Vård- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. Förändringen berör hundratusentals människors arbete och servicen för alla medborgare. Förändringarna gäller även finansieringen, styrningen och beskattningen av social- och hälsovården. Målet är att ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter överförs till de nya landskapen 1.1.2020.

Ny förvaltningsmodell för social- och hälsovården
I landet inrättas 18 självstyrande områden (landskap), som ordnar social- och hälsotjänsterna inom området. Till landskap samlas förutom social- och hälsovården även andra uppgifter. Den statliga styrningen ska förstärkas. Ansvaret för att ordna social- och hälsotjänsterna överförs från kommunerna och samkommunerna till de självstyrande områdena 1.1.2020.

Regeringen ökar serviceutbudet inom produktionen av offentlig social- och hälsovård. Det självstyrande området producerar de behövliga social- och hälsotjänsterna själv eller tillsammans med andra självstyrande områden eller kan anlita privata eller tredje sektorns tjänster. De självstyrande områdenas egen produktion leds av expertchefer separerade från beslutsfattandet som gäller ordnandet av social- och hälsotjänster.
Kommuner och samkommuner kommer inte längre att organisera eller finansiera social- och hälsotjänster. Social- och hälsovårdspersonalen i kommunerna och samkommunerna överförs till de självstyrande områdena. Mer än 200 000 arbetstagare berörs av överflyttningen i reformen.

I fortsättningen finns det 12 sjukhus med enheter som tillhandahåller omfattande jour dygnet runt. Övriga nuvarande centralsjukhus erbjuder en mer begränsad jourverksamhet och tillhandahåller specialiserade tjänster. På det sättet finns det tillgång till jourhjälp dygnet runt också i framtiden i olika delar av landet. 
Genom kompatibla informationssystem skapas förutsättningar för samarbete mellan och en effektiv verksamhet inom de självstyrande områdena. Dessutom inrättas en riksomfattande enhet för gemensam upphandling som ägs av de självstyrande områdena och gemensamma riksomfattande stödtjänster.

 

Parkenheten tackar för västistårtan som vi blev tilldelade 30.11.2016, det är roligt att vårt arbete uppskattas!

Gator på många ställen, särskilt i Ekenäs, är för tillfälle trånga på grund av fastigheternas snöhögar som samlats på körbanan och trottoaren. Detta försvårar trafik och gatans vinterunderhåll.

Fastighetägaren uppmanas vänligen avlägsna snöhögarna från gatan samt från gångbanan omedelbart, om det ännu är ogjort. Snön börjar smälta under veckoslutet, vilket betyder att snön blir tyngre och jobbet svårare.

Gatuenheten vid Raseborgs stad

Tilläggsinformation: Piia Nordström, ansvarig gatuchef tfn 019 289 3852


På mötet behandlade stadstyrelsen många ärenden förknippade med ekonomi. Inkomstskattesatsen i Raseborg år 2017 hålls oförändrad vid 22,00 % medan fastighetsskatten för övriga bostadsbyggnader höjs tll 1,80 %.

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att budgetändringar i 2016 års investeringsbudget inom social- och hälsovårdssektorn.
1) Verksamhetsområde ”myndighetsuppgifter”, nettoanslag i 2016 års budget 10 506 020 € höjs med 330 000 €.
2) Verksamhetsområde ”specialsjukvård”, nettoanslag i 2016 års budget 42 260 000 € sänks med 330 000 €.
Därtill föreslår stadsstyrelsen för stadsfullmäktige att en budgetändring i 2016 års investeringsbudget görs så att anslaget "Grundrenoveringar Intern Service" minskas från 1 080 000 euro till 280 000 euro.

Sociala medier fungerar bra som både informations- och marknadsföringskanal till invånarna. Enheterna uppmuntras att aktivt använda sig av dessa kanaler i de här syftena. Dessutom är sociala medier även en bra fråge- och responskanal. Dock fungerar kommunikationen bäst när kanalerna uppdateras ofta och har ett intressant budskap eller visualiserar tjänster och platser via bilder. För användningen av sociala medier i arbetssyfte har staden anvisningar som tillämpas. 

Eftersom användningen av sociala medier har blivit allt vanligare under de senaste åren har vi samlat in information om vilka enheter (enheter inklusive skolor, projekt eller evenemang i stadens regi) som använder sig av ett socialt medium.

Översikten kan du se i detta dokument, som dessutom innehåller en översikt av användningen av sociala medier i de västnyländska kommunerna över de senaste sex månaderna.

Välkommen att följa oss på some!

Tilläggsuppgifter ger informatör Marie Sandberg, tfn 019 289 2112, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Nu är det möjligt att lämna respons efter kundbesök i stadshuset. Raseborgs stad samlar sedan ett år tillbaka in snabbrespons på Feedbackly-apparater från kunder som besöker byggnadstillsynen och turistbyrån och från och med 5.7.2016 även i stadshuset på Ystadsgatan 3.

Utöver att kundupplevelser samlas in kartläggs eventuella behov av elektroniska tjänster. Därtill är det möjligt att lämna förbättringsförslag och idéer.
Du hittar mer information om respons- och kontaktkanaler som staden erbjuder på webbplatsen http://www.raseborg.fi/paverka/respons.

Raseborgs stad deltar tillsammans med fyra andra kommuner i ett utbildningsprojekt inom praktikforskningens område. Till den s.k. praxisarenan, som grundades år 2009, hör utöver kommunerna även Mathilda Wrede-institutet vid Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC), Helsingfors universitet samt Svenska social- och kommunalhögskolan och Arcada.

Arbetsdomstolens dom
Domen gäller JUKO rf:s talan mot Kommunala arbetsgivarverket. Målet handlar om huruvida Jyrki Hakkarainen har haft rätt till individuellt lönetillägg hos Raseborgs stad som utvecklingsdirektör.
Enligt arbetsdomstolen har arbetsgivaren Raseborgs stad haft rätt att besluta om Jyrki Hakkarainen får individuellt lönetillägg eller inte. Hakkarainen hade inte rätt till prövningsbaserad individuellt lönetillägg.

Högsta domstolens dom i Bostadsbolag Ab SÅG målet
En hyresgäst i en av staden ägt aktielägenhet hade somnat i duschen och genom detta vållat vattenskador även i andra av bolagets lägenheter och utrymmen.
Ab Såg yrkade på skadestånd från bostadsaktielägenhetens ägare Raseborgs stad för skador som hyresgästen vållat.
HD förkastade Ab Sågs yrkande på skadestånd och ansvar för Raseborgs stad.

Yrkeshögskolan Novia och Raseborgs stad har undertecknat ett samarbetsavtal. Avtalets syfte är att åstadkomma ett partnerskap som stöder Raseborgs och Novias långsiktiga strategiska utvecklingsmål och ersätter intentionsavtalet från 5.10.2007.
Underteckningstillfället för samarbetsavtalet mellan Raseborgs stad och Yrkeshögskolan Novia skedde idag måndagen den 30 maj 2016 vid Novia.
- Avtalet mellan Novia och Raseborg stöder parternas strategiska samarbete. I första hand gäller samarbetet mellan högskolans utbildnings- och FoU-verksamhet som skall stöda Raseborgs strategiska utveckling genom gemensamma utvecklingsprojekt. Staden Raseborg och Novia kan ansöka om stöd för gemensamma utvecklingsprojekt och -verksamhet”, förklarar rektor Örjan Andersson.

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola välkomnar samarbetet och framhåller vikten med regionala utvecklingsprojekt.
- Avtalet möjliggör ett sakkunnigsamarbete, intensivare kontakter och informationsgång mellan båda parterna och kan på sikt bidra till att utveckla respektive personals kompetens, konstaterar stadsdirektören.

Avtalet undertecknades av Raseborgs stadsdirektör Tom Simola av rektor/VD Örjan Andersson samt prorektor Wilhelm Fortelius från Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

Inom ramen för processen Raseborg 2020 kommer även stadens förvaltningsstadga att revideras i etapper. De ändringar som nu är aktuella görs med tanke på de strukturella omändringar som stadsfullmäktige torde fatta beslut om vid sitt sammanträde 6.6.2016.

Like it? Share it!