Vid mötet tillsatte stadsstyrelsen bl.a. ett invandrarråd, en ordenskommitté och en gatunamnskommitté för tiden 2017-2019.

Stadsstyrelsen beslöt att invandrarrådet tillsätts av stadsstyrelsen för stadsstyrelsens mandattid och bestående av åtta medlemmar av vilka sex stycken utses i samarbete med invandrarorganisationer på orten, en medlem representerar social- och hälsovårdsnämnden och en medlem representerar bildningsnämnden. Varje medlem har en personlig ersättare.

Rådet utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Stadens invandrarkoordinator fungerar som rådets sekreterare.

Stadsstyrelsen har sedan år 2011 haft en ordenskommitté för att handha och koordinera förslag och ansökningar gällande förtjänsttecken och ordnar. Stadsstyrelsen utsåg en ordenskommitté bestående av 4 medlemmar samt stadssekreterare Thomas Flemmich och personalsekreterare Siv Wirtanen. Kommittén tillsätts för tiden 22.8.2017–31.5.2019.

Därtill utses en kommitté bestående av Margareta Schrey, områdesansvarig för Tenala-Bromarv hemvård, och fyra andra medlemmar för förvaltningen av Axel A. Dahlströms testamente för mandatperioden
22.8.2017–31.5.2019. Stadsstyrelsen ber social- och hälsovårdssektorn förordna en sekreterare för kommittén.

Stadsstyrelsen valde även en gatunamnskommitté för mandattiden 22.8.2017–31.5.2019 bestående av sju medlemmar. Som föredragande i gatunamnskommittén fungerar stadssekreteraren. Kommittén ger utlåtande gällande namnbruket på gator och vägar, samt i frågor gällande byte av namn på gator och sammanträder vid behov.

Ytterligare utsåg stadsstyrelsen två representanter med personliga ersättare för Veterandelegationen för mandattiden 22.8.2017–31.5.2019. Till sekreterare för veterandelegationen utses stadsdirektörens assistent vid stadskansliet.

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar Henri Haanpää befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i tekniska nämndens vägsektion med hänvisning till personliga orsaker om befrielse från uppdraget som medlem i tekniska nämndens vägsektion. Därtill föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige utser en ny medlem i stället för Henri Haanpää till tekniska nämndens vägsektion.

Mervi Harvio-Jokiaho utsågs till representant för Raseborgs stad samt Harry Yltävä som en personlig ersättare till den extra samkommunsstämman för Eteva 31.8.2017.

Två representanter och deras personliga ersättare valdes till Kommunförbundets kommundagar för Nylands valkrets 5.9.2017.

Stadsstyrelsen antecknade för kännedom bildningsnämndens beslut från juni 2017 att återta beslutet om sammanslagning av Karis-Billnäs och Ekenäs gymnasium. Gymnasiefusionen genomförs inte pga. risken om minskade statsandelar.

Stadsstyrelsen antecknade stadens svar på en redogörelse över tillgången till munhälsovård i Raseborg för kännedom. Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) har rett ut tillgången till vård hos sådana hälsocentraler där patienten enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) inte har fått vård inom sex månader.
Tf chefsläkare och ansvarig tandläkare har gett staden ett utlåtande där det konstateras att enligt uppföljningen av köer i tandenhetens egen patientdatasystem har ingen patient behövt vänta över sex månader i mars 2017.

Social- och hälsovårdsministeriet har begärt om utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utkomstskydd för arbetslösa. Stadsstyrelsen beslöt ge utlåtande enligt följande:
Fördelningen av kostnaderna för arbetsmarkandsstödet på ett nytt sätt är säkert ändamålsenligt då landskapsreformen träder ikraft. Viktigt är att se till att alla parter har lika stora möjligheter att aktivera arbetslösa och påverka kostnaderna. I denna begäran om utlåtande tar man enbart ställning fördelningen av kostnaderna för arbetsmarkandsstödet, vilket är bristfälligt med tanke på helheten. Samtidigt bör man även behandla vilka aktiveringsåtgärder det finns och vem som får producera dem. Om kommunen endast ska erbjuda arbetsprövning och lönestöd innebär det att arbetsverksamheten för svårt sysselsatta inte kan påverkas av kommunen och kostnader för denna borde i sin helhet betalas av landskapet.

På begäran har stadsstyrelsen avgett ett utlåtande om Kårkullas ekonomiplan för åren 2018-2020.
Raseborgs stads social- och hälsovård/handikappserviceenheten bör alltid beredas möjlighet att delta i klientspecifika genomgångar som kan påverka antalet prestationer och kostnader. Därtill förutsätter staden att Kårkulla samkommun fortlöpande arbetar för en effektiverad verksamhet och sänkta kostnader.

Stadsstyrelsen beslöt att staden inte utnyttjar sin förköpsrätt vid de fastighetsöverlåtelser som skett under juni månad.

Stadsstyrelsen beslöt efter röstning att staden inte utnyttjar sin förköpsrätt gällande fastigheten Storberget 3:3 (710-492-3-3) i Ekenäs. Förköpsrätten utnyttjas vanligtvis för förvärv av mark för samhälls¬byggande.

Stadsstyrelsen gav följande utlåtande till den uppgjorda vägplanen som syftar på en förbättring av Karis-Tenala landsväg 111 genom att bygga en lättrafikled på avsnittet Stålbacka-Brunkomvägen):
Raseborgs stad meddelar att för det område, som vägplanen gäller finns en delgeneralplan med rättsverkan som staden tolkat att överensstämmer med vägplanen. Om behov finns så ändrar staden delgeneralplanen i enlighet med vägplanen. Staden inför i detaljplaner de skydds- och siktområdesbegränsningar som vägplanen förutsätter. Den föreslagna kostnadsandelen för staden är för hög. Stadens andel föreslås vara högst 500 000 euro. Staden överlåter avgiftsfritt de områden som denna äger och som behövs för att förverkliga vägplanen. Ytterligare överlåts vägbelysningsnätet till staten längs landsväg 111 på avsnittet Hammarsmedsvägen – Fiskarsvägen. Raseborgs stad förbinder sig att tillsammans med staten bygga nya livsmiljöer för bergcikadan 1-2 år innan vägprojektet förverkligas.

Nylands NTM-central har mottagit en ansökan om ändring av linjetrafiktillstånd av Hangon Liikenne, Friman & Co. Nylands NTM-central har begärt ett utlåtande av staden. Ansökan gäller tillståndet REITTI-595019 med följande ändringar från 1.9.2017:
Turen kl. 06:50 skoldagar Hangö-Ekenäs busstation dras in. Trafikidkaren uppger som motivering att turen inte är lönsam iom att den har endast en passagerare som använder turen regelbundet. Staden har inget att anmärka mot ändringsförslaget.