Den grundläggande utbildningen i Raseborg är en tvåspråkig organisation som i sin verksamhet befrämjar koninuitet i utbildningen och ett livslångt lärande. Målet är att erbjuda kvalitativ undervisning och verksamhet i en trygg och pedagogiskt relevant undervisningsmiljö. Verksamheten ska fostra till sund självkänsla, goda kunskaper och färdigheter, samt ge beredskap för vidare studier och arbetsliv i en ständigt och snabbt föränderlig värld.

I verksamheten betonas samverkan, tvåspråkighet, samarbete och tolerans. Trots att verksamheten är uppdelad på två avdelningar är strävan att ordna utbildning och fostran jämlikt mellan de olika stadsdelarna och språkgrupperna.

 

Skolorna

I Raseborg verkar 12 svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen: Billnäs skola (åk 1-6), Bromarv skola (åk 1-6), Ekenäs högstadieskola (åk 7-9), Höjdens skola (åk 1-9), Karis svenska högstadium (åk 7-9), Katarinaskolan (åk 1-6), Pojo kyrkoby skola (åk 1-6), Seminarieskolan (åk 1-6 och klasser för undervisning i enlighet med verksamhetsområden åk 1-9), Snappertuna skola (åk 1-6), Svartå skola (åk 1-6), Västerby skola (åk 1-6) och Österby skola (åk 1-6).

Undervisningschef Maj-Len Engelholm är avdelningschef för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.


De finskspråkiga skolorna är 7 till antalet: Fiskarin koulu (åk 1-6), Kiilan koulu (åk 1-6), Kirkonkylän koulu (åk 1-6), Klinkbackan koulu (åk 1-6), Mustion koulu (åk 1-6), Hakarinteen koulu (åk 1-9) och Karjaan Yhteiskoulu (åk 7-9).
Ekparkens sjukhusskola (1-9) är tvåspråkig.

Undervisningschef Jukka Hautaviita är avdelningschef för den finskspråkiga grundläggande utbildningen.

Raseborgs skolor använder Wilma. Primus www-anslutning Wilma är en kanal för kommunikation mellan skolan och hemmet. Via Wilma får vårdnadshavarna information om sina barns skolgång och om olika evenemang i skolan. Läraren för in resultat prov, planer för lärande, följer upp elevens frånvaro och sköter information och kommunikation med elever och vårdnadshavare. I Wilma kan både vårdnadshavare och elever alltså följa upp prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Raseborg finns också Mikaelskolan som är en 9-årig privat svenskspråkig Steinerskola.

 

Ny läroplan 2016 för den grundläggande utbildningen

Läroplanen för den grundläggande utbildningen är en del av styrsystemet för den undervisning som ges i grundskolorna. Läroplanen är ett strategiskt och pedagogiskt verktyg som styr undervisningen och skolarbetet i stadens grundskolor. Bildningsnämnden fastställde 8.3.2016 Läroplan för den grundläggande utbildningen i Raseborg. I den nya läroplanen fokuseras på utvecklingen av verksamhetskulturen i skolorna. Samverkan och helhetsundervisning, mångsidiga arbetssätt och elevernas delaktighet, samt mångsidig kompetens som mål för elevernas lärande är i fokus i läroplanen.

Under fliken "Läroplan" till vänster i balken finns ytterligare information och länken till läroplanen.

 

Tre nivåer av stöd för lärande

Förändringarna i lagen om den grundläggande utbildningen och i grunderna för läroplanen stärker elevens rätt till tidigt, systematiskt och förebyggande stöd för lärandet. Ändringarna innebär att man frångår det tidigare systemet med allmänundervisning och vid behov överföring av en elev till specialundervisning. I stället ordnas stödet för elevens lärande i de tre formerna allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Stöd i form av intensifierat eller särskilt stöd förutsätter en bedömning respektive en utredning av elevens lärare. För att en elev ska omfattas av det särskilda stödet ska ett förvaltningsbeslut fattas.

Du kan läsa mer under fliken Stöd för lärande och elevvård i balken till vänster.


Elevvård

 

Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa. Målet är att skapa en sund, trygg och säker inlärnings- och uppväxtmiljö, att värna om den mentala hälsan, förebygga utslagning och främja välbefinnandet i skolgemenskapen.

Från och med 1.8.2014 tillämpas lagen om elev- och studerandevård i skolornas elevvårdande arbete. Elevvårdsarbetet beskrivs i läroplanen som reviderats inför augusti 2014. Du kan läsa mer under fliken Stöd för lärande och elevvård i balken till vänster.

I skolorna arbetar sex skolkuratorer. Deras ansvarsområden är följande:

 

Åsa Olin, tfn 019-289 2160
Seminarieskolan och Ekenäs högstadieskola

Maija Veskoniemi tfn 019 289 2164, 044 760 2323
Klinkbackan koulu, Fiskarin koulu, Kirkonkylän koulu och Hakarinteen koulu

Karin Björklöf, tfn 019-289 2165
Katarinaskolan, Karis svenska högstadium och Svartå skola

Marina Järviö, tfn 019-289 2161
Bromarv skola, Höjdens skola, Pojo kyrkoby skola, Karis-Billnäs gymnasium och Ekenäs gymnasium

Hannamari Ekström, tfn 019-289 2162
Kiilan koulu, Karjaan yhteiskoulu, Mustion koulu och Karjaan lukio

Kenneth Carlberg, tfn 040 187 2409, 019-289 2155
Billnäs skola, Mikaelskolan, Snappertuna skola, Västerby skola och Österby skola

Like it? Share it!