Skogsmark delgeneralplan, planprojekt 7666

26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar lägenheterna Skogsmark, Österängen och Grönkulla i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 53,5 ha.Målet med planändringen är:

– vid planeringen beaktas de krav som kulturlandskapet/-miljön ställer samt de särskilda objekten som anges i natur- och miljöinventeringarna. Nya inverteringar utarbetades sommaren 2007.

– Vid planeringen beaktas eventuella bullerolägenheter och andra miljöolägenheter av järnvägstrafiken. När det gäller järnvägen sammanställdes en bollermodellering i augusti 2008.

– Planeringen syftar till att skapa en variaionrik och förstklassig boendemiljö avseende miljöbilden

– Byggnaderna ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

– För området sammanställs byggsättsanvisningar i tillräcklig omfattning.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingenjör Niclas Skog 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit kraft 4.9.2014

Skogsmark plankarta

Skogsmark_Beskrivning_medbilagor

Planen har vunnit laga delvis i kraft: 27.8.2012

Kungörelse

Skogsmark-OYK- (1.67 MBSkogsmark-OYK- (5.83 MB)

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 19.3.2012

Skogsmark-Plankarta (7.36 MBSkogsmark-Bestämmelser (1.69 MB)Bilagor (6.45 MBSkogsmark_beskrivning (6.72 MB)

Planförslag

Till påseende: 10.1.2011-11.2.2011

Skogsmark-OYKEHD231110-ltk-Ok-kaavaele-2000-1a.pdf (7.15 MBSkogsmark-OYKEHD231110-ltk-Ok-kaavamää-2000-3b.pdf (1.74 MB) Skogsmark-Beskrivning (117.1 kB)Bilagor (6.33 MB)

Planutkast

Till påseende: –

>> Plankarta med bestämmelser

>> Planbeskrivning

>> Annat material

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 12.5.2009

Skogsmark_PDB.pdf (58.39 kB) Bilaga 1 (443.97 kBMaakuntakaava_Landskapsplan-Liite_Bilaga-3a.pdf (1.91 MBLiite_Bilaga-YMPSLU-1.pdf (4.23 MBLiite_Bilaga-1a.pdf (2.57 MBLiite_Bilaga-1a.pdf (2.57 MBLiite-Bilaga-3a-4a.pdf (242.66 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet ligger i Mjölbolsta på norra sidan av riksväg 25, ca 8 km från Karis centrum och ca 7 km från Svartå centrum. Området innefattar i söder Hangö-Hyvinge järnvägsområde, i väster Mangårdsvägens nuvarande sträckning, samt i norr och öster till jord- och skogsbruksdominerade områden.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 28.5.2012

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 19.3.2012

Mjöllbollstad.pdf (396.42 kB)

Beskrivning.pdf (1.11 MB)

Planförslag

Till påseende: 10.8-10.9.2011

Plankarta med bestämmelser (391.34 kB)

Planbeskrivning (1.11 MB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 21.10.2010.

Program för deltagande och bedömning (45.07 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar Bromarv kyrkby med tillhörande landskapsområden. Kyrkbyn ligger ca 18 km söder om Tenala kyrkby i Raseborg stad. Området är till sin storlek ca 520 ha, varav 232 ha är vattenområden.

Med delgeneralplanen skapas förutsättningar för utvecklandet av Bromarv kyrkby område samtidigt
som möjligheter och begränsningar för områdets markanvändning klarläggs. Med planen definieras
skyddet för områdets värdefulla landskapshelhet, med tillhörande kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och naturobjekt.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Niclas Skog 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 1.7.2014

Plankarta.pdf (6.67 MB)

Bestämmelser.pdf (597.54 kB)

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 10.12.2012

Godkänd plankarta med bestämmelser (6.66 MB)

Planbeskrivning (12.22 MB)

Planförslag

Ändrat planförslag till påseende 28.3.2012-30.4.2012

Plankarta.pdf (9.54 MB)Beskrivning (852.68 kB)Bilagor (7.14 MB)Kungorelse (23 kB)

Planförslag till påseende: 10.1 – 25.2.2011

Plankarta med bestämmelser (3.62 MB)

Planbeskrivning (10.17 MB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter och anmärkningar under planens framläggningstid till staden. Skriftliga åsikterna och anmärkningar riktas till (om inte annat sägs i kungörelsen):

Samhällstekniska nämnden
Torggatan 8
10300 KARIS


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar skärgården mellan Skåldö färjfäste och Ingå kommungräns

Målet är att utarbeta en generalplan med rättsverkningar som enligt 72 § MBL kan användas som grund för beviljande av bygglov inom strandområde.

Tillägsinformation ges av:
– Planeringsingenjör Niclas Skog 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

5.11.2012

Högsta förvaltningsdomstolen har med sitt beslut 7.6.2012 vidhållit Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 10.3.2010 samt förkastat besvären över detta. Planen träder i kraft i enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i -förordningen genom denna kungörelse, förutom:

  • De på bilagekartan anvisade områden.
  • Den del som strukits i de bifogade planbestämmelserna, enligt vilken på strandgeneralplanens RA-1 område en existerande fritidsbostad kan ändras till åretruntbostad eller ny åretruntbostad uppföras istället för ny fritidsbostad om byggplatsen tekniskt och miljömässigt lämpar sig för detta.

2098_bestämmelser (121.34 kB)

Plankarta_A3 (7.39 MB)

Planens godkännande

Planen godkänd i Ekenäs stadsfullmäktige: 3.11.2008

Planutdrag beställas från Fastighets- och mätningsavdelningen.

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planen har förenats med delgeneralplanen för Karis västra tätort till ett delgeneraleplanprojekt ”Horsbäck-Läpp”.

Tidsenligt materail finns på www-sidan Horsbäck-Läpp (7712).

Målsättningar:

Målet är att planlägga nya attraktiva bostadsområden för att trygga produktionen av

tomter i stadsdelen Karis. Den naturliga expansionen av Karis tätort möjliggörs med

en plan. Det område som planläggs sammanlänkas med Karis historia, landskapet

och samhällsstrukturen och de nya bostadsområdena kommer att stöda sig på

funktionerna och servicen i centrum av Karis. Dessutom möjliggörs och styrs

utvecklingen och tillväxten av affärs- och bostadsområdena Läpp och Bäljars med den delgeneralplan som utarbetas.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingenjör Johanna Laaksonen 019 289 3846, johanna.laaksonen@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planutkast

Till påseende: 26.1.-27.2.2015

Karis Vt delgeneralplan_utkast_

Beskrivning_Karis_västra_tätort_15122014

Beskrivning_bilagor_del_1
Beskrivning_bilagor_del_2_

Inventeringar

Karis västra tätort -naturinventering 2013 (23.4.2014)
Byggnadsinventering_utkast_01092014

Byggnadsinventering_Värdekarta_1.9.14_1
Branndal_B_naturinv_2007_EV
Brandal_naturinventering_2012_rapport
Brandal_naturinventering_2011_EV
Brandal naturinventering 2012 – kartorna 1-5
Utdrag_Horsbäck_Kärrby_naturinventering_utkast_02122014
Arkeologisk_inventering_2013

Keshityssuuntavertailu_osa_1
Keshityssuuntavertailu_osa_2

INVÅNARMÖTE

Allmänt invånarmöte om utkastet av delgeneralplan för Karis västra tätort hålls tisdag 10.2.2015 kl 18.00 i teckningsklassen på Kila skola, Hindersgatan 19, 10300 Karis.Välkomna!

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 9.5.2013

PDB_KarisVT_uppdaterad_15.10.2014.doc

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Området har en gällande generalplan för glesbygdsområde. Jukka Ahonala, som äger fastigheten Svarfvars R:nr 1:14 i Högben by har framfört ett önskemål till staden om att få uppgöra en delgeneralplan som berör hela fastigheten. Jukka Ahonala planerar att bygga en ekologisk by på gården. Gården omfattar totalt 83 hektar och gränsar till Högbensjön.

Tilläggsinformation ges av:

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende: 20.1.-24.2.2012

icon
icon
icon

A_3_Svarfvars karta (156.34 kB
svarfvars_beskrivning (231.35 kB)1
Beskrivningens_Bilagor.pdf (1.71 MB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: XX.XX.20XX.

>> Program för deltagande och bedömning

>> Annat material

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Forststyrelsen har initierat ändringen av strandgeneralplanen över Ekenäs södra skärgård. Planeändringen berör de östra delarna av Jussarö och täcker ca 69 ha av ön hela yta (ca 120 ha). Jussarö är en ögrupp i Raseborgs yttre skärgård, på ett område som tidigare har varit del av Ekenäs stad. Jussarö är belägen ca 18 km sydost om Ekenäs centrum.

Som utgångspunkt för planläggningen uppmärksammas de riksomfattande målen för områdesanvändningen, vilka är:

  • Fungerande regionstruktur
  • Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön
  • Kultur- och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser
  • Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning
  • Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer

Tilläggsinformation ges av:

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner lagakraft

Planen har vunnit lagakraft 26.6.2020

Planens godkännande

Planen är godkänd i stadsfullmäktige 6.4.2020 § 35. Beslutet är gjort på grund av Nylands närings-, trafik- och miljöcentralens rättelseuppmaning och ersätter 14.10.2019 § 111 gjorda beslut.

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 14.10.2019 § 111

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 26.3.2018 – 27.4.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planutkast

Till påseende: 29.3.2016-30.4.2016

PDB_Jussarö_ROYKM_

Jussaro_utkast_planbeskrivning

Jussarö_luonnos

Bakgrundsmaterial:

Jussarö Utvecklingsplan 2004-2006 Nyman
Kulttuuriperintöinventointi_Jussarö_Tuovinen_2011
Kuntoarvioraportit merivartioaseman pihapiirissä olevista rakennuksista
Tammisaaren_ja_Hangon_itaisen_saariston_hoito_ja_kayttosuunnitelma

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig:2 .10.2014

Jussaro planeändring PDB

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. 


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Målsättningen är att ansvisa nya arbetsplatsområden, för småindustri, för annan företagsverksamhet samt för utrymmeskrävande specialhandel, som skall detaljplaneras. Gällande landskapsplan möjliggör placering av detaljhandelns storenheter koncentrerat i Horsbäck området.

Planen har förenats med delgeneralplanen för Karis västra tätort till ett delgeneraleplanprojekt ”Horsbäck-Läpp”.

Tidsenligt materail finns på www-sidan Horsbäck-Läpp (7712).

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Johanna Laaksonen 019-289 3846, johanna.laaksonen@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planutkast

Till påseende:25.4.-31.5.2016

Beskrivning_240316

Bakgrundsmaterial:

sv_fi_Rakennus_ja kulttuurimaisemainventointi_luonnos010316
fi_Luontoselvitys_raportti Horsbäck-Kärrby_fi
fi_Arkeologinen_inventointi_raportti_Horsbäck-Kärrby_fi
fi_H_K_Rakennuspaikkaselvitys_luonnos230316

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 16.4.2015

PDB_Horsbäck_Kärrby_

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Raseborgs stad har inlett delgeneralplanläggningen av Karis västra tätort och Horsbäck-Kärrby som skilda planprojekt. I planförslagsskedet förenas delgeneralplanerna till en delgeneralplan. Delgeneralplanen för Horsbäck-Läpp är belägen på området mellan Karis och Ekenäs. Genom att förena delgeneralplanerna kan man uppgöra en enhetlig plan för området mellan Karis och Ekenäs, via vilken man kan möjliggöra mångsidiga förutsättningar för utveckling av boende och näringsliv.

Tilläggsinformation ges av:

Planläggningsingenjör Johanna Laaksonen, 019 289 3846, johanna.laaksonen@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 3.3.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen är godkänd i stadsfullmäktige 6.4.2020 § 34. Beslutet är gjort på grund av Nylands närings-, trafik- och miljöcentralens rättelseuppmaning och ersätter 23.9.2019 § 89 gjorda beslut.

Planen har korrigerats i enlighet med NTM-centralens rättelseuppmaning:
– I Läpp har tagits området öster om regionväg 111 bort från planen (KM-1- och VL-områdena)
– Till bestämmelsen om KM-2-området i Läpp har fogats en bestämmelse om tidtabell för trafikarrangemangen.
– De byggrättigheter för detaljhandeln som presenteras på kartan över KM-3-området i Horsbäck har korrigerats så att de överensstämmer med planbestämmelsen.
– Bestämmelserna för KM-3-områdena har korrigerats i fråga om handeln.
– Bestämmelserna för TP-områdena har korrigerats genom att handelns art begränsas.
– TY-området som saknar detaljplan i Horsbäck har ändrats till TY-2-område. Till bestämmelserna om detta har fogats en bestämmelse om tidtabell för när trafikarrangemangen ska genomföras.

Planen har inte ändrats i fråga om rättelseuppmaningen för boendelösningarnas del.

Vastineet (ELY oikaisukehotus)

ELY Oikaisukehotus Horsbäck Läpp OYK

Horsbäckin alueen liikenneselvitys

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 23.9.2019 § 89

Planförslag till påseende på nytt:

Till påseende: 12.11 – 14.12.2018

Uppdaterad PDB

Program för deltagande och bedömning (18.4.2018)

Planförslag

Till påseende: 1.8 – 31.8.2017

Bakgrundsmaterial:

Liikenteen toimivuustarkastelu Läppin liikealue (15.10.2018)

Arvio ekologisen käytävän toimivuudesta Horsbäck läpp OYK (16.5.2018)

Horsbäck-Läpp luontoselvitys 2018

Päivitetty hulevisuunnitelma 2018-04-06 (Karjaan läntisen taajaman ja Horsbäck-Kärrbyn alue)

Liite 1 Valuma-aluekarttaLiite 2 SuunnitelmakarttaLiite 3 Suunnitelmakartta

Liikenneselvitys 2017 (Karjaan läntisen taajaman ja Horsbäck-Kärrbyn alue)

Hulevesiselvitys 2017 (Karjaan läntisen taajaman ja Horsbäck-Kärrbyn alue)

Pohjavesiselvitys 2017 (Karjaan läntisen taajaman ja Horsbäck-Kärrbyn alue)

Kaupallinen selvitys 2017 (Karjaan läntisen taajaman ja Horsbäck-Kärrbyn alue

Rakennusinventointi 2015 (Horsbäck ja Kärrby osa 2)

Rakennusinventointi 2015 (Horsbäck ja Kärrby osa 1)

Kasvillisuusselvitys 2014 (Harjakasvillisuus vt 25 varella)

Luontoselvitys 2014 (Horsbäck‐Kärrby)

Naturinventering 2013 (Karis västra tätort)

Arkeologisk inventering 2013 – delområde 1a (Karis västra tätort)

Arkeologinen inventointi 2013 – osa-alue 1b (Horsbäck-Kärrby)

Meluselviyts 2012 (Romu-Keinänen Oy:n toiminnanvaikutukset Brandalin ja Krogarbacken alueilla)

Meluselvitys 2011 (Brandals område)

Tärinäselvitys 2010 (Raaseporin Krogarbackenin kaavaalueella – lisäselvitys junaliikenteen tärinästä)

Meluselvitys 2010 (Krogarbackenin)

Meluselvitus 2009 (Valtatien 25 ohituskaistapari välillä Tammisaari – Karjaa)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Raseborgs stad har inlett delgeneralplanläggningen av Karis västra tätort och Horsbäck-Kärrby som skilda planprojekt. Bägge delgeneralplanerna har funnits med i planläggningsöversikten som har godkänts i stadsstyrelsen 13.1.2014. Delgeneralplanutkastet för Karis västra tätort har varit till påseende under tiden 26.1.-27.2.2015 och delgeneralplanutkastet för Horsbäck-Kärrby har vait till påseende under tiden 25.4.-31.5.2016.

Program för deltagande och bedömning (uppdaterad 21.6.2017)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Delgeneralplan för en del av Boxby by. Området gränsar till stranden i söder och följer för övrigt bygränsen. Syftet med generalplanen är en för generalplan relativt detaljerad styrning av samhällsstrukturen och markanvändningen samt samordning av olika funktioner.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Niclas Skog 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende: 18.4.-20.5.2011

Beskrivning (887.03 kB)

Plankarta och -bestämmelser (1.42 MB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.