I Raseborg verkar åren 2013–2016 följande organ

Stadsfullmäktige 43

Stadsstyrelse 11

Direktion för intern service 7

Upphandlingsdirektion 5

Koncernsektion 5

Personalsektion 5

Samarbetskommittéen 3 (tjänstemän) 

Direktion för affärsverket Raseborgs Vatten 7


Revisionsnämnd 9 


Centralvalnämnd 5

Grundtrygghetsnämnd 11

Sektion för klientärenden 3

Produktionssektion 3

Sektion för vårdsamarbete 3


Bildningsnämnd 11

Svenskspråkig sektion 7
Finskspråkig sektion 7

Fritidsnämnd 9

Kulturnämnd 9
Direktion för Musikinstitutet Raseborg 5

Samhällsteknisk nämnd 11

Vägsektion 5

Miljö- och byggnadsnämnd 9

Planläggningsnämnd 9

Västra Nylands avfallsnämnd 12Övriga organ:

 

Ungdomsfullmäktige
Inom Raseborgs stad verkar ett ungdomsfullmäktige bestående av 15 ledamöter. Valbara är alla ungdomar i åldern 12–18 år bosatta i Raseborg. Mandatperioden är ett år. Ungdomsfullmäktige väljs av ungdomsparlamentet. I ungdomsparlamentet, som ordnas en gång om året på hösten, deltar representanter för alla klasser i årskurserna 7–9 och för gymnasiernas elevkårsstyrelser. Ungdomsparlamentet är ett öppet ungdomsforum, vilket betyder att även andra unga intresserade kan delta.


Handikapprådet i Raseborg

ska fungera som ett samarbetsorgan mellan Raseborgs stad och de handikapp- och specialföreningar som verkar i staden. Dess syfte är att vara ett samarbetsforum för att främja de handikappades levnadsförhållanden i Raseborg. Verksamheten kan täcka allt från boendemiljö, trafik, hälsa, motionsfrämjande och kultur till gemensamma kampanjer och evenemang.

Handikapprådets uppgifter är

- att främja samarbetet mellan handikapporganisationerna i staden.

- att verka för att de handikappade likvärdigt ska kunna ta del i samhällets verksamhetsformer.

- att ta initiativ och göra förslag i frågor som rör de handikappades behov.

- att ge utlåtanden till staden i ovannämnda ärenden och följa upp frågorna.

Handikapprådet består av sex (6) ordinarie medlemmar jämte personliga ersättare. Stadsstyrelsen utser på förslag av grundtrygghetsnämnden två (2) representanter jämte personliga ersättare och på förslag av handikapp och specialorganisationerna fyra (4) representanter jämte personliga ersättare.

Ordförande för handikapprådet för perioden 2015-2016 är Siv Ekholm (Nenne Martikainen), tfn 040 830 1928 och sekreterare Gunilla Lindvik, tfn 019 289 2230. Övriga medlemmar är: Ritva Uhlbäck (Tina Nykänen), Nina Lindroos-Holmström (Sami Letti), Sofia Berglund (Kaj-Christer Ojala), Kjell Lindroos (Kaj-Göran Loskin), Britt-Marie Malmlund (Eeva Hanner).

 

Äldrerådet

Stig Nyberg, ordförande (Viva Stenvall)

Anneli Böckerman, vice ordförande (Harding Lindholm)

Pertti Kinnunen (Seija Kannelsuo)

Irmelin Pettersson (Catharina Hindrén)

Tor Wernér (Jan Björklöf)

Isa Forsbäck (Maj-Britt Malmén)

Pirjo Rautiainen (Kaisa Ylimys-Ahlroth)

 

Äldrerådet i Raseborg är ett lagstadgat organ som företräder de äldre i staden och är kommuninvånarnas kanal för deltagande, påverkan och uppföljning i ärenden som särskilt gäller den äldre befolkningen. Rådets funktion är också att befrämja samarbetet mellan myndigheter, äldre personer, pensionärs¬föreningar och andra samarbetspartner inom staden.  

Äldrerådet

- deltar i utarbetande av planen för den åldrande befolkningens välfärd och i utvärderingen av servicens tillräcklighet och kvalitet.

- påverkar planering, beredning och uppföljning i frågor som berör den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller den service som den äldre befolkningen behöver.

- följer med utvecklingen av de äldres behov och sträva till att främja samarbetet mellan äldreorganisationer/pensionärsföreningar, myndigheter och staden.

- verkar för att de äldre likvärdigt skall kunna ta del i samhällets verksamhetsformer.

 

Samarbetskommittéen

Medlemmar (ersättare):
Linnea Henriksson (Ann-Katrin Bender), Mikael Borgman (Henrik Lindholm) och Holger Wickström (Taina Koskinen). Övriga medlemmar är: Mona Böhme SUPER/TFO r.f., ordförande, Jari Salminen, FOSU r.f. (Patrik Bengtfolks, FOSU r.f.), Jaana Falk-Enlund, JHL r.f., Yvonne Grönqvist, TEHY r.f. (Ann-Kristine Mikander-Lindström), Gun-Britt Färm, JYTY r.f. (Benita Silenius, JYTY r.f.), Anders Nordell, FOSU r.f., Riku Oraskari, arbetarskyddsfullmäktig (Maritta Luoma, I vice arbetarskyddsfullmäktig), Henry Gustafsson, arbetarskyddsfullmäktig (Tord Sundström, II vice arbetarskyddsfullmäktig), Johan Lindberg, arbetarskyddsfullmäktig (Monica Kainulainen, I vice arbetarskyddsfullmäktig), Tina Hultgren, arbetarskyddschef, Johan Nylund, personalchef, föredragande och Siv Wirtanen, personalsekreterare, protokollförare.

Samarbetskommitténs arbetarskyddssektion, som består av arbetarskyddschefen, arbetarskyddsfullmäktige och vice fullmäktige, bereder arbetarskyddsärenden för kommittén. Företagshälsovården kan vid behov inkallas till den.

Verksamhetsområde:

Det lagstadgade organet för samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

Uppgifter:

  • främja samarbetet på arbetsplatsen;
  • behandla större principiella frågor som berör personalen;
  • höra representanter för personalen i ärenden som berör personalen eller organisationens utveckling (t.ex. budget, bokslut och personalbokslut).

Kommittéer

Stadsstyrelsen tillsätter kommittéer enligt behov. Kommittéernas mandattid är högst lika lång som stadsstyrelsens mandattid.

 

Like it? Share it!