Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. inkomstskattesatsen och övriga skattesatser samt skolfrågan.

Ekonomifrågor

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att investeringsanslaget för småbåtshamnar ändras för 2017. Slutförandet av investeringen för anläggande av nya bryggor med tillhörande infra, invid det nya bostadskvarteret i Norra hamnen sker 2018. För investeringen reserveras ett tillräckligt anslag i budgeten för 2018. Därtill föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige gör budgetändringar i budgeten 2017 för social- och hälsovårdsnämnden.

Trafikverket har med sitt beslut 2.11.2017 avbrutit upphandlingsprocessen för byggandet av Karis järnvägsövergång, underfart och resecenter. Till följd av detta föreslår stadsstyrelsen för stadsfullmäktige att investeringsanslaget för investeringsobjektet ”Karis järnvägsbro/grundrenovering av Bangatan” ändras för år 2017. Den totala investeringen för projektet ’Karis järnvägsbro/grundrenovering av Bangatan’ för perioden 2018-2019 behandlas i enlighet med den helhetsfinansieringsmodell som presenterades i budgetberedningen för år 2018.

Stadsstyrelsen antecknade kvartalsrapport III, 1.1.-30.9.2017, för kännedom och tillställer den stadsfullmäktige för kännedom.

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att inkomstskattesatsen i Raseborg år 2018 hålls oförändrad vid 22,00 %.

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att skattesatserna i Raseborg för år 2018 fastslås enligt följande:
• Allmän fastighetsskatt 1,35 %.
• Fastighetsskatt för stadigvarande bostadsbyggnader 0,41 %.
• Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader 1,80 %.
• Fastighetsskatt för kraftverk 3,10 %.
• Fastighetsskatt för allmännyttiga samfund 0,00 %.

Därtill föreslåt stadsstyrelsen för stadsfullmäktige att Raseborgs stad beviljar Österby frivilliga brandkår r.f. en proprieborgen om maximalt 380 000 euro för en tillbyggnad av den befintliga brandstationen i Österby. Då slutgranskning gjorts och understödet från Brandskyddsfonden erhållits upphör borgen att gälla.


Fastighets- och samarbetsfrågor
Stadsstyrelsen beslöt lägga ut aktierna i Fastighets Ab Knipnäs till försäljning. Aktierna berättigar till besittning av byggnaderna i enlighet med bolagsordningen. Vidare beslöts att i samråd med den andra ägaren, Axxell Ab, sälja ut hela fastighetsstocken i Fastighets Ab Knipnäs. Stadsstyrelsen beslöt att befullmäktiga Raseborgs stads tekniska central att föra underhandlingar om försäljning av aktierna. Då försäljningsförhandlingar förs bör hyresavtalet som löper till och med 31.12.2035 och dess ekonomiska värde beaktas.
Stadsstyrelsen beslöt också att inleda detaljplanändringen för fastigheten ifråga.
Syftet med planändringen är att göra det möjligt att uppföra bastu-, sällskaps- och ekonomibyggnader i närheten av stranden. I planändringen kan områdets markanvändning granskas närmare. Stadsstyrelsen tar ställning till inkomna anbud och förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud.

Stadsstyrelsen beslöt att staden inte utnyttjar sin förköpsrätt vid de fastighetsöverlåtelser som gjorts under september månad.

Stadsstyrelsen beslöt att godkänna offerten från BDO Oy som utför en utredning om ett utökat samarbete eller en eventuell fusion mellan affärsverket Raseborgs Vatten och bolaget Ekenäs Energi AB. Styrelsen befullmäktigade stadsdirektören att upphandla arbetet för utredningen. Det maximala beloppet för arbetet får dock inte överstiga 25 000 €.

Staden är med i KL-Kuntahankinnats ramavtal gällande telefoni/operatörstjänster. Avtalet går ut i slutet av år 2018 och KL-Kuntahankinnat förbereder som bäst en konkurrensutsättning för perioden 1/2019-12/2022. Stadsstyreslen godkände att Raseborgs stad förbinder sig att delta i ramavtalet med KL-Kuntahankinnat samt att Learnpoint Oy utför optimeringsprojektet för stadens del.

Stadsstyrelsen godkände förslaget att finansiera det av Novagos administrerade sysselsättningsprogrammet inom projektet Go 4 Work ! med 3 541,82 € för år 2017, 11 751,18 € för år 2018 och 12 146,61 € för år 2019. Ansökan om större bidrag från Raseborgs stad för att kunna finansiera ytterligare en persons anställning för projektet avslogs. Raseborgs stad förutsätter att kostnaderna för en eventuell anställning av ytterligare person täcks från Novagos interna budget.
Resultatet av sysselsättningsprogrammet bör rapporeteras halvårsvis av Novago till stadsutvecklingssektionen i Raseborg.

Raseborgs stad och HRT har ett ikraftvarande avtal om biljettsamarbete från 16.12.2010. HRT föreslår att avtalet förnyas. Avtalet om biljettsamarbete ger raseborgare möjlighet att skaffa HRT-biljetter med stöd från Raseborgs stad. Raseborgs stad godkänner det nya avtalet med HRT som träder i kraft från 1.1.2018.

Utlåtanden
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har inbegärt Raseborgs stads utlåtande gällande Nord Stream 2 Ag-projektet, vilket innebär anläggande av två naturgasrör inom Finlands ekonomiska zon samt tillstånd till förberedelser. Raseborgs stad har ingenting att anmärka gällande Nord Stream 2 AG ansökan om vattenlagsenligt tillstånd iom att projektet inte direkt påverkar stadens område eller verksamhet.

HNS styrelse har på sitt sammanträde den 25.9.2017 omfattat planen på att Raseborgs sjukhus administrativt slås ihop med HUCS fr.o.m. 1.1.2018. HNS styrelse har bett om utlåtande kring detta. Raseborgs stad omfattar tanken på att Raseborgs sjukhus underställs HUCS. Verksamheten vid Raseborgs sjukhus bör följa den av VNS nämnd omfattade visionen. Den av sjukhuset upprätthållna samjourens betydelse för regionen är av största vikt. Sjukhuset bör kunna fungera som ett s.k. A-sjukhus beredskapsmässigt.
Raseborgs stad anser att samtliga HNS medlemskommuner bör betala samma a-priser per produkt för de tjänster kommunernas invånare utnyttjar. Detta oberoende av vid vilket sjukhus servicen ges. Eftersom den prehospitala akutsjukvården handlar om att upprätthålla en beredskap anser Raseborgs stad att HNS som ytterst ansvarig för verksamheten bör uppbära samma per capita summa för denna lagstadgade verksamhet, dvs 23-24 euro per capita år 2018.

Presidentvalet 2018
Stadsstyrelsen tillsatte 13 valnämnder, som består av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, samt fem (5) valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre i enlighet med vallagen och enligt stadsstyrelsen beslut. Valnämndernas och valbestyrelsernas ordförandes och vice ordförandes samt medlemmarnas och ersättarnas namn och kontaktuppgifter meddelas den kommunala centralvalnämnden.

Representanter
Stadsstyrelsen utsåg ingen representant till Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds rf studiedagar och höstmöte. Däremot utsågs Harry Yltävä som representant samt Mervi Harvio-Jokiaho som personlig ersättare till samkommunstämman för samkommunen Eteva 14.12.2017. Anders Walls, Jan-Mikael Ekholm och stadsdirektören utsågs som representanter till Novagos strategimöte 14.11.2017.

Skolstrukturen
Stadsstyrelsen behandlade skolfrågan samt återtagandet av tidigare beslut (§ 60 Raseborg 2020) på mötet. Efter en omröstning med siffrorna 6-4 föreslår styrelsen att stadsfullmäktige med beaktande av stadens helhetsintresse avstår från skolnedläggningar. Ärendet behandlas av stadsfullmäktige 4.12.2017. Stadsstyrelsen föreslår därtill för stadsfullmäktige gällande invånarinitiativet att som svar avge att styrelsen föreslår att skolorna i Västerby, Snappertuna och Klinkbacka inte stängs.

Övriga ärenden och motioner
Stadsstyrelsen beslöt att Raseborgs stad fortsätter med arbetet att implementera barnvänlig kommun konceptet i samarbete med Unicef. Det här innebär ett ställningstagande för att hela kommunorganisationen förväntas delta i arbetet. Två förtroendevalda utses till Barnvänlig kommun arbetsgruppen. Därutöver beslöt styrelsen att budgetera medel 10 000,- per år för arbetet med barnvänlig kommun. Koordineringen av barnvänlig kommun ska ses som en arbetsuppgift och ingår i arbetsbeskrivning hos personen med koordineringsuppdraget.

Stadssekreteraren har lämnat in en anmälan om bisyssla. Enligt anmälan kräver bisysslan inte att arbetstid för uppgiften. Stadsstyrelsen antecknade ärendet för kännedom och konstaterar att bisysslorna inte får stå i strid med 18 § 2 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare samt att de ska skötas utom tjänstetid.

Föreningen Karis Tysta Nöd rf anhåller om att få använda de f.d. kommunernas vapen från Raseborgs stads område som en komponent på olika nostalgiska produkter.
Stadsstyrelsen hade ingenting att invända mot att föreningen Karis Tysta Nöd rf använder de tidigare inom staden Raseborg verksamma kommunernas kommunvapen i sina produkter. Föreningen bör vid användning av de tidigare kommunernas kommunvapen iaktta vad som stipuleras i varumärkeslagen, lagen om kollektivmärken och mönsterrättslagen.

Stadsstyrelsen tog del av och fastställde jämställdhets- och likabehandlingsplanen. Du kan läsa planen här.

Stadsstyrelsen antecknade för kännedom byggnadsplanerna för de två lägsta fiskvägarna i Svartån samt finansieringsläget. Stadsstyrelsen beslöt att konkurrensutsättningen av byggentreprenaden för de två lägsta fiskvägarna i Svartån inleds och att Raseborgs stad fungerar som upphandlingsenhet och byggherre för projektet. Stadsstyrelsen utser tekniska direktören och ansvariga gatuchefen samt den tekniska övervakaren till stadens representanter i styrgruppen för byggherreuppgifterna. Styrgruppen för vattendragsvisionen i Karisån ombes utse en eller flere personer till styrgruppen för byggherreuppgifterna.

Ett invånarinitiativ om Skogby plankorsning diskuterades. Tekniska centralen har stått i förbindelse med Trafikverket. Ytterligare åtgärder behövs och staden ämnar också i fortsättningen vara aktiv i ärendet. Tekniska centralen kommer att föreslå att projekten för att avlägsna plankorsningar fortsätter i snabb takt för ovannämnda mål som är de allra farligast och samtidigt tekniskt lättaste att genomföra. Kommunen kan för sin del medverka i avlägsnande av plankorsningar genom deltagande enligt behov, tex genom att utveckla ersättande trafikarrangemang, förnya förbindelsevägar eller förnyande av gatubelysning i närheten av plankorsningar. Stadsstyrelsen beslöt att ge detta svar till initiativtagarna.

En motion om att grunda en friluftsled i Raseborg har lämnats in. Stadsstyrelsen beslöt att en utredning utförs under 2018. Som villkor för utredningen ställs att möjlighet till utomstående finansiering bör undersökas och ansökas. Ingen utredning skall utföras om inte en betydande delfinansiering (> 70 %) kan erhållas.
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige antecknar ovanstående för kännedom och konstaterar att motionen därmed är besvarad och slutbehandlad.