På mötet diskuterade styrelsen rekryteringen av en ny stadssdirektör. Inom utsatt tid per 21.4.2017 kl. 12 inkom 12 ansökningar. Alla sökanden uppfyller inte tjänstens behövrighetskrav. Stadsstyrelsen beslöt att förlänga ansökningstiden till fredag 12.5.2017 kl. 12. Hittills inkomna ansökningar beaktas.

Stadsstyrelsen lämnar stadsfullmäktige en förteckning över dem som blivit valda till fullmäktige och deras ersättare i enlighet med vallagen 95 §. Valresultatet i Raseborg finns även kungjort på stadens webbplats

Därtill diskuterade stadsstyrelsen en tidtabell för behandlingen av skolnäten i Raseborg. Fullmäktiges beslut att stänga Västerby skola, Snappertuna skola och Klinkbackan koulu fr.o.m. 1.8.2018 har inte vunnit laga kraft på grund av inlämnade besvär till förvaltningsdomstolen. Beslutet går att verkställa trots inlämnade beslut eftersom verkställighetsförbud inte getts. Stadsfullmäktige beslöt också att skolnätet till övriga delar ska ses över 2017 beträffande Katarina skola, Billnäs skola, Svartå skola, Mustion koulu och Kiilan koulu som en helhet, att bildningsnämnden ska fastställa nya elevupptagningsområden samt att bildningsnämnden ska utarbeta en modell för sammanslagning av Karis- Billnäs gymnasium och Ekenäs gymnasium. Strategi- och budgetarbetet har starkt samband med kommande skolnät och därför är det skäligt att dessa behandlas samtidigt hösten 2017.
Stadsstyrelsen beslöt att skolnätet behandlas samtidigt med strategi- och budgetarbetet hösten 2017.

I samband med revisionen har framkommit behov att göra vissa tekniska justeringar samt kompletteringar av två noter i bokslutet 2016. Dessa inverkar inte på resultatet för år 2016. Stadsstyrelsen antecknade justeringarna och kompletteringarna i bokslutet 2016 för kännedom.

Nylands NTM-central begär av staden ett utlåtande om en ändringsansökan om linjetrafiktillstånd inlämnad av J. Vainion Liikenne Oy. Ansökan innehåller för Raseborgs del följande ändringar från 5.6.2017:
Kl. 10:30 M-S Helsingfors - Karis Turen begränsas till M-L. Utgifterna överstiger inkomsterna för den här sträckan under helgdagar.
Kl. 08:10 LS Karis – Virkby korset Turen körs begränsas till L. Utgifterna överstiger inkomsterna för den här sträckan under helgdagar.
Kl. 12:30 M-S Karis - Ekenäs Turen begränsas till M-L. Utgifterna överstiger inkomsterna för den här sträckan under helgdagar.
Kl. 19:45 SS Karis - Ekenäs En ny tur på resenärernas begäran.
Raseborgs stad har inget att anmärka mot ändringsförslagen.

Arbets- och näringsministeriet har bett om ett utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster. Motiveringen till lagförslaget är inte ännu färdig till alla delar och den kompletteras efter remissförfarandet.

I uttalandet framhåller Raseborgs stad bl.a. att när det gäller valfrihet och tjänsternas tillgänglighet kommer det vara svårt att uppnå en optimal lösning i en region som Nyland med så starka stadsregioner. När man dessutom tänker ge en särskild lösning med samkommun för Nyland så kommer påverkningsmöjligheten lokalt att vara liten.

Då landskapet skall svara över samordningen av tjänsterna gällande tillväxttjänster, Sote mm så styrs detta långt bort från den som har behov av service samt att mycket av produktionsansvaret överförs på andra aktörer så är risken stor att för den grupp som har utmaningar (långtidsarbetslösa, personer med skärskilda behov, unga) har svårt att hitta rätt hjälp i rätt tid.
Modellen som nu föreslås kan säkert fungera bra i början av arbetslöheten med aktiv aktivering och prestations krav men när den hjälp inte fungerar krävs lokala lösningar och bemötande av kunderna detta kan inte ersättas med e-tjänster. Att tro att e-tjänster ger effekt i början av arbetslösheten är inte bra man har pratat mycket om Danmarks modellen och där anmäler man sig alltid personligen som arbetslös så att man träffar varandra men inget sådant finns i detta förslag. De skyldigheter som blir kvar på grundkommunen gällande sysselsättning är lämnade på hälft. Kommunen skall fortsättningsvis har sysselsättningsskyldighet i 6 månader för personer över 57 år. Andra klara uppgifter finns ej och man borde se detta som ett helhetspaket och ta ställning till följande: Rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning, ungdomsverkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete, utkomstskydd för arbetslösa, kommunens andel av arbetsmarknadsstödet, arbete med stöd, personer som inte är arbetsmarkanden tillförfogande men lyfter arbetsmarkandsstöd idag.
Stadsstyrelsen beslöt att avge utlåtandet i enlighet med beredningen. Utlåtandet finns att läsa i sin helhet i styrelsens beredning på stadens webbplats

Tekniska ärenden
Samhällstekniska nämnden i Ingå har begärt ett utlåtande av Raseborgs stad om förslaget till generalplan för fastlandet i Ingå kommun. Raseborgs stad anser att det gynnar regionen som helhet att Ingå kommun upprätthåller tidsenliga generalplaner inom sitt område. Pågående generalplaneringen baserar sig på Nylands landskapsplans målsättningar och på kommunens egen markanvändningsstrategi. I övrigt har Raseborgs stad inget att anmärka mot planförslaget. Stadsstyrelsen beslöt att avge utlåtandet i enlighet med beredningen.

Stadsstyrelsen beslöt att en del av Bromarvhemmets fastighet bjuds ut till försäljning. Tekniska centralen ges i samarbete med utvecklingsavdelningen i uppdrag att handha ärendet. Tekniska centralen låter en sakkunnig utomstående värderare göra en värdering på objektets värde, för att få fram gängse pris. Samtidigt är en anbudsförfrågan framlagd under tiden 25.4-9.5 (två veckor) så att alla intressenter kan komma in med anbud. Försäljningen av objektet annonseras ut. Stadsstyrelsen tar efter inlämnandet av anbuden ställning till anbuden på sitt möte 22.5.2017 och förbehåller sig rätten att vid behov förkasta givna anbud.

Därtill beslöt stadsstyrelsen att initiera en detaljplaneändringen för Rödmossens område bl.a. men hänvisningen till att detaljplanen är fastställd år 1979 och kan bedömas vara inaktuell. Planeändringen görs som stadens eget arbete under åren 2017-2018.

Tekniska centralen har inbegärt anbud för en tomt i Läpp via annonsering. Inom utsatt tid lämnades tre anbud in av Oy Teboil Ab, Fab AD Fastigheter Ab och Bar & Grill Ekenäs Ab.
Stadsstyrelsen besluter förkasta Bar & Grill Ekenäs Ab:s anbud, eftersom det är villkorligt och inte jämförbart med de övriga anbuden.
Stadsstyrelsen beslöt att tomten säljs till Fab AD Fastigheter Ab för 153 200 euro. Mätningsenheten befullmäktigades att upprätta köpebrev i enlighet med godkända huvudvillkor.

Ägaren till tomterna invid stationsområdet i Ekenäs har inkommit med planläggningsinitiativ med målsättningen bl.a. att förstora den nuvarande affärstomten samt öka dess byggrätt med ca 700 m2 vy. Invidliggande tomt skulle ändras till parkeringsplats, varvid trafiken dit skulle ske från två olika håll.
Stadsstyrelsen beslöt att initiera planändringen. Före inledande av planläggning ska ett avtal om inledande av planläggning uppgöras mellan initiativtagaren och staden.
Stadsplaneringen godkänner planläggningskonsult med separat beslut före inledande av planläggning. Stadsstyrelsen godkänner utkast till avtal om inledande av detaljplan.
Innan detaljplaneändringen godkänns förutsätts att ett markanvändningsavtal ingås med markägarna. Därtill befullmäktigas beredningen att göra tekniska justeringar i avtalet.

Under mars månad har det skett fyra fastighetsöverlåtelser i vilka Raseborgs stad kan ha förköpsrätt. Stadsstyrelsen beslöt att staden inte utnyttjar sin förköpsrätt.