Stadsstyrelsen behandlade i sitt möte bl.a. ändringen av strandgeneralplanen för Jussarö och inrättande av en ny tjänst.

Lions Club Ekenäs r.f. har erbjudit sig att donera, uppmontera och installera en uteklocka och termometer för Raseborgs stad. Föreningen som fyller 60 år i år föreslår att en lämplig plats skulle vara ovanför dörren till turistbyrån vid Rådhustorget. Stadsstyrelsen tackar Lions Club Ekenäs r.f. för donationen och uppmanar stadens utrymmesförvaltning och byggnadstillsynen vidta åtgärder.

 

Representanter

Bildningsnämnden har på sitt möte 13.2.2018 utsett en arbetsgrupp för att leda planeringsprojekten Svartå/Mustio (planerat att förverkligas 2021) och Katarinaskolan (planerat att förverkligas 2021-2022). I arbetsgruppen hör Maj-Britt Malmén, Johan Kvarnström, Kimmo Koivunen, Tanja Konttinen, bildningsdirektören, undervisningschefen/-cheferna och chefen för småbarnspedagogik. Till arbetsgruppen kallas också tekniska direktören och chefen för utrymmesförvaltning, dessutom föreslår bildningsnämnden att stadsstyrelsen utser en representant. Stadsstyrelsen utsåg Anders Walls som representant till arbetsgruppen.

Stadsstyrelsen utsåg också 8 av 10 möjliga representanter med personliga ersättare till Sydkustens landskapsförbund r.f:s ordinarie förbundsmöte 19.4.2018. Socialdemokraterna och Vänsterförbundet gavs tillstånd till 7.3.2018 att komplettera representanterna. Representanterna är

ordinarie:                                      ersättare:

Werner Orre                                  Ann-Britt Lindgren

Kerstin Illander                              Ann-Katrin Bender

Karin Svahström                            Jan-Mikael Ekholm

Sylva Heerman                              Isabella Alén

Mikael Nylund                                Björn Siggberg

Holger Wickström                           Ulf Heimberg

Torolf Bäckman                              Mats Lagerstam

Sara Abdi                                      Harald Holmström    

                

Ändringar i tjänster

Enligt social- och hälsovårdsnämndens förslag beslöt stadsstyrelsen att inrätta en tjänst som hälsovårdscentralläkare på HVC Raseborg fr.o.m. 1.4.2018. Också enligt nämndens förslag beslöt stadsstyrelsen att dra in tjänsten som chef för dygnet runt-boende fr.o.m. 1.3.2018. Bakgrunden till beslutet är att enhetschefens arbetsuppgifter omfördelats på grund av en tjänsteledighet och den här omfördelningen har fungerat bra.

 

Tekniska ärenden

Stadsstyrelsen beslöt att bjuda ut till försäljning aktier som berättigar till följande bostäder:
bostad A 5 i Bostads Ab Såg Asunto (Stenåkersvägen 10)
bostad B 10 och B 12 i Bostads Ab Tallmoparken Asunto Oy (Tallmogränd 6)

Stadsstyrelsen beslöt vidare att sälja hela sitt aktieinnehav i FAb Jägarbacken AOy (Linneavägen 21). Aktierna bjuds ut till försäljning i samarbete med majoritetsägaren samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Stadsstyrelsen godkände ändringen av detaljplan för Ormnäsvägen 10, Ekenäs. Med ändringen tillåts körning till tomten på Ormnäsvägen 10 via parkområdet bredvid.

 

Inomhusluftsgruppens PM

Hannu Kari och YLE Västnyland har i februari begärt kopior på inomhusluftsgruppens PM. Inomhusluftsgruppen är en arbetsgrupp inom staden för samarbete kring frågor som berör inomhusluften i stadens fastigheter. Gruppen har inte hittills upprättat protokoll eller PM, endast minnesanteckningar som enskilda tjänsteinnehavare skrivit för gruppens egna behov.

Eftersom staden ska jobba öppet och transparent och ge aktuell, mångsidig och tillförlitlig information, är det ändamålsenligt att formalisera inomhusluftsgruppens arbete så att den på stadsstyrelsens uppdrag skriver PM som är offentliga.

Stadsstyrelsen gav alltså i uppdrag åt inomhusluftsgruppen att upprätta PM som är offentliga från och med 1.1.2017 och delge begärda PM åt Hannu Kari och YLE Västnyland. Dessutom uppmanar stadsstyrelsen alla arbetsgruppen att se över sina rutiner för hur man skriver PM och hur man informerar allmänheten.

Jussarö, ändring av strandgeneralplan

Stadsstyrelsen godkände planläggarens bemötanden och kungör delgeneralplaneförslaget för offentlig framläggning under minst 30 dagar. Utlåtanden ska begäras av åtminstone Nylands NTM-central, Nylands förbund, Västra Nylands landskapsmuseum, Museiverket, Räddningsverket, Miljö- och byggnadsnämnden, utvecklingschefen och Raseborgs Natur r.f.

Delar av Jussarö har i nya landskapsplanen anvisats som rekreationsområde. Målet med planläggningen har varit att utveckla rekreationsmöjligheterna på området och framhäva de kulturhistoriska värden samt de värden som anknyter till naturens mångfald och som är karakteristiska för området.

 

Motioner

Stadsstyrelsen remitterade motionen för ordnande av symptomenkät i skolorna (stadsfullmäktige 12.2.2018, första undertecknare Kati Sointukannas) till arbetarskyddschefen för beredning.


Om motionen gällande avgiftsfri småbarnspedagogik (stadsfullmäktige 25.9.2017, första undertecknare Johan Kvarnström) föreslog stadsstyrelsen att stadsfullmäktige konstaterar att motionen är besvarad och slutbehandlad. Bildningsnämnden har på sitt möte 13.2.2018 behandlat en redogörelse som kan läsas här.