De kommunala beslutsfattarna bedömer att vård- och landskapsreformen inverkar negativt på den
egna kommunens påverkningsmöjligheter både på landskapsnivå och gentemot staten. I en
undersökning som Kommunförbundet gjorde våren 2017 ansåg drygt 50 procent av de
kommunala beslutsfattarna att reformen har fler negativa än positiva effekter, omkring 30 procent
såg lika många negativa som positiva effekter och drygt 10 procent av beslutsfattarna tyckte att
det fanns fler positiva än negativa effekter.

Av de kommunala beslutsfattare som besvarade beslutsfattarundersökningen i
forskningsprogrammet ARTTU2 bedömde över två tredjedelar att de kände till hur beredningen av
reformen framskrider i kommunen rätt väl eller mycket väl. Ungefär hälften (49 %) bedömde att
de kände till vad som händer i beredningen på landskapsnivå. Endast 42 procent av de tillfrågade
verkade vara på det klara med situationen på statlig nivå.

I beslutsfattarundersökningen våren 2017 lyftes särskilt fram fyra konkreta utmaningar, sett ur
synvinkeln förändringsledningen i vård- och landskapsreformen:

 1. Kommunikationsutmaning. Speciellt de förtroendevalda hade bristfälliga kunskaper om hur
  reformen framskrider på statlig nivå.
 2. Legitimitetsutmaning. I många beslutsfattares ögon har reformen svag legitimitet. Enligt
  undersökningen ansågs reformens legitimitet vara svagast bland beslutsfattarna i stora
  städer och tvåspråkiga kommuner.
 3. Påverkansutmaning. De kommunala beslutsfattarna oroade sig över kommunens
  påverkningsmöjligheter efter reformen.
 4. Utmaning som gäller förändringsmotståndet. De kommuner som redan övergått till att
  organisera social- och hälsovården på landskapsnivå hyste större förtroende än
  genomsnittet för den pågående reformen. Det verkar vara så att de kommuner som själva
  tagit initiativ till att förbereda reformen också upplevde mindre förändringsmotstånd än
  vad som vanligtvis är fallet.

Närmare upplysningar här.

I ARTTU2-programmet medverkar 40 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland, även inklusive Raseborg. ARTTU2 är en fortsättning på ett motsvarande program för utvärdering av strukturreformen, som genomfördes 2008–2012. Programmet är gemensamt för flera forskningsaktörer och samordnas av Kommunförbundet.