• Kul att jobba i Raseborg - sommarjobb 2015

  Staden anställer i sommar 100 ungdomar för en månad till olika sommarjobb. Det kan vara bl.a. som parkarbetare, museiguide, kanslist, simövervakare, lägerledare, vårdare, städare eller fastighetsskötare. Stadens sommarjobb är avsedda för skolelever och studerande över 16 år och under 30 år (f. 1985-1999). Ansökningstiden pågår 16.2-15.3.2015. Ansökningen görs elektroniskt via stadens rekry-program. Mera information om sommarjobben och länk till ansökningsblanketterna publiceras på stadens hemsida under Lediga jobb 13.2.

  Sommarjobbssedlar

  Alla raseborgsungdomar som går ut högstadiet under 2015 får av staden en sommarjobbssedel som är värd 400 €. Sedeln och mer information om den delas ut direkt till ungdomarna i skolan. Sommarjobbssedeln är ett stöd som staden beviljar arbetsgivare som anställer ungdomar som fått en sommarjobbssedel.

  23.01.2015

  Läs mer...

 • Sportlovsprogram för barn och unga

  Bekanta dig här med sportlovsprogrammet i Raseborg för 13–21.2.2015. Lördag 14.2 firas vändagen på Uncan med mysigt program i Karis kl. 15–22 och Ekenäs kl. 15–22. Bland det övriga programutbudet finns WAU:s motionsrika dagsläger 16.2 och 19.2 är det SERENA-time. Välkommen!

  23.01.2015

  Läs mer...

 • Vinterunderhåll på gator och allmänna områden

  Vinterunderhållet är en gemensam sak för staden och fastighetsägarna (Lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden, 669/1978).

  Tomtägaren är skyldig att hålla gångbanan invid tomten användbar genom att avlägsna snö och is som försvårar fotgängartrafiken på gångbanan samt sköta halkbekämpningen och avlägsnandet av stenmaterial som använts för halkbekämpning på gångbanan. Tomtägaren är dessutom skyldig att vid behov forsla bort snövallar som hopats på eller vid gångbanan samt hålla rännstenen och regnvattenrännan på gångbanan fria från snö och is.

  21.01.2015

  Läs mer...

 • Raseborgs färska turistbroschyr

  Raseborgs turistbroschyr för år 2015 visar turismens nya visuella utseende, som återkommer på våren på de förnyade hemsidorna. Raseborgs turistbroschyr utkommer på sex olika språk: finska, svenska, engelska, ryska, tyska och franska och innehåller förutom basinformation även information om inkvartering, restauranger och möjligheter till olika aktiviteter i alla delar av Raseborgs stad. Broschyren avhämtas från turisbyrån vid Rådhustorget i Ekenäs samt från lokala företag. Du kan också beställa den direkt hem från adressen.

  Mera information: turistsekreterare Piela Parviainen, piela.parviainen@raseborg.fi.

  20.01.2015

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 12.1.2015

  Vid sitt första möte i januari förde stadsstyrelsen en remissdebatt om stadens utlåtande angående utkastet till regeringsproposition om metropolförvaltningen samt om den tillhörande förordningen om statsbidragen åt metropolförvaltningen. Stadsstyrelsen avlåter sitt utlåtande vid nästa möte 26.1.2015. Därefter går utåtandet till finansministeriet i början av februari.

  Stadsstyrelsen beslöt att avslå en begäran om omprövning angående ett träd som fallit vid grävarbeten då begäran inte innehåller sådant som skulle ge anledning till nyvärdering av ärendet enlig stadsstyrelsens tidigare beslut i saken 17.11.2014.Därtill beviljade stadsstyrelsen 2 500 € till Lappvik Bya- och egnahemsförening rf. för förverkligandet av ett minnemärke vid Koverhar. Hangö stad bidrar med 3 500 €.

  13.01.2015

  Läs mer...

 • I Raseborg rullar elbilen med närproducerad el

  Raseborgs stad har upphandlat en elbil av märket Nissan e-NV200 som tas i bruk för den interna postgången från och med 13.1.2015. Anskaffningen av en elbil är en konkret klimathandling och medför inbesparingar på sikt. På årsbasis uppgår bensinkostnaderna för en bil till omkring 6 000 euro. Laddningen av el är däremot gratis och framöver rullar stadens postbil med närproducerad el.

  13.01.2015

  Läs mer...

Like it? Share it!