Det finns inga lånebegränsningar i Bibbabion. Förutom film erbjuds även dokumentärfilmer och hobbyvideor.

 Det är bra att komma ihåg att tjänsten ännu är under utveckling och att innehållet ökar efterhand. Pga. detta är bl.a. det svenska utbudet fortfarande väldigt begränsat.


15.10.2019 / Madeleine Lindholm

Årets Kura skymning i Ekenäs bibliotek, På svartvita trösklar, ordnas 11 november klockan 18.30. Ett gränssprängande dikt- och musikprogram, där Mira Berglund-Fitzpatrick tolkar dikter av Elsa Boström på svenska, finska och engelska och vi får höra musik av John Millar och Anthony Shaw.

Welcome to Ekenäs/Tammisaari library on november 11 2019, 6.30 p.m., to the annual Kura skymning event. On black and white thresholds – a boundary breaking poetry and music event. Mira Berglund-Fitzpatrick reads poems by Elsa Boström in swedish, finnish and english. Music performed by John Millar and Anthony Shaw.

Svenska Kulturfonden stöder evenemanget.


14.08.2019 / Jennifer Gammals

trafikarrangemang 15-16.8

Ladda nerVisa

Entreprenören informerar: asfaltering av rondellen slutförs på torsdagen 15.8. (bottenarbete) och fredagen (asfaltering).

Korsningen måste tidvis stängas av för trafik. Lättrafiken slipper förbi, men biltrafiken dirigeras om.

Skoltransporterna har ändrade rutter och hållplatser, chaufförerna och skolorna informerar elever.

Vi beklagar besvär – men nu projektet snart färdigt.

Raseborgs stad, samhällsteknik

Piia Nordström tfn 019 289 3852


16.07.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad uppmärksammar jubileumsåret bland annat genom att dela ut Made in Raseborg -bodyn till alla nyfödda i staden år 2019. Bodyn delas ut via rådgivningen.

Bebis med vid body där det står Made in Raseborg

8.07.2019 / Jennifer Gammals

I år ordnar Novago Företagsutveckling Ab för första gången affärsidétävlingen GAME of IDEAS på Raseborgs slott 24.9.2019. 12 idéer får möjligheten att presenteras inför fyra businessänglar som väntar på att få investera eget kapital i företag och idéer som de anser har stor tillväxtpotential.

För den som har kommit på en utmärkt affärsidé men behöver resurser för att förverkliga den, är detta ett ypperligt tillfälle att delta i. På plats finns 4 businessänglar som är intresserade av att investera i nya, lovande och intressanta idéer. De som blivit utvalda att presentera sin idé har 12 minuter tid på sig att övertyga businessänglarna om sin affärsidé. Det är avgiftsfritt att delta i affärsidétävlingen.

Utöver investeringsmöjligheten, kommer businessänglarna även att utse vinnare i fyra olika kategorier; den mest attraktiva investeringen (stora och små företag), det starkaste teamet och den mest lovande affärsidén. Novago hjälper gärna den som innan tävlingen vill utveckla sin idé eller pitchning och strävar till att hjälpa de ensamföretagare som önskar hitta en samarbetspartner.

Businessänglarna hör till det finländska nätverket FiBAN, som är en icke vinstdriven förening, vars syfte är att främja privatpersoners investeringar i tillväxtföretag. FiBAN är en av Europas största och mest aktiva nätverk av businessänglar, bestående av 650 godkända placeringsmedlemmar. Novago Företagsutveckling Ab är ett kommunägt företagsutvecklingsbolag vars syfte är att främja företagande i regionen. Novago hjälper både den som vill bli och de som redan är företagare. Novago ger bl.a. råd när man vill starta företag, utveckla verksamheten, internationalisera företaget eller finansiera det samt när man stöter på problem.

Även om man inte har en affärsidé är man ändå välkommen till Raseborgs slott för att följa med tävlingen som publik. Medeltida program och servering utlovas. Under kvällen fungerar FiBANs verkställande direktör Reidar Wasenius som slottets riddare och konferencier.

Den som är intresserad av att delta i tävlingen skall höra av sig till adressen gameofideas@novago.fi senast 19.8.2019. För publiken gäller det att anmäla sig på adressen https://novago.tapahtumakalenterit.fi/.

Mer information om affärsidétävlingen hittas på sidan www.novago.fi/goi. På eventuella frågor svarar Novagos VD Tom Gammals, 050 911 1866.


27.06.2019 / Jennifer Gammals

Projektgruppen informerar 27.6:

Karis järnvägsbrons och resecentrets ibruktagning sker stegvis med början i september

På järnvägsbrons och resecentrets byggplats håller man som bäst på med tunnelns byggande. Efter att den färdigställts, är vi redan nära själva ibruktagande.

Området tas i bruk stegvis.

Den första viktiga etappen är lätt trafik på bron. Den lätta trafiken flyttas till den nya bron i början av september, att kunna ta bort den tillfälliga bron.

Resecentrets område kan sen byggas färdigt.

Också Bangatan genomgår sanering i början av hösten, vilket påverkar resecentrets ibruktagande något.

Allt som allt, färdigställande och överlåtande till trafiken sker i flere etapper under hösten. Festlig öppnande ordnas självklart!

Projektgruppen informerar trafikidkare och taxin skilt gällande tidtabeller med tanke på flyttning av verksamheten till det nya området.

Slutligen önskas alla trevlig sommar!

Projektgruppen för Karis järnvägsbro och resecenter

Trafikledsverket

Raseborgs stad

NRC Group Finland Oy


24.06.2019 / Jennifer Gammals

– Härifrån kan man ta sig rakt till Åland, säger Mårten Johansson, projektchef, och pekar ut mot havet för att ge oss en uppfattning om hamnens geografiska läge.

Johansson berättar att han ännu jobbade med hamnens parkeringsplats dagen innan och hade ännu gjort byggnadsarbeten  på öppningsdagens morgon. Där var det vass tidigare, pekar han mot parkeringsplatsen och bensinstationen medan vi går runt på området.

Hamnens restaurering har förverkligats av projektet Utbyggnad av Bromarv skärgårdshamn, som finansierats av Pomovästs Leader -program. Johansson har tidigare arbetat som Ekenäs (senare Raseborgs) stadsdirektör och utsågs till projektchef 2016 då projektet började.

Läs även


9.05.2019 / Petra Louhimies

Raseborg Pride ordnas redan för fjärde gången och kommer efter tre år tillbaka till Ekenäs. Pride ordnas i år 7.9 i Stallörsparken med omnejd. Raseborgs stads stadsfullmäktige har beslutat att flagga med regnbågsflaggan under Pride och på detta sätt visa sitt stöd för detta viktiga evenemang. Pride står i första hand för mänskliga rättigheter och flaggningen stöder även mångfalden i Raseborg.

Pride i Raseborg 2018

I år har temat för Pride lånats av det hundraåriga Finland: #tillsammans #yhdessä #together. Temat syftar dels på att staden Raseborgs 10-årsjubileum och dels på att lyfta mångfalden i samhället där vi tillsammans kan skapa en atmosfär där var och en kan vara sig själv och en del av en större helhet.

Programmet för Raseborg Pride kommer än en gång att bestå av en mångsidig helhet av musik, dans, tal, barn- och ungdomsprogram och mycket annat. Programmet börjar med en traditionell parad genom staden och avslutas med en kvällsfest på restaurang Santa Fé.

Vi svarar gärna på frågor på adressen raseborg.pride@gmail.com eller per telefon:

Paula Ikonen 040 518 0141 (FI)
Virve Savoila 050 354 4469 (FI&SVE)

www.raaseporipride.fi

fb.com/raaseporipride


2.05.2019 / Petra Louhimies

Ekenäs Energi, Karis Telefon och Raseborgs stad delar visionen om en effektiv, hållbar och miljövänlig region och planerar nu att tillsammans investera i ett solkraftverk i Ekenäs. Solkraftverket planeras att byggas nära Ekenäs Energis kraftverk i Björknäs i Ekenäs, mellan stamväg 51 och järnvägen. 

Solkraftverkets storlek är planerad till drygt 2 ha, med över 3000 solpaneler.  Den planerade anläggningens totaleffekt är ca 1 MW och årsproduktionen skulle motsvara elförbrukningen i ca 500 höghuslägenheter.

Investeringen beräknas vara lönsam såväl ur ekonomisk som miljömässig synpunkt. Stigande elpriser och ökad efterfrågan på förnybar energi gynnar investeringskalkylerna, samtidigt som elproduktion med solenergi stöder kampen mot klimatförändringen. Projektet förväntas också få statligt investeringsstöd.

För Ekenäs Energis är investeringen i ett lokal solkraftverk ett naturligt steg, och bolaget vill möjliggöra att allt fler av bolagets kunder har möjlighet att köpa solenergi.

-Som det regionala elbolaget har vi ett ansvar för att utveckla nya moderna och miljövänliga energialternativ. Det är också tydligt att intresset och efterfrågan på förnybar el och speciellt solenergi ökar hela tiden, både hos kommuner, företag och privatkunder, säger Frank Hoverfelt, VD på Ekenäs Energi.

Henrik Ekblom, VD på Karis Telefon, är inne på samma linje. Karis Telefon har därför preliminärt kommit överens med Ekenäs Energi om att köpa en dryg tredjedel av solkraftverkets produktionskapacitet. Karis Telefon har redan tidigare låtit Ekenäs Energi installera flera solenergianläggningar på bolagets byggnader.

-En hållbar verksamhet är viktigt för oss och vi vill minska vår klimatpåverkan i allt vi gör. Vi köper redan nu miljömärkt el till våra verksamhetsplatser och med hjälp av solkraftverket och solpanelerna på våra byggnader kan driften av våra fiberbaserade bredbandsförbindelser till hem och företag göras med ytterligare minskad klimatpåverkan, konstaterar Henrik Ekblom.  

Raseborg stad vill gå med i investeringen av både ekonomiska och miljömässiga orsaker. 250 kW, dvs en fjärdedel av solcellernas produktion, kommer att förse stadens nya kampus på Ekåsen med solenergi. Det motsvarar cirka 25 % av den årliga elenergin som förbrukas av staden på Ekåsens område. Speciellt under sommardagarna kommer stadshuset och de kringliggande byggnaderna att vara så gott som självförsörjande. Planen är också att installera solpaneler på allt fler av stadens fastigheter, något man påbörjade redan ifjol. Stadsdirektör Ragnar Lundqvist är speciellt glad över att solenergi är både klimatsmart och ekonomiskt.

-Raseborg stad är med i Finlands miljöcentrals Hinku-projekt, där kommunerna jobbar mot en koldioxidneutral kommun. Att investera i solceller är en del i vårt Hinku-arbete och investeringen är optimal då vi samtidigt drar ekonomisk nytta, säger Ragnar Lundqvist.

På området där solkraftverket planeras växer för tillfället ungskog som måste avverkas inför bygget, något som noggrant tagits i beaktande i planeringen. Energikonsultbolaget Pöyrys rapport visar att de insparade koldioxidutsläppen från solkraftverkets energiproduktion är 3 gånger större än vad skogen skulle binda under sin livstid. Parken är alltså en stor klimatgärning.

Närmare uppgifter ger:

Frank Hoverfelt, VD – Ekenäs Energi. Tfn 040 579 9724, frank.hoverfelt@ekenasenergi.fi

Henrik Ekblom, VD – Karis Telefon. Tfn 044 744 0420. henrik.ekblom@ktab.fi

Ragnar Lundqvist, Stadsdirektör – Raseborg. Tfn 019 289 2001, ragnar.lundqvist@raseborg.fi


26.04.2019 / Petra Louhimies

Alla 26 nyländska kommuner och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har en gemensam uppfattning om hur reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta i området. Reformen bör fortsätta på kommunbasis och bygga på frivillighet. Kommunernas ledning har efter förhandlingar kommit fram till en modell enligt vilken Nyland föreslås bli indelat i fem områden, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå:

 • Samkommunen Keusote för social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Nyland, som redan har inlett sin verksamhet (ca 200 000 invånare: Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby)
 • Västra Nyland (ca 460 000 invånare: Esbo, Grankulla, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Högfors, Kyrkslätt, Vichtis)
 • Östra Nyland (ca 100 000 invånare: Borgå, Lovisa, Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila, Sibbo)
 • Vanda och Kervo (ca 265 000 invånare) och
 • Helsingfors (ca 650 000 invånare).

Alla fem områden är både till befolkningsunderlaget och till sin ekonomiska bärkraft tillräckligt stora för säkerställande av att social- och hälsovårdstjänsterna kan förbättras också i de nyländska kommuner som inte ensamma har tillräckliga förutsättningar för detta.

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) verkar redan i hela Nyland med ansvar för ordnandet av specialsjukvårdstjänster och spelar en viktig roll då tjänsterna och servicekedjorna omorganiseras.

Att sammanföra organiseringsansvaret i kommuner och samkommuner gör det möjligt att nå de riksomfattande målen för reformen av social- och hälsovårdstjänsterna. Till dessa mål hör att förbättra tillgången, kvaliteten och jämlikheten i fråga om tjänsterna och att stävja kostnadsökningen. Det är också alltjämt möjligt med en starkare integration av tjänsterna, informationen och datasystemen och av finansieringen än för närvarande.

Alla stads- och kommundirektörer i Nyland och verkställande direktören för HUS har förbundit sig att utifrån detta främja en reform av social- och hälsovårdstjänsterna på kommunbasis.

Social- och hälsovårdstjänsterna bör omorganiseras kundorienterat och kontrollerat

Kommunerna i Nyland anser att reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta under den kommande regeringsperioden. Reformen bör genomföras etappvis, kontrollerat och på kommunbasis. Ansvaret för att ordna tjänsterna bör sammanföras på ett sätt som helhetsbetonat beaktar invånarnas behov och som stärker förbindelsen mellan social- och hälsovårdstjänsterna och övriga tjänster på kommunernas organiseringsansvar, såsom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, idrotts- och ungdomstjänster och invandrartjänster. Detta säkerställer en invånar- och kundorienterad reform och erbjuder i hela landet och i det folkrika Nyland de bästa möjligheterna att svara mot de skiftande samhälleliga utmaningarna, som kräver nära samarbete över gränserna för kommunens alla verksamhetsområden och beslutsfattande så nära invånarna som möjligt.

En kommunbaserad organiseringsmodell som bygger på kommuner och samkommuner gör det dessutom möjligt att omedelbart inleda reformarbetet inom ramen för den gällande lagstiftningen och framför allt att avancera riskfriare och mer behärskat utan en ny, invecklad förvaltningsnivå. Men målen för reformarbetet, tillgången till jämlika tjänster och dämpandet av kostnadsökningen kräver dessutom att samkommunernas ägarstyrning och verksamhetsstyrning stärks, att verksamhetssätten läggs om, att de elektroniska tjänsterna ökas och att det gemensamma kunskapsunderlaget och kunskapsledningen förbättras.

Jan Vapaavuori, borgmästare, Helsingfors

Jouni Martikainen, kommundirektör, Askola

Hannu Haukkasalo, kommundirektör, Borgnäs

Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör, Borgå

Jukka Mäkelä, stadsdirektör, Esbo

Christoffer Masar, stadsdirektör, Grankulla

Denis Strandell, stadsdirektör, Hangö

Jyrki Mattila, stadsdirektör, Hyvinge

Tuija Telén, stadsdirektör, Högfors

Robert Nyman, kommundirektör, Ingå,

Kirsi Rontu, stadsdirektör, Kervo

Tarmo Aarnio, kommundirektör, Kyrkslätt

Tiina Heikka, kommundirektör, Lappträsk

Mika Sivula, stadsdirektör, Lojo

Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör, Lovisa

Esko Kairesalo, kommundirektör, Mäntsälä

Sam Vuorinen, kommundirektör, Mörskom

Outi Mäkelä, kommundirektör, Nurmijärvi

Juha Myyryläinen, kommundirektör, Pukkila

Ragnar Lundqvist, stadsdirektör, Raseborg

Mikael Grannas, kommundirektör, Sibbo

Juha-Pekka Isotupa, kommundirektör, Sjundeå

Olli Naukkarinen, stadsdirektör, Träskända

Arto Lindberg, borgmästare, Tusby

Ritva Viljanen, stadsdirektör, Vanda

Erkki Eerola, kommundirektör, Vichtis

Juha Tuominen, verkställande direktör, HUS

Tilläggsinfo: stadsdirektör Ragnar Lundqvist, tfn 019 289 2001
ragnar.lundqvist@raseborg.fi


20.03.2019 / Petra Louhimies

Ungefär 60 personer deltog i Vattenhushållningskvällens mässa, expertpresentationer och därpå följande paneldiskussion. Frågor och svar flödade under hela paneldiskussionens gång.

Vattenhushållningslandskap
Jordmån och vatten diskuterades livligt vid Vattenhushållningskvällen. Foto: Jenny Jyrkänkallio-Mikkola

Baltic Sea Action Group, Västra Nylands Vatten och Miljö rf, WWF och Raseborgs stad ordnade tisdagen 19.3.2019 Vattenhushållningskvällen på Sjundeå Bad. På evenemangets mässa fanns branschens företag och aktuella projekt representerade. Det var möjligt att gå runt på mässan i samband med kaffeserveringen, varefter publiken förflyttade sig till närliggande auditorium för att följa med experternas beredningar innan den egentliga paneldiskussionens början.

Som experter fungerade agronom Jussi Knaapi, professor Kristina Lindström från Helsingfors Universitet, odlare Mathias Weckström från Pargas Gård, projektchef Katrine Möller Sörensen från Tullstorpså-projektet, Sverige, Helena Äijö från Täckdikningsföreningen och specialplanerare Harri Aulaskari från Nylands NTM-centralen. Gustav Rehnberg från Gårdskulla gård fungerade som ordförande för kvällen.

Vattenhushållningskvällens paneldiskussion hölls på samma sätt som Naturkvällen (fi. Luontoilta). Frågor från publiken räckte till för hela paneldiskussionen. Frågorna som ställdes var praktiska för jordbrukarna, och de besvarades av experterna. Under kvällen berördes frågor som bl.a. utnyttjandet av åkerns produktionspotential, betydelsen av mikrober i marken, markstrukturens betydelse, , våtmarkers och tvåstegsdikens betydelse för översvämningsskydd och vattenkvalitet, samt genomförande av dikningsprojekt.

Enligt experterna är vattenhushållning, markstrukturen, näringsbalansen, växttäcke vintertid och våtmarker bland de viktigaste åtgärderna när det gäller jordbrukets vattenvård.

Vattenhushållningskvällens presentationer och paneldiskussion kunde följas med live via nätet under kvällen. Sändningens inspelning finns fortfarande på Västra Nylands vatten och miljö r.f.:s Youtube:

Experternas föreläsningar och paneldiskussionen finns också till påseende på https://www.vesientila.fi/fi/vesistokunnostus/tapahtumakalenteri/?a=viewItem&itemid=14750.

Vattenhushållningskvällen var ett resultat av lyckat samarbete, som redan konkretiserades i samband med Jordmånskvällen i Lojo den 4.12.2018. De entusiastiska projektdragarna planerar nästa evenemang, ett besök till Gårdskulla gård på sommaren.

Medverkande projekt/organisationer:

 • Järki-projektet / Baltic Sea Action Group
 • Sjundeå å-projekt och projektet Hiidenveden kunnostus / Västra Nylands Vatten och Miljö rf
 • Vattenskydd 4k-projekt/ WWF
 • Projektet Raseborgs å / Raseborgs stad

Tilläggsuppgifter:

Minttu Peuraniemi

projektchef

019-28922790

förnamn.efternamn@raseborg.fi


19.03.2019 / Petra Louhimies

Ekenäs Sommarkonserter firar i sommar sitt 20-årsjubileum. Musikfestivalen, som börjar den 31 juli, kulminerar på lördag kväll den 3 augusti i en jubileumskonsert, som ordnas i Fiskars Bruks gamla knivfabrik, där över 100 musiker tolkar Beethovens storverk, Symfoni nummer 9. Finländska Kammarorkestern under ledning av Jukka-Pekka Saraste får förstärkning av Finländska Kammarkörens Ungdomsakademis talangfulla musiker samt Musikhusets kör. Kvällens solister är sopran Virva Puumala, mezzosopran Virpi Räisänen, tenor Christian Juslin och bariton Jaakko Kortekangas.

Kapellmästare Jukka-Pekka Sarastes långvariga önskan har varit att förverkliga Beethovens 9. symfoni under Ekenäs Sommarkonserter. Ekenäs kyrka är en utmärkt plats för festivalen, men uppförandet av Beethovens storverk kräver en större scen och Saraste är glad över orkesterns möjlighet att presentera jubileumskonserten i Fiskars gamla knivfabrik.

– Vi är glada över att Fiskars Bruks utrymmen kan fungera som jubileumskonsertens scen och att vi har möjlighet att fördjupa samarbetet med Ekenäs Sommarkonserter, säger Event Manager Jouni Virtanen från Fiskars Village. – Vi hoppas att det här är en början till ett långvarigt samarbete med fina konsertupplevelser.

Musikfestivalens övriga konserter ordnas i Ekenäs kyrka. I år stiger följande artister upp på scenen tillsammans med Finländska Kammarorkestern och Jukka-Pekka Saraste: pianisterna Iiro Rantala och Olli Mustonen samt mezzosopran Virpi Räisänen. Finländska Kammarorkesterns Ungdomsakademis musiker får också den här sommaren en betydande roll. Programmet består av bland annat av verk av Mozart, Schubert, Benjamin Britten och Joseph Martin Kraus.

Biljetterna kommer till salu 19.3. klockan 9 på www.lippu.fi.

Ekenäs Sommarkonserter är en internationellt känd festival. Festivalen, som grundades år 2000, har under åren besökts av många internationellt kända artister, bland annat Grigory Sokolov, Karita Mattila, Barbara Hendricks, Elisabeth Leonskaja samt Jaakko och Pekka Kuusisto. Musikfestivalen ordnas av Finländska Kammarorkerstern, Raseborgs stad, Ekenäs konsertgarantiförening och Ekenäsnejdens församling. Program: www.finnchamber.fi

Information:
Finländska Kammarorkestern, Tiina Vihtkari, tfn.  050 594 2430
Fiskars Village, Jouni Virtanen, tfn. 044 02 77 606

Program:

ONSDAG 31.7.2019 KL. 19, EKENÄS KYRKA

Finländska Kammarorkestern
Finländska Kammarorkesterns Ungdomsakademi
Iiro Rantala, piano

Wolfgang Amadeus Mozart: Pianokonsert nr 21 K.467
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfoni nr 41 K.551 ’Jupiter’

TORSDAG 1.8.2019 KL. 19, EKENÄS KYRKA

Finländska Kammarorkestern
Jukka-Pekka Saraste, dirigent
Olli Mustonen, piano

Wolfgang Amadeus Mozart: Pianokonsert nr 24 K.491
Olli Mustonen: Triptyykki
Franz Schubert: Symfoni nr 6 D.589

FREDAG 2.8.2018 KL. 19, EKENÄS KYRKA

Finländska Kammarorkestern
Jukka-Pekka Saraste, dirigent
Virpi Räisänen, mezzosopran

Benjamin Britten: Phaedra, op. 93, dramatisk kantat för mezzosopran och liten orkester
Sebastian Hilli: Peach
Joseph Martin Kraus: Symfoni c-moll

LÖRDAG 3.8.2019 KL. 18, FISKARS GAMLA KNIVFABRIK

Finländska Kammarorkestern
Finländska Kammarorkesterns Ungdomsakademi
Jukka-Pekka Saraste, dirigent
Virva Puumala, sopran
Virpi Räisänen, mezzosopran
Christian Juslin, tenor
Jaakko Kortekangas, baryton
Musikshusets kör

Ludvig van Beethoven: Symfoni nr 9, op.125


19.03.2019 / Anne-Marie Brandtberg

Vid Prästgården i Karis byggs det nya daghemmet Karusellen som öppnar 29.7.2019. Sandbo daghem, Lövkulla gruppfamiljedaghem och Nalle gruppfamiljedaghem kommer att stänga till sommaren och barnen från dessa enheter har plats på det nya daghemmet ifall familjerna så önskar. Därutöver finns en del lediga platser kvar.

Nya daghemmet, Karusellen, blir en enhet för småbarnspedagogik, vilket innebär att svenska förskolegrupper inom Karis centrum området kommer att ordnas på Labyrintens daghem, Solbacka daghem och Kila daghem. På finska finns förskolegrupper på Kila daghem och Labyrintens daghem.

Karusellen kommer att ha 5 avdelningar: Tekoppar, Bläckfisken och Hoppslottet som erbjuder småbarnspedagogik på svenska, Hattarat och Popparit på finska. I första hand är det planerat att Tekopparna blir en avdelning för 1-3 åringar, Bläckfisken och Hoppslottet en avdelning för 3-5 åringar. Hattarat blir en avdelning för 1-3 åringar och Popparit en avdelning för 3-5 åringar.

Riikka Jääskeläinen kommer att fungera som daghemsföreståndare för det nya daghemmet och svarar gärna på eventuella frågor gällande daghemmet.

Riikka Jääskeläinen, daghemsföreståndare
Tfn. 019 289 2703
E-post: riikka.jaaskelainen@raseborg.fi


18.03.2019 / Petra Louhimies

Republikens President har i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar beslutat att 6.12.2018 åt förtjänta finska medborgare förläna följande utmärkelsetecken.

Utmärkelsetecknen utdelades av Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls och ordenskommittéens ordförande Henrik Lindholm i ett utdelningstillfälle på stadshuset i Raseborg den 18.3.2019.

Förtjänsttecken utdelades till:

Koncernjurist Patricia Rehn, förtjänstkorset av Finlands vita ros orden

Stadssekreterare Thomas Flemmich, riddartecknet av Finlands lejons orden

Mätningschef Roger Nyberg, medalj av I klass med guldkors av Finlands vita ros orden

Hallmästare Jouko Lupala, medalj av I klass Finlands vita ros orden

Chefsläkare Anne Pietinalho, riddartecknet av Finlands vita ros orden

Läkare Matti Sivonen, riddartecknet av Finlands vita ros orden

Lärare Anna Karin Jern, medalj av I klass med guldkors av Finlands vita ros orden

Lärare Jari Salminen, förtjänstkorset av Finlands lejons orden

Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson, medalj av I klass med guldkors av Finlands vita ros orden


15.03.2019 / Petra Louhimies

MEDDELANDE OM INLEDANDE AV PLANERING OCH RÄTT TILL UTFÖRANDE AV UTREDNINGAR

Förbättring av riksväg 25 vid landsvägs 111 anslutning inklusive vägarrangemang, vägplan, Raseborg

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och Raseborgs stad inleder utarbetandet av den vägplan som nämns i ärendepunkten och de utredningar som behövs.

Vägplanen omfattar förbättring av riksväg 25 vid landsvägs 111 anslutning. I projektet ingår även förbättring av landsvägs 111 och Läppåkersgatans samt Doppinggrändens anslutning.

Berörda parter anses ha fått information om inledningen av planeringen och rätten till att göra utredningar den sjunde dagen efter det att meddelandet offentliggjordes (108 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 108 § kommunallagen). Den som gör upp planen har rätt att på fastigheter utföra de mätningar, markundersökningar och andra förberedande åtgärder som planeringsarbetet förutsätter (16 § i lagen om trafiksystem och landsvägar).

Fastighetsägare och övriga sakägare samt personer vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen har rätt att vara närvarande vid utredningarna och framföra sin åsikt i saken (16 § och 27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar).

När planeringen framskrider kommer det på ett sätt som meddelas separat senare att ges tillfälle att uttrycka sin åsikt om planen (27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 3 § i statsrådets förordning om landsvägar).

När planerna är klara kommer de att hållas offentligt framlagda, varvid berörda parter har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning med anledning av planen (27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 3 § i statsrådets förordning om landsvägar).

Mer information:

Mira Aaltonen, NTM-centralen i Nyland,
mira.aaltonen@ely-keskus.fi, telefon 0295 026 290

Jan Gröndahl, Raseborg stad,
jan.grondahl@raseborg.fi, telefon 019 289 2250

Helsingfors 11.3.2019 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
www.ely-keskus.fi/uusimaa


26.02.2019 / Petra Louhimies

Uppdatering av Raseborgs trafiksäkerhetsplan har startat i samarbete med Nylands NTM-central, Trafikskyddet och polisen. Planen, som färdigställdes 2010, var på sin tid avancerad och vidsträckt, och är det fortfarande. Planen har verkställts tillsammans med Nylands NTM-central och andra aktörer steg för steg. Den här gången görs arbetet i samarbete i med Hangö stad.

Trafiksäkerheten är i vår vardag någonting som är viktigt och konkret, och som har direkt koppling till upplevelse av smidig vardag och trivsam stad. I planeringsarbetet satsas det särskilt på att få invånarrespons till arbetets grund. Under tiden 25.2-17.3.2019 får man svara på en kartbaserad trafiksäkerhetsenkät, och via den hoppas planeringsteamet få information om invånares säkerhetsobservationer från skol- och arbetsfärder samt andra vardagliga resor, samt riskplatser som finns i närmiljön i Raseborg.

Informationen som fås via enkäten används direkt vid fastställande av nya åtgärder i trafiksäkerhetsplanen 2019, men också i övrig planering av infrastruktur, gator och markanvändning i Raseborgs stad. Själva trafiksäkerhetsplan färdigställs senare under året 2019.

Trafiksäkerhetsenkäten finns på svenska på: http://apps.strafica.fi/karpalo/harasvenska

Trafiksäkerhetsplanen 2010 finns på:
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/178328/Raasepori_litu-suunnitelma_2010.pdf

Tilläggsuppgifter gällande enkäten ges av:

Piia Nordström, ansvarig gatuchef, piia.nordström(at)raseborg.fi


13.02.2019 / Petra Louhimies

Nu är det dags att rösta fram årets raseborgare, årets idrottare samt vinnarna för årets turismpris, kulturpris och miljöpris.

I fyra av priskategorierna har de tre nominerade kandidaterna tagits fram genom förslag från allmänheten under hösten 2018. Då det gäller idrottspriset har valet av de tre nominerade kandidaterna gjorts av fritidsnämnden. Nytt för i år är turismpriset, som inte delats ut tidigare Raseborg delar också ut ett ungdomspris. Precis som i fjol väljs ungdomsprisets mottagare direkt av stadens ungdomsfullmäktige. Ungdomspriset ingår därför inte i den öppna omröstningen.

Vinnarna röstas fram genom en öppen röstning på nätet som avslutas den 25.2.2019 klo.12.00. Vinnarna i omröstningen avslöjas den 28.2.2019.

Nomineringar för år 2018


1 Årets raseborgare

Monica Javanainen, JCOs VD, Raseborgs företagarföreningsordförande
En generös person som marknadsför Raseborg i Finland och deltar i utvecklandet av staden med sin positiva attityd. Hon stöder företagandet i sig samt andra företagare, och deltar också i föreningsprojekt som frågesportappen Vevi tillsammans med Luckan Raseborg/Västnyländska kultursamfundet.

”Eurydikes änglar” (Roger Lönnberg, Kenneth ”Jäxe” Jäkälä, Bo ”Boe” Vidfält, Kim Vidfält, Henrik ”Henkke” Lillqvist, Leif ”Lefa” Holmström, Karl-Johan ”Kalle” Hellman, Tommi Peltonen)
Det startade som ett upprop den 12 maj 2018 av Roger Lönnberg i ”JoNej, sa Karisbon” på Facebook, där han grämde sig över det usla skick Eurydike och hennes bassäng var. Från det uppropet samlades det raskt en grupp Karisbor, som genom en härlig och ärlig talkoanda, rustade upp Eurydikes bassäng med tillhörande fontän och belysning. Gruppen visade symboliskt vad vi kan åstadkomma när vi tar ansvar som invånare i staden och hur vi alla kan förbättra trivseln.

Edgar Wirtanen, Rallyförare
En förebild med positiv attityd. Han och hans kartläsare Jonas Lunden representerar tillsammans två olika motorklubbar: Ekenäs motorklubb och Rufak från Karis. De senaste åren har de satsat på den nationella serien Suomi cup vilket har resulterat i guldpokal två år i rad. Tävlingsteamet bakom dem är väldigt litet och det mesta görs på frivillig basis och på egen hand och med små medel även om denna sport förutsätter stor egen finansiering. Han följs av en mycket trogen skara rallyentusiaster.


2 Årets turismpris

Bromarf byaråd
Bromarf byaråd har jobbat hårt med Bromarf skärgårdshamn som blev ett dragplåster vidakring. Samtidigt växte också restaurangutbudet otroligt i byn, med gott lokalt utbud och god service.

Fiskars Village trail center

Fiskars trailcenter -föreningen ordnar redan för tredje året Finlands största cyklingsmässa samt olika slags cyklingstävlingar. De har även byggt ett c.70km långt stignätverk för både cyklings och trailrunning entusiaster. Trailcenter har också medverkat i uppbyggnaden av Påminnes Bike park-backe för sommarsäsongen. Allt detta förstås på frivilligbasis

Malmbacka
Från ingenting har de skapat en historisk plats för turister, med ett alldeles unikt koncept som inte finns någon annanstans. Personalen är trevlig, kunnig och tvåspråkig. Deras verksamhet görs med hjärtat och med närbyarnas invånares stöd. De har något för både ung och gammal, och deras övernattningsmöjlighet är unik.

3 Årets kulturpris

Art café Serendipity (ägare Andreas Mavrostomos)
Upprätthåller en kulturoas med låg tröskel i centrum av Karis. Där ordnas konserter både inomhus och utomhus, konstutställningar och olika möten och diskussioner. Platsen är som ett vardagsrum och gör kulturen lättillgänglig för alla.

Aderton
Pjäsen Aderton sattes upp på kulturhuset Karelia i början av året, otroligt stark pjäs med lokala krafter och nyskriven tolkning av kriget där kvinnornas situation lyftes fram.

Holger Wickström
Motivering är hans livsverk, där han i årtionden arbetat för att berika områdets kulturliv. Att vara föreningsaktiv är Hoggens livsstil, som han gärna delar med andra, utan att föra desto mera väsen över sin egna insats.


4 Årets miljöpris

Anna Alm, Mörby gårds ägare, ekobonde
Hon är en förebild för en hållbar livstil och miljötänk. Hon har etablerat sig i Raseborg, då hon utöver Mörby gård tog över Svartå kvarn.

Gustav Munsterhjelm, fd. Miljöchef
Motiveringen är speciellt hans miljöskyddsarbete bl.a. initiativet till Ekenäs nationalpark, och grundandet av många andra miljöskyddsprojekt. Inte minst de otaliga naturfilmer han producerat, som visats även på tv. Gustav gör fortfarande viktigt miljöskyddsarbete kring frågan om utrotningshotade djur.

Steinerskolan Mikaelskolan
Skolan har sedan år 1985 varit en progressiv föregångare inom hållbarhet och ekologiska värderingar och alltid inkluderat miljömedvetenhet i sin pedagogik. Skolan har redan länge anammat ekologiska principer som först nu blivit trendiga – bland annat äter eleverna dagligen skolmat av lokalt producerade, ekologiska råvaror som dessutom tillreds i skolans eget kök.


5 Årets idrottare

Dennis Rehnström (Österby sportklubb)
Dennis Rehnström från ÖSK tävlar i löpskytte och har rönt framgångar i FM-tävlingarna: guld löpskytte kortdistans, brons löpskytte normaldistans

Oliver Helander (IF Raseborg)
Oliver Helander från IF Raseborg tävlar i spjutkastning och var statistiketta i Finland och på sjunde plats i världen under säsongen 2018.

Joni Stenström (Raseborgs skyttar)
Joni Stenström representerar Raseborgs skyttar och tog brons i studerandes VM-tävlingar, FM-silver i luftgevär och gjorde FM-rekord i miniatyrgevär liggande.8.02.2019 / Petra Louhimies

Mitt hem i Raseborg -tillställningen den 13.2 inhiberas pga för få deltagare. Tillställningen var ett led i #Påhemvägen som är ett partnerskapsprojekt med bland annat FDUV, Kehitysvammaliitto och ARA, där Raseborg är en av pilotkommunerna. En liknande tillställning, med lite annat koncept kommer att ordnas den 7.3.2019.

Alla som har fått inbjudan till den tillställningen som skulle ha ordnats den 13.2 kommer att få en ny inbjudan. Om du inte fått inbjudan men skulle vara intresserad av att delta, kontakta då handikappservice i Raseborg: handikappservice@raseborg.fi eller per telefon 044-7446614.

Mera info om projektet hittar du bland annat på:  https://www.ara.fi/sv-FI/Programmen/pahemvagen samt på FDUV:S och Kehitysvammaliittos hemsida.


6.02.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad utför snöröjningsarbete på Björknäsgatan och Prästängsgatan fr.o.m. torsdagen 7.2.2019-

Det införs tillfälligt parkeringsförbud med flyttningsuppmaning på Björknäsgatans norra sida (röd färg) fr.o.m. to 7.2.2019. Snöröjning och transport av snö fortsätter och parkeringsförbud införs som följande på Björknäsgatans södra sida (blå sträck), efter det på Prästängsgatan på motsvarande sätt.

Bilarna som trots parkeringsförbud står på gatorna flyttas (flyttningsavgift).
Parkeringsförbudet hävs på varje gatuavsnitt efter arbetena färdigställts.

Med samarbetshälsning Samhällsteknik


1.02.2019 / Petra Louhimies

Snöavstjälpning för privata aktörer finns på följande platser:

Karis:
Bäljars industriområde, nedanför Romu Keinänens

Ekenäs:
Horsbäck, Västanbyvägen
Jägarbackens strandområde

**

OBSERVERA!
Hagen / Södra viken full
Flyet inte i bruk

Mera info fås av Johnny Jonsson, 019 289 3863


28.01.2019 / Petra Louhimies

I början av 2019 tar Raseborg i bruk det digitala förmånssystemet ePassi för kultur- och motions- samt lunchsedlar.

Initiativ till digitalisering av förmånerna har kommit både stadens och flera företagares håll.

Vi hoppas att utbudet för våra anställda ska bli så stort som möjligt. Mer information om hur lokala företag kan ta emot ePassis produkter hittar ni på deras hemsida: https://www.epassi.fi/

Med vänlig hälsning,

Personalavdelningen, Raseborgs stad.