På mötet behandlade stadsstyrelsen bl.a. en uppdatering av byggnadsordningen, stadsutvecklingsavdelningens målsättningar 2017, fyraåriga samarbetsavtal för Kulturhuset Karelia, TryckeriTeatern/VNUR, Lokalarkivet Arresten/Gardberg center samt Luckan Raseborg/Västnyländska kultursamfundet och samarbetsavtal för musikinstitutsverksamheten med Hangö och Ingå.

Alla dessa godkändes enligt förslag.

Även kommunalvalets valnämnder och valbestyrelser behandlades men det remitterades. Likaså val av representanter till sydkustens landskapsförbundsmöte 2017.

Understöd
IF Raseborgs Karis Telefon Games Tähtikisat i juni beviljades understöd för tv-sändningar. Även Krigshistoriska föreningen i Västnyland med hemort Raseborg beviljades understöd för upprustande av Hangö frontmuseum och närområde.

Initiativ och motioner
Stadsstyrelsen behandlade motion gällande öppen källkod på mötet och svaret på den går nu vidare till stadsfullmäktige.Det har inlämnats två nya motioner, motion gällande halkskydd för över 70-åringar som sändes till grundtrygghetsnämnden för beredning, samt motion gällande hobbygaranti som sändes till fritidsnämnden för beredning.

Tekniska ärenden
Förutom fastighetsförsäljningärenden och ändring av detaljplan Karis stationsbacken samt Mårdgränd i Ekenäs så behandlade stadsstyrelsen andelslaget Optowests anhållan om stöd för att utvidga sitt fibernätverk till Långstrand. Raseborgs stad stöder andelslaget Optowests projekt för bredband till Långstrand med 20 000 euro. Stödet utbetalas efter att NTM-centralen beviljat projektetfinansiering. Genom att stöda projektet förbättrar staden avsevärt livskraften på ifrågavarande område och möjliggör t.ex. ny företagsverksamhet. För att projektet ska kunna genomföras förutsätts en kommunal andel.