En ny PRIDE-utbildning är under planering i Raseborgs stads regi. Med utbildningen i baggaget kan familjerna bli fosterfamiljer i framtiden.

Enligt Theresa Vihlman, enhetschef för barn- och familjetjänster i Raseborg, består utbildningen av nio gruppträffar, hemuppgifter samt familjespecifika träffar.
– Kursdeltagarna får under kursen färdigheter för att bemöta ett placerat barn med dess individuella behov och erfarenheter och därför består utbildarteamet av såväl socialarbetare som en  fosterförälder, berättar Vihlman.

Utbildarna på PRIDE-utbildningen är alltid en socialarbetare från barnskyddet och en fosterförälder tillsammans.

pdf Underhållsredskap till salu

Gästfrihet är a och o hos Karjaan yhteiskoulus Jopo10-klass i Karis centrum. I klassens butik, Jopo-shop, kostar en kopp kaffe en euro och här kan du skaffa produkter som studerandena har tillverkat av återvänt material, köpa hembakade småbröd eller annars bara fördriva tiden mellan kl. 9 och 14.30. Inom kort kan du unna dig avkoppling i Sagorummet där du kan slappna av till behaglig musik medan klassens elever tar hand om barnen i rummet bredvid. 

- Detta är företagarutbildning och samtidigt samlar vi till en klassresa, berättar läraren Laura Meretniemi-Peltola.
Tillsammans med Siv Gillberg leder hon elever på stigen till vuxenlivet.

Invånare i Raseborg och 39 andra kommuner får ett enkätformulär där kommuninvånarnas inställningar till kommunen utreds. Enkätundersökningen är en del av forskningsprogrammet ARTTU2.

Mer information här.

Genom en bestämmelse i tobakslagen som trädde i kraft i början av år 2017 kan husbolag hos kommunen ansöka om att kommunen meddelar rökförbud på lägenhetsbalkonger, innergårdar som används av lägenheterna och inne i lägenheterna.

Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet, Helsingfors stad och Valvira har tillsammans utarbetat anvisningar, som vägleder husbolag i att ansöka om rökförbud och harmoniserar myndighetsbehandlingen av ärendena på riksnivå.

Enligt tobakslagen ska innehavaren av lägenheten höras innan ansökan om förbud görs.

Raseborgs stad uppvaktar årligen den första raseborgaren i januari. Nu var det Milton Lahtinens – och Raseborgs – åttonde fördelsedag.

Milton besökte stadshuset i dag tillsammans med sin mamma Jenny Theqvist-Lahtinen.

På plats var stadsdirektör Tom Simola som överräckte en lekfull gåva till Milton. Den traditionella silverskeden tog mamman hand om.

Under ett år har Milton vuxit massor. Som följande ska han börja i simskolan. Lillebror Melvin är redan sex år.

– Skridskoåkning är kul men skidning ännu roligare, säger han.

Miltons riktiga födelsedag infaller 5.1. Varma lyckönskningar!

Vård- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. Förändringen berör hundratusentals människors arbete och servicen för alla medborgare. Förändringarna gäller även finansieringen, styrningen och beskattningen av social- och hälsovården. Målet är att ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter överförs till de nya landskapen 1.1.2019.

Ny förvaltningsmodell för social- och hälsovården
I landet inrättas 18 självstyrande områden (landskap), som ordnar social- och hälsotjänsterna inom området. Till landskap samlas förutom social- och hälsovården även andra uppgifter. Den statliga styrningen ska förstärkas. Ansvaret för att ordna social- och hälsotjänsterna överförs från kommunerna och samkommunerna till de självstyrande områdena 1.1.2019.

Regeringen ökar serviceutbudet inom produktionen av offentlig social- och hälsovård. Det självstyrande området producerar de behövliga social- och hälsotjänsterna själv eller tillsammans med andra självstyrande områden eller kan anlita privata eller tredje sektorns tjänster. De självstyrande områdenas egen produktion leds av expertchefer separerade från beslutsfattandet som gäller ordnandet av social- och hälsotjänster.
Kommuner och samkommuner kommer inte längre att organisera eller finansiera social- och hälsotjänster. Social- och hälsovårdspersonalen i kommunerna och samkommunerna överförs till de självstyrande områdena.

I fortsättningen finns det 12 sjukhus med enheter som tillhandahåller omfattande jour dygnet runt. Övriga nuvarande centralsjukhus erbjuder en mer begränsad jourverksamhet och tillhandahåller specialiserade tjänster. På det sättet finns det tillgång till jourhjälp dygnet runt också i framtiden i olika delar av landet.
Genom kompatibla informationssystem skapas förutsättningar för samarbete mellan och en effektiv verksamhet inom de självstyrande områdena. Dessutom inrättas en riksomfattande enhet för gemensam upphandling som ägs av de självstyrande områdena och gemensamma riksomfattande stödtjänster.

 

Parkenheten tackar för västistårtan som vi blev tilldelade 30.11.2016, det är roligt att vårt arbete uppskattas!

Gator på många ställen, särskilt i Ekenäs, är för tillfälle trånga på grund av fastigheternas snöhögar som samlats på körbanan och trottoaren. Detta försvårar trafik och gatans vinterunderhåll.

Fastighetägaren uppmanas vänligen avlägsna snöhögarna från gatan samt från gångbanan omedelbart, om det ännu är ogjort. Snön börjar smälta under veckoslutet, vilket betyder att snön blir tyngre och jobbet svårare.

Gatuenheten vid Raseborgs stad

Tilläggsinformation: Piia Nordström, ansvarig gatuchef tfn 019 289 3852


På mötet behandlade stadstyrelsen många ärenden förknippade med ekonomi. Inkomstskattesatsen i Raseborg år 2017 hålls oförändrad vid 22,00 % medan fastighetsskatten för övriga bostadsbyggnader höjs tll 1,80 %.

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att budgetändringar i 2016 års investeringsbudget inom social- och hälsovårdssektorn.
1) Verksamhetsområde ”myndighetsuppgifter”, nettoanslag i 2016 års budget 10 506 020 € höjs med 330 000 €.
2) Verksamhetsområde ”specialsjukvård”, nettoanslag i 2016 års budget 42 260 000 € sänks med 330 000 €.
Därtill föreslår stadsstyrelsen för stadsfullmäktige att en budgetändring i 2016 års investeringsbudget görs så att anslaget "Grundrenoveringar Intern Service" minskas från 1 080 000 euro till 280 000 euro.

Like it? Share it!