Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. budgeten 2018 och ekonomiplanen för 2018-2020.

Ekonomifrågor

Stadsstyrelsen behandlade budgetförslaget för 2018 samt ekonomiplan 2018-2020.

Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls beskriver budgeten för 2018 som en stabil, positiv utveckling. Efter många svåra ekonomiska år så var det lättare i år att få budgeten på plus, men ännu återstår ekonomiska utmaningar och på sikt önskar man kunna åstadkomma en skattesänkning.

Skatteintäkter för 2017 ser ut att bli 115,5 miljoner €, för år 2018 är det budgeterat 115,2 M€. Statsandelar blir 1 M€ mindre år 2018 jmf med 2017.

Större investeringar 2018

Karis nya daghem förverkligas åren 2018-2019 för en summa på totalt 3 150 000 euro. Karis järnvägsbro finns med i investeringsplanen för 2018-2019 med en summa på totalt 4 250 000 euro. Anslag för grundrenoveringar är 1,2 miljoner euro och trafikleder 1,7 miljoner euro år 2018.

Budgeten och ekonomiplanen behandlas i stadsfullmäktige 4.12.2017.

Uppdatering av åtgärdsprogrammet Raseborg 2020 - Stadsstyrelsen beslöt att åtgärdsprogrammet Raseborg 2020 uppdateras så att de uteblivna inbesparingarna, då inga skolstängningar sker, skall kompenseras med andra inbesparingar. Nya åtgärder ska presenteras för stadstyrelsen före 31.3.2018. Uppdateringen ska presenteras på stadsfullmäktiges möte i april-maj 2018.

Representanter

Stadsstyrelsen utsåg ett invandrarråd för mandattiden 2017-2019 med följande sammansättning:

Ordinarie medlem:             Personlig ersättare:

Anna Barlow                      Ahmad Almufti

Edibe Mustafa                    Nahida Adbulkarim

Fawaz Arafeh                     Dilazar Chit Htwe

Jan Turnér                         Nizar Harbi

Maria Streng                      Polina Aronson

Shakho Abid Sadiq             Said Hashim

Maj-Britt Malmén               Johan Kvarnström

Karl von Smitten                Emilia Paarma Junttila

Övriga ärenden och motioner

Byggnadsordningen har reviderats, processen påbörjades 2015 och nu godkände stadsstyrelsen förslaget till byggnadsordning (per 27.11.2017) samt kartbilagan (per 27.11.2017) och beslöt att den är framlagd offentligt till påseende i 30 dagars tid.