Kommunförsökets verksamhetspunkt i Hangö på ny adress

Kommunförsökets verksamhetspunkt i Hangö på ny adress

27.02.2024 / Barbro Österman

Raseborg och Hangö kommunförsöks verksamhetspunkt i Hangö har flyttat till ny adress, Boulevarden 6.

De nya utrymmena är mer ändamålsenliga och ger en bättre möjlighet att utveckla verksamheten, speciellt med tanke på TE2024-reformen då samtliga arbets- och näringstjänster (AN-tjänsterna) flyttas från staten till kommunerna. Reformen av AN-tjänsterna träder i kraft 1.1.2025.  

Kommunförsöket betjänar sina kunder vid den nya verksamhetspunkten i Hangö utan tidsbokning onsdagar kl. 9.00–12.00 och kl. 13.00–16.00.  

Tilläggsinformation:

Projektchef Stefan Fri, stefan.fri@raseborg.fi, tfn. 019 289 2288

Kundserviceansvarig Annette Ruuhonen, annette.ruuhonen@raseborg.fi, tfn. 019 289 2380

Raseborg och Hangö kommunförsök är ett försök där en del av statens arbets- och näringstjänster (AN-tjänster) flyttats över till försökskommuner 1.3.2021. Från och med 1.1.2025 flyttas samtliga AN-tjänster permanent över till kommunerna. För tillfället har Raseborg och Hangö kommunförsök cirka 1700 registrerade arbetssökande som sina kunder.


22.11.2023 / Petra Louhimies

Arbets- och näringsministeriet har meddelat att Hangös, Ingås och Raseborgs gemensamma ansökan om att inrätta ett sysselsättningsområde kommer till statsrådets fortsatta behandling. Förslaget behandlas av statsrådet i slutet av november, varefter också de sysselsättningsområden som fått dispens ska kunna fortsätta förberedelserna.

Vad handlar det om?

Våren 2021 beslutade statsminister Sanna Marins regering att överföra arbets- och näringstjänsterna till den lokala nivån. Detta har att göra med regeringsprogrammets sysselsättningsmål och stärkandet av kommunernas ansvar för sysselsättningstjänsterna. Statsminister Petteri Orpos regering kommer att genomföra reformen.

Målet med reformen är en servicestruktur som främjar en snabb anställning av anställda på bästa möjliga sätt och ökar produktiviteten, tillgängligheten, effektiviteten och mångsidigheten i arbetet och företagstjänsterna.

Ansvaret för att organisera tjänsterna övergår till kommunerna den 1 januari 2025.

Varför ett gemensamt sysselsättningsområde från Hangö till Ingå?

I reformen flyttas tjänsterna över till kommunen eller till ett samverkansområde som består av flera kommuner, som ska ha en arbetsstyrka på minst 20 000 personer. Hangö, Ingå och Raseborg uppfyller inte detta krav, men tillsammans bildar vi ett område med nästan tillräcklig arbetsstyrka och med tillräckligt tydliga behov och fördelar för samarbete. Skäl för samarbete är avstånd, tvåspråkighet, skärgårdsfrågor och samarbete på andra områden, inklusive inom näringslivsfrågor.

Läs mer om reformen av arbets- och näringstjänsterna på Arbets- och näringsministeriets webbplats (extern länk).


1.03.2021 / Petra Louhimies

Finlands sysselsättningstjänster lever i spännande tider på många sätt. I dag 1 mars påbörjas kommunförsöket för sysselsättning som innebär att största delen av kunderna till TE-byrån kommer att övergå till försökskommunernas sysselsättningstjänster. Genom försöket försöker man hitta sätt att effektivisera de arbetssökandes tillgång till arbete, utbildning och andra tjänster. Dessutom är målsättningen att bättre förstå sig på orsakerna till långtidsarbetslöshet. TE-byrån meddelar personligen de kunder som omfattas av kommunförsöket, och det krävs inte några åtgärder från kunderna.

Från Nyland omfattas försöket av Helsingfors, Vanda–Kervo, Esbo, Borgå och Raseborg–Hangö. I Nyland omfattas totalt 92 000 kunder av kommunförsöket. I till exempel Helsingfors övergår strax under 50 000 arbetssökande till kommunens sysselsättningstjänster. I Vanda och Kervo övergår drygt 21 000 arbetssökande till kommunens sysselsättningstjänster, i Esbo 18 000 och Raseborg-Hangö c.1800.

Det är arbetssökande som är under 30 år, talar ett främmande språk eller inte är berättigade till inkomstrelaterad dagpenning som blir kommunernas kunder. Arbetslösa arbetssökande som får inkomstrelaterad dagpenning, arbetande arbetssökande, företag samt så klart alla arbetssökande i Nyland vars hemkommun inte omfattas av kommunförsöket för sysselsättning blir däremot kvar som kunder till Nylands TE-byrå.

TE-tjänster och kommunala tjänster flexibelt från samma lucka

Försökets kunder kommer att få de tjänster från kommunen som de tidigare fått av TE-byrån. TE-byråns bekanta, sysselsättningsfrämjande tjänster förändras inte i sig, men tillgången till tjänsterna förenklas och försnabbas. Kunden kan med andra ord få tillgång till TE-tjänster, andra sysselsättningsfrämjande tjänster samt hälso-, social-, utbildnings- och företagartjänster under ett och samma tak. Kunderna får även en egen ansvarsperson hos kommunen som hjälper dem övergripande.

– Försöket behövs, eftersom orsakerna till arbetslöshet är allt mer varierande. Vi behöver mer individuella lösningar för sysselsättning. Arbetssökande som övergår till försöket kommer att omfattas av en helt ny typ av serviceplanering, säger Hilla-Maaria Sipilä, chef för sysselsättningstjänster i Esbo samt Ilkka Haahtela, chef för immigrations- och sysselsättningsfrågor i Helsingfors stad och Susanna Taipale-Vuorinen, chef för sysselsättningstjänster i Vanda. 

Nya lösningar på tillgången på arbetskraft

Kommunerna har kopplat sitt stora nätverk till servicemodellen, som exempelvis FPA, läroanstalt, företag, organisationer och serviceleverantörer. Försöket erbjuder kommunerna en utmärkt möjlighet att på ett smidigare sätt para ihop arbetsgivarnas behov av kompetens och arbetskraft, det lokala utbildningsutbudet samt arbetssökandes behov av sysselsättning och utbildning. 

Nylands TE-byrå och NTM-central stödjer kommunförsöket i den nya uppgiften

TE-byrån kommer att fortfarande ha några uppgifter kvar för de kunder som övergår till kommunförsöket, bland annat utlåtanden om utkomstskydd för arbetslösa och utbildningsval för sysselsättningsutbildningar.

– Alla nya arbetssökande kommer även i fortsättningen att anmäla sig som arbetssökande i webbtjänsten Oma asiointi eller i TE-byrån, även de kunder som övergår till kommunförsöken, berättar projektchef Hilkka Koukkunen från Nylands TE-tjänster.

Nylands NMT-central stödjer också kommunförsökens och TE-byråns arbete på flera sätt. 
– NMT-centralen kommer bland annat att köpa flera utbildnings- och bedömningstjänster som ska vara tillgängliga för både TE-byråns och kommunförsökens kunder, säger utvecklingschef Henna Koivula från Nylands NMT-central. Dessutom stödjer NMT-centralen kommunförsökens verksamhet genom att utarbeta statistik för kommunerna om utvecklingen av sysselsättningssituationen.

Effektivare servicemodell i sikte

Målet för försöket är att också utveckla en ny typ av tjänster och effektivisera servicemodellerna. 
– Det konkreta arbetet börjar i mars och tjänsterna kommer att utvecklas under hela försöket, berättar Haahtela, Taipale-Vuorinen och Sipilä. 

Försöket pågår fram till slutet av juni 2023. Regeringen drar riktlinjer om en bestående servicestruktur för sysselsättningspolitiken under regeringsperioden.

Läs mer om kommunförsöket i Raseborg-Hangö här.

Detta är södra Finlands försökskommuners gemensamma pressmeddelande.


26.02.2021 / Petra Louhimies

Raseborg och Hangö deltar tillsammans i kommunförsöket med sysselsättning som inleds 1.3. 2021 och avslutas 30.6.2023. Under försöket överförs vissa av uppgifterna från statens arbets- och näringsbyråer till kommunerna. Målet med sysselsättningsförsöken är att allt effektivare kunna förbättra sysselsättningen och utbildningsvägledningen för arbetslösa arbetssökande och att hitta nya lösningar för att få tillgång till kompetent och kunnig arbetskraft. I området för Raseborg och Hangö överförs c. 1800 kunder från Te-tjänsterna till kommunen. Förändringen kräver inga åtgärder av kunderna. Kommunförsökets kunder får personligen information om kundrelationen.

Vilka kundgrupper berörs av kommunförsöket?

Kommunförsöket berör följande målgrupper:

  • Arbetslösa arbetssökande, sysselsatta och personer inom sysselsättningsfrämjande tjänster som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.
  • Alla personer under 30 år, oberoende av om de får arbetsmarknadsstöd, arbetslöshetsskyddets grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning.
  • Alla personer som har ett annat modersmål än svenska, finska eller samiska, eller som har ett annat än finländskt medborgarskap, oberoende av ålder och förmån i anslutning till arbetslösheten.

Under försökets gång ska den arbetssökande i normal ordning anmäla sig hos arbets- och näringsbyrån, som sedan hänvisar de kunder som omfattas av kommunförsöket till kommunen. Kundrelationen gäller under hela den tid kommunförsöket pågår. Kommunförsökets kunder får en egen coach som ger personlig vägledning i olika tjänster.

Vad innebär förändringen för Raseborg och Hangö?

För de kunder som ingår i kundförsöket överförs kundrelationen till kommunen. Det betyder i praktiken att dina ärenden och kundbetjäningen i fortsättningen sköts av din kommun. På sysselsättningstjänsternas webbsida hittar du mera information om de nya kundbetjäningspunkterna samt viktiga kontaktuppgifter.

– Vi är väldigt glada att vi får vara med i kommunförsöket. Det här ger oss möjligheten att snabbare kunna hjälpa t.ex. långtidsarbetslösa och de som behöver vår hjälp allra mest, berättar Raseborgs sysselsättningstjänsters chef Stefan Fri.

Försöket förbättrar också kundernas situation i Hangö, när en ny kundbetjäningspunkt kommer att öppnas. Eftersom Raseborg och Hangö hör till samma försöksområde kan personer från Raseborg sköta ärenden i Hangö och vice versa, om man så önskar.

För Raseborg betyder kommunförsöket att vi får vara med och pilotera ett väldigt viktigt utvecklingsprojekt för hela Finland. Raseborg och Hangö representerar tvåspråkiga städer som genom försöket får sin röst hörd, när sätt för en förbättrad sysselsättningen utvecklas. I praktiken betyder försöket att kommunen skapar en ny tjänst och personal från TE-tjänsterna förflyttas och/eller ny personal anställs för att sköta de nya kunderna på kommunen.

Läs mer om Kommunförsöket med sysselsättning på Raseborg sysselsättningstjänsters, Te-tjänsternas och Arbets- och näringsministeriets webbsida.


7.02.2020 / Petra Louhimies

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar riktade understöd till föreningar och organisationer för verksamhet som stöder förebyggande och kompletterande tjänster inom mental- och missbrukarvårdsarbete eller aktivering av arbetslösa.

De till social- och hälsovårdsnämnden riktade ansökningarna om understöd bör inkomma senast den 28.2.2020 kl. 16.00. Ansökan görs elektroniskt genom länken nedan.

Vid frågor kontakta Stefan Fri, tfn 019-289 2288, epost stefan.fri@raseborg.fi.

För mera information och ansökan:

https://webropol.com/s/raseborg-sote-verksamhetsunderstod-2020