• Boende och välmående huvudteman på Raseborg Expo 2017

  Raseborg Expo ordnas i Karis den 26–27 maj 2017 och denna gång med betoning på boende och välmående.

  Mässan ordnas vid Karis idrottscentrum, Idrottsgränd 3, delvis inomhus i bollhallen men delvis utomhus på parkeringen.

  Målgruppen är också i år invånarna i huvudstadsregionen och boende i Västnyland med intressen och behov inom bo och byggande samt välmående.

  Raseborgs stad deltar i mässan (på avdelningen E8) och erbjuder sakkunnighjälp om boende och byggande, tomter, företagsetableringar samt miljöfrågor. Därtill finns stadens försäljningsobjekt till salu.

  17.05.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 8.5.2017

  Vid sitt möte behandlades bl.a. kvartalsrapporten för 1.1-31.3.2017 och stadsstyrelsen antecknade den för kännedom samt tillställer den stadsfullmäktige för kännedom. 

  Arvodesstadgan kräver en revidering eftersom en del förtroendeorgan har upphört efter den senaste ändringen 8.12.2014. I samband med den revideringen gjordes dock inga ändringar i arvodenas storlek vilka är således fortfarande på samma nivå som år 2008. Därför föreslås nu cirka 15 procentsförhöjningar både i mötesarvodena och i årsarvodena. Utgiftsökningen kompenseras delvis av att antalet förtroendeorgan har minskat och delvis av att det totala antalet förtroendevalda har minskat från år 2008 då antalet ledamöter i flera organ har minskat.

  Stadsstyrelsen föreslår därför att stadsfullmäktige godkänner förslaget till ny arvodesstadga.

  09.05.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 24.4.2017

  På mötet diskuterade styrelsen rekryteringen av en ny stadssdirektör. Inom utsatt tid per 21.4.2017 kl. 12 inkom 12 ansökningar. Alla sökanden uppfyller inte tjänstens behövrighetskrav. Stadsstyrelsen beslöt att förlänga ansökningstiden till fredag 12.5.2017 kl. 12. Hittills inkomna ansökningar beaktas.

  Stadsstyrelsen lämnar stadsfullmäktige en förteckning över dem som blivit valda till fullmäktige och deras ersättare i enlighet med vallagen 95 §. Valresultatet i Raseborg finns även kungjort på stadens webbplats

  25.04.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 10.4.2017

  På mötet behandlade stadstyrelsen bl.a. HRT:s offert för tåg Helsingfors-Karis-Helsingfors. HRT har gett en riktgivande offert gällande en tågtur som dels ersätter Y-tåget som upphörde i mars 2016 samt ger en möjlighet till en senare kvällstur från Helsingfors till Karis, samt en tidig morgontur från Karis. På initiativ av Raseborgs stad har HRT med VR utrett möjligheten att införa två nya tågturer, morgon- och kvällstid.

  En möjlighet är att det L-tåg som startar ca 23 från Helsingfors till Kyrkslätt skulle fortsätta därifrån till Karis. På vardagar skulle tåget köra i retur som ett första Y-tåg från Karis till Helsingfors ca 5:30.

  Offerten omfattar följande tågturer: Helsingfors–Karis må–sö 23:01–00:15 och Karis–Helsingfors må–fre 05:52–06:47. Totalkostnaden för tilläggstrafiken Kyrkslätt-Karis utgör ca 290 000 euro/år (+ moms). Raseborg och Sjundeå delar på kostnaderna.

  Stadsstyrelsen beslöt att ett avtal görs med HRT för tiden 8/2017–6/2019 och statsstöd söks för tågturerna.

  11.04.2017

  Läs mer...

 • Tågförbindelsen livsviktig i arbetsresor

  Studerande vid Hämeen ammattikorkeakoulu Eetu Saloranta gjorde en utredning för Raseborgs stad om arbetsresor i början av året. Utredningen verkställdes med direkt e-postenkät till användare av Eazybreak-systemet samt med webbenkät som fanns på stadens webbsidor och sociala medier. Enkäten samlade totalt 226 respondenter, av vilka en majoritet var 35–54-åringar och kvinnor.

  Över 66 % av respondenterna pendlade från Raseborg till Helsingfors, ca 10 % till Åbo och ca 8 % till Esbo. Det huvudsakliga fortskaffningsmedlet var tåg, som över 200 av respondenterna använder på sina arbetsresor. På andra plats var egen bil (ca 9 % av respondenterna) och i mer sällsynta fall buss.

  Anslutningsresan sker antingen till fots eller med bil. Karis järnvägsstation är en populär anslutningsparkeringsplats bland pendlare. Över hälften av respondenterna använder hållplatsen som parkeringsplats. Parkeringsutrymmena är tillräckliga enligt majoriteten.

  Hälften av resenärerna har gjort samma arbetsresa i tre år eller en längre tid.

  06.04.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 27.3.2017

  På mötet behandlade stadsstyrelsen bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016. Räkenskapsperiodens överskott i resultaträkningen är 2 309 234,58 euro. Koncernresultaträkningen visar ett överskott om 3 492 539,24 euro.

  Direktionen för Raseborgs Vatten har godkänt bokslutet för affärsverket som visar ett överskott på 925 579,14 euro. Stadsstyrelsen föreslog att överskottet om 2 309 234,58 euro kvarstår på kontot för räkenskapsperiodens över-/underskott.

  Stadsstyrelsen antecknade dessutom att det kumulativa underskottet i balansräkningen, eget kapital uppgår till 11 757 034,23 euro.

  29.03.2017

  Läs mer...

Like it? Share it!