• Pride i Raseborg 3.9.2016

  Raseborg Pride ordnas för första gången 3.9.2016 i Ekenäs centrum kl. 10-16 med parad, picknic, tal och musik i Stallörsparken. Hela programmet finns även på Facebook.

  Lördag 3.9.2016

  kl. 10 samling på ungdomsgården i Ekenäs (Ystadsg. 14) kl. 10.30 Prideparaden startar, går via torget till Stallörsparken 

  kl. 11 Paraden anländer till Stallörsparken– Öppningstal Berndt Arell, Raseborg Prides beskyddare- Konferencier Catariina Salo

  kl. 11.15 Stödtal- Miss Gay Finland 2016 Helmi-Maaria Jokinen- Regnbågsankans ordförande Oscar Ohlis

  kl. 11.30-14 Musik- och dansuppträdanden- Sås & Kopp/Sotta ja Pytty (tvåspråkigt uppträdande/kaksikielinen esitys)- Siewert Öholm Experience- Backyard Boogie- Kismet- Qruu & Dizi- Hemlig artist- Dans av Red Hot Mamas

  kl. 14 Den officiella delen av Raseborg Pride i Stallörsparken avslutas. 

  19.08.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 15.8.2016

  På sitt möte 15.8.2016 diskuterade stadsstyrelsen bl.a. kriterier för understöd som staden beviljar under jubileumsåret 2017. Stadsstyrelsen godkände ansökningskriterierna för utdelningen av 25 000 euro i understöd i syftet att stöda lokala aktörer i att planera och förverkliga jubileumsåret 2017. Därtill befullmäktigade stadsstyrelsen beredningen att utforma annonstexter och vid behov göra smärre justeringar i texten (ej kriterierna).

  Understöden lediganslås i september 2016. Ansökningen görs elektroniskt på stadens webbplats www.raseborg.fi/finland100.

  16.08.2016

  Läs mer...

 • Badsäsongen pågår

  Den officiella badsäsongen pågår ännu till slutet av augusti (15.6-31.8). Närmare information om Raseborgs badstränder och dess vattenklassificeringar hittar du här.

  Under badsäsongen 2016 vill Sydspetsens miljöhälsa påminna om följande:På verksamhetsområdet finns tio allmänna, s.k. EU-badstränder och 24 mindre allmänna badstränder. Badvattenklassen för EU-badstränder fastställs efter varje badsäsong och baserar sig på undersökningsresultaten av badvattnet från de fyra föregående åren. Nio av de tio allmänna badstränderna har en klassificering mellan tillfredsställande och utmärkt.

  11.08.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 22.6.2016

  Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sista möte inför sommaren bl.a. bidrag till sammanslutningar 2016.Föreningar och sammanslutningar har på basen av kungörelse inlämnat ansökningar om bidrag för verksamhet och projekt år 2016.

  Stadsstyrelsen beslöt bevilja sammanlagt 48 000 € i bidrag till föreningar och sammanslutningar enligt denna bilaga.

  Därtill antecknade stadsstyrelsen utvärderingsberättelsen 2015 för kännedom. Styrelsen inbegär av samtliga förvaltningsenheter/nämnder genmälen till den 16.9.2016.

  29.06.2016

  Läs mer...

 • Cinias havskabel gör en andra landning i Hangö

  En grupp representanter för lokala företag samt städerna Hangö och Raseborg har 17.6.2016 undertecknat med Cinia ett intentionsavtal, där man avtalar om en intention att bygga en förgrening till Cinias nyligen färdigsställda internationella C-Lion1-havskabelsystem som löper mellan Finland och Tyskland.Kostnadskalkylen för den nya Hangö-anslutningen till C-Lion1-kabeln är ca 10 miljoner euro. När förgreningen förverkligas investerar en lokal grupp investerare i enlighet med intentionsavtalet 3 miljoner euro i kabelsystemet.

  Hälften av det lokala beloppet investeras av Ekenäs Energi, Karis Telefon och Andelsbanken Raseborg, vardera en halv miljon euro. N3M Groups insats är 250 000 euro, Forcit, Hangö Hamn och Ekenäs Sparbank deltar med 100 000 euro var. Privatpersonerna Björn Siggberg och Olof Exell investerar vardera 100 000 euro i projektet.

  28.06.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 30.5 och 6.6.2016

   

  Vid ett extra möte 6.6 behandlade stadsstyrelsen endast revideringsförslaget av förvaltningsstadga. Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige godkänner förslaget till revidering av förvaltningsstadgan med vissa tillägg. Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige justerar paragrafen omedelbart.Stadstyrelsen återkommer till revidering av hela förvaltningsstadgan under år 2016.

  På mötet 30.5.2016 behandlade stadsstyrelsen bl.a. åtgärdsprogrammet för Raseborg 202, ett revideringsutkast till ny förvaltningsstadga och resultatet av samarbetsförfarandet.

  10.06.2016

  Läs mer...

Like it? Share it!