Stadsstyrelsen i Raseborg har vid sitt sammanträde 12.06.2017 §284 godkänt
ändring av detaljplan för Resecentrets område i Karis.

Planmaterialet finns tillgängligt på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på planens www-sida >> Planens hemsida

- 710-403-1-9, Fågelsången, Ekenäs

 

Ovan nämnda beslut har givits den 19.6.2017 efter anslag.

 

Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 16.6. - 4.7.2017.

Måndagen 19.6.2017 kl. 18.00 i Seminarieskolan i Ekenäs, Ladugårdsgatan 1-3. Ärende som behandlas är kungjorda på stadens officiella anslagstavla och på stadens hemsida. Protokollet från sammanträdet är offentligt framlagt torsdagen 29.6.2017 i Raseborgs stadskansli, Rådhustorget, Ekenäs.

Thomas Blomqvist
Stadsfullmäktiges ordförande

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juni avvikande från tidigare kungjort datum tisdagen 20.6.2017 kl. 18.00 i Karis på Elin Kurcksgatan 11.

- 710-10-304-9, Skutvägen 12, Ekenäs

 

Ovan nämnda beslut har givits den 15.6.2017 efter anslag.

 

Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 14.6. - 30.6.2017.

8.6.2017

Detaljplan för Järnvägsgatan- Resecentrum

Planeringsområdet ligger i centrum av Ekenäs i närheten av Ekenäs station.

Målet med planändringen är att möjliggöra att verksamheten på den

dagligvaruhandel, som är belägen på området, utvecklas genom att bygga ut den

nuvarande butiksbyggnaden och dess parkeringsområde på det område där

servicestationen finns nu samt på Sigfrid Aroni gatan

Övriga målsättningar redogörs för i programmet för deltagande och bedömning (PDB).

Beredningsmaterialet samt PDB finns tillgängliga på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på websidan www.raseborg.fi/planlaggning

Frågor om planen besvaras av stadsplaneringsarkitekt Simon Store, 019 289 3843.

-------

Detaljplan för Rödmossen

 

Planeringsområdet, som ligger i Karis centrum gränsar till Malmgatan, Nils

Grabbegatan, Ängsullsgatan, Starrgränd och Västra omfartsvägen

Målet är att tillgodose behovet av tomter nära centrum för boende.

Övriga målsättningar redogörs för i programmet för deltagande och bedömning (PDB).

Beredningsmaterialet samt PDB finns tillgängliga på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på websidan www.raseborg.fi/planlaggning

Frågor om planen besvaras av planläggningstekniker Kurt Bussman, 019 289 3844.

-------

Stranddetaljplan för Andersberg

 

Andersberg stranddetaljplaneområde ligger norr om Svartå bycentrum.

Målet med stranddetaljplanen är att delvis omstrukturera läget för vissa fritidstomter i delgeneralplanen.

Övriga målsättningar redogörs för i programmet för deltagande och bedömning (PDB).

Beredningsmaterialet samt PDB finns tillgängliga på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på websidan www.raseborg.fi/planlaggning

Frågor om planen besvaras av planläggningsingenjör Leena Kankaanpää, 019 289 3842.

 

Planläggningsnämnden

2.6.2017

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i –förordningen träder följande detaljplan i kraft med denna kungörelse:

Detaljplan för Genvägens affärsområde

Kungörelse
Med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) och statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 1999 födda och för övriga nämnda värnpliktiga i Raseborgs stad enligt följande:
Initialer efter efternamn
AAA-LAG 30.8.2017 on 09.00 Ungdomsgården, Ystadsgatan 14, Ekenäs
LAH-ÖÖÖ 31.8.2017 to 09.00 Ungdomsgården, Ystadsgatan 14, Ekenäs

 

23.5.2017

Stadsfullmäktige i Raseborg har vid sitt sammanträde 15.5.2017 § 33 godkänt

stranddetaljplan för Grevö.                                                              

12.4.2017

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i –förordningen träder följande ändring av detaljplan i kraft med denna kungörelse:

Detaljplan för Kungsen II

Vasa förvaltningsdomstols beslut, givet 4.4.2017 diarienummer 01897/15/5201 och 01901/15/5201 med anledning av vattenlagsenligt tillståndsärende; ändringssökande Riskala och Lukka, är till påseende i Raseborgs stadshus, Gustav Wasas Gatan 10, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan under tiden 7.4.2017 – 8.5.2017-

Raseborgs stad 6.4.2017

Like it? Share it!