Box

Delgeneralplan för en del av Boxby by. Området gränsar till stranden i söder och följer för övrigt bygränsen. Syftet med generalplanen är en för generalplan relativt detaljerad styrning av samhällsstrukturen och markanvändningen samt samordning av olika funktioner.