Dnro UUDELY/12095/2017

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 12 januari 2018 fattat beslut beträf-fande om sanering av förorenad mark enligt 136 § miljöskyddslagen. Lesjöfors Oy Ab har beviljats beslut som gäller saneringen av förorenad mark på addressen Valsverksvägen 115 i Raseborg. Beslutet har getts efter anslag.


Beslutet av Nylands NTM-central är offentligt framlagt under tjänstetid i Raseborgs stadshus, Gustav Wasas Gata 10, 10600 Ekenäs och på Internet-sidan www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa.

pdf ELY-keskus päätös Lesjöfors Oy Ab


Ändring i beslutet av Nylands NTM-central kan sökas genom besvär hos Vasa förvalt-ningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 12 februari 2018. Rätt att anföra besvär har författaren om anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra samt kommunstyrelsen och de myndigheter som skall bevaka det allmänna intresset i ärendet.

Helsingfors den 12 januari 2018

NYLANDS NTM-CENTRAL

Like it? Share it!