Anmälan till studentskrivningar våren 2024

Anmälan till studentskrivningar våren 2024

22.11.2023 / Tanja Flemmich

Anmälningen till höstens studentskrivningar är öppen till 24.11.2023.
Om du redan är student och vill försöka höja ett vitsord eller komplettera din examen, kontakta kansliet!

De första fem proven avgiftsfria, extra prov kostar 34 € /prov. Ett underkänt prov får skrivas om avgiftsfritt en gång, men höjningar av godkända prov kostar 34 €.

OBS! För redan utexaminerade studenter som önskar höja ett eller flera studentprov, uppbärs en avgift på 50 euro/studentprov för preliminär korrigering (utöver de vanliga studentexamensavgifterna). Avgiften uppbärs inte för det skrivningstillfälle som följer direkt efter att studentbetyg erhållits.16.06.2023 / Tanja Flemmich

Vi har antagit 74 nya studerande! Stort grattis till er alla!
Alla antagna har fått både e-post från Studieinfo och brev från skolan.

Vi hoppas ni meddelar om ni tar emot er plats före den 23.6.

Nya studerande 2023

Ladda nerVisa

14.06.2023 / Carina Nyholm

Ekenäs högstadieskolas tillverkningskök sanerades i sin helhet. Köket förstorades med en tillbyggnad på 128 m2. Planeringen startade i augusti 2021. Byggstarten skedde i juni 2022. Saneringen och tillbyggnaden var klar i början av juni 2023. Hela maskinparken förnyades. Köket producerar ca. 500-700 portioner per dag i dagsläge. Kapacitet finns att utöka portionsantalet. Ett nytt ventilationsutrymme byggdes på tillbyggnadens tak med värmeåtervinning.


5.06.2023 / Tanja Flemmich

Här kan du läsa om Ekenäs gymnasiums mångsidiga verksamhet.


5.06.2023 / Tanja Flemmich

Här kan du läsa rektor Petra Blomqvists tal från studentdimissionen 3.6.2023:

Årsöversikt:

Det är med glädje och stolthet vi idag avslutar Ekenäs gymnasiums 47 verksamhetsår. Vi har ett händelserikt och givande läsår bakom oss. Ett läsår som fyllts av gemensamma aktiviteter, gäster och projektresor, men framför allt en trivsam vardag tillsammans i skolan. Vi är en aktiv skola där dagarna fylls av ett mångsidigt program. Vi har även mycket engagerade studerande som aktivt deltar i formandet av skolvardagen. Det här gör att vardagen aldrig blir trist utan vi får alla ta del av upplevelser som lär oss något nytt och stärker gemenskapen. I år kan ni ta del av vår verksamhet i vår nytryckta årsbok som en grupp lärare och studerande har sammanställt tillsammans med vår kanslist.

Vi har arbetat hårt för att skolans värderingar ska genomsyra vår verksamhet. Värderingar såsom medmänsklighet, likabehandling, jämlikhet och välbefinnande har varit centrala under hela läsåret. Vi vill skapa en miljö där alla känner sig välkomna och accepterade. En skola där vi stöttar varandra både i framgångar och motgångar. En skola där alla studerande får samma möjligheter och resurser för att uppnå sin fulla potential. En skola där vi satsar på både fysiskt och psykiskt välbefinnande för att alla ska känna sig trygga och få både stöd och verktyg för framtiden. Jag är glad över hur vi lyckats integrera dessa värderingar i vår verksamhet så att de inte bara blir tomma ord i en läroplan.

Vi har i år på allvar kunnat återuppta vår livliga internationella verksamhet som länge varit ett kännetecken för vår skola. Under det här läsåret har vi arrangerat fem resor, vilket innebär att över 100 studerande har deltagit i en projektresa utomlands. Vi har även tagit emot gäster från Italien, Tyskland och Sverige. Dessutom har vi haft glädjen att ha två utbytesstuderande i skolan från Tyskland och från USA. Vår internationella verksamhet bygger på att vi har engagerade lärare som orkar och vill dra projektresor. Projekt som förutom själva resan kräver många extra timmar av planeringsarbete vid sidan av den vanliga undervisningen. Stort tack till alla lärare som tagit ansvar och arbetat för vår internationella verksamhet. 

Vi har även utökat vårt samarbete med högskolorna och arbetslivet. Studerande har fått möjlighet att  studera vid en valfri högskola eller skugga ett specifikt yrke under vår kompetensvecka. Flera studerande har även valt att åka på utbyten till något annat gymnasium för att prova på att studera i en ny miljö antingen på finska eller svenska. Kompetensveckan är en stor satsning i och med att vi formar ett individuellt program för alla studerande utgående från studerandes önskemål. 

Vi har i år även tagit en nystart med vår företagsamhetsfostran i och med studier i Ung Företagsamhet och fördjupad ekonomi. En stor grupp studerande har fördjupat sina ekonomiska kunskaper i teorin och också genom många studiebesök i regionen. Företagsamhet och driftighet är viktiga framtida kompetenser som vi gärna vill stärka. Vi kommer därför att stärka vårt samarbete med Raseborgs företagare nästa läsår vilket vi ser fram emot.

Vi har även en mycket aktiv studerandekår, aktiva studerandeteam och aktiva tutorer som bidrar till vår verksamhet och höjer trivseln i skolan. Därtill har vi en egen nygrundad Hem och skola förening som ger en guldkant i vår vardag. Föräldrabarometern som nyligen publicerades av Hem och skola visar att många föräldrar även under gymnasietiden aktivt vill ta del av barnens studier och vara delaktiga i vår skolvardag. 

Jag har fått mycket positiv respons på vår verksamhet, både utifrån skolan och via enkäter bland våra studerande. Intresset för att studera vid vår skola har ökat under de senaste åren och vi kan lyfta fram flera framgångsfaktorer. Många studerande betonar gemenskapen, den goda stämningen och känslan av att bli sedd och hörd. Det i kombination med engagerade lärares intresse för sina ämnen och utvecklandet av pedagogiken hör till våra absoluta styrkor. 

Resultaten i studentskrivningarna visar också att undervisningen håller en mycket god kvalitet. Årets studentkull har skrivit det bästa medeltalet i vårens studentskrivningar på 10 år vid Ekenäs gymnasium och vi ligger nu rejält över landets medeltal. Vi har i år även toppat i flera olika ämnen. I studentskrivningarna hade vi de bästa resultaten i Svenskfinland i både historia och samhällslära. Även i ämnena geografi och hälsokunskap låg vi i täten denna vår. Idag kom statistiken från STT:s gymnasiejämförelse där vår skola är på en sjätte plats av 345 gymnasier. En otroligt fin placering. 

Samtidigt som vi kan glädjas över de fina framgångarna och den goda stämningen i skolan behöver vi hela tiden blicka framåt. Det är viktigt att gymnasieutbildningen ständigt följer med sin tid. Idag ser vi att artificiell intelligens utvecklas med stormsteg. ChatGPT är en chatbot eller virtuell assistent som även tagit sig in i skolvärlden. Det är plötsligt väldigt enkelt att få svar på komplexa frågor på bara några sekunder. Det här är något som gymnasierna nu måste anpassa sig till. Innebär det här slutet på den traditionella undervisningen eller är det början på något helt nytt? Vi behöver fundera på hur vi kan använda artificiell intelligens som ett pedagogiskt verktyg. Hur kan vi implementera både mera källkritik och framtida kompetenser när vi använder artificiell intelligens som ett stöd för lärandet?

Samtidigt behöver vi hitta en balans mellan den snabba digitaliseringen och mera traditionella inlärningsmetoder. Många behöver skärmfri tid för att kunna koncentrera sig och ta in ny kunskap och många behöver skärmfri tid för att återhämta sig från det ständiga informationsflödet. Vi är glada över att ha kunnat hålla kvar den fysiska läroboken i realämnen tack vare studerandes önskemål och ett gott samarbete med stadens bibliotek. Majoriteten av våra studerande har konstaterat att de lär sig bättre genom att läsa långa texter i en tryckt bok istället för på skärm. 

Nyss publicerades en utredning över skolnätet i Raseborg. I utredningen föreslås att gymnasiet och högstadiet i framtiden kunde dela byggnad. Eftersom vi vet att det är bra att våra studerande byter studiemiljö efter högstadieåren känns det mera naturligt att öka samarbete med gymnasierna i regionen och yrkeshögskolan Novia som har ett fint campus intill Ekenäs gymnasium. Även om vi för tillfället har ett stort antal sökande till vårt gymnasium står alla gymnasier i Finland på sikt inför sjunkande studerandeunderlag vilket gör att samarbetet mellan gymnasierna behöver utvecklas. 

Gymnasieutbildningen utvecklas i huvudsak lokalt men det behövs också nationellt stöd för arbetet. Med tanke på de pågående regeringsförhandlingarna förväntar vi oss att det nya regeringsprogrammet innehåller riktlinjer för hur vi kan fortsätta säkerställa en gymnasieutbildning av hög kvalitet. De nedskärningar som gjorts inom gymnasierna de senaste 10 åren behöver få ett slut. 

En positiv sak inför nästa läsår är att utbildningsstyrelsen har beviljat finansiering för kvalitetsarbete. Under nästa läsår kommer alla tre gymnasier i Raseborg tillsammans att arbeta mot målet att garantera studerandes rätt till en kvalitativ undervisning som stärker den individuella lärstigen. Vi kommer att arbeta med nya undervisningsmetoder, samt stärka studerandes studieteknik, koncentrationsförmåga och motivation. 

Jag vill avsluta med att tacka de lärare som slutar efter det här läsåret. Stort tack till studiehandledare Ida-Lotta Törnroos för ditt fina arbete för och med våra studerande. Stort tack till Mathias Wickholm som vikarierat i matematik en stor del av läsåret. Jag vill även tacka vår mångåriga skolhälsovårdare Carola Rosenqvist som nu får njuta av sköna pensionärsdagar. Ni får gärna komma fram och ta emot en liten hyllning. 

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka alla familjer och samarbetspartner som på ett eller annat sätt stött vår verksamhet. Tack också till alla bidragsgivare för ert värdefulla ekonomiska stöd. Och sist men inte minst vill jag rikta ett stort varmt tack till alla studerande, lärare och till hela personalen. Jag är stolt och glad över att få vara rektor i Ekenäs gymnasium. Tack vare er värdefulla arbetsinsats råder det en positiv och trivsam stämning vilket gör att det är roligt att jobba i vår skola. Tillsammans skapar vi en skola där alla kan trivas, utvecklas och få de bästa kompetenserna för framtiden.

Petra Blomqvist

Rektor Ekenäs gymnasium


31.05.2023 / Tanja Flemmich

Vi firar vårens nybakade studenter lördagen den 3.6 kl. 11-13 i Ekenäs bollhall. Alla som vill hylla våra studenter är välkomna att delta i dimissionen!

(Teckning av Liv Söderberg)


16.05.2023 / Tanja Flemmich

Grattis till alla studenter! Nedan lista över studenter vid Ekenäs gymnasium våren 2023:

Berglund, Andreas
Björkqvist, Nicklas
Björkstam, Caspian
Blomberg von der Geest, Jonatan
Bussman, Johan
Claesson, Alexander
Damén, Amanda
Forsman, Linus
Fröberg, Axel
Funck, Adrian
Gabrielsson, Nico
Grönlund, Ben
Henriksson, Emil
Holmberg, Karin
Hyvönen, Milla
Jensén, Filemon
Jung, Henrik
Kytöpuro, Emilia
Lans, Linnéa
Lindholm, Alma
Lindholm, Casper
Lindholm, Robert
Lindholm, Wilma
Lindqvist, Marcus
Lundell, Ada-Linn
Lundqvist, Tor
Luoma, Emilia
Martin, Anthon
Martin, Axel
Martin, Nathalie
Miettinen, Mandy
Mildh, Julia
Nyberg, Linnea
Pöysti, Saga
Qvarnström, Robert
Randström, Mattias
Sandbacka, Ellen
Sandell, Cilia
Sundström, Sara
Tuomisto, Cecilia
Törnebladh, Emma
Vesterinen, Annika
Westerberg, Monique
Westerholm, Castor
Westerlund, Christine
Österberg, Edvin
Österlund, Sara

3.05.2023 / Tanja Flemmich

Resultaten från vårens studentskrivningar publiceras den 16.5.2023. Skolan laddar upp resultaten i wilma. Poänggränserna finns på Studentexamens nämndens hemsida. Följande dag den 17.5 kan skribenterna se sina resultat och provsvar på Studieinfo. Mellan den 17-31.5.2023 kan en skribent göra anmälan om omprövning, mera direktiv finns på nämndens hemsida. 

Det digitala studentexamens betyget finns att ladda ner från Studieinfo den 3.6 2023. 

Vi firar vårens nybakade studenter lördagen den 3.6 kl. 11-13 i Ekenäs bollhall. Alla som vill hylla våra studenter är välkomna att delta i dimissionen!

Anmälan till höstens skrivningar är öppen fram till den 1.6. Anmälan till skolans kansli mellan kl. 9-14.


24.01.2023 / Isak Vilander

Raseborgs stad har sedan läsåret 2021-22 drivit ”Finlandsmodellen för hobbyverksamhet”, som är ett projekt under undervisnings- och kulturministeriet. Projektet är riktat till grundskoleelever och 267 kommuner runt om i landet deltar. Raseborg kommer att anhålla om bidrag från ministeriet också för kommande läsår.

Vi söker nu nya hobbyarrangörer och -aktörer, för att kunna erbjuda barn och unga i Raseborg en så bred palett av olika hobbyverksamheter som möjligt.

Vad då Finlandsmodellen?

Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskemål om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer.

Hur har det kommit igång i Raseborg?

I Raseborg är 62 klubbar igång för tillfället. I dessa avgiftsfria hobbyverksamhetsklubbar finns sammanlagt ca 800 deltagare. Verksamhetsformerna är sådant som deltagarna själv önskat och röstat fram. I Raseborg har 14 olika lokala hobbyaktörer varit med och möjliggjort verksamheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i samarbete mellan den lokala styrgruppen, projektkoordinatorn, arrangörerna och skolorna.

Nya arrangörer sökes

Ordnar ni en hobbyverksamhet, som ni skulle vilja erbjuda som ett alternativ för barn och unga i Raseborg? Tag i sådana fall kontakt med Raseborgs koordinator för projektet, Isak Vilander, senast den 3.2.2023. Kontakt via e-post: isak.vilander@raseborg.fi . Under februari kommer eleverna att rösta om vilka hobbyn de vill att skall arrangeras i skolorna läsåret 2023-24.


16.06.2022 / Tanja Flemmich

Ekenäs gymnasium har ännu lediga platser kvar som du kan ansöka om via vår kontinuerliga ansökan.

Ansökningsblankett (pdf)

Skriv ut, underteckna och skicka blanketten per post till:

Ekenäs gymnasium
Rosenvägen 12
10600 Ekenäs

Utanför skolans övre ingång finns en brun postlåda där du även kan lämna blanketten.
Du kan även scanna den ifyllda och undertecknade blanketten och skicka den per e-post till petra.blomqvist@raseborg.fi.

Bifoga en kopia av ditt avgångbetyg från högstadiet som bilaga.

För att beviljas en studieplats behöver du ha ett medeltal på minst 7,0 i läsämnena.

Vid frågor kan du kontakta skolans kansli, 019 289 3500 eller rektor, 019 289 3501.


16.06.2022 / Tanja Flemmich

Idag har vi antagit 52 nya studerande! Stort grattis till er alla!
Alla antagna har fått både e-post från Studieinfo och brev från skolan.

Vi hoppas ni meddelar om ni tar emot er plats före den 23.6.

Antagna2022 (2)

Ladda nerVisa

4.06.2022 / Tanja Flemmich

Som bilaga hittar du Ekenäs gymnasiums årsberättelse och kan läsa om verksamheten 2021-2022.

21-22åbwww

Ladda nerVisa

19.05.2022 / Hanna Rönnblom

Hela Svartå skola har jobbat med cirkus på måndagar. Cirkusskolan avslutas med en cirkusföreställning på våravslutningen. Vi lär oss cirkuskonster och vår kropp blir starkare. Vi lär känna oss själva bättre, men även de andra i klassen. Vi tränar samarbete då vi gör konster tillsammans. Vi gör människopyramider och tunnlar som andra kryper genom. Då vi gör konster med fallskärm är det viktigt att alla är med och samarbetar. Det är roligt att lära sig cirkuskonster och det blir roligt att ha föreställning för föräldrarna. Barbara som håller cirkusskolan är snäll och hjälpsam. Vi har lärt oss finska och engelska med Barbara. I den nya gymnastiksalen i Askers kommer vi att ha mycket mera utrymme för cirkus. Hurdana cirkuskonster tycker du om?

Åk 1-2 är djur i cirkusföreställningen.


17.05.2022 / Tanja Flemmich

Grattis till alla studenter! Nedan lista över studenter vid Ekenäs gymnasium våren 2022:

Ahlberg Elmer 

Augustsson Elias 

Boström Ivar 

Doepel Anna 

Doepel Axel

Ekholm Erin 

Ekström William 

Emas Shanice 

Erlin Ylva 

Estlander Lisa 

Fagerström Nico 

Gottberg Jakob 

Grönroos Simone 

Gustafsson Oscar 

Hedman Jasper 

Henriksson Kasper 

Holmberg Jonna

Holmberg Wilma 

Hyvönen Ellen 

Kevin Edward 

Korenius Celina 

Koulougli Aksel 

Kuula Kaia 

Kytöpuro Samuel 

Lindh Allan

Lindqvist Ella 

Lundin William 

Lundström Lina-Lotta

Lustig Nico 

Lönnqvist Edith 

Lönnqvist Ellen 

Mahmod Niyan

Martin Leonardo 

Metzner Jakob 

Ollila Julia 

Pettersson Olivia 

Pöysti Moa 

Rehnström Julia 

Roos Jonathan 

Sadiq Valia

Sjöblom Sarah 

Sjöholm Daniel 

Skog Rebecca 

Smedslund Matilda 

Ström Alvin 

Söderström Josephine

Törnroos Sara 

Wahteristo My 

Marius Wasström

Wincent  Werner

Wikman Anton 

Öst Emil


28.04.2022 / Hanna Rönnblom

Igår fick de vuxna som kommer att jobba i Askers gå in och titta hur där ser ut. Vi fick idag se på foton därifrån. ”Det är kanske det finaste som finns”, sade Lucas då han såg fotona. ”Det ser fint och modernt ut”, menade Ida. Mimosa tyckte att det ser jätte-fint ut för det är så modernt. Rektorn sade att Askers var alldeles underbart. Nu väntar vi alla ivrigt på att få börja där på hösten. Gymnastiksalen, slöjdsalen och musiksalen är moderna och där kommer vi att få jobba på nya och inlärningsrika sätt! Hur tycker du att det ser ut i gymnastiksalen?

Gymnastiksalen i Askers är snart färdig.


21.04.2022 / Hanna Rönnblom

Vi brukar jobba med våra styrkor. Vi i årskurs två har bland annat styrkorna nyfikenhet, rättvisa, empati, uthållighet, kreativitet, hopp, förmåga att arbeta i grupp och lärandets glädje. Vi tänker på våra styrkor varje dag och funderar på vilka styrkor vi använt under dagen. Styrkorna har gjort att vi kommer ihåg saker bättre, att vi jobbar bättre och att vi vill jobba mera. Vi har funderat på styrkorna tillsammans med våra föräldrar, vi har ritat en styrkehand och i slutet av skoldagen lägger vi ärtor i styrkeburkar. Flytten till Askers känns spännande och pirrig. Vi kan ta hjälp av våra styrkor vid flytten. Till exempel styrkan rättvisa kan göra så att vi bättre kan dela på saker med andra barn i Askers. Uthållighet gör att vi inte genast ger upp om något inte känns bra. Genom empati kan vi hjälpa varandra och med kreativitet kan vi lösa problem. Nyfikenhet gör att vi vill lära oss nytt och då glömmer vi att det känns pirrigt. Vilka styrkor har du?

Styrkor vi kan ta hjälp av vid flytten till Askers

31.03.2022 / Hanna Rönnblom

Nästa vecka har vi tema-vecka tillsammans med Mustion koulu. Temat är Vårt Svartå- Meidän Mustio. Alla klasser kommer att träffa motsvarande årskurs i Mustion koulu varje dag under veckan. Vi kommer att träffa åk 1-2 i deras skola, i vår skola eller ute i byn. Vi ska studera hus som finns i närheten av våra skolor. Här i Svartå har det funnits banker och olika butiker, t.o.m. en leksaksbutik! Vi ska fota byggnader och bygga dem i kartong. Vi ska skriva fakta som vi får veta om huset. Tillsammans med barnen från Mustio ska vi leka och ha samarbetsövningar för att lära känna varandra. Vi lär oss mera finska och de lär sig mera svenska. Det ska bli roligt! Vi är nyfikna på barnen i Mustio och ivriga då vi ska få leka på deras gård. Hur tror du att vår tema-vecka blir?

Askers är en ny byggnad i Svartå. Nästa vecka ska vi bekanta oss med äldre byggnader.


17.03.2022 / Hanna Rönnblom

I Askers kommer vi att ha en del av lektionerna tillsammans med Mustion koulu. Musiklektionerna ska vi ha tillsammans. De av oss som inte kan finska får då öva och lära sig mycket. Samma sak för de elever från Mustion koulu som inte kan svenska. Det känns spännande! Vi tror att vi kommer att lära oss mera finska då vi sjunger och spelar på finska. Vi kan få många nya kompisar. Vi har redan kompisar i Mustion koulu men vi förstår inte alltid vad de säger. På musiklektionerna vill vi sjunga, ha musiklekar och spela på instrument. Det är roligt att musicera tillsammans. Vår musiklärare är snäll och rolig. Hon kan spela på många instrument och hon sjunger fint.

Hur tror du musiklektionerna blir då vi musicerar på båda språken?

Här kommer vi att leka på både svenska och finska.

4.03.2022 / Hanna Rönnblom

Nu går klockorna på uteväggen i Askers. Tiden går fram och det betyder av vår flytt till Askers närmar sig. I Askers är gymnastiksalen stor. Där kan man springa runt och ha roligt. Det kommer att kännas som om vi skulle vara ute på en stor plan. Då kan vi spela innebandy, handboll, fotboll och korgboll. Matsalen kommer också att vara större än den matsal vi har nu. Vi kommer att äta tillsammans med elever från Mustion koulu. Vi ska också ha gymnastik tillsammans ibland. I gymnastiksalen kan vi ha fester dit också föräldrar får komma. Hur tror du att gymnastiksalen och matsalen kommer att se ut?

Gymnastiksalen i Askers.


7.02.2022 / Hanna Rönnblom

Vi har inte bloggat på en tid eftersom många varit borta från skolan. Det har varit mycket Corona-smitta i vår skola. Coronan är tråkig och det var inte roligt att vara sjuk. Corona-testet kändes konstigt och obehagligt. Det var bra då vi fick träffa vår lärare på distans så att vi fick hjälp med våra skoluppgifter. Vi vill att Coronan ska försvinna från hela världen! Nästa höst då vi börjar i Askers hoppas vi verkligen att Coronan är borta. Tror du att Coronan är borta på hösten?

Vi hoppas få vara utan Corona då vi börjar i Askers.

14.01.2022 / Hanna Rönnblom

På Askers gård finns redan en stor klätterställning. Vi tycker den ser ut som ett slott. På gården finns också drakar man kan gunga på och vanlig gungor. Det finns ett staket som går runt gården. Det byggs ett uteförråd. Askers börjar se färdigt ut utanpå, men det är inte färdigt inne. Askers ser fint ut. Det liknar ett vanligt hus som man bor i. Här på gamla skolans gård har vi nu ett flak. Dit samlas söndriga och oanvändbara saker från vinden och källaren. Hela huset ska tömmas då vi flyttar. Hur tycker du att det börjar se ut i Askers?

Fina saker på gården i Askers.


20.12.2021 / Tanja Flemmich

Här kan du läsa skoltidningen som bjuder på både seriösare inslag och lite
humor.


9.12.2021 / Hanna Rönnblom

Idag träffas vuxna för att diskutera vilken typ av it-utrustning som skaffas till Askers. Vi har idag lärt oss att it är en förkortning av informationsteknologi. Det använder vi oss redan mycket av i årskurs 2. Vi jobbar dagligen med lärplatta och lär oss att använda den till olika saker. Vi spelar inlärningsspel, fotar, kodar och gör tankekartor. Vi har digitala portfolion och skriver olika typer av texter. Vi tittar på bilder och filmer av vilka vi lär oss saker. Dessutom kan vi själva skapa bilder och filmer.

I klassrummet behövs förutom lärplattor större skärmar som lärarna kan använda då de undervisar. Det behövs också ett fungerande internet. Det är viktigt att lärarna är bra på it och att de kan lära ut det åt oss. Vad tycker du att skolan ska lära oss om informationsteknologi?

I årskurs 2 jobbar vi dagligen med lärplatta.

8.12.2021 / Petra Louhimies

Det är igen dags att nominera kandidater för årets Raseborgspriser! Priserna delas ut vid en prisceremoni i början av år 2022. Genom priserna uppmärksammar staden en person, förening eller organisation, som gjort en prestation eller gärning utöver det vanliga.

I år delar staden ut:

  • ett kulturpris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
  • ett idrottspris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden
  • ett ungdomspris vars mottagare väljs av ungdomsfullmäktige
  • ett miljöpris vars mottagare väljs av stadsutvecklingssektionen samt
  • utnämningen Årets raseborgare som invånarna får rösta om i början av året 2022.

Invånarna har nu möjlighet att nominera kandidater till alla kategorier genom att skicka in förslag via följande adress: https://www.lyyti.fi/questions/528214cd68, senast den 20.12.2021.

Klicka här för kandidatnominering!

Kultur- och fritidsnämnden delar också ut stipendier för årets idrottsprestationer. Stipendierna delas ut enligt vissa principer, läs mer här.


3.12.2021 / Hanna Rönnblom

Då vi flyttar till Askers kommer förskolan att vara en hel del med oss i skolan. Det är spännande. Då får de som har syskon eller vänner i förskolan träffa dem ofta. Förskolebarnen kommer att lära sig mycket och sen då de börjar skolan kan de redan en hel del. Skolbarnen kan jobba tillsammans med förskolebarnen och hjälpa dem. De lär sig skolans regler och många nya saker. Då förskolebarnen tittar hur skolbarnen jobbar lär de sig hur man är i skolan. De förstår hur det är att gå i skola. Förskolebarnen får annorlunda uppgifter än skolbarnen. De orkar inte jobba lika långa stunder och de kanske inte ännu kan läsa, skriva eller räkna. Vi ska lära och hjälpa förskolebarnen. Hur tror du det kommer att bli då förskolebarnen är oftare med årskurs 1 och 2?

Förskolebarnen är redan detta läsår med åk 1-2 en gång i veckan.


26.11.2021 / Hanna Rönnblom

De vuxna som kommer att jobba tillsammans i Askers träffades i veckan för att fundera på hur de ska få alla barn och vuxna att trivas i Askers. Vi har funderat på hur en bra lärare är och hur den kan få oss att trivas. Det viktigaste är att lärare är snälla och inte skriker. En bra lärare hjälper alla och ser till att det är arbetsro, samt att alla barn är snälla mot varandra. Men, barnen har också själva ansvar för att ge arbetsro och vara snälla. Det ska både lärare och föräldrar lära dem. En bra lärare lär ut nya saker och sedan får vi jobba med dem på olika sätt. Vi kan lära oss genom att läsa och att skriva, både för hand och på pekplatta. Vi kan räkna i boken, på pekplatta, i spel och på olika papper. Vi kan också fota och filma olika saker t.ex. i naturen och trafiken, titta på film, göra tankekartor, lyssna på musik och rita.

Hurdan tycker du att en bra lärare är?


18.11.2021 / Hanna Rönnblom

Vi börjar i Askers på hösten då vi går i trean. I Askers kommer vi att vara en hel del med eleverna från Mustion koulu. Då vi har lektioner i finska kan elever från Mustio vara med och lära oss finska. Och då de har lektioner i svenska kan vi lära dem. Vi kan vara tillsammans på gymnastiken eller åka till simhallen samtidigt. Vi kan delvis ha gemensamma musik-, bildkonst- och slöjdlektioner. Tema-dagar med olika innehåll, som t.ex. matematik, skulle vara roliga att dela med Mustion koulu. Då kunde vi ha utelekar, tipsrundor, pyssel och spel. Det känns kiva, roligt och spännande att vi snart får träffa nya barn och får nya kompisar. Har du bra idéer för vad Svartå skola och Mustion koulu kunde göra tillsammans?

I Askers finns det möjlighet för rikligt samarbete över språkgränserna.


8.11.2021 / Hanna Rönnblom

Vi väntar på den nya skolgården i Askers. Där kommer det att finnas många nya och roliga saker. Dit kommer gungor och klätterställningar. Vi kan få stora muskler för dit kommer ett utegym. Om man vill spela bollspel kan man göra det i multiarenan. Vi kommer att ha många olika saker vi kan göra ute. Ibland måste vi vänta på tur och då är det viktigt att vi väntar lungt och inte säger fult. Alla ska leka försiktigt så att ingen stöter sig och vi ska vara snälla så att alla har roligt. Om vi ser att någon är ledsen eller ensam frågar vi om hen vill komma med i leken. De vuxna ska se efter så att alla har det bra.

Vad skulle du göra så att du och alla andra har det bra på gården i Askers?

Askers och den nya gården tar form.


28.10.2021 / Hanna Rönnblom

I Askers kommer många barn i olika åldrar och med olika språk att mötas. Det känns konstigt och jätte-roligt att vi kommer att se dagisbarnen så ofta. Det är kiva att barnen från Mustion koulu kommer att vara där. Vi känner redan några från Mustion koulu och i Askers får vi lära känna fler. Det känns spännande och bra! De finskspråkiga barnen kan lära oss finska och vi kan lära dem svenska. Vi kan också prata engelska med varandra. Alla barn ska vara snälla med varandra och hjälpa andra. Vuxna ska se till att ingen bråkar. De vuxna kan ordna så att svenska och finska barn kan jobba och leka tillsammans. Hur tror du att det kommer att kännas med nya kompisar i Askers?

Här kommer barn i olika åldrar och med olika språk att mötas.

15.10.2021 / Hanna Rönnblom

Detta läsår är det vi i åk 2 som skriver blogg om vår nya skola. Svartå skola kommer att flytta till Askers nästa höst. Det känns roligt, spännande och ovanligt. Alla barn i skolan kommer att jobba i samma rum. Golvet kommer att vara mjukt och vi kommer inte att ha skor inomhus. Golvet gör att det blir tystare i skolan. Det kommer att finnas olika ställen där man kan jobba t.ex. runda bord, mjuka dynor och sköna stolar. Då vi är i samma rum kan de äldre barnen hjälpa de yngre och de yngre barnen kan ta modell av de äldre.

Vi fick idag se hurdana färger det kommer att vara inne i Askers. Det blir natur- och pastellfärger som känns lugna och fina. Hur tror du det blir med mjukt golv i klassrummet?

Bild på nya skolbyggnaden i byggnadsskede.
Bygget framskrider enligt tidtabell.


17.06.2021 / Tanja Flemmich

Idag har vi antagit 85 nya studerande! Stort grattis till er alla!
Alla antagna har fått både e-post från Studieinfo och brev från skolan.

Vi hoppas ni meddelar om ni tar emot er plats före den 24.6

NyaStud21

Ladda nerVisa2.06.2021 / Tanja Flemmich

Tack vare nya direktiv från regionförvaltningsverket har vi fått besked om att studenterna får ta med gäster till dimissionen på lördag.

Studenterna får ta med 4 gäster per student! Samma students gäster får sitta närmare varandra medan avståndet till följande students gäster bör vara minst 2 meter. Alla bör använda munskydd och hålla avstånd under hela dimissionen.

Skolans egna studerande tar plats på läktarna, medan övriga gäster sitter på stolar. Studenterna sitter avskilt vända mot publiken. Dimissionen sänds även live och gäster som inte ryms med i bollhallen kan följa med hemifrån eller från skolans aula via stor skärm.


27.05.2021 / Hanna Rönnblom

Med på bilden är nästan alla som varit med och skriva bloggen. Det här är sista inlägget för det här läsåret för snart har vi sommarlov! Vi ska simma, spela bordsspel, äta glass, sola, åka till stugan, åka båt, vara med vänner, vara ute, hoppa på trampolinen och övernatta hos kompisar. Sen i augusti blir det spännande igen då skolan börjar. En del av oss börjar i ny klass och det kommer nya elever och lärare till skolan. Men, snart ska vi njuta av sommarlovet för det tycker vår rektor att vi är värda. Vad ska du göra på sommaren?

Bloggare i Svartå skola: Elvira, Ella, Saga, Emma, Victor, Ellinor, Amanda och Helmi.

20.05.2021 / Hanna Rönnblom

Vi har idag fotat den blivande gymnastiksalen utifrån. Den kommer att bli stor. Fönstren är högt uppe så att de inte söndras av bollar eller liknande. Vi tror att gymnastiksalen blir fin! Där finns troligen ribbstolar, ringar, rep, korgbollsställningar och ett förråd med olika redskap. I förrådet finns det antagligen madrasser, många olika bollar, koner, västar, trampolin, hopprep, plint, innebandyklubbor och mål. Vi tycker om att leka Gorillan på gymnastiklektionerna. Gorillan är en lek där man inte får röra golvet, istället rör man sig på olika saker som madrasser, bänkar och plintar. Man kan ta sig över golvet genom att hänga i rep eller ringar. En elev är en gorilla som jagar och tar fast de andra. Vi gillar också koddboll, att hoppa hopprep, Kinamuren och innebandy.

Vad tycker du om att göra på gymnastiken?

Gymnastiksalen i Askers.


6.05.2021 / Hanna Rönnblom

Bygget går framåt och byggnaden har delvis fått tak. Vi har idag sett ritningar på hur gården vid Askers kommer att se ut. Gården är indelad i en större gård för skolbarnen och två mindre gårdar för barnen i förskola och daghem. På skolgården kommer det bland annat att finnas klätterställningar, utegym, olika gungor, balansbräda, korgbollsställningar och en multi-arena. Dit kommer också olika träd och planteringar. Vi hoppas att det kommer ett staket vid dagisbarnens gård för den ligger nära vägen. Cyklarna ska parkeras på ett visst ställe. Gården ser ut att bli fin. Tycker du att de här planerna för skolgården är bra?

Ritningarna för gården vid Askers visar att det blir en fin gård med många möjligheter till roliga aktiviteter.

29.04.2021 / Hanna Rönnblom

Vi har idag fått se ritningar på hur Askers kommer att se ut inifrån. Askers blir stort och där är jätte-många olika rum. Det blir en cool byggnad. Finska och svenska skolans utrymmen är väldigt nära varandra med endast en korridor mellan klassrummen. Vi kommer att ha slöjd, musik, gymnastik och möjligen bildkonst i andra rum än i vårt stora klassrum. Det blir roligt! Det blir också ett mindre grupprum intill klassrummet. Dessutom kan man jobba i biblioteket, matsalen och i korridorerna. Gymnastiksalen blir mycket större än den vi har nu.

Hur tror du att rummen i Askers kommer att se ut? Skulle du vilja gå i skola där?

I Askers kommer den finska och svenska skolan att vara bredvid varandra.


22.04.2021 / Hanna Rönnblom

De första väggarna har satts upp till Askers. Än så länge är väggarna grå och tråkiga. I väggarna finns många hål. Men, vi har fått se bilder på hur Askers kommer att se ut då det är färdigt. Det blir fint! Och vi tycker det blir just så som vi redan tidigare tänkte och skrev. Det känns bra! Det ser mera ut som ett hem än en skola. Det blir hemtrevligt och stort. Gården blir också fin. Hur tror du att Askers kommer att se ut då det är färdigt?

De första väggarna till hemtrevliga Askers.


8.04.2021 / Hanna Rönnblom

På bygget har det kommit till mera och man börjar se hur stor byggnaden kommer att bli. I Askers kommer vi att prata och höra både svenska och finska. De barn som inte pratar finska hemma kan lära sig finska genom att prata, spela och leka med finskspråkiga barn. Alla kanske inte genast vågar prata finska så det skulle vara bra att först ha aktiviteter, som vuxna drar, så att alla lär känna varandra. Vi kan spela fotboll, ha muntliga lekar och gissningslekar tillsammans. På eftermiddagarna kan vi ha gemensamma klubbar. Då vi lärt känna varandra kan vi hälsa på i varandras klasser. De finskspråkiga barnen kan lära oss finska och vi kan lära dem svenska.

Hurdana aktiviteter tycker du skulle vara bra för att finska och svenska elever ska lära känna varandra?

Här byggs Askers – centret med verksamhet på både svenska och finska.


1.04.2021 / Hanna Rönnblom

Idag har eleverna påsklov, men jag kan inte låta bli att skriva blogg då jag åker förbi bygget och ser hur det framskrider. Tänk om drygt ett år är det dags att flytta in i det nya verksamhetscentret. Jag har stora förväntningar. För barnens del ser jag en trygg plats, som de blir bekanta med redan då de besöker rådgivningen tillsammans med sina föräldrar. De känner till Askers då de börjar i daghemmet och i förskoleåldern är de redan delvis med i skolans aktiviteter. Då barnen börjar skolan har de alla tidigare trygga vuxna kvar i samma byggnad och de är redan vana med både utrymmena och skolpersonalen. Efter årskurs 6 har de unga möjlighet att komma till ungdomsgården och biblioteket i Askers där de kan vända sig till vuxna som de känt sedan tidig ålder. Samarbetet med det finskspråkiga daghemmet och Mustion koulu kommer att ge barnen möjlighet till nya vänner och att lära sig finska på ett naturligt sätt. För oss pedagoger ger verksamhetscentret en möjlighet till utveckling och att ta vara på varandras styrkor. Vi kan stödja varandra över språkgränserna i arbetet med att fostra och undervisa barnen. Jag har stora förhoppningar för att även vårdnadshavarna ska känna sig som en del av Askers eftersom de kommer att vara där med sina barn ända sedan barnen är små. Man brukar säga att det krävs en by till att fostra ett barn. Här finns det alla möjligheter till samarbete mellan vuxna för att se till det bästa för byns barn. Vad tycker du?

Här kommer Askers, för alla barn i byn.


25.03.2021 / Hanna Rönnblom

Det har kommit många nya saker till bygget, bland annat en del av ett hus och grundstenar. Snön har minskat, vilket underlättar byggandet. Vi undrar om dagisbarnen tycker det ska bli roligt att vara i samma byggnad som vi. Det är de nu också, men vi ser inte varandra så ofta. Vi kommer säkert att träffa dem oftare i Askers då de är i matsalen, gymnastiksalen eller i biblioteket. Dagisbarnen kommer att ha en egen gård som är trygg och säker för dem och där det finns sandlådor, leksaker och annat som passar yngre barn. Vi ska vara snälla och trevliga mot dagisbarnen och inte lära dem saker man inte får göra. Hur tror du att dagisbarnen kommer att trivas i Askers?

Askers framskrider. Då byggnaden är färdig kommer vi att få träffa dagisbarnen oftare.


18.03.2021 / Hanna Rönnblom

Vi vill att de vuxna som jobbar i vår skola är trevliga, snälla, roliga och rättvisa. Lärarna ska förklara tydligt så att alla barn förstår. Men, lärarna ska också ge arbetsro och inte prata för mycket. De vuxna ska inte skrika och de ska berömma om man gör något bra. Man ska kunna lita på sina lärare. Lärarna ska ge alla en chans att svara. Läraren ska följa med om någon behöver hjälp. Den vuxne ska vara hjälpsam och hjälpa eleven enskilt om det behövs.

Vi gillar att jobba i par och i grupper. Vi tycker det är viktigt med rättvis och lika bedömning. Vi vill visa vad vi kan på olika sätt. Vi elever önskar att få vara med och bestämma vad vi gör i skolan. Elevrådet är bra för där får eleverna komma med idéer och bestämma. Hur tycker du att en lärare ska vara?

Byggandet fortskrider och våra tankar förs till hur vi vill ha det i vår skola.

12.03.2021 / Hanna Rönnblom

Det nya verksamhetscentret har fått sitt namn. Namnet är Askers eftersom Askersgården fanns där tidigare. Bland de som valde namnet var också elever från båda skolorna. Från Svartå skola var Emma med. Vi tycker namnet Askers är bra för då hålls det gamla kvar. Namnet är också bra för det är lätt att säga och att skriva. Dessutom låter namnet fint på både svenska och finska. Askers får oss att tänka på gamla bibban, askar, aska och åska. Vad tycker du om namnet Askers och vad får det dig att tänka på?

Här växer verksamhetscentret Askers fram.

4.03.2021 / Hanna Rönnblom

Igår var det en lastbil med en lyftkransmanick vid bygget. Den var jätte-hög! Den nya skolan blir ändå i en våning, men åtminstone i gymnastiksalen blir det högt till tak. Det är bra att byggnaden blir i en plan för då kommer man snabbt ut om det brinner. Det blir inte heller så mycket ljud som om man springer i trappor. För barn och vuxna som är skadade eller rörelsehindrade är det bättre då allt är i samma våning.

Vi skickade för en tid sedan en film, i vilken vi berättade om oss själva, åt eleverna i Mustion koulu. Idag fick vi se en film som de skickat åt oss. Det var roligt att se dem och att få höra vad de heter. Vi märkte att många av dem har samma hobbyn som vi. Till en början blir det pirrigt att vara i samma hus och på samma gård som de. Men, vi lär säkert känna varandra efter några veckor. Hur tror du att skolan kommer att se ut och hurdana elever kommer där att gå?

Den höga maskinen fick oss att tänka på hur hög byggnaden ska bli.


18.02.2021 / Hanna Rönnblom

Under den gångna veckan har det kommit många stora jordhögar på byggplatsen. Det är mycket vitt och aningen brunt där. Undrar vilka färger vi kommer att ha inne i vår nya skola? Blir det gult, grått, vitt, beige, blått, rosa, grönt eller rött? Vi hoppas att dit kommer roliga och ljusa färger. Vi vill att vår skola blir modernt inredd med bord istället för pulpeter och sköna stolar. Det skulle vara bra med ett eget skåp där man kunde ha sina saker. Vi vill gärna ha ett mjukt golv som är skönt att gå på och som gör att det är tystare i klassrummet. Säckstolar, gardiner och växter skulle passa bra. Har du idéer till inredningen av vår skola? Imorgon ska vi bli intervjuade i radio angående nya skolan. Det är jätte-spännande!

Idag är det vitt och brunt där nya skolan byggs. Vi hoppas på glada färger i den nya skolan.


11.02.2021 / Hanna Rönnblom

De bygger och gräver fastän det är 20 köldgrader. Byggplatsen har förändrats för det har kommit rör och fler gropar. Det är viktigt att grunden till byggnaden görs ordentligt. Lika viktigt är att grunden till hur vi har det i skolan görs bra. Vi vill att vår nya skola blir trevlig, trygg, lärorik, motiverande, kul och cool. Hur vill du att den nya skolan ska bli?


6.02.2021 / Hanna Rönnblom

Här kommer vår nya skola att byggas. Vi ska börja där på hösten 2022. Då går vi i åk 5 och 6. Dit flyttar också Mustion koulu, svensk- och finskpråkiga daghemmet och förskolan, biblioteket, rådgivningen och ungdomsverksamheten.

Vi väntar på att få se gymnastiksalen och klassrummen. Egentligen väntar vi på att få se hela den nya skolan! Den kommer säkert att bli stor, fin och där kommer att vara mycket människor. Vad tror du?

Det jobbas för fullt på tomten där nya skolan ska byggas.

28.10.2020 / Tanja Flemmich

Anmälningen till höstens studentskrivningar är öppen till 28.5.2021.
Om du redan är student och vill försöka höja ett vitsord eller komplettera din examen, kontakta kansliet!

OBS! För redan utexaminerade studenter som önskar höja ett eller flera studentprov, uppbärs en avgift på 50 euro/studentprov för preliminär korrigering (utöver de vanliga studentexamensavgifterna). Avgiften uppbärs inte för det skrivningstillfälle som följer direkt efter att studentbetyg erhållits.


21.10.2020 / Tanja Flemmich

Nybbisarna har gjort en tidning i kurs Mo 01. Du kan läsa den här.12.05.2020 / Tanja Flemmich

Grattis till alla studenter! Nedan lista över studenter vid Ekenäs gymnasium våren 2020:

   Aulanko Malin 
   Blomqvist Ellinor 
   Burgmann Ida 
   Bäckman Axel 
   Dahlström Robin 
   Elenius Joshua 
   Estlander Sandra
   Ewalds Amanda 
   Fagerlund Melissa
   Forsskåhl Isabella 
   Forsskåhl Theresa 
   Forsström Elin
   Graeffe Benjamin 
   Grönqvist Wilma 
   Gustafsson Anna 
   Hallgren Felicia 
   Holmberg Lucas 
   Hällfors Isabelle 
   Isberg Ellen 
   Keränen Amanda
   Korpinen Maija 
   Kraufvelin Wilma
   Lehtola Daniela
   Lindh Anna 
   Lindh Emilia 
   Lindholm Frida 
   Lindqvist Sara 
   Lundin Maja 
   Lundström Lucas 
   Lundström Max 
   Löfgren Ellen 
   Lönnqvist Felix 
   Martin Alberth 
   Nikander Nadine 
   Nyberg Elin 
   Nylund Alina 
   Palmqvist Anna 
   Pihlström Alexander 
   Ramos Serrano Edgar 
   Randström Linus
   Rask Oliver 
   Rehnström Alexandra 
   Ring Anna 
   Råberg Malin 
   Rönnblad Annika 
   Rönnblad Heidi 
   Salin Amanda 
   Sandell Cedrik 
   Selin Tilde 
   Shaw Fredrik 
   Sjöholm Tia 
   Snabb Vanja 
   Stadius Elisabeth
   Sundberg Josefin 
   Sundström André 
   Volanen Evelina 
   Wallenius Karin 
   Werner Emilia 
   Westerholm Viktor 
   Åkerblom Jasmine 
   Österberg Knut 
   Österlund Janina 
Dubbelexamen:
Grandell Alexandra
Hiltunen Kalle
Malmström Emilia

4.12.2019 / Robin Sandgren

Digabi och Studentexamensnämnden har publicerat direktiv för hurdan dator som rekommenderas till de digitala studentproven. Följande länkar hjälper dig förhoppningsvis på traven då du väljer en bärbar dator inför dina gymnasiestudier.

https://www.abitti.fi/sv/anvisningar/anskaffning-av-dator/

Studentexamensnämndens checklista:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yleiset/bilaga_2-anvisning_examinandens_dator_2019.pdf

I synnerhet nämndens översikt kan vara bra att skriva ut och visa upp för datorförsäljaren då du skaffar din apparat. På EG tycker vi att det är extra viktigt att

  • uppstartandet från en USB-sticka sker så enkelt som möjligt, allra helst utan att vara tvungen att justera inställningarna på datorn
  • datorn har ett nätuttag för kabel, inte endast en trådlös nätkontakt