Detaljeplaneändring för Ormnäs kvarter 303 och 306, planprojekt 7823