På mötet behandlade stadstyrelsen bl.a. HRT:s offert för tåg Helsingfors-Karis-Helsingfors. HRT har gett en riktgivande offert gällande en tågtur som dels ersätter Y-tåget som upphörde i mars 2016 samt ger en möjlighet till en senare kvällstur från Helsingfors till Karis, samt en tidig morgontur från Karis. På initiativ av Raseborgs stad har HRT med VR utrett möjligheten att införa två nya tågturer, morgon- och kvällstid.

En möjlighet är att det L-tåg som startar ca 23 från Helsingfors till Kyrkslätt skulle fortsätta därifrån till Karis. På vardagar skulle tåget köra i retur som ett första Y-tåg från Karis till Helsingfors ca 5:30.

Offerten omfattar följande tågturer: Helsingfors–Karis må–sö 23:01–00:15 och Karis–Helsingfors må–fre 05:52–06:47. Totalkostnaden för tilläggstrafiken Kyrkslätt-Karis utgör ca 290 000 euro/år (+ moms). Raseborg och Sjundeå delar på kostnaderna.

Stadsstyrelsen beslöt att ett avtal görs med HRT för tiden 8/2017–6/2019 och statsstöd söks för tågturerna.

 

Förhandlingar förs med Kommunikationsministeriet om att få tågturerna till allmän trafikplikt (velvoiteliikenne). Under avtalsperioden görs en utvärdering av tågturerna. Om antalet användare är tillräckligt kan avtalet förlängas med ett senare beslut.

Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige ett bruttoanslag på 104 000 euro till 2017 års budget.

Förvaltningsstadgans revidering

Utgångspunkten i den nya kommunallagen är att alla ärenden som det ska finnas bestämmelser om i en instruktion samlas i förvaltningsstadgan, så att det inte behövs andra instruktioner. I förvaltningsstadgan tas in bestämmelser som tidigare ofta ingick i organens instruktioner, fullmäktiges arbetsordning, ekonomistadgan och revisionsstadgan. Bestämmelserna i mallen för förvaltningsstadga kommer att gälla ordnandet av förvaltningen och verksamheten, ekonomi och revision, besluts- och förvaltningsförfarande, fullmäktiges verksamhet och principerna för de

förtroendevaldas arvoden och ersättningar. I processen Raseborg 2020 står staden inför förändringar i servicenätet. Därför bör förvaltningsstadgan revideras.  

Den nya kommunallagen träder i sin helhet i kraft 1.6.2017 då nya fullmäktige påbörjar sin verksamhet. I detta skede föreslås vissa ändringar i förvaltningsstadgan som föranleds av den nya lagen. Därtill föreslås en del ändringar i förtroendeorganstrukturen.

En större revidering enligt Kommunförbundets nya mall till förvaltningsstadga är under arbete och planeras att bli färdigställd under hösten 2017.

Stadsstyrelsen föreslog ändringar i förvaltningsstadgan som behandlad av stadsfullmäktige vid ett extra möte 18.4.2017.

Raseborgs stad har ett avtal med Ekenäs centrumförening. Nuvarande avtal är i kraft 1.5.2014-30.4.2018. I samband med omorganisering av arbetsuppgifter har ansvaret för Ekenäs höstmarknad flyttats från tekniska sektorns administration till stadsutvecklingsavdelningen. Avdelningen är således ansvarig för Ekenäs höstmarknad 21-22.9.2017 och arrangemangen i samband med höstmarknaden. Stadstyrelsen beslöt att staden gör ett tillägg till nuvarande avtal mellan staden och Ekenäs centrumförening. Det innebär att Ekenäs centrumförening ansvarar för försäljning av marknadsplatser till Ekenäs höstmarknad 2017. Som ersättning erhåller föreningen en summa på 6000 euro. Detta avtalstillägg gäller för tidsperioden11.4 – 31.10.2017.

Nya medlemmar och representanter

Ersättaren i miljö- och byggnadsnämnden och planläggningsnämnden Mia Saloranta har 28.3.2017 meddelat att hon har flyttat från orten. Hon har därmed förlorat sin valbarhet till uppdraget. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige utser nya ersättare för Saloranta till nämnderna för återstoden av mandatperioden1.1.2013 – 31.5.2017.

Ersättaren i planläggningsnämnden och kulturnämnden Greger Englund har enligt befolkningsregisteruppgifterna flyttat från orten 27.12.2016 och därmed förlorat sin valbarhet till uppdraget. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige utser nya ersättare för Englund till nämnderna för återstoden av mandatperioden 1.1.2013 – 31.5.2017.

Oy Novago Ab kallar aktieägarna till ordinarie bolagsstämma10.5.2017 kl. 15.00i Lojo. På bolagsstämman behandlas bland annat bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2016 och styrelsens redogörelse över bolagets ekonomiska situation. Stadsstyrelsen utsåg Thomas Flemmich till stadens representant på bolagsstämman.

FSB - Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund och Åbolands Brandkårsförbund bjuder in en representant från staden att delta i FSB:s årskongress i Pargas 20 - 21.5.2017. Stadsstyrelsen utsåg Ulf Heimberg att delta i FSB:s årskongress 2017 i Pargas.

Det nationella seminariet om skärgårds-, kust- och insjöområdesfrågor ordnas 5 - 6.6.2017 på Alkio-Opisto i Korpilahti i Jyväskylä. Stadsstyrelsen utsåg Göran Karlsson och Torolf Bäckman som stadens representanter.

Därtill utsågs Göran Karlsson till representant vid vårmötet för I samma Båt – Samassa Veneessä ry. Ann-Britt Lindgren representerar staden vid vårmötet för Västra Nylands Vatten och miljö.

 

Tjänsten som chef för hälsovårdstjänster ändras till överskötare fr.o.m. 1.5.2017. Detta eftersom titeln chef för hälsovårdstjänster avviker från övriga kommuners och även från sjukhusens titlar för samma uppgiftsbeskrivning. På de flesta ställen används titels överskötare. Som en förberedande åtgärd för en kommande social- och hälsovårdsreform borde titeln chef för hälsovårdstjänster ändras till överskötare. Magister i hälsovetenskaper Annika Rehn flyttas från tjänsten enhetschef för dygnet runt boende till tjänsten som överskötare fr.o.m.den 1.5.2017.

Leasingavtal för Ekåsens huvudbyggnad görs upp

Stadsfullmäktige har beslutat att finansieringen av grundrenoveringen av Ekåsens huvudbyggnad, F-huset, sker genom finansieringsleasing. Äganderätten till byggnaden övergår till finansiären. Finansiären, Kommunfinans Abp, köper byggnaden till bokföringsvärdet byggnaden har i stadens balansräkning. Värdet per 31.3.2017 är 773 136,79 euro, vilket blir köpesumman för byggnaden. Staden fakturerar Kommunfinans på detta belopp som läggs till finansieringsavtalet. Leasingavtalets limit blir sålunda ca 8 800 000 euro. Leasingavtalet uppgörs på 25 år. Staden har dock, om man så önskar, möjlighet att amortera köpesummans andel i ett tidigare skede.

Tomten (710-11-559-4, Raseborgsvägen 37) arrenderas till Kommunfinans, separat ärende i stadsstyrelsen 10.4.2017.

Beredningen befullmäktigas att uppgöra ett köpebrev gällande F-huset enligt villkoren i beredningen. I detta fall är det fråga om överlåtelse av lös egendom.

Stadsstyrelsen beslöt sälja Ekåsens huvudbyggnad, F-huset, till Kommunfinans Abp för 773 136,79 euro. Ett köpebrev med Kommunfinans Abp uppgörs enligt villkoren i beredningen.

Därtill beslöt stadsstyrelsen att upplåta tomten på lega till Kommunfinans Abp för förverkligande av saneringsprojektet av det s.k. F-huset på Ekåsens sjukhusområde.

Det årliga arrendet är 24 000 euro, varvid det binds till levnadskostnadsindex. Arrendetiden är 40 år. Legotagaren erlägger därtill fastighetsbildningskostnaderna för tomten. I övrigt sker överlåtelsen på i legoavtalsutkastet närmare angivna villkor. Beredningen befullmäktigas göra nödiga tekniska justeringar i avtalsutkastet.

Fullmäktige har med sitt beslut 13.2.2017, § 9 godkänt detaljplanen för Genvägen. Under besvärstiden har NTM-centralen lämnat in en rättelseuppmaning. Inga besvär har anförts. Enligt markanvändnings- och bygglagens 195 § ska kommunen göra ett beslut angående rättelseuppmaningen inom sex månader.

Ändringarna som gjorts är sådana, som inte föranleder ett framläggande av planförslaget till påseende. Stadsstyrelsen beslutade föreslå för fullmäktige att den godtar Nylands NTM –centrals rättelseuppmaning och godkänner den ändrade detaljplanen.

Stadsstyrelsens beslöt att välja Oy Opportunity för att förverkliga anbud gällande arrende av fastighet på hamnområdet i Ekenäs. Fyra anbud lämnades in, inom utsatt tid. Anbudsgivarna är Oy Opportunito Ab, Ab Active Sport Club Oy, Ekenäs Segelsällskap rf. och deLiza Ab. Med sökande som erhållit område tecknar staden ett reservationsavtal som medger dispositionsrätt till området under 12 månader. Reservationsavtal förlängs på begäran med ytterligare 12 månader. Förlängning därutöver medges endast om konkreta planer på snar byggnation kan uppvisas. För reservationsavtal respektive förlängning av reservationsavtal uppbärs en avgift om 1400 euro per gång. Reservationsavgift återbetalas ej.

Arrendeavtalet tecknas när sökanden kan redogöra för att sådana byggnadsritningar har upprättats att förutsättningar att erhålla byggnadslov på området enligt byggnadsinspektionens bedömning föreligger. Utgångsläget är att området skall bebyggas inom två år.

Raseborgs stadsfullmäktige beslöt 11.4.2016 var stadens administration skall vara belägen. I samband med detta beslöts även att en helhetsutredning för Karis centrums administration- och kontorsbyggnader skall utföras. Utredningen har gjorts i tätt sammarbete med Arkkitehtitoimisto Minkkinen Oy, Raseborgs stads Tekniska central, Utrymmesförvaltningen, Bildningskansliet, Ungdomsbyrån, Karis Bibliotek, Medborgarinstitutet Raseborg, Musikinstitutet Raseborg och Raseborgs stads kulturbyrå, vilket har varit gynnsamt för projektet. Stadsstyrelsen antecknade utredningen för kännedom.

Motioner

Därtill behandlade stadsstyrelsen en motion gällande förbättring av möjligheterna att idka vinterbad i Raseborg. Motionen har inlämnats 2.12.2013 av Mats Lagerstam m.fl.

Tekniska nämnden har behandlat motionen.  I svaret kontateras att bastufunktionen ingår i en större helhet, och granskas nu i samband med att ett förslag till en helhetslösning tas fram, där simstranden inklusive Simmis ingår. I helhetslösningen ingår också strandlinjen från Norra hamnen till den s.k. Gamla bastun, och funktioner såsom gästhamnen, Naturum, restaurangmöjligheter samt lekparker och rekreationsmöjligheter på området.

Denna plan ska enligt nuvarande tidtabell komma till behandling i stadsstyrelsen i maj 2017. Avsikten är att på sikt förnya de utrymmen som tas upp i motionen, samt utveckla hela Stallörspark-området.

Diana Nyberg-Lindholm m. fl. har inlämnat en motion 12.11.2012 gällande behovet av att en arbetsgrupp tillsätts för att utarbeta förslag till hur kosthållet i Raseborg ska organiseras. Pga. den nya organisationen har det varit ett avbrott i kosthållsutredningen under 2016. Tekniska nämnden tog därefter motionen till behandling.

Som svar på motionen konstaterade tekniska nämnden att kosthållsgruppen fortsätter sin utredning i en ny grupp bestående av Werner Orre (tekniska nämndens ordförande), Jorma Pelkonen (vice ordförande i tekniska nämnden), Anna Friberg (utrymmesförvaltningschef) och Tove Damèn-Wikholm (kosthållschef).

Fullmäktigegruppen för Raseborgs Gröna har lämnat in en motion 29.2.2016 som gäller generalplanläggning i Karis och Ekenäs. Motionsställaren för fram att man skulle avstå från den småskaliga ”frimärksplanläggningen”. Istället borde Karis och Ekenäs området planeras som en helhet och området borde få en generalplan med ett tillräckligt stort planeringsområde. Som bemötande till motionen konstaterar stadsplaneringsnämnden att delgeneralplanen för området mellan Karis och Ekenäs har påbörjats. Planen som tas fram är delgeneralplanen för Horsbäck–Läpp och planen är på förslagsstadiet. I planen har man i utkastsfasen slagit ihop två separata planer: delgeneralplanen för Karis västra tätort och delgeneralplanen för Horsbäck-Kärrby. Staden har också en möjlighet att ta fram en utvecklingsbild för ett mera omfattande område samt generalplaner för Karis och Ekenäs centraltätorter.

Mikka Soivio m. fl. har lämnat in en motion 23.5.2016 där man föreslår att kvartalsvis ekonomisk sektorvis uppföljning presenteras för stadsfullmäktige.

Ansvariga sektordirektörer föreslås presentera uppföljningarna. Ärendet har behandlats i koncernsektionen. Enligt stadens förvaltningsstadga ansvarar de ledande tjänsteinnehavarna för den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen och rapporteringen. Enligt de interna kontrolldirektiven rapporterar enheterna kvartalsvis om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet till stadsstyrelsen. Rapporten sänds även till stadsfullmäktige för kännedom. Stadsfullmäktiges sammanträden infaller tidvis så att kvartalsrapporterna kommer till fullmäktiges kännedom med en viss fördröjning. Information om rapporterna finns dock att tillgå på nätet genast efter att stadsstyrelsen behandlat dessa.

Utvecklingsarbete beträffande den verksamhetsmässiga och ekonomiska uppföljningen görs kontinuerligt i syfte att försnabba och förbättra rapporteringen. Innevarande års budget och ekonomiplan har omformats så att man på ett bättre sätt ska kunna följa upp målsättningar och avvikelser.

En motion om företagarsdrivet arbete med branding har inlämnats 8.6.2009 av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp via fullmäktigeledsmot Harry Yltävä. I motionen betonas behovet att tillsätta en arbetsgrupp som skulle jobba med branding av Raseborg. Motionen är gjord under stadens första verksamhetsår, 2009, och staden hade en existerande strategi samt visuell linje (13.9.2010) som långt ligger som grund för varumärket Raseborg. Efter grundandet av Raseborg har strategin förnyats en gång (Raseborgs stads strategi 2014-2017) och nu står vi åter inför en strategireform (för åren 2018-2021). Därtill kommer stadens visuella profil att uppdateras och en tillhörande marknadsföringsstrategi att sammanställas parallellt med strategin. I samband med ovannämnda arbetsprocesser kommer det att föras värdegrundsdiskussioner med flera parter. Såväl företagare, invånare, anställda och intressegrupper samt barnen i Raseborg involveras i strategiarbetet och bereds möjlighet att delta i denna process. Stadsutvecklingsavdelningen ansvarar för detta arbete som pågår under år 2017.

Att utse en separat arbetsgrupp för dessa frågor är inte optimalt i detta nu med tanke på att nätverk och arbetsprocesser alldeles nyligen kommit i gång.

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige antecknar ovanstående svar för kännedom samt konstaterar att motionera därmed är besvarade och slutbehandlade.