UUDELY/5112/2018

K U N G Ö R E L S E

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 13 september 2018 fattat beslut be-träffande anmälan om buller eller skakning som störs enligt 118 § miljöskyddslagen. South West Motorsport r.f. har beviljats beslut som gäller om Miniracingtävling 22.9.2018 i Raseborg och Ingå. Beslutet har getts efter anslag.

Beslutet av Nylands NTM-central är offentligt framlagt under tjänstetid i Raseborgs stads-hus, Gustav Wasas Gata 10, 10600 Ekenäs, Ingå kommunalhus, Strandvägen 2, 10210 Ingå och på Internet-sidan www.ymparisto.fi/ysl/paatokset/uusimaa.

Ändring i beslutet av Nylands NTM-central kan sökas genom besvär hos Vasa förvalt-ningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 15 oktober 2018. Rätt att anföra besvär har den som ansökt om tillstånd och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra samt kommunstyrelsen och de myndigheter som skall bevaka det allmänna intresset i ärendet.

Beslutet kan läsas här: pdf Beslut- Päätös South West Motorsport r.f

Helsingfors den 13 september 2018

NYLANDS NTM-CENTRAL