• Invånarnas inställning till kommunerna utreds i ARTTU2

  Inom de närmaste veckorna får 31 950 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens beslutsfattande. 1 000 invånare i Raseborg deltar i undersökningen.

  Enkäten är en del av det omfattande forskningsprogrammet ARTTU2, vars syfte är att utvärdera genomförda och förestående reformer i kommunerna. Forskningsprogrammet följer kommunernas utveckling fram till år 2018.

  27.03.2015

  Läs mer...

 • Sommarjobben alltjämt populära

  Staden Raseborg anställer i sommar 100 ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter. Anställningstiden är en månad.

  Det kan vara olika uppgifter som t.ex. parkarbetare, städare, köksbiträde, museiguide, idrottsplansskötare, simövervakare, biblioteksfunktionär, vårdbiträde, lägerledare, kulturarbetare eller fastighetsskötare.

  – Sedvanligt var sommarjobben mycket populära i år, sammanlagt 580 ansökningar kom in. Rekryteringsbesluten görs senast 13.4. Efter det skickar vi svar åt alla sökanden, berättar personalchef Johan Nylund.

  24.03.2015

  Läs mer...

 • Riksdagsvalet 2015

  Röstning på valdagen sker söndag 19.4.2015.

  I Finland förrättas riksdagsval vart fjärde år. Röstberättigad är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen fyller 18 år. Rösträtten förloras endast om man förlorar sitt finska medborgarskap. Finska medborgare som är stadigvarande bosatta utomlands har rätt att rösta i riksdagsvalet, även de som har dubbelt medborgarskap. Till riksdagen utses 200 riksdagsledamöter.

  23.03.2015

  Läs mer...

 • I dialog med stadens förtroendevalda

  Vill du som invånare kontakta stadens förtroendevalda eller ett visst förtroendeorgan (t.ex. nämnd eller stadsstyrelsen)? Undrar du hur du ska göra för att få ett ärende till politisk behandling? Har du ett ärende eller en fråga som du anser att ett förtroendeorgan bör behandla, skicka i så fall ett e-postmeddelande eller din skrivelse till stadens registratur (raseborg@raseborg.fi). Registraturen registrerar ditt brev och all dokumentation du skickat och ditt ärende kanaliseras vidare till rätt tjänsteman eller förtroendeorgan för behandling.

  20.03.2015

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 16.3.2015

  På sitt möte beslöt stadsstyrelsen bl.a. att miljöbyrån flyttar till samma lokaliteter som övriga tekniska väsendet (den sk Lönnbergska fastigheten vid Elin Kurcksgatan i Karis) våren 2015. På miljönbyrån arbetar fyra tjänsteinnehavare och en kanslist. En miljöinspektör arbetar redan nu i nära samarbete med byggnadstillsynen, en del av arbetstiden också fysiskt i byggnadstillsynens utrymmen. Miljöbyråns flytt stöder också idén om att funktionerna koncentreras till stadens egna fastigheter. Vid tekniska väsendet tar man i bruk en infopunkt, som betjänar främst byggnadstillsynens kunder, men lika väl tekniska sektorns övriga delar. Effekterna av en eventuell flytt har diskuterats med miljöbyråns personal 7.1.2015.

  18.03.2015

  Läs mer...

 • Understöd åt föreningar och användning av stadens lokaliteter

  Föreningar kan söka understöd för sin verksamhet under år 2015 av bildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, grundtrygghetsnämnden och stadsstyrelsen. Fullständiga ansökningar bör lämnas in senast 31.3.2015 kl. 15. Då understöd beviljas iakttas principen att en och samma förening kan få understöd av endast ett av stadens organ.

  17.03.2015

  Läs mer...

Like it? Share it!