Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. en justering i förvaltningsstadgan, olika utlåtanden och en tidtabell för skolnätsfrågan.

En kollektivtrafikrapport antecknades till kännedom. Kollektivtrafiken hör till stadsutvecklingsavdelningens ansvarsområden. Ett av målen för budgetåret är att göra en helhetsöversikt av kollektivtrafiken i Raseborgs stad, Rapporten ska ligga till grund för kommande utvecklingsprojekt. Ta del av rapporten här pdf Raseborgs stads kollektivtrafik.

Stadsstyrelsen godkände budgetförslaget för stadskansliet, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, utvecklingsavdelningen och kollektivtrafik.

Därtill beslöt man att bevilja Lions Club Ekenäs rf. hyresfrihet för lagerutrymmet på Raseborgsvägen 5 då klubbens verksamhet i hög grad uppfyller stadstyrelsens reglemente från 1.2.2010/46. Hyresfriheten beviljas dock t.o.m. 31.12.2018, eftersom ett nytt reglemente är under beredning för att säkerställa jämlikheten mellan föreningar, organisationer och sammanslutningar.

Förvaltningsstadgan
Stadens gällande förvaltningsstadga godkändes i stadsfullmäktige 18.4.2017. Erfarenheter av förvaltningsstadgan har senare visat att det administrativa handlingssätt som den förutsätter inte fungerar till alla delar. Det är fråga om en aspekt som gäller föredragningen av tekniska sektorns tre nämnder; tekniska, planläggnings- samt miljö- och byggnadsnämnden. Stadsstyrelsen godkände förslaget och föreslår för stadsfullmäktige en ändring av förvaltningsstadgan (kap 5 § 22, ”Miljö- och byggnadsnämnden”):
Föredragande:
Enhetschef i byggnadstillsynens myndighetsärenden (byggnadstillsynsenhet)
Enhetschef i miljövårdsenhetens myndighetsärenden (miljövårdsenhet)
Avdelningschef i personal- och ekonomi- och övriga ärenden gällande byggnadstillsynsenheten och miljövårdsenheten

Stadsstyrelsen beslöt dra in tjänsten som ledande turistsekreterare och istället finns en befattning med benämningen turistchef från och med 1.2.2018. Befattningen som turistchef lediganslås att sökas senast 15.11.2017. Stadsstyrelsens presidium deltar i intervju och tjänstemännen utses separat.

Representanter
Stadsstyrelsen beslöt att utse Anita Westerholm och Ulf Heimberg att delta i den CXXXI landsförsvarskursen i Tusby 16 - 20.4.2018.
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige utser två representanter till representantskapet för Länsi-Uudenmaan ajoharjoittelusäätiö för mandatperioden 2013 - 2016.
Stadsstyrelsen utsåg Anders Walls, Harry Yltävä och Mats Lagerstam till deltagare till Nylands landskapsparlament 23 - 24.11.2017. Stadsdirektör Ragnar Lundqvist utser eventuella deltagande tjänstemän.
Därtill utsågs Jorma Saaristo och som ersättare Isabella Alén till samkommunsstämman för Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 30.11.2017.
Anders Walls utsågs att representera vid samkommunsstämman 24.10.2017 för Västra Nylands folkhögskola. Elisabeth Kajander är personlig ersättare.

Stadsstyrelsen utsåg Isabella Alén till stadens representant vid Ekenäs Kåravdelning rf – EKTA rf vid Yrkeshögskolan Novia årsfest och Sven Holmberg till stadens representant vid Hembygdens Vänner i Snappertuna rf 125-årsjubileum.

Tekniska ärenden
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har inbegät stadsstyrelsens utlåtande gällande byggande av småbåtshamn i Norra hamnen. Stadsstyrelsen konstaterade som sitt utlåtande att den inte har någonting att anmärka gällande byggandet av en småbåtshamn i Norra hamnen i Ekenäs. Projektet har ingen permanent försämrande inverkan på vattenkvaliteten jämfört med nuläget. Projektet påverkar inte havsvattnets tillstånd eller kvalitet. Bortsett från de temporära byggnadsåtgärderna har projektet inga negativa konsekvenser för rekreationsanvändningen av området. Området fungerar redan nu som hamnområde med farled ända fram.

Nylands landskapsstyrelse beslutade vid sitt möte 25.9.2017 att begära utlåtanden om utkastet till Nylandsprogrammet 2.0 och miljöbeskrivningen. Stadsstyrelsen har bekantat sig med Nylandsprogrammet 2.0 och beslöt att förslaget till utlåtande godkänns.

VÄLKE-projektet är en del av arbetet inom nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU), där kommunerna i Västra Nyland tillsammans med 31 andra kommuner siktar mot kolneutralitet fram till år 2030. Finlands Miljöcentral och styrgruppen för VÄLKE-projektet har föreslagit för Västra Nylands kommuner, att kommunerna ska fortsätta med det arbete som påbörjats i VÄLKE-projektet och att kommunerna tillsammans avlönar en energiexpert. Energiexperten skulle också fungera som HINKU-koordinator för kommunerna.
Stadsstyrelsen konstaterade att de totala kostnaderna för projektet inte har närmare specificerats i skrivelsen till staden. Därmed har man inte heller någon uppskattning av kostnaderna per kommun. Det framgår inte heller hur lång tid projektet omspänner (kommunens finansieringsandel) och var i organisationen en eventuell energisakkunnig placeras.
Dessutom efterlyser Raseborgs stad information om projektets målsättningar, särskilt uppställande av konkreta mål om ekonomiska och miljöfördelar samt målgrupper.
Raseborgs stad beslutade delta i behovsutredningen för VÄLKE-projektet fas I).
Beslutet om slutlig medverkan i VÄLKE-projektet (fas II) görs med ett separat beslut när man har fått svar på bl.a. de ovannämnda frågorna.

Stadsstyrelsen antecknade programmet för deltagande och bedömning för Tallkulla, stranddetaljplan (per 15.7.2017) för kännedom.
Därtill godkände stadsstyrelsen utkastet till jordlegoavtal för fastigheterna vid Hamntorget i Ekenäs. Tekniska centralen fick i uppdrag att komplettera tekniska detaljer i avtalet.

Ytterligare behandlades en förskjutning av tidsfristen för miljöansvar i ett avtal om fastighetsköp. Stadsstyrelsen beslöt godkänna ändringen i det nya villkoret i köpebrevet som lyder:
”I avvikelse från 2 kapitlet 25 § 1 momentet i jordabalken bör kraven på ersättning av de kostnader som hänför sig till säljaren i enlighet med denna avtalspunkt framläggas för Raseborgs stad senast 15.12.2028.”

Därtill behandlade stadsstyrelsen invånarinitiativet om återbördande av stadsvapnet till Karis fd. stadshus. Styrelsen beslöt godkänna initiativet med motiveringen att det är en del av husets arkitektur samt en del av lokalhistorien. Stadsstyrelsen konstaterade dock att vapnet inte har en officiell status. Vid en omröstning föll rösterna 4-7.

Skolnätsfrågan
Stadsstyrelsen beslöt 24.4.2017 att kommande skolnät behandlas samtidigt med strategiarbetet hösten 2017. Detta medför att alla beslut beträffande skolstrukturen är beroende av stadens strategi som i sin tur beräknas vara klar i maj 2018. Enligt det av stadsfullmäktige gjorda beslutet ska de sk. skolstängningarna verkställas fr.o.m. 1.8.2018. Före verkställigheten kan göras måste stadsfullmäktige behandla invånarinitiativet för bevarandet av närskolorna i Raseborg.

Stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sitt möte 6.11.207 efter att redan gjorda arbetet kompletteras med:

  • uppdaterade tabeller över elevunderlag i de nämnda skolorna
  • uppdaterad ekonomisk konsekvensbedömning
  • befolkningsprognos i Raseborg, statistikcentralens data
  • ett estimat över hur elevantalet påverkas av de planlagda, och under arbetet varande planerna för boende. M.a.o. hur befolkningen utvecklas om dessa planer förvekligas i enlighet med den av tekniska sektorn uppgjorda uppskattningen.
  • en allmän konsekvensbedömning.