Entreprenören på Karis området har meddelat om problem med sina maskiner vilket betyder att arbetena har fördröjts.

Entreprenören har meddelat att arbetena fortsätter på fredagen den 21.4.2017.

I Svartå ska det också göras kompletterande städning på gatorna.

Entreprenören på Ekenäs-Tenala området har hunnit redan långt och där är situationen bättre.

Våren är speciell pga sandmängden, som är nästa tre gånger större än året innan.

Också kalla nätter och morgnar är besvärliga med tanke på gatusopningsmaskiner.

Med vårhälsning, Tekniska centralen

Ekenäs Energi förnyar kraftlinjen som förser Ekenäs Energis distributionsområde med elektricitet. Projektet utförs samtidigt och i samarbete med Carunas kraftlinjeprojekt. Ekenäs Energis byggnadsarbeten börjar i april 2017 och beräknas vara färdiga till midsommar 2017. Under hösten 2017 utförs ännu några kopplingsarbeten som hänför sig till Carunas kraftlinjeprojekt.

– Det här projektet började egentligen redan år 2014 när vi gjorde vår långsiktiga investeringsplan för elnätet. Kraftlinjen är en del av den långsiktiga investeringsplanen där målsättningen är att förnya elnätet till ett av landets mest effektiva elnät och övergå till distributionsspänningen 20 kV. Vi är också stolta över att vi kan finansiera projektet med självfinansiering, tack vare flera ekonomiskt goda år, berättar Ann Storsjö, styrelseordförande för Ekenäs Energi.

Projektet kostar ca 500 000 euro. Byggarbetena utförs av en utomstående entreprenör och under byggtiden kommer kraftlinjen som normalt matar Ekenäs med elektricitet att vara ur bruk.

– Eldistributionen till Ekenäs kommer att fungera normalt under hela byggtiden med hjälp av våra reservmatningar, men det finns en förhöjd risk för oplanerade elavbrott. Vi ber därför våra kunder att förbereda sig lite extra för eventuella elavbrott, fastän allting högst sannolikt kommer att gå bra, berättar Andreas Talling, elnätschef vid Ekenäs Energi.

Hela distributionsnätet kommer också att utsättas för några planerade elavbrott. De första planerade elavbrotten sker natten mellan den 3:e och 4:e april samt natten mellan den 4:e och 5:e april. Avbrotten är i regel korta, från några minuter till maximalt några timmar.


Läse hela pressmeddelandet här.

Raseborgs 7:e skolschacksturnering har avslutats. Den 29 mars 2017 deltog finsk- och svenskspråkiga elever från nio olika skolor i turneringen i Karjaan yhteiskoulu. På arrangörernas håll var man nöjd med deltagarantalet.
– Över 50 elever deltog i tävlingen, och vi fick flera flickor att delta i år, berättar schacktävlingens arrangör Jari Salminen.

Schack spelades i tre olika serier: gymnasiet, högstadiet och lågstadiet.
I lågstadieserien tog Pyry Konttinen från Fiskarin koulu första plats. I högstadieserien tog Tobias Lindqvist från EHS och från gymnasieserien Samuel Strebelle från Karjaan lukio segern.

Bland de tre bästa korades Samuel Strebelle med 1600 poäng, Theodor Splitz med 1598 poäng (Karjaan lukio) och Tobias Lindqvist med 1586 poäng.

Vi gratulerar vinnarna och alla deltagare för en god turnering.

Resultat

pdf Underhållsredskap till salu

Invånare i Raseborg och 39 andra kommuner får ett enkätformulär där kommuninvånarnas inställningar till kommunen utreds. Enkätundersökningen är en del av forskningsprogrammet ARTTU2.

Mer information här.

Genom en bestämmelse i tobakslagen som trädde i kraft i början av år 2017 kan husbolag hos kommunen ansöka om att kommunen meddelar rökförbud på lägenhetsbalkonger, innergårdar som används av lägenheterna och inne i lägenheterna.

Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet, Helsingfors stad och Valvira har tillsammans utarbetat anvisningar, som vägleder husbolag i att ansöka om rökförbud och harmoniserar myndighetsbehandlingen av ärendena på riksnivå.

Enligt tobakslagen ska innehavaren av lägenheten höras innan ansökan om förbud görs.

Raseborgs stad uppvaktar årligen den första raseborgaren i januari. Nu var det Milton Lahtinens – och Raseborgs – åttonde fördelsedag.

Milton besökte stadshuset i dag tillsammans med sin mamma Jenny Theqvist-Lahtinen.

På plats var stadsdirektör Tom Simola som överräckte en lekfull gåva till Milton. Den traditionella silverskeden tog mamman hand om.

Under ett år har Milton vuxit massor. Som följande ska han börja i simskolan. Lillebror Melvin är redan sex år.

– Skridskoåkning är kul men skidning ännu roligare, säger han.

Miltons riktiga födelsedag infaller 5.1. Varma lyckönskningar!

Vård- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. Förändringen berör hundratusentals människors arbete och servicen för alla medborgare. Förändringarna gäller även finansieringen, styrningen och beskattningen av social- och hälsovården. Målet är att ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter överförs till de nya landskapen 1.1.2020.

Ny förvaltningsmodell för social- och hälsovården
I landet inrättas 18 självstyrande områden (landskap), som ordnar social- och hälsotjänsterna inom området. Till landskap samlas förutom social- och hälsovården även andra uppgifter. Den statliga styrningen ska förstärkas. Ansvaret för att ordna social- och hälsotjänsterna överförs från kommunerna och samkommunerna till de självstyrande områdena 1.1.2020.

Regeringen ökar serviceutbudet inom produktionen av offentlig social- och hälsovård. Det självstyrande området producerar de behövliga social- och hälsotjänsterna själv eller tillsammans med andra självstyrande områden eller kan anlita privata eller tredje sektorns tjänster. De självstyrande områdenas egen produktion leds av expertchefer separerade från beslutsfattandet som gäller ordnandet av social- och hälsotjänster.
Kommuner och samkommuner kommer inte längre att organisera eller finansiera social- och hälsotjänster. Social- och hälsovårdspersonalen i kommunerna och samkommunerna överförs till de självstyrande områdena. Mer än 200 000 arbetstagare berörs av överflyttningen i reformen.

I fortsättningen finns det 12 sjukhus med enheter som tillhandahåller omfattande jour dygnet runt. Övriga nuvarande centralsjukhus erbjuder en mer begränsad jourverksamhet och tillhandahåller specialiserade tjänster. På det sättet finns det tillgång till jourhjälp dygnet runt också i framtiden i olika delar av landet. 
Genom kompatibla informationssystem skapas förutsättningar för samarbete mellan och en effektiv verksamhet inom de självstyrande områdena. Dessutom inrättas en riksomfattande enhet för gemensam upphandling som ägs av de självstyrande områdena och gemensamma riksomfattande stödtjänster.

 

Parkenheten tackar för västistårtan som vi blev tilldelade 30.11.2016, det är roligt att vårt arbete uppskattas!

Gator på många ställen, särskilt i Ekenäs, är för tillfälle trånga på grund av fastigheternas snöhögar som samlats på körbanan och trottoaren. Detta försvårar trafik och gatans vinterunderhåll.

Fastighetägaren uppmanas vänligen avlägsna snöhögarna från gatan samt från gångbanan omedelbart, om det ännu är ogjort. Snön börjar smälta under veckoslutet, vilket betyder att snön blir tyngre och jobbet svårare.

Gatuenheten vid Raseborgs stad

Tilläggsinformation: Piia Nordström, ansvarig gatuchef tfn 019 289 3852