Alla kommuner ska ha en strategi. Raseborgs stad behöver en ny strategi för tidsperioden 2018-2021, och det arbetet är i full gång. Till sin hjälp har staden valt företaget Kissconsulting och deras expert Reidar Wasenius, som har stor erfarenhet av just strategiarbete. På hösten samlas åsikter och idéer in på bred front från allmänheten och stadens personal, för att få grunden till ett strategiutkast som behandlas av stadens förtroendeorgan på våren. En slutlig strategi ska godkännas i fullmäktige i maj 2018.

Alla i Raseborg har möjlighet att delta i strategiarbetet och påverka vad som kommer att ingå i stadens nya strategi. Under november och december ordnas workshops med Reidar Wasenius på olika håll i Raseborg, öppna för alla intresserade. Utöver det kommer snart en webbenkät att läggas upp på stadens hemsida, där invånare kan gå in och svara på vad som är viktigt att satsa på i Raseborg. Om du inte har tillgång till dator finns det kunddator tillgänglig på stadens bibliotek, och där finns även enkäten i pappersformat om det inte är möjligt att svara elektroniskt.

Stadens personalenkät är öppen för alla stadens anställda att svara på under tiden 10.11-15.12. Där ingår i år speciellt frågor rörande stadens kommande strategi.

Raseborgs fullmäktige samlades tillsammans med stadens sektor- och avdelningschefer till ett strategiseminarium 21.10 på Calliola. Där utkristalliserades några gemensamma teman som ansågs viktiga; att ekonomin fås i balans, att servicen fungerar, att staden ska vara lockande och mera positivitet.


Stadens strategiworkshop kommer till din by – kom med!

Delta och påverka Raseborgs stads strategi 2018-2021.
Öppna workshops ordnas i november och december:

22.11 Pojo kl. 18-20, Stämbacken (Hanna Gardbergsvägen 1)
23.11 Tenala kl. 18-20, Villa Christine (Germundbyvägen 12)
28.11 Ekenäs kl. 18-20, Hotel Sea Front (Vitsippsgatan 2)

7.12 Bromarv kl. 18-20, Villa Vera (Bromarvvägen 1815)
13.12 Fiskars kl. 18-20, Lokalen (Fiskarsvägen 12)
14.12 Svartå kl. 18-20, FBK-huset (Björkkullavägen 1)
18.12 Snappertuna kl. 18-20, Tunaborg (Snappertuna Kyrkväg 129)
19.12 Karis kl. 18-20, Fokus-utställningssal (Centralgatan 90-92)

Tilläggsuppgifter:
Fredrika Åkerö, Raseborgs stad utvecklingschef och sekreterare för strategiarbetets styrgrupp, tfn 019-289 2738