Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 3.9.2018 koncernbolagets halvårsrapport. Prognosen förutspår ett betydligt sämre resultat för 2018 jämfört med budgeten och prognosen för första kvartalet. Orsakerna är främst en dyrare specialsjukvård och lägre skatteinkomster än vad man kalkylerade under det första halvåret. Stadsstyrelsen beslöt att godkänna halvårsrapporten och föreslår att stadsfullmäktige antecknar den för kännedom. Dessutom beslöt stadsstyrelsen att beredningen så snart som möjligt ombeds vidta åtgärder för att förbättra ekonomin samt hämta förslag på kostnadsminskningar till styrelsen

Stadsstyrelsen godkände en uppdatering av det markpolitiska programmet och föreslår att stadsfullmäktige godkänner det. Det markpolitiska programmet är ett strategiskt dokument med syfte att skapa riktlinjer för planering och genomförande av stadens markanvändning på lång sikt. Stadens första markpolitiska program godkändes av stadsfullmäktiga år 2015.

Också delgeneralplanen för Horsbäck-Läpp diskuterades och stadsstyrelsen godkände förslag till bemötande samt godkände och bestämde att lägga fram förslaget på nytt. Raseborgs stad har inlett delgeneralplanläggningen av Karis västra tätort och Horsbäck-Kärrby som skilda planprojekt. I planförslagsskedet förenas delgeneralplanerna till en delgeneralplan. Genom att förena delgeneralplanerna kan man uppgöra en enhetlig plan för området mellan Karis och Ekenäs, något som möjliggör mångsidiga förutsättningar för utveckling av boende och näringsliv.

Vidare tog stadsstyrelsen del av ett invånarinitiativ av Pojo kyrkoby byförening rf, Ampers Busstrafik Ab och DeliTukku om trivseln och underhållsbehoven i Pojo kyrkby. Samhällstekniken inleder arbetet med en syneförrättning och planering och bjuder motionsställarna och NTM-centralens representant till diskussion om ärendet och alternativen. Stadsstyrelsen föreslår att samhällstekniken reserverar i budgeten för år 2019 ett lämpligt anslag för att utveckla de allmänna områdena i Pojo kyrkby.