På sitt möte 19.11.2018 började stadsstyrelsen behandla budgetförslaget för 2019 och tog ställning till försäljning av ett antal fastigheter.

Stadsstyrelsen beslöt också om stadens dataskyddsplan och fastställde styrelsens mötesdagar för våren 2019. Avgiften för hemförlovningsteamets besök fastställdes till 12 euro per besök, så att högst två besök per dygn faktureras.

 

Avtalet för sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen godkändes och styrelsen beslöt att föreslå för Nylands arbets- och näringsbyrå att stadens ordinarie medlem i ledningsgruppen för samservicen är chefen för sysselsättningstjänster. Med sektorövergripande samservice avses en modell för samverkan där arbets- och näringsbyrån, kommunens social- och hälsovårdstjänster och FPA tillsammans bedömer arbetslösas behov av service. För den här samservicen har området varit Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Kyrkslätt, Vichtis och Högfors i Västra Nyland.

Till ersättare i Barnvänlig kommun-arbetsgruppen valdes Isabella Alén, Frank Holmlund och Kati Sointukangas. Av förtroendevalda är Sandra Ahtola, Tanja Konttinen och Petra Baarman ordinarie medlemmar i arbetsgruppen.

Stadsstyrelsen beslöt också att staden gör ett treårigt samarbetsavtal med föreningen Åbo Svenska teaterförening rf. Enligt avtalet betalar staden ett understöd om 6 000 euro årligen i tre års tid (2019-2021) åt föreningen. Föreningens ändamål är att i Åbo stad upprätthålla och utöva regelbunden och kvalitativ teaterverksamhet med svenskt scenspråk samt att i övrigt verka för inhemsk teater på svenska. Åbo Svenska Teater är sedan 1980 lagstadgad regionteater för Åboland, Åland och Västnyland (Hangö och Raseborg).


Försäljning av fastigheter

Stadsstyrelsen beslöt att följande fastigheter och aktier bjuds ut till försäljning:

- Aktierna nr. 361-480 i Nova West Ab, den sk. Toli-fastigheten
- Gamla stadshuset
- Bäljars gruppfamiljedaghem (Spovgränd 4)
- Sannäs skola (Sannäsvägen 418)
- Tunabo (Snappertuna kyrkväg 103)
- Svartå skola (Hjortjägarvägen 1)