På sitt möte 5.11.2018 behandlade stadsstyrelsen kvartalsrapporten för kvartal III samt beslöt stadsstyrelsen att föreslå för stadsfullmäktige att skattesatsen för år 2019 skulle hållas oförändrad vid 22,00 %.

 

Vidare beslöt styrelsen att föreslå för fullmäktige att fastighetsskatterna fastslås enligt följande:
- Allmän fastighetsskatt 1,35 %
- Fastighetsskatt för stadigvarande bostadsbyggnader 0,41 %
- Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader 1,80 %
- Fastighetsskatt för kraftverk 3,10 %
- Fastighetsskatt för allmännyttiga samfund 0,00 %

Som representant vid bolagsstämman 20.11.2018 för Raseborgs Ishall Ab valdes Jan-Mikael Ekholm och stadsdirektören befullmäktigades att föreslå vem som representerar staden i bolagets styrelse.

Stadsstyrelsen beslöt att staden inte kommer att utnyttja sin förköpsrätt vid överlåtelse av två områden av   fastigheten Furuholm 1:8 (710-508-1-8) som ägaren ämnar sälja.  

Stadsstyrelsen beslöt också att uppdatera en punkt i ett avtal med Rauno Nikkanen (avtal om fastighetsköp, ursprungligt köpebrev 23.12.2008) angående förskjutning av tidsfristen för miljöansvar.

Motionen gällande kostpolicy (Andersson med flera) sänder stadsstyrelsen till kosthållschefen för beredning. Motionens undertecknare föreslår att Raseborgs stad utarbetar en kosthållspolicy som beaktar näringsvärden likaväl som arbetsglädje, smakupplevelse, delaktighet, möjligheter till lokal upphandling och matkultur.