Trafikverkets stänger idag Skogby plankorsning i Raseborg tills vidare på grund av den omedelbara fara som vägtrafiken där utsätts för. Skogby plankorsning vid Leksvallsvägen stängs under torsdagen den 16 november 2017. De ersättande förbindelserna går via plankorsningarna i Leksvall och Skogby hållplats.

På grund av den allvarliga olyckan som skedde 26.10.2017 i Skogby plankorsning i Raseborg har Trafikverket i samarbete med Trafi och Raseborgs stad bedömt säkerhetsnivån vid plankorsningen.

Trafikverket har i samarbete med Trafi och Raseborgs stad kommit till den slutsatsen att trafiken i den ifrågavarande plankorsningen måste stängas av tills dess att säkerhetsnivån i plankorsningen har höjts eller trafikarrangemangen på området i sin helhet har förbättrats.

Olycksutredningscentralens meddelande om olycksrisk i plankorsningen som publicerades 15.11.2017 har också legat till grund för beslutet.

Därtill börjar Trafikverket planera en permanent lösning för vägförbindelserna som korsar banan på området Leksvall–Skogby.

Meddelande om olycksrisk om Skogby plankorsning i Raseborg: Plankorsningen ska stängas omedelbart för trafik tills förhållandena har förbättrats

Olycksutredningscentralen har 15.11.2017 utfärdat en anmälan enligt 25 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser till Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket om en olycksrisk i anslutning olyckan som inträffade på plankorsningen i Skogby i Raseborg 26.10.2017 och som ledde till att fyra människor omkom.

Olycksutredningscentralens utredare upptäckte vid platsundersökningen att plankorsningen i Skogby är synnerligen farlig.

Infallsvinkeln mellan vägen och banan uppmättes till 43 grader. Enligt de bantekniska bestämmelserna (RATO 9) ska vinkeln vara minst 58,5 grader, men i allmänhet 72–90 grader.

Vid platsundersökningen konstaterades även att sikten till höger mot Karis och olyckstågets ankomstriktning ändras närmare plankorsningen. Åtta meter före den yttre rälsen är frisiktsområden 480 meter vid ankomst till plankorsningen österifrån mot riksväg 25. På platsen är den högsta hastigheten för tåg 120 km/h. Enligt frisiktsförordningen är den största tillåtna hastigheten motsvarande 480 meter 80 km/h för tåg och den frisiktsområde som motsvarar 120 km/h är 720 meter. Dessutom gör närheten av riksvägen, 47 meter från plankorsningen, det svårare att korsa plankorsningen.

En traktor av märket Valmet 502 årsmodell 1978 (registernummer 766-IV) säljs med anbudsförfarande.

Tekniska detaljer:

- arbetstimmar: 5337 h

- ny motor 1996 / ca 1000 arbetstimmar

Startpriset är 2500 euro. Anbud riktas till Raseborgs stad/Samhällsteknik, PB 58, 10611 Raseborg, senast 1.12.2017 kl. 14.

Märk kuvertet ”Valmet 502”. 

Joacim Mäkelä, tfn 019 2893850, besvarar frågor.

Traktorn finns till påseende på Per Sommarsgatan 1, Ekenäs.

Laxfiskarna tillbaka till Karisån genom samarbete

Nu kan man börja bygga de två nedersta fiskvägarna i Svartån. Fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs fick 2.11.2017 bygglov av Raseborgs stads byggnadstillsynsmyndighet och på måndagen 6.11 godkände Raseborgs stadsstyrelse att konkurrensutsättningen av entreprenaden för fiskvägar påbörjas. Målsättningen är att man börjar bygga de två nedersta fiskvägarna under våren 2018.

Raseborgs stad fungerar som byggherre, huvudplanerare är Insinööritoimisto Ponvia Oy. Kala- ja vesitutkimus Oy ansvarar för planeringen av fiskvägarnas funktionalitet och nedströmsvandring.

Raseborgs stad och styrgruppen för projektet Freshabit LIFE IP Karisån och Laxfiskarna till Karisån – vattendragsvisionen 2021 har arbetat för att främja projektet. Regionförvaltningens tillstånd för byggandet gavs redan våren 2017. Preciserande undersökningar om nedströmsvandringen gjordes ännu på våren och sommaren 2017. På basis av dessa resultat har man i planeringsskedet kunnat utveckla lösningar som gäller nedströmsvandring. Finansieringspotten för byggandet av fiskvägarna uppgår för tillfället till ca 2,3 miljoner euro. En betydande insats var statens spetsprojektfinansiering om 800 000 euro.

Tillsammans mot målen

I den gemensamma styrgruppen för Freshabit-projektet och vattendragsvisionen finns representanter för områdets kommuner och LUVY samt dessutom för Freshabit- projektkumpanerna Forststyrelsen, Naturresursinstitutet och Ekoenergi-märket samt som sakkunnigpartner NMT-centralen i Nyland och som finansiär Sappi Gerknäs. Styrgruppens uppgift är att styra och övervaka de åtgärder som krävs för att förverkliga Freshabit och visionen samt besluta om extern finansiering som ansöks för visionens åtgärder.

De för vattendragen i Karisån viktigaste åtgärdshelheterna för de sex följande åren har fastställts i vattendragsvisionen 2016–20121. Allt kommer inte att stå klart under denna tid, men man kommer en god bit på vägen. ”Det är otroligt fint att vi kan komma i gång med det konkreta byggnadsarbetet. Raseborgs stad har jobbat oerhört fint för att främja saken”, konstaterar verksamhetsledare Jaana Pönni från LUVY. 

Mera information

Piia Nordström, ansvarig gatuchef, Raseborgs stad, tfn 019 289 3852, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jaana Pönni, verksamhetsledare, Västra Nylands vatten och miljö, tfn 050 575 1738,Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vid åttatiden i morse skedde det en järnvägsolycka på Hangöbanan i Skogby i Raseborg. Ett militärfordon krockade med rälsbussen. Polisen har bekräftat att 11 personer är skadade och 4 har omkommit, varav tre är beväringar.

Räddningsverket och polisen ansvarar för information till allmänheten. Tilläggsuppgifter bl.a. på http://www.lup.fi/sv-FI och http://www.poliisi.fi/ Läs det senaste meddelandet här.

 

Västra Nylands polisinrättning fortsätter den tekniska undersökningen på olycksplatsen. Ledningen för undersökningen av olyckan har överförts till polisinrättningens krävande trafikbrottsundersökning på huvudpolisstationen i Esbo.

Raseborgs stad framför sina kondoleanser till de omkomnas anhöriga. Staden sorgeflaggar på centrala platser fram till kl. 18 i dag.

Krishjälp
Raseborgs stad erbjuder krishjälp tillsammans med andra aktörer.

Kontaktuppgifter för psykisk krishjälp:

RASEBORG
Ledande psykolog Helena Schöldström, GSM 0400 37 74 32 to 26.10.2017 fram till kl. 22
Raseborgs församling: Ekenäs kyrka har öppet to 26.10.2017 kl. 12–20 och fre 27.10.2017 kl. 16–18
Journummer varje kväll fr.o.m. kl. 18, GSM 0400 22 11 80 (https://evl.fi/forstasidan)

HANGÖ
Hangö hälsocentral jourtid kl. 8–16, tfn 019 2203 555
Hangö krisnummer kl. 8–16, GSM 040 135 9499
Psykiatrisk sjukskötare, journummer 26.10.2017 fram till kl. 22, GSM 040 684 1551
Hangö församling har öppet 26.10.2017 kl. 15–18 (närvarande: präst + diakon + psykiatrisk sjukskötare kl. 16–18)

BRO-ENHET
Vardagar kl. 8–20, veckoslut kl. 10–18, GSM 050 4276566
Öppenvårdens stödavdelning, tfn 019 224 3050 dygnet runt

LANDSOMFATTANDE SOCIAL- OCH KRISJOUR
Jour dygnet runt, tfn 09 8392 4005

 

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa17 anordnas 27.11–4.12.2017 i södra Finland. Övningen leds av kommendören för armén, generalmajor Petri Hulkko.
Stridsövningsfasen under Uusimaa 17 leds av kommendören för Pansarbrigaden, överste Kari Nisula.

Målsättningen med övningen är att utveckla beredskapen och öva trupperna prestationsförmågan. Arméns trupper övar tillsammans med Huvudstaben underställda inrättningar, övriga försvarsgrenar och olika myndigheter.

 

Saker som bör iakttas

  • Vi försöker undvika flygbuller och annat buller.
  • Vi försöker undvika att öva på gårdsplaner, odlingsområden och bebyggt område.
  • Vi städar efter oss.
  • Om övningstruppen rör sig på ert område, följ de givna anvisningarna och fråga om ni inte är säkra på hur man ska handla.
  • Reservera tillräcklig t med tid för resorna till arbete och skolor under övningen.

VILL DU JOBBA SOM VALFÖRRÄTTARE vid förhandsröstningen i presidentvalet 2018?

Presidentvalet förrättas söndag 28.1.2018. Förhandsröstningen sker 17.1 - 23.1.2018

Om en kandidat inte får över hälften av rösterna i den första omgånen förrättas en andra omgång söndag 11.2.2018. Förhandsröstningen för andra omgången sker 31.1 – 6.2.2018

Centralvalnämnden i Raseborg söker VALFÖRRÄTTARE för tiden 17.1 - 23.1.2018 samt 31.1 – 6.2.2018

Ekenäs bibliotek 17 - 19.1 klo   9.00-18.00
Raseborgsvägen 8 20.1 klo 10.00-16.00
10600 EKENÄS 21.1 klo 12.00-16.00
  22 - 23.1 klo   9.00-20.00
  31.1 – 2.2 klo   9.00-18.00
  3.2 klo 10.00-16:00
  4.2 klo 12.00-16:00
  5 – 6.2 klo   9.00-20.00
     
Karis bibliotek/Fokus 17 – 19.1 klo   9.00-18.00
Centralgatan 90-92 20.1 klo 10.00-16.00
10300 KARIS 21.1 klo 12.00-16.00
  22 - 23.1 klo   9.00-20.00
  31.1 – 2.2 klo   9.00-18.00
  3.2 klo 10.00-16:00
  4.2 klo 12.00-16:00
  5 – 6.2 klo   9.00-20.00
     
Pojo bibliotek 17 – 19.1 klo   9.00-18.00
Centrumpromenaden 4 20.1 klo 10.00-14.00
10420 SKURU 22 – 23.1 klo   9.00-18.00
  31.1 – 2.2 klo   9.00-18.00
  3.2 klo 10.00-14.00
  5 – 6.2 klo   9.00-18.00
     
Valbussen 20 – 23.1 c. 5h/åt gången
Enligt fastställda hållplatser 3 – 6.2 c. 5h/åt gången

 

Förhandsröstningsställets öppethållningstider är vardagar kl. 9-18/20 och veckoslut kl. 10-14/16. Minst två valförrättare ska samtidigt vara närvarande. Valförrättarna kan arbeta i turer för- eller eftermiddag eller hela dagen. Stadens egen personal och utomstående personer kan anlitas som valförrättare och biträdande personal.

Ersättning = 16€/h + kvälls- söndags- och övertidsersättning.

Behörighet:

  • Tvåspråkig (svenska och finska)
  • 18 år
  • Kännedom i datoranvändning
  • Uppgiften fordrar stor noggrannhet

Registreringen av förhandsrösterna sker via valdatasystemet. Valförrättarna fungerar under tjänsteansvar och ges utbildning i användningen av systemet. Systemet är enkelt att använda!

Alla valförrättare behöver kunna identifiera sig i systemet med nätbankskoder i egen nätbank eller med koder som inte är bundna till något bankkonto utan avgift (kolla med banken).

Centralvalnämnden gör beslut i ärendet 29.11.2017

Är du intresserad – skicka ansökan till centralvalnämndens sekreterare Mårten Rusell (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) tel.0192892116 senast 24.11.2017


Välkommen med!

Ett utbildningssamarbete mellan Axxell och Raseborgs stad initierades våren 2017 då Axxell funderade hur man utgående från den egna strategin kunde främja kontakten till arbetslivet och erbjuda ändamålsenliga utrymmen under själva utbildningen. Idén om samverkan stöder också till fullo andan i den lagstiftningsreform som träder i kraft från och med 2018.
– Axxells strategi utgår ifrån att de studerandes uppgifter skall vara verkliga arbetsuppgifter som utgår från arbetsplatsens behov och samtidigt finns en önskan att utbildningen skall lämna ett positivt avtryck på arbetsplatsen, berättar utbildningsledaren Johanna Lind vid Axxell.

”Lyssna på tystnaden inom dig - den är grunden för varje resa”
Så här lyder namnet på kulturprojektet som Haghemmet medverkat i. Åldringshemmet i Raseborg deltog 28–31.8.2017 i ett Finland 100 –projekt, vars målsättning var att skapa aktiviteter för de äldre inom social konst med hjälp av konstnärer. I planeringen av kulturevenemang valde man konstformen musik som de äldre bäst kan ta till sig oberoende av ålder och hälsotillstånd.

Från och med idag, 18.9.2017 sköts Matkahuoltos ombudstjänst från adressen Malmgränd 2, 10300 Karis. Öppethållningstiderna är 07-17 alla vardagar.

Betjäningen sker fotsättningsvis på telefonnummer 0505412171.

Alla paket- och biljettjänster får man också på Matkahuolto. Laddningar av biljettkort kan skötas via R-Kiosken i Karis på Köpmansgatan.

Karis ombud

Like it? Share it!