Raseborgs stad delar ut halkskydd till alla 70 år fyllda Raseborgsbor. Halkskydden delas ut i samband med Seniorpunkternas träffar på Villa Anemone i Karis (Köpmansgatan 27) och på Seniora i Ekenäs (Prästängsgatan 14) i februari och mars. I Pojo delas halkskydd ut på Mariabacken i Seniorrådgivningens arbetsrum (Cecilia Blomfelt) fredag 9.2 kl. 8-10.30 samt onsdag 14.2 kl. 8-10.30

Halkskydden delas ut kl. 14.-14.30 varefter infoföreläsningen börjar.

Villa Anemones följande träffar
20.2
6.3
20.3 


Senioras följande träffar
13.2
27.2
13.3
27.3

Ta med identitetsbevis för att styrka din ålder!

Tilläggsinformation ges av:

Sjukskötare Tina Hultgren, Raseborgs stad,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 019 289 2224

I vloggens första avsnitt för 2018 berättar stadsdirektör Ragnar Lundqvist om stadens ekonomiska läge och hur arbetet med strategin framskrider. 

Raseborgs stad och Nylands NTM-central som markägare och väghållare har tillsammans beslutat att olovliga reklamskyltarna vid RV 25:n, som finns bl.a. nära Malmkulla avtaget i Karis, Dragsvik i Ekenäs och på banvallen vid bron i Österby, tas bort i samarbete. Samtidigt avlägsnas också ställningarna.

Motivering är trafiksäkerhet och allmän trivsel.

Det förblir förbjudet att sätta skyltar vid ovannämnda platserna. Skyltägarna kommer att få information om saken.

Mera information och spelregler för reklam invid landsvägar på NTM-centralens webbsida:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/mainonta-tien-varrella

och

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/tilapaiset-ilmoitukset

Trafikverkets föreskrift: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lm_2016_tienvarsimainos_sv_web.pdf


Mera information ges av

Piia Nordström
ansvarig gatuchef

och

Jarmo Puharinen
områdesansvarig, Nylands NTM-central

En radhuslänga i Pojo började brinna på kvällen den 21 januari 2018. Västra-Nylands räddningsverk informerar att invånarna evakuerades och en lindrigt skadad person fördes till sjukhus. Socialjouren larmades direkt.

Två bostäder förstördes helt och två bostäder fick omfattande skador. De övriga bostäderna fick rök- och vattenskador. Brandorsaken är okänd och undersökes. De materiella skadorna är stora. De evakuerade har inkvarterats tillfälligt hos släkt och vänner och via ordnat tillfälliginkvartering.

Via socialjouren har hjälp erbjudits redan på natten. Vi vill också påminna om att stadens mentalvårdsenhet erbjuder samtalshjälp. Ta kontakt med mentalvårdsenheten 019-289 3221.

Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. kollektivtrafik mellan Bormarv, Tenala och Ekenäs och försäljning av gamla biblioteket i Ekenäs.

Ekonomifrågor

Stadsstyrelsen beslöt att Raseborgs stad förlänger avtalet med Wikströms Busstrafik från 1.1.2018 till vårterminens slut (2.6). Statsstöd för upphandlingen söks via NTM-centralen, vilket bör innehålla ett nytt koncept för kollektivtrafiken.

Stadsstyrelsen behandlar en helhetsutredning över kollektivtrafiken inom maj månad.

Skrivelserna från Bromarv Byaråd r.f. och Tenala byarådsförening r.f. som lämnats in till staden är därmed besvarade.

Endel förändringar gjordes i stadens fastighetsportfölj, och ett anbud för gamla biblioteket i Ekenäs godkändes. Tomten med tillhörande byggnad säljs till Olli Soulie’ för 103 280 € i enlighet med inlämnat anbud.

Ungdomsparlamentet valde 15 personer till ungdomsfullmäktige 2017 på sitt möte 11.12.2017.

Robin Holmberg (Axxell)

Julius Thuesen (Karjaan lukio)

Ulriikka Leino (Karjaan lukio)

Ines Latvala (Karis-Billnäs gymnasium)

Henrik Mäki (Axxell)

Isak Slöör (Ekenäs gymnasium)

Joshua Elenius (Ekenäs gymnasium)

Olivia Landen (Ekenäs gymnasium)

Anniina Mäntynen (Karjaan lukio)

Samuli Ojamaa (Karjaan lukio)

Benjamin Aliranta (Karjaan lukio)

Aliisa Honkapää (Karjaan yhteiskoulu)

Liina Koivusipilä (Karjaan yhteiskoulu)

Seela Koivusipilä (Karjaan yhteiskoulu)

Iida Luhtala (Helsingin luonnontiedelukio)

Trafikverkets stänger idag Skogby plankorsning i Raseborg tills vidare på grund av den omedelbara fara som vägtrafiken där utsätts för. Skogby plankorsning vid Leksvallsvägen stängs under torsdagen den 16 november 2017. De ersättande förbindelserna går via plankorsningarna i Leksvall och Skogby hållplats.

På grund av den allvarliga olyckan som skedde 26.10.2017 i Skogby plankorsning i Raseborg har Trafikverket i samarbete med Trafi och Raseborgs stad bedömt säkerhetsnivån vid plankorsningen.

Trafikverket har i samarbete med Trafi och Raseborgs stad kommit till den slutsatsen att trafiken i den ifrågavarande plankorsningen måste stängas av tills dess att säkerhetsnivån i plankorsningen har höjts eller trafikarrangemangen på området i sin helhet har förbättrats.

Olycksutredningscentralens meddelande om olycksrisk i plankorsningen som publicerades 15.11.2017 har också legat till grund för beslutet.

Därtill börjar Trafikverket planera en permanent lösning för vägförbindelserna som korsar banan på området Leksvall–Skogby.

Meddelande om olycksrisk om Skogby plankorsning i Raseborg: Plankorsningen ska stängas omedelbart för trafik tills förhållandena har förbättrats

Olycksutredningscentralen har 15.11.2017 utfärdat en anmälan enligt 25 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser till Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket om en olycksrisk i anslutning olyckan som inträffade på plankorsningen i Skogby i Raseborg 26.10.2017 och som ledde till att fyra människor omkom.

Olycksutredningscentralens utredare upptäckte vid platsundersökningen att plankorsningen i Skogby är synnerligen farlig.

Infallsvinkeln mellan vägen och banan uppmättes till 43 grader. Enligt de bantekniska bestämmelserna (RATO 9) ska vinkeln vara minst 58,5 grader, men i allmänhet 72–90 grader.

Vid platsundersökningen konstaterades även att sikten till höger mot Karis och olyckstågets ankomstriktning ändras närmare plankorsningen. Åtta meter före den yttre rälsen är frisiktsområden 480 meter vid ankomst till plankorsningen österifrån mot riksväg 25. På platsen är den högsta hastigheten för tåg 120 km/h. Enligt frisiktsförordningen är den största tillåtna hastigheten motsvarande 480 meter 80 km/h för tåg och den frisiktsområde som motsvarar 120 km/h är 720 meter. Dessutom gör närheten av riksvägen, 47 meter från plankorsningen, det svårare att korsa plankorsningen.

Laxfiskarna tillbaka till Karisån genom samarbete

Nu kan man börja bygga de två nedersta fiskvägarna i Svartån. Fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs fick 2.11.2017 bygglov av Raseborgs stads byggnadstillsynsmyndighet och på måndagen 6.11 godkände Raseborgs stadsstyrelse att konkurrensutsättningen av entreprenaden för fiskvägar påbörjas. Målsättningen är att man börjar bygga de två nedersta fiskvägarna under våren 2018.

Raseborgs stad fungerar som byggherre, huvudplanerare är Insinööritoimisto Ponvia Oy. Kala- ja vesitutkimus Oy ansvarar för planeringen av fiskvägarnas funktionalitet och nedströmsvandring.

Raseborgs stad och styrgruppen för projektet Freshabit LIFE IP Karisån och Laxfiskarna till Karisån – vattendragsvisionen 2021 har arbetat för att främja projektet. Regionförvaltningens tillstånd för byggandet gavs redan våren 2017. Preciserande undersökningar om nedströmsvandringen gjordes ännu på våren och sommaren 2017. På basis av dessa resultat har man i planeringsskedet kunnat utveckla lösningar som gäller nedströmsvandring. Finansieringspotten för byggandet av fiskvägarna uppgår för tillfället till ca 2,3 miljoner euro. En betydande insats var statens spetsprojektfinansiering om 800 000 euro.

Tillsammans mot målen

I den gemensamma styrgruppen för Freshabit-projektet och vattendragsvisionen finns representanter för områdets kommuner och LUVY samt dessutom för Freshabit- projektkumpanerna Forststyrelsen, Naturresursinstitutet och Ekoenergi-märket samt som sakkunnigpartner NMT-centralen i Nyland och som finansiär Sappi Gerknäs. Styrgruppens uppgift är att styra och övervaka de åtgärder som krävs för att förverkliga Freshabit och visionen samt besluta om extern finansiering som ansöks för visionens åtgärder.

De för vattendragen i Karisån viktigaste åtgärdshelheterna för de sex följande åren har fastställts i vattendragsvisionen 2016–20121. Allt kommer inte att stå klart under denna tid, men man kommer en god bit på vägen. ”Det är otroligt fint att vi kan komma i gång med det konkreta byggnadsarbetet. Raseborgs stad har jobbat oerhört fint för att främja saken”, konstaterar verksamhetsledare Jaana Pönni från LUVY. 

Mera information

Piia Nordström, ansvarig gatuchef, Raseborgs stad, tfn 019 289 3852, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jaana Pönni, verksamhetsledare, Västra Nylands vatten och miljö, tfn 050 575 1738,Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vid åttatiden i morse skedde det en järnvägsolycka på Hangöbanan i Skogby i Raseborg. Ett militärfordon krockade med rälsbussen. Polisen har bekräftat att 11 personer är skadade och 4 har omkommit, varav tre är beväringar.

Räddningsverket och polisen ansvarar för information till allmänheten. Tilläggsuppgifter bl.a. på http://www.lup.fi/sv-FI och http://www.poliisi.fi/ Läs det senaste meddelandet här.

 

Västra Nylands polisinrättning fortsätter den tekniska undersökningen på olycksplatsen. Ledningen för undersökningen av olyckan har överförts till polisinrättningens krävande trafikbrottsundersökning på huvudpolisstationen i Esbo.

Raseborgs stad framför sina kondoleanser till de omkomnas anhöriga. Staden sorgeflaggar på centrala platser fram till kl. 18 i dag.

Krishjälp
Raseborgs stad erbjuder krishjälp tillsammans med andra aktörer.

Kontaktuppgifter för psykisk krishjälp:

RASEBORG
Ledande psykolog Helena Schöldström, GSM 0400 37 74 32 to 26.10.2017 fram till kl. 22
Raseborgs församling: Ekenäs kyrka har öppet to 26.10.2017 kl. 12–20 och fre 27.10.2017 kl. 16–18
Journummer varje kväll fr.o.m. kl. 18, GSM 0400 22 11 80 (https://evl.fi/forstasidan)

HANGÖ
Hangö hälsocentral jourtid kl. 8–16, tfn 019 2203 555
Hangö krisnummer kl. 8–16, GSM 040 135 9499
Psykiatrisk sjukskötare, journummer 26.10.2017 fram till kl. 22, GSM 040 684 1551
Hangö församling har öppet 26.10.2017 kl. 15–18 (närvarande: präst + diakon + psykiatrisk sjukskötare kl. 16–18)

BRO-ENHET
Vardagar kl. 8–20, veckoslut kl. 10–18, GSM 050 4276566
Öppenvårdens stödavdelning, tfn 019 224 3050 dygnet runt

LANDSOMFATTANDE SOCIAL- OCH KRISJOUR
Jour dygnet runt, tfn 09 8392 4005

 

Like it? Share it!