• Avvikande öppethållningstider sommaren 2017

  Stadshuset

  Verksamheten i stadshuset är begränsad under sommaren 3.7-30.7.2017 p.g.a. personalens semestrar. Semestrarna koncentreras till juli månad då förtroendemannaorganen inte sammanträder och till den tiden av året när det är minst kundbesök.

  Sommarstängt berör inte stadens växel, kundservice eller turistinformation. Kunder som behöver blanketter och övrig information hänvisas till kundbetjäningen i Ekenäs, adress Gustav Wasas Gata 10.

  22.06.2017

  Läs mer...

 • Musikgåvan till alla raseborgare

  Hem igen - Kotiin taas är en tvåspråkig låt tillägnad raseborgarna inom ramen för jubileumsåret Finland 100 år. Låten är ett samarbete med de lokala artisterna Clarissa, Emilia Ekström, Joseph och Mikko Sipola. Samtliga artister är uppvuxna eller bosatta i Raseborg och har deltagit i nationella musiktävlingar där de vunnit renommé. Låten distribueras bl.a. via Sony Music på iTunes, Spotify, radiokanaler och YouTube.

  Nöjesproducenten och projektledaren Niklas Rosström har tillsammans med musikproducenten Erik Nyholm och Pasi Hiihtola skrivit texten och musiken. Musikvideon har filmats av Gugge Wasenius och Laura Pulli från Lallallaa Productions.

  Läs mer i pressmeddelandet.

  19.06.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 12.6.2017

  Stadsstyrelsen behandlade stadsdirektörsvalet på sitt möte 12.6.2017. Styrelsen föreslår att stadsfullmäktige förrättar val av stadsdirektör vid mötet 19.6.2017.

  Stadsstyrelsen diskuterade Bromarvs fiskehamnsprojekt och konstaterade att anslaget på 200 000 euro för projektet beaktas i förslaget till investeringsbudget för år 2018.

  14.06.2017

  Läs mer...

 • Är du intresserad av fosterfamiljeutbildning?

  En ny PRIDE-utbildning inleds 7 september 2017 i Raseborgs stads regi. Med utbildningen i baggaget kan familjerna bli fosterfamiljer i framtiden.

  Enligt Theresa Vihlman, enhetschef för barn- och familjetjänster i Raseborg, består utbildningen av nio gruppträffar, hemuppgifter samt familjespecifika träffar.– Kursdeltagarna får under kursen färdigheter för att bemöta ett placerat barn med dess individuella behov och erfarenheter och därför består utbildarteamet av såväl socialarbetare som en  fosterförälder, berättar Vihlman.

  Utbildarna på PRIDE-utbildningen är alltid en socialarbetare från barnskyddet och en fosterförälder tillsammans.

  24.05.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 22.5.2017

  Nya medlemmar med ersättare utses till stadens förtroendeorgan vid fullmäktigemötet 5.6.2017. Samtliga nämnder med medlemmar uppdateras på stadens webbplats under juni. 

  Stadstyrelsen antecknade för kännedom den första kvartalsrapporten för 1.1–31.3.2017. Kvartalsrapporten kompletteras med den sektor/enhetsvisa uppföljningen som nu är uppgjord enligt den nya modell som fastställts i samband med budgeten för år 2018. Avsikten har varit att effektivera och tydligare göra rapporteringen i staden. Framöver kommer dessa uppföljningar att presenteras parallellt med den allmänna uppföljningen och resultatuppföljningen.

  23.05.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 8.5.2017

  Vid sitt möte behandlades bl.a. kvartalsrapporten för 1.1-31.3.2017 och stadsstyrelsen antecknade den för kännedom samt tillställer den stadsfullmäktige för kännedom. 

  Arvodesstadgan kräver en revidering eftersom en del förtroendeorgan har upphört efter den senaste ändringen 8.12.2014. I samband med den revideringen gjordes dock inga ändringar i arvodenas storlek vilka är således fortfarande på samma nivå som år 2008. Därför föreslås nu cirka 15 procentsförhöjningar både i mötesarvodena och i årsarvodena. Utgiftsökningen kompenseras delvis av att antalet förtroendeorgan har minskat och delvis av att det totala antalet förtroendevalda har minskat från år 2008 då antalet ledamöter i flera organ har minskat.

  Stadsstyrelsen föreslår därför att stadsfullmäktige godkänner förslaget till ny arvodesstadga.

  09.05.2017

  Läs mer...

Like it? Share it!