Vandringsfiskarna kan snart igen stiga upp i Svartån – fiskvägarna öppnas efter Valborg 

Vandringsfiskarna kan snart igen stiga upp i Svartån – fiskvägarna öppnas efter Valborg 

29.04.2024 / Annika Blomberg

Underhållspersonalen vid Raseborgs stad och Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) sakkunniga öppnar luckorna i Svartåns Billnäs och Åminnefors fiskvägar den 2 maj, vilket gör det möjligt för fisken att stiga från havet upp i Svartån. Fiskvägarna öppnas nu för femte gången. 

Man förväntar sig, att den mängd fisk, som stiger i Svartån, kommer att öka i framtiden, eftersom man under de senaste åren gjort många utplanteringar av laxöring. Även denna vår utplanterar vi tiotusentals nykläckta laxöringsyngel i vattendragets bäckar och åar, men undantagsvis även äldre, ettåriga fiskar. Utöver öringarna planerar man inom ramen för resurserna, att utplantera även yngel av vandringslax och vandringssik.  

Under den senaste säsongen steg ett tiotal öringar och laxar upp i Svartån med hjälp av fiskvägarna och av dessa vandrade ca hälften vidare ända till området ovanför kraftverket i Billnäs. På basen av uppföljningsundersökningarna fungerar fiskvägarna bra för fisk som vandrar från havet upp i ån.  

Tidpunkten för öppnandet av fiskvägarna är fortsättningsvis i enlighet med miljötillståndet: fiskvägarna är i bruk från början av maj till slutet av november. Senaste år kom vintern och stark kyla tidigt, redan i medlet av november. Den stränga kylan medförde utmaningar för fiskvägarnas luckor då vattenånga som frös fast på konstruktionerna förhindrade luckornas funktion. Detta år har man planerat, att stänga luckorna beroende på väderförhållandena. På basen av uppföljningsundersökningarna påverkar en tidigare stängning i november inte mängden fisk i ån, eftersom antalet stigande fisk i november är litet. I någon mån kan en tidigare stängning påverka de laxar, som efter leken är på väg nedströms tillbaka till havet. Tillsvidare är inverkan närmast teoretisk, eftersom antalet stigande laxar varit litet. 

Denna vår har det hörts goda nyheter för vandringsfiskarna, eftersom Raseborgs stad fick miljötillstånd av Regionförvaltningsverket för byggandet av en fiskväg för att leda fisken förbi det översta vandringshindret i Svartån, kraftverksdammen i Svartå. För kraftverksdammen nedanför vid Åkerfors fick Raseborgs stad miljötillstånd för att bygga en fiskväg i december senaste år, men tillståndet har inte ännu vunnit laga kraft, eftersom det har överklagats till Vasa förvaltningsdomstol. Då man i framtiden får fiskvägar vid såväl Åkerforsens som Svartåforsens kraftverksdammar, kan fisken vandra från havet upp i Karisåns vattendrag ända upp till Lojo sjö.    

Du kan följa med fiskvägarnas funktion och resultat på LUVYs webbsidor och de sociala mediernas kanaler. 

Tilläggsinformation: Projektchef Oscar Sjöberg 019 289 2529


9.04.2024 / Annika Blomberg

Regionförvaltningsverket har beviljat Raseborgs stad vattentillstånd för att bygga en fiskväg till kraftverksdammen i Svartå fors. Svartå fors ligger intill Svartå slott och är det fjärde och sista kraftverket i Svartån innan Lojo träsk. De två lägsta kraftverksdammarna, Åminnefors och Billnäs, har redan fungerande fiskvägar, och regionförvaltningsverket beviljade vattentillstånd för Åkerforsens fiskväg i december 2023. “I och med fiskvägstillståndet för Svartå fors är drömmen om Svartån utan vandringshinder och vandringsfiskens återkomst till Karisåns vattendragssystem igen ett betydande steg närmare”, gläder sig Raseborgs stads projektchef Oskar Sjöberg

Planeringen av fiskvägen och erhållandet av tillståndet har varit en process i flera faser och tillståndsbehandlingen har tagit drygt ett år. Nästa steg är att koordinera och komma överens om fiskvägsplanerna med kraftverksbolaget, inleda konstruktionsplaneringsfasen och säkerställa den nödvändiga totala finansieringen. Byggandet av fiskvägen är planerad att börja tidigast år 2025. 

Tillståndsbeslutet för fiskvägen och byggandet av den är ett betydande steg i vandringsfiskens återkomst och ett av de viktigaste projekten i området. “Att få projektet att framskrida är en prestation som vi bara kunde lyckas med tillsammans med kommunerna i området”, säger Jaana Pönni, verksamhetsledare för LUVY. 

Nyttan av fiskvägen för flodpärlmusslan är betydande, eftersom laxfiskar fungerar som musslans mellanvärdar. Att de laxfiskar, såsom öring och lax, som vandrar i Svartån, kan fullfölja sin naturliga livscykel främjar också flodpärlmusslans fortplantningsmöjligheter. Byggandet av fiskvägar skapar också möjligheter till att utveckla turismen och företagsverksamheten samt att förbättra användningen av ån för rekreation. 

Tilläggsuppgifter: Projektchef Oskar Sjöberg 019 289 2529


13.02.2024 / Oskar Sjöberg
Kameran vid Svartåns fiskvägsmätare fångade ett fantastiskt ögonblick när laxen elegant rörde sig fritt genom Åminnefors fiskväg och strävade mot Billnäs, där de övre lekbäckarna lockar till lek. (LUVY / Juha-Pekka Vähä)

Fiskvägarna vid Åminnefors och Billnäs stängdes i slutet av november. Fiskvägarna var öppna i nästan sju månader. Under sommarens fiskvägsuppföljning observerades rekordantalet nästan 7 000 fiskar från Åminnefors fiskväg, varav 60 % passerade upp genom fiskräknaren. Även vid Billnäs observerades nästan 2 000 fiskar. De flesta av dessa var mörtfiskar, särskilt vimma och braxen, men det fanns även några stora laxarfiskar och havsöringar bland dem. För att påskynda återhämtningen av havsöringsbeståndet vill man göra utplanteringar. 

I fjol observerades tre exceptionellt aktiva vandringsperioder vid Åminnefors fiskväg. Den livligaste perioden var den 12–16 maj, precis under lektiden för vimmor, då nästan 3500 fiskobservationer registrerades. Under två dagar (13–14 maj) var antalet observationer över tusen fiskar per dag. De andra två aktiva vandringsperioderna vid Åminnefors fiskväg var den 25–27 maj (totalt 935 fiskobservationer) och den 8–9 juni (316 fiskobservationer). Mellan juli och september noterades cirka 300 fiskobservationer per månad, men i oktober var antalet endast lite över 100. Medan hösten fortskred svalnade vattnet snabbt och vintern kom tidigt. I november gjordes endast färre än tio fiskobservationer, även om det fanns vissa störningar i fiskräknaren och vissa fiskar kanske inte upptäcktes. 

I Billnäs noterades sammanlagt 1 914 fiskobservationer under övervakningsperioden, varav 76 % passerade upp genom fiskräknaren. I Billnäs var maj månad inte särskilt livlig när det gällde fiskobservationer. Över 40 % av observationerna noterades istället under september. Även i Billnäs observerades huvudsakligen mörtfiskar, särskilt braxen, men också en liten mängd laxfiskar noterades som vandrade uppåt via Billnäs fiskväg. 

Trots det rekordhöga antalet fiskobservationer från Svartåns fiskvägar är antalet laxfiskar som vandrar uppströms ganska litet. Från Åminnefors fiskväg registrerades 10 laxfiskar, varav hälften var laxar och hälften stora havsöringar. Den första observationen gjordes redan då fiskvägarna öppnades i början av maj när en havsöring vandrade nedströms via fiskvägen. Den sista observationen av laxfisk gjordes i slutet av november av en laxfisk som också rörde sig nedströms. Från Billnäs fiskväg gjordes endast 4 säkra observationer av laxfiskar som rörde sig uppströms. 

“Det lilla antalet laxfiskar är kanske en besvikelse, men ingen överraskning”, konstaterar projektchef Juha-Pekka Vähä. Orsakerna till det låga antalet uppströms vandrand laxfiskar beror på det svaga tillståndet för områdets laxbestånd och deras livsmiljöer. Mängden yngel av laxvandringsfiskar som planteras ut i Svartån är liten, laxsmolten (vandringsyngel) har varit i dåligt skick de senaste åren, och nedvandringens dödlighet är känd för att vara hög särskilt vid de övre kraftverksdammarna. Å andra sidan har det inte varit möjligt att plantera ut öringsyngel i Svartåns sidofåror de senaste åren. och Utan  utplanteringar går återhämtningen av öringbeståndet i Svartåns sidofåror långsamt och är för närvarande bara beroende av några få vandrande öringar. I Karisåns övre område har det genomförts ganska många ut planteringar varje år och öringbeståndet har återhämtat sig. Vi har kapacitet att plantera ut öring med ursprung från Karisälven och därmed återställa öringbeståndet även i Svartåns sidofåror, men vi behöver markägarnas godkännande för utplanteringarna, säger projektchef Juha-Pekka Vähä. 

För närvarande förhåller sig en del av markägarna skeptiska till återhämtningen av laxbestånden i sidofårorna. För att främja en positiv attityd anordnade LUVY en fiskkväll vid Svartån i september förra året. Målet med fiskkvällen var att hitta svar på hur fisk påverkar bland annat jordbruket.   

Svartåns fiskkväll 31.10.2023 >> 

Trots den långsamma återhämtningen av laxbestånden fortsätter arbetet med att förbättra vandringslederna och vattenkvaliteten i Svartån. I december erhöll Raseborgs stad ett vattentillstånd från regionförvaltningsverket för att bygga en naturlig fiskväg förbi Åkerforsens kraftverksdamm. I Billnäs i Svartå har också nedvandringsmöjligheterna för laxfiskar förbättrats och undersökts. En rapport om utvecklings- och forskningsarbetet gällande nedvandringen sommaren 2023 är under arbete. Resultaten ser lovande ut, men mer information kommer att tillkännages senare. 

Arbete för att återinföra vandringsfiskarna i Svartån görs i samarbete med områdets kommuner inom laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen som koordineras av LUVY. Återhämtningen av laxfiskstammarna är kritisk särskilt för flodpärlmusslan, då laxfiskarna fungerar som mellanvärdar för flodpärlmusslan. 

Tilläggsuppgifter:  

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

http://www.luvy.fi


19.12.2023 / Oskar Sjöberg
Åkerforsens kraftverk. (LUVY / Henna Björkqvist)

Den 18.12.2023 har regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljat vattentillstånd för att bygga Åkerforsens naturenliga kraftverks fiskväg bredvid Åkerforsens energikraftverk. Åkerforsens kraftverk som är beläget invid Salo-Ingå-vägen är från havet sett det tredje kraftverket av fyra i Svartå ån, och har även den största fallhöjden. Åren 2018–2019 byggdes fiskvägar i de två första som en del av FRESHHABIT LIFE IP-projektet, i samarbete med områdets kommuner och kraftverksbolaget Koskienergia Koskivoima Ab. Vattentillståndet för Åkerforsen möjliggör att följande vandringshinder från havet till Lojo-sjön kringgås. Efter Åkerforsen är det bara Svartå-forsens kraftverksdamm som hindrar laxfiskarna från att stiga ända upp till Lojo-sjön och de strömmande vattendrag som finns ovanför.

Fiskvägsplaneringen och tillståndsprocessen för byggandet av Åkerforsens fiskväg har varit en process i flera etapper. Tillståndsbehandlingen tog lite över ett år. Det som gör tillståndsbehandlingen och beslutet exceptionellt är två parallella tillståndsansökningar för samma åtgärd för att underlätta fiskvandringen till fiskvägen förbi dammen. Förverkligandet av projektplanerna skilde sig dock anmärkningsvärt från varandra. Fiskvägen som planerats av Raseborgs stad, som erhöll vattenlovet, hade en 600 meter lång naturlik bäckfåra förbi kraftverksdammen, medan kraftverksbolaget planerade tekniska Borland-fiskväg skulle placeras inne i kraftverkets flottningstunnel.  

Den naturenliga bäcken skulle möjliggöra förutom fiskarnas vandring även deras existens året runt och förökning i bäcken. Det finns även planer för att grunda livsmiljöer för Svartå åns unika flodpärlmussla. På så vis skulle bäcken även ha andra betydande fördelar förutom ordnande av fiskvandringen.

Följande steg i projektet är att samordna fiskvägsplanerna och en överenskommelse med kraftföretaget, startande av byggnadsskedet samt att säkerställa den behövliga totalfinansieringen. Byggnadsarbetena av fiskvägarna startar först efter att finansieringen och byggnadsplanerna är klara, i nuläget ser det ut att ske tidigast år 2025.

– Tillståndsbeslutet för Åkerforsens fiskväg och byggandet av fiskvägen är ett stort steg framåt för att återinföra vandringsfiskarna till Karis ån och är ett av stadens spetsprojekt, berättar tekniska direktören Jan Gröndahl från Raseborgs stad.

Arbetet för att återinföra vandringsfiskarna i Svartån görs i samarbete med områdets kommuner inom laxfiskarna till Karis ån-vattendragsvisionen som koordineras av LUVY.

Tillståndsbeslutet för Svartå å väntas i början av år 2024. Framstegen för byggandet av fiskvägen är ett resultat av ett långsiktigt  och gemensamt vattenvårdsarbete tillsammans med områdets kommuner. 
– Vi lyckas tillsammans, gläder sig verksamhetsledare Jaana Pönni från LUVY.

Nyttan av fiskvägarna för flodpärlmusslan är betydande eftersom laxfiskarna fungerar som mellanvärdar för flodpärlmusslan. Framgången av en naturlig livscykel för de migrerande laxfiskarna, öring och lax, gagnar även flodpärlmusslans fortplantningsmöjligheter. Dessutom skapar förverkligandet av fiskvägarna möjligheter för utvecklande av turism och företagsverksamhet samt förbättrar hela vattendragets rekreationsanvändning.

Tilläggsuppgifter:

Oskar Sjöberg
Projektchef
Raseborgs stad
oskar.sjoberg@raseborg.fi
019 289 2529

Jan Gröndahl
Teknisk direktör
Raseborgs stad
jan.grondahl@raseborg.fi
019 289 2550

Juha-Pekka Vähä
Projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727


10.05.2023 / Oskar Sjöberg

Fiskevägarna i Billnäs och Åminnefors öppnades 2.5 för fjärde gången. Nu kan fiskarna igen stiga förbi kraftverksdammarna via fiskvägarna. Det som är nytt för i år att man förbättrat fiskarnas möjligheter att vandra nedåt tryggt förbi dammarna. Man följer också med noggrant under säsongen för att säkerställa att åtgärderna fungerar. Välkommen för att bekanta dig med fiskvägarna.

Laxfiskarna till Karisån – vattendragsvisionen 2030 för perioden 2022–2029 är ett nationellt sett betydande och omfattande samarbete, som har inverkan på hela vattendragets tillstånd samt regionens dragkraft.     

Läs mera på LUVY:s hemsida.


31.05.2022 / Petra Louhimies

De år 2020 färdigbyggda Svartåns första fiskvägarna öppnades i år för tredje gången för vandringsfiskarna. Billnäs fiskväg öppnades 4.5 och Åminnefors fiskväg 13.5. Öppningen av den nedre fiskvägen i Åminnefors försenades lite från det planerade på grund av service och renoveringsarbeten, men nu är fiskvägarna öppna och fiskarna slipper åter att stiga förbi kraftverksdammarna via fiskvägarna. I år kommer fiskarna vid fiskvägarna att följas med kamera och räknare både vid Åminnefors och vid Billnäs.

Förverkligandet av laxfiskarnas vandringsmöjligheter från havet längs med Svartån till Lojosjön, Hiidenvesi,  ända till Högfors och Loppis, tog i början av året åter igen ett stort steg framåt. Raseborgs stad, Lojo stad, Vichtis kommun, Högfors stad och Loppis kommun samt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har avtalat om förverkligandet och finansieringen av “Laxfiskarna till Svartån – vattendragsvisionen 2030“ för perioden 2022–2029. Det är frågan om ett nationellt sett betydande och omfattande samarbete, som har inverkan på hela vattendragets tillstånd samt regionens dragkraft.     

Läs mera på LUVY:s hemsida.

Billnäs fiskväg och kraftverksdam sett från luften
Bild: Pia Nordström

28.03.2022 / Petra Louhimies

I Svartåns två nedersta kraftverksdammar, Åminnefors och Billnäs, byggdes fiskvägar under åren 2018–2019. De öppnades i maj 2020, vilket återställde vandringsförbindelsen från havet till Svartåns huvudfåra samt dess sidobäckar. Under år 2021 undersökte man i fiskens rörelser i Svartån såväl uppåt som neråt i fiskvägarna. Undersökningarna gjordes i samarbete med Raseborgs stad, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), Naturresursinstitutet samt Kala- ja vesitutkimus Oy.

Man följde med hjälp av en räknare och en videokamera med fiskarnas stigning från havet till ån i den nedersta fiskvägen vid Åminnefors kraftverk. Man följde med fiskens vandring nedströms med hjälp av med radiosändare försedda vandringsyngel allt från Billnäs ända ut till havet. Undersökningen var en fortsättning på undersökningen av fisken vandring nedströms som gjordes år 2017. Avsikten med den fortsatta undersökningen var att klargöra huruvida fiskarna hittar till fiskvägarna då de stiger upp i ån i riktning mot reproduktionsområdena samt å andra sidan då de är på väg nedströms mot havet och de vidsträckta områdena för att äta. Samtidigt undersökte man hur det styrnät, som installerats under gångbron ovanför kraftverket i Billnäs fungerar, då det gäller att styra fiskens rörelser i riktning mot fiskvägen.  

Läs mera på LUVY:s hemsida.

En brygga i Billnäs, hus i bakgrunden
Bild: Miina Rautiainen/LUVY r.f.

4.06.2021 / Petra Louhimies

Ett projekt, som undersöker laxarnas nedvandring, har inletts vid Billnäs kraftverksdamm i Raseborg. Under undersökningen byggs en separat brygg- och styrkonstruktion i samband med fiskvägen, som styr fiskarnas nedvandring. Målsättningen är, att fiskynglen skulle kunna vandra nedströms förbi kraftverket på ett tryggt sätt.  Undersökningen utförs av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) tillsammans med naturresursinstitutet, Kala- ja vesitutkimus Oy och Raseborgs stad. Läs mera på LUVY:s hemsida.

En person sitter i en båt och observerar fisk med radiosändare
rojektchef Juha-Pekka Vähä observerar fiskarna med sändare i Svartån. Bild: LUVY/Joonas Tammivuori

18.02.2021 / Nina Sointu

Billnäs gamla bruksmiljö, som ligger endast några kilometer från Kustbanan och Karis tågstation är ett av Raseborgs utvecklingsområden.

Vid första anblicken kan Billnäs te sig som en fridfull, sömnig liten by, men i verkligheten vimlar det av liv i den snötäckta idyllen. Cykelleden Banvallen, som öppnade 2019 har lockat folk under senare år nu kan man lätt hoppa på tåget med sin egen cykel och ta sig från Karis station via Billnäs och Åminnefors bruk ända till Fiskars Bruk. Förutom cyklisterna, anlände också vandringsfiskarna till Billnäs ifjol, efter en paus mer än 60 år. Det blev möjligt tack vare den nybyggda fisktrappan, som underlättar fiskarnas färd förbi det gamla kraftverket, och vidare upp i Svartån.

Under den lugna idyllen vimlar det av liv i Billnäs bruk. BILD: JOHAN LJUNQVIST/MULTIFOTO

Friluftsrutt byggs i bruksområdet – utsiktsplats över fisktrapporna

Ett stort projekt som inleds i år i Billnäs är byggandet av en cirka 2 kilometer lång friluftsrutt runt bruksområdet. Längs rutten kommer det att placeras skyltar som berättar om Billnäs historia, dess byggnader och miljö. Ruttens höjdpunkt är utsiktsplatsen, som ska byggas längst upp på fisktrapporna – där kan man följa den årliga fiskvandringen först upp till Svartån och sedan tillbaka till havet. Observationsdäcket och pontonbron som leder till utsiktsplatsen planeras vara färdiga till sommaren 2021.

Fisktrapporna har redan i sig varit ett stort byggprojekt. Trappan leder förbi kraftverket i Billnäs och möjliggör att fisken igen kan vandra upp till yngelplatserna för lek. Vid en nyss gjord uppföljning av fisktrappans effekter på fiskstammen, kunde man till allas stora glädje se att bland annat laxen hade hittat tillbaka till Svartån. Laxen är viktig, eftersom den lever i symbios med den utrotningshotade flodpärlmusslan, vars larver utvecklas i vandringsfiskens gälar. Nu finns det hopp om av flodpärlmusslan återhämtar sig.

Svartån, som bland annat rinner genom Billnäs, är i sin helhet en värdefull naturdestination som är väl värd även ett långväga besök.

Ett centrum för distansarbete

Billnäs bruk har varit en plats för finsk industri och näringsliv i nästan 400 år och är för närvarande ett mycket populärt mötes- och bröllopställe. Snart öppnas det kulturhistoriskt betydelsefulla området för distansarbetare, när Billnäs Bruksbolag tar ett steg i en ny riktning.

– Under pandemin renoverade vi flera nya lokaler för våra gäster. Det är logiskt, att vi under denna föränderliga tid utvecklar nya möjligheter till distansarbete och nya mötesformer. Distansarbete i Billnäs kulturlandskap med ändamålsenliga utrymmen och tjänster kan finnas tillgängliga inom en snar framtid, berättar Olli Muurainen från Billnäs Bruk ab.

Muurainen har också satsat på områdets allmänna trivsel, till exempel genom att plantera ett stort antal japanska körsbärsträd, vars vårblomning alla kan njuta av.

Hem i Billnäs bruk

Fönstrena i den mer än 100 år gamla lägenhetsbyggnaden i rödtegel är stora och bjuder på en fantastisk utsikt över fisktrapporna. För fyra år sedan flyttade Tammerforsborna Jenna och Janne Aronen in i huset på Hammarborg. Paret var på jakt efter ett verkstadsutrymme för sitt företag Wood Mind – helst på en inspirerande, kreativ och naturnära plats. De såg en webbannons och styrde kosan mot Billnäs, och trots att de aldrig tidigare besökt Billnäs, kände de sig genast hemma. De blev stormförtjusta i brukets stämning, och innan de visste ordet av, undertecknade de ett kontrakt och blev Billnäsbor.

– Alla platser som vi hittills sett här i Raseborg har fängslat oss och det finns fortfarande så mycket nytt att utforska, beskriver Janne ivrigt.

Trenden att bosätta sig på landsbygden och bruksmiljöns unika atmosfär, bara en timmes färd med tåg till Helsingfors och Åbo, har gjort Billnäs till en attraktivt alternativ för många som planerar flytt.

– Intresset för Billnäs har ökat och vi kommer att fortsätta investera i tillgänglighet och trivsel i området, säger Raseborgs chef för samhällsteknik Piia Nordström.

Det innebär bland annat att nya tomter planeras, vägnätverket renoveras och friluftsområden vidareutvecklas med tanke på nya och gamla invånare.

*******

Mer information

Piia Nordström
Chef för samhällsteknik vid Raseborgs stad
piia.nordstrom@raasepori.fi, +358 19 289 3852

Olli Muurainen – Billnäs bruk
Olli.Muurainen@managementevents.com
billnäs.fi

Jenna & Janne Aronen
Woodmind, https://www.woodmind.fi/

Bilder
Skisser: JS Bygg & Design, www.js.fi
Foton: Multifoto, multifoto.fi

Banvallens cykelrutt https://www.visitraseborg.com/sv/aktiviteter/cykling/banvallen/
Billnäs fiskväg https://www.raseborg.fi/billnas-fiskvag/


29.01.2021 / Petra Louhimies

Uppföljning av Åminnefors fiskväg gav goda resultat med ca 2300 vandrande fiskar som använde fiskvägen. Bland dem fanns 10 olika fiskarter vilket betyder att att de olika fiskarna hittar fiskvägen, även de som är inte lika kraftiga simmare klarar sig genom den och en del (vimma) också lekte i den.

Uppföljningsprojektet är Raseborgs stads beställningarbete som utförs av Västra Nylands vatten och miljö LUVY rf:s forskare i enlighet med av fiskerimyndigheten ställda krav. Första året innehöll en hel del testning, omändringar och också vissa tekniska problem. Läs om uppföljningens resultat närmare i rapporten, som publicerats av LUVY rf. Det har också sammanställts en bildbilaga där man kan titta hurdana bilder fiskräknaren har tagit under 2020.

Julkaisu-1_2021_Mustionjoen-Aminneforsin-kalatien-vaelluskalaseuranta-vuonna-2020

Ladda nerVisa

Kuvaliite Mustionjoen kalatiet 2020

Ladda nerVisa

10.09.2020 / Cynthia Moed-Ring
Närbild på huvudet av en laxfisk som simmar förbi kameran.
Bild: De första laxarna har vandrat upp i Svartån via fiskvägen i Åminnefors.

Det har varit livligt i fiskvägen i Åminnefors i Svartån och nu har man vid uppföljningen observerat att även havslaxen har hittat till fiskvägen. En videokamera, som installerats i fiskvägen, har dokumenterat de första laxarna i fiskvägen.

Man har följt med fiskarnas rörelser i Åminnefors fiskväg sedan i maj med hjälp av en så kallad VAKI-räknare och i slutet av augusti fick man vid sidan om räknaren även en videokamera för uppföljningen. I maj juni observerade man stor aktivitet i Åminnefors fiskväg, då VAKI-räknaren registrerade t.o.m. över hundra uppåt vandrande fiskar per dygn.   Efter en lugnare juli månad ökade trafiken i fiskvägen igen en aning och i slutet av augusti, då den nya videokameran togs i bruk, har man kunnat konstatera, att även att även laxar har hittat fiskvägen – det kunde man även anta redan på basen av de uppgifter som räknaren gav.

”Det var ett gripande ögonblick, att se laxen på nästan 10 kilogram i all sin prakt lugnt simma förbi videokameran” gläder sig Piia Nordström från Raseborgs stad, som ansvarat för byggandet av fiskvägarna.

”Det faktum, att laxfiskarna stiger, är den främsta mätaren på, att projektet lyckats och det är väldigt glädjande att se, att fiskvägen genast visat att den fungerar” gläder sig stadsstyrelsens ordförande Anders Walls från Raseborgs stad.

Svartåns fiskväg fungerar och gör det möjligt för vandringsfiskar, åtminstone vimba och lax, att vandra upp i ån. Uppföljningen fortsätter till slutet av november detta år. Efter det, att uppföljningen avslutats, klarnar det vilka alla arter, som har hittat fiskvägen redan under det första året. Den långsiktiga målsättningen med uppföljningen är, att uppskatta det vandrande beståndet och dess utveckling. Nu då de stigande fiskarnas mängd helt beror på utplanteringar och små, är det speciellt viktigt, att kunna uppskatta hur de byggda fiskvägarna fungerar.

”Att följa med hur de nybyggda fiskvägarna fungerar, är lika viktigt som det egentliga byggandet”, påminner projektchef Juha-Pekka Vähä från Västra Nylands vatten och miljö rf, som ansvarat för undersökningarna gällande fiskvägarnas funktion.

Det är viktigt, att utvärdera hur fiskvägsinvesteringen lyckats samtidigt, som man planerar de fortsatta åtgärderna dvs. byggandet av de två översta fiskvägarna. ”Det är också viktigt att veta hur de förverkligade åtgärderna lyckats även då de gäller att få finansiering för de följande åtgärderna” konstaterar Jaana Pönni från LUVY.

Tilläggsuppgifter:
Piia Nordström
Chef för samhällsteknik
piia.nordstrom(at)raseborg.fi
019 2893852

Juha-Pekka Vähä
Projektchef
Västra Nylands vatten och miljö r.f
juha-pekka.vaha(at)luvy.fi
045 7750 7727

Logotyp med blå vattendroppar och vågor mot vit bakgrund uppe och bokstäverna L U V Y nere.
Logo i grönt med stiliserad borg, vitsippa samt vågor till vänster och texten raseborg raasepori, till höger.
Tre stycken logon där den första har en blå stjärt samt vågor och texten freshabit i orange undertill. Den andra logon har flere gula stjärnor i ring med texten life inuti och blå bakgrund. Den tredje har två blå fåglar som flyger över en båge av stjärnor samt ett grönt landskap. Under detta står texten natura 2000.

8.05.2020 / Petra Louhimies

Svartåns två första fiskevägar har öppnats och tagits i bruk den 4.5.2020 (pga rådande situation, utan publik) och fiskarna kan nu äntligen vandra och söka nya boplatser i Svartån upp till Åkerfors. Se videorna nedan!

Till början görs nu först mätningar i båda fiskvägen och studeras hur fiskvägarna beter sig hydrauliskt i olika strömningssituationer.

Åminnefors fiskeväg får nu en fiskräknare och senare därtill videokamera och de testas så att båda fungerar bra när vandringsäsongen påbörjar i september. Målet är att kunna räkna fiskarnas antal och art. Västra Nylands Vatten och Miljö LUVY rf ansvarar för uppföljningsverksamheten och samarbetar i detta med Kymijoen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. Kymmeneälvens sakkunniga hämtar till Svartån erfarenheter och metoder som har testats i Kymmeneälvens fiskuppföljningsprojekt. Fiskvägarnas hydraulik studeras av Kala- ja vesistötutkimus Oy och Luode Consulting Oy.

”Svartåns vatten är tidvis grumligt vilket förorsakar viss osäkerhet till räkningsmetoder och tolkning av fiskarnas art från videofilmen kan vara en utmaning”, påminner Jaana Pönni från LUVY rf. Erfarenheterna från Åminnefors styr planering av Billnäs uppföljningsmetod, som görs i samarbete med fiskhushållningsmyndigheten och sakkunniga. Uppföljningen är tänkt påbörjas i full skal 2022.

”Vi mycket att lära oss under de kommande åren. Uppföljning av fiskar som rör sig i fiskevägarna görs i den omfattningen som myndigheterna rekommenderar och steg för steg studerar vi metoderna och hur de lämpar sig här. Det kommer att vara spännande att få de första rapporterna nästa höst, men samtidigt är vi försiktiga med förväntningarna, vandringsfiskarna har ju varit borta snart 70 år” berättar Piia Nordström från Raseborgs stad.

Bakom projektet står kommunerna i området med ett starkt bidrag. Västra Nylands Vatten och Miljö rf. sammankallade år 2015 en sammarbetsgrupp för Laxfisk i Karisåns vattendragsvision, genom vilken bygget av fiskvägarna finansierats av Raseborgs stad, Lojo stad, Vichtis kommun, Högfors stad och Loppis kommun, Koskienergia Oy, Sappi Europe / Kirkniemi, Lojo miljökluster och SSO samt Pojo-Ekenäs och Lojo sjös fiskeområden. Bygget av fiskvägen har också fått betydande finansiering från EU:s projekt Freshabit Life IP. Raseborgs stad har fungerat som byggherr i projektet.

Svartåns fiskvägar fick i egenskap av fiskvägsstrategins spetsprojekt och ett starkt stöd av Jord- och skogsbruksministeriet samt Miljöministeriet samt från Egentliga Finlands NTM-centrals fiskhushållningstjänster och Nylands NTM-central.

Mera information ges av / lisätietoja antavat

Jaana Pönni, Västra Nylands Vatten och Miljö LUVY rf

Juha-Pekka Vähä, Västra Nylands Vatten och Miljö LUVY rf (fiskuppföljningsmetoden)

Piia Nordström, Raseborgs stad

Billnäs fiskväg öppnads 4.5.2020
Åminnefors fiskväg är också nu färdig och öppnades 4.5.2020

2.12.2019 / Petra Louhimies

Billnäs fiskeväg är klar. Man har kunnat följa med bygget av fiskevägen genom vår webbcam och nu har vi sammanställt en timelapse-video av materialet.

Produktion: Multifoto / Johan Ljungqvist


25.09.2019 / Petra Louhimies

Fisktrappan i Svartån i Billnäs är klar. De, som byggt, planerat, finansierat eller på annat sätt stött fisktrappan, samlades 25.9. för att följa med hur vatten för första gången släpptes igenom fisktrappan.

”Från Raseborgs stads sida, är vi glada att det här viktiga projektet nu är i det här skedet och att vi kan fira ”taklagsfest”. Vi tackar alla som deltagit i projektet samt särskilt entreprenören och planerarna, det utmanande projektet är klart” glädjer sig Jan Gröndahl, Raseborgs tekniska chef.

Billnäs fiskevägs öppningsfest. Personer står och tittar ner på vattnet som strömmar ner för fiskevägen.

Billnäs fisktrappa är till typen en sk. bassängtrappa, där fiskarna simmar från ett trappsteg till ett annat och kan emellanåt vila i bassängerna mellan stegen. Vid botten av fisktrappan finns ett lager olika stora naturstenar, med vars hjälp man har försökt göra fisktrappan så lätt som möjligt också för de sämst simmande fiskarterna och t.ex. kräftdjuren. Den vindlande fisktrappan i Billnäs ligger på berget nedanför dammen mellan kraftverket och dess dammluckor. Fisktrappans luckor styrs utgående från vattenstånds- och strömningsdata så, att flödet i fisktrappan är 0,55 m3/s. Fisktrappan är öppen från maj till november, så att vandringsfiskens årsrytm följs.

”Då fiskvägar byggs, blir behovet av att förbättra vattenkvaliteten i ån, och likaså möjligheterna att återställa områden med lekgrus för laxfisk i huvudfåran och livsmiljöerna ännu viktigare. Enligt en kartläggning,som gjorts av Naturresursinstitutet, finns det i huvudfåran 3,5 hektar livsmiljöer, som lämpar sig för laxyngel och i sidofårorna 3 km bäckmiljö som genast lämpar sig samt 7 km miljöer, som kan restaureras” påminner Jaana Pönni från Västra Nylands vatten och miljö rf.

Fiskvägarna längs Svartån i Åminnefors och Billnäs baserar sig på de vattenlovsplaner som Maveplan Oy uppgjort år 2015. Då regeringens spetsprojektfinansiering säkerställts, påbörjades bygget sommaren 2018. Huvudentreprenör var GRK Infra Oy. Dessutom har ett stort antal underentreprenör deltagit i projektet. Huvudplanerare var Ingenjörsbyrån Ponvia Oy och för fisktrappornas funktionella planering har Kala- ja Vesitutkimus Oy ansvarat. Svartåns nedersta fiskväg, som leder förbi Åminnefors kraftverksdamm, blir färdig vid årsskiftet.

Bakom projektet står kommunerna i området med en stark insats. Västra Nylands vatten och miljö rf. sammankallade år 2015 en samarbetsgrupp för Laxfisk i Svartåns vattendragsvision, genom vilken bygget av fiskvägarna finansierats av Raseborgs stad, Lojo stad, Vichtis kommun, Högfors stad och Loppis kommun, Koskienergia Oy, Sappi Europe / Kirkniemi, Lojo miljökluster och SSO samt Pojo-Ekenäs och Lojo sjös fiskeområden. Bygget av fiskvägen har också fått betydande finansiering från EU:s projekt Freshabit Life IP. Som byggherre för fiskvägarna har Raseborgs stad  fungerat.

Svartåns fiskvägar fick i egenskap av regeringens spetsprojekt även ett starkt stöd från jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet. Stödet från Egentliga Finlands NTM-centrals fiskekonomiska tjänster och Nylands NTM-central har varit oersättligt och samarbetet med Regionförvaltningsverket friktionsfritt.

Våren 2020 kan Svartån igen efter en paus på 65 år öppnas för vandringsfisk. Raseborgs stad och samarbetsgruppen för Laxfisk i Svartåns vattendragsvision framför redan i det här skedet ett varmt tack till såväl alla finansiärer som till dem, som på olika sätt stött projektet i egenskap av sakkunniga.

”I och med att fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs blir färdiga vänder sig tankarna mot åns övre lopp, där Åkerfors blivande naturenliga fiskväg och den byggnadstekniskt utmanande Svartå forsen väntar. Förberedelserna för det nya projektet är redan i gång, men finansieringen för fortsättningen är ännu öppen” konstaterar Piia Nordström, ansvarig gatuchef vid Raseborgs stad, om de fortsatta planerna.

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
Västra Nylands vatten och miljö rf
tel. 050 575 1738

Piia Nordström
Raseborgs stad
tel. 019 289 3852

Jan Gröndahl
Raseborgs stad
tel. 019 289 2550