Målsättningen med handikappservice är att kommuninvånare med handikapp skall ha ett gott, meningsfullt liv jämställt med övriga kommuninvånare.

Raseborgs stad ordnar service och ekonomiskt stöd för sina gravt handikappade invånare i enlighet med Lagen om service och stöd på grund av handikapp (Handikappservicelagen). Service och stöd enligt handikappservicelagen ska ordnas, om en handikappad inte får tillräcklig service eller lämpliga förmåner på basen av någon annan lag.

Staden producerar själv tjänsterna eller köper dem av privata tjänsteproducenter eller samkommuner. Med servicen strävar man till att göra det möjligt för handikappade att klara sig så självständigt som möjligt i vardagen med beaktande av hans eller hennes mänskovärde.

Tjänster för handikappade ordnas i första hand som en del av det allmänna servicesystemet, till exempel via medicinsk rehabilitering eller stöd och vård i hemmet (enligt Socialvårdslagen). Om primär service täcker sökandes behov, beviljas inte ersättning med stöd av handikappservicelagen.