• Boende och välmående huvudteman på Raseborg Expo 2017

  Raseborg Expo ordnas i Karis den 26–27 maj 2017 och denna gång med betoning på boende och välmående.

  Mässan ordnas vid Karis idrottscentrum, Idrottsgränd 3, delvis inomhus i bollhallen men delvis utomhus på parkeringen.

  Målgruppen är också i år invånarna i huvudstadsregionen och boende i Västnyland med intressen och behov inom bo och byggande samt välmående.

  Raseborgs stad deltar i mässan (på avdelningen E8) och erbjuder sakkunnighjälp om boende och byggande, tomter, företagsetableringar samt miljöfrågor. Därtill finns stadens försäljningsobjekt till salu.

  24.03.2017

  Läs mer...

 • Förening, ansök om understöd elektroniskt!

  Föreningar kan inom marsmånad ansöka om understöd för sin verksamhet och om användning av stadens lokaliteter. Ansökan om understöd för verksamhet och om lokaliteter för regelbunden användning ska inlämnas senast den 31 mars 2017 kl. 16. I år är det möjligt att göra ansökan elektroniskt.

  Föreningar kan söka understöd för sin verksamhet under år 2017 av bildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, grundtrygghetsnämnden och stadsstyrelsen. Då understöd beviljas iakttas principen att en och samma förening kan få understöd av endast ett av stadens organ.

  Föreningar registrerade i Raseborgs stad, vilka för regelbunden användning önskar disponera lokaliteter som tillhör staden, kan skriftligt ansöka om dem via samma ansökningssystem.

  22.03.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 13.3.2017

  Vid sitt möte 13.3.2017 valde stadsstyrelsen 13 valnämnder och 5 valbestyrer för kommunalvalet 9.4.2017. Ta del av valinfomationen på stadens webbplats.

  Saneringsprojektet för Ekåsens F – byggnad har fortskridit i enlighet med den projekttidtabell och utrymmeslösning som stadsstyrelsen har godkänt tidigare (stadsstyrelsen 10.10.2016 § 333). Tiden för anbudsbegäran gick ut 17.2.2017 kl.14.00, inom utsatt tid mottogs sammanlagt 22 st entreprenadanbud (delad entreprenad). Alla delentreprenadanbud av den delade entreprenaden har granskats och enligt de godtagbara anbuden kan konstateras, att byggprojektet på basis av rådande utredningar och planer kan förverkligas inom ramen för de helhetskostnader (8 M€) som stadsfullmäktige har definierat (Sfge 11.4.2016 § 27). Projekttiden inleds enligt projekttidtabellen i början av april 2017. Den effektiva entreprenadtiden har uppskattats till sammanlagt 16 månader. Det betyder att F-byggnaden torde bli klar i augusti 2018, om projektet startar och fortskrider planenligt.

  Stadsstyrelsen beslöt på mötet 13.3.2017 att inleda saneringsprojektet för F-huset utgående från den projekttidtabell som godkänts tidigare och inom ramen för det projektanslag som stadsfullmäktige definierade i april 2016.

  22.03.2017

  Läs mer...

 • Musikinstitutet och Medborgarinstitutet fusioneras – Namntävling!

  Det nya institutet inleder sin verksamhet 1.8.2017 och erbjuder mångsidiga kurser inom fri bildning och inom grundläggande konstundervisning i musik enligt fördjupad lärokurs. Vi vill nu hitta ett nytt namn för det nya institutet via en namntävling. Du kan skicka in ditt förslag per e-post (information@raseborg.fi) eller ge det till pappers med dina kontaktuppgifter till medborgarinstitutets kansli, antingen i Karis (Torggatan 8) eller i Ekenäs (Höijersvägen 3).

  Namntävlingen pågår fram till påsk (senast 17.4.2017) och därefter kommer kulturnämnden att kora det bästa namnförslaget som vinnare. Vinnaren kan som pris välja en lämplig kurs från institutets kursutbud. Även 10 övriga deltagare får ett produktpris av staden.

  22.03.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 27.2.2017

  På mötet behandlade stadsstyrelsen bl.a. en uppdatering av byggnadsordningen, stadsutvecklingsavdelningens målsättningar 2017, fyraåriga samarbetsavtal för Kulturhuset Karelia, TryckeriTeatern/VNUR, Lokalarkivet Arresten/Gardberg center samt Luckan Raseborg/Västnyländska kultursamfundet och samarbetsavtal för musikinstitutsverksamheten med Hangö och Ingå.

  Alla dessa godkändes enligt förslag.

  Även kommunalvalets valnämnder och valbestyrelser behandlades men det remitterades. Likaså val av representanter till sydkustens landskapsförbundsmöte 2017.

  22.03.2017

  Läs mer...

 • Invånarnas inställning till kommunerna utreds i ARTTU2

  Inom de närmaste veckorna får 31 950 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens beslutsfattande. 1 000 invånare i Raseborg deltar i undersökningen.

  Enkäten är en del av det omfattande forskningsprogrammet ARTTU2, vars syfte är att utvärdera genomförda och förestående reformer i kommunerna. Forskningsprogrammet följer kommunernas utveckling fram till år 2018.

  22.03.2017

  Läs mer...

Like it? Share it!