Ny Lag om enskilda vägar 1.1.2019


En helt ny Lag om enskilda vägar träder i kraft 1.1.2019. Den innebär bl.a. att kommunens vägsektion inte längre har någon lagstadgad uppgift och kommer upphöra 31.12.2019. Förutom ansökningar om vägbidrag, behandlar sektionen under 2019 endast sådana förrättningsärenden som anhängiggjorts senast 31.12.2018.

Den största förändringen den nya lagen medför är, att de uppgifter vägsektionen haft enligt Lag om enskilda vägar, överförs på dels lantmäteriverket och dels på Vanda tingsrätt, som verkar som jorddomstol.

Sådana ärenden som gäller grundande av väglag, utvidgande eller indragning av väglag och som väglaget inte kan besluta om, hänskjuts till lantmäteriverket. Vägdelägare och väglaget kan dock under vissa omständigheter själva fatta beslut i dessa ärenden.

Besvär över vägstämmas beslut avgörs vid Vanda tingsrätt efter att sakägare gjort rättelseyrkande till vägstämman och detta ej lett till önskat resultat och sakägaren önskar föra ärendet vidare.
Den nya lagen innebär ingen förändring beträffande kommunens eller statens möjligheter att bevilja understöd till de enskilda vägarna.

Länk till nya Lagen om enskilda vägar (560/2018): https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180560.

 

________________

 

Meddelande om väglagets kontaktuppgifter

Meddelande om ändringar i väglagets kontaktuppgifter bör ges till staden och till lantmäteriverket.

Lantmäteriverket upprätthåller det officiella registret över de enskilda vägarna och väglagens kontaktuppgifter. Det är därför synnerligen viktigt att väglagen meddelar lantmäteriverket om ny syssloman eller ordförande för bestyrelsen.
Om det råder minsta tvekan om huruvida väglaget tidigare meddelat kontaktuppgifterna, rekommenderas att meddelande sänds för säkerhets skull.
Anmälan till lantmäteriverket kan göras via länken: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Staden skickar årligen ut meddelande om ansökningsförfarandet gällande stadens väghållningsbidrag åt de väglag vi har kontaktuppgifterna till.
Anmälan till staden om väglagets kontaktuppgifter kan sändas per e-post till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

_____

 

Vägsektionen

I Raseborg sköter samhällstekniska nämndens vägsektion de ärenden, som enligt Lag om enskilda vägar ankommer på kommunens vägnämnd. De viktigaste uppgifterna är:

  • Grundande av väglag för vägar, som annan än markägaren, på vars mark vägen sträcker sig, har i jordregistret registrerad rätt att färdas på. Anhållan om grundande av väglag kan av vägrättsinnehavare göras genom fritt formulerad ansökan till vägsektionen. Till ansökan bör bifogas karta över vägen. Ansökan behandlas vid förrättningssammanträde, till vilket vägsektionen kallar alla blivande väglagsmedlemmar. Vid förrättningen fastställs en vägenhetsberäkning som grund för delägarnas skyldighet att delta i kostnaderna för vägens skötsel samt utses syssloman eller bestyrelse för vägen.
  • Behandling av ändringsyrkande över vägstämmas beslut. Sakägare, som anser att vägstämmas beslut kränker hens rätt eller vägdelägarnas likställdhet, eller annars är lagstridigt, kan anföra besvär över beslutet. Yrkan på ändring av beslut kan inte göras i frågor som berör ändamålsenlighet, t.ex. val av entreprenörer, specifika vägskötselåtgärder etc. Besvärsskriften, samt kopia av justerat protokoll från stämman, bör vara vägsektionen tillhanda senast 30 dagar efter att stämmans beslut gjorts. Ur besvärsskriften bör preciseras vilket beslut man söker ändring i och motivering.
  • Beviljande av bidrag till enskilda vägar för vilka grundats väglag.

 

Principer för beviljande av bidrag till enskilda vägar samt beräkningsgrunder

Anhållan; vägbidrag

Anhållan; grundförbättringsbidrag

 

Vägbidrag 2018

I budgeten för år 2018 har reserverats 203 500 € att fördela som bidrag för underhåll och grundförbättring till enskilda vägar.

Tekniska nämndens vägsektion är det förtroendeorgan som beslutar om bidragen enligt de principer som nämnden fastställt. Fr.o.m. 2014 har man frångått principen om att beakta väglagens faktiska kostnader vid beräkning av bidragsbeloppen. I och med detta kan vägsektionen besluta om vägbidragen trots att väglagens bokslut inte är tillgängliga. Därför har tidpunkten för att ansöka om bidragen kunnat tidigareläggas, vilket många väglag efterlyst med tanke på budgetering och betalningsberedskap. Bidragen utbetalas dock först efter att protokoll och bokslut tillställts vägsektionen.

Den ändrade ansökningstidpunkten och beräkningssättet för bidragen medför inte att väglagen skulle behöva ändra sina verksamhets- och bokslutsperioder eller sina planerade och invanda mötestidpunkter.

Beträffande ansökningsförfarandet hänvisas till kungörelsen gällande vägbidragen.

 

Kungörelse 2018, enskilda vägar

 

Nyttiga länkar

PM om väglagets administration

Enhetsberäkning

Lantmäteriverkets anvisning för enhetsberäkning

Lantmäteriverkets anvisning för enhetsberäkning
(gammal svensk version)

Lag om enskilda vägar

Tieyhdistys

Statsbidrag för enskilda vägar