Stadsstyrelsen tillsatte i maj 2017 en arbetsgrupp för revidering av direktivet för intern kontroll. Till arbetsgruppen utsågs koncernjuristen (ordf.), stadskamreren och controllerteamet. Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt vid arbetsgruppens sammanträden. Arbetsgruppen har inlett sitt arbete och tagit fram ett förslag till innehållsförteckning för direktivet, som kommer att publiceras på stadens intra. Avsikten är att ge möjlighet även för övriga i stadens organisation att ge kommentarer och förslag i anslutning till processen.

Som basmaterial används ett antal av kommunförbundets rekommendationer och mallar för den interna kontrollen och riskhanteringen. Även andra kommuners motsvarande direktiv har studerats. Arbetsgruppen konstaterar inledningsvis att målet med den interna kontrollen är att säkerställa att de strategiska mål som fullmäktige godkänt uppnås och att de grundläggande uppgifterna sköts kostnadseffektivt, resultatrikt med iakttagande av gällande bestämmelser.

Genom intern kontroll skyddas verksamheten mot risker som kan innebära hot mot strategins genomförande och verksamhetens målsättningar. Genom den kan misstag, fel och missbruk förebyggas och uppdagas.

Slutligt förslag till nya intern kontrollsdirektiv för Raseborgs stad och koncern kommer att föreläggas stadsstyrelsen i november. Arbetsgruppen har även diskuterat huruvida en sammanställning, grunderna för stadens interna kontroll och riskhantering ska föreläggas stadsfullmäktige för godkännande. Stadsstyrelsen antecknade arbetsgruppens mellanrapport för kännedom.

Svenska Finlands folkting har under många år vänt sig till kommuner med över 250 svenskspråkiga invånare med en graderad ansökan om bidrag om 30 € /250 svenskspråkig kommuninvånare. För Raseborgs del innebär detta att anhållan är 2 190 € för år 2017. Stadsstyrelsen beslöt att bevilja ett bidrag om 2 190 € till Finlands Svenska folkting. Medel tas från 1211 4740 Understöd till sammanslutningar.

Axxell Utbildningen Ab har lämnat in en anhållan till Raseborgs stad on bidrag för tryggande av verksamheten. Anhållan är riktad till städer och kommuner där skolan har sin verksamhet samt till olika finladssvenska stiftelser.
Stadstyrelsen konstaterade att Raseborgs stad har förståelse för Axxells trängda läge, men eme-dan anhållan är riktad till ett antal kommuner och stiftelser konstaterar stadstyrelsen att en dis-kussion och koordination mellan Axxell och de eventulla bidragsgivarna bör föras för att eventuellt hitta en lösning. Stadstyrelsen besluter att anhållan i sin nuvarande form avslås.
Vidare förutsätter stadsstyrelsen att staden och Axxell aktivt bör diskutera hur situationen angående fastigheten Fastighets Ab Knipnäs kan lösas. Parterna bör tillsammans aktivera sig för att hitta nya lösningar för användningen av fastigheten som Fastighets Ab Knipnäs äger.

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige utser två medlemmar jämte personliga ersättare i fullmäktige för Kårkulla samkommun för mandatperioden 2017-2021.

Stadsstyrelsen utsåg för arbetsgivaren tre medlemmar jämte personliga ersättare till samarbetskommittén för mandattiden 29.9.2017–31.5.2019 enligt följande:
Linnea Henriksson (Isabella Alén), Holger Wickström (Petra Baarman) Sara Avdi-Elshani (Jan Holmberg). Vidare utser stadsstyrelsen ordförande för samarbetskommittén.

Hangö Hamn Ab planerar att utvidga hamnen i Koverhar på Hangö udd. Hamnen kommer att utvidgas genom att en eller flera kajer byggs till. Även farleden in till hamnen som Trafikverket ansvarar för planeras att ändras gällande djup och avgränsning. NTM-centralen i Nyland, Ansvarsområdet för miljö och naturresurser har begärt ett utlåtande gällande miljökonsekvensprogrammet senast 29.9.2017 av Raseborgs stad och av Raseborgs miljövårdsmyndighet.
Stadsstyrelsen konstaterade att miljökonsekvensprogrammet är tillräckligt omfattande.

Genmälen från stadsstyrelsen, social- och hälsovårdsnämnden, bildningsnämnden, tekniska nämnden, planläggningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden
Revisionsnämnden tog i utvärderingsberättelsen upp behovet av att förnya direktivet för intern kontroll. Sålunda gavs en mellanrapport av direktivet till stadsstyrelsen 18.9.2017 och direktivet godkänns av stadsstyrelsen i november 2017.
Stadsstyrelsen avgav ett genmäle som berör detta över utvärderingsberättelsen 2016 gällande stadsstyrelsens ansvarsområden. Stadsstyrelsen sänder genmälet vidare till stadsfullmäktige och revisionsnämnden för kännedom.

Revisionsnämnden framför i utvärderingsberättelsen att det funnits brister i den interna kontrollen även inom social- och hälsovården men att bristerna korrigerats under året.
Social- och hälsovårdens administration har arbetat medvetet för att förtydliga rapporteringen i såväl kvartalsrapporter som bokslut. Revisionsnämnden konstaterar att kostnadsuppföljningen förbättrats och att rapporteringen i bokslutet nu är tydligare och mera lättläst. Stadsstyrelsen antecknade social- och hälsovårdsnämndens genmäle för år 2016 för kännedom och sänder det vidare till stadsfullmäktige och revisionsnämnden för kännedom.

Revisionsnämnden påpekar att flera av de förbättringsåtgärder och påpekanden som man påpekat redan under år 2015 också gäller för år 2016 och därför kräver ytterligare åtgärder från bildningens ledning och nämnd. För år 2016 påpekar revisionsnämnden i synnerhet på att man inte fattat beslut rörande utvecklingsprogrammet och då i synnerhet skolornas framtid.
Men det beslut som stadsfullmäktige fattade beträffande skolstrukturen har också aktualiserats på nytt pga. ett invånarinitiativ som gäller bevarandet av byskolorna i Raseborg. Stadsstyrelsen har remitterat helheten till bildningskansliet för ny beredning i samband med stadens strategiarbete som ska göras under hösten 2017-våren 2018.
Stadsstyrelsen antecknade bildningsnämndens genmäle gällande utvärderingsberättelsen för år 2016 för kännedom och sänder det vidare till stadsfullmäktige och revisionsnämnden för kännedom.

Revisionsnämnden har frågat tekniska sektorn bl.a. om vilka nya åtgärder man ämnar vidta för att vända utflyttningsöverskottet till ett inflyttningsöverskott.
Att man inte når den tillväxten som visioner och målsättningar förutsätter beror på flera delfaktorer. Tekniska sektorn erbjuder förutsättningarna för att nå målen men för att lyckas med det krävs att samtliga 'tillväxtelement' och delfaktorer (t.ex. det ekonomiska läget) lyckas. Det krävs satsningar på t.ex. resekedjor (anslutningsparkering och kollektivtrafik) och service, ett konkret exempel är att utveckla stationsområden (Karis resecenter) och kommersiella områden i tätorter genom planläggning och försäljning. Planen realiseras som ekonomisk nytta först när området är bebyggt och tomten har sålts.
År 2016 var tomtsituationen i Raseborg bra vad gäller utbudet av småhustomter i tätorten. Tomterna ägs av staden och/eller privat personer. På stadens mark, i olika tätorter fanns i slutet av år 2016 sammanlagt ca 110 st. färdiga egnahemstomter (med kommunalteknik). Även företags-tomter fanns tillgängliga. Tomtreserven kompletteras av de privata markägarnas tomter. För dessa delar kan man konstatera att år 2016 var bristen på tomter inte ett hinder för tillväxten. Försäljningen av tomter var alltjämt ytterst trög med 23 sålda och uthyrda tomter under år 2016 (år 2015 26 överlåtna och uthyrda egh-tomter, år 2014 överläts 20 obyggda egh-tomter, år 2013 såldes eller hyrdes ut sammanlagt 49 tomter).
Försäljningen av tomter var maklig i hela landet, överlåtelsen av tomter i grannkommunerna följer samma stillsamma trend i fråga om försäljning som i Raseborg.
Stadsstyrelsen antecknade tekniska nämndens, planläggningsnämndens och miljö- och byggnadsnämndens genmälen som alla tangerar bl.a. inflyttningsfrågan i utvärderingsberättelsen för år 2016 för kännedom och sänder det vidare till stadsfullmäktige och revisionsnämnden för kännedom.

Stadsstyrelsen antecknade likaså fritidsnämndens genmäle gällande utvärderingsberättelsen för år 2016 för kännedom och sände det vidare till stadsfullmäktige och revisionsnämnden för kännedom.
Genmälet bestod av en redogörelse för simhallsbesök och -kostnader. Simhallsbesöken är till en viss del väderberoende och minskningen är 2,6 %. De senaste årens årliga variation på besökssiffror har varit kring 3 000/år. Med nuvarande bassängkapacitet och öppethållningstider ligger antalet simhallsbesök nära hallens maximala kapacitet.
I redogörelsen tog man fasta på även besök i bibliotekslokaler och buss. Bibliotekslånen har gått ned nationellt sedan toppåret 2004 för varje år. Digitala medier har ersatt uppslagsverk och böcker samt cd-, och dvd-skivor. Allt detta inverkar på lånesiffrorna. Raseborg är alltså inget undantag. Jämför man lån/invånare så har de minskat mindre i vår kommun än nationellt.
Revisionsnämnden anser att ungdomsfullmäktige borde få ett eget anslag i budgeten så som det står skrivet i budgetboken. För att kunna uppskatta beloppet är det skäl att fråga ungdomarna om detta.
Ungdomsfullmäktige väljs årligen i slutet av året och börjar sin verksamhet enligt kalenderår från januari. Det betyder att deras budget är beroende av föregående års ungdomsfullmäktige. Kostnader för ungdomsfullmäktige har främst bestått av 1000 euro ungdomsbidrag samt beklädnad, traktering och resor totalt år 2016 ca 7000 euro och året innan 2600 euro. Ett öronmärkt anslag på 3000 euro torde täcka ungdomsfullmäktiges årliga kostnader.

Bar & Grill Ekenäs Ab har inlämnat besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol över stadsstyrelsens beslut 12.6.2017 § 288, med vilket styrelsen förkastade Bolagets omprövningsbegäran gällande försäljning av tomt 710-58-8044-4.
Förvaltningsdomstolen ber stadsstyrelsen om ett utlåtande med anledning av besväret. Stadsstyrelsen anser att besväret saknar grund och bör därför förkastas. Stadsstyrelsen beslöt ange detta till Helsingfors förvaltningsdomstol som sitt utlåtande om besväret. Paragrafen justerarades omedelbart.

Ett initiativtagande från Pojo kyrkby byförening rf. har riktats till staden i ärendet att hyra byggnaderna och markområdet vid Gumnäs festplats under tidsperioden 1.1-31.12.2018.
Tekniska centralen har fört förhandlingar med byföreningen. Som resultat av förhandlingarna föreslås ett hyresavtal, som avviker från stadsstyrelsens beslut 12.6.2017 § 294.
Hyran är överenskommen i form av talkoarbete, så att byföreningen iståndsätter ekonomibyggnaden, den s.k. kioskbyggnaden, under våren 2018 (uppskattad arbetstid ca.75 h) med material som bekostas av staden.
Stadsstyrelsen beslöt att hyra byggnaderna och markområdet till Pojo kyrkby byförening rf. för 1 år.

Tekniska centralen har begärt in anbud för Bromarvhemmet. Totalt finns tre inlämnade anbud.
Tekniska centralen har under hösten lämnat in undantagslovsansökan för avvikande från användningsändamålet i delgeneralplan för Bromarv kyrkby, vilket förhoppningsvis skulle
möjliggöra mera flexibla verksamhetsformer med sysselsättande verkningar och resultera i flera anbud för fastigheten.
Stadsstyrelsen beslöt att förkasta alla de inlämnade anbuden för fastigheten Bromarf kommunalhem 710-509-1-17. Tekniska centralen ges i uppdrag att handha ärendet och utannonsera fastigheten efter att undantagslovet avgjorts. Stadsstyrelsen tar efter inlämnandet av anbuden ställning till anbuden och förbehåller sig rätten att vid behov förkasta givna anbud.

Stadsstyrelsen beslöt att staden inte utnyttjar sin förköpsrätt vid de fastighetsöverlåtelser som ingick för juli och augusti månader.

Därtill utsåg stadsstyrelsen stadsfullmäktiges ordförande Thomas Blomqvist till stadens representant till Tenala – Bromarf pensionärers 40-års jubileumsfest 15.10.2017.

Stadsstyrelsen föreslog ytterligare att stadsfullmäktige utser två representanter med personliga ersättare till delegationen för Föreningen Nylands friluftsområden r.f. för mandatperioden 2017-2021.