Vasa förvaltningsdomstols beslut, givet 7.11.2018, diarienummer 00547/18/5201 och 00555/18/5201 med anledning av besvär: Vattenförvaltningsfall. Beslut över vilket har sökts ändring kan läsas här:pdf Vasa förvaltningsdomstols beslut 7.11.2018

Handlingarna är även till påseende i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan under tiden 8.11 – 8.12.2018.

 

Raseborgs stad 8.11.2018

 

Stadsplaneringsarkitekten i Raseborg ger följande beslut 12.11.2018 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).

Beslut om tillståndet och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Måndagen 12.11.2018 kl. 18.00 i Seminarieskolan i Ekenäs, Ladugårdsgatan 1-3. Ärende som behandlas är kungjorda på stadens officiella anslagstavla och på stadens hemsida. Protokollet från sammanträdet är offentligt framlagt torsdagen 22.11.2018 i Raseborgs stadskansli, Gustav Wasas gatan 10, Ekenäs.

 

Thomas Blomqvist
Stadsfullmäktiges ordförande

 

Regionförvaltningsverket i södra Finland har med sitt beslut nr 174/2018/2 av 7.11.2018 beviljat sökanden tillstånd och tillstånd till förberedelser.

Kungörelsen: pdf Kungörelse Regionförvaltningsverket i södra Finland

Beslutet: pdf Päätös Caruna

Raseborgs stad

7.11.2018

8.11.2018

Förslag till delgeneralplan för Horsbäck-Läpp framläggs på nytt och finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på stadens officiella anslagstavla www.raseborg.fi / planens hemsida under tiden 12.11 – 14.12.2018.

Vasa förvaltningsdomstol kungör följande: pdf Kungörelse Vasa förvaltningsdomstol.

Besvärshandlingarna kan läsas här: pdf Besvärshandlingar Vasa förvaltningsdomstol - valitutsasiakirjat Vaasan hallinto-oikeus

Förslag till gatuplan för Hamntorget i Ekenäs är under tiden 2.11 – 15.11.2018 framlagt på tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 i Karis och i Gamla stadshuset i Ekenäs, Rådhustorget samt på stadens webbplats www.raseborg.fi.

I enlighet med § 43 i markanvändnings- och byggförordningen har intressenter rätt att under ovan nämnda tid inlämna skriftliga anmärkningar mot förslaget, adress: Tekniska nämnden, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis.
pdf Gatuplan Hamntorget

TEKNISKA NÄMNDEN

 

Sydspetsens miljöhälsonämnd kommer vid sitt följande möte att behandla bl.a:

1) Uppdateringen av tillsynsplanen för Sydspetsens miljöhälsa för åren 2015-2019, uppdatering av miljöhälsovårdens del för år 2019
2) Uppdateringen av tillsynsplanen för Sydspetsens miljöhälsa, veterinärvårdens del för åren 2019-2020
3) Avgiftstaxan för Sydspetsens miljöhälsa för år 2019


Förslagen till uppdatering av tillsynsplanen och avgiftstaxan finns till påseende på enhetens hemsidor, www.symi.fi, men en kopia kan också erhållas från enhetens kontor. Eventuella åsikter och förslag gällande planen eller avgiftstaxan skall lämnas skriftligt till Sydspetsens miljöhälsa, Sandövägen 2, 10900 HANGÖ senast den 14.11.2018.

Tilläggsuppgifter erhålls vid behov av direktören för hälsoövervakningen, Katianna Kuula, 040-13 59 222

Lapplands NTM-central kungör följande om vägunderhållsmyndighets förflyttning av fordon inom Raseborgs stads område.

Kungörelsen här: pdf Tienpitoviranomaisen siirtämä ajoneuvo Raaseporin kaupungin alueella

Raseborg 30.10.2018

Planläggningsnämnden i Raseborg ger 2.11.2018 följande beslut i nedannämnda på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag.

Beslutet om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Beslutet ges 31.10.2018

 

SÖKANDE                       

Mustion Murske Oy Ab

Wohlsvägen 545

02 400 KYRKSLÄTT

 

ÄRENDE                         

Miljötillstånd och marktäktstillstånd för bergsbrytning och krossning på lägenheterna Skogsmora 710-610-1-28 och Stenmora 710-610-1-30 i Svartå, Raseborg.