• Kul att jobba i Raseborg - sommarjobb 2015

  Staden anställer i sommar 100 ungdomar för en månad till olika sommarjobb. Det kan vara bl.a. som parkarbetare, museiguide, kanslist, simövervakare, lägerledare, vårdare, städare eller fastighetsskötare. Stadens sommarjobb är avsedda för skolelever och studerande över 16 år och under 30 år (f. 1985-1999). Ansökningstiden pågår 16.2-15.3.2015. Ansökningen görs elektroniskt via stadens rekry-program. Mera information om sommarjobben och länk till ansökningsblanketterna publiceras på stadens hemsida under Lediga jobb 13.2.

  Sommarjobbssedlar

  Alla raseborgsungdomar som går ut högstadiet under 2015 får av staden en sommarjobbssedel som är värd 400 €. Sedeln och mer information om den delas ut direkt till ungdomarna i skolan. Sommarjobbssedeln är ett stöd som staden beviljar arbetsgivare som anställer ungdomar som fått en sommarjobbssedel. Råd till arbetsgivare finns här.

  28.01.2015

  Läs mer...

 • Tre laddningspunkter för elbilar i Ekenäsområdet

  För tillfället erbjuder Ekenäs Energi tre laddningspunkter i Ekenäs, och antalet laddningspunkter utökas både geografiskt och till antalet efter hand som efterfrågan stiger. Användningen av laddningspunkterna är tillsvidare gratis, men från och med februari 2015 måste man registrera sig som användare för att använda laddningspunkterna.

  28.01.2015

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 26.1.2015

  På sitt möte 26.1.2014 behandlade stadsstyrelsen utlåtandet om utkastet till regeringsproposition om metropolförvaltningen och därtill anslutna lagförslag. De problem som stadsstyrelsen i Raseborg påtalade i sitt tidigare utlåtande i maj 2014 kvarstår i lagförslaget. Förslaget utgår fortfarande från att landskapsplaneringen och utvecklingspolitiken i Nyland ska splittras på två organisationer. Det kan inte Raseborgs stad omfatta.

  27.01.2015

  Läs mer...

 • Sportlovsprogram för barn och unga

  Bekanta dig här med sportlovsprogrammet i Raseborg för 13–21.2.2015. Lördag 14.2 firas vändagen på Uncan med mysigt program i Karis kl. 15–22 och Ekenäs kl. 15–22. Bland det övriga programutbudet finns WAU:s motionsrika dagsläger 16.2 och 19.2 är det SERENA-time. Välkommen!

  23.01.2015

  Läs mer...

 • Vinterunderhåll på gator och allmänna områden

  Vinterunderhållet är en gemensam sak för staden och fastighetsägarna (Lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden, 669/1978).

  Tomtägaren är skyldig att hålla gångbanan invid tomten användbar genom att avlägsna snö och is som försvårar fotgängartrafiken på gångbanan samt sköta halkbekämpningen och avlägsnandet av stenmaterial som använts för halkbekämpning på gångbanan. Tomtägaren är dessutom skyldig att vid behov forsla bort snövallar som hopats på eller vid gångbanan samt hålla rännstenen och regnvattenrännan på gångbanan fria från snö och is.

  21.01.2015

  Läs mer...

 • Raseborgs färska turistbroschyr

  Raseborgs turistbroschyr för år 2015 visar turismens nya visuella utseende, som återkommer på våren på de förnyade hemsidorna. Raseborgs turistbroschyr utkommer på sex olika språk: finska, svenska, engelska, ryska, tyska och franska och innehåller förutom basinformation även information om inkvartering, restauranger och möjligheter till olika aktiviteter i alla delar av Raseborgs stad. Broschyren avhämtas från turisbyrån vid Rådhustorget i Ekenäs samt från lokala företag. Du kan också beställa den direkt hem från adressen.

  Mera information: turistsekreterare Piela Parviainen, piela.parviainen@raseborg.fi.

  20.01.2015

  Läs mer...

Like it? Share it!