• Första fosterfamiljeutbildningen i Raseborg

  I dag, 10.2.2016, avslutades den första PRIDE-utbildningen i Raseborgs stads regi. Nio personer har avlagt utbildningen som genomfördes på svenska. Med utbildningen i baggaget kan familjerna bli fosterfamiljer i framtiden.

  Enligt Theresa Vihlman, enhetschef för barn och familjevård i Raseborg, har utbildningen som består av nio gruppträffar, hemuppgifter samt familjespecifika träffar, förlöpt bra.

  - Kursdeltagarna får under kursen färdigheter för att bemöta ett placerat barn med dess individuella behov och erfarenheter och därför består utbildarteamet av såväl socialarbetare som en fosterförälder, berättar Vihlman.Utbildarna på PRIDE-utbildningen är alltid en socialarbetare från barnskyddet och en fosterförälder tillsammans. På detta sätt kombineras yrkeskunskap med praktiska erfarenheter.

  Pesäpuu ry, som är ett kompetenscentrum för specialkunnande inom barnskyddet, har parallellt utbildat två socialarbetare inom staden och ett fosterföräldrapar att fungera som handledare för PRIDE-utbildningen. Theresa Vihlman är den ena socialarbetarer och Elisabeth Grönroos den andra.

  10.02.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 1.2.2016

  Stadsstyrelsen granskade fullmäktiges protokoll av 25.1.2016 och konstaterade att besluten tillkommit i laga ordning samt godkände att besluten kan verkställas. Därtill behandlade stadsstyrelsen en mellanrapport gällande förnyelseprocessen Raseborg 2020. Stadsstyrelsen beslöt att den fortsatta beredningen av organisationsmodellen utgår från fyra sektorer med arbetsnamnen Koncernförvaltning, Bildning, Social- och hälsovård och Teknik. Stadsstyrelsen konstaterade att beslut i frågan fattas av fullmäktige i samband med att en ny förvaltningsstadga godkänns. Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

  Budget:  Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018

  Raseborg 2020:  Raseborg 2020

  08.02.2016

  Läs mer...

 • Raseborg 2020 - staden står inför stora förändringar

  Staden inleder en genomgripande förändringsprocess, som kommer att omfatta alla stadens anställda. Om stadens ekonomi ska balanseras under de kommande fem åren, finns det inga andra alternativ. Processen som nu påbörjas går under namnet ”Raseborg 2020”.

  Det arbete som inleds beaktar också möjligheten att regeringens planer på nya självstyrelseområden och vårdområden förverkligas.

  08.02.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 18.1.2016

  Beredningen av frågan gällande stadshusets framtida placering pågår. Olika alternativ utreds och stadsfullmäktige torde ta ställning till frågan vid sitt sammanträde 29.2.2016. Nuvarande hyresavtal för stadshuset går ut 31.12.2016. Staden har i förhandlingar med hyresvärden, Oy Rosaco Ab, kommit överens om möjligheten att fortsätta hyra de utrymmen i fastighetensom vi för tillfället hyr enligt nu gällande villkor med en månadshyra om 43 553 €/mån (exkl. moms) € fram till 31.12.2017. Detta är nödvändigt för att en omsorgsfull beredningen av förvaltningens placering ska kunna göras och eventuella åtgärder vidtas då beslutet ska verkställas.Stadsstyrelsen beslöt att förlänga hyresavtalet för stadshuset vid Ystadsgatan 3 till 31.12.2017.

  21.01.2016

  Läs mer...

 • Budgeten för år 2016 bygger på realism

  Under ekonomiplaneperioden (2016-2018) kommer Raseborg att göra ett underskott på ca 7 miljoner euro, om inte åtgärder vidtas för att balansera stadens ekonomi. Budgeten för år 2016, som visar ett underskott på 0,6 miljoner euro, bygger sålunda på realism.

  Stadsstyrelsen fattade i oktober 2015 beslut om att stadens organisation och servicestruktur ses över. Processen som nu påbörjas går under namnet ”Raseborg 2020”.

  Eftersom stadens ekonomi, till följd av ett stort underskott, inte kan balanseras under ett budgetår måste ekonomin justeras under en tidsperiod på fem år.

  11.01.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 14.12.2015

  Stadsstyrelsen granskade fullmäktiges protokoll av 7.12.2015 och konstaterade att besluten tillkommit i laga ordning samt godkände att besluten kan verkställas.

  Hangö stad har närmat sig Raseborgs stad med en förfrågan om samarbete gällande telefonväxel. Ett motsvarande samarbete förekom före kommunsamgången 2009 mellan Pojo kommun och Karis och Hangö städer.

  15.12.2015

  Läs mer...

Like it? Share it!