• Stadsstyrelsens beslut 25.4.2016

  Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. mellanrapporten gällande Raseborg 2020. Stadsstyrelsen beslöt att beredningen fortsätter enligt nedanstående riktlinjer.

  Riktlinjerna utgör grund för samarbetsförhandlingarna. Stadsstyrelsens förslag till fullmäktige ges under maj månad. Dessutom konstaterade stadsstyrelsen att målsättningen med att förbättra resultatet med 7 miljoner på årsnivå fram till år 2020 kvarstår.

  26.04.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 11.4.2016

  Stadsstyrelsen behandlade på mötet 11.4.2016 stadens bokslut samt verksamhetsberättelse för år 2015. Räkenskapsperiodens underskott är enligt resultaträkningen 2 594 339,39 euro. Stadsstyrelsen föreslog att underskottet kvarstår på kontot för räkenskapsperiodens över-/underskott. Stadsstyrelsen antecknar dessutom att det kumulativa underskottet i balansräkningen, eget kapital uppgår till 14 182 819,85 €. Den i resultaträkningen bokförda nedskrivningen 116 551,02 € bokförs år 2016 mot grundkapitalet och minskar då det kumulativa underskottet med motsvarande belopp.

  19.04.2016

  Läs mer...

 • Havsmanualen berättar om mångfalden i våra vattenekosystem

  Projektet Havsmanualen erbjuder gedigen och direkt tillämpbar kunskap om naturens ekologiska status, rekreationella och ekonomiska värde, känslighet och påverkningsgrad i Raseborgs grunda kustvatten. Därtill innehåller Havsmanualen praktiska råd och konkreta rekommendationer för hållbar förvaltning av dessa viktiga miljöer. Projektet är nu på slutrakan. De första resultaten kommer att sättas in på Raseborgs stads hemsida under v. 15. Det tvååriga projektet har lotsats av Raseborgs stads miljöbyrå och projektet har förvekligats i samarbete med Yrkeshögskolan Novia på Campus Raseborg. Andra samarbetspartners är Nylands NTM-central, Forststyrelsen och Tvärminne zoologiska station.

  19.04.2016

  Läs mer...

 • Bygga och bo huvudtemat på Raseborg Expo 2016

  Raseborg Expo ordnas i Karis den 27–28 maj 2016 och denna gång med betoning på byggande och boende.

  Mässan ordnas vid Karis idrottscentrum, Idrottsgränd 3, delvis inomhus i bollhallen men delvis utomhus på parkeringen.

  Målgruppen är också i år invånarna i huvudstadsregionen och boende i Västnyland med intressen och behov inom byggandet.Raseborgs stad deltar i mässan och tillsammans med mässorgnaisatörerna erbjuds ett särskilt fastighetstorg för att på så sätt bättre betjäna de som intresserade av ny bostad eller boendeform i Raseborg.

  11.04.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 7.3.2016

  Stadsstyrelsen diskuterade frågan om förvaltningens placering på mötet. Staden har tre realistiska, ändamålsenliga samt ekonomiskt försvarbara möjligheter som bör granskas närmare. Styrelsen vill, efter en djupare analys av alternativen, återkomma till frågan vid nästa möte som är 21.3.2016.

  11.03.2016

  Läs mer...

 • Raseborg 2020 går vidare

  Stadsstyrelsens beslut 22.2.2016

  Arbetet med Raseborg 2020 fortsatte vid stadsstyrelsens möte 22.2. Stadshusfrågan återkommer man till vid följande möte. Beredningen av organisationsreformen fortsätter enligt en modell bestående av fyra sektorer (koncernförvaltning, bildning, social- och hälsovård samt teknik). För att komma vidare med beredningen av en ny förvaltningsstadga bör även riktlinjerna för vilka funktioner som ska höra till vilken sektor preliminärt fastställas. Det slutliga fastställandet av sektorer, avdelningar och enheter görs då fullmäktige i juni godkänner en ny förvaltningsstadga.

  24.02.2016

  Läs mer...

Like it? Share it!