Vid sitt möte behandlades bl.a. kvartalsrapporten för 1.1-31.3.2017 och stadsstyrelsen antecknade den för kännedom samt tillställer den stadsfullmäktige för kännedom. 

Arvodesstadgan kräver en revidering eftersom en del förtroendeorgan har upphört efter den senaste ändringen 8.12.2014. I samband med den revideringen gjordes dock inga ändringar i arvodenas storlek vilka är således fortfarande på samma nivå som år 2008. Därför föreslås nu cirka 15 procents
förhöjningar både i mötesarvodena och i årsarvodena. Utgiftsökningen kompenseras delvis av att antalet förtroendeorgan har minskat och delvis av att det totala antalet förtroendevalda har minskat från år 2008 då antalet ledamöter i flera organ har minskat.

Stadsstyrelsen föreslår därför att stadsfullmäktige godkänner förslaget till ny arvodesstadga.

Därtill behandlades ett individuellt tillägg för t.f. stadsdirektören. Stadssekreteraren fungerar som t.f. stadsdirektör tills en ny stadsdirektör har rekryterats och tillträtt. Stadssekreterarens lön behöver justeras till följd av detta. Stadsstyrelsen beviljar ett individuellt tillägg på 2 000,00 € per månad åt t.f. stadsdirektör Thomas Flemmich. Tillägget betalas från och med 1.5.2017 tills en ny stadsdirektör tillträder.

Finansministeriet begär utlåtande över utkastet till stadsrådets förordning om fastställande av hyra mellan kommuner och landskap under en övergångsperiod på tre år från 1.1.2019. Under tidsperioden förbinder sig landskapen att hyra kommunens nuvarande SOTE-fastigheter.
Eftersom Raseborgs stadsfullmäktige inte har fastställt med separata beslut (endast som en del av budget- och ekonomiplan 2017-2019) gällande ett befintligt system för interna hyror, föreslår stadsstyrelsen att hyresavtal som ingås mellan landskapen och kommunerna följer de principer som fastställs genom förordning av statsrådet. Detta skulle även medföra att kommunerna behandlas likvärdigt vid bestämmande av hyra för sote-fastigheterna. Rasborgs stad har inget att invända mot hur förordningen utformats.

Representanter
De stupades dag infaller i år söndagen den 21 maj 2017. Stadsstyrelsen har tidigare år utsett två representanter att närvara vid uppvaktningarna på De stupades dag i Ekenäs, Snappertuna, Tenala, Bromarv, Karis, Svartå och Pojo. Gemensamma kransar har införskaffats tillsammans med församlingarna och stadsdirektörens assistent Tina Collan-Weber vid stadskansliet har fungerat som ansvarsperson.
Stadsstyrelsen beslöt att följande representanter närvar vid följande kransnedläggningar:
Ralf Gahnström, Timo Puumalainen - Ekenäs högmässa kl. 10, kransnedläggning hjältegraven kl. 09.00
Anders Walls, Mikko Luukkonen - Karis högmässa kl. 10, kransnedläggning hjältegraven kl. 11.45
Kerstin Illander, Mikko Luukkonen - Svartå ingen gudstjänst, kransnedläggning hjältegraven kl. 12.30
Martin Glader, Lars Sune Lindholm - Pojo högmässa kl. 12, kransnedläggning hjältegraven kl. 11.30
Maj-Britt Malmén, Göran Strömberg - Bromarv gudstjänst kl. 12, kransnedläggning hjältegraven därefter
Mikael Nyberg, Bjarne Holmberg - Tenala högmässa kl. 10, kransnedläggning hjältegraven därefter
Sven Holmberg, Torolf Bäckman - Snappertuna gudstjänst kl. 12, kransnedläggning hjältegraven därefter

Stadsstyrelsen utsåg Jorma Saaristo med Ann-Katrin Bender som personlig ersättare som representanter till samkommunsstämman för Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 18.5.2017. Till den eventuella extra samkommunstämman 16.6.2017 bör stadsstyrelsen utse en representant.

Stadsstyrelsen utsåg Thomas Flemmich till stadens representant till bolagsstämman för Axxell Utbildning Ab 19.5.2017. Flemmich utsågs också till stadens representant till bolagsstämman för Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter 19.5.2017.

Staden har erhållit en inbjudan till Raseborgs Hjärtförenings 50-års jubileumsfest 27.5.2017 kl. 16.00 på Hotell Sea Front i Ekenäs. Stadsstyrelsen delegerade ärendet och föreslår grundtrygghetsnämndens ordförande.

Tekniska ärenden
Alfa Omega Raseborg rf har erbjudit sig att göra en planeringsreservering av ett område i Västerby i Ekenäs. Föreningen har som målsättning att utveckla och bebygga en boendegemenskap för åldringar med tonvikt på välbefinnande och livskvalitet. I konceptet ingår också kulturcentrum och restaurang. Den planerade omfattningen av byggandet skulle vara 3671 m2 vy fördelat på boende (2166 m2 vy), offentliga utrymmen (1355 m2 vy) och barnträdgård (150 m2 vy).
Stadsstyrelsen beslöt att bevilja Alfa Omega Raseborg rf planeringsreservering för ett ca 26660 m2 stort område hörande till fastigheterna 710-9-9350-1 och 710-410-1-18. Genom beslut om planeringsreservering initieras även detaljplanen för området. Planeringsreserveringen är i kraft 24 månader från det datum stadsstyrelsen beslut vunnit laga kraft. Beredningen befullmäktigades att göra tekniska justeringar i det bifogade avtalsutkastet.

Tekniska nämnden i Kimitoöns kommun begär Raseborgs stads utlåtande gällande förslaget till reviderad stranddelgeneralplan för Dragsfjärd östra skärgård. Utlåtandet bör inlämnas senast 9.6.2017 till Kimitoöns tekniska nämnd.
I sitt utlåtande framhåller Raseborgs stad att planområdet angränsar till Raseborgs stad på ett ca 12 kilometer långt havsområde i den västligaste skärgården. I den del av planförslaget som gränsar mot Raseborg har anvisats i huvudsak sedvanlig fritidsbebyggelse och byggnadstätheten motsvarar den som tillämpats i Raseborgs skärgård. Raseborgs stad anser att det är viktigt att generalplaner upprätthålls tidsenliga och att den nu aktuella revideringen är motiverad. Planförslaget kan inte anses ha betydande konsekvenser för Raseborgs stad. I övrigt har Raseborgs stad inget att anmärka mot planförslaget.

Motioner
Samlingspartiets fullmäktigegrupp föreslår i en motion att staden tillsammans med grannkommunerna utreder grundandet av ett västnyländskt bolag för kollektivtrafik. Bolaget skulle ägas av en samkommun.
Raseborg är med i ett samarbetsavtal om en persontrafikslogistiker i västra Nyland. Regionen delar på kostnaderna för persontrafiklogistikern så att Lojo står för hälften och de övriga kommunerna
delar på andra halvan enligt invånarantal. Persontrafiklogistikern bevakar de västnyländska kommunernas intressen när det gäller utveckling av den regionala trafiken. Till uppgifterna hör också experthjälp och rådgivning för dem som ansvarar för persontrafiken i kommunerna.
Det regionala samarbetet inom person- och kollektivtrafik handhas av en persontrafiksarbetsgrupp. NTM-centralen har utarbetat ett enhetligt system för samarbete och motsavarande grupper fungerar i de olika regionerna i Nyland. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att denna redogörelse antecknas för kännedom och konstaterar att motionen därmed är besvarad och slutbehandlad.

I enlighet med stadsfullmäktiges arbetsordning inlämnades en motion av Sven Holmberg. Motionens undertecknare föreslår att stadsstyrelsen på ett lämpligt sätt omedelbart informerar fullmäktige om anförda besvär över fullmäktiges beslut, likaså om domstolsbeslut som fastställer, förändrar eller upphäver något av fullmäktige gjorda beslut.
Förslaget i ledamot Sven Holmbergs motion är bra och motiverat med tanke på fullmäktigeledamöternas arbete och informationsgången mellan fullmäktigeledamöter och kommuninvånare.
Information till ledamöter i förtroendeorgan kan ske med e-post eller alternativt som anmälningsärende vid organets följande sammanträde. De flesta beslutsorgan sammanträder minst en gång per månad och stadsfullmäktige sammanträder åtta till nio gånger per år.
Fördelen med att information om anförda besvär och domstolsbeslut som protokollförda anmälningsärenden är att den informationen även går till allmänheten, vilket ökar transparensen i förvaltningen.
Stadsstyrelsen uppmanar förtroendeorganen i Raseborgs stad att informera ledamöterna i organen om anförda besvär och domstolsbeslut gällande beslut som organet har beslutat om.
Stadsstyrelsen meddelar stadsfullmäktige ovanstående och föreslår att stadsfullmäktige konstaterar att motionen därmed är besvarad och slutbehandlad.

Diana Nyberg-Lindholm m. fl. inlämnade en motion gällande bidrag som Raseborgs stad årligen delar ut till föeningar, företag och andra organisationer.
Motionärerna föreslår att en förteckning över alla bidrag som årligen delas ut skulle bifogas årsbokslutet.
Motivet är att beslutsfattare och medborgare ska få en klar bild av vilka utdelade bidrag.
Reglementet för beviljande av bidrag samt hyror för utrymmen från år 2010 har under en längre tid varit föremål för revidering och komplettering. Bland annat frågor kring hur hyrespolicyn för
föreningar ska utformas och principerna för hur bedömningen av föreningarnas verksamhet och ekonomiska ställning ska analyseras innan beslut om bidragen fattas, har medfört att ett reviderat
reglemente ännu inte kunnat framläggas till beslut i förtroendeorganen. Under andra halvåret 2017 kommer dock ett förslag att ges till stadsstyrelsen. I samband med beredningen tas även frågorna som motionärerna framställt i beaktande. Förteckningar över bidragen till de beslut om understöd som fattas i respektive förtroendeorgan finns som bilagor till besluten och finns tillgängliga på stadens hemsida. Dock har sammanställningar över samtliga beslut inte tillsvidare
uppgjorts. Ett sådant register kan framöver föras om det anses ändamålsenligt och befogat med tanke på arbetsmängden. Huruvida en sådan förteckning ska ingå i årsbokslutet bedöms separat
i samband med uppgörandet av bokslutet för år 2017.
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att ovanstående redogörelse antecknas för kännedom och konstaterar att motionen därmed är besvarad och slutbehandlad.

Raseborgs stads försäkringsmäklare Ulf Kjerin från NK partners skötte om en konkurrensutsättning av stadens och dess dotterbolags försäkringar för perioden 1.1.2013 med tillsvidare avtal. Upphandlingsdirektion utsåg det Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia till stadens och dess dotterbolags försäkringsbolag.
Således har stadens försäkringar varit i kraft i fyra år och därför finns det anledning att konkurrensutsätta försäkringarna på nytt. Stadens försäkringsmäklare har utarbetat ett utkast till anbudsbegäran.
Där har som valkriterium används det ekonomsikt mest fördelaktiga anbudet. Försäkringsskyddet för staden bör utvidgas för den delen som det gäller ledningens ansvarsförsäkring och rättsskyddförsäkring.
Stadsstyrelsen beslöt att ge i uppdrag åt stadens försäkringsmäklare NK partens att sköta om upphandlingsprocessen och vidare ges uppdrag åt upphandlingsdirektion att välja leverantör för
stadens försäkringar.

Stadsstyrelsen förde en remissdiskussion om förslaget till byggnadsordning som har varit till påseende under tiden 10.3-10.4.2017. Totalt 12 utlåtanden och 4 anmärkningar har inkommit. Avsikten är att utlåtanden, anmärkningar, bemötanden och slutligt förslag till byggnadsordning behandlas för godkännande i stadsstyrelsen 22.5.2017 och efter det i stadsfullmäktige. Det förslag till byggnadsordning som varit till påseende finns här.  Förslaget remitterades.