Stadsstyrelsen diskuterade bland annat budgetgrunderna och –ramarna för år 2019, fastställde Barnvänlig kommun-arbetsgruppens verksamhetsplan för 2019, fastställde röstningsområden och förhandsröstningsställen och -tider, samt beslöt att bevilja bidrag till föreningar och sammanslutningar.

Sammanlagt 49 000 euro delas ut som bidrag till föreningar och sammanslutningar, för verksamhet och projekt år 2018. Också Nytorp Vatten andelslag beviljades 10 000 euro för utbyggande av vatten- och avloppsledningsnät samt övrig infrastruktur i Gennarby, Skallbölevägen och Hästhagavägen. Andelslaget har tidigare färdigställt ett motsvarande projekt runt Gennarby träsk.

 

Stadsstyrelsen beslöt också att lediganslå tjänsten som utvecklingschef under tiden 13.8-31.8.2018. Utvecklingschefen är förman för stadsutvecklingsavdelningen som är underställd sektorn koncerntjänster.

 

Tekniska ärenden

- Stadsstyrelsen gav ett antal utlåtanden gällande planutkast och beredningsmaterial.

- Stadsstyrelsen antecknade också för kännedom Mäenpää Rakennus Oy –Byggnads Ab:s brev om att det inte finns förutsättningar att förverkliga Norra hamnen (Handelshamnen) enligt avtalet. I avtalet mellan staden och Mäenpää rakennus Oy – Byggnads Ab har man avtalat om ett förfarande om det inte finns ekonomiska eller andra tekniska förutsättningar för att förverkliga området i enlighet med detaljplanen.

- Stadsstyrelsen förlängde två legoavtal, för tomt 710-10-533-1 med As Oy Raaseporin Metsästystie 9 till 31.8.2068 och för en del av tomt 710-11-559-5 med Eketvätt Ab – Tammipesula Oy, till 31.8.2048.

- Alfa Omega Raseborg r.f. beviljades planeringsreservering för ett ca 68 300 m² (+ 5 750 m²) stort område hörande till fastigheterna Vesterby 1:18 (710-410-1-18) och Österby 1:653 (710-431-1-653). Föreningens målsättningar är att utveckla och bebygga en boendegemenskap med ansluten barnträdgård för ca 50 seniorer med tonvikt på välbefinnande och livskvalitet.

- Jatke Oy (för ett under bildning varande bolag) beviljades en tomt-/planeringsreservering för KM-tomterna 710-58-8044-5 och 710-58-8044-6 på den västra delen av Läpp affärsområde. Reserveringen är i kraft till 31.12.2018. Bolaget har som mål att utveckla och bygga en affärsfastighet för specialvaruhandel med ett brett sortiment, för dagligvaruhandel och utrymmeskrävande affärer.

- Stadsstyrelsen godkände också ett planläggningsinitiativ som Albert de la Chapelles konststiftelse inlämnat. Planläggningsnämnden ska kungöra planändringen som anhängig och bereda planändringen för behandling.

- Tenala kommunkansli såldes för 40 900 euro till Johan och Camilla Lindgren för under bildning varande bolag medan det inlämnade anbudet för Villa Ormnäs förkastades. Tekniska centralen ska utannonsera fastigheten på nytt.