Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte bland annat ett antal tekniska ärenden och åtgärdsprogrammet Raseborg 2020. Benita Öberg föreslås bli social- och hälsovårdsdirektör.

Sammanlagt 11 personer sökte tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör. Tre kandidater intervjuades och två testades vidare av ett rekryteringsföretag. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att Benita Öberg väljs till Raseborgs nya social- och hälsovårdsdirektör.

 

 

Raseborg 2020

En uppdatering av åtgärdsprogrammet Raseborg 2020 är nödvändig efter stadsfullmäktiges beslut att avstå från skolstängningarna. Beslutet innebär att inbesparningar i storleksordning på 400-450 000 euro på årsbasis ska åstadkommas från och med år 2019.

Planerna för att åstadkomma inbesparingen är enligt följande:

- Turismens infopunkt till EKTA
- Optimering av transporterna och upphandling
- Ytterligare koncentrering av verksamhet till egna utrymmen
- Sammanslagning av administrativa funktioner, resurseffektivering, kanslifunktioner
- Samordning av förskoleverksamheten


Stadsstyrelsen beslöt att begära behandling från berörda nämnder och sektioner.

Inom ramen för Raseborg 2020-åtgärdsprogrammet föreslår stadsstyrelsen också till stadsfullmäktige att både beslutet att minska läkartjänster vid Karis hälsostation och Tunahemmets omändring från institution till serviceboende återtas.

Avtal om kommunplatser för flyktingar

Social- och hälsovårdsnämnden har på sitt möte 15.3.2018 diskuterat en möjlighet att ingå avtal med NTM-centralen om kommunplatser för flyktingar som får internationellt skydd och flyttar till kommunen. Beredningen har konstaterat att det är ett flexiblare sätt för kommunen att möta behoven om Raseborg skulle ha ett avtal med NTM-centralen om ett visst antal kommunplatser i likhet med det avtal som gjordes för åren 2016-2017. Stadsstyrelsen beslöt nu att göra upp ett avtal med NTM-centralen om 20 kommunplatser för år 2018 och 20 platser för år 2019.

Personalärenden

Social- och hälsovårdsnämnden har på sitt möte 15.3.2018 beslutat att föreslå stadsstyrelsen ändringar i två vakanser. Stadsstyrelsen beslöt att inrätta en tjänst som invandrarkoordinator (tidigare befattning) och att servicekoordinatorns tjänst ändras till en befattning. 

Tekniska ärenden

Hangö stads miljönämnd har bett om ett utlåtande av Raseborgs stad över utkastet till generalplan för Koverhar och Lappvik område. Stadsstyrelsen beslöt att ange följande utlåtande över utkastet:
Raseborgs stad anser att lösningarna i utkastet till generalplan är mycket bra med tanke på västra Nylands näringsliv och allmän dragningskraft. Det främjar dragningskraften för företag i hela regionen och skapar möjligheter till nya arbetsplatser att utveckla Koverhar hamns verksamhet. Övrigt har Raseborgs stad inget att anmärka mot planutkastet.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå har vänt sig till staden för ett utlåtande gällande ett förslag till detaljplaneändring för Ingåport I. Raseborgs stad meddelar byggnads- och miljönämnden i Ingå kommun att staden inget har att anmärka gällande detaljplaneändringen för Ingåport I, men kommunerna borde trygga trafiklösningar som möjliggör nuvarande hastighetsbegränsningar.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har också vänt sig till staden för utlåtande över Geberit Productions Oy:s ändringsansökan av miljötillstånd. Raseborgs stad har inget att anmärka med anledning av ansökan och förordar beviljandet av ändring av miljötillstånd.

Stadsstyrelsen beslöt att initiera detaljplanen för Bäljars datacenterområde. Planens målsättning är att åstadkomma en reservering för ett datacenterområde. Planen skapar möjligheter till investeringar och arbetsplatser. Projektet anhängiggörs av planläggningsnämnden.

Målet är att godkänna detaljplanen före sommaren 2018.

Ägaren till tomterna 710-6-112-1 och 710-6-112-2 (Björknäsgatan, Bostads Ab Björknäsgatan 29-31), har inkommit med planläggningsinitiativ med målsättningen att bl.a. förnya den gamla detaljplanen så att den uppfyller de krav som ställs då våningshus ska uppföras. Stadsstyrelsen godkände avtalsutkastet. Innan detaljplaneändringen godkänns, ska ett markanvändningsavtal ingås med markägaren.