Kvalitetsindikatorerna för finländsk småbarnspedagogik publicerades första gången 25.10.2018 på KARVIS utvärderingsseminarium.

 

 

Från Raseborgs småbarnspedagogik deltog daghemsföreståndare Jaana Tasanko, chef för småbarnspedagogik Charlotte Lindh och speciallärare Anna-Greta Svanbäck.

 

Nationella centret för utbildningsvärdering är ett fristående ämbetsverk som svarar för nationell utvärdering av utbildningen. Utvärderingscentrets verksamhet omfattar hela utbildningssystemet, allt från småbarnspedagogik till högskoleutbildning.

Utvärderingen av småbarnspedagogiken är en lagstadgad uppgift (lagen om småbarnspedagogik 36/1973, 9b §). Olika aktörer på många olika nivåer producerar tillsammans utvärderingsinformation för att stödja arbetet med att utveckla småbarnspedagogiken. Utvärderingar genomförs inom enheterna för småbarnspedagogik, på anordnarnivå, på nationell nivå och på internationell nivå.

Syftet med utvärderingen är:

  • att främja förutsättningarna för barnets välbefinnande, utveckling och lärande
  • att trygga att syftet med lagen uppfylls
  • att procudera information för utvecklingen av småbarnspedagogiken på lokal nivå och som underlag för det politiska beslutsfattandet

Inom småbarnspedagogiken har vi kunnat konstatera att många barn har semester under tiden för skolornas jul- och sportlov. Till följd av det minskade behovet av dagvård kommer dagvårdens verksamhetspunkter att sammanslås. Detta betyder att alla barn som har dagvårdsbehov erbjuds vård, men eventuellt i en annan verksamhetspunkt. Sammanslagningarna planeras utgående från dagvårdsbehovet.

 

Jullovet infaller i år mellan den 22.12. 2018 - 6.1.2019 och sportlovet den 18 - 24.2.2019.

 

Under jullovet kommer daghemmen att ha öppet/stängt enligt följande:

Karis området
Svartå daghem    Stängt 27 - 31.12.2018
Kila daghem Stängt 27 - 31.12.2018
Sandbo daghem Stängt 27 - 31.12.2018
Labyrintens daghem Öppet
Solbacka daghem Stäntgt 27 - 31.12.2018
Bäljars gruppfamiljedaghem Stängt 27 - 31.12.2018
Lövkulla gruppfamiljedaghem Stängt 27 - 31.12.2018
Nalle gruppfamiljedaghem Stängt 27 -31.12.2018
Billnäs daghem Stängt 27 - 31.12.2018

Pojo området 
Pojo daghem 
Knattebo gruppfamiljedaghem 
Endera enheten har öppet 27.12.2018 - 4.1.2019
 
Fiskars daghem Stängt 27.12.2018 - 4.1.2019

Ekenäs området  
 Solglimtens daghem  Stängt 27.12.2018 - 6.1.2019 och 18 - 24.2.2019
 Bromarv daghem Stängt 27.12.2018 - 6.1.2019
 Snicknäs daghem Öppet
 Rasebo daghem Öppet
 Mäntykoto daghem Öppet
 Mäntykoto/Röllit Stängt 27.12.2018 - 6.1.2019
 Langansböle daghem Stängt 27 - 31.12.2018
Björkebo daghem Stängt 27 - 31.12.2018
Österbo daghem (Vesterby)  Stängt 27 - 31.12.2018
Båssaboda daghem Stängt 27 - 31.12.2018
Skogsgläntans daghem Stängt 27 - 31.12.2018
Tunabo daghem Stängt 27 - 31.12.2018

     

Pedagogisk miljö - från tradition till förändring är ett samprojekt med Raseborgs stad, Hangö stad och Ingå kommun som förverkligas under år 2018 - 2019. Projektet finansieras av utbildningsstyrelsen.

Syftet med projektet är att utveckla ett arbetssätt som synliggör barns och pedagogers lärande och ökar på barns delaktighet med pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg.

Målet med projektet är utveckling av verksamhetskulturen där barnens och vårdnadshavarnas delaktighet ökar samtidigt som barnens och pedagogernas läroprocesser synliggörs.

Resultatet blir en processbeskriving för utvecklande av verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken och förskolan.

Projektet följs upp via bloggen: Pedagogisk miljö - från tradition till förändring.

Höstterminen 2018

Tisdag 14.8.2018 - fredag 21.12.2018
Höstlov: torsdag 18.10.2018 - fredag 19.10.2018
Jullov: lördag 22.12.2018 - söndag 6.1.2019

 

Vårterminen 2019

Måndag 7.1.2019 - lördag 1.6.2019
Sportlov: måndag 18.2.2019 - söndag 24.2.2019
Påsk: fredag 19.4.2019 - måndag 22.4.2019

Förskoleundervisningen inleds samma dag som skolarbetet och följer samma lovtider.
Vårterminen avslutas fredagen 31.5.2019.