Detaljeplaneändring för Ormnäs kvarter 303 och 306, planprojekt 7823

11.10.2023 / Anne Lindholm

Planeringsområdet är beläget i ändan av Ormnäsvägen samt längs med Cederblomsgatan i Ormnäs, Ekenäs, ca 1,5 km från Ekenäs centrum. Planområdets storlek är ca 0,54 ha. Målsättningen med planeringen är att granska en delning av de nuvarande tomterna på planeringsområdet samt de nuvarande byggrätterna i enlighet med fastighetsägarnas önskemål.

Tilläggsinformation ges av:

 • Frågor angående planen besvaras av planeringskonsult Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA, Arkitekturum Ab, fl(al)arkitekturum.fi, tel 050 589 0937
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av markanvändningsplanerare Pontus Högström, pontus.hogstrom(at)raseborg.fi, tel 019 289 3844

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförutkast

Till påseende: 16.10 – 14.11.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 16.10.2023.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

7.07.2023 / Anne Lindholm

Planeringsområdet är beläget i Raseborg, i närheten av kommungränsen mellan Hangö och Raseborg. Planeringsområdets storlek är ca 91,4 ha av vilket markområde är ca 35,7 ha och vattenområde ca 55,6 ha. Planeringens målsättning är att utveckla det gamla sågområdet väst om Skogby bycentrum. Områdets sågverksamhet har upphört. På området finns små-företagande mestadels baserad på service och vin-terförvaring av båtar.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planeringskonsult Fredrik Lindberg, Arkitekturum Ab, 050 589 0937, fl@arkitekturum.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av edande planeringsingenjör Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 10.7.2023

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa


14.06.2023 / Anne Lindholm

Planområdet är beläget på Lindnäs området i Svartå centrum runtom Lindnäsgränden. Området gränsar i väster till Valhallavägen, i söder till Lindnäsvägen och i norr till Ljunghedsvägen. Planområdet har en areal på ca. 2,7 ha. Målet med detaljplaneändringen är att skapa förutsättningar för uppförande av småhusbebyggelse, så kallade minihustomter.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planeringsingenjör Anne-May Sundström, 019 289 3841, anne-may.sundstrom@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planutkast

Planutkast till påseende: 19.6 – 30.6 och 1.8 – 31.8.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 19.6.2023.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

5.05.2023 / Anne Lindholm

Planeringsområdet ligger i Karis, i stadsdel 51, längs Nabogatan, i den omedelbara närheten av skolfastigheten (Katarinaskolan). Målet med detaljplaneändringen är att skapa detaljplanemässiga förutsättningar att bygga en gymnastiksal på den norra sidan av Katarinaskolan.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planeringskonsult Jussi Partanen, SAFA arkitekt, 044 734 6384
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av stadsarkitekten Johanna Backas, johanna.backas(at)raseborg.fi, 019 289 3843

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende: 6.11 – 7.12.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planutkast

Planutkast till påseende: 8.5 – 7.6.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Katarinaskolan illustration

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.5.2023.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Katarinaskolan-3D

Ladda nerVisa

Katarinaskolan rakennushistorianselvitys 190510

Ladda nerVisa

8.02.2023 / Anne Lindholm

Det aktuella området omfattar tomten (beteckning 7710-2-8-2) för det så kallade Lydmanska huset intill Ekenäs Rådhustorg. Målsättningen är att möjliggöra boende och affärsutrymmen i Lydmanska huset samt att bygga nya bostadsbyggnader på ca 600 m² vy. Strävan är att den nya byggnationen anpassas till den värdefulla miljön.

Tilläggsinformation ges av:

 • Ledande planeringsingenjör Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende: 6.11 – 7.12.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Illustration

Ladda nerVisa

Planutkast

Planutkast till påseende: 13.2. – 15.3.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Illustration

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 10.2.2023.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

>> Annat material

Hur kan man påverka planläggningen?


8.02.2023 / Anne Lindholm

Det aktuella området ligger norr om riksväg 25 i Björknäs, Ekenäs och omfattar det redan byggda solkraftverksområdet och området strax öster om detta. Området har en areal på ca 7 hektar och berör fastigheten BJÖRKNÄS 710-402-1-2. Målsättningen är att ändra gällande detaljplan så att den befintliga solkraftparken kan byggas ut.

Tilläggsinformation ges av:

 • Ledande planeringsingenjör Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planutkast

Planutkast till påseende: 13.2 – 15.3.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 10.2.2023.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Häikäisyvaikutus lausunto 25.6.2019

Ladda nerVisa

Hiilitase-selvitys metsän poistumisen negatiivinen vaikutus LUKE 2019-02-22

Ladda nerVisa

Hiilitase-selvitys Voimalan positiivinen vaikutus Pöyry 2019-03-27

Ladda nerVisa

Hiilitase-selvitys, yhteenveto, Pöyry 2019-03-27

Ladda nerVisa

Luontoselvitys 2019

Ladda nerVisa

8.11.2022 / Anne Lindholm

Planeringsområdet ligger i Karis centrumområde, i kvarteret angränsat av Centralgatan, Torggatan, Bangatan och Henriksgatan på adressen Torggatan 1–3. Målet för detaljplaneändringen är att skapa förutsättningar för uppförandet av moderna flervåningshus avsedda för hållbart, trivsamt och attraktivt boende som tar hänsyn till den rådande stadsbilden och miljön.

Tilläggsinformation ges av:

 • Markanvändningsplanerare Johanna Avellán 019 289 3846, johanna.avellan@raseborg.fi 

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende: 18.12.2023 – 17.1.2024

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planutkast

Planutkast till påseende: 14.11 – 30.11.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 14.11.2022.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Tryckeriteatern tutkimusraportti

Ladda nerVisa

12.10.2022 / Anne Lindholm

Planändringen berör fastighet 710-403-1-9 som omfattar Ystadsgården och parkområdet intill. Målsättningen med detaljplaneändringen är att möjliggöra ett flexibelt utvecklande av området för bostadsbruk, parallellt med tryggande och bevarande av områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnad och parkmiljö samt möjliggöra byggande av nya radhus och förverkliga lägenhetsboende i befintliga Ystadsgården. Behovet av att skydda byggnader och miljön undersöks med detaljplanen.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planeringsingenjör Anne-May Sundstrom, 019 289 3841, anne-may.sundstrom@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planutkast

Till påseende: 13.11 – 12.12.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Idéskiss

Idéskiss till påseende: 17.10 – 31.10.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 17.10.2022

Program för deltagande och bedömning (uppdaterat 13.10.2023)

Ladda nerVisa


11.10.2022 / Anne Lindholm

Planområdet gränsar i sydväst till Horsbäcksvägen och i nordväst till förlängningen av Västanbyvägen. Det främsta syftet med detaljplanen är att utöka stadens tomtreserv i fråga om industritomter. Stadens långsiktiga mål är dessutom att ansluta de två största kommuncentrumen (Karis och Ekenäs) till varandra genom att skapa förutsättningar att utveckla markanvändningen mellan kommuncentrumen.

Tilläggsinformation ges av:

 • Ledande planläggningsingenjör Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi 

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planutkast

Planutkast till påseende: 17.10 – 15.11.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 17.10.2022

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material


20.01.2022 / Anne Lindholm

Planområdet ligger vid strandområdet söder om Hangö-Hyvinge banan och riksväg 25 vid korsningen till stamväg 52. Planområdet omfattar fastigheten Soludden 710-410-1-62 och en del av fastigheten Sjöängen 710-410-1-1. Initiativtagarens målsättningar är att man i planändringen beaktar nuvarande verksamheter och att områdets utvecklingsmöjligheter kan breddas bl.a. genom en mångsidig verksamhetsprofil och en ändamålsenlig byggnadsrättslig dimensionering. Stadens mål är att på avtalsområde utreda möjligheterna till företagsverksamhet och att för denna anvisa områden.

Tilläggsinformation ges av:

 • Frågor angående planen besvaras av planläggningskonsult Sten Öhman/Lantmätare Öhman tel. 044 253 0464 sten.ohman@netsten.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av ledande planeringsingenjör Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende: 16.10 – 14.11.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planutkast

Till påseende: 20.3 – 19.4.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 21.1.2022.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

>> Annat material

Hur kan man påverka planläggningen?


16.04.2021 / Anne Lindholm

Planändringen berör Villa Skeppet, som är planerad av Alvar Aalto och som ägs av Christine och Göran Schildts stiftelse, samt området tomterna som hör till Villa Skeppet. Huvudmålsättningen är att uppdatera detaljplanen i enlighet med maranvändnings- och bygglagen 60 § framförallt med tanke på aktuelitet beträffande den bebyggda kulturmiljön. Detaljplaneändringen skall även medföra en mera ändamålsenlig tomtindelning, som stöder den planerade verksamheten. Samtidigt tyrggas bevanrande av områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader..

Tilläggsinformation ges av:

 • Markanvändningsplanerare Minttu Peuraniemi, 019 289 3844, minttu.peuraniemi@raseborg.fi 

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnig laga kraft: 17.1.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 15.11.2021 § 125

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 26.4 – 26.5.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Uppdaterat PDB (5.3.2021)

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 13.11.2020.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Rakennushistoriallinen selvitys: Villa Skeppet

Ladda nerVisa

Byggnadshistoriska utredning: Villa Skutan och Villa Fregatten

Ladda nerVisa

15.04.2021 / Anne Lindholm

Planeringsområdet ligger väster om Pojo viken ca 3 km från Ekenäs centrum, norr om Västerby gård. Den huvudsakliga målsättningen för detaljplanearbetet är att möjliggöra kollektivt äldreboende, funktioner som stödjer detta samt byggande av vägsträckningar på planeringsområdet. Därtill är målsättningen att möjliggöra byggande på ett sätt som beaktar den värdefulla miljön. Trafikanslutningen från Hangövägen till Mikaelskolan har ansetts vara farlig. I samband med detaljplanearbetet utreds en säkrare, gemensam trafikanslutning till skolområdet och Rikullen.

Tilläggsinformation ges av:

 • Frågor angående planen besvaras av planläggningskonsult MNY Arkitekter Ab, arkitekt Mathias Nyström, 0400 166 395, mathias(at)mnyark.fi
 • Planens administrativa behandling i staden sköts av ledande planläggningsingenjör Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog(at)raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 16.4.2021.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Ladda nerVisa

Luontoselvitys 3.4.2019

Ladda nerVisa


6.11.2020 / raseborg

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Österby. Planändringen berör obebyggda tomter längs med Näckrosbågen. Planändringens målsättning är att förbättra tillgången på tomter för fristående småhus. Förändringen underlättar byggandet på planområdets de delar som blivit obebyggda.

Tilläggsinformation ges av:

 • Markanvändningsplanerare Minttu Peuraniemi, 019 289 3844, minttu.peuraniemi@raseborg.fi 

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 26.11.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 27.9.2021 § 98

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 15.2 – 16.3.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Uppdaterad PDB

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 13.11.2020

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

>> Annat material

Hur kan man påverka planläggningen?


11.08.2020 / raseborg

Planområdet ligger i Ekenäs centrum och omfattar tidigare Ekenäs Seminarie med omgivning samt Yrkeshögskolan Novias områden, tomterna 710-4-283-6 och 710-4-283-7. Målsättningen med detaljplanen är att möjliggöra ett flexibelt utvecklande av området och dessa funktioner, vid sidan av undervisningsverksamheten, även i bostads-, affärs och samlingslokalbruk, samtidigt tryggande bevarande av områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader och parkmiljö

Tilläggsinformation ges av:

 • Ledande planläggningsingenjör Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 18.11.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 19.9.2022 § 89

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 14.2. – 17.3.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 12.6.2020.

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

>> Annat material

Hur kan man påverka planläggningen?


1.07.2020 / raseborg

Planområdet ligger i Läppområdet i västra delen av Karis Tätort, öster om korsningsområdet mellan riksväg 25 och regionväg 111. Stadens huvudsakliga mål är att utveckla avtalsområdet till en affärstomt med ett brett sortiment av specialaffärer/specialaffärer som kräver mycket utrymme. Affärstomten skulle tillsammans med den kommersiellt inriktade områdeshelheten i Läpp bilda en koncentration av detaljhandelsaffärer.

Tilläggsinformation ges av:

 • Ledande planläggningsingenjör Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner lagakraft

Planen har vunnit laga kraft: 15.2.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen är godkänd i fullmäktige: 19.9.2022 § 88

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 14.2 – 17.3.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Uppdaterat PDB

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 3.7.2020

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Rakennettavuusselvitys Lepinpellonkatu

Ladda nerVisa

Hur kan man påverka planläggningen?


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omger Billnäs bruk på vardera sidan av Svartå. I söder gränsar planområdet mot Forsby åkerfält. Planområdets areal är ca 34 ha. Syftet med planen är att trygga bevarandet av den helhet som utgörs av det historiskt betydelsefulla Billnäs bruks område samt att möjliggöra en livskraftig utveckling som lämpar sig för områdets miljö.

Tilläggsinformation ges av:

– Stadsplaneringsarkitekt Simon Store, 019-289 3843,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 9.2.2017

Helsingfors förvaltningsdomstol har med sitt beslut 22.12.2016 upphävt stadsfullmäktiges beslut gällande la-avgränsningar i enlighet med NTM-centralens besvär.

Förvaltningsdomstolen har förkastat besvären till övriga delar.

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Rättelse efter godkännande

Stadsfullmäktige 29.2.2016 § 19 Beslut angående rättelseuppmaning

Karta
Planbeteckningar
Beskrivning

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige:31.8.2015 §71

Billnäs planbeskrivning
Billnäs bemötande och utlåtanden
Godkänt planförslag

Planförslag

Till påseende: 18.5.-18.6.2015

Material:

Beskrivning
Billnäs bestämmelser
Billnäs_karta
Illustration

Utredningar:

http://projektit.fcg.fi/projektit/billnas/

Videoutredingar:

——–

Till påseende: 7.5.-8.6.2012

Material : http://projektit.fcg.fi/projektit/billnas/

Material finns också tillgängligt på stadsplaneringsavdelningen, Torggatan 8, 10300 Karis

Planutkast

Till påseende: 11.4 – 12.5.2011

Planmaterialet finns till påseende och att ladda ner elektroniskt via websidan:

http://projektit.fcg.fi/projektit/billnas/

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig:

Uppdaterad PDB 25.3.2015

Billnäs uppdaterad PDB

PDB (57.7 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter och anmärkningar under planens framläggningstid till staden. Skriftliga åsikterna och anmärkningar riktas till (om inte annat sägs i kungörelsen):

Samhällstekniska nämnden
Torggatan 8
10300 KARIS


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar fastigheter 1:79, 1:76, 1:75 och delar av fastigheter 1:67 och 1:36 i Dönsby by, i Karis stadsdel. Planområdets areal är ca 50 ha. Det främsta målet är att i anslutning till den detaljplanerade centrumtätorten i Karis, Raseborg, planera ett nytt effektivt bostadsområde som i huvudsak är avsett för småhusbyggande.

Tilläggsinformation ges av:

– Stadsplaneringsarkitekt Simon Store, 019-289 3843,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 30.5.2013

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 19.3.2012

Plankarta.pdf (4.63 MB)

Beskrivning (7.46 MB)Bilagor (8.51 MB)DBW-AK-171011-Rakennustapaohjeet-Ok-swe-c.pdf (5.35 MB)

Planförslag

Till påseende: 27.5.-30.6.2011

Plankarta med bestämmelser (4.36 MB)

Beskrivning (1.26 MB)

Bilaga till beskivningen (8.7 MB)

Illustration (9.85 MB)

Planutkast

Till påseende: –

>> Plankarta med bestämmelser

>> Planbeskrivning

>> Annat material

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: XX.XX.20XX.

>> Program för deltagande och bedömning

>> Annat material

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planen berör fastigheterna 710-467-2-2, 710-467-1-88, 710-895-2-42 och 710-450-1-41. Planområdet är beläget ca 5 km nordost om Ekenäs centrum och gränsar i norr till ”Nya Langansböle” och i söder till Horsbäcksvägen och Västanbyvägen.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 13.3.2012

Kungörelse

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse / stadsfullmäktige: 23.1.2012

7614_Langansböle_Sångträdet_AO.pdf (472.79 kB7614_Beskrivning.pdf (745.88 kB)
KUNGÖRELSE

Planförslag

Till påseende: 10.8.-10.9.2011

Plankarta med bestämmelser (468.91 kB)

Planbeskrivning (774.62 kB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Programmet för deltagande och bedömning har kungjorts och skickats till de berörda 27.10.2010. Inga anmärkningar eller utlåtanden har inlämnats.

>> Program för deltagande och bedömning

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar det huvudsakligen obebyggda skogs- och bergsområdet mellan Pojoviken i öster och Österbyvägen i väster intill kommungränsen mot Pojo i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 100 ha. Med planen bildas övervägande småhusdominerade bostadskvarter, gatu- och rekreationsområden.

Tilläggsinformation ges av:

Planläggningsingenjör Niclas Skog 019 289 3840

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 7.12.2011

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 24.10.2011 § 102

Rävnäs-Kursand_karta (686.16 kBRävnäs-Kursand_karta (881.28 kB)

Räväs-Kursand_bestämmelser1.(172.98 kBRäväs-Kursand_bestämmelser2.(146.74 kBRäväs-Kursand_bestämmelser3 (164.24 kB)

beskrivning_Rävnäs_västra_delen.pdf (1.8 MB)Byggnadsinst_text.pdf (19.41 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar kvarteret 8044 i Karisområde i Raseborgs stad. Detaljplaneändringens syfte är att möjliggöra bildande av kvartersområden för affärsbyggnader där en stor detaljhandelsenhet får placeras.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 6.9.2016

1107-73_Planbeskrivning_Läpp_affärsområde_västra_delen
1107-73_Läpp_affärsområde_västra_delen

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 27.4.2015

7604_Läpp_affärsområde_västra_delen
Läpp västra utlåtanden och bemötanden
Planbeskrivning Läpp affärsområde västra delen

Koivukallion asemakaavamuutoksen liikennetarkastelun päivitys_1

Planförslag

Till påseende:

12.2.-31.3.2014

Läpp_affärsområde_västra_delen (708.73 kB)

Planbeskrivning (7.12 MB)

Utredningar:

Koivukallion_asemakaavamuutoksen_liikennetarkastelu1502 (1.26 MB)
Lepin_alueen_kaupan_selvitys_loppur_1 (916.73 kB)

14.1 – 15.2.2013

Plankarta med bestämmelser (609.92 kB)

Planbeskrivning (2.53 MB)

Planförslag, tidigare framlagt

Till påseende: 20.12.2010 – 28.1.2011

7604_Koivukallio_Lapp_karta.pdf (104.21 kB)

7604_Koivukallio_Lapp_beteckningar.pdf (185.13 kB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Program för deltagande och bedömning 12.12.2012 (86.52 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet är beläget ca 1 km sydväst om Karis centrum inom Solbacka området. Planområdet gränsar i norr till Bangatan och i öster till Kolaregatan. På södra sidan av planområdet finns Helsingfors-Åbo järnvägsområde.

Målsättningarna för planändringen är att planera invid Kolaregatan två tomter för radhusbyggnader och en tomt för industribyggnader som inte orsakar miljöstörningar. Övriga delar av planområdet ligger betydligt lägre i förhållande till omgivningen samt nära Helsingfors-Åbo järnvägsområde och planeras till område för närrekreation.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 19.8.2013

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse 27.5.2013

>> Plankarta med bestämmelser (slutlig)

>> Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 14.1.2013-15.2.2013

Plankarta med bestämmelser (384.44 kB)

Planbeskrivning (2.91 MB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 1.3.2012

Kårkulla PDB.doc (142.5 kB)PDB Bilagor (3.04 MB)
Kungorelse 1.3.2012 (24.5 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet, som är beläget i Svartå, norr om Lindersvägen, berör kvartersområde för fristående småhus AO, område för närrekreation VL samt gatuområde i Raseborgs stad.

Målsättningarna för planändringen är att planera tomter för fristående småhus på mera byggbara delar av området och undvika de brantaste och våtaste delarna av området som byggplatser. På området kunde planeras ca 9 tomter för fristående småhus delvis i en båge som ungefärligt följer höjdkurvorna och delvis på ett högre beläget planare område. Området närmast Lindersvägen kunde bilda ett närrekreationsområde, likaså områdets nordligaste del.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 10.1.2012

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse: 19.11.2013 § 496

Plankarta med bestämmelser (slutlig) (447.19 kB)

Planbeskrivning (2.02 MB)

Planförslag

Till påseende: 20.8.2012-21.9.2012

Ollabrinken_Svarta_plankarta.pdf

Beskrivning (1.79 MB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 7.2.2012

Ollabrinken PDB.doc (141.5 kB)

Områdets avgränsning.pdf (233.91 kBÖversiktskarta.pdf (628.01 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar Västra Nylands Yrkesskolas område i Karis i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 3 ha.

Tilläggsinformation ges av:

– Stadsplaneringsarkitekt Simon Store 019-289 3843,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 6.5.2015

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 23.3.2015

370_Plankarta med bestämmelser
370_ VNY_rakentamistapaohje_vahvistettava_SV_250215
370_VNY_förslag bemötande

370_VNY_Ny användning
370_VNY_bilagor
370_VNY_beskrivning

Planförslag

Till påseende: 9-15.6 samt 4-24.8.2014

Beskrivning (2.11 MB)

Bilagor (5.97 MB)

Anvisningar för närmijö och byggsätt (335.55 kB)

Illustrationbild (723.91 kB)

Nya användningsområden för befintliga byggnader (2.55 MB)

Planförslag (375.6 kB)

Kuntokartoitusraportin_erillinen_tiivistelmä, Stabsgatan (1.42 MB)

Kuntokartoitusraportti_+_PTS,_Stabsgatan (10.49 MB)

Valokuvaliite,_Stabsgatan (7.69 MB)

VNY_rakennnushisstoriaselvitys a (14.79 MB)

VNY_rakennnushisstoriaselvitys b (10.34 MB)

Planutkast

Till påseende:5.8.- 9.9.2013

Material:

https://projektipankki.raksanet.fi/publication/login.cfm?pubid=000004009210298180000019606454421570

Material finns också tillgängligt på stadsplaneringsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11 b 2 vån., 10300 Karis

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 16.1.2012, 24.5.2012

_PDBmed bilagor (4.29 MB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Syftet med planändringen är att förlägga i närheten av Pojo centrum mångsidigt boende och bevara områdets rekreationsmöjligheter och beakta Pojovikens skyddsmålsättningar.

Genom planändring kommer områdets gällande kartor speciellt för de obebyggda kvartersområdena att uppdateras och det kommande användningsändamålet för Gumnäs att definieras. Samtidigt granskas detaljplanerna och planbestämmelserna för de redan bebyggda kvarteren.

Man kommer även att utreda möjligheten att placera där en allmän småbåtshamn.

Meningen är att under planläggningsarbetet utreda också alternativen för naturenlig hantering av dagvatten.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingenjör Leena Kankaanpää 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 18.9.2017

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 19.6.2017 § 82

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser

Planförslag

Till påseende på nytt: 16.5-22.6.2016

Havainnekuva
Karta
Beskrivning

Utredningar:

SkötselplanÖverDeInnerstaDelarnaAvPojoviken_2002
Rakennetun_Kulttuuriymp_Selvitys_2014
Rakennettavuusselvitys_2010
Opinnäytetyö_MiiaKetonen_2007
PohjanpitäjänlahdenPerukan_HoitoJaKkäyttösuun_2008
Pilaantuneet_Maat_Tutkimus_2010
Arkeologinen_Tarkkuusinventointi_2014
Luontoselvitys_2013

ArkeologiskInventering_2013
VesihuollonYleissuunnitteluHulevesitark_2014

Katuverkon yleissuunnitelma 2015

Gumnäs-Klockarudden Natura-arvio 2016

Gumnäsin sudenkorentoselvitys 2015

Gumnäs vesi- ja rantalinnustoselvitys 2015

Gumnäs syvyyskartoitus 2015

Gumnäs- lepakkoselvitys 2015

Gumnäs – puustokartoitus 2015

Gumnäs – vesikasvillisuusselvitys 2015

Till påseende: 1.12-19.12.2014 och 7.1-19.1.20

PDB
Illustration
Beskrivning med bilagor
Plankarta med bestämmelser

INVÅNARMÖTE

Allmänt invånarmöte om förslaget till ändring av detaljplan för Gumnäs-Klockarudden hålls onsdag 10.12.2014 kl 18.00 i auditoriet på Pojo bibliotek. Välkomna!

——-

Idéplan och invånarmöte

Idéplanen finns till påseende på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis under tiden 14.1.2013-15.2.2013. Man kan även bekanta sig med materialet i Pojo biblioteket.

Ideplan (8.38 MB)

Allmänt invånarmöte om idéplanen för Gumnäs-Klockarudden hålls torsdag 31.1.2013 kl. 18.15 i auditoriet på Pojo bibliotek, Centrumpromenaden 4, 10420 Skuru. På mötet informeras om idéplanen. Välkomna!

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 2008

PDB (4.49 MB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Planeringsområdet, tomterna 1 och 2 i kvarter 9, ligger i centrum av Tenala och gränsar till Västra ringvägen och Sockenvägen.

Detaljplaneändringens målsättning är att bilda kvartersområde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning kring brandstationen, kvartersområde för fristående småhus kring Tenala f.d. kommunhus och beteckning Byggnad som skall skyddas sr för f.d. kommunhuset, samt möjliggöra anslutning från tomt 2 till Sockenvägen.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 6.5.2015

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige:23.3.2015

7716_Tenala_centrum_fd_kommunhus
Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende:6.10-7.11.2014

7716_Tenala_centrum_planbeskrivning
7716_Tenala_centrum_fd kommunhus

Planutkast

Till påseende:14.4.-16.5.2014

7716_Tenala_centrum (459.83 kB)
Planbeskrivning (1.49 MB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 6.3.2014

Tenala_f_d_kommunhus_PDB (191.93 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet ligger söder om Baggövägen. Öster om området, i ändan av landsvägen, finns Baggös förbindelse- och lastkaj och sjöbevakningsstation. På sydöstra sidan av planeområdet går en farled från Baggö till Jussarö.

Planens avsikt är att utreda möjligheterna för byggandet av en för båtservice- och vinterförvaringsändamål avsedd byggnad vid Baggö privata båthamn. Dessutom utreds möjligheterna att placera affärsutrymmen för restaurang- och hotellservice i byggnaden samt huruvida en försäljningsplats för drivmedel för båtar kan anvisas i hamnområdet.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsarkitekt Aija Aunio 019-289 3846, aija.aunio@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft:3.8.2015

1075-73_Baggo_hamn_Baggon_satama
1075-73_Planbeskrivning_Baggo_hamn
1075-73_Baggö_hamn_illustration

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 8.6.2015 § 52

Baggö_planbeskrivning_bilagor
Baggö_bemötanden
7637_Baggö_hamn

Planförslag

Till påseende:9-15.6 samt 4-24.8.2014

Beskrivning (296.96 kB)

bilaga_2_naturinventering_1 (917.39 kB)
bilaga_3_undervattenmiljö (55.33 kB)
bilaga_4_Behovsprövning_Natura_1 (11.43 kB)
Bilaga_5 Karta och bestämmelser (529.28 kB)
Bilaga_6 Illustration(539.1 kB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)
Planen har kungjorts som anhängig: 24.9.2009

Baggö_PDB (454.6 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Detaljplaneändringens målsättning är att

– bilda kvartersområde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk för-sörjning (ET) kring Karis Telefon Ab:s tekniska utrymme i ändan av Skidlöpar-vägen
– ändra utformningen av vändplatsen i ändan av Skidlöparvägen
– förstora området för Österbo daghem, som kvartersområde för byggnader för offentlig närservice (YL)
– bilda område för allmän parkering (LP)
– bilda skyddsgrönområde (EV) invid Österbyvägen på vilket tillåts placering av livsmedelskiosk (m)
– bilda kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader (AL) kring Ös-terby föreningshus och ange föreningshuset med beteckning Byggnad som skall skyddas sr
– bilda kvartersområde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk för-sörjning (ET) kring brandstationen
– bilda kvartersområde för bostadshus i södra delen av tomt 1. Planbeteckningen preciseras under planläggningens gång

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 30.5.2016

1090-73_Österby_stadsdel_9_plankarta
1090-73_Planbeskrivning_Österby_stadsdel_9

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 11.4.2016 § 32

7722_Planbeskrivning_Österby_stadsdel_9

SVE_FI_Utlatanden_och_Bemotanden

Planförslag

Till påseende:9.11.-11.12.2015

Planbeskrivning
Karta

Planutkast

Till påseende:1.12-19.12.2014 och 7.1.-19.1.2015

7722 Österby plan
7722 Österby planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 5.6.2014

Österby PDB (324.95 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Detaljplaneändringens målsättning är att öka fastighetens byggnadsrätt med 300 v-m² så, att det är möjligt att utvidga dagligvaruaffärens butiks- och hjälputrymmen.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 17.6.2015

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse: 4.5.2015 § 217

Utlåtanden och Bemötanden
Plankarta
Planbeskrivning_med_bilagor

Planförslag

Till påseende: 19.1-20.2.2015

Beskrivning

Planutkast

Till påseende: –

>> Plankarta med bestämmelser

>> Planbeskrivning

>> Annat material

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 26.6.2014

Genvägen_PDB (172.63 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Detaljplaneändringens målsättning är att

– bilda kvartersområde för industri- och lagerbyggnader. På området får dessutom byggas kontors- och socialutrymmen samt bostädetför den personal, vars ständiga närvaro på platsen är nödvändig

– ombilda den del av Tygmakarevägen som ligger mellan kvarteren 7005 och 7010 till tomtmark

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 2.3.2015

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse 12.1.2015 § 26

7724_Bäljars_Mirka2

Planbeskrivning_Baljars Mirka_2

Utlatanden_och_Bemotanden

Planförslag

Till påseende: 27.10-28.11.2014

Planbeskrivning Bäljars Mirka 2

Planutkast

Till påseende: –

>> Plankarta med bestämmelser

>> Planbeskrivning

>> Annat material

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 2.10.2014

Bäljars_Mirka_2_PDB

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Planområdet ligger i Ekenäs centrum i stadsdel 5, cirka 300m väster om Ekenäs järnvägsstation på ett område som avgränsas av Candelinsgatan i nordost och Ystadsgatan i sydväst.

Målsättningen är bl.a att utreda möjligheterna för en utvidgning av det i den nuvarande detaljplanen anvisade kvarteret för affärs-, inkvarterings- och samlingslokaler.

Tilläggsinformation ges av:

_ Stadsplaneringsarkitekt Simon Store, tel 019 289 3843,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 1.6.2018

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 8.6.2015 §56

Visualiseringar

Karta

Handelshamnen_beskrivning

Planförslag

Till påseende: 16.3.-17.4.2015

Handelshamnen_utkast_bemötanden
Handelshamnen_beskrivning_planforslag
Beskrivning_Bilaga_Liite_1_plankarta_och_bestammelser
Beskrivning_Bilaga_Liite_2_illustration

Utredningar:
Riskienarviointi
Planlösning
Maisemahistoriallinen selvitys
Konsekvenser_av_byggandet_av_Handelshamnen_för_livskraften_i_Ekenäs_centrum
jämförelse_plan2008_utkast2014
Hamnen_PDB
Bantvärsnitt
Utredning_om_handelns_placering_i_Ekenäs
Trafikutredning_för_Handelshamnen
Toimivuustarkastelut_liittymissä
Räddnings-_och_servicevägVaaranarviointi

Videoutreningar:
https://www.youtube.com/watch?v=WLTpq9RGhtg

https://www.youtube.com/watch?v=RLRNqPAGjsE
https://www.youtube.com/watch?v=ts0YHgv6sqo

Planutkast

Till påseende: 27.10-28.11.2014

Beskrivning
Plankarta med bestämmelser

Handelshamnen förslag 1 bemötanden

Utredningar:

Jämförelse plan 2008 utkast 2014
Förslag
Utredning om handelns placering i Ekenäs
Toimivuustarkastelut liittymissä
Konsekvenser av byggandet av Handelshamnen för livskraften i Ekenäs Centrum
Trafikutredning för Handelshamnen
Kauppasataman maisemahistoriallinen selvitys
Ratatunnelin rakenteelliset periaatteet
Riskienarviointi
Vaaranarviointi

OmrådesskäringHamnenPDB

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig:2.10.2014

Hamnen_PDB

Avslutad planeprocess 7711 finns på adress:

https://www.raseborg.fi/bygga-och-bo/planlaggning/aktiva-planprojekt/detaljplaner/5161-handelshamnen-ekenas-planprojekt-7711

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet avgränsas i väst till järnvägsområdet för Helsingfors-Åbobanan och Nordcenters golfområde väster om detta. I norr avgränsas området av Svartån.

Från planeringsområdets mittersta del är det fågelvägen ca 3 km och längs gatorna ca 3,5 km till f.d. Pojo kommuncentrum. Den innersta delen av Pojoviken och Skuru hamnområde finns på ca 1 km avstånd väster om planeringsområdet. Billnäs bruksområde ligger på ca 3,5 km avstånd österut från
planeringsområdet. Till Karis centrum är avståndet ca 7 km. Till Helsingfors centrum är avståndet från planeringsområdet ca 82 km.
Planområdets preliminära areal utgör 27,25 ha.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Leena Kankaanpää 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft:8.8.2016

1097-73_Karta

Skogsmark_Beskrivning

Bilagor

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 6.6.2016 § 66

Beskrivning
Havainnekuva-

Skogsm-AK-GK24-260416-Kh-Kv-A0-2000

Planförslag

Till påseende:9.11-11.12.2015

Illustrationsbild

Beskrivning
Plankarta

Utredningar

Buller:

Åminne_päivä+tavaral_11052009

Åminne_päivä_11052009

Melumallinnuksen-lähtötietoja-a

Åminne_yö+tavaral_11052009

Åminne_yö_11052009

Natur:

Skogsmark_Skötselplan_2014
Luonto- ja ympäristöselvitykset FL
Skogsmark luontoselvitys 2015
Skogsmark-luontoselvitys 2011

Vatten:

Skogsmark-vesihuollon_yleissuunnitelma

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 22.4.2007

Fortsättningen av planering kungjorts 12.3.2015

Skogsmark_ideplan
SKOGSMARK_ideplan_beskrivningSkogsmark-PDB_MedBilagor

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Detaljplaneändringens målsättning är att bilda
– kvartersområde för byggnader för offentlig närservice
– område för närrekreation, tätortsskog

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 3.8.2015

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 8.6.2015 § 53

Planbeskrivning_Bjorknasgatan_41
7729_Bjorknasgatan_41

Planförslag

Till påseende: 2.4.-4.5.2015

Planbeskrivning_Bjorknasgatan_417729_Bjorknasgatan_41

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 12.3.2015

Bjorknasgatan_41_PDB

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Målet med upphävande av detaljplan är att möjliggöra godkännandet av vägplan. Därför att ifrågavarande planområde är den sista ikraftvarande delen av stadsplan och stadsplaneändring som godkänndes år 1991, har upphävandet ansett vara motiverat. Upphävandet av detaljplan har inga verkningar på trafikarrangemangen före förverkligandet av vägarrangemang enligt vägplanen.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsarkitekt Aija Aunio, tel. 019 289 3846,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft:16.12.2015

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse: 5.10.2015 § 416

bilaga_liite_3
Beskrivning_med_bilagor
beskrivning_bilaga_liite_1
beskrivning_hävandet_230915

Planförslag

Till påseende: 15.6.-30.6.2015

Beskrivning med bilagor

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 11.6.2015

PDB_Rv_25_sv

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Målet med planändringen är att på tomten möjliggöra byggande av ett bostadshus med flera våningar än vad den nuvarande planen tillåter. Det är inte möjligt att utnyttja byggnadsrätten enligt den gällande detaljplanen, som endast tillåter 2-3
våningar. Målsättningen är att det nya bostadhuset skulle ha 4-5 våningar. På detaljplaneområdet skulle man också göra det möjligt att bygga affärsutrymmen i bostadshusets första våning. Ändringen av detaljplanen skulle innebära att
byggrätten på planområdet minskar och stadsbildens kvalitet förbättras

Tilläggsinformation ges av:

– Stadsplaneringsarkitekt Simon Store 019-289 3843, simon.store@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

25.4.2016

470_OP TAMMISAARI_beskrivning

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige:29.2.2016 § 20

470_OP TAMMISAARI_beskrivning

Planförslag

Till påseende: 12.10.-13.11.2015

470_Beskrivning

Planutkast

Till påseende: 3.8.-4.9.2015

Planutkast_karta_200515
Beskrivning_Ystadsgatan17_20052015_medbilagor

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 11.6.2015

PDB_Ystadsgatan17

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Målsättningen är att ansvisa nya arbetsplatsområden, närmast för småindustri. Avsikten i planen är att anvisa förbindelser för lätt trafik, speciellt friluftsleder i närliggande skogsområden. Det
ekologiska nätverket i närområdet kommer att beaktas i planeringen.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsarkitekt Aija Aunio, tel. 019 289 3846,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 8.8.2016

1096-73_Planbeskrivning_Horsbäck_Torpet
1096-73_Horsbäck_Torpet

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 6.6.2016 § 67

Planbeskrivning_med_bilagor
Plankarta bestämmelser

Planförslag

Till påseende: 8.02.-11.03.2016

7730_Horsback_Torpet

Torpet_beskrivning_
Naturinventeringen_

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 7.5.2015

PDB_Horsbäck_Kärrby

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Detaljplaneändringens målsättning är att ändra den befintliga affärs- och kontorsbyggnaden så, att det är möjligt att bygga bostäder i hela andra våningen. Affärs- och kontorsutrymmena i
gatuplansvåningen bibehålles.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 12.1.2016

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 9.11.2015 § 110

Planbeskrivning_Kungsen_

Planförslag

Till påseende: 11.5.-12.6.2015

Planbeskrivning_Kungsen

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 9.4.2015

PDP 250315

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Detaljplaneändringens målsättning är att bilda kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader samt inkvarteringsverksamhet med planbeteckning (AL-1) kring Villa Ormnäs, ett rekreationsområde med planbeteckning park (VP), samt kvartersområde för bilplatser med planbeteckning (LPA-1).

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 26.01.2016

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 07.12.2015 § 125

SVE_FI_Utlatanden_och_Bemotanden_
Planbeskrivning_Villa_Ormnas

Planförslag

Till påseende:7.9.-8.10.2015

Förslag_Planbeskrivning_Villa_Ormnas

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 25.6.2015

Villa_Ormnas_PDB

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Målet med planändringen är föranlee av strävan att, med tanke på kommande utbyggnad på tomten,rationalisera körförbindelsearrangemanget till tomt nr 10 i kvarter nr 306 genom att förse parkavsnittet norr om tomten ifråga med beteckning (ajo) som tillåter körförbindelse via parkreman i sydväst.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingenjör Johanna Laaksonen, tel. 019 289 3846,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 17.5.2018

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse: 5.3.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 8-22.8.2016

Planbeskrivning
Plankarta

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 9.6.2016

PDB_
preliminär_utkast_till_planförslag
Bilaga_1_PDB

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Detaljplaneändringens målsättning är att
– bilda kvartersområde för byggnader för offentlig närservice (YL)
– bilda park (VP)
– bilda område för allmän parkering (LP)
– upphäva byggrätten för allmänna byggnader (Y) i planområdets västra del.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 19.1.2017

Planbeskrivning
Prastgardsgatan

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse / stadsfullmäktige: –

14.11.2016 § 118

Planförslag

Till påseende: 5.9-6.10.2016

7735_Prastgardsgatan_Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 9.6.2016

Prastgardsgatan_1_PDB

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Detaljplaneändringens målsättning är att ändra den befintliga affärs- och kontorsbyggnaden så att byggnadens kalla vindsutrymmen huvudsakligen tas i bostadsbruk.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman 019-289 3844, kurt.bussman@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Stadsstyrelsen i Raseborg har vid sitt sammanträde 27.2.2017 § 73 beslutat att med stöd av förvaltningslagens 50§ undanröja sitt beslut från 22.6.2016 § 258 och godkänt

detaljplan för Kungsen II, ritn.nr. 8-17.

Kungsen II

Beskrivning med _bilagor

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 8.8.2016

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse 22.6.2016

Kungsen_Planbeskrivning_16052016

_Kungsen

Planförslag

Till påseende:6.6-19.6.2016

Kungsen_Planbeskrivning
bilaga_2_Kungsen_II_områdets_läge
bilaga_3_Kungsen_II_beskrivn

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 2.6.2016

Kungsen_PDB_10052016

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Detaljplaneändringens målsättning är att ändra den gällande planens närrekreations- och parkområde till en affärstomt.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 2.6.2017

Efter planens godkännande har den korrigerats. Laga kraft vunnet planmaterial:

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 13.2.2017

Oikotie-AKehd-120117-A0-1000-OK-ok

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 14.11-16.12.2016

Oikotie-AKehd-061016-1000-A0-Ok-ltk

Planbeskrivning Genvägenändring

Planutkast

Uppdaterat PDB 6.9.2016 Oikotie_PDB

Till påseende: 10-23.6.2016 och 1-14.8.2016

Utkast_Planbeskrivning_Genvägenändring

Utkast

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 9.6.2016

Oikotie_PDB

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Detaljplaneändringens målsättning är att bilda

– kvartersområde för fristående småhus (AO)

– jord- och skogsbruksområde (M-1), som får bebyggas enbart inom anvisade byggndasytor och enbart enligt anvisade planbeteckningar och -bestämmelser

– område för närrekreation (VL).

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 20.5.2019

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 11.3.2019 § 14

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 9.4 – 9.5.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Uppdaterad PDB:

Program för deltagande och bedömning (20.12.2017)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 24.1.2017

Program för deltagande och bedömning

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Det viktigaste målet för planeändring är att ändra detaljplanerna för området i syfte att göra passagerartrafiken för Karissmidigare och förbättra tillgängligheten.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Leena Kankaanpää 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 18.9.2017

Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelsen: 12.06.2017 §284

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser

Planförslag

Till påseende: 8-21.8.2016

Beskrivning_7748_

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig:

PDB

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Enligt det planläggningsinitiativ som markägarna lade fram i april 2016 är målet att
med hjälp av en planändring utveckla och profilera kvarteren så att de blir mer attraktiva
för både nuvarande och nya aktörer. Ett centralt mål för planändringen är att ändra beteckningen KL till KM.

Tilläggsinformation ges av:

– Stadsplaneringsarkitekt Simon Store tel. 019-289 3843,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 18.9.2017

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse: 26.6.2017 § 311

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser

Planförslag

Till påseende: 15.2.-3.3.2017

Bilaga-Liite 2

Bilaga-1-ok

Lepin-Itäosa-AK-110117-1000-A1-OK-ltk

Beskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 2.2.2017

Raseborg PDB

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Detaljplaneändringens målsättning är att bilda

– kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T)

– gator.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 22.11.2019

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 23.9.2019 § 88

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 7.1 – 7.2.2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 6.3.2017.

Program för deltagande och bedömning_(uppdaterad_21112018)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planändringsområdets areal är ca 7,2 ha. Målet med planändringen är Med tanke på behov av tomter nära centrum för boende, behovet att upprätthålla tidsenliga planer och trycket på att förverkliga kommunaltekniken är det motiverat att göra en detaljplaneändring, som möjliggör en bättre och mera kostnadseffektiv helhetslösning. Målet är att planera stadens markområde för boende i bolagsform. Andra mål med planen är att möjliggöra en rutt för gång- och cykeltrafik igenom området samt att förbättra möjligheterna för naturenlig dagvattenavledning samt kostnadseffektivare gatunät i området.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 24.5.2019

Plankara med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 14.5.2018 § 37

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivningödmossen

Planförslag

Till påseende: 6.11.-18.12.2017

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.6.2017

Rödmossen_PDB

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Målet med planändringen är att möjliggöra att verksamheten på den dagligvaruhandel, som är belägen på området, utvecklas genom att bygga ut den nuvarande butiksbyggnaden och dess parkeringsområde på det område där servicestationen finns nu samt på Sigfrid Aroni gatan. Dessutom är målet att förflytta distributionsstället för bensin från det nuvarande stället norr om Järnvägsgatan. Som mål är också att utreda utveckling av resecentrumet samt förbereda sig för en serviceförbindelse till Handelshamnen

Tilläggsinformation ges av:

– Stadsplaneringarkitekt Simon Store 019-289 3843, simon.store@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 16.8.2019

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 20.5.2019 § 46

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Planförslag

Till påseende: 7.1 – 7.2.2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planutkast

Till påseende: 1.8 – 31.8.2017

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Illustration

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.6.2017

Program för deltagande och bedömning

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Målsättningen är att möjliggöra ett kompletterande byggande av det med småhus bebyggda området samt att anvisa områden för närrekreation. I planläggningen utreds möjligheterna att längs Bredviksvägen reservera utrymme för lättrafikled.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Niclas Skog 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 10.4.2018

Plankarta med bestämmelser1

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 12.2.2018 § 8

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 25.9.-25.10.2017

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Bakgrundsmaterial

Naturinventering 2017 (Faunatica Oy)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig:

7619_PDB

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet omfattar en del (ca 0,9 ha) av fastigheten 710-496-1-4. Området ligger i centrum av Ekenäs och angränsar till Pehr Sommars gata i söder och riksväg 25 i norr. På den västra och östra sidan finns affärstomter. Detaljplaneändringens målsättning är att ändra den gällande planens specialom-råde (ET) till kvartersområde för industri- och lagerbyggnader och dels till skydds-grönområde. Kvartersområdet är avsett att övergå i Oy Werner Ab:s ägo med skilt avtal. Skyddsgrönområdet kvarstår i staden ägo.

Tilläggsinformation ges av:

– Stadsplaneringsarkitekt Simon Store 019-289 3843, simon.store@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 18.6.2018

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 16.4.2018 § 20

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 1.8 – 31.8.2017

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 30.6.2017.

Program för deltagande och bedömning

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar Prediums område för försäljning, service och förvaring av båtar vid Järnösundsvägen på Hangö udd i Raseborg. Planeringsområdets areal är ca 5 ha. Målsättningen med planeringen är att skapa förutsättningar för en utvidgning av verksamheten samt att samtidigt koncentrera den till ett område.

Tilläggsinformation ges av:

– Stadsplaneringsarkitekt Simon Store 019-289 3843, simon.store@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 27.8.2018

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 4.6.2018 § 55

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 10.1. – 10.2.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 22.12.2017.

Proram för deltagande och bedömning

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar delar av fastigheterna 710-57-9901-0, 7 stadsdelens gator 7-9901; 71057-9903-0, 7 stadsdelens parker 7-9903; 710-603-1-11, Laidunmaa; 710-603-1-29, krogen och 710-604-2-0, Brandal i Raseborgs stad. Planeringsområdet är beläget i Bäljars ca 2,5 km sydväst om Karis centrum, väster om Bäljars industriområde och norr om Hangöbanan.

Tilläggsinformation ges av:

– Stadsplaneringsarkitekt Simon Store 019 289 3843

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 27.8.2018

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 4.6.2018 § 56

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 20.4 – 21.5.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 20.4.2018.

Program för deltagande och bedömning

Annat material

Branndal naturinventering 2007

Brandal naturinventering 2012

Bäljars datakeskusalue – esisuunnitelman selostus (002)

Liite 1 Koekuoppakortit

Liite 2 Maatutkaluotausraportti

Liite 3 Pohjatutkimuskartta ja pohjatutkimusleikkaukset

Liite 4 Asemapiirustukset ja pituusleikkaukset

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet är beläget i Pojo centrum. I norr angränsar planområdet till Gamla Åbovägen och i söder Gumnäs närrekreationsområde. Planändringsområdets areal är ca 1,1 ha. Målet med planändringen är att ändra den gällande detaljplanen genom att anvisa för området lägre byggnation så att de viktiga utsikterna till Pojoviken från Pojo centrum bevaras.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Leena Kankaanpää 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 3.12.2018

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse: 17.9.2018 § 372

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 4.6. – 20.6.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande

Planen har kungjorts som anhängig: 4.6.2018.

Annat material

RakennetunKulttuuriympäristönSelvitys
Gumnäs – luontoselvitys 2013

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet ligger i Karis stadscentrum. Området omfattar tomt 14 i kvarter 7 och del av Bangatan i den gällande planen. Planområdet bildas mellan Bangatan och Centralgatan och gränsar till den gällande planens tomter 7 och 15 i kvarter 7 i väst samt till Dalgatan i öst. Planändringsområdets areal är 7703 m².

Avsikten med detaljplaneändringen är att planera kvartersområdet för busstationen som flyttas från området på nytt. Avsikten är att placera allmän service och boende i området. Målsättningen är att ersätta Fokushuset med ett nytt ”allaktivitetshus” där det skulle finnas både stadens egna och andra aktörers tjänster.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Leena Kankaanpää, 019-289 3842,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit lagakraft: 13.12.2019

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 14.10.2019 § 112

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 1.8. – 30.8.2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 7.6.2019.

Program för deltagande och bedömning

Annat material

Ideplan Karis Resecenter

Karjaan keskusta tontti- ja rakennushistoriallinen inventointiraportti

Utveclingsbild Karis centrum

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet är beläget i Svartå tätort; Stations område. Planändringsområdets areal är ca 9,7 ha. Målsättningen för detaljplanändringen är att göra det möjligt att placera ett skol- och servicecentrum på området mellan Lindersvägen, Lindnäsvägen, Valhallavägen och järnvägen samt justera dragningen av Lindersvägen så att den överensstämmer med järnvägsplanen för Hyvinge-Hangöbanan som är under arbete.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingenjör Johanna Laaksonen, 019 289 3846,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 16.8.2019

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 3.6.2019 § 66

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 4.2 – 5.3.2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 4.1.2019.

Program för deltagande och bedömning

Övrigt material

Mustion koulukeskuksen alueen luontoselvitys 2018

Svartmora meluselvitys 2011

Mustion koulun- ja palvelukeskuksen tärinä- ja runkomeluselvitys 2019

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet är beläget i Ekenäs centrum, ca 400 meter öster om resecentrum, i korsningen av Liljedahlsgatan och Järvägsgatan. Detaljplanens huvudmålsättning är att utreda möjligheterna till modernt boende i centrum av Ekenäs som kan betjäna delvis äldreboende. Samtidigt ändras gällande plan så at (det oförverkligade) området med fristående småhus i områdets östra del ändras till rekreationsområde.

Tilläggsinformation ges av:

– Ledande planeringsingenjör Niclas Skog, 019-289 3840,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 13.12.2019

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 14.10.2019 § 113

Planförslag

Till påseende: 8.4 – 10.5.2019

Planutkast

Till påseende: 8.10. – 22.10.2018

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 6.7.2018.

Annat material

Maaperätutkimus, tontti 710-6-108-2 (Golder As-societs Oy 2006)

Maaperätutkimus, tontti 710-6-108-2 ja 710-9903-0 (SitoWise Oy 2018)

Maaperätutkimus lisäselvitys, tontti 710-6-108-2 ja 710-9903-0 (SitoWise Oy 2018)

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar fastigheterna 710-6-105-1,-2,-3,-5,-6; 710-402-1-10 Björknäs; 710-403-1-9 Ekenäs ladugård; 710-404-1-0 Ekenäs stads ägor. Planeringsområdet är beläget ca 2 km öster om Ekenäs centrum, vid korsningen av Genvägen och Trollbergsvägen i Raseborgs stad.

Detaljplaneändringens målsättning är att bilda
– kvartersområde för industribyggnader som inte orsakar miljöstörningar
– kvartersområde för fristående småhus
– område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning
– områden för närrekreation
– gatuområden

Tilläggsinformation ges av:

– Ledande planläggningsingenjör Niclas Skog tel. 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnig laga kraft: 11.2.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 13.12.2021 § 137

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 1.6 – 30.6.2020

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 1.6.2020.

Program för deltagande och bedömning

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet ligger i Karis stadscentrum. Planområdet omfattar i kvarteret 12 tomterna 3-8 och 10-12, i kvarteret 13 tomterna 1-4 och 8, i kvar-teret 14 tomterna 2-3, i kvarteret 15 tomterna 1-7, i kvarteret 16 tomterna 1-2 och 4-10 samt i kvarteret 23 tomten 3 i stadsdel 51 i gällande detaljplan. Till området hör även gatu- och grönområden. Planområdet bildas mellan Torggatan och Volmarsvägen och gränsar till den gällande planen sk. ”Trädkaris detaljplan” i norr samt till Bangatan i söder.

Planens syfte är att uppdatera de föråldrade detaljplanerna och möjliggöra modernt byggande i obyggda områden. Planens målsättning är också att lösa trafikarrangemangen i centrum av Karis och att stödja förverkligandet av de nya trafikvägarna, som behövs framförallt för det nya resecentrumet.
Man kommer också att betona speciellt skyddsmärkningen på byggnader. En inventering av den byggda kulturmiljön har gjorts på området.

Tilläggsinformation ges av:

– planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 1.6.202020

Program för deltagande och bedömning

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Det centralaste målet för planändringen är att uppdatera detaljplanerna för området.
Markanvändnings- och bygglagens § 60 förpliktar kommunen att följa upp detaljplanernas aktualitet och vid behov vidta åtgärder för att förnya föråldrade detaljplaner.
Arealen på området för planändring är cirka 54 ha.

Tilläggsinformation ges av:

– planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig:16.4.2015

Program för deltagande och bedömning

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet ligger i centrum av Ekenäs och omfattar tomter nr. 283-286 i kvarter 54, stadsdel 5 i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 6573 m². Målet med planändringen är att anpassa förhållandet mellan byggrätt för boende och affärsutrymme så att det bättre motsvarar dagens behov och mål.

Tilläggsinformation ges av:

– Ledande planläggningsingenjör Niclas Skog 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 26.11.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännade

Planen godkänd i fullmäktige: 27.9.2021 § 99

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 1.6 – 30.6.2020

Plankarta

Planbestämmelser

Planbeskrivning

Annat material

Ekenäs sparbank Byggnadshistorisk utredning 2019

Planutkast

Till påseende: 17.9 – 17.10.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 6.7.2018.

Program för deltagande och bedömning (130918)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Syftet med planen är att säkra utvecklingen av områdets turism-, rekreations och kommersiella tjänster. Genom planen strävar man till att utveckla området för det befintliga kurscentret genom utvidgning, ändring samt tillbyggande enligt ett för området lämpliga aktiviteter och koncept. Dessutom är målsättnigen att få till stånd nya jobb inom servicesektorn. Målsättningen är att planeringen inte medför skyldigheter för staden vad beträffar gatuunderhåll eller byggande av övrig infrastruktur och underhåll. Målsättningen är att fastigheten utvecklas och kompletteras övrig infrastruktur och underhåll. Målsättningen är att fastigheten utvecklas och kompletteras genom detaljplanering till ett inkvarterings- och fritidscentrum, som också kan erbjuda andra störtjänster inom ramen för denna verksamhet.

Tilläggsinformation ges av:

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende: 7.9.-8.10.2015

436_Beskrivning över detaljplan Raseborgs institutet
436_Utlåtande/bemötande

Planutkast

Till påseende:27.10 – 28.11.2014

436 – Raseborgs institut utkast

436 – Utkast bestämmelser

436 – Bilaga2

436_Utkast till beskrivning över detaljplan Raseborgs institutet

436-Raseborgs_institutet_PDB_1_BILAGA3

436-Rakennetun ympäristön dokumentaatio_LIITE4

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.5.2014

Raseborgs_institutet_PDB_1 (9.11 MB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet är beläget vid Mårdgränd i Österby ca 3 km från Ekenäs centrum. Planändringsområdets areal är ca 1,4 ha. Målsättningen med planeringen är att fastställa en fungerande tomtbildning i enlighet med markägarens gemensamma överenskommelse och samtidigt beakta hur planområdets näromgivning har utbyggts och förverkligats.

Tilläggsinformation ges av:

 • Planläggningskonsult Fredrik Lindberg Arkitekturum, 050 589 0937, fl@arkitekturum.fi
 • Den administrativa behandlingen i staden sköts av ledande planläggningsingenjör Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 26.11.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 27.9.2021 § 97

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 19.10 – 20.11.2020

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 15.11.2019.

Program för deltagande och bedömning

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Planeringsområdet, tomt 66 i kvarter 11 (sk Gamla bastuns tomt), ligger i centrum av Ekenäs och gränsar till Västvallen och Sjöformansgatan.

Detaljplaneändringens målsättning är att ändra användningsändamålet för planeringsområdet genom att bilda kvartersområde för småhus samt därutöver tillåta att butik får placeras i före detta Ekenäs badinrättning och i byggnadsyta i västra delen av planeringsområdet.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingengör Johanna Laaksonen, tel. 019 289 3846

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 24.1.2020

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 18.11.2019 § 137

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 1.8 – 30.8.2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Annat material

Meritulvatarkastelu

Kuntokartoitus Asuinrakennus

Uppdaterat PDB

Program för deltagande och bedömning (10062019)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 6.3.2014

Sjöformansgatan_2_PDB (161.75 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet ligger sydost om Karis resecentrum på fastigheter öster och väster om Kilavägen Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 1,8 ha. Målet med planändringen är att göra det möjligt att bygga två eller tre flervåningsbostadshus på den östra sidan av Kilavägen. Förutom nya våningshus är avsikten även att strukturera småhusbyggandet längs Blåbärsgatan.

Tilläggsinformation ges av:

– Stadsarkitekt Johanna Backas 019-289 3843, johanna.backas@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende: 3.8 – 1.9.2020

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planutkast

Till påseende: 6.8. – 9.9.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 6.7.2018.

Program för deltagande och bedömning

Annat material

Kilantien asemakaavamuutoksen maisemahistoriallinen selvitys

Ladda nerVisa

Raaseporin Asemanmäen asemakaava-alueen luontoselvitys vuonna 2017

Ladda nerVisa

Asemanmäki, hulevesiselvitys

Ladda nerVisa

Havainnevideolinkki

Lepakkoselvitys

3D video om planområdet

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planändringen berör Stallörsparken och en del av hamnområdet i stadsdel 1 i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 10 ha. Målet för planen är att möjliggöra byggande på området i enlighet med föravtalen samt att dessutom möjliggöra bildande av tomter för byggnade på båthamnsområdet.

Tilläggsinformation ges av:

– Stadsarkitekt Johanna Backas, 019 289 3843, johanna.backas@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner lagakraft

Planen har vunnit lagakraft: 5.5.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 27.2.2023 § 10

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 1.6 – 30.6.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Uppdaterat PDB

Program för deltagande och bedömning (3.2.2022)

Ladda nerVisa

Beredningsmaterial

Till påseende: 1.6 – 30.6.2020

Referensplan

Uppdaterat PDB

Program för deltagande och bedömning16032020

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 5.7.2019

Program för deltagande och bedömning

Annat material

Natura-arvioinnin tarveharkinta, Stallörenin puiston asemakaava (7779)

Ladda nerVisa

Rapport över invånarenkät

Tammisaaren pohjoissatama Kehittäminen
Arkeologinen vedenalaisinventointi Pohjoissatama_2019

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planläggningens målsättning är att utveckla markanvändningen för centrumområdet i Pojo och övrig funktionell förnyelse.

Därtill är målsättning att kartlägga användningsmöjligheterna för Pojo kommunhus och att göra dem möjliga med planläggning.

Tilläggsinformation ges av:

– planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planutkast

Till påseende: 7.1.- 7.2.2014

Utkast och bestämmelser (782.48 kB)

Pojo-Kyrkby_beskrivning (3.03 MB)

Illustrationsbild (1.37 MB)

INVÅNARMÖTE

Allmänt invånarmöte om ändringutkast av detaljplan för Pojo kyrkby hålls tisdag 28.01.2014 kl 17.00- 19.00 i auditoriet på Pojo bibliotek.

Välkomna!

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 5.9.2013

PDB_7708 (446.48 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Detaljplaneändringens målsättning är att

 • bilda en större tomt för industri- och lagerbyggnader, ändra form på tomt för affärsbyggnader till mer ändamålsenlig, samt bilda tomt för servicestation där försäljningsplats för drivmedel får placeras. För godtagande av initiativet finns motiverade skäl med tanke på stadens ekonomi, förenhetligande av samhällsstrukturen och tillgången till tillräcklig tomtmark och utvidgningsmöjligheter för befintlig verksamhet.

Tilläggsinformation ges av:

– planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende: 10.10. – 10.11.2017

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 7.7.2016

Program för deltagande och bedömning

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Till planeringsområdet hör tomterna 710-54-355-23; 710-54-366-
6,7,8,9,10,11,12,15,16,17; 710-54-367-3,4,5; 710-54-368-5,6,7,8, del av allmänna
området 710-54-9901-0 (Första gränd), samt del av fastigheterna 710-641-1-21
Prästgården, 710-641-2-25 Torpäng och 710-633-1-38 Malmkulla.

Detaljplaneändringens målsättning är att
– uppdatera gällande detaljplan för att möjliggöra en mera flexibel tomtindelning vid
föratagsetablering av olika storlek
– bilda kvartersområden för verksamhetsbyggnader (KTY)
– bilda skyddsgrönområde (EV) mot Hangövägen
– bilda gatuområde

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 24.1.2020

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 18.11.2019 § 138

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 21.5 – 25.6.2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Uppdaterat PDB

Program för deltagande och bedömin (24.4.2019)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 30.6.2017.

Program för deltagande och bedömning

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet är beläget i nordöstra delen av stadsdelscentrumet Karis i Raseborg, mellan Första gränd och Hangövägen i Malmkulla företagsområde. Planändringsområdets areal är ca 1,9 ha. Målet med planändringen är att omplacera tomtgränserna och byggnadsytornas gränser så att det blir möjligt att uppföra en affärsbyggnad som uppfyller dagens krav.

På samma gång fogas parkremsorna längs den nordöstra, sydvästra och södra sidan av planområdet till kvartersområdet. Planområdet läggs fram som ett KM-kvartersområde, vilket gör det möjligt att bygga affärslokaler av flera olika typer.

Tilläggsinformation ges av:

– planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 2.5.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 21.2.2022 § 10

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 1.6 – 30.6.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Uppdaterad PDB

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Planutkast

Till påseende: 15.4. – 15.5.2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 15.4.2019.

Program för deltagande och bedömning

Annat material

Malmkullan liikealueen liikennetarkastelun täydennys 20211118

Ladda nerVisa

Malmkullan liikealue, muutokset asemakaavaehdotukseen 20211028

Ladda nerVisa

Malmkulla mitoituskaaviot 04012022

Ladda nerVisa

Malmkullan liikealue KM-1-alueen mitoitustarkastelu (12042021)

Ladda nerVisa

KM-1-alue Tarkastelu vesihuoltoverkostoista (12042021)

Ladda nerVisa

Malmkullan liikealueen asemakaavan kaupallinen selvitys (päivitetty 12.3.2019)

Liikenteen toimivuustarkastelu: Valtatie 25 – Ratakatu – Ensikuja (30.8.2018)

Valtatie 25 ja Ratakatu, oikealle kääntymisen kaista, asemakuva-A4 (6.9.2017)

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet är beläget i Raseborgs stad, i den norra delen av Fiskars by som kallas det ”övre bruket”. Planändringsområdet utsträcker sig i öster till kvarteren vid Malcolmvägen och i väster till Fiskars torg. Målsättningarna med planändringen är att lösa oklarheter gällande trafiklösningar på övre brukets område och vid Fiskarsvägen matbutik, samt att trygga framtida utvecklingsmöjlihgeter för området, som en funktionellt mångsidig och aktiv del av bruksmiljön.

Tilläggsinformation:

– planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 2.5.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 21.2.2022 § 7

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 19.10 – 27.11.2020

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning med bilagor

Ladda nerVisa

Utlåtanden, åsikter och bemötanden från beredningsmaterial

Ladda nerVisa

Uppdaterat PDB

Program för deltagande och bedömning (21092020)

Ladda nerVisa

Beredningsmaterial

Till påseende: 6.8. – 9.9.2018

Fiskars referensplan för övre bruket

Malcominvägen markanvändningsschema

Annat material

Arkeologinen koekaivaus Malcolmintie/Peltorivi

Ladda nerVisa

Byggnader som avisats för skydd i detaljplanen

Ladda nerVisa

Yhteenveto asukasilta 23.8.2018

Ladda nerVisa

Teollisuusarkeologinen selvitys Fiskarin yläruukin alueella

Ladda nerVisa

Maaperän pilantuneisuuden tutkimusraportti

Ladda nerVisa

Fiskars historiaselvitys ja tutkimusohjelma

Ladda nerVisa

Fiskars, Risslajoen sammalselvitys 2020

Ladda nerVisa

Fiskars, jalavat 2018

Ladda nerVisa

Fiskars, luontoselvitys 2017

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 6.7.2018.

Program för deltagande och bedömning

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet är beläget i Läpp ca 2,5 km sydväst om Karis centrum i södra kanten av Bäljars bostadsområde, norr om Hangövägen (riksväg 25) och på norra sidan av Läpp affärsområde västra delen. Till planeringsområdet leder gatan Doppinggränden från reigonväg 111 (Västra omfartsvägen).

Detaljplaneändringens målsättning är att
– bilda kvartersormåde för lagerbyggnader där omgivningen ställer särskilda krav på verksamhetens art
– bilda område för närrekreation
– bilda gatuområde

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningstekniker Kurt Bussman, tel. 019 289 3844,

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit lagakraft: 20.4.2020

Plankarta med bestämmelser

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 10.2.2020 § 15

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 5.8. – 6.9.2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 13.5.2019.

Program för deltagande och bedömning

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet ligger i Karis och omfattar största delen av det kommersiella centrumområdet. Det bildas ett planområde mellan den västra omfartsvägen och Bangatan med Nils Grabbegatan som västra gräns och Dalgatan som östra gräns. Arealen på området för planändring är cirka 19 ha.

Målsättning med planändringen är att uppdatera områdets detaljplaner för affärsverksamhets, kontorsutrymmenas, servicens, boendets och parkeringsplatsernas del.

Den centrala målsättningen är att utveckla markanvändningen på centrumområdet i Karis och övrig funktionell förnyelse. De kommersiella och offentliga tjänsterna i centrum ska tryggas och det ska bli möjligt att etablera nya tjänster där.Planen kommer att fästa uppmärksamhet på tillräckliga parkeringsmöjligheter, deras placering och kvalitet så att målen för framför allt de kommersiella tjänsterna i centrum ska kunna förverkligas. Placeringen av de nya tjänsterna i centrum kräver nya flexibla och tydligare trafikförbindelser och parkeringsplatser både inom området och utanför det.

Tilläggsinformation ges av:

– planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag pånytt till påseende

Till påseende: 23.3-24.4.2020

Plankarta

Planbestämmelser

Planbeskrivning

Illustration

Uppdaterat PDB 16.1.2020

Program för deltagande och bedömning

Planförslag

Till påseende: 23.4.-23.5.2018

Plankarta

Plankartans beteckningar och -bestämmelser

Planbeskrivning

Uppdaterat PDB:

Program för deltagande och bedömning 15022018

Planutkast

Till påseende: 16.1-17.2.2017

Plankarta

Plankartans beteckningar och -bestämmelser

Planbeskrivning

Invånarmöte

Allmänt invånarmöte om detaljplanen för Karis Centrum – Köpmansgatan hålls tisdag 31.1.2017 kl 18.00. Restaurang Socis, Nils Grabbegatan 6, 10300 Karis

Välkomna!

Uppdaterat PDB:

PDB

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.5.2014

PDB (971.42 kB)

Områdets avgränsning (1.26 MB)

Annat material

Rakennushistoraselvitys Karis-Billnäs Samskola – Katarinaskolan

Utveclingsbild Karis centrum
Ideplan Karis Resecenter
Byggnadshistorisk inventering Karis Centrum

Suunnitelmakartta Läntinen Ohikulkutie
Liikennelaskenta
Karjaan keskus-Kauppiaankatu meluselvitys

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet består av den västra delen av kvarter 42 i Ekenäs centrum i det så kallade museikvarteret. Huvudmålsättningen med planändringen är att möjliggöra ett byggande av ett kommande konstmuseum som del av ett större kulturkvarter i Ekenäs centrum.

Tilläggsinformation ges av:

– Ledande planeringsingenjör Niclas Skog, 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit lagakraft: 5.2.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 16.11.2020 § 105

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 2.3. – 31.3.2020

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Uppdaterat PDB

Program för deltagande och bedömning(15112019)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 6.7.2018.

Program för deltagande och bedömning

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Detaljplanens huvudmålsättning är att utveckla miljön kring Rådhustorget i Ekenäs genom att granska gällande detaljplan så att den motsvarar områdets företagares och kommande aktörers behov. I det byggnader som i gällande detaljplan är skyddade utreds möjligheterna till boende och till affärsutrymmen.

Tilläggsinformation ges av:

– Ledande planläggningsingenjör Niclas Skog, tel. 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 19.8.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen är godkänd i stadsfullmäktige 16.5.2022 § 44. Beslutet är gjort på grund av Nylands närings-, trafik- och miljöcentralens rättelseuppmaning och ersätter 21.2.2022 § 8 gjorda beslut.

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 21.2.2022 § 8

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 11.10. – 9.11.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planutkast

Till påseende: 1.6 – 30.6.2020

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Uppdatera PDB

Program för deltagande och bedömning (15-08-2019)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 6.3.2014

Program för deltagande och bedömning 270214

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet ligger i ett område mellan Baggövägen, Fågelsången och stranden i Ekenäs. Planändringsområdets areal är ca 11,7 ha. Målet med planändringen är möjliggöra affärsverksamhet med t.ex. inkvarterings- eller omsorgstjänster i den före detta sjukhusbyggnaden samt småhusboende i planeringsområdet.

Tilläggsinformation ges av:

– planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Beredningsmaterial

Till påseende: 23.3-9.4.2020

Idéskiss

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 15.3.2019.

Program för deltagande och bedömning (15012020)

Annat material

Raaseporin Linnunlaulun asemakaava-alueen luontoselvitys vuonna2017
Luontoselvitys Knipnäsuddenilla

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet är beläget i Läpp ca 2 km sydväst om Karis centrum i korsningarna av Doppinggränden, Läppåkersgatan och Västra omfartsvägen, samt riksväge 25 och Västra omfartsvägen. Korsningsområdet kräver större utrymme för att rymma en rondell, som är en förutsättning för att affärsområdena i Läppområdet skall unna förverkligas och utvecklas.

Tilläggsinformation ges av:

– tf stadsarkitekt, Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 24.9.2020

Plankarta med bestämmelser – Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelsen: 4.5.2020 § 168

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planförslag

Till påseende: 2.3. – 17.3.2020

Plankarta med beskrivning

Planbeskrivning

Planen har kungjorts som anhängig: 14.2.2020.

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Målet är att utreda områdets potential för bostadsbyggande beaktande områdets miljöer och områdets historia. Målsättningen stöder principen om förtätandet av befintliga centrum- och tätortsområden med utbyggd kollektivtrafik.

En annan viktig målsättning är att utreda användningsändamål för de befintliga byggnaderna på området, eventuellt för fortsatt vårdverksamhet eller andra verksamheter.

Den existerande byggnationen med kringliggande miljöer har betydande värden, som bör värnas. Genom planändringen utreds även behovet av byggnadsskydd.

Tilläggsinformation ges av:

 • Stadsarkitekt Johanna Backas 019-289 3843, johanna.backas@raseborg.fi
 • Markanvändningsplanerare Linda Kaira 019-289 3837, linda.kaira@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag till påseende på nytt

Till påseende: 2.10 – 3.11.2023

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Uppdaterad PDB (30.8.2023)

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 3.8 – 1.9.2020

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Uppdaterad PDB (18.5.2020)

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Annat material

Utlåtanden, åsikter och bemötanden från planutkast

Ladda nerVisa

Planutkast

Till påseende: 17.9 – 17.10.2018

Plankartta med bestämmelser

Planbeskrivning

Uppdaterad PDB

Program för deltagande och bedöming 01082018

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 5.9.2013.

PDB_Ekåsen (684.1 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar stadsdel 11, Dragsvikstranden i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 13,5 ha. Målet med planändringen är att på området genomföra bostadsbyggande som kompletterar samhällsstrukturen, vilket lokaliseras till det område som frigörs från garnisonen.

Tilläggsinformation ges av:

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende:

14.10-15.11.2013

Dragsvik detaljplan (706.76 kB)

Dragsvik illustration (3.19 MB)

Beskrivning (6.24 MB)

Blankett_för_uppföljning_av_detaljplanen (24.77 kB)Bilaga 3

Bemötande Dragsvik (197.85 kB)

Dragsvik, närmiljö- och bygganvisnigar (7.45 MB)

Annat material:

Landskapsinventering (4.14 MB)

Dragsvik lepakot_2012 (1.12 MB)

Dragsvik_perhoset_2012 (250.31 kB)

Fåglar i Dragsvik detalhplaneområde (24.81 kB)

Fågelinventering Dragsvik (70.47 kB)

Dragsvik natur, kommentarer (17.97 kB)

Naturinventering (1.99 MB)Bilaga_1 (26.07 kB)

Inventeringsrapport_Dragsvik__strandområde (2.23 MB)

Invertering av fornlämningar på detaljplaneområdet (3.2 MB)

Inventering av området , byggnads- och användningshistoria (8.56 MB)

Undersökning av grundvattenförhållandena (43.07 kB)

Hulevesien_hallinta (1.18 MB)

PIMA_ raport (272.08 kB)

Asemakaavan seurantalomake (22.41 kB)

Dragsvik_Tammiharju_Loppuraportti_Final (5.86 MB)

Dragsvik_vesihuolto_kustannusarvio_2013 (77.57 kB)

Dragsvikinranta_Kustannusarvio_nimikkeittain (7.69 kB)

20.10 -28.11.2011

Dragsviksstranden plan (257.76 kB)

Beskrivning (1.48 MB)

Planutkast

Till påseende:29.10 – 30.11.2010

Utkast (484.5 kB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 28.10.2009

Dragsvikstranden PDB (34.88 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. .

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet omfattar hela Nordcenter golfcentrum: två banor med skyddsområden och fritidsbostäder samt Åminne gård med ekonomibyggnader och parker i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 152 ha.
Målet med utvecklandet av Nordcenter är att familjer och personer i alla åldrar ska trivas i området på sin fritid.

Tilläggsinformation ges av:

– Markanvändningsplanerare Linda Kaira 019 289 3837, linda.kaira@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 21.6.2012

Program för deltagande och bedömning (4.62 MB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet är beläget i den sydöstra delen av kommundelscentrumet Karis i Raseborg. Planändringsområdets areal är ca 4507 m2. Ett centralt mål för ändringen av detaljplanen är att ändra AL-kvartersområdet till ett AO-kvartersområde och att rimligt öka den total byggrätten.

Tilläggsinformation ges av:

– planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag:

Till påseende: 8.10. – 7.11.2018

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 5.10.2018.

Program för delagande och bedömning (31082018)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet är beläget i den mellersta/nordöstra delen av kommundelscentrumet Ekenäs i Raseborg. Planändringsområdets areal är 6,9514 ha. En av de centrala målsättningarna med planändringen är att undersöka möjligheterna att placera ett nytt flervåningshus i den västra delen av nuvarande tomt 1.

Tilläggsinformation ges av:

– Ledande planeringsingenjör Niclas Skog, 019-289 3840, niclas.skog@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 18.11.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 19.9.2022 § 90

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 31.1. – 2.3.2022

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Uppdaterat PDB 23.11.2021

Program för deltagande och bedömning

Ladda nerVisa

Planutkast

Till påseende: 10.12.2018 – 11.1.2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning (kort beskrivning)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 10.12.2018.

Program för deltagande och bedömning

Annat material

Fotosammanställning, Valokuvakooste

Ladda nerVisa

Laajuustutkielma Koivuniemenkatu 29

Ladda nerVisa

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet är beläget i Åminne detaljplaneområde i Pojo och gränsar i norr till Oy Nordgolf Ab:s golfbana och i väst till Pojoviken.

Planändringsområdets areal är ca 15,2 ha. Målet med planändringen är att till planeringsområdet förlägga byggnadsrätten på ett sätt som bättre beaktar de landskapsmässiga värdena och att skapa planmässiga förutsättningar för en livskraftig utveckling av Nordcenters fritidscentrum som tar fasta på natur-, kultur- och rekreationsvärdena. Mängden byggrätt som reserveras för fast boende utvärderas och planeras under planändringsprocessen. Målet är inte att höja den totala byggrätten för planeringsområdet, utan att skapa goda förutsättningar för ett byggande som tar fasta på särdragen i planområdet. De skyddsbestämmelser som gäller för planeringsområdet justeras och preciseras under planändringsprocessens gång.

Tilläggsinformation ges av:

– planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.12.2008

Program för deltagande och bedömning (060608) (32.22 kB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet finns i den sydvästra delen av Billnäs bycentrum. Området gränsar längs norra
sidan till Svartån och längs södra sidan till Sjösängsvägen. Planområdets areal är ca 0,87 ha.

Detaljplanens mål
– Detaljplanen utarbetas i så hög utsträckning som möjligt på basis av utkastet till detaljplanen Billnäs Bruk II, som varit framlagt.
– Detaljplanen bildar kvarteret 122 och kvartersområdet läggs fram som ett AP/s-område.

Tilläggsinformation ges av:

– Planläggningsingenjör Leena Kankaanpää, 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 6.10.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i fullmäktige: 9.8.2021 § 71

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 21.12.2020 – 29.1.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 1.6.2020.

Program för deltagande och bedömning

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet omfattar områden norr om Svartån samt områden för kompletterande byggnation längs med Sjöängsvägen i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 49 ha. Målet med planändringen är att finna en sådan planläggningslösning som stöder utvecklingen av området och dess företagsverksamhet samtidigt som man drar nytta av industrimiljöns historiska värde.

Tilläggsinformation:

 • Stadsplaneringsarkitekt Johanna Backas, 019 289 3843, johanna.backas@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planutkast

Till påseende: 6.8 – 9.9.2018

Plankarta

Bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 6.7.2018.

Program för deltagande och bedömning

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planområdet ligger i Båssaböle, cirka 2,5 km söder om Ekenäs centrum och väster om Gammelboda detaljplaneområde invid Båssafjärden. Planändringsområdets areal är ca 42 ha. Området är obebyggt.

Målet med planändringen är att,

– skapa nya bostadsområden och utöka stadens tomtreserv för fristående småhus och för småhus

– säkerställa en bra livsmiljö och stadsbild på planeringsområdet och i närmiljön

– anvisa rekrations- och lättrafikförbindelser från Gammelboda bostadsområden till stranden

– åstadkomma en planekonomiskt hållbar lösning med ett vettigt gatunät och en effektiv markanvändning

– anpassa byggnader till terrängen och landskapet.

Tilläggsinformation ges av:

– planlaggning@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planförslag

Till påseende: 21.1 – 22.2.2019

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Annan material

Planutkastets bemötanden (12112018)

Pohjavesitutkimusraportti 2020

Ladda nerVisa

Uppdaterat PDB

Program för deltagande och bedömning (12112018)

Planutkast

Till påseende:27.3-30.4.2017

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Invånarmöte

Allmänt invånarmöte om detaljplanen för Båssastranden har hållits.

Idéplan

Till påseende: 18.8.-19.9.2014

Alternativ 1 syd_3D.pdf (6.05 MB)

Alternativ 1 syd.pdf (2.17 MB)

Alternativ 2 nord_3D.pdf (6.45 MB)

Alternativ 2 nord.pdf (1.99 MB)

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 9.5.2013

Program för deltagande och bedömning (Uppdaterat 11.6.2014)

Annat material:

Båssastranden, naturinventering(1.95 MB)

Gammelboda, naturinventering (4.48 MB)

Gammelboda, naturinventering_-_Kartor_1-6 (2.99 MB)

Gammelboda, naturinventering_-_Tabeller_1&2 (70.29 kB)

Arkeologisk inventering (15 MB)

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter och anmärkningar under planens framläggningstid till staden. Skriftliga åsikter och anmärkningar riktas till Raseborgs stads planläggningsnämnd, om inte annat nämns i kungörelsen.


26.06.2020 / raseborg

Kort om planen

Planeringsområdet är beläget på ca 1 km avstånd sydväst om Karis järnvägsstation. Området ligger norr om korsningen av Bangatan och Kvarnvägen. Området är till sin areal 0,29 ha.

Avsikten med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en 250 vån-m2 samlingslokal samt 30-40 bilplatser på området. Samtidigt förminskas byggrätten, som i den gällande detaljplanen är 800 vån-m2 till 250 vån-m2.

Tilläggsinformation ges av:

– Planeringsingenjör Leena Kankaanpää, 019-289 3842, leena.kankaanpaa@raseborg.fi

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 16.2.2021

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsfullmäktige: 14.12.2020 § 118

Plankarta med bestämmelser

Ladda nerVisa

Planbeskrivning

Ladda nerVisa

Planförslag

Till påseende: 1.6 – 30.6.2020

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 1.6.2020.

Program för deltagande och bedömning

Annat material

Meluselvitys

Ladda nerVisa

Tärinä- ja runkomeluselvitys

Ladda nerVisa

Hur kan man påverka planläggningen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.